Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

AMERİKAN OTOMOBİL YAĞLARI ullman Amortisör Conta Macunu Zımpara Macunu Memleketimizin yegâne ses sanatkârı Halk türküleri biricik okuyucusu MÜZEYYEN SENAR IŞIL Bestekâr Tamburi SAFİYE TOKAY Kemanî ZEHRA BİLİR Klarnet Firen OTOMOBIL MOTOR YAĞLARı ŞANJMAN V DıFRANSIEL YAĞLARı E MAFSAL YAĞLARı HYPOıD YAĞLARı RULMAN GRES DIFERANSIEL YAĞLARı PISTON DIFERANSYEL YAĞLARı TENDA MACUNLARı DERI V DÖŞEME TAMIR E MACUNLARı TENDA BOYALARı BEYAZ LÂSTIK BOYASI LÂSTIK TEMÍZLEYÍCI PASTASI LÂSTIK DOLMA PASTASI MARŞPİYE BOYASı MOTOR BOYASı ALÜMINYUM BOYAS ı OTOMOBIL CILALARı HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜ. SALAHADDIN PINAR NECATI TOKYAY HAMDİ TOKAY İstanbulun Say m Musikisever Haîhtna Beyoğlu Novotm' Oteli Aîtmda A İ L E Beynelmilel şöhreti haiz PULLMAN CHEMİCAL Co Fabrikas bütün cephelerde zafer elde etmek hususunda Birleşmiş Milletlere yardım ettiği gibi kalite bakımından gittikçe yükselen mamullerin sulh devresi için emrinize amade bulunmaktadır. Harbden evvel ve harb müddetine kendisine gösterilen itimada lâyık bir şekilde çalışmayı ve müşterilerine üstün evsafta malları arzedeceğini de taahhüd eder. ÜÇÜNCÜ S KORO A PROGRAMINI Z S A L O N U SUNAR : Tamburi SALAHADDIN PTNAB idaresinde: Kemence Okuyucu Okuyucu Bayan Bayan Bayan Bayan Darbuka Nısfiye Ney ALEKO LÛTFİ AHMED ŞENSES MELEK SABAHAT CAN SÜZAN NECDET NİHAD HASAN Dede E S E R L E R : 1 Arazbar Puselik Yürük Semayı Sadullah Ağa (Al göynümü aynayi manadır bu) 2 Hisar Puselik şarkı Tamburi Mustafa Çavuş (Kuçüksuda gördüm seni) 3 Hicazkâr şarkı Salâhaddin Pınar (Gönül derdi çekenleri) Üstad A G Y A Z AR idaresinde B Ü Y Ü K F A S I L H E Y E T İ Türkiye P. T. T. Mümessilliği: O T O K A K İstanbul, Taksim. Tel: 82608. Müessesesi Aile Salonu, İstanbulun sayın halkına hakikî, temiz, nezih ve ciddi bir salon olduğunu her suretle isbat etmiştir. Aile Salonunun toplu musiki sanat kârları en az 25 sene sayın dinleyicilerine musiki hizmetinde bulunmaktadır. Aile Salonunda, rahat oturulur, se çkin musiki eserleri dinlenir ve bütün aileler gönülleri şen ve musiki ihtiyaçlarını tamamen gidermiş olarak uykularına kavuşurlar. ^^^^MB^^^^HM^B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ HER PAZAR Saat 14 ten itibaren tekmil programla İÇKİSİZ MATİNE istanbul Bölge Başmüdürlüğünden: Dizel grupu alınacak Gazianfeb Belediyesinden: İç İşleri Bakanlığından: 1 Bakanlığımızca yayınlanacak olan «Türkiye Devlet Memurlarının Hukuki Rejimi» adlı kitabın kâğıdı Bakanlıktan verilmek üzere basılması açık eksiltmeye konulmuştur 2 Eksiltme 8/2/1946 cuma günü saat 15 te Bakanlık Levazım Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 3 Tahmin edilen bası ücreti 1540 liradır. 4 Geçici teminatı 116 liradır. 5 İstekliler bu işe aid şartnameyi Levazım Müdürlüğünden alabilirler. Dahilî telgrafla adi ve taahhüdlü mektub kabul etmek ve posta havalesi Msvcud santral binası içine yeniden tesisi kararlaştırılan Üd aded Dizel paket, kıymetli mektub işlemi yapmak ve mesaisi adi günler saat 8 12, 14 18 elektrokien grupu satın alınacakta1. Bunlara aid kısa fennî vasıflar şunlardır: ve pazar günleri 9 1 1 olmak üzere Kars ili dahilinde Subatanda bir P. T. T. İki veya dört zamanlı Dizel; bin metre rakımında asgarî 600 ve azamî merkezi açılmıştır. 700 er yüz effektif beygir takati vereceklerdir. Sayın halkımıza ilân olunur. (1050) Devirleri dakikada 428 i geçmiyecek ve daha alçak devirli makineler tercih edilecektir. Alternatörler 6500 ve 50 periyod üzerinden ve makineler direkt akuple olacakta. Bu işe aid fennî ve idarî şartnamelerle projeler 50 lira mukabilinde Ordu birliklerinde çalıştırılmak üzere kamacı, tüfekçi ve muhabere ma Gazianteb Belediyesinden alınır. kinist ustası alınacaktır. Uzakta bulunanlar mezkur parayı posta havalesi olarak gönderdiklerinLiyakatlerine göre, 170 liraya kadar aylık ücret, pahalılık zammı, ayni de evrak kendilerine postalanır. yardım ve bir er tayın zammı verilecektir, isteklilerin Harbiyede 77 numaralı Dış memlekette tediye edilecek makine bedellerinde fabrikanın orijinal Satmalma Komisyonu Başkanlığına müracaatleri ilân olunur. (788) faturaları esas olacaktır. İşi üzerine alan müteahhidin bunu ibraz etmesi meş(137 788) ruttur. Teklifler 25 ocaktan 25 marta kadar belediyeye verilmiş bulunacak, posta gecikmelerile sonradan yapılacak bilumum teklifler kabul edilmiyecektir. Katalogların teklife eklenmeleri şarttır. Bu işe dair 25 ocak 946 dan evvel yapılmış bulunan teklifler nazarı itiKuledibinde, eski kontratlarına göre 6354 liraya kiralanmış deniz bara alınmıyacaktır. (861) gören sağlam aparptıman 85,000 liraya satılıktır. Bankaya olan 20,000 lira uzun vadeli borcu bedelden indirilir. İLAN DOMUZ SATIŞI Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. İstanbul Bürosundan: Çiftliğimizde yetiştirilmiş 500 baş besili domuz 1 şubat 946 cuma günü saat 10 da Büromuzda kapalı zarfla satılacaktır. İsteklilerin şartları öğrenmek için Bahçekapı Taşhanda Büromuza müracaatleri. DOLGUN İRADLI SATILIK APARTIMAN Müracaat: Galata, Necatibey caddesi Demirbağ han No. 18. """TEL: 40304 ^^•M^BB^H^^^H Eminönü Kaymakamlığından: Eminönü ilçesi 946 yılı bekçi ücretleri tahakkuk cedvelleri 21 ocak 946 anilinden itibaren 15 gün müddetle her nahiyenin polis karakolları koridorlarına asılmıştır. Her mükellefin mıntakasındaH karakollara giderek kendilerine arh ve tevzi edilen bekçi ücretlerini mutlaka eórmeleri ve itirazı olanların bu nüddet zarfında bağlı bulundukları nahiyelere dilekçe ile müracaatte bulunnalan ilân olunur. (739) Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden: (Mecidiyeköy ve Civarında Satılık Arsalar) İstanbul Defterdarlığından: Dosya No. 512171114/330 C İ N S İ Kıymeti Teminatı Lira Lira Beyoğlu, Mecidiyeköy, H. 13 pafta. 2 ada, 16 parsel 3889 M2 arsa. 7778 584 512171114/70 Beyoğlu, Mecidiyeköy, 7 pafta, 51 ada, 2 10 parsel 395 M arsa. 7900 594 Yukarıda yazılı arsalar kapalı zarfla satışa çıkarılmışsa da istekli bulunmadığından 23/1/946 dan itibaren bir ay içinde pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfus cüzdanlarile 23'2/946 tarihine kadar komisyona, yakın bir zamanda imar olunacak bu arsaların yerlerini tayin için haritası üzerinde izahat verilmek üzere Millî Emlâk Müdürlüğüne başvurmaları. (1073) 1 Ofisimizin izmir depolarında raevcud 974 aded müstamel sağlam çuval 928 aded yamalı sağlam çuval 270 adedi yamaya muhtaç çuval 2508 aded ıskarta çuval üstüste ve tane itibarile oldukları yerde teslim ve hali hazırlarile ve kapalı zarf usulile satışa çıkarılmıştır. 2 Sözü edilen çuvallar hergun saat 912 arasmda İzmir depomuzda görülebilir. 3 Kapalı zarf altında verilecek teklifler 29'1'946 salı gününe kadar İstanbulda, Bahçekapıda, Yeni Valide handa, Ticaret Ofisi Satış Müdürlüğü adresine taahhüdlü olarak gelmiş bulunacak ve ayni gün saat 16.30 da toplanacak komiiyon huzurunda açılacaktır. Teklif zarflan üzerine «Çuval satışına aid tekliftir» ibaresi okunaklı surette yazılacaktır. 4 Postada vukubulacak taahhürlerden dolayı mes'uliyet kabul edilmez. 1 Türlü ebadda (16800) kilo sisal halat satın alınması (kapalı zarf) 5 Talihler 1000 liralık inanca akçesini Ofisimiz hesabına yatırdıklarına ısulile eksiltmeye konulmuştur. dair Ziraat Bankasından alacakları makbuzların ikinci nüshalarını tekliflerine 2 Malzemenin muhammen bedeli (59640) ve geçici teminatı (4232) 11 behemehal iliştirmek mecburiyetindedirler. •adır. İnanca akçesi makbuzu olmıyan teklifler nazarı itibare aknmıyacaktrr. 3 Şartnameler bedelsiz olarak Ankarada Gereç dairesinden ve Haydar6 Her türlü resim ve harçlar alıcıya aiddir. >aşada Gereç Teslim Alma ve Yollama Şü1>esi Müdürlüğünden verilir. 7 Elde edilecek olan fiatlar haddi lâyık görülmediği takdirde Ofis 4 Eksiltme Ankarada idare binasında Gereç "dairesinde toplanan mer ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ıez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 5/2/1946 salı günü saat 15 te yapılacağın8 Çuvallar, uhdesinde kalacak olan kimse, bu ihalenin kendilerine kalian isteklilerin tekliflerile kanunun tayin ettiği vesikalarını ayni günde niha dığını bildiren Ofis telgrafının vusulünden 48 saat zarfında mal bedelini Ziyet saat 14 e kadar makbuz mukabilinde adı geçen komisyon başkanlığına ver raat Bankasına yatıracaktır. Yatırmadığı takdirde inanca akçesi irad kaydeaeleri veya muayyen vakitten önce ele geçecek tarzda iadeli taahhüdlü ola dilecektir. ak posta ile göndermeleri. (664) Mal bedelinin Ofisimiz hesabına yatırıldığına dair Ziraat Bankası dekontu Ofisçe alındıktan sonra malların alıcıya teslimi depomuza bildirilecek ve mallar iş'ar tarihinden itibaren 7 is günü zarfında depomuzdan çekilecektir. 9 işbu ilânımızın birer sureti Ofisimiz Umum Müdürlüğünde İskenderun, izmir ve Mersjn depo şefliklerinde görülebilir. (373) Müessesemizde teknik ithalât işlerinde bürolarımızda yardımcı olarak çalışacak ingilizceye hakkile vâkıf tecrübeli bir mühendise ihtiyaç vardır. Alâkalıların İstanbul, Sultanhamam, Hamdibey geçidi No. 39 da Azmet Türk Limited Şirketine lüzumlu belgelerile beraber bizzat hergün saat 1012 arasında müracaatleri. Devlet Demiryolları İşletme (I. M. den: Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından: İstanbul Gümrük Muhafaza Deniz Bölge Komutanlığı deniz atölyesine 3656 sayılı kanunun 19 uncu maddesi şümulü dahilinde 300 lira ücretli bir d e niz inşaiye uzmanı ile Ankarada Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık karargâhına 300 lira ücretli bir deniz makine uzmanı alınacaktır. İsteklilerin ellerindeki vesaiklerile inşaiye uzmanının İstanbul Hasköyde Gümrük Muhafaza Deniz Bölge Komutanlığına ve makine uzmanının da Ankarada Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığına en geç şubat ayının onuna kadar müracaatleri ilân olunur. (854) Sisal halat alınacak Merkez 9 uneu Komisyon Başkanlığından: Hariciye şef muavini, sıtma mücadele doktoru, saha doktoru, bakteriyolog ve iki eczacı alınacak MÜTEHASSIS ARANIYOR İstanbul Belediyesi İlânları )rman Fakültesi Alım Salım Komisyonundan: Miktarı 20 Kalem Cinsi Muh. Fi Muh. Tu. Çeşidli K. erzak Çeşid Fi. 14995 Li. İlk teminatı 1125 l i r a İhale 6/2/946 Çarşamba Saat 14 5630 L i Çeşidli sebze Çesid Fi. J Dk teminatı 423 Lira İhale 6/2/946 Çarşamba Saat 14,30 Sığır eti Koyun eti 650 Li. 130 K. 7650 LL 170 K. Yekun 8300 LL İlk teminatı 623 Lira İhale 6/2/946 Çarşamba Saat 15 İhale şekli Kapalı zarf 22 Kalem Kapalı zarf Atatürk Bulvarında kâin Gazanfer Ağa medresesinin ikmali inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 6056 lira 25 kuruş ve ilk teminatı 454 lira 22 kuruştur. Keşif ve şartnamesi Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde görülebilir, ihalesi 5/2/1946 salı günü saat 14 te Daimî Komisyonda yapılacaktır, isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubları, ihale tarihinden 3 gün evvel Vilâyet Nafıa Müdürlüğüne müracaatle alacakları fennî ehliyet, 946 yılına aid Ticaret Odası vesikası ve kanunen gösterilmesi gereken diğer belgelerle birlikte ihale günü belirli saatte Daimi Komisyonda bulunmaları. (732) Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: Müessesemiz Sağlık Koruma servisinde aşağıda kadro tahsisatları gösterilen barem harici münhallere 1 hariciye şef muavini, 1 sıtma mücadele doktoru, 1 saha doktoru, 1 bakteriyolog, 2 eczacı alınacaktır. İsteklilerin hizmet müddetleri ve son aldıkları aslî maaş veya ücretleri gözönünde bulundurulmak sure. tile kanun ve mevzuat hükümlerine tevfikan tesbit edilecek ücretlere göre aylık ücret verilebilecektir. Bundan başka her ay ücretinin takriben yüzde yirmisi nisbetinde prim ve senede biri fevkalâde ve diğeri temettü olmak üzere iki maaş nisbetinde ikramiyeden de istifade ettirilecektir. Müracaatlerin en geç 15/2/1946 tarihine kadar nüfus tezkeresi, tahsil vesikası, sicil hulâsası ve halen bulundukan vazifeden ayrılmalarında bir mahzur Deniz Fabrikaları Genel Müdürlüğünden: Kapalı zarf 1 Gölcük Deniz Fabrikaları Çırak Okuluna türkçe dersi verecek ortaokul öğretmeni olmak haklarını haiz bir başöğretmen alınacakta. 2 Verilecek ücret 170 210 lirdrr. 3 Talib olanların lüzumlu vesaikile birlikte hemen Gölcük Deniz Fabrikaları Genel Müdürlüğüne bizzat müracaatleri. (957) 500 Kg. 4500 Kg. 2500 Kg. Sade yağ 550 K. ]L3T50 LL İlk teminatı 1032 Lira İhale 6/2/946 Çarşamba Saat 15,30 Zeytinyağ Beyaz sabun 270 K. 2700 LL 190 K. 1520 LL Yekun 4220 LL İlk teminatı 317 Lira İhale 6/2/946 Çarşamba Saat 16 Kapalı zarf 1000 Kg. 800 Kg. Devlet Denizyolları İşletme U. M. İlânları 29/1/946 4/2/946 (dahil) tarihleri zarfında aşağıda isimleri yazılı hatlanmıza kalkacak vapurların isimlerile kalkış gün ve saatleri ve yanaşacakları rıhtımlar KARADENİZ HAİTİ Salı 4 te (Tırhan) (Giresuna kadar gider). Cuma 4 te (Tan) Galata rıhtımından kalkar. CİDE HATTI p » » < • u . f , ^ \ ; c¡.u< ~v* J Açık eksiltme
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog