Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

23 Ocak 1946 A M E R I C A N CUMHURİYET EXPGRTLINES THOM AS SAY DfCORPORATED NEW YORK Limanımızda bulunan 5000 Liraya halkımıza küçük, modern bîr yuva temin eden: KÜÇÜK EVLER YAPI ŞİRKETİ: ANKARA Eskişehir Adapazarı Zonguldak súbele, rini açıyor. İstanbulda yapılacak küçük evleri Haraççı Kardeşler ufak taksitlerle tefriş etmektedir. GALATA ALTİNCİ VAKIF HAN. FASULYA İHRACI HAKKINDA ithalâtçı ve ihracatçı Birlikleri Umumî Katıbüğınden Piyasadan satın alınacak fasulyalarm serbest dövizle hat fon ihraç lisansına tâbi tutulmaksızın ihracına müsaade edildiği Ticaret Bakanlığının işarına atfen ilân olunur (845) Vapuru Beyrut Hayfa iskenderiye ve Nev>orK limanları için eşyajı tıcarıje alarak 26 ocak Cumartesi gunu hareket edecektir Nevyorktan limanımıza gelmesi o şubata doğru EKRUNSTER vapuru 14 şubata doğru gelerek Nevyork için eşyayı ücarıje kabul edeceklerdir Her turlu tafsilat için Galatada Tanır harında 3 uncu kattaki Hayri Araboglu ve şeriki acentalıgına müracaat. Telefon 44993 2 1 ETÎBMK Divriği Demir Madenleri İstetmesinden: İŞLETMEMİZDE Plaka No. 1 2 3 4 5 8 11 14 15 K. K. K K. K. K. Kamyon MEVCUD: Markası C. M. S. » » Model 37 » » beklenen E X l B l T O R vapuru Hariciye şef muavini, sıtma mücadeleJ doktoru, saha doktoru, bakteriyolog ve iki eczacı alınacak i Hesab uzmanı muavinliği mifcabaka imtihanı Maliye Bakanlığından: I 35 lira maaşlı hesab uzmanı muavinliği için 11 mart <»46 pazar+e ı günü müsabaka imtihanı yapılacaktır Aranan şartlar şunlardır istanbul aslıje 12 ncı hukuk >argıçlıa) Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, gı id an Fargo 41 b) 1946 yılı ocak ayının başında 35 yasım doldurmamış bulunmak £=as 946 278 c) Yüksek İktısad ve Ticaret Okulu ile Iktisad veya Hukuk FakülteleDa\acı Emme Sapancı Pamı TopçuMüessesemiz Sağlık Koruma servisinde aşağıda'' rinden birini, Siyasal Bilgiler Okulunu veya bunlara eşitliği Milli Egıbm Ba» lar Tıkves ı so. ak 3 No da kanlığınca kabul olunan yabancı bir okulu bitirmiş olmak kadro tahsisatları gösterilen barem harici münhallere Davalı Alı Sapancı Ramı Tonçu ar d) Yapılacak soruşturma net "»sinde hesab uzmanlığının gerektirdiği » » Tı*.\eslı «okak Kışla cadden oO No da nitelikte bulunduğu anlaşılmak. 1 hariciye şef muavini, 1 sıtma mücadele doktoru, l j Davacı Emme tarafından açılan boSevrole e) Yolculuk zahmetlerine katlanmağa sağlık durumları eîveişli b u 35 saha doktoru, 1 bakteriyolog, 2 eczacı alınacaktır. şanma da\asında davalının ı ametg h i lunmak, » CS nin meç milletine binaen ilahen teblıga* II imtihana talıb olanlar 15 şubat 1<»48 tarihine kadar Maliye Bakanlığ isteklilerin hizmet müddetleri ve son aldıkları aslîî ofa"! uzerme icra kılman muhakemesinde Hesab Uzmanları Kurulu Başkanlığına dilekçe ile müracaat edeceklerdir Ford 38 maaş veya ücretleri gdzonünde bulundurulmak sure., M Kan nun 134 138 ve 14? n a maddeBu dilekçeye su kâğ dlar bağlanacaktır Bers lerine te\ î kan tarafların boşanmalarına a) Nüfus cüzdanının aslı veya noterlikçe onanmış sureti, tıie kanun ve mevzuat hükümlerine tevfikan tesbit edive da\ alının bir sene mudde + e evlenb) Kendi el yazısile hal tercümesi özeti, açık iş ve ev adresi Ford 37 meden nemnu jetıre dair ver len 14 1/ c) Fiil! askerliğini yaptığına veya müseccel olduğuna dair re«mî belg. lecek ücretlere göre aylık ücret verilebilecektir. Bun946 t a r n ve 946 2*8 sayı ı hukmun veya noterlikçe onanmış sureti Ford 37 dan başka her ay ücretinin takriben yüzde yirmisi, mı dıieaa e^hın ikametgahının meçhu ıd) Okul şehadetnamesj veya tasdiknamesinin aslı veya noterlikçe onan Sıhhive Ford 37 mis sureti yetıne b naen ılanen tebligat ıfas na nisbetinde prim ve senede biri fevkalâde ve diğeri e) Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduğuna dair fotoğraflı resm' karar \erı»rek hukum fi ra«nm bir temettü olmak üzere iki maaş nisbetinde ikramiyeden^ rapor suret teb ıg y€Tine geçmek u^ere mah15 nisan 1946 pazartesi srunü müesseçenuVtn Divriği deU işletme biDi Talihlerden aranılan şartları haiz olanlar yazılı ve sözlü olmak keme di anh^ne ine talik edılm ş olde istifade ettirilecektir. uzee iki imtihana tâbi tutulacaklardır Yanlı imtihan Ankarada Hesab Uz nasında saat 3 te bılrru7avede «atıIacaVhr manla ısbiı i n tarihinden it baren on manian Kurulu Başkanlığında ve İstanbulda Hesab Uzmanları Bürosunda vı 1 Tal blerm mezkur gıın ve saatte tcHıf mekhıblarıle (ıkı bin) Mıiracaatlerin en geç 15/2/1946 tarihine kadar boş gun ç nde temyiz yoluna müracaat bunda muvaffak olanların sözlü imtihanı Ankarada Hesab Uzmanları Kurulu lira teminat akçesi vermeleri sarftır edilmediği takd rde hukrun kat le,nış nüfus tezkeresi, tahsil vesikası, sicil hulâsası ve halen | başkanlığında yapılacaktır 2 Kamyonların istenildiği tak^ıde her'nın isletmemizde görüleEa\ ı ocağı b d h o'mak üzere ilan olubileceği ilan olunur IV Yazılı ve sözlü imtihanlar aşağıda yazılı ders gruplarına giren mevbulundukarı vazifeden ayrılmalarında bir mahzur zulardan yap lir olmadığına dair alacakları muvafakat mektubunu 1 MALİYEa) Maliye ilmi havi bîr dilekçe ile Karabukte Müessese Müdürlüğü, b) Turkıyede başlıca vergi kanunları 1 Bakanlığımızca il er iç n numunelerine göre baktırılacak olan 14300 ne müracaatleri. (534) 2 IKTİSAD aded deftcın basılması eksiltmeye konulmuştur a) Nazari ve tatbiki iktısad 2 Eksiltme kaoah zarfladır Kadro tahsisatı: b) İşletme İktisadı 3 Tahmin edı.en bedeli 10360 liradır IŞLER VAZTYLTIE c) Mal bilgisi (Teknoloji) Lira I 4 Geçici t e m ı n t ı 777 liradır MUR¿ C ^AT YFRI Be\ qz d 3 MUHASEBE 5 Eıtsıltme 7/2 1946 persemoe gjnu «aat 15 te Bakanlık Levazım Mü300 Hariciye şef muavini I rmM Çadırcılar No 100 M Teorisi ve tatbikatı dürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır 4 MALİ VE TİCARÎ HES4B* 6 istekliler bu işe aıd şartramevı Bakanlık Levazım Müdürlüğünden 300 Sıtma mücadele doktoru I Basit ve mürekkeb faiz, iskonto faizli carf hesabîar maH cebir Gaibe ihtar alabilirler hendesede satıh ve hacım ölçülen 260 Saha doktoru j 7 isteklilerin teklif mekruhlarını kanunen ge*eklı be^elenle eksı't Sarık izmir yabancı As súbele ka5 HUKUKjıa'ı Z leiın Zincirli Uluer mahallesm menin yapılacağı gun eksiltmeden bir saat evvel komisyona vermeleri gerektir 300 Bakteriyolog (îç hastalıkları) I Ticaret hukuka, medeni hukuk, borçlar hukuku icra ve iflâs d n Halıd oğlu ibrahim Konca (336) (766) kanunu, şef muavini I Suç Firar • ECNEBİ LİSANI: Yukarıda hjvıyetı ve kendi"; ne ısnod 300 Eczacı I Francızca almanca ve ingilizce lisanlarından biri edı en suçun mahıj"tı gost"" İmiş olan (Mili! Egıtım Bakanlığı tarafından her sene açılmakta olan lisan imti260 Eczacı I çahıs As Y U K 212 madda»ı hukhanlarına girmek mretîle belge almış olanlar bu imtihana tâbi tutulmazlar) r ın n e gaıb sayıld gı cihetle bu Şohsm V imtihan neticesinde hesab uzmanı muavinliğine alınanlar uç tene 1 2 946 tarihine kao r bulunduğu jerın Mağazamızda mevcud 14600 aded bez ve S C aded kanav çe boş ve mus sonra yapılacak yeterlik imtihanında muvaffak olurlarsa hesab uzmanlığına GO As şubea ne yaban i men e"t"tt» ı c e amel ç r e i ' o çu lı e 400 \ ı opam bez, 600 Kg kanavıçe hurda çımen*o çu tayın edileceklerdir f f ret veja konsolos1 ak \acı*a= le n ü , J ı aç > arltiTna suret e satılacak ir c VI Durumları 3656 sayılı teadül kanununun» göre 35 lira maaş alma1 Bursa Mudanva asfalt yolu 0 f.000 0f 150 ve Bursa Gemlik fus in a knyıdlı olduğu ş n ° v e muroTeminat bejler iç n 600 ve >anavıçeler için 250 liradır ğa musaıd bulunmıyanlara mezkur kanun huküml«ri dairesinde alabilecekleri yolu 01000 0 J 300 kilometreleri arasındaki kısmın beton teneh beton asfa t caat etmesi veyahud masken jıi bildi istek lerın çi\ alları görmek ve sat ş şart a=ma=ını ahlamak uzere Ofisin maaş verilecektir inşası ışı 118377 lira 46 kuruş keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltm«"!i b ' u m u A Y U K 215 madde ı B»şıktaştakı Malzeme Mağazasuıa başvurmaları, ve açık arttırmanın yapılaVII imtihana girebilmek için ikinci maddede yazılı belgerm 15 şu meye konmuştur ge c nce ıbtar olunur cağı 18 2/946 pazar esi gonu saat 15 te bir gun ev\e teminatlarını vanra^ak bat 1946 tarihine kadar e^ıksız gönderilmiş olması şarttır 2 Ek ı'tme 8/2/946 cuma günü saat 15 t« II binasında toplanacak II Daalmış oldukları malvbuzlarile bırııke Ofuın Galatada Bah iv ar hanındakı şube Sorgu yarg cı Am rı Adlî imtihana girme şartlarını haiz olanlarla yazılı ve iozıu imtihanı kaza imî Komisyonu tarafından yapılacaktır Geçici güvenlik akçesi 7168 lira 87 kun ıdurlusnıne muracaatlen ilan olunur < 41) nanlara yazı de tebligat yapılır As Ad "iargıç 5010' K (389) ruştur ! f l 1 • M ^ I I l r ^ ^ B M w n ı 3 Bu İşin keşif «eridopri proje, fennî hususî bayındırlık genel şose Gaibe ihtar ve köprüler fennî ve kapalı zarf usulıle eksiltme sartnamelerıle sözleşme mode'ı Sanık Cazıanteb Bed r köyünden Bayındırlık Heyeti Fenniye odasında görülebilir il=hm°«l oğlu Veli KaıaJayı. 4 İsteklilerin eksiltme günü bitmeden üç gün evvel II makamına mu1 Bursa "Belediye hududlan dahilinde Çakırhamamı önünden ÇeîlkAnonim Sosyete >W<isn : Suç Firar ve bakava paîas Atatürk köşküne kadar olan Bursa Mudanva asfalt yolu 0+68524901 racaatle bu İşi başarabileceklerine dair yeterlik belgeleri almaları gereklidir Fabrikamızın servis kamyoneti için bir sofore ihtiyaç vardır istek5 istekliler teklif mektublarıle geçici güvenlik makbuz veya mektuYukarıda huwveti \e kertmiş ne ısrad kilometreleri arasındaki 1216 metrelik, yanı 31878 metre muraboalık cadde lilerin ehliyetname ve hizmet vesıkalarıle birlikte Fabrika Müdürlüğüne kısmınını bıeton ve tar makadam temelli 5 sanhm kalınlığında beton asfalta bunu yeterlik ve 1946 yılı Ticaret Odası belgelerini 2490 sayılı kanunun h u e ilen suçun mahiyeti go=*er niş c ?n muracaatlen tahvili inşası işi 243477 lira 32 kuruş keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulıle kumİTine göre hazırlayıp muhurlu zarf halinde 8/2/946 cuma gunu ihale Saa«ah s As Y U K 212 maddesi hukeksiltmeye konulmuştur m 'nce gaıb sayılaıgı ciheti" bu yahnin tinden bir saat evveline kadar H Daimî Komisyon Reisliğine teslim edeek 7/2 946 terinin» Kadar D ıljnjugu ye m 2 Eksiltme 7 2 946 perşembe günü saat 15 30 da Bjrsa Belediyesi makbuz alacaklardır Postada zuhur edecek gecikmeler kabul edilmez. (545) A> şubesine jabancı m ^ m ' ^ e t t e ı'e binasında toplanacak eksiltme komısvonu tarafından yapılacaktır sefıret ve a konsolo Uk v?sı <\ e n u 3 Geçici güvenlik akçesi 13423 lira 90 kuruştur Bu para Belediye mu1 Belediyemiz ıçm 9000 lira muhammen bedelli îkı ad»d otobüs ka fu unda kayıdlı olduğu şubeye müra roserısı alınacağı 20 1 946 tarihinden ıübaen 20 gun mudd^le açık eksilt hasebesine yatırılacaktır caat et m =ı vevahud me^keımı bildir meye ıcomılmu *ur 4 Bu işin keşif hususî ve fennî bayındırlık genel şose köprüler fenDerneğin yeni idare heyeti seçimi dolayısıle durum hakkında görümesi IUZUTU As Y U K 215 maddeci şülmek üzere meslekdaşlann 9 şubat 946 Cumartesi gunu saat 14 30 d* 2 Bu işe aid şartname Belediye Encümen kaleminden bedelsiz olarak nî ve kaoalı zarf usulile eksiltme şartnamelerde «özleşme modeli Belediye Fen 1 işleri dairesinde görülebilir gereem e ihtar olunuı Eminönü Halkevi küçük salonunda bulunmaları rica olunur a in ir 5 isteki lerin eksiltmeden 3 gün evvel Belediye Başkanlığına müracaSo^gu yargıcı Âmiri Adil 3 Eksiltme 8/2/946 cuma günü saat 14 te Belediye Encümeninde yaata bu kalemde 1000 000 liralık asfalt yol işi yaptıklarına dair gösterecekleri As Ad Yargıç a0102 K pılacaktır vesikaya dayanarak yeterlik belgesi aunalan şarttır 4 Işın muvakkat teminatı 675 lira olup ıhalevı muteakıb bu miktar 6 istekliler teklif mektublarile geçici güvenlik makbuz veya mektuGaibe ihtar İdaremize aid 308 numaralı kamyonun arka plâkası düşmüştür Yenisi % VS e ıb'âg edilecektir bunu yeterlik ve 1946 yılı Ticaret Odası belgelerini 2490 sayılı kanunun h ü Sanık Ç ldırın Sahra köyünden Habıb <844) 5 Talıbler karoser yapabilecek erme d°ır Ba>ırd~lV Mudurlugun kümlerine göre hazırlanıp mühürlü zarf halinde 7/2/946 günü ihaleden iki sa yaptırılacağından hükmü olmadığı ilan olunur Og u Munarrem Oruç den alınmış ehliyet vesıka=ıle teminat makbuz veya mektublarıle birlikte belli at ewe'p kadar Komisyon Reisliğine teslim ederek makbuz alacaklardır Suç Bakaya gun ve saa te Belediye Encámenme müracoa lerı yayınlanır C81o) Postada zuhur edecek gecikmeler kabul edilmez. (308) Yukarıda nuvıyeü ve kendi rae ısı ad cdı en suçun mahiyeti gösterilmiş olan şahıs As Y U K 212 ma İdesi hukmunce gaıb sayıldığı ciheti» bu çalısın 1 Belediyemiz tarafından son model Mr otobüs karoseri yaptırılacaktır. t 2 946 toriğine kadar buljndjğu yeIn 1 Ankara Bahçeli Evler P T T binasının ikmali inşaatı kapalı zarf 2 Muhammen bedel (9600) liradır iyi şarab yapanları teşvik; etmek üzere Idaremizce hususî âmiller ara usulıle eksiltmeye konulmuştur As sub«sıne yabancı merr'ekette i'e 3 Eksıltmeve girmek istiyenler % 7 5 hesabile (1340) Bra depo akçeeefaret veya konsolosluk va3it?*ıle n u = nda bir musa t a a tertıb eaı "iı tır Bu rru abakada muvaffak o an şaraocılara 2 işin keşif bedeli 4S91 lira olup muvakkat teminatı 3747 lira 85 ku sini Belediye veznesine yatırması vejahud buna mukabil banka mektubu verruştur fjsun^a ka\ıdlı olduğu ş ıbe/e mura derecesine göre nakdî mükafat ve takdirname verilecektir mesi mecburidir Musaoakamn serelık imalat mık arı 15 50 bm ıtreye kadar bulunan caat etnesı vevahud meskenini b ldırP ' ™ " o c a k m tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 te 4 ihalesi 5 şubat 946 salı günü saat 14 te Belediye Encümeninde yapışarabcılar aracında j a p ı m a s ı karar artırıldığından iştirak etmek ıstıyenlerın P T İ ^ L Müdürlüğü binasında toplanacak Alım ve Satım Komisyonunda T Genel M lu UTIU As Y U K 215 maddesi lacaktır 25 şubat 1946 tarihine kadar idaremiz teşkilâtına müracaat ederdk isimlerin yapılacaktır 5 Talihlerin resmi devaıre aid bu gibi karoser yapmış olduğuna dair mce ihtar olunur (848) kaj dettırme e n rica o ur ur Âmiri Adil * Bu işe aid keşif ve şartname vesair evrak Ankarada P T T i ş vesaik ibraz etmeğe ve aynı zamanda kanunî olan grup vesikasını göstermeğe Sorgu yargıcı o0102 K letme Genel Mudurlugu Emlâk ve Levazım Mudur ug inden istanbul P T T mecburdur A« Ad Yargıç 6 Tahbler ayrıca da yapacakları karSsere aid birer krokisini encümeUmumi Depo Muhasıbhgınden 2 lira 50 kuruş mukabilinde alınab hr 5 isteklilerin bu eksiltmeye iştirak için efc,ıl*me tarihinden üç günne sunacaklardır Gaibe ihtar 7 Bu ise aid şartnameyi görmek istiyenler hergün Belediye kaleminde evvel bu işe benzer bir iş vaptıklarına dair resmî dairelerden alınmış iş vesiSanık Kılcın Büyukbeygir köyünden (753) kalarını banlamak suretıle bir dilence ile Alım Satım Komisyonundan bu ek gömebilir ve arzu edenlere bedelsiz olarak gönderilir Mehmed oğlu Abdulk^ im (330) Eksiltmenin siltmeye girebileceklerine dair vesika almış olmaları ve isteklinin bizzat yükGeçici temi Muh Fi Suç Firar ve bakava şekli saati sek mühendis veya yüksek mimar mühendis veya mimar olmaması halinde Lira Kr Lira Kr C i n s î Miktarı Yukarıda hüviyeti ve kendısme ısnad Açık elsıltme 10 00 inşaatın başından sonuna kadar bu tıtrı haiz bir zatı istihdam edeceğine dair 368 25 4 91 Sade yağ 1000 Kı'o , 10 20 Noterlikten tarzım edilmiş bur taahhüdname ile 2490 sayılı kanunun 4 uncu edilen suçun mahiyeti göster miş olan 3ol 00 3 60 Tur yağ 1300 » > > 10 40 maddesinde yazılı vesikaları ibraz etmeleri şarttaçhıs As Y U K 212 maddası huk3"1 25 2 75 Zevtinvağ 1800 » rnunce gaıb saj İdigı cihetle bu şahsın 2 07 Beyaz sabun 750 » 6 Teklif mektublarınrn eksiltme için tayın edilen saatten bir saat 7 2 946 tarihine kadar bulunduğu yerin 1 50 Yeşil sabun 500 > 1 50 172 69 » » 1100 evveline kadar Alım Satım Komisyonu Başkanlığına tevdii lâzımdır Postada A0! şubesine yabancı m°mleîet e ı^e 1 4 Pilavlık pirinç 3000 » 1477 330 75 » » , 1120 ki gecikmeler kabul edilmez (469) E°foret veya konsolosluk vasıtasue n ü 1 16 Çorbalık pirinç 1000 . 1 16 87 00 » » 1140 fusunda kayıdh olduğu şubeye müra74 Vskudar Asliye Hukuk YargıçlığınMakarna 5000 Kayıb 1 Türlü ebadda (16800) kilo sisal halat satın alınma» (kapalı zarf) caat etmesi veyahud mesken m bıldjr945/1665 Şehrıve 1500 , 74 360 75 » 14 00 dan 21 ocak pazartesi saat 16 da Tütünmesı lüzumu As Y U K. 21o maddesi Bulgur 5000 . 64 240 00 » 14 20 Davec Feıd tarafından müddeaaleyh gurr uk ile BarreK'pı aras n d a Se'amet usulile eksıl'Tn°ye konulmuştur 2 Malzemenin muhammen bedeli (59640) ve geçici teminatı (4232) h geı n c e ihtar olunur Kırmızı mercimek 1000 » 72 Üsküdar Selamıalı mahallesi Ahçıka han 12 No da Sevfeddoı \ucel ve OrYeşil mercimek 1000 . 67 104 25 . 14 40 dın sokak No 6 da Mustafa Kocapeh taklan ödemesine Fatsalı Kazım Ergun adnSorgu yargıcı Amir! Adlî 3 Şartnameler bedelsiz olarak Ankarada Gereç dairesinden ve HaydarKuru fasulye (çalı) 6000 . 53 238 50 » 15 00 lıvan kızı Emine aleyhine açılan boşan cirolu ve Mustafa Kok al imzalı bir As Ad. Yargıç 50102 K >a=ada Gereç Teslim Alma ve Yollama Şubeli Müdürlüğünden verilir Ekmek 13%00 Aded 33 3217 50 Kapalı zarf 15,30 ma da\ abının yargılama» s asında 102644 > t a 2500 liralık çeki kaj bettıgımden 4 Eksiltme Ankarada idare binasında Gereç dairesinde toplanan mer(900 Gr 2 nci) Maddeaaleyh Emme duruşma günün her kımm elme geçerse mezkur çtkın kez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 5^2 19¿6 salı günü saat 15 te vapüacağınIIHH D O K T O R " ^ " 1 Okj urru~un 94S yılı muhtelif yiyecek ıhbvacı 11 2 946 pazartesi günü hukmu olmadığı ilan oljnur dan isteklilerin tekbilenle kanunun tayın ettiği vesikalarını ayni günde nlhayukarıda hizalarında göstergen saatlerde kapalı zarf ve açık eksiltme ile sa*ın den h a ^ r d a olduğu halde mank»meje Mustafa Koksal vet saat 14 e kadar makbuz mjkabılinde adı geçen komisyon başkanlığına veralınacaktır Eksiltme Tuzla Çayırovadakı okul binasında yapılacaktır istek gelmediğinden hakkında gı ab kararı meleri veya muayyen vakitten önce ele geçecek tarzda iadeli taahhudlü olalilerin Okul Muharebesine yatıracakları ilk temat makbuzlardı jenı yıl Ti ittihaz ve tahkikat 20 2 946 çar=amba Kayıb rak posta ile göndermeleri. (664) Cerrahpaşa Hastanesi caret Odası vesikası veya ruhsat ünvar tezkeresini muawen saaten evvel saat 10 30 a bırakılmasına karar verilere^ bu babdakı gıy ab karan mahketç Bastal klan Mütehassısı istanbul Kambiyo Müdürlüğünden kapalı zarf usulıle vapılacak eteıltmeje de bu vesikalarla birlikte 2490 sayılı kanunun tarıfatı dairesinde hanrhyacakları teklif mektublarını eksiltme saatin me divanhane^ r e asılmış olduğundan l"04 savılı ve akreditif açmak üzere al Saat 3.5 7 ye kadar den bu saat evveline kadar Satınalma Komis/cnu ba=kar>lığma makbuz muka muddeaa e>h Emmenin yevmi mezkur dıgımız 10000 dolarlık kambıvo mu"aa Bejoglu Avrupa pasajı karşısında bilinde vermeleri Postada olacak gecikmeler kabul edılrnez. Şartnameler cu da maHkeneve gelmed ğı ve tarafından d°sı kaybolmuştur Yenicini çil akacağıNo 19 Kuçuk Parma H daire 1 işletmemizin istanbul mağazalarırda mevcud bulunan ve 337 lira 81 (834) bir \ek 1 göndermediği takdirde gıyaben mızdan eskisinin hukmu kalmadıg nı kuruş muhammen bedeli (913) "kilo ayçiçeği tohumu, açık arttırma usulıle 8/ martesi pazardan başka hergun okulda görülebilir 1 tahkikata devam ve ıcab eden karar beyan ve ilân ederiz. ?/19" 6 tarihinde cuma günü saat 15 te Sirkecide 9 uncu işetme bmaainda A ittihaz olunacağı tebliğ makamına kaNecati Hancı ve Saib Gülmen Eksiltme Komisyonunca satılacaktır isteklilerin o gun ve o saatte 25 lira 34 im olrral üzere ı an olunur 771) Limît»d Ş rî * fi kuruşluk muvakkat teminat majtbuzile komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur (776> Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: MÜSTAMEL KAMYONLAR D e v r e n Satılık TORNÜHANE k, İsleri Bakanlığından: Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesi Mif#r!3ğiffideM Bursa İlinden: TÜRKİYE ŞİŞE VEİABI FABRÎKAURS Surca B@fet%e Başkanlığından: Elâzığ Belediye Başkanlığından: TÜRK KİMYA DERNEĞİNDEN: Darbhane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: Açık Eksiltme İlânı Vize Belediyesinden: Teke! Genel P. T. T. İsletme Genel Müdürlüğünden: Tuzla Gayırcva Teknik Bahçıvanlık Okulu Satmalına gCorcişyonu Başkanlığından: Devlet Demiryolları işletme ü. M. den: Sisal halat alınacak Merkez 9 uneu Komisyon Başkanlığından: Muin Memduh Tayanç Sirkeci İşetmesi Mubayaa Komisyonundan: Yoz^ad J. Er. Okul Alayı Satınalma Komisyonundan: Devlet Denizyolları İşletme U. M. İlânları Muvakkat MiUan Tutarı ihalenin temin = t ) Lira K tarihi Gun Saat ihalenin şekli Cinsi Kilo Lira K 1912 50 <~ , owvu **>.<• 30 Ocak 946 Perşembe 15 Kapalı zarf Sığır eti 30000 25500 00 1 Yozgad J Okul Alajmın ihtiyacı bulunan sığır e t i eksıltmeve çıkarı rustir 2 Siffir etırın evsafıle teslim mahalli ve şartlan şartnamesinde yazılıdır Şartnameler Okul Alay SatmalmB Komısvonundf" I =ız go ulebıhr K 3 Fks İtme ' )?o a dd B Alay binasında vapslacakür Tekili mekruhlarının saat '14ı e kadar komisyona 1 verilmiş olması şart u Bu sa ilen sonra mek I r kabil edı mez 4 İsteklilerin '490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesindeki vesaikle birlikte Satınalma Komisyonuna (233 müracaat etmeleri. Cinsi Miktarı Muhammen bedeli tik teminatı 1 Taahhüdünü yerine getirmemiş olan m ıteahhıdı nam ve hesabına Kilo Lira K Lira K satısnın bir ay içinde pazarlıkla tamamlanacağı 1 ocak 946 da Cumhuriyet 5 Koyun eti 16400 1 40 1720 00 ocak 946 da Akşam ve 10 ocak 946 da Birlik ve 15 ocak 946 da Yeni Sabah ga Hastanemizin 946 yılı ihtiyacı İçin yukarıda mıktarıle muhammen bedezetelerıle ilan edilmiş olan takriben 220 tondan ibaret hurda saç demir vesa li ve ilk teminatı yazılı koyun ebnın eksiltmesi evvelce her ne kadar 25 1/946 ire nın satışı için son pazarlık bu avlık müddetin sonu olan 26 ocak 946 cu cuma günü yapılacağı ilân edilmiş ise de bu defa görülen lüzum üzerine bu martesi gunu saat 11 de Tophanede eski Muhasebe binasında bulunan Alım Sa müddet uzatılarak 11/2/948. pazartesi günü saat 15 te Elâzığ Hükümet Konağı tım Komisyonunda yapılacaktır içinde Sağlık Mudurlugu dairesinde yapılacaktır istekliler, bu işe aid şart2 isteklilerin önceden şartnamesi kornişonda ve h u H a l a n bu'urd ık narre>ı görmek üzere hastane idaresine müracaat edebilirler lan verlerde gomp 1650 lira geçici güvenme yatırdıktan sonra beUrlı gun ve Adı geçen eksiltmeye girmek istiyenler yukarıda yazılı gun ve saatte saatte geçici güvenme makbuzları ve ticari sıfatlarını gösteren belgelerle bir veri belli komısjona mekrub ve temınatlanle birlikte gelmeleri ve bu işe aıd (803) likte komisyona başvurmaları lüzumu ilân olunur. (810) bütün masrafların da müteahhide aid olduğu ilân olunur. Elâzığ Cüzzam Hastanesi Başfabibliğinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog