Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

ÇEKİLİR» Güvenlik Konseyinin J .22 . . , IflCI Vil Şayi r umnurıyeı , 7701 KURUCUSU:YUNUSNADİ Telgraf v* mektub adresi: Cumhuriyet. İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. n FİKRALAR NÜKTELER Bildjklerınizinj duymadığınız fıkraları, sahife, f686 fıkra. Cildh 3 Lira. 246 ı • «,> n ı . n . o LUlTiarieSI ¿O ÜCaK | b4O ed Halid Kitabeyi Telefonlar. Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290. mühim Bevîn şöyle bağırdı: "Küçük bir devletin burada sesini duyurmasına mani olunmamalıdır,, Stettinius da Bevini destekliyen katı beyanatta^ bulundu. Bunun üzerine hem Iran, hem deYunanistan ve Indonezya. meselelerinin gelecek hafta konuşulması kararlaştı Komisyon kurunuz! Mr. Stettinius M. Vichinsky Mr. Berin Konseyde dünkü tartışmalar Konsey Rusyanın şiddetle muhalefetine rağmen Iran meselesini tetkik ve müzakereye karar verdi B ir haftadanberi en şiddetli safhalarını yaşav an Londradaki diplomasi maçı, butun şu veya bu şekilde bir çözülme roluna girmiş bulunacaktır. Bir yandan ngilterenin desteklediği İran teşebbüsü, ıte>andan Sovyetler Birliğinin bir karşı Rusların gösterdikleri sebebler aarruz olarak ileri sürdüğü Yunanistan Londra 25 (A P.) M. Vıchinsky'nın muhale'e Indonez>a meseleleri, dün Birleşmiş fetini haklı göstermek ve GUvenJik Konseyinden Iran Milletler Güvenlik Konseyinde ele alı talebini tetkikten imtina eylemesini istemek için M. lacaku. Bu satırları yazdığımız dakikaa kadar konsey toplantısı hakkında ^ondradan henüz bir haber gelmemişti, lâdisenin ne yolda geliştiğine dair an•ak sabahleyin gazetemizi okuduğumuz aman bilgi edinebileceğiz. Bir aralık dünya basınını telâşa ve•en, hattâ bazı yazarları ümidsizliğe lüsüren diplomatik fırtına, öyle görülüyor ki bu sefer de kazasız belâsız ıtlahlacak, jeni kurulan milletlerarası jarış mekanizması kısır veya ölü doğnus olmaktan kurtarılacaktır. Bu u¡urda büyük milletlerden her birinin akdire değer bir ga>ret harcadığını, jansı yıkmak sorumluluğunu üzerine almaktan çekindiğini görüyoruz. Iranın nuracaatinden sonra, feci bir fiyaskolan korkan Birleşik Amerika, Güvenlik ionseyine sunulan meselelerin görüsülnesini bir aralık geciktirmek ister gibi )ir tavır almıştı. Böyle bir hal. BirlesAnkara 25 (a.a.) Büyük Millet | rm, gerek dokların kabiliyetini iki veya nis Milletler teşkilâtını sadece şeklen Meclisi bugün Cevdet Kerim Incedayı | uç misime tezyid ederek bir çok işlsr mrtarmış olacak, fakat gerçekte buh nın başkanlığında toplanmıştır. Top yapmaya da muvaffak oldular. Nihayet an, üstü örtülü bir ateş gibi, için için lantıda Ulaştırma Bakanlığına 76 mil bugün tersanelerle dok ve havuzlarımızlün\a\ı kemirmekte devam edecekti. von lira tahsis eden kanun tasarısı go da çalıdan kıymetli işçilerimiz bugün Sovyet karşı taarruzuna şiddetle cevab ruşulmüş, söz alan Ulaştırma. Bakanı her nevi inşaatı yapabilecek vaziyete .•eren İngilizler, bu meselelerin derhal neral Ali Fuad Ce^esoy, Denizyolları gelmişlerdir. Bugün huzurunuza takdim Güvenlik Konsejine sunulmasını iste ve Limanları idaresinin mali durumu edilmiş olan bu kanunla idare kendi vanince, Amerikalılar, tereddüdlü vazi nu izah ettikten sonra demiştir ki: ridatına istinaden hükümetin kefaleti yetlerini bırakarak İngiltereyi tuttular. « Beş, altı tane buyuk posta, gemi altında 76 milyon lirayı temin edecek Şimdi pürüz dolu çatışmaya konse>in lerimiz yaşlı olması dolayısıle son deve bu sayede 935 senesındenberi başlaıstaca bir idare zihniyetile hâkim ola rece yıpranmış bir halde idi. Hattâ hiz nıp henüz yenileştirilemiyen ve ihtiyacı •ağı ve az çok herkesi memnun ede metten çıkarmağa mecbur oluyorduk. karşılamayan gemilerini de satın alma:ek bir hal çaresi bulacağı sanılıyor. Elimizde başka gemi olmadığı İçin bu ğa veva yeniden yapmağa çalışacaktır. ingilizler haklarından emindirler. OnBu para ile en ziyade yapacağımız işgerpivı adeta yeniden yaparcasına ar Yunanistanda ve Indonezyada tek tamir ettik ve bu posta gemilerini bir ler şunlardır: arafh bir kararla ve kendi keyiflerile hayli müddet daha hizmette bulunduraYuk gemilerimiz azdır. Onları süratle jturmadıklarını, her iki memleketin bileceğiz Bu idareler, gerek fabrlkala Arkası sahile 3. Sü. 4 te ısteğile oralarda yardımcı kuvvetler bulundurduklarını her dakika ispata tazır bulunduklarını söylüyorlar. Eğer ingilizler vaziyetlerinden emin olmasalardı, Sovjet ve Ukrayna teşebbüsleri karsısında bu derece kesin bir cephe almaya her halde cesaret edemez, devletler hukukunun sonsuz imkânlarına başvurarak kendilerini konsey önünde iesab vermek mecburiyetinden kurtacak tedbirler ararlardı. Sovyetlere gelince, diplomasi maçlarında cüret ve ustabk bakımından onlar da sayın müttefiklerinden geri kaimi} or, hattâ bir çok durumlarda zaman raman göze çarpar bir üstünlük gösteri orlar. Güvenlik konse>inde şiddetli bir yenilgiye uğramaktan Rusların kork Memleketimizden ayrılan tuğuna dair ortada bir işaret yoktur. Yunan büyük elçisi de Böjle bir korkunun doğuracağı normal tepki veto hakkına başvurmaktır. Rusdemeçte bulundu lar, bir yandan Birleşmiş Milletler teşAtina. Ocak (Hususî muhabirimizkilâtını baltalamk mesuliyetini üzerleri Yunanistan, bu sırada karşılaşne almamak, bir yandan da kendi po den) litikalarını bu teşkilâtın çerçevesi makta olduğu iktisadî ve siyasî güçlükiçinde yürütebilmek emelile hareket lere rağmen, çok açık bir dış politika ediyorlar ve bunun için konsey huzu sahibidir. Kendisi, İkinci Dünya Harrunda ceketlerini iliklemek lüzumunu binde katlandığı fedakârlıklar dolayıduyu> orlar. Bununla beraber, yann sile, yenilen mihver devletlerinden büdüğmelerini çözmek ve ellerini panta yük tazminat almağa lâyık olduğuna Hariciye Nazırı M. lón ceblerine sokmaktan onları mutlaka kanidir. Yunan alıkoyacak bir kuvvet yoktur. Güvenlik Jean Sophia Nopoulo bundan bahsederken bana dedi ki: Konseyi, Sovyetleri hiçe sayıp Moskova hükümetinin şeref ve itibarını hırpala< Yunanistan, Pariste toplanan tayın kararlara varırsa barış teşkilâtını mirat konferansının verdiği kararı kanasıl bir akıbet bekler, orasını şimdiden bul edemez Biz, Almanva, italya ve kestirmek güçtür. Bulganstandan 14 milyar dolar istiyoruz ki % n t n ki A T\t Londra 25 (a a ) Sovyet murahhas heyeti bugıin öğleden sonra toplanacak Qİan Güvenlik Konseyine gönderdiği bir mektubda, Iran hükümeti tarafından ileri sürülen talebin nazarı itibara alınmasına muarız bulunduğunu bildirmiştir. Sovyet murahhas heyeti 1921 ve 1932 tarihli Rus Iran andlaşmalarını e'e almakta ve Iran hükümetini, Rıza Şahınkine benzeyen bir Sovyet aleyhtarı mücadelenin başında olmakla itham etmektedir. Me'ktubda, Sovyetlerin, Iranın dahilî iş'.erine müdahale ettikleri hakkında İran ithamlarının hakikate aykırı ve esassız olduğu ilâve edilmektedir. Makin'e gönderdiği notada başlıca aşağıdaki 5 nokta belirtilmektedir: <1 Geçen kasım ayında Tahran hükümeti, şimdi Rusyaya karşı Güvenlik Konseyine arzettiklerine benzer ithamları ispat edememiş ve Rusya ile yapılan anlaşmalardan memnun kaldığını beyan etmi§tir. Bu, Sovyetlerin Iranın iç işlerine müdahale ettiğine dair yapılan ithamların hakikate mugayir ve esassız olduğunu kanaat verici bir şekilde ispat ermektedir. 2 Bu ihtilâfın halli için Sovyetlerin iki devlet arasında müzakere yapılmasını reddettiklerine dair Iran beyanatına rağmen, hâlen cereyan etmekte olan müzakereler geçen kasım ayında başlamıştır. 3 Rus kıt'alarımn Iranın kuzey kısmındaki Arkan sahife 3. Sü. 2 de Lübnan, Konseye müracaat etti nezdinde protesto ve bu kıt'aların derhal memleketten çıkarılmasını taleb etmeleri için Birleşmiş Milletler Kurulundaki Lübnan murahhaslarına tali Arkası sahife 3. Sü, 4 te Topraklarındaki ingiliz ve Fransız kuvvetlerinin derhal çekilmelerini istiyor İtalyan sömürgeleri Rusya ile AıtgloSaksonlar bunların taksim ve idaresi bahsinde bir türlü uyuşamıyorlar, iş nihayet sulh konferansına kalacak Denizyollarımız için 76 milyon tahsisat Beyrut 25 (A.P.) Başbakan, parlâmentoda beyanatta bulunarak, Lübnandan Fransız ve İngiliz kıt'alarımn geri çekilmesi hakkındaki ingiliz Fransız anlaşması Güvenlik Konseyi Halk Partisi Genel Kurultayı Kurultayın nisan veya mayısta toplanacağı haberleri teeyyüd ediyor Meclis, dün kanun tasarısını görüşmeğe başladı, Ulaştırma Bakanı bu para ile neler yapılacağını anlattı Madam ÇanKajŞek VE RUSYA Madam ÇanKayŞek 10 Rus generaline nişanlar verirken bir nutuk söyledi Çungking 25 (a.a.) Madam ÇanKayŞek, bir toren sırasında Kızılordu generallerinden 10 kişiye nişanlar vermiş ve diğer 80 Sovyet subayna da muhtelif rütbelerde nişanlar gönder mistir. Madam ÇanKayŞek, bu münasebetle söylediği nutukta, Sovyet ordusunu takdirle Stalinin askerî ve siyasî dehasını övmüş ve sözlerini şeyle bitirmiştir: « Zaferin tahakkuku ile memleketlerimiz arasındaki münasebetler daha sıkı bir hal almıştır. Dünyanın başka herhangi bir yerinde bizimkiler kadar uzun müşterek hududlu ve karşılıklı yardımla barıştan faydalanacak bsşka hiçbir memleket yoktur. Bu bakımdan Cinle Sovyet Rusyanın müşterek isteklerinin, yalnız iki milleti değil, ayni zamanda bütün dünyayı faydalandıra Arkası sahife 3. Sü. 3 te Londra 25 (A.P.) Dış îşleri Bakan muavinleri konferansı şimdi italyan sömürgelerinin akıbeti meselesile meşgul olmaktadır. Halbuki ortada, Geçen eylülde girilen çıkmazdan kurtulmak imkânını veren hiç bir belirti yoktur. italya ile yapılacak sulhun dikenli tartışmalarında sömürgeler bahsi pek çetm görünmektedir. Belediye dün et narkmı kaldırdı İstanbul kasabları on gün evvel Belediyeye başvurarak zam taleb'nde bulunmuşlardı. Bu taleb Iktısad Müdürlüğünce tetkik edilmiş, uygun görülerek 30 kuruş kadar bir zam yspılmssı için Daimî Encümene teklifte bulunulmuştu. Encümen birkaç günienberi etin maliyet fıatı üzerinden incelmeler yapmakta, fakat bir türl ı karar \e j rememek'e idi. Bununla beraber kasablar istedikleri hatla satışa devam ediyorlardı. Ayni zamanda celebler de zamma intizaren hayvan mevaridatını Arkası sahife 3. Sü. 6 ¿a C. H. Partisi Genel Kurultayının nisan veyahud mayıs aylarına doğru toplanacağı hakkındaki haberler teeyyud etmektedir. Mebus seçiminin tek dereceli olması hakkındaki kararın v« Bakan muavinleri her gün görüşmek dıger bazı kararların bu Kurultayda tedirler. Oturumlarda hazır bulunan verileceği Cumhuriyet Halk Partisi yaresmî bir şahsiyet, anî bir görüş farkı sasında buna göre tadilât icra olunave muvakkat bir anlaşma husule gel cağı anlaşılmaktadır. Anayasada bu mediği takdirde ayrı ayrı kanaatlerde tadilât yapıldıktan sonra hükümet bulunan ingiltere, Fransa, Rusya ve Meclise teklifte bulunacak ve buru Birleşik Amerika mayısta Pariste top müteakıb Büyük Millet Meclisinin selancak olan sulh konferansında, diğer çimi yenileme kararı verip vermiyece Arkası sahife 3. Sil. 5 te ğı anlaşılacaktır. Söylendiğine göre Parti Genel Kurulu bu konu üzeTİnde incelemeler yapmaktadır. Bununla beraber her şeyin dünya durumu ile ilgili olduğa söylenebilir. *** Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Arkası sahife 3. Sü. 1 de Yunanistan H milyar dolar tazminat istiyor Yunan Dış Bakanının demeci: "Dünya arasıra Alman ve Bulgarlardan neler çektiğimizi unutmuş gibi davranıyor,, Üniv^ıiteyeaîd yeni kararlar Millî Eğitim Bakanının verdiği izahat Ankara 25 (Telefonla) Milli Eğitim Bakanı istanbul seyahati neticeleri hakkında ezcümle şu izahatı vermiştir: < Istanbulda kaldığım zamanın büyük kısmını Üniversite İşleri aldı. Yapı meselesini yakından tetkik ettim. Yapılan işlsrl yerinde gordum. Harb yıllarının türlü güçlükleri ve İnşaat yapılan tdpıağın almayı icab ettirdiği yeni tahkim tedbirlerine rağmen yapı işlerinin ıyı gittiğini, Üniversitenin olduğu kadar istanbul şehrinin de anıtsal bir Tünel seferleri tatil edilecek Tünel kablolarında son yapılan tetkikler bunların daha fazla mukavemet edemiyeceğini ve seferlerin pek yakında tatili gerektiğim göstermiştir. Amerikaya ısmarlanan kabloların da ne vakit geleceği belli değildir. Zira siparişi alan fabrikanın Londra mümessilliği E. T. T. idaresine çektiği bir telgrafta yon grevlerin bütün istihsali riıırrhır Yabancı gazeteci Finlandiya bilginleri bile atom aramakla meşgul!.. Siz de arasamza!.. l, Vıilmni Mersi!.. Biz atomun ne olduğunu .herkesten
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog