Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

s o iv j| ^ izim gazetede okudum. Hattâ Başmakaleden devim 1 ^ " " ^ okurken yazının ifadesinde joln çalışmalarımın agırlastırmanus o ahrandan gelen haberlere gort «. ı j,ır serzeniş sezer gibi oldaın Baştarafı 1 mcı sahıfede resmi bu mülakat yapmsıtır Bu mu sajdı 1937 sonunda inşasına başladığı bir kaç gun once çekilmek zc da içerledim Güya memlekete o kadar Huda kalan Hakınu kabinesi mış Milletler genel kurulu teşkilâtını nasebetle Iran meselesinin dun geceki mız, 324 kilometre uzunluğundaki b cok mal gırıvormus ki tüccarlar şaşırnın yetine KıvamusSaltana yeni kabı içinden kemirıvor İran hükümeti artık görüşmelerin konusunu teşkil eyleme hattm yalnız 160 kilometresi ikmal ed mışlar Hınd gomalakasını. Ticaret Ofisi lerek isletmeğe açılmakla kalmıvacal neyi teşkile memur edilmiştir Esaseı yemlenmiş bulunduğu için Ruslar yem dıgı haber verilmektedir on kuruş eksiğine satınca otekı tüccarşimdiye kadar Irak hududuna davanm geçen ayın son haftasında Hakimi ka. hükümetin şikayetlerim gen alacağını lar apışmışlar Kalay da çok düşmüş. Lubnanın muracaati olacaktı. Harbin doğurduğu guçlukl< bınesının Sovyet hükümeti ile doğru umid edıj orlar Hatta kalay tüccarının aralarında yapBeyrut 27 (a a ) Lübnan Başbakanı tedricen ortadan kalkmakta olduğu ıçı dan doğruya konuşmalara girişerek du Bununla beraber, mademki Ruslar Samı Solh gazetecilere yaptığı demecde nsasına faaliyetle devam edilmekte ola tıkları anlaşma da hatları tutamamış. romu tasfiyeye imkan bulamaması uze Indonezya meselesini one sürmüşlerdir mecLstekı beyanatını teyıd ederek Çivi de lüzumundan fazla ithal edılbu demiryolu, süratle ikmal edılerel rine buhran koptuğundan bahsedilir takdirde İran meselesinin güvenlik Lubnannı ingiliz Fransız anlaşmas Türkiye ile Irak arasındaki ulaştırma) dıgı için cok ucuzlanııs \ a ampul" edilmez yeni hükümeti kurmak için konseyinde incelenmesi hususunda Mr meselesini Birleşmiş Milletler teşkılâ ve dostluğu perçınlev ecektır Bu demir Eldekılerı daha kimse almıvcrmus, kuvvetli namzed olarak KıvamusSalta Bevmın ısrar etmesi haklı olacaktır tına götüreceğini söylemiştir Eskiden Çukurbostan dediğim z buhalbuki gümrükte yuz binlercesi yayolu iki memleket arasındaki tıcare' na gösterilmiş ve ancak onun Sovjetle: Bizim bu meseledeki menfaatlerimiz çok gunku Vefa stadında dun oynan n Vetajormus mübadelelerini kolaylaştıracağı sıbı ile Ermeniler genel kurula da Birliğini hoşnud edecek «dostu bir Iran buyuk lir ve bunu açıkça söylemek lânde belki nehirlerin ıslahı suretıle ven fa Galatasaray maçı bir kupa fina. Ve bu yüzden tüccar zararda ımıs hükümeti kurabileceği ileri sürülmüştü zımdır Rjslar Indonezya ve Yunanıs müracaat etmişler ulaştırma imkanları da elde edilecektir oyunu gibi asabı bir hava içinde ger Saka mı konuşuyorsunuz 5ahu' Icuz Kıvamus Saltana, Iranın 72 yaşına t ı n me«elelenni ileri Paris radvosu 27 ( B Y U M ) Ersürmek suret le Irak Turlaj enin bir kısım topra' gın asab ar a oynandı j lul tan sıkavet hangi memlekette govarmış eski ricalinden biridir ve ıslah her hangi bir inceleme ihtimali karşı meniler, Birleşmiş M İleti er Genel KuNeticesi ıkı tarafın İlk maçlarındaki rulmustur Bundan ancak malı pahalı kılatını düzenlemek 4menkalı mute sında yolu tıkamağı ümid etmişlerse de ruluna bir mekrub yollamışlar ve 1914 mahsullerine ve mamul maddelerine derecelerini dunku Vefa Galatasaray Beşiktaş 14 11 3 42 12 39 satmak isme gelenler şikayet eder, onhassısları getirterek Iran emniyet teş, bu taktik suj a düşmüştür çürunl Ing 1 1918 savaşı sonunda Ermeni meselesi yakın bir pazar olduğu gibi, Turkıje d maçı kadar alakalandıran her A rupa 14 Musul petrollerinin en ıjı Fener 8 5 1 28 10 35 lar da biz değiliz kilatını duzenlemeğ Amerikalı m tere tahkikat açılmasına taraftar bu nin Lozan da görüşülmediğini hatırlatamaçında da herkesin sınırlılık derecesi Vefa 14 6 3 5 21 18 29 Gomalakanın kilosu 60 70 liraya, hassaslardan faydalanarak Iranın ıktı lunmuştur Ruslar bunu görünce tabi rak bunun muhım net çeler doğurduTürkiye ile Irak arasındaki ticari bag I Spor 14 5 3 6 18 14 28 kalavın kilosu 45 50 liraya çivinin de böyle olurdu Biz bu itibar a oyuncuşadı hayatını geliştirmek onun en belli Bunlar dunvaya arın kuvvetlenmesi ve ıkı memleketli elerini değiştirmişler ve anayasaya ay ğunu sojlem slerdır G Saray 14 4 6 4 18 15 28 200 kurusa ve ampulün tanesi bes libaşlı icraatı arasında yer almaktadır kırı olarak müzakerelerde veto hakla yakılmış olan butun Ermeniler adına ıktısaden birbirini tamamlaması siya ların sinirlerine hakim olamadıkların9 14 2 4 8 13 31 22 ra va satılırken bana bir karı var mi)di Kendilinin arazı meselesini ıslah et rından favdalanmaga teşebbüs etmiş Birleşmiş Milletler Genel Kurulmun, set bakımından da ıkı komşu devlet dan yaptıkları bazı hataları kasdı fa ) Bev koz Suleyma 14 1 5 8 15 34 2 1 1 O zaman benim şikayetimi hangi tüccar vuller gıoı ayıblı>amıyacagız mek ve hükümetin elindeki topraklarla lerdir Şuna sevinmek lâzımdır ki Mr Geçen savaşta Wilson taraf ından karar birbirine daha çok Yaklaştıracaktır Yu B Spor 14 3 2 9 11 30 21 | dinledi * O zaman edilen karları ben mi Dunku maçı son dakikalarda muvafdaha başka toprakları toprakısz halka Bevin a ^ ğ ı durumda çok sıkı tu hır laştırılan Ermenistan hududlarını goz karıda söylediğimiz gibi her ıkı metni e cebime kovaum O zamanki karlarla cıızı bedeller mukabilinde dağıtmak le muştur onunde tutarak Tu kıyede kalan top etin bugünkü dostları ve düşmanlar fak olduğu bir golle beraoerlıkle biti Oyunun bitmesine ıkı dakika ka a v apilan apartıman kosk \alı seklindeki hinde olduğu da anlaşılmaktadır Fa rakların Sovyet Ermenıstanına ilhakı avnıdır Böyle olduğu müddetçe de di ren Vefa ılar istanbul uçunculugu gıb: Şahabın Vefa mudafıını omuz a itmesi kazıkların acısı hala ıcımızdevken kat gunun meselesi Kıvamus Saltana Bevin, Vichinsky fle goruştu hususunda makul bir hal tarzı bularak politikalarının ajnı yolu takıb etmes muhım bir mevkii elde »tmış o'dular neticesi olarak verilen frı^ıkı Şukru Aman kalav ucuzluyor tüccar zatarafından kurulacak hükümetin dış Doğrusunu soj emek lazımsa Vefar in pek sıkı ve duzgun çekerek beraberlıg Londra 27 (a a ) Mr Bevin dun islenen bujuk bir hatanın tamir edil gajet tabiidir rar edecek simdi ne edeceğiz' dıve esei politikası ve bu politikanın Sovyet Rus gece M Vichinsky ile bir saat suren mesini istemektedirler Turki ve ile Irak Buyuk Britanya im son go^nu yapan şut de adamakıll tem n etmiş oldu etmek bize mı duser* Varsın insin j a ya tarafından hoş görülmesi ve neticeparatorluçumın Ilındıktan jolu üzerindi bir şuttu Degıl beraberliğe galıbıvete HININ ııııııııııııııııııııını ı ııınıııııımıı Eşref Şefik ihu 1 Kar zararın ortağıdır Ne sanrvorde İranı diğer Müttefiklerle beraber bulunuyorlar Sovyet Rusvanın Irand av ıktı dıyeb leceg m O gol ıçm Gasunuz*" Harb senelerinin bu takım fırönümüzdeki martta boşaltmak için verkendim iv iden ryıje açığa vurmuş olan atasarayın en fedakar ve en perhızkar Beşiktaş şampiyon oldu sat düşkünlerine getirdiği milyon ar diği kararı tatbıka imkan hazırlamaemperyalist politikası devam ettikçe bu oyuncusu olan Erdocamn hatasını ı e1945 1946 >ıh istanbul lık şampısı d ir ki memleket avnı tehdide maruzdurlar rı surenler var Bence Erdogandan v onluğu dun v apilan maçlardan sonra duracak m ı ' Elbette su veva bu şekilde Sovyetler Birliğinin Iran Azerbavcamna başka kaleciler de öyle duzgun ve ka tamamlanmış ve bu yılın istanbul bı erıvecek Biz bunun nelerini gorduk' iki komşu memleket dış politikasının yerleşmesi yahud da burada kendi em e direğim yalıyarak giren bir topu çe rıncılıgını Beşiktaş kulubu kazanmış Artistlerin yatağına binlik kaymak a Baştarafı 1 inci sahıfede dostluk esasına dayanması kadar tabi: yuzluk banknotlarla inde muhtar bir idare kurması Tur emezdı Daha haclı ve insaflı dusun tır Uzun ve devamlı bir mesaiden sonra çarşaf yapanları amsunda ve Karaderuzın başka şebir şey bulunmadığı şüphe götürmez. daha neleri çorduk. ki j e ve Irak ıcın, daimî bir tehlike mek ve maçı öyle incelemek şartıle istanbul şamp > onluguru kazanan Be sigara yakanları Fakat dostluk müşterek menfaatlerin ı rlerınde halkı ıngıl zce ogrenmeje Akıbetleri kotu oldu Çunku azız okundısc kavnagı olacaktır Bu itibarla ki tarafın dunku beraberi gmı gost<» ş ktaş kulübünü ve yüksek bir derece yucularım' Sız ister dindar ister dinsiz, gerekleşfırdıği bir vazifedir Zorlanan teşvik için gır ştığı çalışmaları kaydetler ıkı memleketin münhasıran tedalu gösteren futbol takımını tebrik ederiz. ve haneden kontrol edilerek müdahale mekte ve şöyle demektedir >ır maksadla birbirlerine sokulmaları ı en futbol ıtıbarıle ovumın tam bir ikinci devre maçlarında Istanbulspor ı«ter inanır ister inanmaz olun t ı r ce«1942 yılı yaz mevsimi boyunca salfadesı olarak kabul etmek dog"udur ile kabul ettirilen bir gerekçe olduğu zalavah bir zaruret olur Beyogluspora (3 2) maglub olmuş fa miyetin ıstırabı ve açlığı pahasına kaMaçın tafsilâtı man, saldırganlıktın başka bir mana ırgan Alman kütleleri güney Husyeyi Varşova 27 (a a ) Polonyanın bazı Irak \rab Birliğinin bir u>esı olduğu kat Beyogluspor takımından bu oyun zanılmış paralar sahiplerinin j anına Karadeniz rüzgâr arı da bölgelerindeki Rus kuvvetlerinin mikifade etmez ve bu hal ve hareket dost ıgnerken Hakem Nazım Atınç in idaresinde ıkı cunun nKamı durumuna itiraz etmişti caba kalmaz Buna inanın' inaniurgun suları içinde sükunetle yaşı>an tarlarının azaltılması ıçm ilk müzakere çın Türk Irak dostluğu Turkıve ile araf şu tertıblerde dizildiler luğu kökünden baltalamağa yardım etBölge tertıb komitesi bu itiraz uze r e mazsanız dikkat edin sızı inandıracak ınob limanına top seslerini getınvoıchı lere başlanmıştır Buna murabil «Rus Arab Bir ligi arasında da bu rabıta teşmekten başka bu şeye yaramaz. Vefa Samı Talha Mustafa T t °u ı '¿"T " " '"""t", "'^*"' i müşahedeler gecikmez Dünyanın her ıl edecek ve böylece butun orta ve yaIran hakkında bahis mevziin olan ¡ununla beraber, Karadenızın kuıev transit koridorları» ismi verilecek çev ınrfogu devletlerini birbirlerine daha 'ahrı Galıb Zeki Cevded Şukru Istanbulsporun Maçtan evvel yapılml I yerinde 4ticaret şartlan normallıçım , 4 „ karar vermişti hükmen galibiyetine it dostluk, esef olunur ki zorlanan dost ayılarında kın ve vahşet dalgaları Dir relerin de on yıl müddetle ve sabit bir aknlaştıracaktır Bovlece bu dostluk azı Em n Muammer k van itirazların hükümsüzlüğü yuzun kajbedınce anormal karlar \e zararlar luk mahiyetindedir Onun için Irandi >ır m takıb ederken, güney kıyılarında fıatla Rusyaya kiralanması mumkun o Jrta ve vakındoguda bir barış ve emm Galatasaray Erdoğan ismet Fa den ortaya çıkan ikinci bir itiraz üze olur \arsa sımdıkı zararlar da onlarkurulacak olan hükümet milletin iti ingiliz Türk münasebetlerini gelışt r lccaktır Bu suretle kiralanacak uç ko et amili olacaktır ruk Bulend Arif Namık Necmı rine bu vazıyetin bölge tert b komıtes dandır Bu zararları edenler onları madına güvenen hükümet degıl bııyuk ıe ve karşılıklı daha ıyı anlaşma a z j ridor şunlardır Şubatta başkentimize gelecek olan ahab Reha Muzaffer Me ımed Ah tarafından jenıden gözden geçırılece^ karlarıle örterler Ama belki simdi zabir komşunun m a ve tasvıbıle kurulan arı rahatça, fakat kesm adımlarla ya1 Pom°r^nva ve Polonya doğu rak hevetını ve bu heyetin getireceği Oyunun daha ilk dakika1 arında fut bahis mevzuudur Hafta içinde bölge he rar edenler içinde o zaman kar etmebir hükümet olacak ve bu şekilde kurul ılmakta bulunuyordu > Prusyalı üzerinden geçen ve Berimden samımı dostluğu selamlarız lOİcuların maglub olmak korkusıle yetinin yeni baştan yapacağı bir tetk k miş olanlar da bulunur Ne yapalım' Muharrir yazısını şöyle bitiriyor insan girdiği havatın tehlikelerim muduğu için milletin iradesine yüklenen Konıgsberg e uzanan kısım *** tredıkler top kontrolunda akladıkları ten sonra puvan cedv elinde bir degıs K.~ hataralarını bilmeli ona göre adım at«Bu sevimli bölgedeki halkın dilimiz bn vuk olmıktan kurtulanııyacıktır 2 Polonja sılezyasıle Katovıçe uoze çarpıyordu Saha da top kontro lık olacağı ileri sürülmekte ise de b malıdır Nasıl olsa satarım dije gayrır Kaldı ki bu şekilde kurulan >anı e memleketimiz ıçm gösterdiği de zermden Lvov dan Berime giden parça, buna şimdilik ihtiyat kaydıle bakıyouru guçleşt recek halde ıdı rausaıd takas ve dovız şartları ile mal zorlanan «dost» hükümetin iktidar •amlı alakanın dünyanın nısbeten az 3 Varşova yakınında Vıstul nehYirmi besinci dakikaya kadar ıkı ruz ısmarlavıp pahalıva mal edenlerin bizin» mevkiinde kalacağı müddet, mahdud :anılan bu kısmına ingilizlerin vapacak rini geçen Moskova Berlin demiryolu Baştarafı 1 mcı sahıfede arafm akınları müsavi g bı ıdı Maç n hesabımıza yaptıkları bu hovardalıkları Dun yapılan diğer maçlar olacağı ıçm her yeni hukunıct kurul arı ziyaretlerle teşvik göreceği umıd ooyu ı intaç edecektir aşlarında Vefalılar dah^ ataK onuncu ödemeleri kadar tabu bir şey olamaz Şeref stadında son maçı Bejogljdukça onun buvuk komşu tarafından ılunabıl r Bu koridorların genişliği tesbıt edileYeni Başbakan k i m d i r ? 'ak kadan itibaren Galaca alaylılar dost sajılıp sayılmıjıcai,ı gaileli bir iste bunlardır ki şimdi Tahran 27 (a a ) Yeni Iran Ba<= xanh idiler Ikı tarafın fcru ustun'uk sporla yapan istanbul şampiyonu BeTurkıyedekı mahalli idareden bahse cek ve Kızılordu askerleumn münhasııktas takımı ilk dev reji 5 0 galıb olamesele teşkil edecek \e dost sajılma Aman mal getirtme} m yahu 9 Een uçuneu makalenin muharriri Mr ran kendi mmtakaları sınırlarında kal aakam sıvası hayata 1910 senesinde arısı yirmi yedmcı dak kaja kadar 1 ak bıtırmıst r ikinci devrede biraz ması ihtimali çesıd çeMd mudihaleleıe îell iç idareyi ı gılendıren her ısın ve maları temin olunaca Uır Bu nnj ar iaşlamış sırasıle vali malıje ve iç iş evam etti Galatasaraylılar sağdan ge dureun oynayan Beşiktaş 2 gol aaha Iımi7dekılerı kimse almıvaeak' dı\o belki de mukavemetlere sebeb olacak ferjad edrv orlar er meselenin yüksek vasıfları haiz rte dışında bulunacak Sovjet osıcerlerı Po en bakan ıkları vazifelerinde bulunbır top a Vefa kalesi önündeki ove neticede emniyet yerme emnıyetsızuştur 1922 de Dış işleri Bakanı Aincu arı kanştjrdılar Reha şande le vaparak maçı 7 0 gibi yüksek bir sayı urlar tarafından halledilmekte oldu lonyalılar tarafından ve Sovyet askeri Almaz ya' \uzde kâr nısbetı fazla farkıle kazanmıştır Lk hukum sürecektir ulund ıgu sırada eski Sah Rıza en topu kafa ile Vefa kale ine attı unu yazmaktadır Ankarada yalayan makamlarına teslim edileceklerdir olsun dıve ithalat eşvasını pahalıva İstanbul ikinci Fenerbahçe takımı Zorlanan dostluk bir tehlike teşkil Polonyanın Moskova buyuk elçisi 'ehlevî aleyhine fesad hareketine giriş u gol in sayılıp sayılmaması hakkın mal edenlerin hırsları sade bizi deg 1, er insan bunun böyle olduğunu ka>dun Bey kozla yaptığı maçta b r hayl ettiğine göre Kıvamus Sıltana tarafınmekle itham ed lerek sürgüne gononlan da yakacaktır Ne yapalım' Bu eder Orneklerıle pek ıyı hılır Ar profesor Raatí m Polonv a hukum^tıle bu Bevkodan kurulması beklenen hııkumetın de erılmış ve Şahın sukutundan sonra a Vefalılar biraz itiraz etmek ısted ler tehlikeli dakikalar geçirmiştir da madalyanın ters tarafı' Bakmavın arada oturanların hepsi şahsan valinin meseleyi görüşmek üzere Varşova} a gel işe } arayacağı ve sıırcklı bir netice emden başbakan olmuştur 62 yaşın akat hakem kararında ısrar ederek zun enerjik oyunu Fenerbahçeyı bir goz vaslarına' Pahalılık devrinde bir e idaresi altında bulunan dairenin rau diEtı sanılmaktadır Gerek Polonyalılar c ıpu ortaya get rttı müddet müdafaada kalmağa mecbur etalacağını sanmak zannederiz ki bej hu mala on misli para öderken benim do emmel başarılarını hayranlıkla takdir gerekse Ruslar Sovyet askerlerinin Po la bulunan yeni Başbakanın Sovyet ı Ikı tarafın oyunu daha canlı bir hal miştir Durgun geçen ilk devrenin sondedir içim yanmış gözlerim yaşarmıştır ;tıgını ifadeye hazırdır Bu itıbar'a lonya topraklarında bulunuşunun ıkı ;a indeki bölgede geniş arazisi vardır larına doğru Fenerbahfeden Ham d saİdi Belki Kıvamns Saltana Rıısvayi hoşIran heyeti T a h r a n d a n talimat kzıb edilmek korkusu olmdan, Türk memleket arasındaki ¿ostlugu des *ıiB. FELEK OİJ7 sekizinci dakikada Vefanın «ağ katlanmış ve takım 10 kışı ile kalmıştır nud eder ve onun tarafından dost sıyıledıgı iddiasını ileri sunv^Uen vazgeçbekliyor çı Şukru soldan gelen top ı havada ilk devre 0 0 berabere bitmiştir Felacak bir hükümet kurar fakat onun umhurıyet idare mekanizmasının her mişle dır Bununla beraber Almanyanjı Londra 27 ( A P ) B rlesmış Mı1mükemmel kontrol ederek bir vu nerbahçe ıkmcı devrenin basından itiIran burunluğunu kurtarabilmesi bir »ngı bir modern devlet ıdaresıle lehte işgal altında kalması devam ettikçe Kus :t er teş1 ılatı nezdmdekı Iran delegearak mukayeseyi kabule musaıd bubaren oyuna hakim olmuş 23 uncu da meseledir kıt aları Polorv a top akları ıdan mute xı bir Sovjet dostu o makla meşhur uşla beraberlik golunu japtı undugu açıkça kendini gösterir > Knamus Saltana'nın kırk yıllık dıi Bırmcı devre bu suretle 1 1 bera kıkada Erolun çektiği kornerde buyuk maaıjen geçmek zoruida kalacaklardır eni Iran Başbakanından muhtemel Halil Fenerbahçenın yegane savısını politikasının temeli, Iranın tarafsızlığını Moskova radyosu isa neler •larak talimat gelmesmi beklemekle tere nihayet endi ikinci devTenın baş yapmağa muvaffak olmuştur Oyun korumak janı Iranın RUM a ile Inçılkonuşuyor? rında sağdan Galatasaray kavsine Boştarajt 1 inci sdhtfede >eraber bugün Güvenlik Konseyi top1 0 devam ederken Bevkoz müdafaaBulgaristanda isler bir tere arasında hacız bir memleket rolü ıntısmda tetkik edilecek olan Ru^java ;tlen topa p onjon yapan Galatasaray dan hücuma geçerek merkez muhacimNeşredilen kısa bir resmî tebliğde, Moskova radyosu 27 ( B Y U M ) saj esinde bağımsızlığını sağlamaktır alecısı kendi kendini fena halde sa leri Turnanın şutıle beraberliği temin ileride millet meclisinde okunacak hu:arşı yaptıkları şikayetin müzakerecine turlu duzelmıyor urkıyede intişar etmekte olan Tasvir, Onun gene bu esas üzere çalışmak niatlamış oldu O esnadaki karışıkl k etmiş ve maç 1 1 berabere sona er kum,et bejannamesi hakkında geniş ölaber ve bir çok başka mürteci gazeSofya 27 (a a ) AnadDİu ajanımın azırlanmışlardır yetinde olduğu verdiği demeçlerden ann Vefalılar istifade edemediler i e o miştir Tahran ile Moskova arasında dogruçüde noktaı nazar teatileri yapıldığı va ler son zamanlardaki neşriyat arıle özel muhabiri bıldırıjor laşılıyor ugoslavya ve Bulgaristan hakkında Muhalefetle anlaşır ava vasıl olmak ,an doğruya müzakere ere girişilirken fun gittikçe seTÜeşen bir şekJde deIstanbulsporla Suleymanıye arasın Pransanın karşılamak zorunda bulunMm af fak olursa ne ıyı Fakat ingil akikate uymıyan bir çok yazılar neşu ihtilaf tetkik nın Konseyden geri bı am edıjordu Hakem de sınır gergın daki maç Galatasaray stadmda oldukça duğu iaşe malî ve uluslararası meseletere ile Rusvanın bu esas üzere anla etm şlerdır Bu yazıların jegane gaye için, vatan cephesinin sarf et ıgı gayret akılmasının Iran tarafından ıstemleHle gınm fena bir şe^ıl almaması için heyecanlı bir oyun olarak geçmiştir Ruz ler hakkında müzakereler cereyan tnği ler akamete uğramış bir taraftsn Mosşamadıkları aşikar olduğuna göre bunun egı kanaati gitgide artmaktadır n hafif hareketleri dahi durdurmağa garla beraber oyuna hâkim olan Istan bildirilmiştir Balkan memleketleri arasında bir da kolay kolay basarılamıyacagı besbel nlaşmazlık çıkarmak ve bu memle kovada toplanan uç buyuk de et Dıs alıştı Hakemin vakıa sık sık muda bulsporlular bir iki fırsat kaçırdıktan Bu arada Parisliler grev yüzünden işlen Bakanlarının dostaue ta^ıvesı Rusya Tahrana elci yolluyor lidir eüerı birbirinden ayırmaktır Meşhur Tahran 27 (a a ) Frarce Press a alesı oyunu durduruvordu Fakat ma lonra devre 0 0 berabere bitmiştir başkentteki fransızca gazetelerin iki Onun için KıvamusSaltana da gayet rofaşıst Yalçın, Tito Yugoslavyası hak dıger taraftan M Vıchınscy nm Sof> a tı gidişatına göre lüzumlu idi. ikinci dwrenin hemen buyuk bir kıs gundenberi intişar etmemiş olmasia sevahatı ve kendisinin muha'ef^t lıüernsının iyi malumat alan mahfillerden muşkul şartlar içinde iş basına gelmek On altıncı dakikada Galatasaraydan mını hakim oynayan suleymamyohler hükümet olajlan hakiında maluma» ıda yazdığı yazılarda Yugoslavya retedır \e esas mesele hallolunmadıkça, mmın halk tarafından tasvıb edılme lerıle yaptığı konuşmalar anlasmazhk grendığıne göre »eni Başbakan Kiva ulend ıkmcı golü atmak imkanını bu: turlu beraberbılk sayısını yapama almak için ne yapacaklarını bilmiyorları bertaraf edememiştir Bu suretle ashaltana Sovyetler BırLğı ile doğjanı milletlerin kayıdsız şartstz bağım en bir idare olduğunu yazmaktadır uldu Bu golden sonra oyuncuların mışlar ve 14 uncu dakikada yedikleri lardı. sızlığı tanınmadıkça her hangi bir iranlı alçın Tito ya yardım ettiklerinden do muhalefetle hükümet arasmóaiu rruna udan dogruva muzakereje gırışm=ğ 1 sabıyetı daha arttı Ve otuzuncu dakı gol ile 1 0 maglub olarak sahadan aysebetler bir çıkmaza girmiştir ve bu arar vermiştir Sovjetle Birliği altı Basım ilgilendiren ücret ihtilâfı sohükümetin iş başarması imkansızdır .yı Ingıltereyı de mesul tutmaktan ge çıkmazdan kurtarmak için şimdilik hiç ydanberi inkıtaa uğramış bulunan si ada hakem birbirlerine karşı haşm rılmışlardır kaklarda ilk defa olarak satıldığı goraö. R D. kalmıyor dışarı len «Resmi Gazete> nin satışını buyuk bir musaıd çıkar yol görünmemektedir asl münasebetlerin tekrar kurulması avranan oyunculardan ıkısım B grupu maçları aksadıle Irana bir elçi gönderecektir ıkardı Galatasaraydan Arif ve VefaBulaarıstandakı muhalefetin almış olEskiden mevcud anlaşmazlıkların hal Taşkızak 2 Anadolu 1 Haskov 3 ölçüde arttırmıştır «L*Humamté> isimli Mısır Suudî Arabistan :gı hattı hareket n mürteci Türk gaze lı şo>le durdun di rurnu daha ziyade ran Şahı Başbakanın seçilmesini an Nıvazı takımlarından dışan çı Hilal 1 Kasımpaşa 2 Ramı 1 Denız komünist gazetesinin elle diztfmlş hunca ıkı taraf tadilat yapmağa mec Gucu 3 Galatagencler 0 Taksim 3 susi bir nushasıle ingilizce çıkan gazeteandlaşması cılerle bilhassa Yalçınla bu memleket v ahımlestıren bir takım yeni meseleler tasvıb etti Kahire 27 (a a) Mı=ır ıTe Suudi T hükümetler ne hücum etmek fırsa daha ortaya çıkmış bulunmaktadır Tahran 27 (a a ) Bugün Iran Şe ur kaldı Galatasaraylılar dun sagıçte Ortakoy 0 Demir spor 2 Sarıyer 0, Ha ler satılmıştır k güzel oynıyan Şahabı merkez mu ic 1 Eyub 0 Arabiotan tedafüi bir anlaşmanın imza jıı verdiği muhakkaktır nşahınm neşrettiği fermanda BasbaF r a n s a : «Maskeli b i r komünist» Fılistine Alman esirleri lanmasını teklif eaen rapor üzerinde anlığa meclis tarafından Kuanus vm mevkiine getirdiler Kanaatimce Yunanistan hakkında Türk basınında Londra 27 (a a ) ingilizce hafta'Jt Dun yapılan kır koşusu yorumlarda bulunan Arab birliği genel ikan y azılar ise hiç de hakikate uygun ¡altananın getirilmesi tasvib edümek ahab merkez muhacim mevki ne alıgönderiliyor Atletizm Ajanlığının tertıb ettiği Sa «Time and Tide» dergisi Fransız kosekreteri Azzam Paşa Mısır ile Suudi egıldır Hatta bir Yunan gazetes nın edır p Bulend merkez muavin aılvkııre münist partisi lideri Thorezm MoskoKudüs 27 ( A P ) TelAvıv Daı y Arabistan aracındaki munasebetlern îtırılmış olsaydı dünkü oyuna dtha karya kır koşusu oun Mecıdıjekoyun vadan aldığı dersi ıyı öğrendiğim .yazşu cümleleri j azmasına rağmen Habok°r» ga »tesınra bugan itimada anlaşmadaki hukumle den çok daha ai Yunan standa bugüne kadar seıbest Mısır nazırları istifalarını ıuvafık düşen bir değişik ık olurdu de ıkı kategori olarak yapıldı 3500 met makta ve kendisinin yeni bir Groza vedeğer kasnaklardan alman haberler© kı olduğunu sollamıştır .hab merkez muavin mevki nde hu relik mesafede Haydarpaşa lisesinden a bir Fransız Tito su olacağını soylıveir seçim yapılabilmesi için hiç bir ted atf°n bildirdiğine göre in"ı iz as çeri geri aldılar Alı Polad 12 47 5 dakikada birinci olrek şunları ilave etmektedir Mısırın nüfusu 20 milyon .r alınmamıştır Türk basmı Yuna makamları, bazı askeri ı^l^rde çalı,tı Londra 27 (B3 C ) Kahireden bü umlan ıyı desteklemek ve hücum hat muştur nı ilen sürmek bakımından ıyı fakat Kah re 27 (a a ) Harb3en once^ ^standa işlerin ıyı gittiğinden bahset rılmak üzere italya ve Balkanlarda bu dırıldıgıne göre aun istifa eden muşta «istikbal karanlıktır De Gaulleun 6500 metroluk koşuda Sumerspordan udafaada yer tutmak ve topu takıb ektedır Yunanistan siyası bakımdan lunan Alman harb esirlernd^n b r mık kil mJlivetçı üç nazır bugün istifalarını rakamlar esas tutularak yapılan resmi Osman Hosgul 20 39 da birinci Elek muvaffak olamadığı ışı Gouının başabir tahmine göre Mısırın nüfusu 20 uğun son derece nazik bir durumda tarını şubat ayı zarfından Fılistine nak gen almışlar ve bu suretle Mısır kabi mek bakım ndan hücumdaki kadar trikten Osman Yalnız 2115 dakikada rabilmesine pek az ihtimal vardır Franmilyon bes >uz bine varmaktadır letmek üzere tedbirler almaktaIırlar sanın Avrupa ıcın bir tehlıse teşkil enesındeki buhran hallediliustir ulunm aktadır kinci olmuştur uvaffak görünmedi decek mahiyette bur siyası buhran devBu kadar akraba bu kadar ta ııdık maz hamal küfürlerde karşılık veresine gırdıgı görülüyor Maskelenmiş Fakat cenazesinde Guindan ka fa ile rerek İçini boşaltırdı komünist bir Fransa, Sovyet siyaseti yalnız (kalıyorduk Sonra evde de geSakallı Talata neşeli demek belki çın bir koz ingiltere için de bir tehlike doğru olmaz Fakat ufak çocuklarda ne oj e olacak ve bu hal baü Avrupayı zavıfolduğu gibi zaman zaman içinden seBu>uk merak ve heyecanla seyredilecek bu aşk ve macera şah°serı Gelelim şimdi bana' Evkafta her şey atacaktır Eğer General De Gaulle kabebsız bir sevinç dalgası kabarırdı Bir ağır yurur derler Benim oradan yuarmdá ısrar ederse, bu, Avrupa için bir telaş bir heyecan Zaten dar ve kuçv k Yazan: Resad Nuri GUntekin Tefrika 9 rutulmem de öyle oldu Evvelâ k m seacıadır • nin uaná ses etmediğine bakarak epey .arı altı «enede dordu bulur Buna zevkimizi bozar hatta doçrudan dog olduğu halde sefaletten busbutun kep ce umıdlere kapılmıştım. Fakat n k ı karşılık maaş henüz uç yuz elli Ar rüya bizim için uğraştığı bazı zaman çe kadar ka mış usteliK bir kısmı da TÜRKÇE SOZLU ve TÜRK MUSİKILI ÖLÜM lâbdan birkaç ay =onra yapı an rreş kadaşlar aranıra iane top alar, fakat larda deniz tulmuş gibi elim zı gözle sakalla örtülmüş yuzunun her zerresi Başrolde LEYLA ile MECNUN filminin baş artisti BEDEB L4MA Ülfet Berkelin oğlu tsmet Berkelin eşi hur tasf >ede ilk sokağa atı T Han bunu para olarak eline vermeyi uygun rimize götürerek «Aman AJah aşkına ayrı ayrı oynar gözler ıslanıp şasılaşır Sıvıştığı şehirli bu genele evlendiği ıçm papaz taraf ından evladlıktan •ten B ke n babası ve Lutii Berselm ses kuş sesi gibi öter Bu sevinci karbin ben oluyordum reddedilen siyah gozlerıle meşhur bedevi kızın (RABIA) nın gormedıkkrı için yag pirinç şeker g bı dur biraz» diye onu azarlard k iardeşl tüccardan şıdır dakıne zorla geçirmek istiyor gihazin aşk ve ıstırab romanı ayn >at alarak evine gönder rlerdı Bu AZIZ ETHEM BERKEL Kalemlerde kayıd kuyud hak getı bi yuzunu yaklaştırır onun kolunu sıkdurar olcugu haftalıktan fcurtulamıyarak Evkafta sakallı Talat dije o ir ço Talatm sakalı sofu uktan deg 1 zugurt reydi Geçmiş günlere aıd muameleler mağa, sırtını sıvazlamağa kalkışarak efat etmiştir Cenazesi og ocak 1946 bu25 kısılık muazzam 18 kısılık cuk a ahbab olmuştum Gerçi o zaman lugundendı Bir gun bana bir buyuk sn ıcın en emin defter Talatm hafızalıy soğuk muamelelere uğrardı Boy e za ınku pazartesi gunu saat 12 de Şişli SAZ HEYETİ KORO HEYETİ dı Tasf ye encümeninde bulunan bazı manlarda kaç kere «ulan nene sevınıEvkafta sakal ı o mıyan devede ku aruatır gibi îumeli caddesi Bereket apartunanıadakl a resinden kald rı arak narı~zı Teşv'k ye Ne yaparsın birader, demişti kı amirler bu kuru ve kıl k<=ız kuçuk me vorsun''> aıye avazım çıktığı kadar laktı Fakat onunkmm seoebı bu=buMuzık S A D E D D I N KAYNAK :amlinde kılındıktan sonra Asri mezarlığa tun başka TJat Eyub Pejgamber aja lık kıyafet malum Üstelik beş altı muru herhalde sa ta ından zıj ade bu bagırmamak ıçm kendimi zor zapte* Okuvanlar MUMR NUREDDIN ve SAFİYE AYLA lelnedı ecektir dar fıkara brr adamdı Cok çocuklu bir gun de traş parası bulamayınca bus ışlerıle hatırlamış ve o taburcu edıl mışımdır Gece ıçm numaralı yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel 40380 T kuçuk gumruk katibinin og u ımıs. butun hırpanıve donuyorum Iyısı mı dıgı halde dairede kopacak curcunayı HALK FİLM Tasfıveden b r kaç ay sonra TalStı Son derece çalıskanmış Ip'ıda yi ruj namusumla bir sakal koyuvereyim de bir an gözlerinden geçirmiş jlm?hdıı Rabındranath Tagore tekrar go dugum zaman sakalı defettıyejı idadiyi ateş alır g bı geçe ek óLrn Talat ufak vapılı göster şsız bir lar miş belki de yem idarenin ıS arı uze çocuk denecek vaşta Mulkı enin ka adamdı Bu vuzden her bu undugu yerSakallı Talat avnı zamanda da çok pısma dav anmış Fakat kaza insana de daima ayak a tında kalmağa ımh geçımlıydı Gerçi «olmaz da ne vapardı» rıne kılık kıyafeti az çok değiştirmiş kaştan gözden y akındır Ev er nde o kumdu Yirmi besini geçmeden o+e denebilir ama hiç degııse bazı uygun ti Gene o hangi saadet veya umıd ıçm Bu senenm en dramatik filmi mevsimin şaheseri turacak duracak >«= olmadığı ıçm smden benimden ağarmağa başlıyan bu suz muamele ere karşı surat asmak olduğunu bir turlu anlıyamadıgım taş Yakında çıkıyor c karşılarındaki mezarlıkta TIU k ye im <=akal c'masaj di ta f v ede onun da kim kabildir ya Halbuki o en ağır haka kın ve sulu sevmcıle kolumu sıkarak REMZİ K1TABEV1 tıhanlarını hazıriprken b çareye bir vurcuja gitmesi pek mümkündü Bu retlerı iltifat g bı karşılar ve bir te Yarıcanım ben artık Dara funun Çeviren • ehıretlık kız musallat olur Sıcak vaa nunla beraber bu badirede Ta a*ı ko sekkur etmediği ka irdi Yalnız onu talebesi oldum dedi arasıra kaçarrak Buyuk ve dehakâr artist öğlelerinde kızcm mezar »as^^ı ve di?rujan şevm yalnız bu sakal o madıgı da söyleme ı> im ki o hiçbir şeyi anla yaparak Hukuka gıdıjorum Goıuluvor . IBRAHîM HOYİ boyu kuru ot ve diken <ume en ara na da şüphe etmemek lâzımdır Butun mıjor gibi gorundugu halde domuzuna ki âlı mektebden çıkmıyana bundan Binda ahıret ık arsız arsız sırna^naga tekkelerin bir aptalı vardır ya' Buhassastı Hatta bazı en zararsız kelime sonra ekmek yok Bugün belki çoluk Asaf Halet Çelebi H ^ H başlayınca ne olacağı malun M hal te kenın aptalı da o ıdı Sade kendi ve hareketlerden turlu akla geTmez çocuğa acıyarak bem kapı dışarı etmeELLA RAINES ve D E A N HARENS lelı harekete gclerec kızı zorla Ti ta i'lermı degıl t z mkılerı de o çıkarır m nalir ç karmasına göre vesveseli ve diler Fakat jarın ne olacağı belli olile beıaber son yarattıkları emsalsiz film başlıjor 7 yamar, ahire ı n efendisi el e ek öpe butun kalemlerde her başı sıkılın ona içinden pazarlı di da denenirdi iş m maz Mevzuunda Bir erkek bir kadını olduruyor Niçin Hangi müthiş rek ona Evkafta ıkı vuz xuruş aj klı kokardı dı>em y ecelim fakît hademe bitirdiği ve kendini yaln z zannettiği Beni dinlerden sen de Darülfünuna Hayatı ve felsefesi sır bu cinayeti ıkaa şevketti' Bu kadının ıhtıraslarıle işlenen bu 7 bir kâtıbhk becerir Derken kqdQn ile onu çagırtırdı Talâtın djrup o n zamanlarda bu hakaretleri birer h rer girmelisinBATİ YAÎ1N1 P K. 18, Şişli cinayetin kefareti ne olacak gibi kuvvetli ve hareketli sahneler vardır, tc'?r p İpr ve her birine v<"in vutul(Arkası tor) KıvamusSaltana kabines T Londrada konuşulacak pürüzlü meseleler Türk İrak dostluğunun Vefa Galatasaray maçı kuvvetlenmesi Hadiselerflrasındd^ Madalyanın tersi.. 22 beraberlikle bitti Beşiktaş birinci Fener ikinci. Vefa üçüncü» Istanbulspor dördüncü oldular. Galatasaray da besinciliore düştü Yazan: Eşref Şefik Lik maçlarının bilançosu Tiirkiyenin idare mekanizması Rusyaya verilecek koridorlar! Polonya, Sovyetlere koridorlar kiralıyor İranın akibeti Yeni Fransız kabinesinin programı MİSKİNLER TEKKESİ BUGÜN "rST SARK'ta ÂŞKIN ZAFERİ Yarın Akşam S Ü M E R Sinemasında ŞÜPHENİN CHARLES ACIKAN TAŞLAR SONU LAUGHTON' un BUDDHA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog