Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

AMCABEY VE BÜYÜKLÜK ! DiLEKLER^iKÂYETLER VE FİKİRLER Bütün memurlar birer üstün maaşa geçtikleri halde sıtma mücadele memurları mağdur kaldılar Eskiden fSıtma mücadele memuru) adı«Memleketimizde akaryakıtın bollaştıgı, nı taşıyan, yeni teşkilatta İse İsimleri hükümetin taksilere bir misil daha fazla (S'tma sağlık koruyucusu) şekline çevre benzin vermeğe başlamasından açık suretlen okuyucularımızdan kalabalık bir grup te anlaşılıyor. Benzinle birlikte her halde şu mektubu yazıyor; fazla miktarda petrol de İthal edildiği mu«Bizler S İla 15 senedir ısıtma mücadele hakkaktır. Bunun İçin harbin baelangıcınsıhhat memuru olarak memleketin muhte úanberl ev başına dağıtılan ve hiç bir alif bölgelerinde oldukça ağır bir vazlieyl o lleye kafi gelmlyen. bir litre gazin de fazlalaştırılması gerektir. Nitekim geçen gün muzlarımız üzerinde taşımaktayız. Ayda on bir gün bir ve on bir gün bir Radyo gazetesinde böyle bir teşebbüsten olmak üzere 22 8ün yaz Te kış fasılasız bahsediliyordu. Fakat henüz tatbikat saolarak 15 İla 20 köyü devretmeğe kanu hasına kODUlmadı. Dağıtılan gazin de bir Birleşmiş Milletler arasında ... Ne zaman «büyüklük» lâfı nen mecbur tutulmaktayız Program muan evvel benzin gibi hiç olmazsa İki mis... Tıpkı elindeki aynaya ba... «Büyüklük» paylaşmasına A. Şimdilik bunların değeilk anlaşmazlık şu «büyüklük» ortaya çıksa her millet kendi ta kıp «yeryüzünde benden güzel ilk içerleyen Fransız dostumuz ri yok bayım. Milletlerarası an cibince her köyde sıtmalıları arayıp bul line çıkarılmasını rica ederiz.» * * * mak ve onlan elimize verilen İlâçlarla yüzünden çıkacağa benziyor Am rihine bakıp «yeryüzünde ben kadın var mı?» diye övünen ma oldu!.. Sovyet komşu bile «Áhar laşmada kimler oyun bozanlık tedavi edin ıstırablarından kurtarmak aall cabey... den büyük millet var mı?» diye sal kraliçesi gibi I.. vazifemizdir. Bununla beraber bu memur Demirler ve keresteler böyle mi gelir bezme ekâbirl» sözüne u etmezse asıl «büyük» onlara deköye gitmişken köydeki ölüm doğumları taşınmalı? övünüyor I.. yarak konferansa en geç gitmek necek!. da tesblt eder, bu memur köye gitmişken Okuyucumuz Nazım Kurdderell bildiriyor; ten kendini alamadı... arazi ıslahatlle de meşgul olabilip bu me »Son günlerde Tophane, Galata Eminömur köye gitmişken çiçek aşısı da yapa nü, Balıkpazan gibi kalabalık ve İş yatağı bilir, bu memur köye gitmişken tlfOs asısı yerlerden ne zaman geç sem t omuzlarında Kongre Mevlud Teşekkür da yapabilir, bu memur köye gitmişken bes altı metre uzunluğunda demir boru Sağır ve Dilsizler cemiyetinden; Haydarpaşa Askeri hastanesinde te köyün temizliğine de bakabilir ve daha bir ve yahud kereste bulunan İnsanlar sağı Önümüzdeki 271946 pazar günü saat Merhum Selim S i m Pasa kerimesi, den solu kollamadan, önlerine, arkalarına dik14 te Aksaray Cerrahpaşa caddesi okul bidavi altında bulunduğum müddet zar cok İsler de «ağlayabilir, nasında cemiyetimizin yıllık kongreel ya mefhum Bolu mebusu Habib Beyin re fında gösterdikleri yakın alâka ve şaf 11 gün sonra merfceze döndüklerinde" me kat etmeden olanca, hızlarUe yürüyüp gidiyorlar ve Ötekine berikine çarpmaktan, pılacaktır Üyelerin gelmeleri rica olunur. fikası sevgili annemiz Bayan, katten ve bilhassa umumi temizlik ve salslnl cetveller üzerinde hazırlayarak şube onlan yaralamaktan kat'lyyen çekinmiyortababetine verir, bu memur birinci devreBEDÍA OBAL'ın *** titizliklerinden dolayı Baştabib albay de daireye uğramadan evinde bir gün ya lar Belediyesi hassas memleketlerde bu Işık Lisesi Mezunları kurumu, genel ku vefatının senei devriyesi dolayısUe aziz Sudi Oral, ikinci tabib yarbay Galib kalabilir, ya kalamaz ve İkinci devir bas gibi uzun demirler ve keresteler ya İki urul olağanüstü toplantısı, 27 ocak 1946 ruhuna İthaf «dilmek üzere 24 ocak Göker, bevliyeci Burhan Konuray, mu lar. cundan ayrı ayn tutmuş adamlar yahud pazar saat 10 da Işık lisesi konferans sa perşembe günü saat 15 te Mlrgün Bal avini Neşet Boyer, asabiye mütehassısı Buna rağmen 9 M senesi kasım ayında da açılır kapanır arabalarla taşınır değil lonunda yapılacaktır. Bütün Işıklıların kabul eölllp mer'lyete giren ücretlerin insanların sırtından her iki taraftan üçer talimanındaki yalısında Mevludu Şerif Ertuğrul Kutlu ile hemşirelerden Hik maaşa geçme kanununda teşkilatımızda metre bile çıkmamasına ihtimam gösterlle. gelmeleri rica olunur. okunacaktır. Sevenlerin teşrifleri rica met ve Emineye en derin minnet ve yalnız başkanlar şube tablblerl ve bas rek ııakledlllr. Her halde bizim belediye talimatnamemizde bu çeşid nakliyatın yasak şükran duygularımın sayın gazetenizle kanlık kâtlbleri 'maaşa geçirilmişlerdir. olunur. Teşekkür neşren İblâğını rica ederim. Biz, sıhhat memurlarının İse İşlerine olduğu muhakkaktır. Lâkin bir zabıta vs belediya memurunun Çocukları: Tayfur ve Mebrot Oral Çamlıca kız lisesi Bostan Kızılay Derneği bucak şubesi toptan nihayet verdiler. Sonra gene ayırt dahale edip hadlerini o gibi saygısızlara mu bildirdiğine şahld olson sınıf öğrencileve Necli Albatros başkanı Gazi Nazmi Çelikkale memurları sıtma sağlık koruyucuları un madım Belediyenin İlgili makamlarının vacile 6 0 lira ücretle yeniden tayin ederinden kızım Ruhazabıta ve belediye memurlarına şehrin rek vazifeye baştan balamış gibi telakki ni ömrünün bahaettiler. 8 u* 1.1 senelik emeklerimiz bu seyrüseferine ve vatandaşların hayatına taotoSan'la KakaSan, karı kocaydı I rek, ellerindeki ince çubuklarla yemek rında kaybetmek ie suretle havaya gitti. Bir üst derece ücret alluk eden bu hususa mâni olmaları için uğradım. 1 ' IU^IOF iipiİTVinmnV i*î« .İr. #.,%. " A" . alabilmemi?, İçin yeniden üç j dört sene da kati emirler vermesini beklerim» yerler, üşümemek için sıkı sıkı örtü lâketıne lar. ha beklememiz lâzım geliyor. ihtiyardılar, çok ihtiyardılar; onlar nürler, ertesi gün gene hayatta kalmak, Bütün iyi ahlâkları Diğer taraftan bu vaziyette doğum lktoplamış herkes, exeldenberi böyle biliyordu biri ötekini çekip taşıyarak, ayni serse kendinde istanbul ve izmir kırtasiye depolarında saklı numunesi ve şartnamesi Bekçilerin bazılarına 90 ar, bir mlyelerınden, çocuk zamlanndan ve saire Nagasaki'nin en yaşlı adamları bile, ri gezintiye devam etmek isteğile, bir olan sevgili yavruveçhile 4000 aded kâğıd sepeti yaptırılacaktır. Eksiltme 25/1/946 cuma günü saat gibi otekl memurların faydalandıkları bükısmına da 75 er lira aylık mu ebedi evine göbu karı kocanın gençliklerini hatırla birlerini, ellerinden geldiği kadar ko10 da Istanbulda Beşiktaşta Hayreddiniskelesi sokağında Kırtasiye deposunda tün haklardan mahrum kalıyoruz. Bizim veriliyor türmek insanlığını günahımız nrdlr?» rurlardı. iniyorlardı. yapılacaktır. Bir kısım bekçilerden aldığımız bir şikâgösteren lissnın deSağlık Bakanlığının dikkatini çeker ve yet Sokak sokak dilenirlerdi. TotoSan': mcitubuntta bazı meslektaşlarına Geçici teminata (720) liradır. (293) mümkün olursa bu mağdur vatandaşların Küçük arabanın içinde, KakaSan'dan ar Ura ücret verildiği halde kendilerir.e gözleri kördü, tekerlekli bir küçük san başka, mavi porselenden, kırık dökük ğerli müdürü Bay durumlarının ıslahı çarelerinin düşünüleer lira aylık verllmrkte olduğundan dığın içinde oturan kötürüm Kaka çanak çömlek, ufacık çay fincanları, Cevdet ile onu göz Burhan Sözer ceğini ümld ederiz. bahsediliyor. Acaba bu bir kıdem ehliyet San'ı, çeke çeke taşırdı. Vaktile, isim akşamları yaktıkları kâğıd fener gibi yaşları arasında toprağa veren çok sevs¡: >;: sf: ayırması mıdır, yoksa keyfi bir İş midir? diği arkadaşlarına, sonsuz acımızı payOrdu birliklerinde çalıştırılmak üzere kamacı, tüfekçi leri, güvercin ve erik demek olan Ba; bir sürü ev eşyası vaıdı. muhabere mabekçilerin bugünkü şekilde Kızıltoprakta birinci nevi ekmekler Biz, ötedenberl paralarla beslen'.p manalı*, laşan doslarıma, Ordu'dan kederime kinist ustası alınacaktır. HatoSan, Bayan UmeSan'dı; ama halktan alınan Haftada bir gün, KakaSan'ın saçlasiyah çıkıyor lerln ihtlyaclarlle meşgul olmamalarının telle iştirak eden arkadaşlarıma ayrı Liyakatlerine göre, 170 liraya kadar aylık ücret, pahalılık zammı, aynî bunu şimdi hatırlayan bile yoktu. rını, kör kocası ihtimamla tarar, düzelKızıltoprakta oturan okuyucularımızın aleyhlndeyiz Fakat bir de üstelik aralarınn teşekküre büyük kederim mâni ol yardım ve bir er tayın zammı verilecektir, isteklilerin Harbiyede 77 numaralı poncada. Toto ve Kaka, çocuk dilile ba tirdi. KakaSan, Japon kadınlarına bir kısmından akiıjımız bir mektubda Ki da böyle bir" tefrik yapmak bilmem doğru şükranlarımın Satınalma Komisyonu Başkanlığına müracaatleri ilân olunur. (788) zütoprak, Kalamış, Fenerbahçe ve havalisi mudur İnsaf ve adal te uygun mudur' ba ve anne manasına gelen, pek şirir mahsus biçimde saç topuzu yapmak için, duğundan gazetenizle Ski kelimedir. Herhalde bu kan koc¡ kötürüm kollarını yukarı kaldıramadı söylenmesini rica ederim. (137 788) halkının faydalandıkları tek fırla olan *** Kızıltoprak fırınının birinci nevi ekmekleri Fazıl Sözer çok ihtiyar oldukları için, onları herkes ğından, TotoSan, bu topuzun nasıl yadört, beş gundenberl siyah olarak çıkar Esnaf hastanesi poliklinik işlerinde * * * böyle çağırırdı. pıldığını öğrenmişti. Titrek ellerile, kaYARIN AKSAM makta bulunduğu bildirilmekte ve fırın düzensizlik Kızım Zülbiye Kurtun doğum esni Saygılı, derlitoplu dilencilerdi; sıma rısının ihtiyar başcağızmı okşaya okmüstahdemlerine bunun sebebi sorulduğa Baştan nihayete kadar en heyecanlı Bazı esuaf okuyucularımızın ldaremlza şıp kimseyi rahatsız etmezlerdi; hiç bi; şaya saçlarını düzeltir, o da, nazlı, til sında gene yaşında vefat etmesi mtinazaman «Ofis böyle un veriyor biz de böyle uku bulan müracaatlcrlnde Esnaf hastasahnelerle dolu ve renkli bir arkadaşlık çıkarıyoruz'» cevabı verildiği bildirilmek nesi poliklinik muayenelerinde evvelce aşey söylemeden, avuç açmakla iktif; veli kırıtışlarla kendini bırakırdı. Bu sebetile Kılıç köyü halkının teessürüme tedir Alâkadarlar kusurun gerçekte Oflsde ınan numaralar mucibince sıraya riayet ve fedakârlık destanı... ederlerdi; üzerlerinde, şimdiden mum manzara, biribirlerine çekidüzen veren iştirak ederek cenazesinde bulunmaJami, yoksa fırında mı olduğunu bilmedikle edilmediğinden, hiç sebeb yokken hastala. rile gösterdikleri yakın alâkaya ayrı ya kırışıkları peyda olmuş bu biça maymunları hatırlatırdı. Sinemasında rini İleri sürerek bu İşin sebebinin açık rın yok yere bekletlldlkl»rlnden şikâyet eayrı teşekküre teessürüm mâni oldure avuçlara, hayır sahibleri, pirine, bah> lpamasını dilemektedirler. İhtiyar kadının saçları pek seyrekti, ğundan gazeteniz vasıtasile teşekkürüdillyor Eğer doğru İse iş güç sahihlerinin kafaları, bayat çorba koyarlardı. bu gibi İntizamsızlıklarla orada uzun müdTotoSan, kış elması gibi buruşuk bu mü duymalarını rica ederim. *#* Bütün Japon kadınları gibi ufacık te det alıkonulmamaları İçin başdoktorluğun sarı deri üzerinde, tarayıp düzeltecek Bîr kantar kâfi gelmiyor! Yalova Kılı; köyü muhtarı 1. Örera fecik bir kadın olan KakaSan, o teker lânm gelen tedbirleri almasını bekleriz pek fazla saç bulamazdı. O, ellerinin Baş rollerde: Talovadan okuyucumuz terzi Rahmi lekli sandığın içinde yumruk kadar ka * * * beceriksizliğine rağmen, gene de Japon Üstel bildiriyor; ÖLÜM hyordu. Sandık, tekerleklere pek muh W A L L A C E B E E R Y Araba vapuruna yük arabaları niçin «Yalo'vanın Dereağzı denilen yerinde işi irili ufaklı kıvrımlar yaparak karıkem çivilenmiş olmadığı için, şenirde Kaptan Ömer DeDevlet Orman işletme İdaresi tarafından otomobillerle beraber sının topuzunu düzeltirken, KakaFAY BAiNTER REGÍNALD OWEN dolaşırken, KakaSan'm vücudu çok köylüden odun ve kömür satın alınmaktanizerin kızı, makine alınmıyormus San, kırık bir aynada büyük bir dikdır. Buraya t*k kantar verilmiş bulunduğu, sarsılıyordu. Halbuki, zavallı kocası mühendisi Bay IbDİKKAT : Bugün ve yarın son matineye kadar 2612915 tarihli gazetemizin dıalkın katle kendini seyreder: «Biraz daha tehacüm de fazla olduğu cihetle bu bir dilekleri) sütununda (Araba vapurları, hiç de hızlı yürümezdi, o kadar da ihtirahimin eşi, Bayan yukarı, TotoSan!... Biraz daha sağa, bikantar bütün araba ve hayvan yüklerini ıraya girmiş yük arabalarını İskelede bımamh, şefkatli davranırdı ki! KakaMünire ve Rıza Kutartmaya kâfi gelmemektedir. Köylüler ise akarak otomobilleri alıyorlar) başlıklı Taz daha sola, TotoSan'> diye ona yol San, seslenerek ona yolu tarif eder, koranerin yengeleri tekrar köylerine dönmek İçin acele ettik bir şikâyet mektubu çıkmıştı Bu şikâyete gösterirdi. Nihayet, saçlara, iki uzun cası, dikkatle kulak kabartır, tekerlekMUALLÂ lerinden oradaki memur hepsini tartmaya korşılık Denizyolları umum müdürlüğünçapraz takıldıktan sonra, Kakaimkân bulamadığı İçin İşi tahmin yolu İle den bize şu cevab gönderilmiştir; li sandığın kayışı omzunda takılı, elinpek gene yaşta 20/ San, gene derlitoplu büyük nine edasıgörmekte ve neticede köylüler sızlandığı deki bambu dalile basacağı yeri yok1/946 gecesi hasta«Araba vapuru İle taşınan nakil vasıta. nı takınır arabasında, kukumav" gibi Bunlaya yoklaya, ezelî karanlığına gömülü lıktan kurtulamı2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa ve 19 3 1936 tarih ve gihl belki devlet de ziyan etmektedir. umu Itırından vapura evvelâ otomobillerin alınotururdu. dan dolayı gerek hazinenln> gerekse ması ilgililer tarafından emredilmiştir. Buserseri yahudi gibi yürür giderdi. yarak hayata ebedi 2 4242 sayı ile Vekiller Heyetince tasdik edilen ana mukavelenameye u>gun mun menfaatini korumak ' ve haksızlığa *** nunla beraber eşya arabaları vapura' girBir merdiven basamağına çıkmak, bir yen gözlerini kapa olarak merkezi Çatalcada gayrimahdud ve müteselsil mes'uliyetli ve değişik meydan vermemek üzere oraya bir İki kan dikten sonra otomobiller de girmek İçin Bir sabah, kırlık bir yerde, dört yol sudan bir hendekten, derin bir tekertar daha tahsis edilmesini Devlet Orman moimelerlnl İşlettikleri zaman araba ağzında, ölüm, sinsi sinsi gelip ihtiyar mıştır. Cenazesi 22,1'946 günü İbrahirr. kapitalli 897 numaralı Çatalca Tarım Kredi Kooperatifi kurulmuştur. lek izinden geçmek icab ettiği zamanhayvanlarının ürkmesi neticesi bazı kaza mezarlığındaki makberei mahsusaBu Kooperatıf'n ana mukavelenamesi Çatalca noten tarafından tasdik işletme İdaresinden rica ederiz.» KakaSan'ı pençesine alıverdi. *** ve hasarların vuku bulması da melhuzdur. lar, iş büyük bir ehemmiyet alıyordu. ¡ına tevdi edilmiştir. Tanrı ailesine sab edilmiş T. C. Ziraat Bankası ve Ticaret Bakanl'ğı tarafından onaylanmış Pırıl pırıl güneşli, yemyeşil bir nisan Vapurda yük arabalarına yer kalmadığı Memleketimizde akaryakıt O zaman, ihtiyar kadının, tekerlekl ıcemil ihsan buyursun. ve 18/1/946 tarih ve 3 32 numara ile noterlikçe tescil olunmuştur. Kooperatifin sabahı idi. takdirde tarifedeki müteakıb seferi bekletbollaftığına göre... sandıkta çırpınışı görülecek şeydi. Yılelli kurucu ortağı ve bunların üç bin iki yüz kırk lira pay taahhüd ettikkTİ memek içto ayrıca ilâve sefer yapılması uBu dört yol ağzında, otlar bürümüş, Lüleburgazda Turgudbey caddesinde o sulden olduğu gibi bu hususta gereken eların, soldurmak için üzerlerine üfleilân olunur. (816) i™ ŞÜKRÜ CANAL'm « H kuyucumuz zahireci Hasan Tulçalıdan şu nılrler d3 verilmiştir.» diği buğuya rağmen, gözleri zekâ ile ulu servilerin gölgesine sığınmış on iki mektubu aldık; pırıldıyordu. Yüzü tasalanıyordu. Öm kadar mezar vardı. ™ SEZONUN EŞSİZ HARİKALARI!... TotoSan'ın çektiği küçük araba, tam rünün son demlerinde, onu en fazla Fevkalâde seçme filmlerden özel bir hafta noktada durduğu zaman, arabanın korkutan şeyin, yoWa giderken devrilHocasız kendi kendine bıçkı, içinde kıvranarak can çekişen vhtiyar mek olduğu besbelli idi. dikiş öğreten bu kitabda bütün 1 Bayındırlık, Çalışma ve Ekonomi Bakanlıklarile Şeker Fabrikaları Biribirlerini delice seven bu İki ihti kadının etrafını, o sırada mabede gitmetodlarm şekilleri vardır. Terı Umum Müdürlüğü hesabına muhtelif dallarda okumak üzere yabancı memyarın kafalarında hangi düşünceler do mekte olan kadın, erkek, çoluk çocuk, zilere ve bütün heveslilere tav| leketlere gönderilecek öğrenciler için 4/DC/1945 tarihinde açtığımız seçme imBirbirinden nefis iki sanat şahikası laşıyordu acaba? Akşamları, ikisi yal bir sürü insan kuşatıvermişti. siye olunur. Şehrimizde günlerce izdihamlara tihanlarında başarı gösterenlerin adlarile soyadları ve hangi bakanlık veya dair* Dünyayı teshir eden büyük Pirine ispirtosu içirerek, midesini unız kaldıkları zaman biribirlerine acaba sebeb olan insaniilr faciası hesabına hangi dalda okuyacakları aşağıda 5. maddede gösterilmiştir. Kadın terziliği 4,5 Lira neler anlatıyorlardı? Uyumak iç'n birğuşturarak, soğuk su ile ensesini ısla2 ilgililerin bu yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımıza Erkek terziliği 5 Liradır sundurma altına barındıkları zaman, tarak diriltmeğe çalıştılar. TotoSan da, başvurarak seçildikleri okuma dalında gönderilecekleri yabancı memlekette KakaSan, gecelik takkesi diye mavi ne yapacağını şaşırmış, titriyen ellerile okumayı kabul ettiklerini, açık adreslerini gösterir bir dilekçe ile bildirmeleri pamukludan mendilini başına örttükten ınun yüzünü gözünü okşayor, bütün ] azimdir. sonra, gençlik çağlarına aid hangi hat. vücudu sarsılarak, beceriksiz âma ha3 Bu ilânda adlan yazılı olanlardan yüksek öğrenime devam edenraları ihya ediyorlardı? Tıpkı bir günreketlerde ötekilere engel oluyordu. Tuvalet, şapka, vazu ve süs Başmümessill: lerin okuma yerlerine gitmek üzere yola çıkacakları güne kadar öğrenimlerine evvelki gibi, aynı gırtlak kavgasile, ay Fakat, bütün gayretler boşa gitti. çiçeklerinin kumaştan nasıl keBaşmümessill: GONRAD VEİDT devam etmeleri lâzımdır. ni halsizlik, ayni sefaletle ertesi gün KakaSan, son bir kıvranmadan sonra silip yapılacağını metodlarile öğtekrar başlayacak olan gezintilerini na ağzı açık, vücudu yana çarpık, kolları 4 Her ne sebeble olursa olsun okuma yerlerine gönderilmeleri mümretir. 150 kuruştur. JEAN ARTHUR KAAREN VERNER sıl tasarlayorlardı? Acaba hâlâ zevkten iki yanma sarkmış bir halde, tıpkı, okün olmıyanlar bir hak iddia edemezler. istenilen kitabların bedeli pesyun bittikten sonra, perdenin kenarınnasibleri, tek tük ümid kırıntıları^ dü5 Şeker Fabrikaları hesabına okuyacakların 27 ocak pazartesi Eskita ile aşağıdaki adrese gönderilşünceleri var mıydı? Onları bağrına dan sarkıtılan bir kukla gibi, tekerşehir Şeker Fabrikasında hazır bulunmaları gerekmektedir. diğinde derhal taahhüdlü olarak bastıracak olan toprak tâ yakınlarında lekli sandığının İçine serildi. Hangi gönderilir. Son sahnenin oynandığı bu yeri, bu olduğu halde, orada, ıstırab çekmeden Mezun olduğu Öğrenim Bakanlık Hangi ERROL FLYNN ANNE SHERİDAN'ın toprak olup gitmeleri mümkün olduğu dört yol ağzındaki mezarlığı, ölüm, sanokul dalı hesabına Adı ve soy adı memlekete bütün heyecanlarile, bütün hakikatile yaşattıkları UĞUR KİTABEVÎ balde, elan, niçin inad edip yaşıyorlar ki kolaylık olsun diye kendisi seçmişti okuyacağı gideceği Yarım saat içinde mezar kazıldı, iı? Cağaloğlu yokuşu No. 44 inşaat Fakültesi Yapı Mh. I. Hidayet Erbü Bayındırlık B. Amerika KakaSania TotoSan, mabedlerdeki 'akaSan'ı gömdüler. Sonra, TotoSan müdavimi bütün dinî âyinlere giderlerdi. Mukad rkasmda tekerlekli bir şey çekerek Yüksek Mühendis Yapı Mh. Ayhan Ülgen Ayrıca: Seyredenleri eşsiz heyecanlara boğan Eminönü Halkevlnde îes avluları gölgelendiren siyah, ulu yürümeğe alışık olduğu içint arabanın Okulu müdavimi Bora Balesi servilerin altında, mermerden bir eski kayışlarını gene omzuna aldı, yola çıkFeridun Kuran Makine Fakültesi Makine Fakat, arkasından sürüklediği araba Son talebe matinesi 2 şubat pazar saat 17 de îjderin dibinde cemaat gelmeden evvel, Başmümessili: R I C H A R D A R L E N müdavimi »rkenden yer tutarlardı. Önlerinden ge iimdi boştu. İhtiyar, kendisine, akıl, Yerler şimdiden ayırtılablllr Tel: 23340 n.ii.Bir.Mm'wji K A D I K Ö Y ' d e »•«••••»• Halil Ziya Sarman Y. Mü. Ok. 4. Yapı jenler, bu ihtiyarlara merhametle ba ıkir, göz vazifesi gören hayat arkadaSf. geçti tarlar, banları da, sadaka verirlerdi. iinı kaybetmiş, rasgele yürüyordu; şimdaha acıklı bir enkaz halindeydi, Böyle günlerde, hava güzel, rüzgâr ılıkÇalışma B. isviçre Salâhaddin Birkan Yüksek İk. v« Sosyal sigorsa, ihtiyarlıklarının acısı, bitkin vü •eryüzünde, ölünceye kadar yalnız kalBugün matinelerden itibaren Ticaret Okulu tacılık Zevcim Kemal Babacan iki aydanberi Cuma akşamından itibaren senenin rudlerinde bir parça dinmişse, onların mıştı, daha karanlık bir gecenin ortadünyanın en büyük zevk, Adnan Toygar Siyasal Bilgiler Sosyal sigorkayıbdır. Nerede bulunduğunu bilen ve gözler kamaştırıcı güzellikler îa, bir parça gülümsedikleri olurdu. mda, zihni karmakarışık, hedefsiz ve musiki ve sür âlemi Okulu tacılık görenin insaniyet namına adresime bilâbidesi: <akaSan, etraftan akseden neşeli ses midsiz, el yordamile yürüyordu. İsmail Topuzoğlu Üniv. Tıb Fakül. İs hekimliği Yıldızların altında kararmağa başla dirmelerini rica ederim, erle, gülüşmelerle şevke gelir, önünden Amerika Ekonomi B. Turhan Türker Galatasaray Lis. Makine Zehra Babacan seçip giden süslü kadınlar gibi kırıtmağa an yeşilliklerin arasında ağustos bö(Tamamen renkli) Aydın Şen Galatasaray U s . Kimya Şeker Fb. Küçük Langa No. 152 de npşlar, köhne kâğıd yelpazesini salla >ekleri ötüyor, körün etrafına, asıl geBaşmümessili: Ahmed Rasim Bu Bursa Erkek Lis, Kimya çökmeğe başlarken, ağaçların dallanarak, hâlâ hayattaymış gibi, herkesle MARÍA MONTEZ JOHN GEORGES MURPHY yüktür beraber, bu dünyanın eğlenceli şeyle ında, ecdad ruhlarının şu sözleri mıHALL TURHAN BET Ayrıca ÖLÜM SAATİ Rasim Tek Galatasaray Lis. Ziraat •inden zevkalıyormuş g.bi góriimirdü. ıldandıkları işitiliyordu: «Üzülme, TotoSan; karm, çok tatlı Erden Ergin izmir Atatürk L. Makine Fakat akşam olup, servilerin altına Ertuğrul Gümüş Taksim Lisesi > karanlıklar ve soğuk çökünce, ejierha 'ir yokluk içinde dinleniyor; biz de o Bugün Matinelerden İtibaren ligü arla kuşatılmış ağaçlıklı yollara, ma okluktayız, sen de yakında bizim yaFevkalâde enteresan şaheser, gö1 Elâzığ Keban yolunun 27, 32, 34, 36, 47 ve 49 uncu kilometreleri Haluk Altan Ankara Atatürk > bedlerin etrafına, birdenbire, huşıuu ımıza geleceksin. KakaSan artık marülmemiş kudrette yaratılan film arasında yeniden yaptırılacak altı aded menfez inşaatı 23/1/946 tarihinden itiLisesi Mr haşyet, esrarlı bir hava süzülünce, lemki öldü. şimdi ne ihtiyardır, ne sarbaren 20 gün süre ile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. aktır; çirkin de değildir, çünkü, toprahtiyar kan kocanm omuzlan göçerdi. Gençağa Şahinler Balıkesir Lisesi » 2 Keşif bedeli 25628 lira 4 kuruş ve muvakkat teminatı 1923 liradır. Özgün Kartal Sanki, gündüzün yorgunluğu onları iç :ın altındaki ağaç kökleri onu sakîaAnkara Gazi Lis. > 3 Buna aid evrak şunlardır: .en kemirir, kırışıkları daha derinle or. Kimseyi de tiksindirmesine İmkân Yavuz Gölek Adana Erkek Li. Kimya Keşif cetveli, şir, «İdlerinin buruşukları daha sar •oktur, çünkü toprağı bereketlendiren Aydın Sezginer Ankara Atatürk » Eksiltme şartnamesi, kardı. Yüzlerinde, artık, Ölüme yak maddeye karıştı. Vücudu, toprağın içi Lisesi Hususî ve fennî şartname. aşmış olmanın acısından başka bir şey ıe süzülerek saflaşacak. KakaSan, güMes'ud Söyler Antalya Lisesi Makine Mukavele projesi. el Japon çiçekleri haline gelecek, selvi salma7.dı. (Yungle Women) Bülend Özbek Galatasaray Lis. > Seri dö peri, Etraflarında, siyah ağaç dallarında, alı olacak, kamelya olacak, bambu oOynıyanlar: Samim Ardüman Galatasaray Lis. Ziraat Bayındırlık işleri genel şartnamesi. binlerce fener yanar, hâlâ mabedin acak...» EVLYN ANKERS CARROL Samsun Lisesi * İstekliler bu evrakı Elâzığ Bayındırlık Müdürlüğünde ve Daimi Encü Sami Akman merdivenlerinde oturan halk, acayib NAİSH ACQUANETTA Şahaft Barkır Haydarpaşa Lis » men dairesinde görebilirler. bir neşe saçardı. Lâkin, bütün bu ayTeşekkür Ormanlarda geçen genç bir kızın » 4 Eksiltmeye iştirak edebilmek için şartname gereğince bu ise mahsus Nejad İlkin (Ülkü) Kabataş Erkek dınlıklar, bu neşeler onlara zevk verBizleri büyük acı ve keder içinde bıdehşet ve heyecanlı harikalar Lisesi Elâzığ Valiliğinden alınmış ehliyet vesikası, Ticaret Odasının kayıd vesikan ve mezdi, güneş batar batmaz, bu iki insan akan aile reisimiz Üs'uldar İskelesinde Fırsatı kaçırmayınız. ikinci maddede yazılı miktarda muvakkat teminat makbuzu veya mektubu 'erihan Göçmen Kandilli Kız Lis > barabesîni, hiç bir şey canlandıramaznzinci gösterilmesi lâzımdır. Celebi dı. Bir köşeye çekilip, sadaka olarak CELÂL ZONTUR'nn 5 Eksiltme, 11/2/946 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te Elâzığ Ali Saracel Afyon Lisesi » aldıkları kırıntıları yerlerdi. Acaba, ih lümü dolayısile cenazesine gelmek, çeDaimî Encümen dairesinde açılacaktır. tiyar Japon kafalarının içinde, bir ta enk göndermek, telefon ve telgrafla 6 Teklif mektublan beşinci maddede gösterildiği üzere eksiltmenin kım düşünceleri mi evirip çevirir'.erdi? cılanmızı paylaşan Sîıell ve Türk Petaçma saati olarak tayin edilen saat 15 in bir saat evveli olan saat 14 e kadar Yoksa hiç bir şey düşünmezler miydi' ol T. A. Ş ne, eş ve dostlarımıza ayrı BOB STEEL TOM TYLER Daimi Encümen Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektubSivrihisar Belediyesi eczanesinin (9703) Ura bedeli muhammendi altı Görünüşe bakılırsa, sırf, yaşamağa de yrı teşekküre acımız mâni oldugunian JİMMİE DOOD larınm da nihayet saat 14 e kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ylık mualece ihtiyacı 10/1/946 tarihinden 30'1 946 tarihine kadar yırırr gün vam etmek için mücadele ediyorlardı. azetenizin delâletini rica ecerim Fevkalâde harikalar yaratan ile iyice kapatılmış bulunması lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edil müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Biribirlerine. gavet candan vardım ede ] Kovboylar. Celâl Zontnr esi » cnrnblan Pierre Loti IHIKAYELER İhtiyarlar Çeviren: Hamdi Varoğlu T Kâğıd Sepeti Yaptırılacak Maliye Bakanlığından : İLÂN İPEK DENİZ PİYADELERİ MADAME CURİE Çatalca Noterliğinden: BİÇKİ DERSLERİ Bu Gfin M A R M A R A ' GÖRÜNMEYEN GÖLGELER Millî Eğitim Bakanlığından: da Yapma Çiçekler KİRALIK APARTIMAN Alemdar Milli'de BASKINI B O T U H Ü C U M NARVİK Kayıb aranıyor Ö P E R A'da YILANLI KADIN HÂL E'de Brodvay Eğleniyor ALKAZAR Elâzığ Valiliğinden: ORMANLAR BAKİRESİ Üç Silâhşor Kovboylar Rîo Süvarileri Sivrihisar Belediyesinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog