Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Başmakaleden dejam lerde askeri krediler bahsinde başgosteren tartışmalar azkalsm bir kabine buhranı doğurmak üzere idi Butun bu sistem ve salahiyet meselelerinin De Gaulleu üzmüş ve umid sizliğe düşürmüş olması çok muhtemeldir Generalin Baftarafx 1 tnci tahifed* be de, Holandalı mahfiHnr, yabana bir' *r gün bektaciyı oruç yerkeı istifasını gerr alıp almı>acağı, yerine keri kuvvetleruıia yardımile Yunanls devletin Azerbaycana müoahalesı üzetntmnslar Hâkunın mı, Y kinun geleceği ve Fransız buhranının tanm iç işlerine sadece müdahale ma rınc İran hükümetinin, güvenlik korsonasıl çözüleceği hakkında şimdilik bir nasını ifade eden bu haı gerek Yuna yme bizzat müracaat etmiş olmasına T^«^ niçeri ağrısının mı hulâsa ka •ey sovlenemez. Üç büyük parti, yeni nistan ve gerekse durya sulhu için «gır mukabil, gerek Holanda, gerekse Yuna raknş? bir haktan verecek olan adamo bir uzlaşma kombinezonuna varamaz neticeler doğurabilecek bir gerginlik ya nlstanın konseye hiç bir müracaatta bu huzuruna goturup sorguya {ekmişler Bre hain, bre nadık henf Br< Ba§taraf\ 1 bıct sahifedt 12/1945 tarihli toplantısına ald tutanak larsa, Avrupa ve dunva barışı hesabına ratmıştır Bahis mevzuu ettiğim bu ah lunmamış olduklarını belirtmektedirler Aüahtan korkmaz, koldan utanmaz a Fakat bu sabah Manuıîsky, bu mürulu tarafından oy birlığıle Genel Ku ları da gözden geçirdikten ve mesel* ortalığı daha karanlık bulutlar kapla val karjısında Sovyet heyeti, bu medam! Ramazanı şerifte güpegündüz ye rula sunulan teklifin tam sureti asa üstündt derinliğine v« genişliğine tah yabilecektir selenin güvenlik konseyinde müzakere racaati, mülteci indonezya teşekkülle mek yenir nu"' liller yaptıktan sonra millet T« tarih* ğ dadır sini v* Birleşmiş Milletler anayasasına rinden aldığı müteaddıd telgraflar n tıBektaşi yakayı kurtarmak kabil ol Kamutayın 17.XII1945 tarihli toplan karşı buyuk bir sorumluluk altında İranda Hâkimi kabinesinin çekilmesi, dav anarak bugünkü hale bir nihayet oesinde yaptığını sö% lemis ve bu telbulunan bir siyasî partinin yalnız inan Lo naradaki Birleşmiş Milletler toplan verilmesi için gereken tedbirlerin alın graflarda İndonezyalı milliyetçi »rin, madiğini görünce bari içimi cokeyin tısında 1946 yılı bütçesi görüşüldüğü demişi ve şu cevabı vermiş davalarını Birleşmiş Milletlere arzetonesırada hükümet İşlen hakkirdaki goruş I ma esaslarına bağlı ayni zamanda çalış tısının mukadderatı bakımından ha masını taleb ederj Ulan* Senenin on bir ayında aç ği bizzat yapacak durumda olmadıklave düşüncelerini dilediği gibi açıklaman ma usukeride de beraberlikleri lüzumu yırlı bir işaret sayıhjordu Azerbaycan ındonezya hakkmda verilen rı için kendisinden rica ettiklerini ilâ lıktan ananım gevredi. Kimse ne hain Manisa mılletvek lı Hikmet Bayur, söz üstünde durarak Hikmet Bayurun suçlu davasını Güvenlik Konsejın* sunmakvardır* diye sormadı. Bngnn bir lokmı mektub v etmiştir lerim bitirirken Buyuk Millet Meclisi olduğu neticesine varı'mıştır la, sayın Hâkimi bir «ok milletlerin rayiyecek bnhıp agznna koydum, yakala Londra 22 (a.a) Ukravna heyeti Bayur arkadaşımız bir yönden haklı hatını kaçıran bir teşebbüste bulunYunan Başbakanının demeci nin denetleme görevini yapamadığını, yıp getirdiler Be bu ne insafsızlıktır Başkanı M MamLİflky, güvenlik konseAtına 22 ( a a ) Yunanistanda in demiş ama şüphesiz hukmu de > n erkezden ve icra kuvveti tarafın veya haksız kendisinin partiden çıkarı muş, Güvenlik Konseyi üyelerinin eadan aday göstermenin buna sebeb ol lacağı gibi bir sabit fikri grup genel ku nmı sıkmıch. Bunlar işi nasıl idare yi başkanına göndermiş olduğu mek giliz kıt'alarının mevcudiyeti meselesi mış tubda şunları yazmaktadır duğunu ileri sürerek Parti tüzüğünün rulunun 27 kasım ve kamutayın 18 a edeceklerini düşünüp duruyorlardı. Kani güvendik konseyine sunan SovyetleŞimdi ben bn fıkrayı, şu aşağıya ge «Sosyalist Sovyetik Ukrayna Cum rin aldığı tavır hakljnda, kendisine 27 ncı maddesinde tesblt edilen seçim ralık 945 tarihli toplantılarırda tekrar binenin çekilmesi ferahlatıcı bir tesir lamakla beraber ote yönden de Parti doğurdu Sovyetlerle uyuşmaya taraflı huriyeti murahha* heyeti hükümetin sual sorulan Yunan Başbakanı M. So çırecegım mektubu okurken hatırladım esaslarını çurüteek sözler «oylenlşMeKrubdan evvel demem lazım k tır Bu sözler 18/12/1945 tarihinde nor esaslarına gSre, suç olduğu*"* bildiğin bn hükümet Tahranda İş basma gelir den alnus olduğa talimat mucibince ve fulıs ingiliz kıtalarının Yunanistanda, ben muallimlerden yeni ısmUe öğret mal haf*ahk tot)laı*ısını yapmış olan de şuohe olmıvan s5zlerV Parti e'as de müracaatı ger} alırsa Moskovanm Birleşmiş Milletlerin anayasasının 35 Yunan hükümetinin tam rızasil» bulun menlerden »»ektnbh» alırım. Geçendi Hikmet vumusaması ve İhtilafın da Güvenlik inci maddesi gereğince, bugün Indonez makta olduklarını söylemiştir idare kurulunun dikkatini çekmiş ve lan ale> hinde bulunmuştur de bir çocuk babacının evde ne yedi konuyu gunaenıne alan idare kurulu Bayurun hareketinin bilhassa Partimi Konsevıne götürülmeden halledilmesi yada hüküm sürmekte olan vazıyeti Başbakan, Tng<H» kuvvetlerinin, bü ¿ini çocukundan aoran ğoretmene kar; zin itibarını «arsma yolunda Parti dı ihtimali vardı Anlaşılan İranlılar Lon tetkik etmelini güvenlik konseyinden tün memlekette « M M " muz Hikmet Bayurun bu hareketini, sağlanman gönderdiği bir mektuba neşretmem u Partili miLetv ekil erınm hareket tarzı çmdflki çalışmaların koyulaştığı bfr sı dradan İş çıkmıvacağmı kavramışlar ve taleb eylemektedir yolunda hükümetle İşbırllfi e+tıMermi fnne hocalarımızdan bir çok mektub Malum olduğu gibi aylardanberi în HSve etmiştir nı gösteren Parti tüzüğünün 107 ve rada vukuu bu harekete lstfriV mana kendi ballarının çaresine kendileri lar aldım. Ekserisi öğretmenin hareke donezyada mahalli halka karşı askeri 110 uncu maddeleri hükümlerine uy iinı da taşımaktadır Hikmet Bayur bu bakmak yolunu tutmuşlardı. tngüiz hükümeti henSz resmî tini tevile çalışıyorlardı Doğrusu mek gunsuz bulmuş ve kendisini oybırligile hareketlerile kendisinin şeref ve s5î3 ile Sahiden böyle midir? henüz bilmiyo hareketler devam etmektedir Bu haretublan zayıf bulduğum için neşretme gorbşiınâ açıklamadı ketlere İngiliz ve Japon silahlı kuvvetsorumlu sayarak, sureti bağlı 20/12/1945 bağlı bulunduğu sıvası Partinin «"sas ruz Londra 22 (a a ) ingiliz Bakanlar dım. Çünkü haksızdılar Bn sefer aldı taıHl yazı ile savunmasının alınmasına larmı yers'z olarak baltalark»n ayni za I Bi7 bunu arastıradurabm, dünyayı len iştirak etmektedir Ukrayna hükükurulu Yunanistan. •« İndoneıya hak |ım mektub «mnhnlli. de olsa önemli manda milli hâkimiyetin tek tecelli ] heyecana veren iki hâdise daha oldu meti Indonezyadski durumun dürya karar \emıştır kmda Rusya ve Ukrayna tarafından dır Çımkfl bhr devlet görevinin memuı llıkmet Bayur, grup idare kurulunun yeri olan Büyük Millet Meclisinin ma Birleşmiş Milletler teşkilatındaki Rus EUİhu için bir tehlike tejkfl etm«*rte İleri sürülen teklif üzerine ortaya ev «ararına gecikmiş olmasından şikayet bu sorusuna verdiği 21/12 1945 tarmlı nevî şahsiyetine ve kenai şeref a"la delegesi din enlik Konseyi başkanına olduğu kanaatindedü Halbuki Birleş kan durumu incelemek ü^er* bu sabah pdh Merkez böyle serleri bizim delâ sureti bağlı cevabda kendisini «avun daşlan o an mıHervekıl'erTiın vazife hay bir mektub ya7arak Yunanistandakı İn miş Milletler anaya^a^mm 34 üncü mad Do'wning Street de bir toplantı yap lethnızle ogrenebiUr di) e 18 ocak ta mayı gerektiren bir durumda görmedi siyetlerine d» haksız yere tarizlerde bu giliz askerlerinin orada bulunmasının deai ge'^eğînoe sulhun kanırtması leab mıştır Bununla beraber, İngiliz hükü rihli olan ba mektuba neşrediyorum ğini, vicdan! bir görev yapmış olduğunu lunmuştur Esasen kendi vicdanî anla doğru olmadığını soylıverck bu ışo etmektedir meti h«rüz resTil gBrüşunfl açıklama•Bilmem haberiniz var mı? Dünyana soyledgı sözlerin yerine söylenip söy yışı dışında Parti tuzuğu ile mutayjed Konseyce bakılmasını istedi Ukrayna Ukrayna heyeti tahkikat yapılarak bu mışta1 ?u yaşama darhgı ve hukumetımızıı olduğu idn delegesi de aynı adama gönderdiği mek gün tndonezyada hüküm sürmekte olan lenmemesinın bir ayrıntı olduğunu ve kalamıyacag m belirtmiş Exchang* Telegraf rtyasf yazarının «devlet hizmetüıe vücudfinü hasretmişi çözmüş tubda Indonerra meselesi hakkında duruma bir nihayet vermek üzere Birtuzuk maddeleri üzerinde bir tartışma Parti ile bağlarını bizzat zannettiğine f5r« İngiliz hükümetinin memurlarm zaman zaman terflhmi du zamanının geçmş oldueımu bildirmiş o ir durumda bulunan Hikmet Bayurun gene Güvenlik Konsevînın bir karara leşmiş Milletler anavasainda derpiş Güvenlik Konseyine İngiliz Ameri »ündügü bir zamanda bia (înegöl) 6^ ve bu «ozü ile hükümet islerinde eksik sorumluluğunu gerektiren bu hareket varmasını teklif etti edilmiş olan tedbirleritı alınmasını kan ve Ruslardan mürekkeb bir tahki retmenleri hâlâ «o^ak> aylıklarımla, ay ;ordugu noktaların düze tılmesi için lerinde «şiddet sebebleri» görmekte id o Bu iki hâdise belli bir şey kî îranın füvenlük kon«e%ınden taleb ed«r » kat komisyonunun Yunanistana, Indo nî yardımlarımızı çocuk zararımız her milletvekilinin tabı! olan serbest re kurulurruz birliktir Cumhuriyet Bhleçmis Milletler ana nezyaya y İrana gbndenhneatrd teklif alamadık. Özel muhasebeler tarihindi yaptığı teşebbüsü çürütmek İçin R rı tenkid hakkını kullanmakla kalmıvarak Bu sebebleri' Parti tüzüğünün 112 nci silmiş diplomatik manevralardır IK yasasının 35 inci maddesinde şdyle de etmesi muhtemeldir çünkfl logille nok Uk öğretmen maaşlarmm aylarca veril şahsi go uş ufkuna sıgdıramadığı Parti maddesine gore sorumlu bulanan Hik kiminin İstifasından biraz once wapilma nilmektedir tai nazarına göre Yunanistanda veya rnedlği görülmemiş çey değildir; fakal usul ve esaslarına raxet kajdıle bağlı met Bayurun Parti Grupaman ç karıl saydı belki Moskova hükümeti bu te«Birleşmiş Milletlerden her biri 84 İndonezyada ne saklanacak ve ne debugünkü anormal şartlar 'cindeki pei kalmıyacaŞmı anlatmıştır ması hakkındaki düşüncemizin Grup şebbüslere hiç de lüzum gönniyecektl üncü maddede bahis mevzua olan her msznr gösterilmeğe çalışılacak hiç bir sıkıntılı vaziyetimizde de bu halin ba Bu cevab üzerine isi yeniden incele Genel Kuruıura sunulmasına oy bırlıgıle Şimdi Hakhni İstifa ettiğine göre, eğer hangi bir ihtilâfı veya durumu güven şey yoktur fonıza gekceğüîl hiç tahmin etmiyoryen grup idare kuulu Ktmutayın 18/ karar verilmiştir yerme gelen hükümet Rusları memnun lik konseyinin ve genel korurun dikkaRusyamn ffiphetl duk. Herkesin az çok acıdığı 8ğretmen« ederse herşey! yoluna koymak gese tine anedebilir» Londra 33 (A.P) Ne İnglliı re ne İare hiç aldırış etmiyen bir müesses Burada bahis mevzuu 84 üncü mad de Amerikan murahhas heyeti Rusla varsa o da Bursa özel muhasebesidir mümkündür Bununla beraber İngiltere hükümetinin veto hakkını kullaıumya de ise, güvenlik konseyinin «Milletlera rın şenel kurula yaptıkları müraacaat Bu hükümde mübalağa etmiyorum Başmakaleden devam Bajtarafı 1 itici sahifsde rak Yunanistan ve fndonerya durumun rası barışı ve emniyeti tehlikeye düşü leri İEatiyyen beklememekte kliler Baa Çünktt yılbaşından birkaç gün evvel dan 3tuTu konsey karcısında açık he rüp duşürmiyeceğini tayın etmek üze îtıgilla makatmlarmıa tahminine göre, inegöl özel muhasebesi öğretmenlerin, münist partisi bilindiği gibi sosvalist Diğer yerleri tutan asiler sab vemevi kabnl etmesi İhtimali de re herhangi bir ihtilâf vaya durumu Rus hareketinden maksad Büyük Brt memurların ve hastanenin aylık ve maspartisine komünist baskanlı bir sosyalist komünist hükümetin teşkilini tek Atma 22 (a a.) Umumî Emniyet vardır O zaman yukarı İran meselesi tetkik edebileceğini» bildkmektedir Umyanın İranı desteklediği fikrine istt raflarına yetecek kadar para topladığı ili etmiştir Sosyalist partisi de üç par Bakanı M Mezkura Yunan hükümet yüzünden Rusva Konseve ve dünya Yanan ve Holanda murahhasları rmden, İran tarafından yapılın itham halde vilâyetin bir emrile kırk bin lira kuvvetlerinin Moradaki Kalamata şeh efkârma karşı oldukça güç bfr durumtiye isünad eden şekilden başka hüküları denkleştirmektir ne diyor? tnegolün bu ihtiyaçları düşünülmeden met şekline muarız olduŞurro bildirmiş rinde intizamı iade ettıklrınl \e buda kalihılfcektır Amerikan mütehassıslarına göre İse,merkeze çekildi Acaba vilayetin bu paLondra 23 (aa) Birleşmi* Mîllettir Bu sar 'ar darllinde buhrana bir an şehirdeki hükümet dairelerinin Yunan mesele daha esaslıdır Hakikatte Rusya, raya olan ıhtıjacı öğretmen ve memurLondra toplantısı bugünlerde şüphe ler genel kurulundaki Yunan ve Holaner el son vcJmesi mülâhazasiıe hare askeri kuvvetlerinin muhafazası albnda siz en hararetli safhalarım ya«amak da murahhas heyetleri, Sovyet ve Uk Birleşıriş Milletler teşkl^Ltının millet larm hayat medarları olan maaşlımıket eden komünist partisi sosyalist bulunduğunu bildirmiştir tadır Hâdiselerin gicişme gore iyi ve rayna, murahhas heyetlerinin Yuna ler arafnda eulhu ihya için değil fa dan dalia mı mühim idi' Buna 5/1 94Ç Bu şehir dün birkaç saat 'çln Kral ya kötü u ' i et \ akında aydınlanacak nistan ve İndonezya meselelerini gü kat bu milletlerin kendisine karşı bîr tarihli (Ant) gazetesi şöyle cevab ve partisine yeni hükümet başkanlığına partiler üstünde bir duruma sahib bir taraftarı müfrit sağcıların si ahh çetevenlik konseyina vermeden evvel ken cephe kurduklarından Stlphelenrüeirte riyor «öğrendiğimize gore ilimiz 6*el =ahsljetin getirilmesini teklif etmiştir leri taraf ndan işgal edilmiştir 2000 kral tır dilerine danışmamış, oldüttlanm bildir dlr muhasebesi bu jıl ^47 bm Ura tahsilatN4DÎR NADİ mişlerdir En kuvvetli parti olmak hasebıle nor cı, çevrilmiş oldukları Gardlki kasabaBu naaariyeye göre Ruslar Blxiesmlg la yeni »eneye glrnuştlr » Bu o demekmal olarak başkalığı alması lazım ge sında mevzi tutmuşlardır • Yunan Dış İşleri Bakanı Boflanopn İtilletler nesdindeıd durumlarını tespi tir Ü Bursa özel muhasebesi kasasında len komünist pa'tisl bu mülâhaza İle los Sovyet Rusyanjı bu hareketinin te çalışmak üaere Yunanistan ve tran yüz binlerce lira saklarken biz parasızRehineler serbest bırakıldı milli kuıucu meclis başkanlığına oy Yunanistan İçin bir sürpria teşkil etti oaki duruma tecrübe tahtası olarak seç lıktan kıvranıyoruz B J gun hattâ bi Londra 22 ( B B C ) Bu gece Atib'rligil* seçilmiş olan Félix Gouln İn ğini ve M Gromvko nun bu hususta mişlerair kaç dakika sınıfa geç gırer=ek bizi sual nadan b ldırıldlgıne gore, Kalamata daada j ligim koymuştur > Yunan murahhas heyeüle h'ç bir istlJîuslar Sovyet delegesi Oromyko ve yağmuruna tutup mes'ul etmek isteki müfrit sağcılar ellerindeki rehlne^ Bcjtorafr I inci sahxfede çarede bulunmamış olduğunu söylemiş Ukrayna delegesi Manullskv tarafından nenler haftalarca aylığımızı vermiyenDiğer tanftan Félix Gouln komünist rın hepsini serbest bırakmışlardır vel yeni bir nizamname hazırlandığım, tir dün gece Birleşmiş Milletler sekreterll lere bir ş»y sormazlar mı? (tçte bektaler tarafından İleri sjrül<ın başbakan Komünistlerin tahrikleri Indonezya İle İran meselesi arasında giie verilen mekhıblar dışında hiç birçınin durumu buna benziyor ) aradan bu kadar zaman geçmesine rağmmzedliğlnden kendisi gibi sosyalist Atina 22 (a a.) Yunan kabinesi men hâîâ Bakanlıkga tasdik edilerek bir benzerlik mevcud gibi görünmekte şey s9vlemem°îrt<?drrler partisi liderlerinden olan Vincent Auriol Bursa valüd imar ve güzel eserleri bugün olağanüstü bir toplantı yapmış gönderilmediğini söylemiş ve bu yüzlehine feragat etmiştir muhafaza gayretile tanınmıştır Kul yave memleket içinde hüküm süren kar den bir çok ihtilâflara sebebiyet veril1 Leon B JUI de her türlü namzedllgl pısı olan cansız âbideler muhdfaîa le reddetmiştir AMIİ zamarjöı sosyalist gaşalığa nihayet vermek gay»i ile ha diğini ilâve etmiştir uğraşırken blraı da Allah yapısı ol m Baçtoro/ı I inci sahlfede Bunun üzerine söz alan Bakan, durupartisi grupu üç partiU rükumet baş zırlanan kanun tasarısını tasvib etmişvücudunu memleket hizmetine hasretbüyük devletler arasında kar«ıhklı ankanlığına ittifakla Vincent Auriol ün tir Komünistler, bütün halkı greve ha mu İzah etmıs, eski nizamnamenin tecmiş canlı eserlerin ıstıraplarına kolak 4 tırlanmağa ve ayaklanrra hareketinin ruoe mahiyetinde olduğuna ve tatbi layış ve iyi nıvete bağlı bulunduğu ka Bttş arafı 1 ırc\ sahxfeda erse nekadar ryi olur * namzedi ğinl koymuştur bütün memlekete yayılması İçin icab kattan alınan neticelere gore filhakika naatindedirler da girişilen teşebbusU durdurmak taHalkçı cumhuriyet hareketi ırahfllleMektub bıttu. memurların maaş atmaDün sabahki ilk imtihanı, atom ener «avvururda bulunmamaktadrr ettiği takdirde silâha sarılmağa davet iki yıl evvel böyle b'r tasarı yapıldığını r'^de de M Vinc«rt Auriol'ün kabul eması bundan evvel olağan şeylerdendi. kendisinin de talebe ile ayni fikirde ol Jiii meselesi teşkil etmiştir Bu mesedilebilecek bir namzed olduğu söylen eden bir tebliğ yayınlamıştır İrandan Sovyet talebleri Lftkm boğun İçin böyle bir şeyi düşünduğunu, başka memleketlerdeki gibi lenin muhtelif safhalarını takib edenler, mektedir Tahran 22 (a a ) Meclıa koridorla mek, hele meVrub sahibinin dediği gibi gençlerin birlik İşlerini tamanule elle bir uzlaşmaya varılacağından ve hiç ol rmdaki görüşmelere gdre Başbakan He bngunkn nanıusaid şartlar altmda kaBu suretle M Auriol ün camzedrlğird rine almalarını yerinde gordugunu be mazsa bu inkıtaın önüne geçileceğinde kimisin. Şaha dun akşam istifasını ver sada para varken adamları parasız bıkabul veya redde mek keyfiyeti artık ko1 lirterek sollerine devam ederken Tıbbi hemfikirdirler münistlere kalmıştır Bundan sonra çok dikenli ve«ayet niş o m asına sebeb, büyui devletlerin rakmak baht (aynkabıl ve mazeret kayeli bir ogren.. nın not aldığını görmüşBununla beraber halkçı cumhuriyet meselesi kendini göstermektedir Fran îran meselesini güven ık konseyinde g5 bnl etmws bir harekettir Umuyorum ki tür Ne için not tuttuğunu soran Bakahareketi partisi, ancak üç büyük parti Baştarafı 1 inci tahifede sa, ingiltere ile anlaşmamaktadır Hiç rutmegi kabul etmemeleri ohnıışhır Rea bu satırlar çıktığı zaman İnegöl hocaarasında işbirliği hamlanda kendisinin zerindeki İncelemelerinden sonra çalış na bu gene verilen izahatın ehemmi bir mandaya sahıb olmıyan Rusyamn ırî mahfiller Ru» tekliflerinden katiyen ları maaşlarını almış olsunlar Zaien ileri 6Ürdüğü şartlar herkes tarafından ma programının esasıarını ve yapılacak yetine b naen kaydettiği cevabını ver ise Trablus gibi birçok yerler hakkır haberdar olmamakla beraber, şayialara maksad ona değil, onlardan sonra başmiştir Hasan Âli Yücel, gence notları kabul edüdlği takdirde yeni hükümete bakılırsa, Sovyetler Irandan ciddi garan kalarının da bu duruma düşmemelerini da istekleri ve emelleri \ ardır ¡İsler hakkında görüş ve mütalealarını cebine koymasını ihtar ermiştir iştirak edecektir İngiltere, ÜHunun müstakil olmasını tiler istençlerdir Bunlar arasında pet sağlam ak far bildirerek İngiltereye döneceklerdir Bu sırada gazetecilerin de not almakrol imtiyazları, v« hattâ bv kısım hava Böyle şeylerde kendimize pay biçmek Komünistlerin son karan SeMz milyon liraj a ihale edilmiş, ba ta ol ukl&rını gören Bakan bu toplan müdafaa ederken yalnız insani duvgu mevdanlarmdan isti*c ie etmek rrkkjula en kesflrme yoldur Vali beyefenPans 22 (a a ) Komünistler Vln lunan ve modern tesisleri İhtiva edece^ tının bir aile toplantısı vasfını taş dıgı ların tes rı altında hareket etna^m sür talebler de mevcud bılunnuktadu Rus di ve özel muhasebeci bey, ayın yarıcına cen^Auriol un adaylığını reddederek olan Trabzon limanı inşaatı, 1949 da nı, bınaenaıeyh not alamryacaıt a'ını İngiltere bunu yapmakla sadece A'ab Bir lar Tahran hukumetinüı kendilerlle işkadar maaş abnasalarâı ne deıkrdl Félix Gojm'm adaylığı üzerinde ısrar bitecek ve işletmeje açılmış bulunaciK so> lemistir Gazeteciler herne kadar bu liginin müzaheretini kazanmak ve bu su birliği yapacağına dair hakikî teminat B FELEK tır Yapılacak işler arasında 700 metra verilen izahatın memleket gençliğini retle Hmdıstandaki menfaatlerini sağla \eraesı şartile Azerbavcan mahtî»r hü acaba"! etmişlerdir uzunluğunda bir dalgakıran ile 400 met İlgilendirmesi bakımından efkârı umu mak uzee Fılıs*ınde ehemTiiyetlı kuv kum°tine yardım etmekten vazgeçccels.İbnissınıd Mısırdan ayrıldı vetleri muhafaza etmek istnor Aknenizre uzunluğunda bir nh'ım da bulur aAmpul satışı serbest bırakıldı caktır Bundan ba^ka bir de büyük an nıyeje duyurul n sı gerektiği ceva de bir köprübaşı elde etmeK ıstıj en Rus lenı bildirmişlerdir Kahire 22 (a a ) Kral îbıüss lud Kabını vermişlerse de Bakan kımoeiın ların, bu Ing iz plânına karşı koymaları Ankara 22 (a a) Yurda gelen e trepo injası gOzonünde tutulmaktadır duyması lâzımgelmedıgı kanaatinde ıshued°n aynlmıştır Kral Faruk kendinıuşahidler lektrık ampullerinin azlığı dolajHle Limanın içince ve rıhtımların önünde rar etmiştir Bunun üzerine gazeteciler beklenmelidir Amerikalı sine gara kadar refakat etmiştir Ibnisgenel kurulda Filistin meselesi konuşulbu madde son zamanlarda müstehlike 10 metre su derinliği bulunması bakı toplantıyı terketmlsîerdır suud bugün Ciddeye gitmek üzere Süduğu zaman Rusyamn alacağı durumu Tgıtna suretile in ıkal et irilmekte idi. mından Traozon limanı kıymeti birinci \e>şten vakura bmecektır alâka ile beklemektedirler Bu meseleBu defa, ampjl İthalâtı imkânlarının planda gelen limanlar arasında bulungeniş1 eııiş ve yurda gelen miktarın da maktadır LLmAn, bülln tesisleri ve tek Adalet Bakanı şehrimize ler, italya ile yapılacak »ulh andtaşnaTeşekkür Baştarajı 1 Vnci sahifede sına sıkı sixiya bağlıdır Bıluıdıg ne gol>eter dereceye varmış olduğu goruldu nik vasıtalarile oahşmaja başladıktan geliyor Ankarada yapmış olduğu çok muvıfBayındırl k Bakanlığı bu mü acaatı re, Dış Werı Bakan mua nlerı j akın{,un n bu maddenin alım ve sa'ımi sonra beşer bin tonluk 1 5 2 0 gemhi Ankara 22 (Te »fonla) Adalet Ba da bu m= eleyı müzakereye oaşlıja irc^emış Nazmı Cemalden alman pro fakıje lı ameliyat neticesinde hayatımı ve ayii ¡ K 510 sayılı kararla te^bıt ve ı ân edilen rahat rahat barındırabilecek jevl de tetlek ed<"^ek AnıtKabre uy kurtaran Prof Operatör Dr Pecai Erkar hadleri dahilinde serbest bırakJ zamanda do't geminin birden yülen p kanı Ali R 'a Türel b ı akçamki e\s caklardupresle Istanbula hareket etmiştir Onıkı ada meselemi de ayni nevıdeu gun görmus ve f?br k'tore mubbet co gvıdere, hastahğım esnasında buyok bir bosaltünasinı Bağlıyacaktır mistir p dır Onıkı adanın Yunanısta la veri me \ab verilerek bu alâkası tes k. ürle alaka gasteren aym Millî Eg ^ım Bakanı Hasan Alı lúcele, sayın Tek°l ve Bır turlu yola gelmıyen bu ba? kaışı sini ıs \en ingiliz planına R u s ^ mu Vasılaımıştır «ında Dazan deniz tutmuş gibi saframın arız olacaklardır Ruslar Karadeniz kaBir Ameıı>an vapurQe yo'a ıkanl Gümrük Bakanı Sjad Hayrı Urgup t kabirdim ve vucadurtıun bütün ara pısını daha emm kılmak iç n bu ada trış olan bu direk 36 m"tre yukseklı je n saıye mütehassısı Dr Medııa larına soğuk bir titreme yapıştıg m hii lardan bü ikisini almak ıstedı<krını gınd^dır ve yekpa » denirden yap lmış Elden = Prot Dr Kamile Aygxne Dr «ede dım. t r AnıtKabrın munasıb bir jürine Mustsfaya (Çankaya Şifa Yurdj) muaçıkça izhar etmişlerdir i dıre^ı Bayan irene h^m^ı'e Nurlje \e Bu mesele Rus Türk meselesini ce aıkı e'^k ır Bu başla kendimi Mesrureye gostereark^rl ^ı?Tma, bizzat gelmek te'pfon Yazen: Reşad Nuri OUntekin Tefrika 4 ceii. olursam felaketti O da her>es gibi orta> a koymaktauir Bilindiği gibi, Mosetmek ve m=k*jb yazmak zaıımet nde Sümer ve Eti Bank'arm evvela yahıız başıma bakarak ve artık ko a Bogazlaıın kont o una utır^jı tabulunan akraba yakın dostlarıma ve mez olmuştum Ancak butun vaura \e başka tarafımı gormıjecektı Vapur ve leb etmekte ve Anadoludan bazı topsormayoieri arttırılıyor 11 l°belerıme ayrı ayrı teşekküre imkan heyecanlanle genç bir adam o maga íraendifer bıletçılerının delıgı gibi yal raklar istemektedir ve hele sevmeğe başlayııra deHım \e nız yuzumu Ankara 22 (T^efonla) M=clı» bJt bu'amadışundan muht°rem gatet "ii2in Türk me ^eM İse İran nes^lesıle gostere"ek bir delikten ass"Jt uru rica ederm niden depreşiyor, kabuğu koomuş bir Mesrure ile konuşma} ı neka'lar ı^teroım sıkısıkıya bağlıdır çe k o n ^ o ı u Sumerbank ve E'ılı>Bulend îener yara gibi ince ince sızlamağa başlıyordu Bal rengi gözlerim'», düzgün ağzımdan Bırlejik Am°rıka Akdeniz ve Oıt= km serma\elen m aktırıl" m rkır r Guindan bacı yan» n gecesi çı ır gulomsuyor gibi çıkan tadı dalkavuk şark me e'e'^rıle doğrudan 'oğrıia ı iv^nun tas ı ?rını go ırmeŞe buaun de ÖLÜM lık a bir ayna yakalamış sandığımı 1 u Ee mle ona mutlaka enlimi begend r gıli o tr^dıgı için Londra ile Moskova d= ?m et" i tır tun eşyasını bırakarak valnız onu kur m=mr yolunu bulacıktm Etrafımdnkı ara m la u^aştırıcı vazifesi görebilir Ekoiomi İM 3ÍÍ Fund Sıımen b n Bavan dul Ester Menda Bay ve 3 ı tarm «ti Buvüi annem bu vak ayı kah kadınlardan Amer kplı r kalar sermavelenr n lj~) «ı l\on İra ' i .1 Jozef Mcuda ve ailesi Bav e Ba öğrendiğime gore çirkin Fakat bunu yaparken kahalarla gülerek anlatır hıkavevl da kızları satmak için de za*en bovle ya Rusyaya Anerıkan n ingiltere taraf nı dd artırılması dolayı«=ıle butee kom « yan Jak Meraîa ve aile»! (Am^ika) lma «hanpı yüzünü seyted'K^ktın a a pılıyordu Çiçek bon»ğu şaşılık vesaire iltizam ettiği zehabını verm^Tieg» dik onuna u ıntzad.\a İ7ah arda bı lui Baj ve Bpvan Vitali O\adıa Vo aı "si k İsız fellah. dıve bağlardı gibi k nurlar evvelâ peçe bova vesaire kat etmelidirler An e Hı n bu du j muşt ir Bu\uk s ia ılesn» p^Snile der Ba> ve Ba\an Bo^or Meıda ve allısı, Bacının venı konaktaki odamızın hır ile gizleniyor «onnrlan mkâVakı ite^a mu bilhassa şu bakımdan zırdur İri p , edilen işleru^n en mu*ı m kısmı ile Bay ve Bı^an Ycsua M°Ma ve a i W 1 koaPsıne yerleştirdiği bu lyna kar^ air m«tl° bun'ann hepsi gomlmez hale ge Ruilır da avnı oyunu Pası'ı te oynı\a bu bankalar o Tevlend'rılcı míen ta a Biy \s Bayan İsiaL K°i da ve aılea rı ar u emdeki gorıi="neler hararetli Fav v» Bajan Alb°rt Est"n'izi v» ^i e«i bUırl°r da ne huzunlu saatler geçırmısımdır liyor 'u. Alaska >olunu kıpıyan Kurıl a li!d olmaKta \e h ı =ebeble o JB] bir ma ı/et Dav \e E van BenUrrei ESi^nazi T Fotoğraf karşısında ütr<"nış gı^ı da Kafamı herhangi bir vasıta i1* küçültaı ' E v ve Bi an Jozef J MOT>da \ ğmık %e kararsız cıza l=rıtn ekleri zavıf mek yahud kuçul gas cmoje rrumkan rinda Rua 'ekleri Amerık^da meır u t^ımaktadır afles^ Bav ve Bayan P fat J Mendd \ niyetle karşılanmaktan ç<A uzaktır Pnİradeli kimselerde goruldu0u üzere yas olmajışma gore ba=ka bir çareye baş TT J . J I, <;if ktpkı bazı strateiık adaların Amerika ten selen habe lere cc e Bir eşik A silptıt Bav ve Favan Nısim Bers r « rt r\ ı et cioTTCoLf Vıîr Vil m t tYI «a J A BE LE Manzara et Bayur en çıkarıldı Birleşmiş Milletlerde çıkan buhran Hediseterflfâsmdi Fraıtsadaki buhran Yımanisfandaki isyan Talebe Birliği nizamnamesi Amerikanın siyaseti İran kabinesinin istifasından sonra,, Trabzon limanının inşası hazırlıkları Anıt Kabir için bayrak direği MİSKİNLER TEKKESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog