Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

4 üncü1 basılışı bir çok hastalıkların ve ilâçların yeni tariflerile çıktı. Bayi ve kitabcılarda 200 kuruştur. ( 7 Gün Neşriyatı) Cumhuriyet 22 inci yıl Sayı: 7700 KURUCUSU! Y U N U S NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Poeta kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yan İsleri: 24299. Matbaa: 24290. EUnor Glyn Nuriye Müştekim ASKIN SAATE GELİNCE erikab kadın muharririn efa basıldı. 100 kuruş. Cuma 25 Ocak 1946 Kitabeyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rus hududunda Tacik azınlığile Iranla Sovyetlerin müracaatlerini meskun Kuhistan mıntakasına tetkik için bugün toplanıyor takviye kuvvetleri yollandı Londrada büyük bir siyasî faaliyet hüküm sürüyor, beş Efgan Başbakan muavinile birçok gazeteciler ve büyüklerden sonra konsey azaları da toplandılar münevverlerin tevkif edildikleri haber veriliyor İran, Yunanistan ve Efganistanda beliren İndonezya meseleleri t İngiltere Yunanistan için razı olduğu tahkikata indonezya için razı olmıyacak Sanayiimizin bir elden idaresi lâzımdır eni sana} i programının tatbikına başlandığı zaman, Ekonomi Bakanlığı tam manale bir endüstri bakanlığı olacaktır. Esa• vazijet bugünden böyledir. Biıliın n :vlet sanayiini idare eden Sumerbank ; kömür ve diğer maden işletmelerile eşgul Eti bankın her ikisi de, Ekonomi ^kanlığına bağlıdırlar. Birleştirilmeleri ukarrer olan bu iki bankanın izdivandan sonra, ortaya çıkacak olan müsesenin de gene ayııi Bakanlığa bağnacağı tabiidir. Bu yeni bankaya ne im verileceğini bilmiyorsak da biz kı•mini ve sermayesinin fazlalığını göz lünde tutarak ona gene Sümerbank yelim. Bu suretle Sümerbank, mu azMr. Bymes M . Vichinsky ın bir sanayi ve maadin bankası haLondra 24 (AP.) Birleşmiş Mil ve Cava adasında taklb ettiği siyasetle lde memleketin endüstri ve maden lerinde pek mühim bir rol aynayacak letler güvenlik konseyinin, Rusya tara dünya suHı ve emniyetini tehlikeye fından Buyuk Britanyaya karşı yapılan kovmaktadır. İthamı tetkik etmek üzere yarınki cuAyrıca bildirildiğine göre, İran taraGazianteb milletvekili Cemil Said ma günü toplanacağı bildirilmiştir. Bu fından Rusyaya karşı yapılan Azerbayarlas tarafından bütçe müzakereleri ithama göre. İngiltere, Yunanistanda Arkası sahife 3. Sü. 2 de rasında ileri sürülen bir fikri tcjid ve kviye edecek bir endüstri bakanlığı ırulmasını istemiştik. Fakat bugünkü dişe göre. ayrı bir endüstri bakanlığı şkiline lüzum kalmıyor. Çünkü Eko>mi Bakanlığı, tabiatile bir endüstri ıkanlığı haline gelijor. Eğer isme büık ehemmiyet verilirse bu Bakanlığa Ekonomi ve Endüstri Bakanlığı» adını •rmek de mümkündür. Fakat iş isims değildir; mühim olan cihet, bütün nayi işlerimizin ve müesseselerimizin ni elden idare (edilmesidir. Bunun in de başka Bakanlıklar arasında dalmış olan sanayi tesislerinin, her türlü tbrikalarm da Endüstri Bakanlığına ığlanması çok daha faydalı ve verimli acaktır. Muhtelif Bakanlıklara dağılış olan fabrikalar arasında, evvelâ as;ri fabrikalar vardır ki bütçe miizaereleri sırasında, bunların Ekonomi akanlığına bağlanmış olduğunu Millî ıvunma Bakanı sayın General Alî Biza rtunkal, Muğla milletvekili Orgeneral zeddin Çalışların bir sorusu üzerine (jlece izah etmiştir: Londra 24 (a a.) 51 milletin bay bir çok fotoğraf çekmişlerdir. Başkan «Bütçeye askerî endüstri ve sanayii, rakları, bugün yeniden, ilk açılış günün Spaak da ilk gelenler arasındaydı. brıkaları için para konulmadığını ve de olduğu gibi, Central Hail binası üze^ Nihayet M. Spaak saat 10,45 te oturuılruz Ekonomi Bakanlığı bütçesine ko rinde dalgalanıyordu. Binanın önünde mu açmıştır. Bundan sonra atom enerıılduğunu buyurdular. Bu sanayi plâ sabahın dokuzundanberi Genel Kurulun jisi hakkında komisyon adma izahat veını yaparken bizim mütehassıslarımız 17 nci oturumuna murahhasların gelme rilmiş ve müteakiben Mr. Byrnes, kısa Î diğer mütehassıslar Ekonomi Bakan sini görmek için bekleyen bir halk küt bir hitabede bulunacağını bildirerek söğmda birleştiler. Hepimiz ihtiyaçları lesi toplanmıştı ze başlamış ve şöyle demiştir: ızı teşbit ettii. Bizim için, lâzım olan « Harbde beraber hareket eden BirBugünkü oturum, Vichinsky •/€ ByrÎ yapılması gereken fabrikalar óa o nes'un ayni zamanda iştirak edeceği leşmiş Milletler bugün sulhun idamesi leyandadır. Yani Ekonomi Bakaılığı tek oturumu teşkil edecekti Atom me ıçm de beraber kalmalıdırlar. Beraber 3 verilecek 300 milyon içinde bize ya selesinin müzakere edilecek olması da savaşarak harbi kazandık, şimdi de gelyacaklar da dahildir. Devletin muh bugünkü toplantıya hususî bir önem ne ahenk içinde çalışarak sulhu kazanıc olduğu fabrikalar muntazam olarak vermekteydi. mamız lâzımdır,» s hep birlikte yürütülecsktir. Yarım Birleşmiş Milletler murahhasları saat Mr. Byrnes, sulh yolunda savaşan ıbrika yapmaktansa toplu olarak ve 10,30 a doğru gelmeğe başladılar, ilk milletlerin «atom yarışıl nı kaybetmetm bir şekilde yapmak daha iyidir.> Büyük Millet Meclisi, muhterem Mîllî olarak yanında Gromyko ve diğer Sov meleri için, Müttefiklerin sarfettıkleri avunma Bakanının bu sözlerini bravo yet murahhasları olduğu halde, Vichins büyük gayreti anlatmış ve bu koşuya »slerile karşılamıştır ki büyük Meç ky salona gelmiştir. Fotoğrafçılar, der insaniyeti mahvetmek için değil, onu Arkası sahife 3. Sü. 2 de sin bu takdiri hakikaten yerindedir, hal Vichinsky'nin etrafını almışlar ve 'arım fabrika yapmaktansa toplu olarak e tam bir şekilde yapmak elbette daa iyidir. General Ali Rıza Artunkal ejanatma şunları da ilâve etmiştir: cAskerî fabrikaların devri için bir düüncemiz vardır. Bunu yapmak lâzım eldiği zaman Yüksek Meclise bir tasarı e geleceğiz. Fakat bir Savunma Baanı sıfatile tamirhaneler hariç, askerî abriiaların bir elden idare edilmesi iizumuna kani olmuş bulunuyorum. Bombay 24 (a.a.) Dün, vaktile Japonlarla işbirliği yaparak bir muvak«Fabrikamız, hazara döndüğümüz za kat hükümet ve bir Hind gönüllü ornan az randıman verecektir. Memleke dusu kurmuş olan Hind lideri Çandra in çok şeye ihtiyacı olduğu bir zaman Bose'nin doğum yıldönümünü kutlamak la, bu fabrikaları az randımanlı çahştı için Bombayda bir nümayiş tertib edilıp battal ve az verimli bırakmak fîkmiştir. Nümayişin muayyen bir yol tainds değiliz. Bu arzuyu gösteren Eko kıb etmesi şartile, polis komiseri buna ıomi Bakanlığına bunları iftiharla ve müsaade etmiştir. Fakat alay çizilen ırzuyla devretmeğe hazırız. (Alkışlar) » yolu takib etmediği için karışıklıklar Sajın Millî Savunma Bakanının bu çıkmıştır. Neşredilen bir tebliğ, karıözlerini, Biıjiik Meclisin yaptığı gibi şıklık çıkan yerlere fazla miktarda polis ¡Ikıvlamamak kabil değildir. Çünkü çok kuvveti gönderilmiş olduğu cihetle, vatenis, memleket ve dünya sanayii ölçü ziyetin yatıştırılmış olduğunu bildirmişlünde genis bir görüsün ifadesidir. Ga tir. yet doğru olarak tamirhaneler hariç olTebliğde bildirildiğine göre, 51 kişi mak üzere, bütün askerî sanayi de, si kurşun yarası almış ve hafif surette ırtl sana jile beraber bir tek Bakanlığın yaralanan 170 kişi, yaraları hastanede elinde ve emrinde bulunmalıdır. Bun sarıldıktan sonra evlerine dönmüştür ların, ordunun ihtiyaçlarını her zaman Bundan başka, emniyet âmiri ve 24 poABİDİN DAVER lis memuru da yaralanmıştır. Arkası sahife 3. Sü. S U •• Arkan tahife 3. Sü. 4 te ¥ Mr. Byrnes Amerikaya gitti Amerika Dış Bakanının Güvenlik Konseyi içlimaına aid demeci Londra 24 (a a.) Birleşik Amerika Dış İşleri Ba.kam Byrnes. Başkan Truman'm şahsi uçağı ile bugün öğleden eonra Washingtona hareket etmiştir. Hava meydanından ayrılmadan evvel, Amerika Di? İşleri Bakanı, Birleşmiş Milletler konferansının, îtarşıla^tığı zorluklara rağmen parlak terakkiler kaydetmekte olduğunu söylemiştir. Mr. Byrnes, güvenlik konseyine sunulmuş olan İran, Yunanistan ve Indo Arkası sahife 3. Sü. 6 da Kabilde Efganistan parlamento binası Moskovaya giden "E.A.M.,, şefleri Yunan sokulan Epir ve Oniki ada ile birlikte doğa Trakyayı da istediklerini söylüyorlar (E.A.M.) şefleri Sovyet devlet merkezinde gazetecilere İngilizlerden bol bol şikâyet ettiler Moskova radyosu 24 (B.YUM.) Yunan millî mukavemet hareketi (E. A.M) şeflerinden Partsajidıs, Elas teşkilâtı komutanı General Gregorıadis ve Yunan radikal cumhuriyet partisi başkanı Lulis Moskovaya gelinlerdir. Bu zatlar, bugün Rus, ingiliz, Amerikan ve Fransız gazetecilerini kabul ederek Yunanistanın durumu ve Moskova ziyareti hakkında demecde bulunmuşlardır. Hk olafrak soz alan Partslulıdıs, kurtuhışundanberi altı hükfimet değiştiren Yunanistanın iç durumunun bir türlü değişmediğini söylemiş ve buna sebeb olarak İngiliz ¡kıt'alarının mevcudiyetini ileri sürmüştür. Bunların verdiği malumata göre, bugün Yunanistanda mevcudu 30 ilâ 40 bini bulan iki ingiliz tümeni bulunmaktadır. Ayrıca bir miktar da Amerikan tayyarecisi mevcuddur. Bunlar memlekette sükunet temin edeceklerini söyledikleri halde, tam aksine sebebiyet vermektedirler. Moskovaya ne maksadla geldiklerine dair sorulan bir suale cevab veren Yunan demokratları bu hususta şunları söylemişlerdir: Arkası sahife 3. Sü. 6 da Moskova 24 (R) Tass ajansı Tahrandan bildiriyor: Bir İran gazetesinin yazdığına göre, Efgan polisi geçenlerde hükümet aleyhtarı faaliyetinden ötürü Eiganısta» Başbakan muavini Abdurrahim Hanı, akrabalarını ve ona yakınlığı olan bir çok kimseleri tevkif etmiştir. Bu tevkiflerle alâkalı olarak bir çok gazeteciler, münevverler ve memurlar da göz hapsine alınmışlardır. İran gazetesinin verdiği maluma'a gîire, Abdurrahim Han taclk azınlığı ile meskun Kuhıstaja mıntakasmdandır. Abdurrahim Hanın tevkifinden sonra Kuhistan'a iki Efgan alayı sevkolunarak polis kuvvetleri takviye edilmiştir. Gene İran gazetesinin verdiği tamamlayıcı malumata göre, Kabilin baa bölgelerinde beyannameler dağıtılmıştır. Bu beyannamelerde Efganistan Başbakanı Mehmed Haşim halta soymakla ve ecnebilerle münasebette bulunmakla İtham edilmektedir. Efganıstan hükümet mahfillerinde Başbakanın istifası ihtimalleri İleri sürülmektedir. Atom davası halledildi Dtş Bahanile Rus nutukları Genel Kurulun dünkü toplantısında Birleşmiş Milletlere bağlı, Atom enerjisini kontrol komisyonunun kurulması kararlaştı Amerikan başmurahbastmn Efganistan Başbakanı Mehmed Hâsim Han Fransada dumm Yeni Başbakan kabinesini kurmaya çalışıyor, üç büyük parti mütareke yaptılar Demokrat parti M I • I » Halk Partisinden her çıkan veya çıkarılan kabul edilmiyecek Parti İstanbulda haftalık bir gazete neşrine karar verdi Ticaret Bakam Raif Karadeniz Hindistan karışıyor 200,000 ton edilecek Bombayda kanlı nümayişler oldu, şiddetli bir buhranın çıkması bekleniyor kömür ihraç Ankara 24 (Telefonla) Demokrat Parti mahfillerinden bugün aldığımıa haberlere göre, ileride günlük bir ga« zete kuracak olan Parti, şimdilik istanbulda haftalık siyasî bir gazete neşrine karar vermiştir. Paris 24 (a a ) Yeni Fransız hüku ] De Gaulle ile bir ç y çeyrek saat süren Hr Refik İnce bugün Izmirden gelmiştir. metí başkanı M. Félix Gouin, bu sabah sonra Paris'e dönmüştür. Yusuf Kemal Tengırşenk de yakında saat 9 da komünist lideri Jacques Duc M. Gouin, De Gaulle'ü ziyaretinden db Ankaraya gelerek toplantılara iştirak los'yu kabul suretıle kabineyi kurmak edecektir. Izmırde şube açıldıktan sonyolunda istişarelerine başlamıştır. Arkası sa?u/e 3. Su. 7 de Félix Goum ile yarım saat kadar görüştükten sonra Başbakanlık dairesinden çıkan Jacques Duelos, gazetecilere şöyle demiştir: «Akşam üzeri işlerin tamamile iyi bir yola gireceğini ümid ederim.» M. Gouin, De Gaulle ile görüştü Paris 24 (a.a.) M. Gouin, General Bulaşıcı İsviçreye tonu 30 liradan kömür satılması kararlaştı Memlektimizden maden ve linyit kömürü ihracı için bir muddetberi Ankarada İsviçreden gelen tacirler ve Isviçrenın yetkili memurları ile yapılan temaslar sona ermiştir, isviçreye ıhrac olunacak ilk parti kömür 200 000 tondur. Kömürün tonu 30 liradan verileceğine göre 6,000,000 lira tutacaktır. Fakat bu miktar 10 milyon ¡İraya kadar arttırılacaktır, isviçre bu kömürün bedelini serbest dövizle ödeyecektir isviçreye kömür ihracatı bir isviçre vapuru ve Türk şilepleri ile yapılacak Arkası sahife 3. Su, 7 de mücadele Frengi tedavisi için sıkı tedbirler alındı İstanbul Emrazı Zühreviye dispansererinde frengi aşısı kalmadığından, ayardanberi hastalara aşı yapı amadığı yolunda bazı söylentiler olmuştur. Bu mesele etrafında yaptığımız tahkikat sonunda şu neticeye vardık: Memleketimizde, sari hastalıkla mücadeleye azamî ehemmiyet verilmektedir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Arkası sahife 3. Sü. 5 te Bu karakediler de ne sevgilim?., Kara günlerimizin hatırası!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog