Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

ıncu basılışı bir çok hastalıkların e ilaçların yeni tarıflenle çıktı, iyi ve kıtabcılarda 200 kuruştur (7 Gün Neşriyatı) umnurıye 22 inci yıl Sayı: 7703 KURUCUSU: YUNUS *»ADİ Telgraf ve mektub adresi. Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul Np 246 Telefonlar. Umumi Santral Numarası: 24298. Yazı İsleri. 24290. Matbaa. 24290. J.TJB. Jft. K a J.. . • Politika Tfcir Dava Axfluahte ilk sayıda Celal Bayar Partisi Stalm ve Deli Pe tro nja#*^^i> eti Atatürk ve Rus pon Pazaıtesi 28 Ocak 1946 31 Ocak Perj^be Çıkıyor uri Said Paşanın riyasetindeki heyet Ankarada bekleniyor ık heyetile, iktusadt, kültürel, gümrük ve mali meseleler üzerinde anlaşmalar imzalanacak ürkiye ile Irak arasında yapılacak müzakereler Türkiyenin idare mekanizması Londrada konuşulacak pürüzlü meseleler Türk İrak dostluğunun kuvvetlenmesi ^ pey zamandanberı Turkıveyı I zıjareü beklenmekte olan Nu¡ 9 n Saıd Paşanın başkanlıgınrak he} etinin şubatın ilk haftasınnkaraja geleceği haber verılmekIkı komşu memleket arasındaki ık bağlarım kuvvetlendirmek makgelecek olan hejetın bu ziyareti eylül ayında Irak Kral Naibi Altes lılah ile iNurı Saıd Paşanm yarıda misafir bulundukları sırada laştnıştı un en meşhur ve güzide devlet bIrak Kral Naibi Ekselans Abdulılahm memleketimizi znaretı esnasında ırından bin olan Nuri Saıd PaşaCumhur Başkanımız ve Başbakanımızla görüşürken alınmış resimlen taskanlıgındakı heyet ile goruşuleAnkara 27 (Telefon a) Şubatın ilk haftası içinde yurdumuza bir eşıdlı meseleleri hazırlamak üzere Irak hevetı gelecektir He>et Irak eski Başbakanı Nuri Saıd Paşanın ba^kar İlşlen Bakanlığı umumi katibi Fen gındadır Bu zıjaret, Irak Kral Naibi Altes Abdulılahm memkketmıze ge şCemal Erkinin başkanlığında bir len sırasında Turkıje Irak munasbetlerının daha sıkı bir şekilde tanzimi yoteşkil edilmiştir lunda alınmış olan kararla doğrudan doğruca ilgilidir ızakerelenn konusu ticari iktisadı Irak heyeti iktisadı, kültürel, gumruk ve malî meselelerin düzenlenmesi ıalî sahalarda bir işbirliği vucude ve karşılık ı yardım aşma şeklinin tesbıtı ıçm yem anlaşmalar yapmak üzere nek imkanlarını araştırmak ve bu delegelerimizle görüşmelerde bulünacaktrr adla gumruk, tekel, adi! muzaheret Irak hejetı, yedi veya sesiz kasiden müıekkebdır lann iadesi ve müşterek nehirlerin ı gibi hususlarda elbirliği ile saiktır memleket, asırlarca beraber aynî altında yaşamış ve .Türklerle Irako kadar birbirine karışmış ve kayıştır ki kardeş vasfı Türkiye ile için biçilmiş kaftandır Filvaki ıkı ıleketı birbirine baghjan bağlar o ir kuvvetli ve menfaatler o kadar ur ki Turkne ile İrak mutlaka drst jnak, çok m geçinmek bırbırlennı amlamak birbirlerini kommak 70ladırlar Irakı sulavan Dicle ile Fıa kavnaklan gibi bu ıkı nehrin aAnkara 27 (Telefonla) Yurdun ları da bizim yurdumuzdan çıkar in bu muhım su j olları ıkı memle u aştırma ıhtı> acını karşı amak uzer« bırbmne bağlamağa yeter jeopohtık y emden bazı vilayetlerimize demiryolu ılar da tabiî cografva gibi Turkıve şebeke en yapılacaktır işleri düzenleIrakı bırbır'erıne yaklaştırır Her mek için bakanlıklararası b.r komisyon memleketin bugünkü dostları ve kurulmuştur Bu komisyon aynı zamanian avnıdır Aradaki 400 kılo manda memleketin iç ve dış piyasalarıtreye yakın uzunluktaki hudud daha nı gozonunde tutarak ekonomik a^nda ade sıj asıdır Bu hudud ıkı memle müessir o abılecek şek ide venı bman ı birbirinden avırmaz Türklerle re iskelelerin nerelerde ve ne şekilde ki ılar arasındaki karabet ve sihri kurulacağını da gözden geçirmektedir ler gibi birbirine bağlar istanbul izmir Eregh ve Trabzon )smanlı İmparatoılugu devrinde msa imanlarından başka bilhassa onemı bnıs olan Havdarpasa Bagdad de bakımından Band rmadakı ımanm \ervolu simdi Basrava kadar uzanarak nı baştan tevsu ışı kararlaştırılmıştır memleketi birbirine çelik bir rabıta Top u komısj on limanlarımızla denıırbağladığı gibi Turkıje Cumhuriyeti yol şebeke erim zm birbirlerine b glanvarbakırdan İrak hududuna doğru malarım ışını de «aglıvacaktır Ayrıca nı bir demııjolu vaparak aradaki çehâlen Narlı stasyonundan istifade etbagı daha kuvvetlendirmek volunu Ulaştırma Bakam Fuad Cebesoy traustur Ikına Dunja Harbi d emir mekte olan Gazıanteb ılı 30 kilometrelik bir demırjolu ile Fevzıpaşa Malatya Harb sonrası demiryolu inşaatına 10 ana hattına bag anacaktır Bu yol için sene zarfında 300 milyon lira barca 1 ArTcasx îaftıfe 3 Su, 4 re milyon 200 bin lira tahsisat kabul e nacaktır dılmıştır Başbakan, Fransızların nahoş haberler işitebileceklerini söylüyor * Türkıyede eğitime tahsis edilen birinci Londra 27 ( A P ) Rusyanın Iranjazı bu memleketteki eğitim değışme dakı müdahalesinden ve İngiliz kıtalaerınl kaydetmektedir rının Yunanistan ve Indonezjada mevYazarlar makalelerini şöyle bitiriyor cudiyetinden doğup dünya sulhunu guja lar tehdid eden vazayetler yarın Birleşmiş «Butun bu terakkilerin izlerini Tür Milletler güvenlik konseyi tarafından kiye sınırlarının çok uzaklarına doğru tetkik edilecektir götürecek pek kuvvetli mıüı bir zihni«Artık açık konuşmak zamanı yetin ifadesi olduğuna hiç şüphe yokgelmiştir» tur» Londra 27 (a a ) LoM Vansittart ingiliz kültür heyetinin Karadenizm Sunday Dıspatch gazetesinde şunları Türk kıyılan temsilcisi olan M L E yazıyor Jago «Kuzey Türkiye ve batılı insanMr Be\in dünyanın takdirini kazanlar> fcaşlıkh yazısında kultur heyetmm mıştır Dunj a teşkilâtını ielce uğrat Arkas\ sahıfe 3 Sü 2 de mak için Rusların giriştikleri hareketlerin hepsini akim bıraktırmak maksadile tek bir insanin kudretinde olan her şeyi yaptı Açık konuşmak vakti gelmiştir Rusyaya tam vaktinde kendi menfaatlerinin nerede olduğunu bildirmek için çok vakit kalmamıştır Kullandığı taktiklerle hareketlerinin ne gibi neticeler verebileceğini göstermek zamanı gelmiş çatmıştır Bu hal yalnız dünyanın Rusyaya olan itimadını sarsmakla kalmıyor ayni zamanda Bırleş Arîcast sahıfe 3 Su. 2 de Bir İngiliz dergisi, Güvenlik Konseyi bugün İran, Yunan ve memleketimiz hakİndonezya meselelerini tetkik edecek kında güzel makaleler neşretti Bir İngiliz gazetesi, "Açık konuşmak zamanı gelmiştir, Rusyaya, Londra 27 (a a ) Londrada çıkan «Asıatıc Rev ew> deTgısı son sayısında menfaatlerinin nerede olduğunu bildirmek lâzımdır» diyor Turkıyeye aıd uç yazı yayınlamıştır Yeni Fransız kabinesinin programı Indonerva gençleri Cumhur Başkanı Ahmed Sokarnoyu karşılıyorlar Yurdun ulaştırma ihtiyacı karşılanıyor Yeniden bazı vilâyetlere demiryolu yapılacak? liman ve iskeleler inşa olunacak ve Paris 27 ( A P ) Yeni hükümetin ilk toplantısından sonra Başbakan. PpliK Gouln, kabinenin kararlama salı günü muessesan meolisine arzedeTken Fransızların nahoş haberler işitebileceklerini ima etmiştir iki buçuk saat suren kabine toplantısının sonunda muvakkat Fransız husumetinin yeni başkanı radyo ile memlekete şu hitabede bulunmuştur «Evvelâ millet meclisine hasretmek mecburiyetinde olduğum hükümet bejanname«inl size okiimiyacagün Memleket yakın bir zamanda vermek cesaretini gösterdiğimiz kararlan öğrenecektir Bunların iyi kavranmasını temenni ederiz» Arkası «afufe 3 Sü. 7 de Sessizlik içinde geçen Iranın gürültülü bir kongre! akıbeti Dilsizlerin dan yaptıktan senelik kongre çok hararetli oldu! ~ Bir Amerikan diplomatına göre Ruslar, Iranı kukla haline getirmek istiyorlar Merih'e seyahat! Amerikalı bir âlim? Füze ile Merih civarına gidilebileceğini söylüyor Londra 27 (a a t Bir Amerikan işaret merkezinin radar cihaza kullanarak ayla irtibat tesisine muvaffak olması üzerine âlimler seyyareler arasında se yahat jnkânını tetkıka başlamışlardır Chicago ünıi ersıtesl profesörlerinden Dr Wal er Barky «Bovle bir imkân şimdi kuvvetlenmiştir» demiş ve Merih c varma füze ile gidilebileceğini bu seyyarenin meskun olup olmadığnı anlamak içm fotoğraflar alınabileceğini sovlemiş ir Avla irtibat kurmağa muvaffak olan Amerikan işaret merkezinden dun açıklandığına göre ajdan daha ileri meşaleye giderek Merüıe ulaşabilecek kudrette radyo mevceleri var«a da bu mevce henüz; sesi nakledecek kadar kuwe f li değildir Dilsizlerin kongresinde Dün «Türkiye Satır Dilsiz ve Körler Tesanud cenuveti» nın kongresinde bulundum EgeT size bir gun «gazete muhbirleri er fazla nereye gider?» diye bir sual sorulursa tereddüdsuzce «kongreye !> cevabını verebilirsiniz Bu bakımdan ben de şimdıve kadar pek çok kongrede bulundum Bunların arasında Şoförler cemivetindekiler gibi helecanlı Mekımler cemiyetindekiler gibi kavgalı olanlara rasladım Fakat hiç bin dünkü kongre kadar enteresan değildi Toplantı Aksaraydaki Sağır ve Dilsiz melctebirde japıldı Kongreye gelenle r n îıeusı bizim «dilsiz» dediğimiz kimselerdi Halbuki malum olduğu üzere bu insanlar sağırdırlar ve hiç duyma dıklan için konuşma uzuvları tekâmül etmemiştir Kongrede etaerıjet vardı, akat kanunen bulunması gereken em Phıladelfıa 27 (a a ) AvrupA n donmuş o an Amerika ı d p ornat Mr Mills Paugh Dış işlen Bakan ıgını Iranda Sovyetlere karşı teskin edici b i sıjaset ku lanmaKia itham etmiş v« Sovyei planının ya Iranı parça laır an veyahud bu mem eketı bir kukla dev let halme getirmek niyetinde olduğum söylemiştir Mr Mills Paugh Irana gonderılnu olan Amer kan heyetmm başkanı bu Ilınmakta ıdı Fakat Rus taraftan Iran lılarm ve Rumların itirazları uzler r Dış işleri Bakanlığının hevetı des e< bulunanlardan bir grup 'emekten sarfınazar etmesi üzerine T lı niyet memuru yoktu Azalar aralarında Paugh istifa ederek Amenkaya don bir takım benim için tamamile esra muştur rengiz işaretlerde bulunduktan sonr3 gidip karakoldan bir polis getirdiler ve Iran meselesinin tehiri muhtenn Londra 27 ( a s ) Burada hukum« celse aç ilci. Celseyi reis Süleyman Gok açtı ve ren kanaate göre Irarda KrvarmuSa idare hej etinin raporunu okudu Bu tanarın "başbakanlığa getirilmesi Ir o cumleje sakın şaşmayın sevgili okuyu tarafından Güvenlik Konaev ne vapı cularım evet Sulejman Gok de aılsiz lan müracaatın tarramen degijtmlınes Arkası Sa 2, Su 7 de Arkası sahıfe 3 Sü. 4 te Galatasaray Vefa ile berabere kaldı Ne âlâ ticaret! ^m Ticaret Ofisi, tüccardan 3,5 liraya aldığı kauçukları 23,5 liraya satmak istiyor! Ticaret Ofisi, e inde bulunan ve kıs ra daha istemiş fabrikatörler de ver men kendisi tarafından getirilmiş bu memıştır O zamandanberı ihtilaflı buyuk bir kısmı da kauçuk fabrikaları lunan bu mesele şimdi garıb bir safhave ithalatçılarının stokları olup ıdare ya girmiş Ticaret Ofisi butun ham fabrikatörlerini mahkemeye ten kilosu 350 kuruştan satın a ınrnış kauçuk olan ham kauçukların işlenmek ve ma vermiştir mul haline getirilmek üzere fabrikalaDeri fiatian ra verilmesi için uç yıldanberı vapı an Deri ve kösele hatlarındaki jukselme ve Ekonomi Bakanlığı tarafından da uygun görülen muracaatler ruha} et Ti dolayısıle Sumerbank Beykoz fabrikası caret Baonlıgı tarafından da kabul e ayakkabı ve mamullerinin tatlarına dılm ştır Ekonomi Bakan ıgı astık yüzde 20 zam yapmıştır fabrikalarına ihtiyaçları nısbetınde ham Butun devlet fabrikaları ma*wallennkauçuk tahsis edileceğini bildirmiş ve de ucuzluğa doğru gıdılnesı prensıpı ihtiyacın tesbıt ve her fabrikaya dü esas tutulduğundan ilk ımkaida bu zammın kaldırılacağı soy erimektedir şecek hissenin listesini istemiştir Evvelce 350 kuruşa alınmış olan ham Den ve kösele fiatları son zamanlar:auçujdar şimdi Ofis tarafından 2350 da memleketimizde çok yukse mıhtır kuruşa satılacaktır Fabrikatörler bu Deri ve kösele fıatlarmdakı ou durumun halli için muhtelif teşebbüsler yapılîatı kabul etmemektedirler Dıger taraftan yem bir durum sana rraktadır Bilhassa en buyuk den il raacılen büsbütün şaşırtmış lıcaret O ca tçısı olan Ar] an tinden den Mınması Lık maçlarının son oyunlan dun yapılmış ve gunun en muhım maçında Galatasaray Vefa ile 2 2 berabere asırun e w e ce bir kısım laatık fabri mevzuu üzerinde durulmaktadır Ar«¡tır Bu netice üzerine Vefalılar birinci lıkte 3 uncu Galatasaray da beşinci olmuşlardır Bu sutetle Galata kalarına verdiği lastiklerden 3 5 lira ık jantin memleketimize doğrudan doğruJ i !•«>*„, c+ır T ıktp birinciliği Beşiktaş ikinciliği Fenerbahçe ısıl kıymetine ilave olarak rnuvankaten ya deri satmak için teklıfl°rde bulanı v ~* in a, hra daha alınmıştı O makta ve den mukabilinde çok çeşıdlı Haberin var mı, nihayet ayla temas temin edilmiş.. R»1M Hemencecik mübareğin yansı eksilmiş \H
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog