Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

RADYO r Bugünkü Program 7,23 Açılış ve program 7.30 Çeş müzik CP1 ) 7,45 Haberler 8,0U Sldlt müzils ( H j 8,30 Kapanı* ve program. 12,29 Açılış ve program 12,30 Filim muzipleri rPl.) 12,45 Haberler 13.<X> Radyo salon orkestrası (\ Morena; Franz Lis^t'den hatıralar 2 Kochraann: 2 ncl dans süiti) 13,3(1 Kapanış, 17.5S Açuıç ve program 1Ş.00 Badyo salon, orkestrası (\ Donlzettl; Luçla di Lammerrnoor operasından iantezl 2 Körden: Ninni 3 Strauss: Nü dalgaları fvaİ5) 4 DuboU: Sözsüz romans 5 Bousa; Marş) 1S.30 Ziraat saati 19,00 Haberler 19,20 Geçmişte bugün 19.2ü Peşrev, semai ve şarkılar IE',45 Yurddan sesler 20,15 Radyo gazetesi 20,45 ince saz 21 00 Cumhur Bsşkanlığı armoni mızıkası d Urblni; Marş 2 Strauss Rosenkavalier operasından vals 3 Glinka; Çar İçin harat Uvertürü 4 Lalo: Norveç rapsodisi N. 1,2, 5 Jaemefeld; Prelüt) 21,45 Opera aryaları (Tl.) 22,00 Müzik; Ulvi Cemal Erkin yaylı sazlar kuarteti. Çalanlar: G. Bark, S, Edizj I. Albavra^ Mesud Cemil lel. Ulvi Cemal Erkin, Plyanolu külnft. palanlar; Ferhunde Erkin, G. Back. S, Bdiz, I. Albayrak Mes'ud Cemil Tel 1 22,30 Dans müziği (Fİ ) 22,45 Haberler 23,00 Kapanış ve program. Bilhassa soğuk mevsimde (ÇAPANIN ÇORBALIK HUBUBAT UNLARI) ile karşılaşmak ıstırap yerine neşe yaratır* • BULMACA 1 ı 4 s 3 2 S 4 5 6 7 • • • • Tesis tarihi 1915 m Yalnız A L T I N ve GÜMÜŞ'ü parlatmağa mahsus değil, M O B İ L Y A ' ya da görünmemiş ve şimdiye kadar elde edilmemiş bir cila ve zarafet verir. G Ü D E R İ , yumuşaklığı sayesinde herhangi eşyanın güzelliğini ve saflığını muhafaza eder. Nazik eşyalarda iz brakmaz. m 0. T. T. A. Ş. kompvimalaA ÖKSÜRÜK BRONŞİTE KARŞt ve • 9 m Soldan sağa 1 Şu sırada cok islenmekte olan suçl»rdan, 2 ötedenbert mevcud İllet. 3 Büney Franeada bir eğlence şehri borç onun sonunda mutlaka verilmelidir 4 Avukat muhakkak oraya yazılmalıdır, bos (eski dilde). 5 Pek ufak sayılma^ İn. Kanlar (eski dilde cemi), 6 Kenarına yaklaşıp duran, 7 Boynumuzun arkasının yansi( İçinde Tanrıya dua edilen yerlerden. 8 Midenin beklediğip eski harflerden birinin okunuşu bir emir 9 Dediğ! dedik öttürdüğü dü'du^ acayib dü(üncell Alman filozoflarından. Yukarıdan aşağıya; 1 Çöldeki Arabin en dehşetli silahı. 2 Bıraktığı tesir bulunmaya çalışılan. 3 Bir kadın adı, bir İşaret sıfatı. 4 Bir renk, bir ay 5 vicdanın üstündeki, birbirinin aynı. '6 Gramerde bir bahis, lnpanm kaderi güya onun üzerine yazılırmış. 7 Alçalma. 8 Kurtuluş lntlhab et' 9 Bizde Çukurovanınkller meşhurdur, müstakbel güveyin annesinin müstakbel gelininin ailesine karşı yaptığı teşebbüs. Evcrlki bulmacanın halledilmiş şekli m m Afyon Belediyesinden: Belediyemizin daimî cereyanlı tablosu mevcud 6.58.5 kilovat takatinde 1460 200 devirli 36.5 37 aroperlik 220330 voltluk Simens marka 85 18076334 MOOGM numaralı mücedded tenvir dinamosu muhammen 2000 lira bedelle açık arttırmıya çıkarılmıştır. İhalesi 1 < 2 '946 cuma günü saat 15 te Belediyede Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek istiyenlerin ihaleden evvel % 7,5 teminatı nruvakkatesi olan 150 lirayı Belediye mutemedine tediye ederek alacağı makbuzla ihaleye iştirak edebilecekleri ilân olunur. (774) TiRftt OTOMOBİL TİCARETİ T.A.Ş. Beyoğlu, istiklâl Caddesi 239 61012 'Tohatityan BU Salonlarında " halkının SGANDİNAVIAN NEAR EAST AGENGY (SVENSKA ORtENT LİNtEN) GOTHENBÜBG Limanımızda bulunan Kimya mühendisi alınacak Balıkesir Belediye Başkanlığından: Belediyemizde açık bulunan 50 lira aslî maaşlı kimyagerliğe gıda! tahlllât yapabilecek sertifikalı yüksek bir kimya mühendisi alınacaktır. İcabında diğer dairelerde de munzam vazife almasına müsaade edilecek olan bu gibi evsafa haiz kimselerin Yüksek ve Sosyal Yardım Bakanlığı nezdinde tayin muameleleri tekemmül ettirilmek üzere evrakı müsbitelerile birlikte Belediyemize müracaatleri ilân olunur. (492) A K Ş A M Saat 20 den itibaren İstanbul bir senedenberi dinlemek istediği MUALL GÖKÇAY İLK m^M VASALAND Vapuru; Anvers, Kopenhag, Gottenburg ve Helsinki limanları için eşyayi ticariye alarak 26 ocak cumartesi günü hareket edecektir Her türlü tafsilât için Galatada Tahir hanında 3 üncü katta acentalığa müracaat. Telefon: 44993 2 1 NEŞELİ Masalarınızı ve arkadaşlarının AKŞAM YEMEĞİ Tel: 44778. ^ m 220 VOLT SERBEST Fiatlarda zam yoktur. evvelden tedarik ediniz. AMPUL SATIŞI Murad Ergir ve Yekta Firat İstanbul Her miktar Şubesi Telgraf: TAMUE İstanbul, Telefon: 24676, Posta Kutusu 368 EİSİI RİGİEİM E|K" F|U|L|A R|"|i S|A ¡EİDlllN l i ş i " T|A R İ E İ Z İ İ İ L İ » H|A|N 6 T »İBİLİİ s A|N a 7 A HİFİEİŞ *SED 8 S O|E|R|B|S UİC U 9 T R İ K M V İ Î DLMN 1 S S 4 5 S|ATF TTİTFİE K|B Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Kömür tevzi müessesesinden Enstitümüz depolarına taşıttırılacak olan (1156) ton maden ve kok kömürünün, nakil, boşaltma, depoya yığma, işine beher ton Kayıb Nüfus cüzdanımla ana karkömür için (700) kuruş bedel tahmin edilmiştir. nesi ve şeker tevziine aid vesaikimi İhale, kapalı zarfla olup muvakkat teminat % 7,5 hesabiledir. çıkarılacağından İhal« 62/946 perşembe günü saat 11 de Rektörlük binasındaki Komis kaybettim. Yenileri eskilerin hükmü yoktur. yon tarafından yapılacaktır. İsteklilerin ihaleden bir saat önce kapalı zarflarını Levazım Amirliğine ve Emekli Haşmet Bengfl muvakkat teminatını muhasebe veznesine yatırmaları. M O P E B A I Ö B H l Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak istiyenlerin Levazım Amirliğine müracaatlerl • (764) Avrupa ve Amerika Kibar Aleminin En Möderh sipariş kabul edilir. RIZA ÜNVER Doğam ve Kadın Bastalıklan Mütehassısı. Cağaloğlu Nuruosmaniye caddesi No. 22 Mavi yapı Telefon: 22683 Yüksek Mühendis ve Mimarların dikkat nazarlarına Ankara Yenişehirde Bir Cami Yaptırma Kurumundan; Saçlarınızın dökülmemesi ve kepeklenmemesi için Ankara . Yenişehirde yapılacak camiin ilân edilen proje müsabaka süresi 30 nisan 946 tarihine kadar uzatılmıştır. (333) Kitabı 3 üncü Defa 9 0 Tablo İle Çıkt. .. '•••'•; BORSA İstanbul Borsasının 22/1/946 fiatlan Kapanla Londra . 1 Sterlin 5,20 NewYorlc 100 D o l " 132, Cenevre 100 İsviçre Fr, 30,6750 Madrid 100 Fezeta 12.S4 3tockholm 100 isveç Kr. 31,13,25 ESHAM VE TAHVİLAT % 5 faizli ikramlyeüler Alı* saat 23,50 23,50 L93S Krganl 20.05 20,95 L938 lknmlyeK lülll Müdafaa •>U,15 20,15 5 Yolu İkramiyesi 100, 100, 0, Yolu İkramiyesi IV 99,22 99,22 D# Yolu İkramiyesi V 95,19 95,19 rasarnıf bonosu 97,25 98, % 7 faizli tahviller JIYU . Erzurum I 19,00 19,00 5ıv«8 . Erzurum 27. 20,80 20,80 L941 Demiryolu I 19,12 19,12 L941 Demiryolu II 20,06 20,06 L941 Demiryolu m 19.59 19,59 «1U1 Müdafaa I 19,53 19,53 idil Müdafaa II 20.10 20,10 Mlîll Müdafaa m 20,30 20,30 «İlli MOtíaíaa IV 19.35 19,35 AaaA&tn Demiryolu Grnpn: rabvlller 12 6 1 , 64* Il£se senedlerl %60 84, 8 4 , KümesslI sened 43,75 45,50 Hisse Senedlerl Uerkez Banka» 143, 140. Is Bankası 14,70 14,70 T Ticaret Bankma "" 4,60 4, Islan Çimento 9.80 10. SARRAFLARDA ALTIN Evvelki Dünkü Julden 34,50 34,50 leşadiye 36,50 36.30 îülçe 5,34 5,34 İstanbul Belediyesi ŞEHİB Tiyatrosu D B A M K I8 M I Bu akşam 20,30 da OYRAXO Da BEBGERAO CSlrano Do Berjerak) Tazan; Edmond ttostand rOrkçesl; 8. Esad BlyavusgD Tetefmt 42157 E O M E D I K I 0 M 1 DEV A Y N A S I HAVYAM RUBAİLERİ Bu larile baskıda onu renkli olmak üzere: Londra. Paris, Münil'in hususî surette yaptıkları 9 0 toblo Berlin, Tahran, Nevyork ve Hindin en mejhur ressdmmevcuttur. Türkçeye çeviren: Hüseyin Rifaf. Basan: İstanbul Maarif Kitaphanesi, fiatı: 2 5 0 kuruştur. Çalışma Bakanlığından: 1 İki ayda bir olmak üzere 946 yılında beş defa yayınlanacak ve dört ili on forma tutacak olan bin ilâ iki bin aded Çalışma Dergisinin baskı işi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usullle eksiltmeğe konulmuştur. 2 Muhammen bedeli 10500 lira ve muvakkat teminatı ise 787 lira 50 kuruştur. 3 Şartnameler Çalışma Bakanlığı Levazım Müdürlüğü ile îstanbulda Sirkecide Liman hanında Bölge Ekonomi Müdürlüğünden parasız olarak alınır. 4 Eksiltme 7 şubat 1946 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 te Çalışma Bakanlığı Levazım Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 32 nci madde hükümlerine göre uygun olarak hazırlıyaeaklan teklif mektublanaı eksiltmenin açılacağı saatten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (763) Kayseri Asliye Hukuk Yargıçlığından; Hasan Faki Emirağa mahallesinden Mustafa Altınok tarafından karısı Kayseri Şiremenli mahallesinde mukim iken halen Istanbulda olduğu iddia ve yeri meçhul bulunan karısı Feyziye aleyhine açılan ihtar" davasının yspılan yargılamasında ilânen tebligat yapıldığı hald« gelmiyen davalı hakkında gıyaben yargılama icrasına karar verüip tahkikat 12/2/946 salı günü saat ona bırakılmış olduğundan muayyen günde davalı gelmediği takdirde tahkikata devam ve arkasından karar v€TÜeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. <775) KİBAR KATRANLI SAÇ SABUNU kullanınız. Asmaaltı No. 26. Telefon: 21526 Amerika, İngiltere, isviçre ve diğer memleketlere AKREDİTİF Açtırmak için TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. Bütün ( Taşhan Bahçekapı ) İTHALÂTÇILARIN emirlerine amadedir. İzmir Belediyesi* Eshot Umum Müdürlüğünden: Elektrik alçak ve yüksek tansiyon malzemesi alınacaktır, isteklilerin şartnameleri aldırarak 17 şubata kadar tekliflerini yapmaları. (597) KAIÂDENİZ ORMAN İ Ş L E T M E TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN ÇİMENTO, KİREMİT ve TUĞLA FİÂTLARIMIZ Sivas fabrikamız mamaları normal Portland çimentosu, traslı çimento, kiremit ve tuğla satış fiatlanmız 1/1/1946 tarihinden itibaren indirilmiştir.' Y E N I PARLAK. ÇABUK KURUYAN PARKER Q u / / 7 ¿ MÜREKKEBİ DOLMA KALEMLERİ 4 ŞEKİLDE MUHAFAZA EDER Şirketimiz hissedarları umumî heyeti adf toplantısının 9 şubat 1946 cuır.jırtesi günü saat 11 de Şirket merkezinde yapılması mukarrer bulunduğundan \ iç tüzüğün 24 üncü maddesi mucibince en az dört hisseye sahlb olup da toplantıda bulunmak istiyen hissedarların mezkur gün ve saatte Îstanbulda 4 üncü Vakıf han, 4 üncü katta 3638 numaralardaki şirket merkezinde hazır bu DO1.MA KALEM KORUYAN lunmaları veya bir vekil göndermeleri ve iç tüzüğün 26 ncı maddesine tevfiSOLVEKS CADDESİNİ kan hjşse senedlerini toplantı gününe tekaddüm eden on gün zarfında şirket İHTİVA EDER veznesine tevdi ile duhuliye almaları lüzumu ilân olunur. MECLİSİ İDARE I Normal Poriland Çimentosu: 2Traslı Çimento 3Marsilya Tipi Kiremit TOrba DeROZİtOSU î ^ ° N RUZNAMEİ MÜZAKEHAT Çıplak 47,50 Bez torbalı 52,50 lira. Tuğla: Bini 29 liradır. Bini 168. 1 İdare meclisi raporunun okunması, 2 Murakıb raporunun okunması. 2 1945 takvim senesine aid bilanço kâr ve zarar hesablannın tetkik ve tasdikile idare meclisinin ibrası, 4 Müddetleri hitam bulan murakıbların retlerinin tayini 5 Müddetleri intihabı. hitam bulan intihablannm yenilenmesi ve üciki azası yerine yenilerinin ¡ : l u l a r 10 \ SOLVEKS nedir ? 1, ZtidMmu/ijrı önler ve mürekkebi» muntazam akıştnı temin eder 2 Yazı yazarken, aynı da kaleminızt temtzltr, zamanC'j'rna kalemind bu yeni mürekkebe muhtaçtır Parker mürekkebinin her damlasında bulurun Solveks (Solvx) maddesi a r ı » lann % 65 mı ba}l<madaA önler. Derhal bir } ;e Parker Quink ledanl. edımz. Dr. Raşid Ali Taygun İç hastalıkları mütehassısı. Kurtuluş, Sinemköy, Alemdar Apt. No. 5, saat 37 ye kadar. SATIŞLAR Peşin bedelle ve fabrikada vagona teslim şartiledir. Bir No. bez torbalar için tonda 15, NEOGAL UYUZ ve CÍLD B M Kasıntılarının ilâcı MB Sahib ve Başyazarı; NADİR NAD1 Tr"jmi ne»ri';<ıf> idare etten Yazı /?(«*" Müdürü: HİKMET WÜNW ÜLGEN er. • Bedelle birlikte peşin alınır. Müesseseye aid bez torbalar evvelce ilân edilen şartlarla geri getirilirse depo7İtolan aynen geri verilir. 1/1/946 tarihinden sonra eski fiatla yapılan satışların farkı müşterilerin alacağına yazılacaktır. Daha eski tarihle parasını yatırıp da henüz çimentosunu alamamış olanlar da yeni fiatlardan faydalanır. NOT: Traslı çimentomuzun bilhassa yol, tünel, köprü, rıhtım inşaatı ile alçıyı muhtevi zemin sulan içindeki inşaatta normal Portland çimentosundan üstün evsaf bulunduğunu değerli alıcılarımızın dikkatlerine sunmayı ödev biliriz. Müessesemize müracaat edenlere her hususta izahat verilir Kısa Te) Adresi: ÇİMENTO SİVAS > öc No.iular da 5 liradır. İdare meclisinin 6 İdare meclisi azalarının Ticaret Kanununun 323, 324 üncü maddeleri hükümleri dairesinde şirketle muamelei ticariyede bulunmalarına müsaade itası. 7 İdare meclisine bir aza ilâvesi ve seçiminin yapılması. 3 Adi mürekkeplerin brakttklart tortulatt tritir. 4 Yüksek asilli mıir'ikepier'.n meydana gelinirdi tahribatı vnlr MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOR Muvazzaf askerlikle alâkası olmıyan ve ingilizce bilen genç bir makins mühendisi aranmaktadır Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden aldığı bonservis ve mekteb şehadetnamesinin birer suretile C. B rumuzu altında istanbul Galata posta kutusu 1259 adresine yazı ile müracaat. PARKER KALEMKORUYAN SOLVEKS'I İHTİVA EDEN N'GANE MOR€KKEPTİR ÇİMENTO SANAYİİ MÜESSESESİ I :...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog