Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

ilan. R it 22 umnunyeı KURUCUSU: YUNUS NADİ 7699 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yan İşleri: 24299. Matbaa: 24290. AŞKIN SAATİ GELİNCE Meşhur Amerikalı kadın muharririn bu e ^ ^ ü d n c i defa basıldı. 100 kuruş. Perşembe 24 Ocak 1946 HAL1D Kitabevi rük Devlet Delegelerinin De. Gaulle Kan aday a gidiyor aptıkları gizli toplantı bir netice vermedi Hikmet Bayur in Mrl. Stalin de Moskovadaki Amerikan uni kabul ederek uzun müddet görüştü ingiltere ne yapacak? M İ M İ Irada endişeler Fransa buhranı Meclis tikçe artıyor KurucuhükümetBaşkanı Félix Gouin Başkanı oldu, İtalyan basınının mntaleası: «Fransa artık Sovyet blokunun bir parçasını teşkil edecek deaektir» Paris 23 (AP.) Sosyalist partisine mensub M. Félix Gouin, bu gece muvakkat Fransız hükümetinin başkanlığına seçilmiş ve bu suretle General De Gaulle'e halef olmuştur. 61 yasında olan M. Félix Gouin avukat olup 20 seneden fazla bir müddettenheri de meb'us bulunmaktadır. Bugün muvakkat hükümet başkanlığına tayin edilinciye kadar M. Félix Gouin Fransız müessesan meclisine başkanlık etmiştir. Müessesan meclisi çalışmalarını sona erdirınciye kadar M. Félix Gouin muvakkat Fransız hükümetinin başkanlığında kalacaktır. J Partiden niçin çıkarıldı ? M I • I » «Ulus» gazetesinde neşredilen başyazı Ankara 23 (R G.) Falih Rıfkı Atsy yarınki (bugünkü) <Ulus> gazetesinde, Hikmet Bayrun Cumhuriyet Halk Partisinden çıkarılması hakkındaki karardan bahsederek hulasaten şöyle demektedir; «Manisa milletvekili Hikmet Bayur C. H. Partisinden, Büyük Millet Meclisinde tenkid hakkını kullandığı için çıkarılmış değildir. Çünkü Hikmet Bayur bundan evvelki devrelerde de hükümete karşı haklı veya haksız tenkıdlerde bulunmuştu. Fakat C. H. P. tarafından yeni seçimde gene parti adayı olarak gösterildi. Ne Manisa milletvekili Hikmet Bayur, ne de herhangi başka bir vatandaş, tenkid hakkını kullandığı için partiden çıkarılmamıştır ve çıkarılamaz. Çünkü bu takdirde milletvekilleri vazifelerini yapamazlar, mili! hakimiyet yok demektir. Milletvekilleri tenkid hakkını kullanmaktan değil, bilâkis kullanmamaktan sorumludurlar. Manisa milletvekili Hikmet Bavur, Kamutayın 17 aralık tarihindeki toplantısında Meclisin denetleme görevini yapamadığını, buna da seçimlerde adayların parti merkezi tarafından gösterilmesinin sebeb olduğunu söylemiştir ki Parti tüzüğünün 27 nci maddesini çurü Arkası sahife 3. Sü. 7 de «Fransada karanlık bir devre» Roma 23 (a.a.) Komünistler tarafından kontrol edilen bir Fransız hükümeti, mantık zarureti itibarile Sovyet blokunun bir parçasını teşkil edecek demektir. Fransanm siyasî hayatında karanlık ve kararsız bir safhanın açıldığını müşahede eden Tempo gazetesi, iktidar mevkiini bugüne kadar aralarında paylaşan üç büyük partinin mutlak surette birbirnin yardımına muhtaç bulunduğuna işaret etmektedir. Londra basınında şiddetti neşriyat Bir gazete, Rus Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Londrada toplantısı için yapılan hazırlıklardan: Konferans salonları kapılarına asılacak levhalar yazılıyor Londra 23 ( B B C ) Birleşmiş Mil [ geri bırakılmasının muhtemel olduğunletler konferansının bugünkü toplantı j dan bahsedilmektedir. Bununla beraber sında atom komisyonu kurulması hal» Amerikanın bu şekilde bir istek ileri tında İleri sürülen ve emniyet konseyi sürdüğü bugün konferans mehaiilınde ile siyasî işler konseyi tarafından tasvib yalanlanmıştır. Bunun Mr. Byrnes'ün edilen teklifin genel kurulda konuşul yarın veya öbür gün İçin Amerikaya masına başlanmıştır. Fakat komite ra dönmeğe karar vermiş olmasından gaporlarının henüz hazır olmaması üzeri lat olarak ortaya çıktığı zannedilmekne, toplantının öğleden sonraki oturu tedir. Halbuki Amerikan Dış İşleri Bamu geri bırakılmıştır. kanının memleketine dönmesi bu meseBu suretle Mr. Eymes^ln Amerikaya le ile alâkadar değildir. Zira Bymes, dönme plânı soya düşmüştür. Çünkü A esasen Londraya gelirken yalnız atom merikan Dış İşleri Bakanı, atom koalis komisyonu teşkil edilinciye kadar kalayonu kurulduktan sonra yarın veya ö cağını bildirmişti. Ondan sonra konfebür gün memleketine dönmek arzu ransta Amerikayı Mr. Stettinius temsil edecektir. sunda idi. Diğer taraftan Yunanistan ve İndoVichinaky 9le görüşmeler nezyr meselelerinin Birleşmiş Milletler Londra 23 ( A P ) Mr. Bymes, Mr. teşkilâtı tarafından tetkik edilmesi hakkındaki Rus teklifinin konferansın ikin Bevin, M. Viehinsky, Fransanm've Çici devresi olarak nisanda Amerikada nin temsilcileri, bugün Claridge oteyapılacak toplantıda konuşulmak üzere Arkan sahi/e 3. Su. 2 de M. Félix Gouin talebin. den «hayasızca hareket» diye bahsediyor Blum'ün fevkalâde büyük elçi sıfatıle Washingtona gönderilmesi ihtimali bulunduğuna dair dün akşam yayılan söylentilere sütunlarında yer vermektedirler. De Gaulle Fransadan ayrılıyor Londra 23 (a a.) cSiyasette hayâsızca bir hareket>: Bu sabahki Daily Mail gazetesi, Rus ve Ukrayna delegelerinin beklenmedik taleblerini bu kelimelerle vasıflandırmakta ve şöyle demektedir; «Açık konuşalım; Rusyanın bu hareketi, Birleşmiş Milletler genel kurulunun temelini teşkil etmesi icab eden sulh ve adalet pTeı\xsT»V?nne aykırdır. Eğ»r milletlerarası ahengi temin etmeğe çalışan Arkası sahife 3. Sii. 3 te Paris 23 (A.P.) Emin bir kaynaktan bildirildiğine göre General De Gaulle gelecek hafta Kanadaya gitmek tasavParis 23 (a.a.) Gazeteler, M. Leon vur undadır. Blum Washingtona elçi mi olacak? Memur davası Kaliteyi ön plâna alacak bir sisteme doğru gitmek üzere sarfedilen mesai Çalışma Bakanının dünkü Mecliste Bakanlığına aid kurulu; tasarısı görüşülürken hükümet adına yaptığı beyanat Ankara 23 (a.a.) .Büyük Millet 1 İşleri görecek ehil adamlar bulunma» Meclisinin bugünkü toplantısında Çalış | dıkça bu kadroları kullanmamak. ma Bakanlığı kuruluşu ve görevlerine Kendileri bu kadro vesilesile bütün aid kanun tasarısının görüşülmesi es memur davamıza temas eden beyanlarnasında ileri sürülen bir miıtaleaya da bulundular. Yüksek Meclisin hatıkarşı Çalşma Bakanı Dr. Sadi Irmak rında olacağı veçhile bu mcelelerimizi açıklamada bulunarak demiştir ki: ve bütçe durumunu yükse't huzuru< Çalışma Bakanlığının sunduğu nuzda teşrih ve izah ederken, memur kadrolar ihtiyacı aşmıyacak asgarî davasmda kaliteyi ön plâna alacak b,ir kadrolar halinde sunulmuştur. Sonra, sisteme doğru gitmenin hükümetçe esas bu kadroların kat'î olarak ele alınması ¡tıbarile daima gözönünde tutulduğu ve çin bendeniz ve diğer arkadaşlarım iki bundan sonra da bu esas prensip üzenoktai nazarı gözönünde bulunduruyo rinde işleneceğini beyan buyurdular. O ruz: 1) Kafî ihtiyaçlar belirmedikçe; 2) Arkası sahife 3. Su. 5 te İç İşleri Bakanı Ankaraya dönüyor Hilmi Uran Mersin önemli muhabirimize beyanatta bulundu Yunan âsileri teslim oldular İsyanın mahiyeti hakkında verilen yeni malumat ingiltere hrdune istiklâl veriyor İngiliz Başbakanı Emir Abdullahm Londraya çağırıldığını bildirdi, Emir, aybaşında Kral unvanını alacak Londra 23 ta.a.) Mr. Attlee. Avam Kamarasında vesayet meselesi hakkında yaptığı beyanatta sözü Tanganyka, Togo ve Kamerana yeni vesayet tasarla üzerine bu memleketlerin hükumetlerile istişareye başlamış olduğunu söylemiştir. İngiliz Başbakanı Ürdün meselesinden de bahsetmiş ve Ürdünün istiklâli meselesini tetkik etmek üzere İngiliz hükümeti tarafından Londraya davet edilen Emir Abdullahın bu daveti kabul ettiğini bildirmiştir. Krallığın ilânı Kahire 23 (a.a,) Emir Abdullah, memleketi gelecek ay başında bağımsız krallık olarak teşkilâtlandinldıgı zaman resmen kral unvanını alacaktır. Hilmi Uran Mersin 23 (Hususî) Üç gündenberi Mersinde bulunan İç İşleri Bakanı Hilmi Uran, beraberinde Parti bölge müfettişi Abidin, Ege milletvekillerinden Damar Arıkoğlu ve Vali Tevfık Gür olduğu halde, dün Silifkeye gitmiş vé akşam Mersine dönmüştür. Bakan, yolda bu yıl açılan «Alata Teknik Ziraat okulu> nu gezmiş ve gördüğü başarıdan memnunluğunu bildirmiştir. Silifkede hükümet dairelerini, okuUarı ve yeni inşa edilmekte olan Göksu barajını gezmiştir. Hilmi Uran, giderken ve gelirken portakal bahçelerim ve bsh Arkası sahife 3. Sü. 4 te Trenlere telsiz konacak İsyan mıntakasinı gösterir kroki Kalamata 23 (A.P.) Bugün haber verildiğine göre hükümet kuvvetleri tarafından dağdaki müstahkem mevzileri şiddetle bombardıman edilmesi üzerine 2000 kralcı âsi mütareke talebinde bulunmuş ve sulh şartlarını müzakere etmeyi kabul etmişlerdir. Kuruçeşme cinayeti Davaya dün de devam edildi, katil Adlî Tıbda müşahede altına alınacak On yıllık demiryolu inşaat programını yapacak bakanlıklar murahhaslarından mürekkeb komisyon dün ilk defa toplandı Türkiyenin «1 ıır ıı mu Durumumuz konferans mahafilinde hararetle övülüyor Katile, karısının dünkü muhakemede okunan mektublan gösteriliyor. (Katil, sorulan suale cevaben «Evet, bu benim karımın yazısıdır» demiştir) Kuruçeşmede karısı Haticeyi ve Galatasaray lisesi öğrencilerinden İsmail Bulend Denizi, kıskançlıkla üzerlerine kurşun sıkıp öldüren polis İbrahim Kazan aleyhindeki davaya İstanbul birinci Agırceza mahkemesince, dün akşam üstü de bakılmıştır. Evvelki oturumda mahkeme salonundaki sıralardan çoğu ve parmaklıklar kırılacak derecede izdiham olduğundan, dun, sabahın dokuzundan itibaren polis ve jandarma sıkı ÍOTHHQ+ oİTYiırfı iHolof htnacina rvm H P Ankara 23 (Telefonla) DemiryolDiğer taraftan, önümüzdeki om yıl İsyanın mahiyeti ne idi? ları münakalâtının daha intizamlı hale içinde yapılacak demiryolu inşaatını Atina 23 (a a.) Kalatama isyanını gelmesini sağlamak ve bilhassa ftnza, programa bağlayarak sıraya koymak bastırmağa memur edilen kuvvetlerin kaza gibi hallerde seferlerin kesilmesi Arkası sahife 3. Su. 4 te Arkası safıife 3. Sü. 2 de veya gecikmesini önlemek, makine veya vagon tahsisi işlerinin daha süratle yapılmasını mümkün kılmak için Ulaştırma Bakanlığınca yeni tedbirler alınmakta clu. Bu arada, işletmelerle istasyonlar arası muhaberatın telgraf yerine telsizle yapılması takarrür ettiğinden muteaddıd telsiz istasyonları kurulacaktır. Anadolu ekspreslerile mühim, yol cu trenlerine de alıcı ve verici telsiz cihazları konulacaktır. Bu suretle, arıza ve saire İçin derhal merkezle temasa geçilmek mümkün olacaktır. Telsia istasyonları ve diğer tesisler bu yıl içinde kurulacaktır. Mütecavizane neşriyat " Tan „ ve " Yeni Sabah „ gazetelerinin sahihleri ile neşriyat müdürleri üçer ay on beşer gün hapse mahkum oldular alâkalı işi. gücü olmıyanların girmemesi için, kontrol, ta dış kapıdan başlıyordu. Saat on beşten on dokuza kadar süren dünkü oturum sırasında, bilhassa binanın civarı hayli kalabalıktı. Pek çok kişi, katil suçlusunu, Tevkıfevine götürülmek üzere otobüse bindırıldıği sırada görebilmek için. soğukta saatlere^ beklemiştir ve bunlardan bir kısmı, İbrahim Kazan otobüse bildirilir Arlcıun. «nhUp 3 «Î!! fi dn Atina 23 (a a.) Anadolu ajansının özel muhabiri bildiriyor: Kathımerıni gazetesi Londraya gönderdiği muhabirinden aldığı bir haberde, «inanılır kaynaklara göre, Türk meselesinin hiç bir zaman ortaya atılmadığını ve Türkiyenin de bunu bahis mevzuu etmek niyetinde olmadığını> yazmaktadır Türk delegeleri bu hareket tarzlarile kendileri lçm böyle bir meselenin mevcud bulunmadığını anlatmak istemişlerdir Bu hal siyasî mahfillerde hararetle ovulmekte ve harb seneler) esnasında Türk tarafsızlığına karşı umu Arkası sahile 3 SIL. 1 de Alman donanması taksim ediliyor İngiltere hissesini Fransaya satacak, Rusyaya 1 kruvazör, 10 denizaltı, 10 muhrib düşüyor Londra 23 (AP.) Dun akşam neşredilen bir İngiliz Rus tebliğine göre, Alman donanmasının, 30 denizaltı da dahil olmak üzere, işe yarar bütün gemileri üç büyük devlet arasında mütesavıyen taksim edilecektir. ingiltere hükümeti hissesini Fransaya satmayı teklif etmiştir. Bu hususta mü Arkası sahife 3. Sü. 3 te Mahkum olan Tan gazetesinin sahihleri Zekeriya Sertel ve Halil Lutfi Dördüncü dünkü muhakeme esnasında cYeni Sabah» ve «Tan» gazeteleri Davaya bakan Reşid Noraer tarafınaleyhine muhtelif yazılardan dolayı a dan bildirilen karar on sahife tutmakçılan davalar, istanbul ikinci Asliye tadır. Kararda, bu davalara mevzu Ceza Mahkemesince dun akşam üstü olan, müphem ve suizannı uyandırıcı karara batrlanmıstır Arkası sahife 3. Sü. 5 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog