Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Çunku idare Belediyeye verdi bütçenin gelir kısmında aynı sayıda araba ile 150 bin lira daha fazla hasıla yapacağını söylüyor Bilet ücretleri Bazı tacirler, İngiliz ticaret madığına, arabalar çoğalmadığına gört Odasına protesto gönderbu 150 bin lirayı nereden çıkaracak' Tabii her arabaya düşen yolcu mıkta meğe karar verdiler rını arttırmakla Demokrasinin iki , gene kapitalist ol Amma da derm hesab yahu' İngiliz tacirlerinin vücude getirdikleri anlaşılırının İngüterede amel Hesab d e m değil bayım' Affeder ve harbin üç yılında tatbik ettikleri çesıd ler istismar edildi sın senm aklın ermiyor da derin goru Mihver memleketlerile is yapan Türk günümüzde iki veya terinden bahseder nuyor firmaları hakkındaki kara listenin uç büyük devleti grev yapablliyorl E bunu bir düzeltmenin yolu haruden sonra da tatbik edılnesı ya' siyasi goruş ayrılıve ekseriya da m Onu bana sorma bayım Ekmek nır bu listede bulunan ve bir kısm ğına, karşılıklı şüpten olurum sonra Zaten ben kamyon Mihver memleketlerile hiç ticaret yap he ve işgıllenmeye sevkettıgıni bıhyo I ıcab ettirmez. Nitekim bugün demokra zaffer çıkıyorlar Fakat sosyalist Ru luktan gelmeyim Hani otobüs olaral mamış, veya yeni kurulmuş olan itana' ruz Bu taraflardan birine göre demok siyi Marx'in da kabul etmıyeeeği yada böyle bir harekete imkân var m da doğmuş degıhm Onun için sen on lan değil piyasayı da hayrete düşür rasa isçinin istismarına mânı olan s bir Marxizm ile müsavi sayan, daha dır 7 Lâkın Rus amelesinin, artiK keı başkalarına sor yas! bir rejim manasında anlaşılmak doğrusu anlasın, anlamasın bu müsa dışını istismar edeu bir kapital .st zun muştur Kime sorayım yahu? Bu firmalardan bir kısmı aralann* iken diğer tarat i?Çİ ile beraber butur vata fanatik bir surette inanmış olan reyi karsısında görmediği söylenebil Aman bayım' idarede adam n görüşerek Londra Ticaret Odası ve mer tabaka ve sınıfların istismarını, sın politika mensublan yok değildir Bun O zaman bir tâbir başkalığı yapm > ok. gırla kezi lıondrada bulunan Türk İngiliz ve tabakaları temsil eden siyasî fırka lar hakiki demokrasinin düşmanları lâzım Kapitalist memleketlerdeki ıstı Gerçek sizin idarede kaç kışı v a r ' Ticaret Odası nezdırde bu hareketi lann müsavi temsili tarıkile önlemeği olarak gene mejdanda bulanmakta mar edici kapitalistler j erine sozu g Bana pq^teki saydırma bayım protesto etmeğe karar vermişlerdir Fa gayret edici bir idare tarzı olarak kor dırlar çen memlekette istismar »dıcı bir te Dıye> im ama Prof A Aftahon bundan sonra istis nokrası vardır Birincisinde devlet ar kat bunlardan bir İnsim memleketler sılam aktadır Demek ki her iki tar Rica ederim arası Ticaret Odasına müracaatı da için de müşterek nokta «istismar» : marın yalnız iş veren ile iş alan ara cılık yapabildiği halde, ıkınfisın Ama aramızda kalsınönlenmesidir Ayrılık, önleme teçkılâ *mda cereyan eden bir hâdise olmadı böy'e bir mutavassıt mevcud degıld ha uygun sormiişlerdir Tabii yahu 1 Zira eskiden toprak ve kan arıstokr ğına işaret edı>or Her yerde ve her öğrendiğimize göre. basa firmalar tında beliriyor Dinle bayım bu bizim idarede ya wvak olarak Ticaret Odasında bir Çağdaş Fransız iktısadcılarından A zaman istismar vardır Toprak sahibi, sisinin «butun devlet» olması gibi sın nı Elektrik ve Tramvay idaresinde ça tolanh yapılacaktır Afta ıon son yarım asrı dolduran de ev sahibi, eşya sahibi iktidar sahibi di de teknik ve politika arıstokras lisanların sayısını Allah bilir BuVerce Beyoğlıında İstiklâl caddesinde 2 mokrası kavgalarına hâkim olan bu « s tıpkı iş veren gibi etrafmdakıleri istis butun devlet makinesine bir ceber ameleTıız vardır Yalnız ben sana kal içtim numarada Pakart otomooil acentas tısmar> fikrini harbden evvel neşrettiği mar edip duruyor (2) Hattâ alabildi gibi hâkim bulunmaktadır bur ustune gelenleri soylıyeyım Hani Tevfffc Yılmazdan aldığıma bir mek bir eserde derin bir tahlile tâbi tut ğine deiletçı bir rejimde devlet me adalet peşinde koşan cemiyetin1 butı sıra memur'an falan degıl mudur, mumuru, bilhassa bugünkü Rusyada ol nefes alma ve adım atma imkân m k avin falan gibi önemli zevatın sayısını tubda kara listede ismi bulunan Tevfft uştu Son günlerde bir kısmının türk Yılmaa ile kendi firmasının bir alâkası s tercümesi neşredilen bu tahlilin ışı duğu gibi aşırı bir iktisadî de\letçılıkte patılmıştır Deyiver bakayım. tekrusıj enler v« muhendisW zümresi olmadığı bildirilmiştir ğından istifade ederek diyebiliriz Profesor Aftallon'un bu gibi daha b Ama Allahaşkına aramızda kalsın1 demokrasiyi uluorta işçinin istısmrın geri kalan butun halk tabaka'anm istis çok mutalealara yol açan tahlili uzeru Soz veriyorum yahu' Kimseye ağMillî Eşitim Bakanı Ankarava pitt baglavan ve sozunu duşanmeden sar mar etrıezler m ı ' Garibi şu ki bugün de fazla durmaksızın sadece zaman zımı açmam Şehrimizde bulunan Milli Eğitim Bakanı feden ılım adamları, politika mensub ideoloji ihtilafları Içmde bulunan ıkı mızm ıkı çeşıd demokrasi anlayışını çc Efendim aylığı 500 ve daha yukar i*an Ali Yücel dün akşam Ankaraya ha. arı, propagandacılar iktisadî gerçeklen taraftan biri bu neviden bir istismargüzel aydınlatan fikirlerine dıkka olarak bizde tamam 14 zat vardır reket etmiştir Hattâ yeni bir etmektedirler Bu tahrif netice dan hiç bahsetmiyor Maşallah Tersanenin Hahcde kurulmasına :ahrıf elde edilen hukmu müelliften nak idare edici zümre karşısında amele çekmek ve tercümeyi tavoiye etmek ¡inde kalacağız. Evet» ayda 400 lira alan 18 zai karar verildi ledelim «En çok umumiyetle kabu kütlelerinin grev ve hak steme imkânsrardır T/laitırma Bakanl gı tarafından Ha lcdı sızlıklarına hiç temas pdılmemcktedır (1) A. Aftahon İşçinin istismarı, Güzel kurulmasına karar verilmiş olan tersanenin edilmiş gibi gösterilen servetin ınkısa Kapitalist Amerıkada, keza işçi partiMecmuası neşriyatı sayı 47 mında herkesin ancak yarattığı şeyin İnşaatına bu yıl İçinde başlanacaktır 300 le 400 arası 28 zat vardrr (2) Ayni tercüme, sahıfe 12. tersanpde İç hatlarda çalışacak vapurlarla karşılığını elde etmesini emreden adalet sinin ( iş başında bulunmasına rağmen Âlâ muavin gemiler ve bazı müteferrik tekne rensıpı, kapitalist gelirlerin mevcu Aylığı 200 le lnsa edilecektir şimdilik bu vesalMn Jıv etile çiğnenmektedir Bu gelirlerin maklne'ert haricden getirtilecektir Sürrer300 arası 70 memur bank tarafından kurulması üzerinde çalı esasında adaletsizlik ve haksızlık varvardır Bunların çoşılan motor fabrikası faaliyete geçtikten dır Bu gelirler, şekli ve ismi ne olursa ğu prim alırlar Aysonra bu vapurların da motörlerl yeril o olsun (faiz, temettü rant), hiç bir kıylıkları daha cegalacaktır ıet istihsaline tekabül etmezler BunIngllteeye gitmiş olan heyetin sipariş r a sttlgl malzemenin mühim bir kısmı bı ar, mulkıyetsızler tarafından yaratılan jır kıymet üzerinden yapılmış bir ik Bitü mıî tersanede kullanılacaktır az, fakirin zengin ve işçinin muteseb Hayır daha var Akaryakıt fiatlan efendim Aylığı yuz Evvelki günden İtibaren mahalli akırya >ıs tarafından hulâsa insanın gene inkıt flatla inin yü2de "i > nl6b>tlcde İndiril san tarafından istismarının neticeleriıradan yukarı uç yuz elli kışı dlğl malumdur Yeni flatlar a azami pe dir ( » » Neden kişi oldu rakende sat ş fiatlan şu hadlerdedir Eh parasına göre itibar üç yuz Gaz tenekesi '2^" benzin tenekesi 401 işte ıkı taraftan birinin elinde parola ili kışı vardır Bunların da içinde prim uru? litresi 31 10 kuruş motorin tene •ölünü ifa eden bu nazariye, aslında esi T kuruş kilosu l<5 " kuruş ilanlar vardır Daha sayayım mı? tapıtalıst gelirlerin toplanıp bırıktig: s Şubat Mart aylan gaz fiş erinin da ı Telif Operet S Perde Ne etti yekun' ı'ması İçin emir gelmiş İr Bu fişlerle ev ur muhite tatbik olunabilir ve olsa olsa Benim hesabım pek kuvvetli değil felce l o gram olarak İki aylık verilen ga: u gibi muhitlerin ideolojisinde yer Görülmemiş bir muvaffakiyetle ima galiba 480 niktarı bu defa 300 grama çıkarılmıştır ılır Bu sırada Ingılterede ve Fraisada devam ediyor. Oh, oh kuçuk memurlar amele¡ırışılen ve adına kah cmıllıleştırnv Fırtına hafifledi, bir vapur er, işçiler, biletçıler TEL 49369 «îatıonalısatıon. kâh cemıvetl»ştirne karaya oturdu Onlar yok onları saymıyorum Evvelki gün başlayan fır* na dün de^ ara Jocialısatıon» denen ameliyeyi bu ma Yahu' butun bunlar arasında Ka ıstısmar nazariyesinin tatbikat denir pocta*ını yapacak olan Ankara va sızın otobüsleri bir muntazam şekilde jru bir gün Büyıikderede bekledikten ddetmek mümkündür Fakat bu tatbiişletecek kimse onra dün sabah saat 8 de Karadenlıe çı kat demokrasiyi ıçmde çeşıdli tabaka ve içeriden b r kadın sesi arak seferine başlamıştır Yelkenci şile Yangın vaar yanıyormuşuz Açın lle ülser kJçüfc vapjr ar ve motor er hâ fi ınıfların siyası fırkalarının buljnlugu :apıları cankurtaran. Yanık kokuyo îüvükdere İle Beykoz örterinde havanın >ır parlamentarızm tarzında anlavan rafın ısıdır Demokrasiyi rastgele b u lnmesinl beklemektedirler rum Hep fırladık soruşturduk rzda ve bir taraflı olarak anlayanlar, Şehr mlze gelen bir habere göre Ispan Neresi yanıyor? Ne oluyor yahu 1 o bandıralı Maadl vapuru iskenderun Edebiyat Dünyasının en kudretli yancısı W SOMERSET MAUGHAM'm Ne bılej m ben nah işte şu gene iahlllerl c varında fırtınanın teslrlle ka ulakıs kapitalist gelirlerin asla bulmadığı muhitlerde de propagandalarını ölmez eserinden yaratılan büyük film oylerken duydum.» .ya oturmuştur Vapurun kendi vesaitlle apıvorlar Dünyanın her yerinde ve her Gence baktık çocuk kızardı. urtulacafi tahmin edilmektedir Ç1 nkü Ben otobüs yanıvor demedim ba nüz buraya kurtarma İçin müracaat ya iman mevcud olan ancak nisbl mevudıvetlerı itıbarıle bir farklılık göstem ben nişanlıma {karşısındaki taze almamıştır yi göstererek) senin iç\n yanıyorum, Amerika tramvay rayı vermeyince en sefalet meselesi onlar için bir sera ve mahvoldum dedim» Amerikalılar } |~ senedi sonundan ev :onuşma desteğidir Bu ise bizi ne de Aman patlavın inşallah' Yanacak !İ rav veremlyeceklerlnl Tramvav ldare okrasıye ne de sosyalizme götüren 9 lne blldlı diklerinden İdare şimdilik İz oldur Aslını ararsanız kapitahst geiaşka yer bulamadınız mı Bunun buirden getirteceği an ası otobos1 Gıdın de yangın yerinde ullanmak euretlle üç kilometrelik ray ta rlerın bulunmadığı yerlerde meselâ «The Hour Before The Down» tramvay hattının işıktaşlık edin' Havasızlar» mirine çalışacak İleride bunlar da kâfi anda Lubnanda, Arabıstanda İstismar VERONİCA LAKE ÍBANCHOT TONE'na elmediği takdirde Kadıköy tramvav hattı dilen bir ameleden bahsederek halk Ya kokuyu napalım? en buyuk bir aşktan, sn acı bir inkisardan O benim, hankzedegândanım A îarabJk fabrikasının İmal ettiği şlmendl kütlelerini kışkırtmak, olmıyan bir yarattıkları hayat dolu film ravlarlle İşleyebileceğinden bu raylar şeyden dem vurmak ve gizli emperyatasıra yanık kokarım. Cadıköyüne ve Üsküdara döşenerek ora Fevkalâde programa ilâvesi Müzik hâlıki «TOSKANÍNÍ» nin Büetçı karıştı lan çıkarılacak: raylar da istanbul hattının ızm maksadları ıçm bir nevi goz bobir şaheser olan «MİLLETLER ŞARKISI» Hanım hanım' Şimdi seni İndiri amllnde kullanılacaktr Maamafih o za acılık etmek demektir Her halde bu rim» âlemi telâşa verme' Elâleme ne ana kadar durumun değişmesi umulmik lbi propagandaların yapıldığı yerde bir 1 karışıyorsun Yanar da söner de Sen edır iaşka sebeb bulunmalıdır Prooagandaitfaiye mı=ın') 20 yeni otobüs ara mevzu olan halk yığını ise maaleTramvay İdaresi Anr>rikada bir mue^se ef bu «başka sebeb> ı kolay kolay an Karışırım Ben ehli rız kadınım eden 20 otobüs almak İçin Belediyeden Sen nerede ineceksin? lüsaade İstemiştir Bu arabalar Istanbulda lamıyor 1945 1946 da Metro Goldwyn Mayer tarafından vücude getirilen ve Yerebatanda „ *llm edilecektir Isveçten son gelen oto Profesor Aftalion bu giW propaganiçenden bir ses «Alice Duer Miller» in meşhur eserinden sinemaya alınan ve ü=ler tipinde olacak olan bu arabaların aların nısbeten münevver kimselere Allah kavuştursun' eherl o^ bin liraya mal olacaktır larşı yapıldığı zaman sözde ilmi goIRENE DUNNE ALLAN MARSHAL Seni kavuştursun. Şarab müsabakası unmek hevesi ile şu meşhur «fazla de Amin Tekel İdaresi şarab İmalâtını teşvik İçin Bırşeycıkler demem inşallah oto rab amilleri arasında bir müsabaka aç er nazanjesi> ne dayanıjdığraı söylutarafından calibi dikkat bir tarzda yaratılan or Kapitalist geluler, elde edildikleri bosunuz mavnaya, çey ne diyecektim mıştır pıtalıst teşebbüslerde kullanılan isçıKarar veremiyorlar . amaan aklıma gelmedi tı hajatı itıbarıle çokluğıle mı elde Beledlve Dimi Ercürjenl et Hatlarına Torpile'. m İşi hakkında kat t bir karar Tereme tdıhnışür' Asla Hattâ nazariyeyi slstem Değil ılştlr Azalar arasında anlaşma İmkânı ieştıren K. Marx'ni kendisi bilâhara bu Emsalsiz filminin şeref temsili Mayına? ,asıl olamamıştır «Vaterlo Koprusu» filmıle kıyas edilebilen yegâne filmdir. lıkrinı değiştirmiş, mütaleasının «bir Değil? Ne güzel araba! Bu akşam için numaralı yerlerinizi evvelden aldırınız ıemlekettekı butun kapitalist gelir içn Tahtelbahire Atatürk bulvarının Aksaray kısmından ıptan» doğru olduğunu soy^mıstı HaO sırada €zmk'> dedik durduk ge elmekte olan 30 numaralı Belediye oto kikatte fazla değer ve bundan teşekkül veze kadın birinin kucağına oturmuş lüsünün önüne bulvardaki çimenleri ye ekte olan üç keçi çıkmış ve otobüs ani ettiği iddi* edilen kapitalist gelir, şu galiba ki seslendi ** ^. evakkuf mecburiyetinde kalarak Mr ten eya bu işe konan sermaye ile mute i Hanım rahat yeri buldun ya otur ks geçirmiştir Ayni otobüs tramvay bek asıb olarak artıp eksılecektır Kaldı ki ve bıletçi bağırdı me mahallinin önündeki virajı dönerken 1 Sultanahmed Bayan Yerebatana e bir tramvay arabasına çarparak harara zamanımızın iktısad nazariyeleri artık BU AKŞAM Sinema âleminin 2 ölmez eserinden yapılan program gramıstır kıymetin mutlak olarak isçi emeğine daburadan gideceksin! indi ve indikten sonra bizim istika•andığını kabul etmemektedirler EsaSarhoş babanın yaptıkları! mete tukurdü» rastgele bir tarzda «işçi istismar Taksimde Dereotu sokağında 13 mim», alı evde oturan Ahmed Okçu adında bir düiyor'> diyen Marx'cilardan da buÖteki istasyonda da otobüse FAY EMERSON HELMUT DANTİN idam gece geç vakit sarhoş bir halde evine ün ortada bir eser yoktur Fakat na Haydi Allahaısmarladık Tanrı ;elmlş ve kapıyı çalmağa başlamıştır E\de yardımcın olsun dedim ¡yunakta olan 18 yaşındaki kızı Vahide arıye sahasmda bunun böyle olması Sızın de' dedi ve indim pının çalınması İle uyanmış ve aşağıya ılıtıka vadisinde de boyl« obuasını KAY FRANSİS HUMFREY BOGART İnerek babasına kapıyı açmıştır Sarhoş B. FELEK aba kızının kendisine geç kapıyı açmasıelnlrlenmlş ve kızını bıçakla yarala Kitab Seçme Zorluğu Teşekkür ıştır Kızkardeşlm Bedra Osman Bondalin öÇok kıtab kanştırmalı, az kıtab lümünün büyük acısını paylaşmak âllce Hususî sanayi için istenen döviz Bugün senenin en güzel filmi okumalı. SUÜ! sanayiimizin ham madde yedek nablığında bulunan dostlarıma şükranlave İşletme malzemesi lhtlyaclannm rımı sunmağa delâletinizi rica ederim «mamen tesbitl İle bunlann topluca te BİLGÎ DÜNYASI Maznar Osman hemşireleri ve aileleri nl İçin yıllık döviz İhtiyacının birden Bas rollerde «Yılan Kadın» filminin unutulmaz yıldızı kolleksıyonunun kıtabları hiç ertlmesl takarrür etmiş ve bu hususta PHYLLE CALVERT PATRICIA EOCK tklklerde bulunmağa istanbul Bölge Sa tereddudsuz okunacak değerde yem bir şeref katan PAUL yi birliği memur edilmişti Bölge Sanayi 2000 güzel kadın artistin aşkları, ihtirasları kıskançlıklarını olacaktır iniğinde sanayicilerin devsmlı şekilde mükâfatı kazandıran gösteren senenin en güzel filmi ptıkları toplantılar sonunda bu hususta ÜNİVERSİTE KTTABEVİ r rapor ve lhtijac cetvelleri tanzim edl• e Ekonomi Bakanlığına gönderilmiştir •k Yarın matinelerden itibaren Yapılan tetkikler sonunda istanbul böl;e=indeki hususi sanayi müesseseleri için ÜNE» k yılda yedek parça ham madde ve lşletşlanan bir eser, e malzemesi tedariki için 90 milyon u . atını verdiği film alık bir o.ovi7e ihtiyaç görülmüştür şefkatine sembol olan harika Mevsimin en buyuk sinema hâdisesi sonsuz alkışlar arasında herkesi hayran edecek bir sanat âbidesi, Hafta tatilinden istisna edilenler Açık şarab ve bira satanların sattıkları heyecan ve gozyaşlarıle seyredilecek bir aile dramı u İçkiler bekletildiği takdirde bozulacağı ekel Müdürlüğünce beyan edilmesi üzeı alkışlanacaktır ne bu gibi mahallerin hafta tatilinden stl«nası Beledive Daimi Encümenince ka r altına alınmıştır Şehir IKTISADI BAHISLER Yarı Ciddî =haberleri İş verenlerce işçilerin a otobüs! » JlHUUUHİlUUUUUUMUlUiiUUUUUllUUUlttUUlUUlUUUUlUUl 'Hllıflllllllllllf llllllllIlIfllHllIllIflIflIllIlllllIlIIIÜIlIIIIIIIITlTTIIlI Yazan: Burhan Felek K a r a Bstede (ikan tartışma istismar edildikleri nazariyesi doğru mudur? Yazan: * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m AHMED HALİL ı9 S E S Tiyatrosunda FE S T IVAL 1 L  L E de ŞAFAK SÖKERKEN BU AKŞAM Bn Akşam S A R A Y Sinemasında RODİTY Me DONALD ve FRANK MORGAN A N A V A T A N I Kadıköy SÜREYYA Sinemasında 1OTEL BERLİN 2YERALTI AZAK KRALI Sineması 2 0 0 0 KADIN ILERI R TAKSİM SİNEMASINDA Sinemasında kırtasiye malzemesi kapalı zarfla eksflte Levazım Dairesinden alınabileceğinden tekliflerini 6 şubat 946 çarşamba gunu sinde idare merkezinde Levazım Dairesi (875) en: Eminönü Halkevi orkestra şefi Walter erhardt 2 " ocak ıq 16 pazar günü saat ) da Unyon Fransez sa onlarında bir martet konseri i erecektir Programda thoven opus 13J ve Schubert «ölüm ve » kuvartetleri vardır Biletler Unyon ransez müdürlüğünden temin edilebilir Konser TÜRKÇE SOZLU VE TÜRKÇE ŞARKILI Başrolde «KIZIM DUYMASIN» timinin unutulmaz artisti MARI KVINI Şarkıları okuj anlar AKİLE ARTIN NEVZAD ALTINOK NECMİ RIZA KEMAL GURSES Para ve servete tama ederek zorla evlendirilen ve zifaf gecesi lüks ihtişam ve debdebeyi terkeden ıstemıverek ve bılmıyerek sefahat ve batakhaneye düşen asıl ve namuslu bir kızın çok acıklı hayat romanı M A C İ DE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog