Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

ffAŞveıınnuu I.M. y. ADIN ERKEK erli İngiliz Amerikan kumaşları Bahçekapı No. 28 32 34. ol çeşid . Güzel desen Sağlam kalite Lumn un ye v 22 inci yi! Sayı: 7702 KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf v« mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24296. Yan İşleri: 2429». Matbaa: 24290. VİTAMİNLİ yegâne kuvvet irleşmiş Milletler Genel Kurulu Başbakanlığa tayin edildi alışmasını on güne kadar bitirecek us murahhaslarının, itiraz mevkiinde bulunmalarına rağmen, konseyin iradesine saygı göstermeleri dikkate lâyık bir olay olarak belirtiliyor Politika yatımızda müsbet ilişme işaretleri ilk Partisinden her sekilen veya danm karşıya geçiyor telakkisi şttr. Demokrat Parti üye kaydında titiz davranmaktadır. Kendi fikir» uytnıyanlan (Halk Partisinden ıştır) diye mutlaka kabul eder vate değildir.» mhunyet muhabirinin Ankarada ıkrat Parti ileri gelenlerinden biyaptığı konuşmadan aldığım yukasatırlar, politika hayatımızın vadetmüsbet ve verimli gelişmeye bir t sayılmak itibarile mühimdir, okrat Parti kurulduğu zaman, biz* alk idaresinin muhtaç olduğu serve dürüst bir kontrol sistemine nit kavuşulacağını düşünerek hep ımiştik. Partinin başlıca şahsiyetle* ıemlekete ömürleri boyunca hizmet ş, Atatürkün emrinde knrtulnş ve âb hareketlerinde vazife görmüş, leri temiz, vicdanları temiz adam> Bunlar, girişecekleri herhangi bir . bbüsten memlekete ancak iyilik leşini isteyebilirlerdi. Fakat siyaset pasının »e tuhaf bir fırıldak olduğubilenler, bir nokta üzerinde endişe buruyorlardı: Bu şahsiyetler ele alan işe acaba sonuna kadar hâkim ak onu basan ile yürütebilecekler di? Bir siyasî partinin etrafına ÜMİinsanlar her zaman idealist ve ka: sahibi kimseler değildir. Sırf bir kie yükselmek İsteyen benciller, mm düşünen, menfaat peşinde koşan eriler, devlet çiftliğinde harmanoyapmağa can atan kapı kullan, bir isi parti için her devirde ve her nlekette en büyük tehlikedir. Belli rlerin bayrağı demek olan partiler, defa idealist fakat küçük bir ekal•tin devamlı gayretile yaşar. Bencilve tnenfaatçiler fazla ağır bastı mı. ti de zayıflar ve bir gün gelir, paitlerin yükü altında ezilir, kalır, laik Partisinin yirmi şu kadar yıllık rubesine karşı yalnız üç dört şahsitin bilgisine dayanarak hayata doğan mokrat Parti için, bu, şüphesiz çok rik bir nokta idi. Üstelik Halk Pari memleketteki münevverlerin bir çonu kucağına almış bulunuyordu. Dejkrat Partisine ilkönce koşacak olan• arasında, Halk Partisi üyeliğinde adığını bulamamış, isini yürütememis ceriksiz ve haris politika düşkünleri ıkınması ihtimali kuvvetli idi. Bir ıska tehlike de, softa kafalı hacıağadan tun da devlet sosyalizminin nazariyele avunan züppe Marksistlere kadar, •sidli kanaatlerin Demokrat Partide rlesmeleri ihtimali idi. Serbest Fırka crübesini hatırlayanlar bn ihtimal ficinde endişe ile duruyorlardı. Demokısi ülküsünü yurdumuzda gerçekleşrmek amacile kurulan o partinin banda da temiz ve idealist adamlar varı. Bütün iyi niyetlerine rağmen, bn damlar, vaziyete hâkim olamamışlardı. Lradan bîr kaç ay, hattâ belki bir kaç afta geçer geçmez parti öyle aburcubnr ;imselerle dolmuş, hedefinden ve ideainden o kadar nzaklasmıvtı ki, sonunla onu dağıtmaktan başka yapacak şey almamıştı. Demokrat Partinin kucağına alacağı rurddaşlar üzerinde titiz bir alâka gösermesi, partiyi ferdlerin değil, milletin re cemiyetin hizmetinde bir yükselme rasıtası olarak kullanmaya dikkat etmesi, bu itibarla bizi sevindiriyor. Bu arada, bir kaç aydanberi Halk Partisi bünyesinde şahid olduğumuz teırbleme ve tasfiye hareketini de memnunlukla karşılamak lâzımdır. Bu sütunda vaktile de söylediğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi, dünya şartlan öyle gerektirdiği için, kapılarım hemen bütün vatandaşlara açmış, hangi siyas1 kanaate bağlandığını, hangi ekonomik ve sosyal düzene taraflı olduğunu pek araştırmadan önüne geleni bağrına basmıştı. Yazılarile ve sözlerile tanıdı°ımi7 bazı Partili şahsiyetler arasındaki kanaat ve sistem zıdlığına geçenlerde burada i«wret etmiştim. Bir Rasih Kaplanla bir Falih Rıfkı Atay, bir Emin Salakla bir Şevket Süreyya, bir Asım Usla bir Necmeddin Sadak, bir E. t Benice ile bir Vedad Nedim Tör, aynı cemiyet Ankara 26 (R.) Ne wYork radyosunun bugün bildirdiğin* göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki Amerika murahhas heyeti başkanı Mr. Edward j Stettinius, bugün demeçte bulunarak konferansın mesaisinden bahsettikten sonra, müzakerelere iyimser bir havanın hâkim olduğunu kaydetmiş ve konferansın çalışmalarını on güne kadar bitirmesine muhakkak nazarile bakılabi'cceğini beirtmiştir. Londra 26 (AP.) Birleşmiş Milletlerin rıurahhasları, buçün, Birlenmiş Milletler teşkilâtının sulhu muhafaza edeceğine daha ziyade inanmış bulunuyorlar. Güvenlik Konseyinin Yunan, Iran ve Indonezya meselelerini tetkike süratle karar vermesi, onlarda bu kanaati uyandırmıştır. Gerek büyük, gerek.se küçük devletlerin murahhasları, konseyin bu suretle ac^e işltrin tetkikinden çekinmediğini ispat ettiğini söylemektedirler. Bu murahhasların hiçbiri isminin açığa vurulmasını istememekte, fakat hepsi de konseyin, ortada karışık diplomatik tartışmalar mevcud olmasına rağmen havayı temizlediğine işaret etmektedirler. Tahran 26 (A.P.) KıvamusSaltana bugün, istifa eden ibrahim Hakiminin yerine Başbakanlığa tayın edilmiştir. 65 yağında olan Kıvam, bir hafta süren müzakerelerden sonra meclisin ekseriyetile intihab edilmiştir. MüzakerekTİn devamı müddetinee İran hükümeti başbakansız bulunuyordu. Umumî kanaate göre Saltana, Hekiminin muvaffak olmadığı Rus Iran ihtilâfını halledebilecektir. Saltana'nm Moskova ile muvaffakı yetle müzakereye girişebilecek tek insan olduğunu ileri sürerek, taraftaılar» onun seçilmesi için sefere girişmişlerdi. Hakimi'nin İstifasından sonra Saltana, Iran meselesini kendısıle görüşmesini, Moskovanın kabul edeceği hak kında teminat almış olduğunu söylemiştir. Arkası sahife 3. SU. Í d» .ondrada iyimser YENİ İRAN KABİNESİ lava esmeğe başladıKıvamus Saltana yeni Birleşmiş Milletler Cemiyetine yapılan müracaat geri alınmıyacak fakat yeni hükümet, pürüzlü işlerin halli için doğrudan doğruya Moskova ile müzakerelere başlayacak J Pazar 27 Ocak 1946 Bevin 3e Vichinsky arasındaki münakaşa Londra 26 (AÍ.) Birleşmiş Milletler teşkilâtı, pazartesi günü ilk büyük imtihanını geçirecektir. Birçok delegeler, hiç şüphesiz hafta sonunda yem teşkilât bünyesinin kendisinden ani olarak istenilen bu ilk gayrete tahammül, edebilecek kadar sağlam olup olmadığını kendi kendilerine soracaklardır Arkası sahife 3. Sü. 2 de Murahhaslar arasında iyimser hava SUUDİ 4/IA8/3TAI/] İran arazisindeki Rus işgal bölgelerini gösterir harita Umum Müdür ve arkadaşları, 1 kişinin Yargıtay, Reşid ölümü, 15 kişinin de yaralanmasile netice Mercan hakkındaKabinede 7 komüki kararı bozdu lenen kaza hakkında dün sorguya çekildiler nist. 6 sosyalist, 4 Davaya yeniden Ankara halkçı bakan var Ağır Cezasında Londra 26 (a.a.) M. Gouin, yeni Fransız kabinesini kurmuştur. Bu kabaşlanacak binede 7 komünist, 6 sosyalist, 4 halkçı Türk Bulgar murahhaslan dün yaptıkları son görüşme esnasında Cumhuriyet partisinden ve bir müstakil bulunmaktadır. Gouin kabinesi su şekilde teşekkül etmiştir: Başbakan ve Milli Savunma Bakanı: Gouin, Başbakan muavini ve Devlet Bakanı: Tborez, Dış işleri Bakanı: Bidault, Millt İktısad ve Maliye Bakam: Andre Philippe, Adalet Bakanı: Teitgen, Ordu Bakanı: Michelet, Silâhlanma Bakanı: Tillon. Ankara 26 (Telefonla) Şehrimiz doktorlarından Neşet Nacinin katlı ¿a» vasmda Yargıtay Birinci Ceza Dairesi bu sabah bozma kararı vermiş ve kararı taraflara tebliğ etmiştir. Bu sabahki celsede okunan bozma kararındaki mucit» sebeblerin hulâsaları şunlardır: A Reşid Mercanla 'doktor Nesel Naci arasındaki hâdisenin tekrar vaka y«rinde canlandırılması. B Silâh teşhiri üzerine büyük blı korkuya düşen doktorun n« yolda «• yuşabilmesinin mümkün /' olabileceğ istizah kılınmak. ,f C Reşid Mercanın/ soygunculul fikrile B«lediye dairesi önünden ken dinden ayrıldığını bilen ve cinayeti bil meşine rağmen ilk sorgusunda saklaya Haşmetin sonraki ifadesinde, Reşidin v yolda kendisini müöbfaa edeceğini til mediğini söylemesine» nazaran eğer soy gunculuk yapmak içân silâh tedarik el şeydi ne gibi müşkülyvaziyete düşeceğ1 ni istizah etmek. j , < D Kayıb fişeğin} kimin tarafında kaybedildiğini tesbit' etmek. E Sultanın ve Celâdetin; dokte Neşet Naci Üe görüşen gencin sarı vej kumral olduğunu , söylemelerine kar adlî tabibin esmer demesi arasında mubaneyetin sebebini anlamak* Yargıtay Birinci Ceza Dairesi Reş Arkasx sahife 3. Sü. 6 do • Fransız kabinesi dün kuruldu Tünel kazasının mesulleri mahkemede ANKARA CİNAYETİ Bulgarlarla yapılan şimendifer anlaşması Şehrimizde yapılan görüşmeler sona erdi, Bulgar heyeti dün akşam Sofyaya gitti Bir müddettenberi şehrimizde devam et.rrek.te olan Balkan devletleri şimendifer konferansında Türkiye Bulgaristan delegeleri arasında mutabakat hasıl olmuş ve hazırlanan anlaşma dün iki hükümet delegeleri tarafından İmza edilmiştir. Kabul edilen esaslara göre, iki devlet şlmendlfar İdareleri karşılıklı bilet ve esja ücreti alabileceklerdir. Para kıymeti, Türkiye Bulgaristan ara Elektrik, Tramvay ve Tünel Umum Müdürü Hulki Erem, dün Ağır Ceza mahkemesinde sorguya çekilirken mesullerinin muha1943 yılı temmuz ayının altıncı günü, Tünel kazası Paris 26 (a a.) Basın mürettib ve bir öğle vakti, Tünel kayışının kopması kemesine dün İstanbul ikinci ağvrceza teknisyenlerinin işi tatil etmeleri yü üzerine bir kişinin ölümü ve on beş mahkemesinde başlanmıştır. Bu hâdizünden bu sabah Pariste hiçbir gaze yolcunun da yaralanmasile neticelenen Arkası sahife 3. Sü. S te te çıkmamıştır. Pariste dün gazete çıkmadı Kasablar memnun! Et narkımn kaldırılması, fiatları insafa bırakmak demek değildir, Millî Korunma hükümleri her vakit tatbik edilecektir sında yapılacak ticaret mukavelelerinde fcesbit edilen esaslar üzerinden nazarı İtibara alınacaktır. Anlaşma tasdik elstanbulda birçok «aatçi dlldıkten sonra yürürlüğe gjreoektir Rumenler, henüz konferansa iştirak et dükkânlarım soyan hırsız memişlerse de, anlaşmaya İltihakları kabul edilmiştir. Yunanistanla da mü Polatlıda yakayı ele verdi eakerelere de devam olunmaktadır. Ankara 26 (Telefonla) Uzun zaBulgar heyeti dün akşam memleketl Arkası sahife 3. Sft. 5 te mandanberi Ankara ve Polatlı polisinin üzerinde hassasiyetle durdukları cGece Kuşu» ismi ile maruf Şevket Şener adındaki azılı hırsız bugün Polatlıda yakalanmıştır. Polatlıda bir saatçiye saat satarken yakalanan Şevketin evvelâ üzeri aranmış, 295 lira para çıkraı?, sonra oteldeki eşyası da aranmış ve bavulunda her cins ve marka altın ceb ve kol saatleri, müteaddid altın ve elmas yüzükler bulunmuştur. Şevket, ifadesinde bu eşyayı yılbaşı gecesi îstanbulda Çemberlitaş sineması civarındaki saatçi Şem'inin dükkânından çaldığını söylemişse de eşyaların cinsi ve mahiyeti müteaddid yerlerden aşırıldığı kanaatini vermiştir. Sabıkalının Sakarya köyündeki bir akrabasının evinde de birkaç bavul içinde çok kıymetli 32 parça kadın manto ve elbiseleri ile gene muh+elif marka saatler bulunmuştur. Giyim eşyasının Istanbuláa Tünel karşısında gómle Ahmed Yakubun, saatlerin ele bir kısmının İstanbulda Veznecilerde saatçi Saidin mağazasından çalındığı anlaşılmıştır. Sabıkalının Polatlıda başka kuyumculara sattığı muhtelif eşyalar da ele geçirilmiştir. Şevket Şener «Gece Kuşu» lâkabını lstanbulda bir mağazanın tavanarasmda üç gec© yattıktan sonra kasayı soymuş olması üzerine almıştır. ((Gece Kuşu)) yakalandı Yunanlılar ingiliz askerlerinden memnun Bütün parti başkanları, memleketin siyasî ve iktisadî nizamı kuruluncaya kadar İngiliz kıtalarının kalmasını kabul ettiler Atina 26 (a a.) Eski başbakanlarla eski dış işleri bakanları ve bugünkü hükümet erkânıle muhtelif partiler liderlerinden mürekkeb dış işleri komisyonunun toplantısından sonra, bütün parti başkanları, memleketin siyasî ve iktisadî nizamı tamamile teessüs edinceye kadar ingiliz kıtalarının Yunanistanda kalmaları hususunda kendilerile hükümet arasında tam bir görüş tara ve anlaşma bulunduğunu ittifakla bildirmişlerdir. Arkası sahife 3. Su. i te Tekel Bakanının verdiği demeç Suad Hayri, Bakanlığa aid muhtelif işleri anlattı Bir ka$ gündür şehrimizde bulunan Gümrük ve Tekel Bakanı Suad Hayrı Ürgublü dün gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: < Zamanında alman tedbir ve düzenli işbirliği sayesinde Eğede en İyi ve ekiciye en menfaatli bir tütün yıü geçirilmektedir. Bugüne kadar 17 gun içinde 24 25 milyon kilo tütün geçmiş yılların vasati fiatmdan Üstün fıatla satılmıştır. Et Batlarının serbest olduğa zamandan bir hatıra: 1936 jılında kasab dükkânlarında görülen Bat listeleri Et narfemın kaldırılması hakkında Dalrvl FnciinTn karan bugün gazetelerle İlân edilerek yann tatbıka girecektir. Esasen kasablar ımka göre satış yapmıyorlardı Bundan sonra et fiatımn 200 hattâ 250 kuruş+an satılaca gım İddia edenler vardır. Baleüiye İk« Et narkı kaldırılmıştır. Zeytinyağı satışının serbest bırakılmasından sonra satıcı serbest bırakılan gıda maddelerinden İkincisi de et olmu;tıır. Et narkının kaldırılmasile celebler ve kasablar bir İmtihan gereceklerdir Bu istanbul halkına karşı mecbur oldukları Meclisin kış tatili Ankara 26 (Telefonla) BUyük Millet Meclisinin, elindeki mühim kanun lâvihalarını ve bütçe kanununu çıkardığından, bugünlerde kış tafıli yapması beklenmekte idi. Fakat MechBin, halen Londrada bulunan Dış Bakanımızın avdetine kadar çalışmalarına öğretmeni «çocuğa deve göstersinler» demi*... **ı c,j.» .imlrnıvmL. tecride tasfiye jar diyorU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog