Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

n wtasarKtan Röportajlar çaktı Üçüncülü de milletlerarası daimî mandaya bağlı ka acaktı Bu teklif kim.Birleşmiş Iran seyi hoşnud etmemişti O kadar ki SiyoGüvenlik nistler Arablarla elbirliği yapmak için Milletle Meclisine baş vurdu teşebbüslerde hiluıımuslar Bjhram Bunu Sovyet Rusum ersıte şef doktor Magnes Araa arla \ «İmâllerin dost olara* elbırhgıle bir varın ve Sovyet devlet kurmalarını Suriye Lübnan ve Ukraynamn baş vur Urdun ile b r federasv on vucude getinıası kovaladı Güvenlik Mecl =nın darerek Fılıstının iktisadı bakımdan refes Şehıdlıklerı imar Cemiyeti enelık kon ha toplanıp işe başlayıcından once güna masınjı sağlanmasını teklif etmişti grenini dun saat 14 de Emnonu Ha ka demine gelen bu çetin işlerde nasıl bir Fakat Arablann böyle bir teklifi ka vinde yapm ştır Kongre riyaset divanı yol güdeceği daha kuruluş toplaTnabul etme^rme imkan yoktu ve bu tekistanbul mıll°t ekili Etnı yapan ve kuruluşunu da tamamlalifi kabul etmek Siyonistlerin yalnız F Mekkı Hikmet Gelecek kongre re: ı mamış olan Birleşmiş Milletlerin bununlıstınde degıl adı geçen butun Arab ğme seçilmiştir idare heyeti ve mura la sarsılabılecegı düşünceli herkesi sarBuna mukabil Ing İtere tarafında: m»m eketlermde yerleşmeleri ve ıste k b arın he»ab raporları okumrak k"1 mış bulunuyor d kler gibi yayı maları demekti tutjlan siyaset gerçi Fılıs nde bir Ya bul edilmiştir Bu raporlara göre rralı Ben San Francısco'da vuz otuzdan Lord Pul un Fılıstmı uç bölgeye ayı yılbaşının değişmesi dolayısı e mues=,ehudı yurdu kurmaktı Fakat Filetin çok toplanmada bulundun Her birinYahudılestırmek Araları atarak yer ran teklifi hiç bir tarafı hoşnud etme sat tarafından yapılan yardımîirîa vi de bir rahneye konuluş bir örtbas eleııne Yahudiler get rmçk yahud Ya diği çın kibul olunmamakla beraber Fi layetin müracaatı üzerine rozet dağıta dıs bir zevahiri kurtarış ile degıl tem hudılen Arablardan ustun tutmak de listín rreselesını bir gaile olmaktan çı rak iane toplattınlmamasma rağmen 6i çilerin dikkat ve itina ile TUIMI^I gıldı Onun ıçm Inçı tere F lıstmde bı karmak ıçm bir çareQ bulmak gerek^şı cemiyetin varidatı gecen yıla mzaran nın ve jnsail eın menfaatlerim =?^larr \ahudı yurdu kurma* esası üzerini yordu Bunun ıcm 1 39 da Filistin rre fazla olmuştur Edırnekapıdakı Seh d ıcın nasıl ça1ıstıklarını gordim Yapıl durmuş ve Siyonistlerin Fıhstını tama selesınuı halli ıçm bir yuvarlak masa lıklerın imar faaliyeti arttırılmış \e ceise ve Birleşmiş ' Milletlere manı ola ınıle Yahudılestırmek yolundaki dilek konferarsı toplandıktan sonra In^ltcre mıvet tarafından muntazam b r hVe bir insan sıfatı e bunun elverişli bir Jen kendim belirttiği zaman buna mu hükümeti bir Beyaz Kıtab ne retmıştı getirilmiştir Raporda bilhassa Cumhur zumle biteceğine inanıyorum ki halen Fılıstme dair yazılarda ve hakavemetten gen kalmamıştır Başkarınm 21 11 945 tarihinde sehıilıberlerde adı geçen Beyaz Kıtab budur Iran Sovyet uyuşmazlığı meydand \rab'arsa daima açıkladığımız gibi Bu kıtab Yahudi muhaceretim hem gı ziyaret ederek memn mı ık ve tak iken bunun Birlenmiş Milletlere veri la başlangıcdan Balfor beyannamesin tahdıd ediyor hem beş wne sonra ta dirlerini bildirdiği belirtilmektedir de Yahudi yurdu kurmak esasına da Bundan sonra soz alan bazı a'a eski meme=ı venı teşkilat ıçm kotu olurd' mamıle durduruvor ve Yahudilere vaVaktıle Japonya Çine saldırdığı vak itiraz etmişler, Fılıstınde kesin bir çodolunan milli yurdu gerçekleşmiş sa idare hev etinin mesaisini takdir eder bu ışın ıkı devlete bırakılmasını iste ğunluk sahibi oldukları için dıger Arab yıyordu Bugün de takıb edilmekte olan sözler söylemişler ve halen 170 âza amıştı italya Habeşistan uz°rıne atıld: memleketleri gibi bağımsızlığa lâyık olsiyaset bu siyasettir Bu siyasetin te dedınm arttırılması için» her az? nın hjerek resin ıs ifasının kabul olunmaduklarını ve Milletler Cem yeti anayagnda aynı fikri ilen sürmüştü Mı me1!, Yahudilerin sayısını Arablara birkaç kişiyi cemiyete aza kaydettumemasını istediler Biz tabii söylenenleri sasının da bu haklarını tanıdıkların s m teklif etmiş ve bu *ekhf kabul o letler Cemıyetnm bu işlere karışma karşı üçte bir nispetinde tutmaktır ncak el uduk an sonra anlıvabılıv orsöylemişlerdir Bu yuzd°n Arablar, Insebebsız kılara: Yahudiler, hem Ikmcı Dünya Harbi lunmustur Eski idare heyeti ibra edı ması onun varlığını du' Ankarahlan takiben daha baskagılterenın Yahudi siyasetini desteklemeıllarında hem harbin bitmesinden son 'erek işarı oy a yeni idare heyptı se Karışıp da bir şey yapamaması varlığı 1 n saz aluilar Salonda gurul usuz famişler ve memleketlerini İstilaya başlara Fılıstıne muhaceret kapılarını açtır çımı yapılmış Cevdet Kerim Ircediyı m sarstığı gibi. kat dehşetli heyecanlı bir münakaşa yan Yahudilerle dövüşmekten de hal: mak için çalınmışlar ve bilhassa \ Cemal Nemli Hikmet Arda ihsan NaIran Sovyet ve Sovyet İneılter b şladı Bilhassa Avnı isimli aza ile reis kalmamışlardır 1922 de Milletler Cerperıkanın nüfuzundan faydalanmak ıs mık Sıdkı Bilgiç Alı Arel Mund For uyuşmazlığında Birleşmiş Milletler u ırmadan çekişivorlardı Biz gazetecimiyeti Filistin mandasını, Ingıltereye :em şler hattâ kısa bir zaman once de tun Rahıme Batu Sanı Yaverden rrı.t° yapacak9 ler aramız a istişarede bulunduk haı esmen verd gi zaman Arablar da YaAmerika ayanı, muhaceret kapılarının sekkıl eski Hare heyeti oy bırııgıle tekt bler irt calen konuştuklan için s 5 le<v hudiler de, bu hareketi Jtıraz ile karBiliyoruz ki Güvenlik Meclisi 11 uye ionuna kadar açılması lehinde bir karar rar seçilmişlerdir < ıklerlnden artık hiç bir şey inlaj amışılamışlar ve Ingılterenın gen mıll°tlere lıdır Bunların beji daimî ve vetoludu: rermıştı Fakat bu teşebbüsler de duru•sorduk Aramızda Avnfnln dehşetli bir Kongreyi muteakıb otobüsler e Edırkarşı tatbik olunan kolonjal siyaset: mu değiştirmemiş ve Ingılterenın Ame nekapıya gidilerek Şehıdlık ziyaret edil Al+ısı surelidir Sure ıkı yıldır Y İn muhalif olduğuna karar verdik fakat kendilerine tatbik etmekte olmasından ilk yıl için varışının suresi bir vıldr. rika ile elbirliği yaparak vazıyeti yeni miştir Allahmı nasıl janılmışız' Meğer Avnı, şikâyet etmişlerdi Bunlar Mısır Holanda ve MeKsıkaiı: den tahkik için verilen karar dairesinreise iktifasını geri aldırtmak için «baBrezilya, Polonya ve Avustralya ık Arabların hoşnudsuzluğu günden gu de hareketi tensıb edilmiştir eırıp çağırmıyor> muvmjş? yıllı t üyedir Bu on bir denet ile ku ne şiddetleniyordu Bilhassa SiyonistleArada Arab Birliği kurulmuş ve Arab Bu sında bir hadise daha oldu Anrin bir ıkı yuz lira değerindeki toprak rulan Güvenlik Meclisi Şartın 24 unc Bırhgt Filistin davasını benimsemiştir Türk Hava Kurumu Genel Merkez taazarat imaline devam etmekte oldu kara şubesi reisi tekrar soz sovlerken dönümlerine uç dört bin lira vererek madde me goıe butun devl°*İT adın: Arab Birliğinin Filistin için verd gı en azad3n bir* hatibin bağırarak konuştuarazı edinmeğe koyulmaları Arab arazı hareket etmek yetkisini haizdir Vazı Kurulu, ıkı gun evvel altı aylık top ğu gibi bir çok tahliller ve tecrübeler ğunu sovledi Halbuki zavallı adamcasahihlerini para ile ıgfal etmeleri bu nuhım karar Filistin Arablarını arazı lantısını yaptı Bu toplantı} a Genel de yapmaktadır Bir kaç günderberl şehrinizde ftjlunan felerım yapmada Meclı in hareket çev hosnudaiızlugun ıs>an mah yetim alma atmak mecburiyetinden korumak ıçm Cumriıfc ve Tekel Bakanı Suad Hayrı ü 11 Fabrikanın mekanik laboratu ğızın ağzırdan tek bir ses çıkmıyordu kurmay Ikmcı Başkanı Orgeneral Saresini Birleşmiş Milletlerin amaç an bir banka kurmak, ve Siyonist malları gublü dun pazar olmasına rasrmen Tekel prensipten çizer Bu da nynı madd sına mânı olamıvordu Karışıklıklar ve lih Omurtak ile Milli Savunma Bakan arı mütehassısları da plânor ve perva İtiraz ecen aza solundaki misafirin tedovuş'er birbirini tak b ed \or ve ingil a karşı boykota] tatbik etmekt r Sı genel reüdürlugü binasına gelerek Tekel j azılıdır Bunlar çok on»mh bükünlerıgı Hava Müsteşarı Tümgeneral Yah ne imalı için lüzumlu olan yerli ağaç minatıle teskin oldu Lâkin aksi şevtere bu vazıyet karsısında butun idarî onıst mallarına boykota] tatbiki, bu idarecinin yeni sene faaliyet programı et dir ,a Razı Bil tan da iştirak etmek s u ' e ları bu mak ıçm orman arımızda ınce tan ben de o sırada not defterime bir saat 1" ye kadar çalışm ştır Ba îsHırne j azıyordum itiraz eden aza buVe kanuni salahiyetleri kendi memurla nalların en yakın, en emniyetli ve a n tıle ordunun Hava Kurumunun çalış leıreler ve buralardan tedank edı en sonra Haydarpaşa ara mahreç erde istihlakine karşı gele I >"» b u lı ddan s °ara Haydarpaşava geçiriş Beş daimî oevletın vetolu olması iş nu görünce tekrar parladı benim sovrının elinde topluvordu malarına bujuk krvmet ve ehemmiyet ağaç örnekleri üzerinde tecrübeler :egı ıcın Siyonist sanayiini sarsacak v e ' a İ 5 ş a m ekspreslle Ankaraya hareket ienenleıi anladığımı âemek ki An! aralı bozar gibi görünüyor Çjnku Güvenlik B raz yukarıda dediğimiz gibi ingilteştir yapmaktadır Mihaniki laboratuarda erdiğini gosterduer onurda iflasına sebcb olacaktır Fakat m Dun akşamki trenle Adalet Bakanı A ı e sin bağırarak konuştuğunu iddia etti. Meclisinde karar yedi ov a alınaoılır H re bir Yahudi yurdu sıvas«t ne 'adık Toplantıda okunan çalışma raporu 1945 haziranına kadar 45 000 den faz a Nihayet sükunet jeniden güçlükle iade Fakat bu yedi oyda beş daimî devletin kalmış ve ıükonce bu ueurda Yahudileri >u hareketin tesirini hissettirmesi için Kıza Türel ic Aıkara\a gltrriş İr tecrübe yapılmıştır olundu' her birinin oyu bulunacaktır Ancak Hava Kurumunun altı aylık çalışıra'adestekleyerek Arablarla mücadele et ıır müddet beklemek ıcab edecekti' 12 Hassas âletler atolvesı de borda B r taraftan muhaceret k^ısmın kabarışçı düzenleme ı c erinde bu devlet rını ve basanlarım gostermek'^dır Bu Azalar aralarındaki şiddetli münakaşa in s bu mücadele «enelerce devam etQs âlet en ve parçaları yapmaktadır :aa ¡yet uç esaslı kı=ma ayrılır ıanmıs olması dıger taraftan butun Aler uyusmazlıun tarafını t kıl ediyort kten sonra 1927 de az çok yatışır aıbı kıç vangm 13 Marangozevı kendi işlerinden Jara daha uzun zaman devam ettiler 1 Havacılık ça ışmaları, ab alemin n sıyonızme düşmanlık gos b Dünar şeJrlnlzde b r «ondı ruin uştürclmjş larsa oydan çekinmekle odevhdır'er gorunmuşse de 1928 de yemden alevlenn geçi' erreden başka kurum tesisleri ıçm mooılya yap Birbirlerini ne kadar kolavlıUa anla2 Fabrikaların çalışma'an işleri arasında ise d klarına hep hayret ediyorduk Sonramiş Butun Arab âlemi Fılıstm Arab ermesı, Yahudiliğin Fılıstındekı 'stıkTang nların birincisi sabahleyin saat Barışçı düzenleme 3 Yeni tesisler kurma yo undaki makta ve dışarıdan sipariş almakta dan lını bir havlı karanhklastırmakta ve " "O d* Şehremini Hastane caddesinde Ó tJıkitatta bulunabilmek ve elvprışl aralarında mjavryen İşaretler ollarmı desteklemiş ve Arabların ıstıradır ça ışmalar r ere ald ] 1 1 numaralı evden çıkmış \ e goraugu her usulü tavsiye e*Ti°k duğunu öğrendik. Meselâ Gelibolu debına son verilmesi için bağırmağa oaş Yahudilerin Fılıstınde sarîettıkleri gucu 14 Fabrikanın lokanta revir, ve mek için evvelâ boğazlarını gösterip. Muletın buvuk para yardım'arıle yaehlıkeye düşürmektedir Yahudiler Fı ahsab olan e\ tamamlle yanmıştır Yet «en vardır Güven k Meclmne eelen lamıştı Itf iye ateşin etrafa sirayetine maní o uyuşmazlık a Sovyet Rusya ve ingil ıyan Kurumun çalışmalarına şöyle DIT spor kulublerı gibi tesislerini bir ara yol işareti vapıv orlar Bu Çanakkale Bunun uzerme ingiltere durumu in stmde bin beş yüze yakın fabrika kur ırı.stur ya tophyan bina, ilkbaharda tamam a Boğazı demektir sonra sol kollarıru verımıle celemek ihtiyacını hissetmiş ve 1930 da luşlar ve bu fabrikaların Dieer yangın Buyükdere Tepe mahalle tere birer taraf oldukları ı;ın oydan çe goz atmak istiyoruz Çunku Havacı^gm uyuk ve hayatî önemini takiır e mış nacaktır 1942 de fabr ka 5840 metre tutuj orlar bu sol ¡ayıda demektırFıhstınde araştırmalar yapan ingiliz Drtaşarjtm ticaret âleminde muhım bir sinde clrru } ve Merraıede ald 47 numaralı kinmekle ödev lıdor er Kalan 10 devlet bir kat ve İki odalı ev tamamen yanraışt r ilan halkımızın verdiği paralarla ne er karelik bir yer kap adıgı halde şimdi parmaklarmı birleştmp hafifçe oinatımütehassıslarının verdikleri rapor uze evla edinmeğe başlamışlardır Bugurj Yangın arın dördüncüsü istiklâl cadde apıldıgını bilmek ıstıyecegı ve elde 13 790 metre kare genışhgmdedır vor ve ellerıle bir şey doldurur gibi jaunların hepsi tehlikededir rme bir Beyaz K tab nesro unmuştu dilen başarıları görerek daha fazla 15 Fabrikada 130 u teknk perso pıyorlar bu da Gelıbolunun sembolü Arab boykotajı Yahudi sanayiini ak sinde ba'gostermlştlr Njru Z va solcaem I1™ Her kutubhanede * * Bu Beyaz Kıtnba göre Filistin, fazla da Vehbi Koça ald n nurraralı evin dor edataılık yapacağı şüphesizdir Hava nel 130 u memur ve 695 ı işçi o mak elan kutu balığı demektir Butun bu Yahudi muhaciri alrmga elverişli degıl atmakla ve yıkmakla, sıyonızmı gerıle düncü katındaki Margrlte ald odada ateş kutubhanenizde ege mecbur etmekle lk muhım zaferi çıkmış ve tavanla çatı arası yandıktaT Cürümünün geliri üzere 955 kışı çalışmaktadır Uç yıl işaretler yalnız Gelibolu demek için dı ve onun için Yahudi muhacirliğini bulunmisi gereken yeni bir eser once fabrika 300 kişilik, 1945 hazira La<ın şaşılacak süratle konuşmaktan 1943 te 8162 586 lira tahdıd etmek lazımdı Beyaz Kitabın sı azanacak, belki bu zafer sıyonızme en scnrı söndü ülmüştür :esın darbeyi indirecek, belki onu oz ASTIO Terikoy Bozkurt caddesi C"' nu nında ise 878 kişilik bir kadro ile ça ı gene de geri kilınmıjor yomst'ık alevhndekı havası o kadar ANBRE M1UROIS 1944 te 8 451493 lira ıdı şiddetli ıdı ki Ing 1 zler siv onıs f len b ıs ed gı Yahudi devletini daha başka yer manalı tic kat ı ahşab evin Sofiye Eleni e 1945 teki gelir, geçen yıldaki varıda şıyordu. Kongre reis Solevman Gokü yeniden bou«u İle Be^o kurmak için yem bir tecrübeye su ald birinci katının soba\e Taksim GümJ= butun darıltmamak ve aleyhlerine çeseçerek toplantıya nıhavet verirken a yaklaşmakta ise de henüz he^ıbların unda Lâ e sinemasının Motor fabrikası v irmemek ıçm k tabın tesirini tadıl ukleyecektır oldukça rahat konuşan bir aza bize suyunda Mahmud Şükrüve ald Işık apar rkası alınmadığı için tam tutan ı eMemlekette bir motor fab ikası kuredecek bir ek neşretmek zorunda k ı l Zaten sıjonıstler, eski tarihlerine tımnnının kalor'fer boruları *utuşmuş a ıde bel ı olacaktır mak yolunda ilk adımı atmak şerefini Turkıvede 32 000 dilsiz bulunduğuna mışlardı Tufrıt bag ılık göstererek aynı yurda kin ateş etrafı sarmadan söndürülmüşü kazanmış olan Hava Kuruma, bu fab cemiyet azasının 1000 olduğunu bu ceHavacılık çalışmaları Dün 8k=am da Kapalıça'şı Kürkçüleria miyetin husumetten hiç yardım górm<>Daha sonra Avnıpada Yahudi düş onmek zafını göstermemiş ve meselâ 1 Bu yıl Inonu planör ve paraşüt rikayı Gazı istasyonu yakınında inşa d gını ve kendi yağı ile kavrulmak zomanlığının şiddet bulması durumu de iıgılızlerın vaktıle kendilerine vermek plandaki marangoz dükkânı tutuşmuştur Kirgtr binanın İçindeki eşvalar tamar! ampında, fakülte lise öğretmen oku ettirmektedir TerneU yazın atılmış Oıan unda bulunduğunu so5ledi Biz yekug ştırmıştı Artık hicret eden kimseler tedıklerı Kenya'da yerleşmiş olsalardı, yandıkta ı sonra yangın etrafa sirayet et Çeviren ı gençlerinden yüzlerce genç çalış binanın inşaatı ilerlemektedir bu sene nu b nleri aşan zavallı vatandaşlara yalnız fakır Yahudiler değildi Okur ya oktan muradlarına ermiş, muhalefet meden söndürülmüştür FIAD GOKBUDAK iş ve bunlar planörcülük ve paraşut sonlarına doğru tamamlanacaktır Ma hukumeamızın ve bütün hayır sahihlezar, münevver ve zengin Yahudiler de e mukavemet görmeden meselelerini Aksu geldi Fıatı 2 cıld 6 lira uluk bröveleri almışlardır 'i azın lum o'dugu üzere bu fabrika Ingılte rinin yardım etmesi gerektiğini düşümuhacir kafileler ne katılmışlar, ve alletmış olurlardı Siyonistlerin, vakt le Doğu Akdeniz seferini yapmış olan Aksu >amsun Adana Balıkesir ve Konyada renın De Havıîland firması tarafından nüyor ve bu yardımın bir an evvel sağUMVERSITE KİTABEYİ bunlar Fılıstmde sanayi hayatını kur 'ılıştınde beş buçuk asır kalmış olmavapu u dun o Ie üstü liman miza dontru 9 kurulacaktır Satın alınacak makine lanmasını temenni edıvoruz rer planörcülük kursu açılmıştır mağa ve zınate yepvenı bir hız v=rme arını e»as tutarak daha pek çok asır tur Bu vap ir a dış memleketlerde stij 2 Hava ordumuz ıçm Gedikli Ha teçhizat vesaır işlerle meşgul olmak uge başlamışlardı Arablar, bunları da rada kalmış yerleşmiş ve hiç bir vakit yıpan talebelerimizden bazıları da geln • = Metin TOKER başlarından defetmek ıçm uğraşıyor rlama Yuvasına giren genç er de pı zere 6 yüksek mühendis 4 vabarcı erinden oynamamış milletleri yerle tir Afc=u pam\k lpllpi Tekel idare^ re a d fakat karışıklıklar ıatı=aşlar en geniş nden oynatarak zorla yurdlarmdan bir m ktı çayla mah elif İthil ma lan da t, telsizci ve makinist olarak ayr I uzman ve 6 ustabaşıdan mureikeo bir Bir izah olçude çete harblerı bu istilâyı önlenışlardır Yuva, 1944 hazırlama devre hev »t, geçen agustostanbeTi De Havurılmağa mecbur etmeğe uğranmaları gctlrmi^t r dan Adalet sarayı iç n vapı acafc istimlâkten mekten aciz kili}ordu Çunku hükümet erinde sarfedılmemış bir emekti nde hiçbir kaza geçirmeden /etı^tır Ian1 fabrikasında çalışmaktadi'ıar Tekel Müdürleri arasında bahsedilirken otuz b n lira kıymet takdir kuvvetlen Arabların aleyhindeydi Alt tor fabrikasının sanatkâr ihtiya edi en Sinan matbaas nın evvelce on bin Tekel şube ve kısım muüurlerile bazı ıgı gençleri hava ordusuna vermiştir Eski tarihin bir ilham kaynağı olduingiltere 1937 de yeniden araştırmalar u inkâr edilemez Fakat o kadar YoKsa ba müau ler n aras nda deg iUlkler yapı imdi yeni gedikli pilotlar yetıştırıl cını karşılamak üzere Sanat Enstitü liraya alındığı yazılmıştır Matbaa sahibi japmak ve vazıyeti düzeltmek ıçm çare unyayı esKi tarih iddialarına göre ye licns na dair son gun erde çıkan rivayet er lerın^e 100 ogrencı ye'ıştırı'mesı ıçm nln bildirdiğine göre on b n liraya »Iın3a ıektedır siahiyetli zeiat tarafından valanlanmışt r ma baan n OD ikide üç hissesldir Gazı Terbı>e Enstitüsü Türkçe öğretaramak lüzumunu hissetmiş ve Lord den düzenlemeğe kalkışmak dünyayı Hava Kurumu kamplarında jetıştırı Mil ı Egıtım Bakanhğıle bir anlaşrra Tünel seferleri nihayet tatil edıid; meni Bay Mustafa Nihat Ozon ta fndan n paraşütçüler Cumhuriyet bav ra ysp niştir Bu gençlenn 50 sı bu sePulun başkanlığındaki bir komısvon Fi tust e mekten başka işe varamaz Tram\ v ve Tünel idareaind n ver ren derin bir tetkik neti esi ol=ra< Hjseym iistını 3 parçava ayırmayı teklif etmişti Nedense Siyonistler bundan gaflet 0 sı de gelecek sene *abma emmda atlajış ar yaparak buyak takdır ne Biri bağımsız bir Arab devletine dıgTi tmışler ve gafletlerinin cezasını çek ma umata göre görülen tefecik lüzum ü Rahmi Gürpınar m en muhım eserle T toplamışlardır Gelecek Cımhurı rine i erılecektır zerin» tünel se erleri 2^ ocak I bu ss aagunsız bir Yahudi devletine aıd ola, evı haketmışîerdır rinden en güzel en guluç Darçalar Motor fabrikası, lisansı 5000 Ingıl z ;t bayramında Istanbulda d\ aynı g sbahtan itibaren tatil edílm «tir Taks mle Ifarakoy arasında yeni tramvay seferleri seçerek ve seçtiği parçaların kitapları rılerm yapılmasını istemek hakiımız lirasına satın alınmış olan Gıpsy Matesrar ihdas olunmujtur hakkında ayrıca mütalâalar yazmak ]or I motorler nı yapacaktır r Darülacezeye götürülen hediyeler suretıle eserini çok zengnleştırmiştır Bu fabrika ş mdılık uçak motorlerı 3 45 ilk ve ortaokulda mode cılık Nötre Dame de Sion Fransız k z ltse"i Bu muk°Timeî mantehabat 300 sahıı'ışmaları devam etmekte ve Turs yapan bir okul mahiyetinde olacak ıfadan murekkeo'ır Fıatı 250 kuruştur hazırlavıcı ikmel sınıf talebe eri e \elki ıcuklarma daha kucuk vaşlannda lerıde ihtiyaca göre yeni tesı= er ekgun Daru acezevi zijaret ederek yurdda Bu esen Hu^ejın Rahmıyı sevenlere lenerek ve yem lisanslar sa+ın aîirarak ¡v acılık aşkı aşı'anmaktadır bulunanlara mahtelif hediyeler götürmüş eseflerini okuyup koleksiyon varjanlaAlodeîcılıgın tedricen butun mertije genişletilecektir erair ra ve Unıverı^te ve Lise talebelerine ?t ilk ve ortaokullarına teşmilim ısAerodinamik Tünel 1331 mezunlu subayların toplantısı hararetle tavsiye olunur rız Havacılıkta buyuk ore ni haiz tesisAskerî idadile den 13^1 y linda mezun lerden olan Aerodinamik tüneli Milli olup bllaha e Harbiyeyi bitirerek subay çı + KITABEYI i Uçak fabrikasının çalışmaları kanlar dün akşaTi Harbljedeii Orduevi sa Etımeaud uçak fabı ikası, gittikçe ar Egı ım Bakanlığı de Hava Kuru'u beBuyuk Fransız mütefekkirinin alü ayda ıkı baskı yapan «EMIL> lonlarında mezuniyet yıldonomlerinl kut ın bir başarı ile uçak ve planör yap raberce kurmağa karar .erm serdir isimli temel kitabından sonra onu düşünüşünün her cephemde tanıtan laTiş ardır Mezunlar arasında Genera ' inakta ve tamir etmektedir Fabr ka Tun« in yapılması ıçm Ingılteredekı altı esen daha bir arada dilimize mal edilmiş bulunuyor Boy ece 500 Muzaffer Gck=enin valll rd»n S^dri Akar nın 1945 te yaptığı işlerin hu â=ası şu Holst fırmasıle 944 agus osunda bir mumilletvekillerinden Fikret 'iüzatlı ve dah3 sahıfelA ıkı buyuk cıldle hem sanatkârlık hem filozofluk vasıflarını kavele unza edilmişti Bu tune in maldur bir çok ordunun güzide subiyları da va^dı nefsinde toplamış olan yazarın ana eserleri tamam metinler haLnde O zamanın hocalar nın da İştirak ettiği bu 1 40 tane MagısteT «»kul oğreüm zemesi memleketimize ge'm"ge başla tefeckur kutuohane"nıze sunulmuştur çavlı toplantı neş e İçinde geçmiş okulda mış o dugundan yakında Bakanlık buuçağı Leman Gure nın sabırsızlıkla Bugüne değin ancak kulaktan kulağa, kıtaidan kitaba rivayet şekki tatlı hatıralarla harb içindeki canlı ta2 40 tane THK7 ileri öğretim nun inşasına başlıyacastır Tünel, Anbeklenen bu esen çıkmıştır linde ve başkalarının hukumıerıle tanıdığımız Rusoyu cEMIL> mdea rihler tekrar yaşanmıştır karada Teknik Üniversite sahasında p âroru Bir hava subayının aşk kahrasonra bu altı eserde doğrudan doğruya kendi yazılarında görmek imKüstah bir sarhoşun yaptıkları 3 30 tane THK4 ilköğretim plâ yapılacaktır manlık gurur ve fedakarlığını kanı elde edilmiştir F shin^ fabrikası mjhaseb» rremu la norü, butun inceliklerde canlandıran Teknik öğretim € Altı kıtabıle Ruso* dakı metin tercümeleri bulunan e^eıler nnaan Güllzar ayni fabrika odacılarından 4 6 tane THK3 akrobasi plâTeknik Üniversitenin havacılık şuGÖKLERDEKI SEVGILI Hfisan ile evine giderken karşılarına sarhoş roru, besinden mezun olan ve 1944 te Amebl* halde Ahmed adında bir adam çıkmış size hakiki aşkı aşla uğrunda TEVHİTÜÎLGE ve kadına tecaiüz etmek İstemiştir Bu sı | 5 6 tane THK2 öğretim ve ak rıkaya gönderilen 6 yüksek mühendis fedakârlığı ve kahraman bir hava raía oradan geçmekte o'an F =hane fabri I robası uçağının imaline başlanmıştır muhtelif havacılık konulan üzerindeki çocuğunun ıstırablarını öğretekası purintorlerlnden Tahsin müdahalt, | 6 Fabrikanın teıtnık servis ne uzmanlık çalışmalarını b tırerek memedince Ahmed bıçağını çekerek Tahmini cektir Fıatı 75 kuruş ÜMAİL I)'üM»ÜUÜı bağlı prototip atölyesi çift motorlu sıh lekete donmuş er ve Hava Kurumu fabkaiigındaıı yaralamıs+ır Yaralı hastaneye BUTUN KITABEVI AHMED GÜLVÜRÜjtj hi ımdad uçağıle THK10 hava taksi rıkalannda vazife almışlardır Bu yıl kaldırılın!? Aluned yakalanmıştır IİK.ÜKTE si demlen 34 yolcu alabilecek taşıt aynı kaynaktan diploma alan 5 yükKınlayın teşekkürü uçakları proto tiplerinin yüzde ellısmı sek mühendis de fabrikada çalışmak nayumm kurrrak yo undatu ça ışma Kızılay Kadıköy ilçe şubes nden bildlril BAÍKIN bitirmiştir digine goTe Kadıkoyde Ağabey «okagı l o tadırlar [ar buyuk engellerle karşılaşm ştı FaTAIH'Hİ KOMBtİ numarada oturan Bur«a valiliğinden e 7 Fabrikanın etud bürosu da in ş * & # kat, Türk Hava Kurumu b r uças fab3 PERDE mekll merhum Azmi Akaünın eşi geçen er takımları uç tekerlekli olan THK11 Türk Hava Kurumu 16 şubat 1946 rikası kurmağa ve işletmece bajıaTiış, de vefat eden Bayan Navap Akalın Kızılay turizm uçağının inşası için hazırlıkla da 22 yaşma girecektir Fakat Kuru memleketimizde bir uçak nrforu faoUçe şubesine 1000 Ura vasiyet etmiştir B ı para alınarak fakirler n yardın ma koşul ra başlamıştır mun ük 10 yılı havacılık çın propa rıkası kurmak yolunda da ılıc adımı TERCÜME EDENLERmuştur Hamiyetli merhumeye Tanrıdan 8 Fabrikada ordunun ve kurumun ganda faalıyetıle geçmiş olup asıl ha atmağa mmaffak olmuştur rahmet fll eriz Selmin Evrim, Kâzım Nami Duru, Mehmed Evrim 138 uçağı tamir edilmiştir vacılık üzerindeki çalışmaları henüz 11 Hamıjetlı ve fedakar halimizin veıProf Dr Hıfzı Veldet'm 9 Motor atölyeleri de 102 motor seneliktir Bu 11 yılın 1939 eylulunden dıgı paralarla once orduya yuz erce Zahir Güvenli, Ahmed Ateş. konferansı tamir etmişlerdir Yapısı tamam'anrrnş ben geçen 6 buçuk yılı da harb sene uçak hediye etmiş olan Kurum şimdi Bundan başka Ru«K)'nun hayatı eserleri fikirleri hakkında etraflı EmlnOnfi Halkevi mü=takll konferansla olan buvuk motor tecrübe bna=ı yuk lerine rastlamıştır Harb villan için de memlekete bir havacılık sanav ı hebir tetkik mukaddime olarak kitaba ilâve olunmuştur Buyuk kıt ada rınc'an olup tehir ed ITÎIŞ bulunan Proî »ek taKath motorlerın tamirine hazır de butun buyuk millet er harbe g] diye etmektedir Kurumun başaılın j Dr Hıfzı Veldetln konferansı 2^ 1 ° l t 500 «ahıfelık sağlam bir cıld halinde çıkarılan bu eserin fıatı (4) liradır 'anmaktadır pazartesi günü saat ı«; «ı da veri ecektlr mış olduklarından kendi hava kuvvet arttıkça Çıkaran Turktye Yayınevi Ankara Caddesi No 36, Istanb I halkımızın fedakârlığı ve ¡Mevzuu (Çocuklar ve kanunlar) dır Her. 10 Fabrikanın kimya laboratuarı lerim arttırmaktan başka bir şey dü yardımları da artacağına şüphe yoktur 'kes gelebilir emayıt selMoz tutkalı ve çeşıdlı mus şünmemişlerdir Bu yüzden hava saA. D. 1920 yılında Fılıs*mın nüfusu 660 C Arabdan v e 60 000 Yahudıden muteşek kıldı Arabların hepsi musluroan de gıldır Bunların sekizde biri hırıstıvan dır Bueun Arab'erm sayı=ı belki b: milyon ve Yahudilerin «ajısı yarı: milyondur Arabların hep=ı sijonı»tl g karşı birleşiktirler ve ta baslangıcdaı Balfor bev annamesını ve Yahudi mu haceretını kabul etmediklerini ve iste medıklerını ilan etmişler daha <=onr; her fırsattan istifade ederek bu Ha un çelerim bir man kuvvetıle tasıd k arın ve onun uğrunda her fedakarlığı gozı alacaklarını ispat etm ^erdır Filistinin son yirmi beş yıllık maceraları Sehidlikleri Yazan: Ömer Rıza Doğrul imar cemiyeti =haberleri ocun = | Yeni dünya düzeni kurulurken ) geçen gürültülü bir kongre! oessızıiK ıçıııae Dün yıllık kongresini yaptı, idare heyetini seçti Birleşmiş Mîlletlerde ilk meseleler Yazan : Prof. CEMİL BİLSEL Baştaraft 1 inci sahıfede dir ama ma<ıne ile vazalmış olan idare îıeveti raporunu mukemmelen akudj Yalnız biz bu ıs için dilimizi kullanır ken o sadece el ve kollarını kullanıjor du Süleyman Gole raporu şaşılacak bir süratle «okudu» ve aza ar bunu gaje* kolajlısla arılayıp tensıb ettiler Onlar da doğrunun Toplantı salonunda elli kadar cemıbu olduğuna kana •vet azası ve biz üç gazeteci ile bir mirak şartı ımzaladi safir vardık Bu salonun İçinde bizim vazıj etimiz tıpkı dışardaki bir dilsizin lar Her devlet doğru aurumu gibiydi Onlar aralarında mukemmelen anlas.ıj orlar fakat biz şaşkın bildiğini veja şme yanı Çın Fransa Birleşik Amer ka A eher =lı olanı ileri surrrek ve kaoıl şaşkın suratlarına bakıvor uk Nihayet vustralya Brezilya Mısır Meksika e tırmege cah^masla ödevlidir Arcak jaare hejetınm raporu vazıh olarak eHolanda ve Polonya uç meselede en el bir arada > aşama bir arada karar ala Lmıze geçince dört sınıflık okulda 72 v erikli barışçı düzen yolunu elbette bu bilme ile olur Onun volu da gösteril talebe olduğunu bu talebelere ıkıs°r lurlar miştir O yolda verilecek karara uyulur cif t elbis» ve ajakkabı ile birer pelerin San Francisco da bir devlet, daimi ve kasket verildiğim öğrendik Cemıvet Vetonun San Francisco da son tartışişsiz azalarına iş bulmuş açları yurdda maları haziranın on beşi ile on vedısı devletler de çıkarılabilir m ı ' dıve sor doyurmuştur Yakında okulda yabancı ara mda oldu ve bunun zorlu tedbir muştu Dıger biri hayır çunku onlar dil öğretimine başlanılacaktır YaJni3 Ingıl*ercyı raporda mjessıf bir hadise en bahsolerden gayride kullanıla Tivacagı söy vetoludur cevabını verdi. T lendi Hatta değişiklik kararlarından çı tem=ı' eden parlm^nter miit» ar S a lıınujordı. Sivas Emniyet âmin Validen karılıp atıldı. Buna, Sovyet Ruaja Uk bane buvukler kencı alejhler ıe de oy uınli olarak cerruvete iane toplayan bir rayna Byelorusya şiddetle kar?! gel verirler dedi Beraber ve bir rrada ya tahsildarı yakalatm ş makbuzlarını aldiler Fakat karsı koydukları tek ıf 42 şanacak ise >ol budur mış aç ve susuz bırakmış Zavallı tahInaı'tere Sovyet Rusjamn ve Ukray s İdar saatini rehine koymak suretıle oyla kabul edildi Ertesi gun (17 haziran pazar) Sovyetler karsı taarruza geç namn ileri surdueu Yunan ve Indonez Istanb ila dönebilmiş Raporda bunun tiler Şimdi adı çok geçen Ukrayna t°m yada a=ker DUİundurma ışının görüşül teati* kmcı bir hareket olduğu belir s Icısı Manoılıskı durumun çok de^, ?tı mesini butun amvys on ünde açıklamavı til joríu Avnca e^^ı ıdire hevetı reisi gını 'ovlıverek ve Mıll°tl°r Omı/e ını kabul ederek durumunu lydmlsta agí ae j orgun duştugunu ilen sürerek ıstı herkesin girip çıktığı genel bir yer diye gibi Sovyet Rıuya da Irandakı djrumu lasının kabulanü rica ediyordu ç rkınce vasıflavaıak daha once reddet nu açıklayacaktır Ve iş buna göre düSülejman Gökten sonra cemiye* n ti den başka bir ışı bugün <ao il etme zenlenecektir Çunku hiç bir devlet Ankara "=ubesı reisi ve umumî ka'nı SOÎ Whfinde bulundu Sovyet Rusya ve butun dunyava mevdan ıkuyamaz alarak bunun teşv k kinci bir hareket Bvelorusya da aynı fikri ilen surdu Benim inanım budur Belki bu man o]madı ını a^kadar makamlara şıka = Lakın teklifleri gene kabul olunmadı nansızlıgın inanıdır Fakat Dır inandır Yet jollu müracaat olunabileceğini sov hava Kurumunun altı aylık faaliyeti Tekel Bakanı Ankaraya gitti Kurumun başarıları arttıkça halkımızın fedakârlığı ve yardımı da artacaktır Yazan: A. D. Dünkü yangınlar AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ KPseyin Rahmi Gürpınar SEÇİLMİŞ PARÇALAR RUSO 6 KİTABİLE TütüAT GÖKLERDEKİ SEVGİLİ İLİMLER ve SANATLAR HAKKINDA NUTUK. MÜSAVATSIZLIK HAKKINDA NUTUK. D'ALEMBERT'e MEKTUB İÇTİMAÎ MUKAVELE DA90AN YAZILMIŞ MEKTUBLAR YALNIZ GEZEN A ^ M I V HAYALLERİ ¿^SİNEMASINDA w
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog