Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Esen havaya Londrada endişeler bakarak.. A B ER LE Memur davası Bastarafı 1 mcı sahıfede zamandanberi ayni kanaattevız, Hukurr etiniz bu noktayı buvuk bir mesele olarak daima gozonunde tutma* ad r Yalnız acele ihtiyaçların emrettiği vazıyetlere cevab vermek mecburı>etı de vardır Bugün yüksek huzurunuza s\ırulmuş olan tasarı böyle bir acele ıh ıyacm doğurduğu bir davadır Yoksa hukumet kendilerde esasta tam bir mutabakat halindedir Keyfiyetin on plana alınması hususunda tam bir fıkır beraberliği içindeyiz ve mesaimize bu yolda devam edıyoruz.> Tahsin Balta (Rize) Bu bevanatı 9 hükümet namına da yapıyorsunuz Tasavvurdan bahsediyorsunuz, tatb ¡cat safhasına gelmiş olan bir kararınız var mıdır' Yoksa tasavvur halinde mısınız? Çalışma Bakanı Dr Sadi Irmak Başbakanın da ıznıle. hükümet adınadır Bu sahadaki tecrübeleri bir araya geta rerek daha ziyade olgunlaştırmağa çalı şıyoruz» Kaldırılan vergiler Ankara 23 (Telefonla) Buyuk Mil let Meclisinin bugünkü toplantısırıd; gumruk çıkış vergısıle toprak mahsulleri vergısınn kaldırılmasına dair ola kanun tasarılarının ikinci görüşülme: yapılarak kabul edilmiştir Meclis kıs tatiline b u sene geç başlayacak Ankara 23 (Telefon a) Bu/uk Millet Meclisi toplantılarının bir mud det daha devam edeceği ve bu yıl ki tatiline mutad vaktinde gırılmıyecegı anlaşılmaktadır Gorunuse göre Di işleri Bakanımız Hasan Sakanın Lon dradan dönüşünden sonra kış tatili ıçm bir karar verilecektir Hikmet Bayur Partiden niçin çıkarıldı ? Bastarafx 1 mcı sahıfzde ten bu sözler Manisa milletvekilinin ağzından ancak kaçmış olabilirdi «17 aralık 1945 tarihinde Manisa milletvekili Hikmet Bayur kendisi de pekâla biliyordu ki seçimlere dair kurultayda >enı teklifler yapılacak ve tek dereceli seçimlere gidilecekti Bu hususta kendisinin bir düşüncesi varsa kurultaya sunmakta serbestti Seçim nizamında düşünülen bu değişiklikler ve demosratlaştırma teşebbüsleri, ilhamını Birleşmiş Mı letler beyannamesinden değil, ondan çok daha eski olan Türk demokratlaşmasından alıyordu Manisa milletvekili Hikmet Bayur, hiç bir milletvekilinin, tenkıd hakkını kullanmakta serbest olmadığı gibi gulunc bir iddiada bulunamaz Zira bizzat kendin geçen devrelerde bu hakkını kullanmakla hiç bir tehlikeye girmemişti Mecliste bu millet uğrunda hayatlarını tehlıkeve atmış ve vaktıle Kuvayı Mıllıyede çalışmış kimseler çoktur Hepsi bu mı letın kardeşi ve çocuklarıdır Demek ki onlar denetlemeyi Hikmet Bayur gibi partiyi yıkmak manasında anlamıyorlar Manisa milletvekili Hikmet Bayur, idare mekanizmasının memleketi batırasıya bir hal aldığını düşünebilir fakat bu şekilde duşunmıyenlen de hakikati görmemekle veya gördüğü halde söylememekle itham edemez Sözlerinde ileri giden pek gururlu Tasanlar bile tKelımelerım asıl söylemek istediğim fikirlerimi aşmıştır> diye =ozlerını geri alırlar Bu şekilde sozunu feri alması Hikmet Bayura Başbakan tarafından teklif edilmişti Fakat Manisa milletvekili sozunu gen almamıştır Bu suretle Hikmet Bayur Partiden çıkarılmasını kendisi istemiştir Hakiko ta Partiden çıkarılmamış kendi kendi* nı çıkarmıştır Kuçuk bir kulub bile, kendi içine alacağı kimselerde bazı kaidelere riayet etmesini ister Kaynağı Erzurum ve Sivas kongreleri Madafaaı Hukuk Cemiyeti olan C H. P nın geçmişteki şan ve şerefi kadar geleceğe a d vazifeleri ve sorumları da vardır C H. P kendisim dağıtmağa bırakırsa tarih ona lanet okur gittikçe artıyor şebbüs etmek niyetinde bulunduğunu hiç tasavvur etmiyorduk Biz, bu meselede ancak muşahid sıfatile alâkadar bulunuyoruz Tabiidir ki Mısır Güvenlik Konseyi azasından olmak itibarüe Rus şikâyeti tetkik edildiği sırada cereyan edecek müzakerelere iştirak edecektir işte bundan dolayıdır ki Ortaşark milletleri, hiç şüphesiz Gut enlik Konseyinin ıçtimaından evvel bırblrlerıle istişare edeceklerdir Iran murahhası Nasrullah Entezam ise şunları söylemiştir «Rus hareketi bizi alakadar etmezse de, muhakkaktır k bu hareket tarzını biz Azerbaycandaki Bir anlaşamamazhk daha Londra 23 (AJ>) 5 büyük devletin rrudahaleleri hakkında Sovyetlere karşı başlıca delegeleri, bugün Mr Byrnes un Güvenlik Konseyi nezdınde yaptığımız bürosunda gizli olarak toplanmışlardır şikâyeti denkleştirmeğe matuf bir teCidal kaynaklara bakılırsa murahhas şebbüs olarak telâkki edecegiz.> lar yeni emniyet teşekkülünün genel Yunan hükümeti Londradaki sekreterliğine namzed gösterilmesi hakheyete talimat gönderiyor kında gene mutabık kalamnıışlardır Kalamata 23 ( A Í ) Yunan BaşbaBu toplantının menfi neticesi Lon kanı Sofuhs, bugün hükümetinin Yudradakı bazı resmi şahsiyetleri büyük nanıstandaki İngiliz kuvvetleri hakkınNADİR NADİ devletlerin bu mevzu hakkında bir çık daki Rus talebıle ilgili olarak Londrada maza doğru gitmelerinden endışeye ki Yunan heyeti başkanı M Soflanopuduşmektedır Bu endişe, Iran tarafın los'a telgrafla talimat vereceğim bildirdan Rusyaya ve Rusya taralından Büyük miştir Bastarafı 1 inci sahifede Bntanyaja karşı yapılmış olan siyasî için Bayındırlık müsteşarının başkanSon dakika: ithamlarla bir kat daha artmaktadır lığında ilgili Bakanlıklar murahhaslaİran meselesi yarın veya öbür rından kurulan komlsvon bugün İlk topMoskovadaki görüşme lantısını yaptı İnşası esas itlbarlle kagun görüşülecek Moskova 23 (Radvo) Sovyetler Londra 23 ( B B C ) Birleşmiş Mil rartastınlrras. olan demiryolları 3 bin Bırhgı Bakanlar Kurulu Reisi Mareşal kilometre •uzunluğundadır Mevcod şeStahn bugün Birleşik Amenkanın Mos letler Konferansı mehafılınde söylenbekeyi tamamlajacak olan bu hatların kova Buyuk Elçisi Harrıman'ı kabul diğine göre, Iran meselesinin emnıvet inşaatında yurdun kalkınması, milli etmiştir Bu kabul resminde Sovyetler konsevınde cuma veya cumartesi günü müdafaa zaruretleri ve iktisadi ihtijacI Bırlıgı Dış işleri Komiseri Mo'otor da konuşulmak ihtimali vardır lan karşılamak gibi ana prensipler gâhazlr 'bulunmıuştur Genel Sekreterliğe dört namzed zönünde tutulacaktır Rusyanın talebi karşısında Lübnan, Londra 23 ( B B C ) İngiltere ATürk Yunan ve Bulgar merıka Rusva Fran=a ve Çın mur?hMısır ve İran demiryolu anlaşması Londra 23 (A.P) Lübnan mu has heyetleri başkanları arasında bugün 1 Ankara 23 (a a ) Bize verilen marahhası Dr E Huri, bugün Rusyanın yapılan görülmede Bir e?mış Milletler Irdonezyada ingiliz kıtalarının mevcu Teşkilatı Genel Sekreterhgne narrzed lumata göre Türk Yunan ve Bulgar diyeti hakkında Güvenlik Konseyinde olarak dört kışı gosterılmiftır Burlar demiryolları delegeleri İstanbulda yamünakaşa edilmesini taleb ettiğini ha Fransinm Washington elçisi M Bonnet, pılan müzakerelerde ban kararlara varber alarak kendisinin ve arkadaşlarının Kanadanın Washington elçisi Mr Pear mışlardır Bunlar arasında Edirne ile çok hayrette kaldıklarını söylemiş ve «on Yugoslav yanın Washington elçisi Sivilingrad arasında, daha ucuz olan M Sımıç ve Norveç Dış Bakanı M Lae Türkiye demiryolu tarifesinin tatbiki ve demiştir ki İstanbul Selanik arasında demiryolu < Rusyanm böyle bir harekete te dır servisinin yeniden kurulması hususları bulunmaktadır Bastarafı 1 inci sahi/ede ¡inde Mr Byrnes un bürosunda toplanmışlardır Anlaşıldığına göre bunlar, Rusya tarafından Buyuk Brıtanyaya karşı Güvenlik Konseyi nezdınde serdedilen şikâyetlen ve Iran tarafından Rusyaya karşı yapılan şıkâyetlen tetkik etmiş ve bunlarJI konseye arze dilmesi için alınacak tedbirler hakkında müzakerelerde bulunmuşlardır Londra 23 (a a ) Vıchinsly bu saDah Bevın tarafından kabul edilmiştir Başmakaleden devam celeyecek olan bu komisyonlar, bir defa kuruldu mu, bugünkü krizi aylarca otc ye atmak ve Birleşmiş Milletler teşkı lâünı şimdilik kurtarmak çok kolaydır Yeni İran hükümetinin Hakimi tarafından yapılan müracaatı gen alması Ruslarla doğrudan doğruya müzakereyi girişmesi de yüreklere ferahlık verici bir tesir yapabilecektir Nihayet butun bu işgal ve toprak meselelerinin Ingıl tere Rusva ve Amenka arasında gorn sdlfip bir formule varılması, yahud hepsinin konseye alınıp oradan da bir ko misyona havale edilmesi ıhtımalleı vardır Hâdiselerin inkişafına göre da ha başka çözülme şekilleri de bulunabilir Asıl tehlikeli olan, buytok devletlerden binmn Birleşmiş Milletler teşkilâtına resmen sırt çevirerek, başının çare=rm kendi imkânlarında aramağa kalkma sıdrr Fırtına m ı ' kıyamet mi* neden korkutuyorsa o iste • vakit patlak ve rir Şimdiki halde böyle bir tehlikeyi gösteren İşaretler ortada belirmemiştir Kor topal yurnmeğe çalışan harb sonu devri, galiba temposunu değiştirmeden bir hayli daha yerinde sayacaktır Mülecavizane neşriyat Baştarafı 1 ınct sahıfede mahiyette bulundukları idoıa oknan yazılar hulâsa edıldıtten sonra b< ırtllen müdafaalar, yerinde gorukrujerek topyekun reddedilmektedir «Butun yazıların muayyen ve musbet bir tenkıd hududu aşılarak, yukarıda kısaca şaret olunduğu üzere milletvekilleri bakanlar ve devlet memurları haklarında kendilerine mevdu görevlerin ifasından dolayı suızannı tevlıd şeref ve haysiyetlerini ihlâl edici mutecavızane neşriyat mahiyetinde bulundjgu» neticesi ortaya konulmaktadır Bu suretle Yeni Sabah» ta çıkan yazılar sebebıle yazıcısı ve gazete sahibi Camaleddın Saraçoğlu Neşriyat Muduru Samı Karayel ve «Tan» gazetesinde çıtan jazılar sebebıle yazıların muharriri Zekenya Sertel gazetenin sahibi ve Neşriyat Muduru Halil Lutfı DoHuncu Savcı Hicabı Dinç tarafından ilen surulen mütaleava uygun olarak hareket erme temas eden Matbuat Kanjnunun 27 ncı maddeci delaletıle 30 uncu mad de mucibince ve «suç efilmin tekerrürüne mebnı» Ceza Kanununun 80 inci maddesi gereğince altıda bir nöbetinde arttırılma yapılıp üçer ay on beşer gun hapis ve ve 116 lira 60 ar kuruş ağır para cezalarına mahkum edilmişlerdir Sanıklardan Sami Karayelle Halil Lutfı Dördüncünün «hal ve vazıyetlerine ve tecile mânı mahkumiyetleri olmadığı anlaşılmasına mebnı» cezaları tecil olunmuştur Ahmed Cenaleddın Saracoglu ile Zekenya Sertelın cezalarırın da, «tecil edilmemesine» karar verilmiş u Temyizi kabil olmak üzere verilen bu karar oturumunda sanıklardan yalnız «Tan» gazetesi başTiuhar ırı ile avnı :azete sahibi ve Ncrıvat Muduru hazır ulunuyorlardı Hukum k°ndılfrımn yüzlerine karşı <Yenı Sabah» sahibi ile Neçnvat Müdürünün de gıyabîarmda anlatılmıştır Kuruçeşme cinayeti Bastarafı 1 mcı sahıfede ken sürekli sürekli el çırpınıştır" Davanın dünkü oturumdaki safhasına gelince öldürülen İsmail Bulend De nizin annesi Ayşe K&mranın, rahatsız bulunduğu İçin evinde alınmış ifadesi okunmuştur Kendisi Haticenin oğlunu aradığını hattâ bir gün evine kadar lâkın bulamadığını sövlemlştır Bundan sonra Haticenin Bulend Denize 1943 ve 1944 yıllarında gönderdiği mektublarla gene Haticenin tarihsiz iki mektubunun okunmasına geçilmiştir Mektublann tarihleri eskice olanlarında a$kın derinliğinden yenicelerinde İse tereddüdle sevginin zevali endişesinden bahsediliyordu. Trenlere telsiz konacak Yunan âsileri teslim oldular Baştarafı 1 »ne» sahıf de kumınaanı albay Papadopulos hu^u mete verdiği raporda asilerin rehineleri salıverdikten sonra dağıtılmış oldukla rını bildirmektedir Bazı iddiaların doğru olmadıklan bugün kesin bir sur" te tesblt edilmiştir 1 Asiler ünlfoTuah ve muntazim teşekküller halinde bulunmamakta idi ler 2 Silâhlan polis,. Jandarma veya İngiliz menşeli silahlar değildi. 3 Rehinelerin adedi 200 değil 48 idi B j vazlvetç nazaran hareke* Mr sijasî partinin ve yahud muntazam bir teşekkülün •torefcatl olmayrp o bölgede işlenen cınajetlerden sonra halkın bir hiddet tezahüründen ibaret bulunmaktadır Tahran 23 ( a a ) (United Presse) Tahrana gelmiş olan haberlere nazaran Ka*nsı eyaletinde Yang kent de geçen hafta zafında madlı muharebeler devam etm =tır Bu çarpışmalar hükümet taraftar arını desteklemekte olan Mahmud Zulf karının süvarilerde asiler ara=ında cerevan etmiştir Zulf karının süvari eri asileri çevir p yuz ellisini oldurmuşlerse de zırhh otomobillerin yetişmeleri üzerine hukumetçıler çekilmek zorunda kalmışlardır Mejdanı boş bulan a=ıler o bölgede köyleri yakıp yıkıp yağma etmişlerdir İranda çarpışmalar Macaristana elçi tayin edilecek Ankara 23 (Telefonla) Hanedeki luyuk elçi ıklere yakında y°m tayinler anılacaktır Bu arada elçi yollamak hususundaki arzumuza Macar hükümetince memnuniyetle müspet cevab verildiğinden Budapeşteye de bir elçi gorderılecektır Prag ve Roma elçilikle rırruz ıçm istimzaçlarda bulunulduğu da söylenmektedir Gripe karşı aşı bulundu Londra 23 ( a a ) Grip hastalığına karsı keşfedilen yeni aşının geniş olçude kullanılmasına başlanmış ve ordu ara da teşmil edılm'ştır Bu arada 600 Amerikan asken aşılanmıştır Grip n Ingılterede =algm halinde olmasına rağmen «ılanan ordu mensublarından hiç birisinde hastalık alâmeti görülmemiştir Bu toplantılarda Bulçar ve Yunan delegeleri tarafından Devlet Demiryolları idaresince kendilerine lokomotif vagon ve yataklı vagon temini yolunda Baştaraft 1 inci sahıfede ileri sürülmüş olan dileklerin ise yerine zakereler eerejan etmektedir Kullanıgetirilmesine imkân görülememiştir lacak halde oliııyan gemiler tahrıb ediAmerıkadan demiryolu lecektir malzemesi seldi Uç buyuk devlet arasında paylaşılacak Ankara 23 (a.a) Devlet Demirolan Alman filosu 1789 parça gemiden murekkebdır Bunlar 2 kruvazör, 30 yolları tarafından Amerikadan temin emuhrıb veya torpido 30 denıza ti 48 tiılen demiryolu malzemesinin mühim c refakat gemı ı mayın gemileri nıa bir kısmı yurdumuza gelmlştlr Bunlar yin tarayıcı gemileri karakol gemileri arasında bandaj ve ray gibi başlıca demiryolu malzemesinden başka Sivas cer vesaıreden ibarettir ately^sinin yeni tesislerine ald malzeme Sovj etlere 10 denizaltı Nıirnberg de bulunmaktadır kruvazörü 10 muhrıb 15 refakat gemisi ve muhte'd tipte 507 gfiru daha v eı ilecektir Birleşik AoerJcaya 10 denizal'ı, Prmz Eugert <r iv azoru 7 muhrıb ve torpido 12 refakat ^emısı ve muh+ellf tipte 560 gemi avrılmıştır ingiltere ise 13 muh Bastarafı 1 inci sahıfede rıb 21 refakat gemisi ve muhtAhf tipte çecllıği gözden geçirmiştir Bakan Cum612 gemi alacaxtir huriyet için şu demecde bulunmuştur « Güzel ve şırm Mersinden bugm ayrılıyorum, Hataydan buraya kadar japtıgım tetkiklerden gördüklerim hep ferahlık re atiye güven veren şeyler Boştarafı I mcı sahıfede oldu Yapılan ve yapılmakta olan rebu te=k latın rruvaffak olmasını ıstıvor ulatorlerı gordum Bölge ziraî refahı sak bu prens plere riayet etmek zorun ıçm mühim b rer tesis olmaktadırlar dayız > Senelerdenberı de/ara eden tecrübelerTimes eazetesı de bu ıkı İsteğin genel den musbet netice alındığını memnukurulda dogurab lecegı ayrılık tehlıke niyetle öğrendiğim şekerkamışı ziraatı s nden bahsederek şunları yazmaktadır bunlardan biridir Binden fazla koylu Genel kurulu biri Rusvanın dı£erı în çocuğu yetiştiren ve her yıl bir kısmını g lteremn tarafını tutacak iki kısma a köylerimize yollamakta olan Duzıçı koyvırnak hiç de hayırlı bir netice doğur enstıtusu kultur kalkınmamıza hizmet eden bir yuvadır Butun bu milyonluk maz. tesislerin ortaya atılması gayretine, goLondra 23 (a a ) Britanova ajansı ruluyor ki geçirdiğimiz darlık sene eri nın sıvası muhabiri vazıyor engel olamamıştır Sıkıntımız yok degıl Yunanistan ve Indonezya meseleleri fakat bu, darlıktan gelmş bir sıkıntı nin Birlenmiş M lletler teşkilatına su değil bolluktan ve varlıktan gelrmş bir nulmasına mânı olmak ıçm Inçılterenin sıkıntıdır Vaktıle halka herhangi bir hiç bir şey >apm jacagı muhakkak bir ihtiyacı duyurmağa çalışıyorduk Bug m vakıadır «u şartla ki bunları soran duyulan ihtiyacı tatmin peşinde koşumemleketler San Fraic sco anayasasının oruz ve yetişemediğimiz sahalarda sızı kaide ve prensrol erine uygun hareket Bıktığımla görüyoruz. Mersinde halk etmiş olsunlar Sanı1 ¿lığına göre Ingı hükümetle elele vererek tabıatin ve ik1 z hareket tarzı şöyle olacaktır limin müstesna güzelliklerini medenî Bu meseleler hakkmda güvenlik kon iesislerle ikmal etmeğe durmadan ça'eyı tarafından yapılacak tahkikattan ışıyor ve Mersin güzel bir turizm şehri Ingilterenın çekineceği bir şey yoktur >lmanm mesud yolcusu görünüyor iç ve bu tahkikat esnasında elinden gelen şleri Bakanlığının konusu olan emniyet batun yardımı yapacaktır Bu münase Ve asayiş meselesine gelince, bütün betle ingiltere Yunanıstanda ve Ca bölgede böyle bir konunun ne bize ne vadakı hareket tarzlarını şimdiye kadar de halka verdiği kuçuk bir üzüntüye bunları anlamamış gibi gözüken bazı raslamadım > kimselere açıklamak imkânını bulacakBakan Tarsus yollle Ankaraya haretır > ket etmiştir Alman donanması taksim ediliyor lerine iştirak edip etmediğini sordurmuştur ibrahim. <lştirak ediyorum> demiştir Sanığın avukatı Mehmed Ah Sebuk müvekkilinin ötedenberi normal bir adam olmayıp sadizm tesiri altında hareket ettiğini, buhranlar geçirdiğini, suçu islerken cezaya ehllj etini selbedicl şuur bozukluğu İle malul olduğunu iddia edip Adil Tıbda müşahede altına alınmasını istemiştir Mahkemece oturuma ara verilerek müşahedeye lüzum olup olmadığına dair Adalet hekimligiı e danışılmıştır Odasında İbrahim Kazanı tam bir saat süren itinalı bir muajeneye tâbi tutan Adalet hekimi Dr izzet Işcan sanığın cezaya ehliyeManisa milletvekili Hikmet Bayur şutinin tam görüldüğüne ve muayene neticesinde müşahedesini mucib sebeb de nu da düşünebilirdi Turkıyeyı dağıtmak ıstiyenler gerek içerideki, gerek gorülnvmiş olduğuna» mufassal rapor dışarıdaki propagandalarında mılletv e ( vermiştir killerinin bu milleti temsil etmediklerini Sanık avukatı buna rağmen müvek söylüyorlar Bunu hatırlayarak, sözlekili hakkında Adil Tıb hev etinden ra rinin fikirlerini geçtiğini soyhyebıl rdı. por alınması isteğinde ısrarla durmuş Hikmet Bayur kendi başına kalmak ve tur Bu aralık Bülendin babası Hasibin tutmak istemiştir. vekili avukat Esad Mahmud Karakurd yeni bir siyasî yol sanıktan avukatının hakkında söyledik Hayırlı ola > Stalinle bir mülakat İç İşleri Bakanı Ankaraya dönüyor İngiltere ne yapacak? Hattıesburg (Mıssısrpı> 23 (A P ) Demokrat partisine mensub Mıssi mebusu Colmer Stalm le Ru^aya bir Amerikan ıstıkıazı yapılması hakkındaki müzakereler etrafında bir Kaç gousme japtıgını söylemiş ve yaptıeı ;oruşme erden birini şöyle anlatmıştır • Stalm e Rusya için hukumetımuden le mıstarda para ıstenek ar u unda Moakov a 23 (AP) Sovyet •seçimleri ulunduğunu sordum Stalın, (6 milyar için gösterilen namzed listesinde nisbeten çok sıvıda askeri şahsiyetler budolar) cevabını verdi Bu pirayı ne «uretle ödeyeceğim kendisinden sor lur ması umumiyetle iyi haber alan mıium Stalm hasretle bana bakarak bu şahidlerce hasusî bir mana liade etmez ;uahn neden dolayı sorulduğunu kav gibi telâkki edilmektedir Müşahıdler Sovyetler Birliği ordu ayamadıgını söyledi ve Bir eî>ık Amc• < n Çine borç aldığı paravı ne sü mensubları arasında iktidırı ele geçirL am etle ödeyeceğini sormadığını ilave mek İçin mücadele mevcud olauğunu itti Bunun üzerine Sta'ın e, Cindeki iddia eden yabancı memleketlerdeki lus hedeflerinin ne olduğunu sordum neşriyata tebessümle karşılamaktadırlar îtalın, açıkça Çın hakkında hiç bir Hess, kendisini bizzat »lıtıkası olmadığını ve yalnız Rusyayı nşa etmek istediğini söyledi Rusvada müdafaa etmek istedi evler yapılıp yapılmadığı hakkında Londra 23 ( B B C ) Bugün Nürn:endısıne sorduğum suale cevab olarak bergde Alman harb suçluları muhaketalın, Rusyada grev olmadığını ve mesinde hayret uyandırıcı bir hâdise ;ervlerm Amerıkaya mahsus olduğunu olmuş Hess müdafaasını bizzat yapöyle di» mak isteaiğinl bildirmiştir Mahkeme Mahkeme Haticenin dayısı Mes"udla Ha içenin anne annesi Emlneyi de tanık olarak dinledikten sonra sanığın bir kere de Adli Tıb meclisine yollanıp hakkında oradan da rapor alınmasını kararlas ırmıştır Dava da bu seheble bir hafta sonraya bırakılmıştır Toprak dağıtımı için • hazırlıklar devam ediyor Ankara 23 (Telefonla) Towraksu köylüye toprak dağıtımı için çalışmalara devam edilmektedir Tanm Bakanlığı Samsun Antalya Eskişehir ve Resulayn deki devlet çiftliklerinin s ur1 arının tahdidine başlamışta Vazı et ilanları tespit edilmekte olan bu çıftıklere teknısıyen ekipler gonderılecekr Rusyada ordu mensubları iktidarı ele geçirmek istiyorlarmış Karadenizde fırtına var Ordu 23 (a a ) İH gündenberı şiddetle yağmakta olan kar kasabada >akoylerde bu metreyi bulmuştur. Sarada ve denizde münakale durmuşDevam etmekte olan fırtına yuzunden «Karadeniz» ve «Cumhuriyet» vapurları Vona limanına sığınmışlardır. İzmir 23 (a a ) Havanın soğukluğu ve rüzgâr devam etmektedir Bilhassa bu sabah soğuk çok şiddetli ıdı. tzmırde soğuklar şiddetlendi Adalet Bakanı İstanbulda Adalet Bakanı AH Rıza TüreL dünkü treni» Ankaradan Istanbula gelmiştir. Bakan bu sefer istanbulda kısa bir müddet kalacağını seyahatinin hususi mahiyette olduğunu söylemiştir Bakan, Adalet sarayına dair sorulanlara karşı da^ İs imlak işlerinin başladığını, bu işler" biter bitmez yapı faaliyetine geçilebilmesi için devamlı olarak h&sarîanübaşkanı bu hususun düşünüleceği ceva dışını ^»özlerin© katmıştır Boluda deprem oldu bını vermiştir Bolu 23 (a a ) Saat 7 56 da şehrlMahkemede bugün Hess İn müdafaası Kalyoncukulluğu cinayetinin ızde dipten gelen ve iki saniye suren dinlenecekti Fakat avukatının bir kaza muhakemesi bitti afif bur deprem olmuştur Hasar yok ;eçırmesi üzerine bu iş geri bırakılmışBevoğlunda Karyoncukulluğunda Bacıa ısimıl bir kadının ölümü davası istanbul ikinci Agırceza mahkemesinda neticelenmiştir Sanık bulunan komiser muavini Mehmed Alt misafir gittiği evde münakaşan tor konuşma smısn da rovelver kurşunile bu ölüme sebeb Yazan: J. B. Bmy Çeviren: Avni Basman olmaktan beş sene on ay ağır haps«s bin lira da ölüm tajanirmfnfr mahkum Ku'turun gelişmesi için elzem olan fıkır ve soz hürriyetinin ne zaolmuştur man doğduğunu dunyava nasıl ya> ildiğini istibdadın zincirlerini nasıl kopardığını öğreten buğunun en faydalı kitabı Fıati 12a kuruş F I K I R ve SÖZ HÜRRİYETİ R E M Z İ K İ T A B E Y İ Teşekkür Uzun yıllar çektiğim mide lsUr&blan ve kanamaları çoX değerli operatör profesor Kâzım ismail Gürkan tarafından yapılan mühim bir ameliyatla köMnden zail olmuştur Yaptığı fevkalade ameliyata va bana gö=terüi£i kolaylıkla İnsanlığa karşı derin minnet ve saygılarımı kendisine bil« iUrlrlm BUrhaneddln Taşocei Emekli öğretmen MİSKİNLER TEKKESİ Yazan: Resad Nuri GUntekln Tefrika 5 mışti Ahçı beni ağaçta görünce birdenbire ahengi değiştirerek bağırmağa başlamasın mı Amanın dirim amanın dirim Sen haline bakmadan aga^a da mı çıkarsın' in aşağı çabuk. Kafalı kabak gibi patlatup da başımı belaya mı sokacaksın' Buyuk annem bahçedeki butun vak'alardan Kasım ağayı mesul uttuğu ıçm adamcağız başmdan korkmakta belki haklı ıdı Fakat hayatımın en nazik dakikasında bu müdahale beni can evimden vuruyor ve <kafanı kabak gibi patıat»nak> tabın tuz biber ekiyordu Komşu bahçede sesler birdenbire kesilmişti. Bu demekti ki Me^rure ile dadıları bizi dinliyorlar Gokyum tepemde fırıl fırıl dönmeğe başlamıştı Kısık bir sesle laf anlatmak ıstedrn Fakat ne mumkun' Ayı dinlemiyor adeta ogetmısler gibi inadına dik bu sesle bağırmağa devam ediyordu Tanımam in aşağı diyjrum sana çocuk Ağaç kim sen kim 7 Asıl korkması lâzım gelen şey fcenrm düşmem olduğu halde üzerinde bulunduğum dalı ucundan yakalavarak canavarca silkeliyor böylece teh ıkeyı yüzde beşten yüzde ellıve, a tmışa çılrnr irrrriıı N h a i e t avaeındakı na n ları fırlatarak agacm altındaki iskemleye çıktı ve beni belimden tutarak eşekten indirir gibi, kolayca yere aldı Dediğim gibi bu vaka bana çok tesir etmiştir Beni sevdiğimin yanında kuçuk düşüren ayıya karşı aylarca karanlık intikamlar duşundum. Meselâ onun çok sevdiği priyol saatini, tulumbada abdest aldığı sırada usuletle aşırarak kuyuya atıverdım. Yahud bunun tersine olarak büyükannemin para çantasını mutfaktaki bulaşık bezleri araşma saklayarak aşçıyı hırsızlıkla tohmetlendınyordum Bereket versin her tur ü harekete karşı o1an nefretim bu tehlikeleri önlüyor ve namerd intikamlarım birer hayalden ibaret kalıyordu. O yıl kış çok hazin baş'adı tik yağmurlarla beraber Mesrure bahçeden kaybolmuştu Her halde konağın kuytu bir köşesinde gene elel üstünde oturuyor olmalıydı Fakat ne çare ki bunu görmek degıl tasavvur etmek imkânından bile mahrumdum Bu ikinci senede udu daha fada lerletmıştım. Şimdi gecelen «Vuslat yine mi kaldı gflzel başka bahara» BUYUK FİKİR HÂDİSESİ AHMED HAMDİ BAŞAR'm son neşret., ğ t ATATÜRKLE ÜÇ AY Kitabı memlekette görülmemiş bir heyecan ve alaka uyandırmıştır Kıtab 1930 yılından bugüne kadar içimizde geçen hâdiselerin ıçyuzunu hayatımızı idare etmiş şahsiyetlerin hadiseler üzerinde bılınmıyen rollerim en temiz ve sürükleyici bir ifade ile canlandırmaktadır MÜSPET VE İLERİ TENKİDİN MÜKEMMEL NUMUNELERİ Fıatı 200 Krş Butun kıtabcılarda arayınız Toptan Satış Yen ISTVSBUL YAYIN İSTİHLAK KOOPERATİFİ Galata Frank han posta kutusu 1300, Telgraf HAMBA. ÖLÜM Merhum General Cemal Mersinlinin yeğeni Bayan uzun zamandanberi müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamayarak oo ocaK salı günü Kadıkoyündeki haneBlnde velat etmiş ve ça samba günü namazı Kad köy Osman ağa camiinde kılındıktan sonra Karacaahmed mezarlığına defnedflmlştlr rahmete gark etsin NEEMEÍ EREN BU A K Ş A M İPEK Sinemasında Temamıle Heyecanh ve müthiş sahnelerle dolu buyuk bir ARKADAŞLIK ve fedakârlık destanı DENİZ PİYADELERİ renkli, başrollerde: Mevlud Merhum Selim Sırn Paşa kerimesi, merhum Bolu mebusu Habıb Beyin refikası sevgili annemiz Bajan, BEDİA ORAL'm vefatının senei devnyesi dolayısile aziz ruhuna ithaf edilmek üzere bugün 24 ocak perşemoe saat 15 te Mırgun Baltalımanındald yalısında Mevludu Şerif okunacaktır Sevenlem teşrifleri rica olunur Çocukları Tayfur ve Mebror Ora) ye Necla Albatros şarkısı için ev halkından bana adeta yalvaranlar oluyordu. Evet cVuslat gene mı kaldı güzel başka bahara'» bunu tekrar ederken bazan gözlerimden yaşlar geliyordu E o geldikten sonra da insanın yaptığı her hangi bir ışı fena yapmasına galiba imkan yoktur. (Arkasx var) W A L L A C E B E E R Y REGÍNALD OWEN FAY BAtNTER Bugün saat 230 430 630 seanslarında son defa olarak MADAME GURİE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog