Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İstanbul genel meclisi 1/2 946 tarihine rastlıyan cuma günü saat on dörtte dördüncü seçim döneminin dördüncü yılı şubat toplantılarına başlıyacaktır. Meclis üyesinin o gün belirli saatte genel meclis salonunda bulunmaları rica olunur. Bugünkü Program ^ G Ü X D EM : 1 Bakırköy ve Bakırköyle Yedıkule arasındaki 1/2000 mikyaslı imar 7,28 Açılıç ve program 7.30 Hafií plânının tadilen tasdiki uygun görüldüğüne dair Bayındırlık, Mülkiye ve muhnzlk (Pl.) 7,45 Haberler 8,00 Ha1 Eksiltmeye konulan iş: Çerkesköy Saray Vize sınır yolu blokajlı telit komisyon tutanağı, f müzik fPl.) S,30 Kapanış ve prog1 Eksiltmeye konulan i$: Hayrat onarma işi. 2 îktısad İşleri Müdürlüğü kadrosunda tadilât yapılması hakkında ma işi. Bu işin keşif bedeli <18851* lira •86> kuruştur. teklif, Bu işin k«şif bedeli 20000 Uradır. ]'2,29 Açılış ve program 12,30 2 Eksiltme 1/2/946 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 te Tekirdağ 3 Moda deniz hamamı büfesinden istenen mütezayid resim hakkında 2 Eksiltme 1/2/946 tarihine rast dll sololar <PI.) 12,45 Haberler ili hükümet konağı içindeki Daimî Komisyon odasında kapalı zarf usulile ya teklif. (897) Di Hükümet Konağı içindeki Daim! Koı 5 00 Radyo salon orkestrası Cl Gerghs; pılacaktır. yapılacaktır. panyot Gavotu 2 îvanovıçl; Vals 3 3 Eksiltme şartnamesıle buna bağlı dığeır kâğıdlar bedelsiz olarak taungl Çardaş 4 Godard; Ormanda 3 Eksiltme şartnamesile buna bs Jungbenn; Stfslü köylü kadın) til günleri dışında olmak üzere hergün Daimî Komisyon kalemmde görülebilir. til günleri dışında olmak üzere hergün î,30 Kapanış Daha ziyade bilgi edinmek istiyenler hergün Bayındırlık Müdürlüğüne Okulumuzda açık bulunan 15 lira aslî maaşlı idare memurluğuna tkitabet lir. Daha ziyade bilgi edinmek istiyenelr başvurabilirler • ve hesab işleri t memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evsafı haiz olan vurabilirler 7,58 Açılış ve program 1S.00 Radyo 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1413 lira 89 kuruşluk geçici lardan müsabaka ile bir memur alınacaktır. İstekli olanların 31/1'946 perşembe 4 Eksiltmeye girebilmek için is ıns orkeetrası 18,30 Dış politika 1cali 18,45 Karışık şarkılar 19,0*3 teminat vermesi ve ihale gününden en az üç gün önce Tekirdağ Valiliğine baş günü akşamına kadar bir dilekçe ile müdürlüğe müracaat etmeleri ve bir de vermesi ve ihale gününden en az üç güı vurarak bu gibi yol işleri yaptığına dair gösterecekleri belge ve referanslara fotoğraf getirmeleri ilân olunur. aberler 19,20 Geçmişte bugün (891) bu gibi yol işleri yaptığına dair gösterec ».25 Çeçldll hafif parçalar (Pl.) 19,45 göre cehliyet belgesi» almaları ve 946 yılına aid Ticaret veya Esnaf Odasından liyet belgesi almaları ve 946 yılma aid ' ırih! Tıirk müziği 20,15 Radjjp ga alınmış beışelerı göstermesi lâzımdır belgeleri göstermesi lâzımdır. tesl 20,45 Şarkılar 21 00 ^ l t a b isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat isteklilerin teklif mektublarını ikü ati 21,10 Opera aryaları ( P l ) L.30 Konuşma 21,45 Radyo senfoni evve'ine kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri şarttır evveline kadar komisyon başkanlığına n (285) kestram (S Weber; Don Juan uver Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postada olacak gecikmeler kabul edilme; RADYO Kapalı ^arf Usulile Eksiltme İlânı İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığından; Kapalı Za Eksiltme Tekirdağ İli Daimî Komisyonundan: Tekirdağ İli Daimî Komis Beyoğlu Kız Lisesi Müdürlüğünden: Kumaşı Kurumumuzdan verilmek üzere 380 takım öğrenci elbisesinin ve 100 paltonun dikim işleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4 şubat 1946 pazartesi günü saat 15 te Ankara Okullar Saymanlığında yapılacaktır. Elbisenin «ceket, yelek ve pantalón» beher takımı ve paltonun beheri için tahmin edilen dikim ücreti 60 liradır. İlk teminat 2160 liradır. Eksiltmeye katılmak ısİstanbul Borsasının 23/1/946 Katlan Kapanı* tiyenlerin piyasada bir terzilik mağazası sahibi ve en aşağı dördüncü sınıf terzi olduklarını Ticaret Odasındaki kayıdlarile tevsik etmeleri lâzımdır. Teklif mdra 1 Sterlin 5.22 mektubları eksiltme günü saat 14 e kadar kabul edilecektir. swTork 100 Dolar 130 50 scevre 100 isviçre Fr, 30,3255 Şartname ve harç numuneleri hergün Okul İdaresinde görülebilir. adrid 100 Pezeta 12,89 (388) rt 2 Mendelssohn: Üçüncü senfoni Mozart: Burynathe uvertürü) > 30 Konuşma 22,40 Dans müziği '1) 22,45 Haberler 23,00 Kapanış program. Gomalak Satışı Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden: Siyasal Bilgiler Okulu Salınalma Komisyonundan; Hind menşeli Gomalak 340 kuruşa satılmaktadır. İstekli olanların Ofisimiz Satış Müdürlüğüne muracaatleri ilân olunur. (850) Eminönü Kaymakamlığını! Eminönü ilçesi 946 yılı bekçi ücret tarihinden itibaren 15 gün müddetle heı larına asılmıştır. Her mükellefin mıntaka tarh ve tevzi edilen bekçi ücretlerini mu müddet zarfında bağlı bulundukları nah malan ilân olunur. BORSA SCANDİNAVİAN NEAR EAST AGENCY (SVENSRA ORIENT LÎNTEN) A M E R I C A N E X PORTLİNE S İNCORPOBATED NEWYORK limanımızda bulunan GOTHEXBURG Limanımızda bulunan THOMAS SAY ocKkolm 100 isveç Kr 31,13,25 vas Erzurum I vas . Erzurum 27 (41 Demiryolu I )41 Demiryolu n )41 Demiryolu m t'.lt Müdafaa I 1111 Müdafaa n Ull Müdafaa m illi Etifej&faa IV ıhvlller ı2 isse serjedleri %60 ümessıl sened 'erkez Bankası , Bankası Ticaret Bankası =lan Çimento tsarruf bonosu * 7 faizli tahviller I3S Ergani I3S lKramiyell Ull Müdafaa Yolu İkramiyesi Yolu İkramiyesi IV Yolu İkramiyesi V ESHAM VE TAHVİLAT % S faizli ikramiyeliler AIU Sat» 23,50 23,5© 20.95 20,95 20,50 20,50 100, 100, 99,22 9H.22 96,30 96,30 07,25 ÖB, 19,00 20,80 19.12 20,06 19.59 19,53 20,27 20,30 1<UO d4, Tıb Fakültesi Dekanlığından: Fakültemiz ikinci cerrahî kliniğinde iki ve kulak boğaz burun hastalıkları kliniğinde bir aylıklı asistanlık açıktır. isteklilerin 10/2/946 gününe kadar Dekanlığa başvurmaları. (.709) VASALAND Vapuru; Anvers, Kopenhag, Gottenburg ve Helsinki limanları için eşyayi ticariye alarak 26 ocak cumartesi günü hareket edecektir Her türlü tafsilât içirj Galatada Tahir hanında 3 üncü katta acentalığa müracaat Telefon: 44993 2 1 Vapuru; Beyrut, Hayfa, iskenderiye ve Nevyork limanları için eşyayı ticariye alarak 26 ocak Cumartesi günü hareket edecektir. Nevyorktan limanımıza gelmesi K i m y a mühen Balıkesir Belediye Başkan Belediyemizde açık bulunan 50 lir lât yapabilecek sertifikalı yüksek bir kin ğer dairelerde de munzam vazife alması safi haiz kimselerin Yüksek ve Sosyal 1 meleleri tekemmül ettirilmek üzere evr¡ muracaatleri ilân olunur. beklenen EXÍBÍTOR vapuru 5 şubata doğru, EKMİNSTER vapuru 14 şubata doğru gelerek Nevyork için eşyayı ticariye kabul edeceklerdir. Her türlü tafsilât için Galatada Tahir hanında 3 üncü kattaki Hayrı Araboğlu ve şeriki acentalığına müracaat. Telefon: 44993 2 1 . istanbul Millî Korunma Savcılığından: İzmir Belediye Başkanlığından: Belediyemiz Mezbaha İdaresinde mevcud buz farikasına ilâve edilecek buz havuzu ve teferruatı işi yazı işleri müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 65 altmış beş bin lira ve muvakkat teminatı 4875 liradır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlanacak teklif mektubları ihale tarihi olan 8 şubat 946 cuma günü en geç saat 15 e kadar Encümen Başkanlığına verilir. (799) 19,00 20.S0 19,12 20,06 19,59 19,53 20,27 20,30 19,30 Ö4< ş FIRSAT! . Yeni mükemmel Y o l yaptır Adana Belediye Başkanlıj RÖNAR ARJANTE 28^1'1946 pazartesi günü saat 13,30 da Sandalbedesteninde satılacaktır. Anadolu Demiryolu Grapa: 34, 3 4 r lri.75 4 5 ^ 0 143, 140. 14,70 14,70 4,50 4f4.S0 10. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından: Fakültemiz Umumî Botanik Dekanlığa muracaatleri. Enstitüsüne asistan alınacaktır. İsteklilerin (860) Hisse Senedleri P D İ K KA T ! ^ Orta ve lise öğrencilerinin en iyi yardımcı kitabı telâffuzlu, türkçe izahlı, sözlüklü, Kendi kendine Devlet Orman İşletmesi İzmit Müdürlüğünden: Yapılacak iş Mahal ve meviü Miktar ve cinsi Muhammen bedeli Hk teminatı Müddeti ihale şekli ihale tarihi ihale yeri 1 Vııknnda riı EMSALSİS ARSA Erenköy asfaltında 4469 m. bostan kuyulu, duvarlı, çiçek bahçeliğine de müsaiddir. Tel: 80619. Kesim, nakil ve istif ışı Kandıranın Çukurgeçıd ormanı 3 numaralı maktaı Kayın, gürgen ve meşe odunu, 12600 kental Beher kentali 100 kuruştur. %7,5 h«sabıle 965 liradır. 31/8 '946 Açık eksiltme 25 ocak 946 tarihine raslayan cuma günü saat 15 te izmit işletme Müdürlük binasında rf miktarı vazıh odunların kesim, dallarından temizle KOLAY FRANSIZCA (2000 kelime) Pek yakında çıkıyor. M. AKÇİT Yayını r 1 Deppoy Taş karakolu arasm< lifim; 945179S Mevcud malı satıştan İmtina suretile palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur milli korunma kanununa muhalefetten 2 Keşif bedeli 47783 20 lira, muı suçlu Yenlpostane caddesi 35 No. İl dük3 İhalesi 8 şubat 946 cuma günü kanda tezgâhtar Agob oğlu 332 doğumlu Istepan Iğnecioglu hakkında 3005 sayılı pila çaktır. kanuna tevfikan istanbul 3 No. lı mtlll 4 Bu işe aid teklif mektublarını] Jcrrıınma mahkemesinde yapılan duruşma evvel yani saat 15 e kadar Be'ledıye Encü sonunda Suçlunun sabit görülen fiilin(Postada vaki gecikmeler kabul e < den dolayı hareketine uyan milli korunma 5 işbu parke yola aid şartname, \ K. nun muaddel 32Ç, 574, 63 üncü maddelerine tevfikan 15 gün hapis ve 100 Müdürlüğündedir. isteyenler oradan para: lira ağır para cezasile tecziyesine, 15 gün 6 Bu işe girecek olanların en az .uddetle ticarethanesinin kapatılmasına ve ayni müddet ticaretten men'İne ve dürlüğünden ehliyet varakası almaları lü hakmun kat'ileştiğınde neşrine dair mezkur mahkemeden verilen 259945 tarih : 94 5525 sayılı karar kavileşmekle Hân olunur. Cumhuriyet gazeteslle neşrolunacaktır.' (J57) 1 Çifteler Harası malı olup çalışı Çifteler Harası MiMi. r!üfri Harita yapmak için 1 lâstikleri ve yedek bir istempesı ile biri kamyon pazarlıkla satılığa çıkarılmıştır • 2 Kamyonun muhammen bedeli 3 Satis veri: Eskişehir Veterme
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog