Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

SIHHİ BAHİSLER Vücudumuzun muhtelif yerlerinde mercimek, fasulya ve nihayet bir tek uobrek büyüklüğünde olan bir tokun ezeler vardır ki bu mırumını şeylerin aptıkları İşler cusseknle kıyas kabul tmez. Bu sözler bile onların önemini elırtmege yetmez Bu bezeler olnasa aîiyattıayız demek hiç mubaldgasıztr ve ancak onların ne buyuk işler orau derini belirtebilir Bu guddeler şunlardır Biynın altanlab ipofaz, gırtlağın alt kısmına yapıık gibi duran tırmd gogus tahttı arasındaki tımus karında midecin a ındakı pankreas bobıekl r.n usturdec a surrenal ile erkeklerde hu yeler kadınlarda da yurmirtalıklard r Bu •uddelerden çıkan müessir maddelere iormon der ir ve bugündü ıcoiumuz a bu hormonlardır Mesela be/ın Aında ve ona yapışık gibi duran ve buun vücuddekı hormon guddelerine er r ve kumania eden guddenin af ır> ıgı bir gramdan ibare tır Fa^at yuklenbği vazifeler o kadar çok ve Dunları 'apamadıgı zaman bıae musallat olan lastalüfar o kadar çeşıdlıdır ki bunları aymak bue uzun sürecektir Mesela IU guddenin on kıskının ifraz ettıgı >lr çeşıd hormon vardır ki bu hormon ize îafı cerecde olmalıdır Şa^ed lu•umundan fazla ve bu fazlalık da büluglan once olursa (de\lik) denilen uzun soyluluk basgosterır Köprüde Kadıköy skelesınin meşhur piyango bayii Uzun imerın 2,22 boyu bu yüzdendir Buna nukabıl gene buluğdan önce bu hormon tafı derecede olmazsa bu sefer cücelik iaşgosterır Hormonların hayat ve hüviyetimize tesirleri Tekel Bakam Yazai: Dr. Kemal Saraçoğlu şehrimizde vucuddekl kıllara bir kadının günün Dirinde erkek ruhu taşımasına, hattâ kıllanmasına orlar kari'iyor Verem mikrobu veja fren sı onu harab edince hasta erimeğe tansiyonu düşmeğe ballar \e vüzunde ağzında simsiyah lekeler peyda olur \e nihayet olur gider Tenasül guddesi dediğimiz Erkekteki husyeler ve kadındaki yumurtalıkların hormunları bizim valnız maddi şeklimizi değil manevî benliğimizi de veren şeylerdir Husyeler çalışmazsa veya çıarılmış olursa erkek çocuk kızlaşmaya başlar Kalçaları ve memeleri büyür Sesi kaîmlaşamaz Boyu uzar Korkak olur Bu iş buluğdan sonra olursa fileri ve bedenî kaoılıvetleri azalır Euîıan fadınlaşrr Hayatın »vklerı onun için ınarasmı kavbeder Hnri'mü'HII'llimillllllllllI'l'IIIP'ltMIIIIUIIIIIII ( Yeni dünya düzeni kurulurken | Anayasa mı, aıtdlaşma mı? Yazan : Prof. üstündür Bu bir ana jasa kaıdesıdır Türk anayasasının 103 üncü maddesi cHiç bir kanun anayasaya aykırı olamaz» der Şartla uymaz andlaşmalar görüşülürken ben İki defa söz söyledim Birinde anayasamızın maddesini de ileri sürerek bütün anayasalarda görülen benzer hükümler çevresinde kalınmasını ve prensip deklârasyonundan ileri gidilmemesini, istemiştim, ikinci bir oturumda bilgin Fransız profesörü J Basdevant ki Lotus İşinde Fransanın ajanı İdi ve Adalet Divanında Fransız tezini kuvvetle müdafaa ej lemisti Şart il* uymaz andlasmalar meselesinin önemini ve nezaketini belirterek üstünlüğü formüle etmekte çok dikkatli olmayı istemiş v« uymaz andlasmalar için örnek olarak birbirine karşı, ihracat yasaklığı koymamayı taahhud eden iki devletin ticaret andlasmasmı gösterdikten sonra bunun, şart gereğince uygulanmasına karar verilecek ekonomik zorlu tedb rlerle İlişiğini anlatmıştı. Profesörün herkesi tesir altında bırakan güzel söylevinde düzeltilmesini gerekli gordugum nokta şa^t İle uymaz andlaşmalara verilen örnekti Prensipte kendısıle beraber olduğumu fakat verilen örnekte şarta uymaz bir andlaşma görmediğimi zorlu ekonomik tedbir sebebile andlaşma hukrrunün sadece durdurulmuş olduğunu ve burun şart üstünlüğünün tabii bir neticesi olduğunu anlatı m ve evv elce benim de ileri sürdüğüm gibi şarta yalnız Üstünlük prensipinin feonmasll* kalınmasını ve bu yolda ka m m Buluğdan «onra olunca iş değişiyor "îormon azl şı ir «anı yanan bir rrum 5101 entıjor Buna Slmmands hastalığı lıyorlar Bu hastalığın enteresan bir ukayesı de vardır Harbden once YuîoUavyada bir gene kız bu hastalığa yakalanmış Igne ipliğe donmuş Hormonla tedavi edilince o kadar serpıltnış ve güzelleşmiş ki o zamLnlar yapılan güzellik müsabakasında Yugoslavya kraliçesi seçilmiş. Gene buluğdan sonra hormon lüzumundan çok fazla olursa bu sefer Akromegalıe denilen bir has'a'ık oluyor El ve ayak'ar burun, çpne kula lar kutuk gibi oluyor Surat o kadar bıçımsızleşıyor ki (at suratlı) veva (ayakkabı) gibi surat d°mlen beroad bir hal al yor Gene bu guddenin on kısmının fazla çalışmasından Cushıng hastalığı denilen tuhaf bir hastalık bajSostTivo Cushıng bu haftalığı 1932 de tarif etti B»n o zaman Izmırde idim 1937 de böyle bir hastaya rastladım Bakmır bu hastalığın ne garıb tezahürleri vardır Hasta yağlıdır Ama yalnız baş boyun ve gövde yağ ıdır Kollar ve bacaklar değnek gibidir Hasta gene kız olunca bıyık ve sakal çıkarır Yaşlıca kadınca bilakis saçı cokalür Butun vucudun< e çouk doğurmuş kadın gioi çatıaklar J peyda olur Yuzu kıpkırmızı ve aydede gibidir Tansiyonu yükselir kanı çog^lır Fakat bu kalıba kıyaf»te ra$ nen dehşetli halsizdir Yurum°ğe mecali yoktur Ben bu hastalığa aıd v¿k ayı izmir hastanesine muracaatinde tanıdım Asistanım temaruz sanmıştı (Eferdirn yüzünden kan damlayacak, halsızm di yor, bu nasıl şey') diye hayrette idi Fakat ben hastanın 17 yaşında bir gene kız olmasına rağmen bıyıklı sakallı bir delikanlı man^ra^ında oljşundan çuphe'endım ve onu yatırdım Ifetanedeki incelemede o tarihten beş yıl once Cushtag'in keşfettiği hastalık o.duğuru anladım. Orada hakimler toplantısında gösterdim Izmırde bir gazete muhabiri İstanbul gazetelerine şu garıb teJg^af çekmiş (¿mirde kadınlar aracınla bir salgın hastalık var Kadınlar bıyık sakal çıkanvor) îstanbulda ciddî gazetelerde bir faalıvet! MuhaOır er kapı kapı dolaşıp anket yapıj orlar Mizah gazeteleri (sakalının teline kurban olayım) diye bir gene kıza ilanı aşk karikatürleri yapıyorlar işte İlk defa tarafımdan gorulup almanca olaraR neşredilen bu enteresan vak'a böyle bir fırtına yaratın ştı Şimdi gul=rek hatırlıyorum Gene aynı guddenin bir hastalığı var Frohlich hasta tğı. Bu da erkek çocuğunun memelerim ve kalçalarını büyütüp kıza benzer bir duruma sokar Erke eten ziyade kız sanılır Ipofiz guddesinin arka parçası iyi çalışmazsa şekersiz diyabet demlen bir hastalık yapar Günde bir gaz ter>e¿«si su içer o kadar da idrar çıkarır Fatat idrarında çeker yoktur Velhasıl dam böyle çeşıdlı hastalılar yapar Gelelim tiroıd guddesin» Çok çalışırsa Basedow denilen hastaıık olur Gözler fırlar eller titrer kalb durandan çarpar Hasta terler Atak kavgacı karakteri çabuk değişir Neş edan keaere kederden ne=eye atlar Alındandır Aynı gudde çal smazsa aptal suratla sisen yüzlü, tansiyon duşak sooaam cıoınden ayrılmaz oturduğu yerden kalkmayı canı istemez. Bir nevi ameli manda olur Işın garibi Basedo w h bu hastaya ameliyat yapıp troıd guddesi busfcutun çıkarılınca yukarıkı milsin vazıyetine düşebilir Ne tezad degıl mi' Bu dunvva geldiğine pişmanlığın adma Mixoeden deniyor Tımus guddemi buluğa kadar çocuklarda faaliyette iken buluğdan sonra kurur Ama bakarsınız ki kurumıyacağı tutar ve faaliyetine devam eder O zaman insan bir nanemolla olur ince denli narin yapılı ince tü\ ü ve mukavemetsizdir Hem de nekadar mukavemetsiz bideniz. Eline 'gne batınca veya deri altına bir enjeksiyon yapılınca duşup bayılır Hattâ hiç ayılmamak Üzere ebedi uykuya bile dalabilir Ne feci değil mı' Karnımızdakı pankreas olmasa ye diklerimizden faydalanmam ?a ımkar olmazdı Nitekim bu guddenin hormonu azalınca şeker hastalığı başlar Çok yet çok içer ve çok idrar eder Bob ek ustu beziri vücud faaliyetine o kadar çok karışırlar ki onların harab olması demek olan Add son hastalığının Bonu olumdur Duşjnunüz bir kere bobreejı u^tunde ıkı tane mm Tiinı Aynı şey kadında olursa kadm da erkek eşır Vucud in "e uzun kalçalar dar olur Atak kavgacı olur Hattâ bısakal başeöstenr Aybaşından kesilmede görülen ruhî ve maddi butun ıstarabların bu hormon azalmasından İleri geldiği anlasılmıstor Erkeği hayatın güçlüklenle maddi cidal» atılgan, •«rt ve biraz kaba japan husyelerinin hormonları olduğu gibi kadmı da ince hassas, müşfik, işveli yapan yumurtalıklarının hormonlarıdj Bunlar olmadıkça maddi şe\ıllerıle beraber manevî benlikleri de aeğMr Bundan başka hormon arın birbirlerine olan tesirleri de çok dıksate savandır Ipofiz bütün guddelerin nâzımıdır Onlara emir verir Takat buna mukabil diğer guddeler n faaliyeti de onun işine engel olur Meselâ o husyeleri veya yumurtalıkları çok çalıştırdığı halde onların çok çalışarak fazla hormon çıkarmaları da iw>fizın faaliyetini sekteye uğratır Bilir mısınız bundan ne çıkar? Ipofiz çalışarak yumurtalığı faaliyete sevkeder Yumurtalık kana verdiği hormonile ipofızı frenler İpof'z faaHyeti asalınca bu sefer yumurtalığı tenbih edemez. İşte kadında her ay (âdet görmek) denilen e develer halinde tekerrür eden şeym mekariîTiası budur Çünkü her ay Kadının iki yumurtalığından birer yumurta çiAir ve bu yumurtaların çıkma"irasında kana karışan yumurtalık hormonları hem ipoflze gen» vurur hem de rahmi şışirlp kanatır Bir çocuğun buluğa ermeslle beraber onda maddi ve ruhî değişiklikler başlayor Artık çocukluktan çıkıyor Duyfuları insanlarla olan mütekabil vaziyet ve hareketlerinde bir yarı adam ve\a kadın hali başlayor Bunlara gebeb nedir' Husye ve vumurtalıkların faall•yet'erı mı! au u olan hormonlarBu hormon çıkarmanın sona erdiği v aş arda da «arsılma ol »yor Kadın mut hiş hırçın mustarlb bir hal alrjor, hatta çıldıranı iyor Zhnî faal jeti azalmış bir köşede ot ırrravı aeven bir ıhtKara erke* hormonu şırınga ed nız Canlanır, cevval faal bir adam oluverir Dahi bu kadar a da bitmiyor Otuzuna ge'dıği halde evlenmemiş bir gene kız çocuk olmasın diye korunan kadm, ba<=ıgrı«ı iç «ık ntısı asabil et, çılgınca bir hal a ir Ona b'r kaç atrpul erkek hormonu şırınga edince birden sakn u s ^ ne?el bir h^ alır bu buhranlı ba^ Gılbert Robın taraf ndan Carence S°xuelle adı verilmiştir Yani itıa\>en bir yaşta tabiahn emrettiği hajat «artlarını yerme getırmîyen veya getııem je^er mu^tT b oluTİar Gorulujor k! hormon guddeleri boylarından çok buvuk islere karışıyorlar Doğmamız, büj umemiz, gelişmemiz, normal faaliyetimiz onların elinde olduğu gibi vücudumuzun biç mı, ruhî var ığımıe karakterimiz, benliğimiz de onarın idaresi a tındadır Bunlar birbırlerlle ahenkli bir çalışma cihazı kurmuşlardır Bu cihazın herhangi bir tarafında ifrat veya tefrit olunca hem r^aadı hem de ruhi varhgjmız altüst olur Bu yman cihazın işlerini ince eyen ilme Endocrmologie deniyor ve topu topu da elli j aşında bir ilimdir ¡«ro* imzalanan Şart anayasa mıdır, andlaşma mıdır? Bu toru ile şartın mahiyeSuad Hayri, Tekel maddele ti, üzerinde durmak istiyorum. rinin ucuzlatılması için Şartın ne olduğunu inoelemeden düne tetkikler yapıldığını söîyüyor bakalım. Dün bugünü aydınlatan ışıktır Milletler Cemiyetini kuran Pakt, Gümrükler ve Tekel Bakanı Busd tarihte, devletlerin «lbirliğile çalışma* Hayri Ürgüplü dun sabahki Ankara larını örgütleyen yani teşkilâtlandıran ekspreeıle şehrimize gelmiştir Kendisi e ilk denemedir Paktla bir andlaşma olkonuşan gazetecilere Bakan şunları «6y duğunda hiç şüphe yoktur. Çünkü barış lemıştlr andlaşmalarının basındadır t Yeni tasdik edilen Tekel bütçesi birinci kısmıdır nin tatbiki işıle meşgul olmak üzere Paktın barış ardlaşmalarına konmuş geldim Bu arada Mec'dıyekoyunde ku olmasının yanlışlığı sonradan anlatılrulacak Tekel mahallesi ve gene Tekeun mış ve İkinci Dünya Harbinden önceki tesis edeceği hastanenin kuruluşu işini yıllarda, Paktı ıslah etmeğe ve kuvvettetkik edeceğim Tekel maddelerinin u lendirmeğe kalkışıldığında bana endcuzlatıîması için tetkikler devam etvek laşmalarından çıkarılmasına re ayrıltedır iyi sonuç alınırsa ünud eae'im masına karar verilmiştir Neden sonra! ki iki ay sonra bazı maddelerin Matla Başkan Wilson Paktın barış andlaşmarında tenzilât yapabileceğiz.» larına konmuş olmasının sebebini şöyle Ege tütün piyasasına temas eden Ba anlatmıştı Harb içinde yapılsa düşmankan lara karşı bir ittifak sayılırdı, barış ya: Ege tütün piyasası normal seyrim pıldıktan sonra i^a devletlere kabul ettekıb etmektedir Bu sen eki piyasa tirme mümkün olmazdı memnunluk verecek mahiyettedir» deWilson dan çok daha realist olan miştir Ba=kan RoOtevelt harb içinde de harb Dun Tekel Genel Müdürlüğünde meş ile ilgili olmıvarak barış düzeni kurmagul olan Bakan öğleden sonra «ube ve ğa çalışılabileceğini göstermiştir kısım mudürle'inın iştirak ettiği b r Milletler Cemiyetini kuran Paktın toplantıda bulunmuştur andlaşma olduğunda şüphe olmamakla beraoer İsviçrece anayasa usullerine göre kamu oyuna arzedılmiş olmasından Strassburg Üniversitesinin bilgin devletler hukuku profesörü Robert Redolob bir anayasa mah jeti çıkana şiir OgrendigimlEe gOre son güalerdt Ege Lâkın bunun sebebi Isviçreoe Paktın bClg'slnin muhtelif şehir kasaba re kOy anavasa mahiyetinde görülmesi değil, lertnd» tifo hastalığı «algın h&llnl »lmı» halkn oyura başvurab İmek için o gun tır Bu arada bUhas» Mant'ayt bağlı Ak anayasa yolundai başka yol bulunmahisar Soma ve Kırkağaç llçel'rtle civar masıdır Bunun a beraber Paktın bir tasa köylerde «ık Hk vak alara tesadttf edumektedlr Somada 8T AkhUarda 27 «?« anayasa karakteri taşıyan özelliği yokTak a te«blt edilmiştir Manisa merkea İl tu denemez çesinde hastalık o kadar vaygın olmamak a Birleşmiş Milletler şartı da mahiyeti beraber köylerdeki hastaların miktarı ol dukça fazladır Hastalığın artman ttzelne itlbarile hiç şüphesiz bir andlaşmadır Saflık ve Sosyal Tardım Bakaahğı bu böl Her andla=mada şekil bakımından üç gelere mütenakıslar fOndermek «uretUe devre yani safha vardır Görüşme, yagereken tertibatı aldırmıştır Qen» Terlltn tılma ve imzalanma onanma. Birleşmiş bir habere gfira tskenderucds ús Ufo vak Milletler şartı da San Francisco da İki Man çoğa mıştır Bakan ık I=».eriderun b6 gestne de mutehassıı doktor gönder ay görüşülmüş teknik komitelerce ve Redaksiyon Komitesince yazılmış, denmiştir Istanbuîdakl durum memnuniyet verici geler e imzalanmış, gene şartta yazılı mahiyettedir Aybaşındanberl aon 22 gun hükümlere g8re devl«tl«rce onanmıştır İçinde i " vak a tesblt ed lmlştlr Bu hal Buiunla beraber şart. Pakttan çok mc\»lme gö e normalin altında gSrülm»*: daha belirgin bir anayasa karakteri tatedlr S ğ ık m Idür ögO her İh lnale karşı şır Başlıca arını işaret ediyorum sıkı tedbirlere devam etmektedir 1 Şart, BİZ BİRLEŞMİŞ MILLCTŞehir Komedi tiyatrosunda L£R HALKI sozlerıle başlar Birleşik Amerika Devletleri anayasası da «Bit «Kuçuk Şehir» Çehlr Komedi Tiyatrosu uzun bir müd Birledik Devletler Halkı» diye başlar lettenberl «Küçült Şehir» İs mu telli blı Orta ve gunev Amerika devletlerinden et rln prrraiarlle ine gul bu unmuktT1 r baz sırın anayasaları da böyle bir on«Küç ık Şehir» «Büyük Şehlr> komed nln müellifi Cevad Fehmi tarafından ya ce ık ta<=ır İsviçre devletinin anayasaEt m 5tır Eserin eşhası 29 1 geçmek e ti sında da bir öncelik vardır Şarta bu yatro bütün kadroslle bu eserde rol aln s İbaren n B ıleş k Amerika anayasasınbulunm&ktad r Malum oldı gu üzer» cBü dan alınarak konduğu ve ona bu suretle vük Şehir» bundan Uç sene evvel sahneye demokratik bir mahiyet verildiği görüşkoı muş ve üstüst» TJ deia ovnanaraS hak tarafından çok beğenilmişti Ayni muhar melerde bilhassa belirtilmiştir Buna rlrln dördüncü tiyatro eseri olan tKüçük uçuncu yazımda geleceğim. Şe^lr» m b ljuk bir husu^lvetl de ^ vıh İn 2 Şart bütün diğer andlafmalara Ertugrul tarafından sahneye kor •nııs bulunmasıdır CEMİL BİLSEL Ege bölgesinde tifo saigını rara geçilmesini istedim KabUi. edJen 103 üncü madde ki tuhaf bir tesadüf le anayasamızın aynı hükmünü kov o avnı sayılı maddesidir «Birlenmiş Milletler uj elerinin bu andiaşmadan doğan borclarıle başka herhangi bir milletlerarası andiaşmadan doğan borçları çatıştığında şartın yüklediği borçlar ustun o acaklardır> 3 Şartta değişiklikler anayasaların ¿teğısîkhklerındekı yolla yapılacaktır Anayasalar, sert veva vumu^ak usjlu kabul etsinler, İngılt°reden başka hemen her memlekette ya anavasayıcı meclislerce ya yeni meclislerce yahud ayrı çoklukla deg ştır lirler Birleşmiş MılVtler şartı da toplanmağa çağırılacak özel bir konferansça yanı bir çe=ıd anayasayıcı meclisçe değiştirllebi'ecektır Bu yoldaki karakterile de şart bir anayasa özelliği taşır Bundan oturu şart ( Birleşmiş Milletler anayasasıdır demek vers z değildir Alfaıo San Franc seo | da şart ne ya£3\ Kılığı Genel Kurulca yargıîaMcılıgı Adaıe* Divanınca jurutuj culugu Güvenlik Meclisince yapılan bi* dün a hükümeti kuruMu^ıını so le j mı^tı Buraya kadar gıtmıyecegim M lletler Cemn etile kurulan düzeni de bir hükümete benzetmişlerdi Bir benzetişten ileri gıdemıyen btı fikir tutu j lamaz ' Bu bahsi şartın karakterini belirten bir temsilv nın güzel bu* sozıle bıtırece j gım «Şart andlaşmaların andlaşırası dır» Çunku hükümlerine uymazlık yalnız 1 uymıyan devleti degıl butun devletleri 1 ödevli ki ar Prof Cemil Bılsel Karayel fırtınası dün de deram etmiştir Karadeniz postasını yapacak olan Ankara vapuru* lellencl tüepl dun da Bflrükdete Cnlerlnda fırtınanın dinmesini beklemişlerdir Fırtına ile beraber kar da yağmıg kuytu yerlerde hafif olarak tutmuştur Mehmed adında bir balıkçı dtin sandalla Barayburnu açıklarında balık tutarken eo t ıktan üflımü? ceketini çıkararak sandalın İçinde ayağa kalkarak İdman hareketleri yapmağa başlamıştır Bu arada gauclml fazla «alland ğ ndan balıkçı muvazenesin] kavbetmiş Te k tü bir tesadüf ««eri olarak sandalın arka tarafındaki bıçağın ü z f ne mü«tdr Bı<aK balıkfimn göSsüne eap arak agir surette vnralanmasına «ebeb o¡mu?tuT Mehmed hastaneye kaldırıl Bir eğl<*ncenin «onu Galata$ariyda Ağa sokaŞmda 1 nvımftalı evde oturan Hüsevln adında bir $ahıs evinde arkadaşı Kadri Ziya Re«ld ve Rıza Ha metresi Harlkliya beraber İçip eğlenirlerken Beeld Rızanın metresi H&.lXUyaya kur yapmağa basla m «tır Bu rOzden İki arkadaş arasında kavga çıkmış ve Reşld tabancasını çekerek etrafa ates etmeğe bas lamıstır Çıkan kurşunlardan biri ev sahibi HUsevne diğeri de misafirlerden Ziyaya isabet ederek yaralanmaların* sebeb olmuştur Sabıkalı bir şahıs olan Resld yakalanarak hakkında tahkikata başlanıl mistir Karayel ve kar Bir müddet Tekel genel müdür muavin İlgini vekaleten ¿»re etmiş olan Tekel Sa tış İşleri müdürü tJlvl Tenal satış İsleri de j udeslnde olmak üzere asaleten genel mü dür muavin iğine tayin edilmiştir Tekel Genel Mudur muavinliği Bir balıkçının basma gelenler Çatalcanm Kestane köyünde ulanmış | bir torba av ban»tu kurutulırak 1 İD SO btnın üstüne konulduktan b raz sorra patlamış ve evdeki alla mensub arı a = i surette yaralarım s Haseki hastanesine ya t n anlardan İS yasında Rabia CUnO, ü Kaza dün de vargılardan 4 0 yaşmia Ummünün ve bir buçuk yaşındaki îlüırlns Karadatm öldır erl]e netlclennılştlr ] fer taraftan evdeki barut patlamasında yüzünden yaralanan Mtlmln oğlu 31 ; ç nda rayul ıh da Ça a ada Ce a r hastanesine gönderilmiştir Bunun sıhhi j durumu da ağırc&dır Barut kazasından yaralananlardan | binsi daha oldu Şimdiye kartar kazalarda yapı a a> sok k ¡ kaldınmlarmm İnşası müteahh dl»re yap tınlmakta İdi Beledlys bu eeae bu şekil ¡ deŞlstlrerek bütçeye konulan ödenekle top tan yol jralzcmesl satın alacak ve a c ¿1 bu malzen eyl kaza fen heyetlerine daiı tarak yolları buradaki daimi amele va= ta sils yaptıracaktır Yollan Belediye kendisi yaptıracak | Çatalca laza°ı dah llnüe dört okUun İn şasi tamamlanmıştır Kuirb^rgaz Çakıl BaSyenlce Kırcaall SSflerlnde lnş» ed! leu bu oku ar konru anlann 7in da yarcî mile çuk rnükeTiaıel olmuçtur Takında açılış tc eni yapı acaktır Halkevlerinin yıldönümü mi na.»ebetU9 21 şubatta yap lacafe törenlere ald genel pregr^m Ha ke\lerlne gönderilmiştir Bu yıl B»nlş ölçüde tören yapılacaktır Gön dertlen programa göre Halkevleri tarafın dan tertlb edilecek törenlerde milli konu lan İhtiva eden tiyatro konser »lir oyun ve st>\le ler» önem ver! ecel th Halkev lert HalkeU destanları tertlblevlp Eöne tecefclerdlr Bu hususta şimdiden hazırı k lan başlanacaktır Yeni dört okul binası OKUMA SEVGİSİ Yaşlıları gençleştiren, gençleri olgunlaştıran okuma sevgısıdir. Bu sevgiyi siz* BİLGİ 1 Halkevlerinin yıldonumB kolleksıv onunun kitabları ta Kıracaktır ÜNtVERSrTE KİTABEYİ DÜNYASI Hahat Bilgisine göre ' ARİTMETİK Bilgi T* Problemleri ükokul birinci, ikinci v« üçüncü sınıf ha>at bilgisine göre ve sınıf seviyesinde 380 problem ve bilgiyi ta<u>an bu kitab her ilkokul çocuğunda ders kitabı olarak bulunmalıdır 4 renkli güzel bir kapak 50 kuruştur Limanım zla isveç Umanları ara inda : seferler yapan Is^eç «Uaplerl seferlerini bundan sonra Flnlandlyaya kadar uzsta.Kamyon, otomobil lâstiği ithalâtçılar Birliği son camanlards fi caklardır Bu suretle Fin andlya He tica lm kamyon T» otomobil lastiklerinin « . retlmte gelişecektir Üfc defa llmenım zoa l&yetlere tevzii İçin bir llst« hazırlamıştır bulunan Vasaland fllepl cumartesi günü Bu liste muclblnoe TÜfiyetlera 2COO kam Kel«lnklye hareket edecektir yon re otomobU last'.ftı vertlscektlr BunEt Batlarına zam meseli'5i ların İki bine yakın kısmı istanbul ve An Dün kasablarm bazı arı koy m e 1 sat kara vilâyetlerine tahsis «dilmektedir matruşlardır Bu dükkanlarda sığır eti sa Av malzemesi geldi ti maktadır Et flatlannın arttırılması isi Tekel İdaresi tarafından elparls edilen al te*klk edfn konlsyorun hazirlad ğı ve ] av malzemesinden birinci partisi g°Imlş ete 20 kuruş u n yapılnası hakkındaki Te bayilere dağıtılmıştır Önumüzd»kl yıl rapor dun Belediye Daimi Encümenince İçinde getirilecek diğer partilerle adcıların tetkike boşJannuşSJr Er^rapne Vali uzun müddet İçin İhtivadan temin edile B°ledlye reisi LOt'l Kirdar başkan ık »t | mistir Netice bugün İlan edilecektir bilecektir BU AKŞAM Finlandıyaya vapur seferleri ^merlkadan Uman miza o^ Şilep gele eektli Bu vapurların getireceği inallar vü¿ bin tondur QúmrOk İdaresi bu malla r n boşaltı ması İçin tertibat alınmış talimli ve taiıîlve k«dro!artle muayene ekipleri r a lrl,,tj Gümrük antrepo arı bu c a l Dr. Kemal Saı^coğlu n^letalmiga kâfi gelmediği takdirde DeUet lan Düzeltme Da Costa hastalığı adlı Dentayo crımn antrepolarından da l=tLfade makalede (hastalarda ateş basması) edilecektir Delecek mallar çok çeşldllcHr olur diye yazılacak iken sadece (ateş Matbaacıya tehdıd mektuba olur) diye yazılmıştır Bu hasta1 arda gönderen elektrikçi «Bn kurt» matbaasının sahibi Aîlze ateş olmayıp ateş basması olduğurdan cBe^azıdda Eektrtk İdaresi kar^ı ndakl ozur a ler ve duzeltır'm Dr K. S & kakta bulunan taşın altın» otuz lira bı Takmazsan eenl öldürürüm» diye İmzasız Teşekkür tehdld mektubu gSnderrrekten san k el S tılkçl Beyflnln dıvasma İstanbul sekizinci Bursa Ahmed Vefık Fasa hastanesi »= İye cez» mahkemesince bakılmıştır Din • çocuk mütelıassısı lenllen tanıklardan taharri rremurlan a Dr SiMSEDDIN DORA İman tert batla Seyflnln teşın altına bı mu vefatı dolavı*üe cenazeve bizzat rakılan zarfa el atarken tutulduğunu »n <"• en Vali ve B^l^iye reisi Bav Dr¡atmışlardır Davanın de\aml tahkikatın Lu'fi Kirdar Bay Hamdullah Suphi tekmıllenmesl İçin kalrrı§tır TanrıOiere ve diğer cenazeje gelen yakın uzak butun dostlarımıza tedavisi Güzel bir toplantı çm burun ıhtımsmlarını esırgemıyen EvveİM gece güOrd Profesor Sedad Tavat Srtablb zel bi' toplantıda \ usuf Hikmet OttTra ve bütün meslek bulunduk arkadaşlarına candan tejkkürıeTİmızin Şu tophntı tabiri iblâğına gazetenizin tavassutunu rica de oldumolr=ıva siederiz nirine c okunur <Tı» Karısı Adalet Dora oğlu Farabı ıü>, «tu» ile biten iTarhan Dora s'mlerın, daha zı>ade kirlice kokuluca, > bulanıkça ş°jler için kullanıld gını duşun memege ımka1 jok Bir kıntı ile akıntı eks° ıya bulanı! pis ve kokuludur Asıntı üe takıntı hiç de yakışık alır haller deguc1 r Çakın tının yüzde seksen sonu fenaya çıkar salıntı ve çalkantı mide bulandırır kaşıntı taht'kurusurdan uyuza kaçar butun nahoş şevlerin hav at sahası etındıgı yerlere mahsus bir ko'ü manzara sallantı, yedi maha leve zararı dok ır o n salının adını b le fenaj a çıkartan bir illettir Çalkantı çarpıntı dosuntu suprüntü, ovuntü hepsi b rıbır nden kötü Çıkıntı fazlalık ıkıntı ile sıkıntı ise cümleye malum Eh böyle olunca «eli yüzü düzgün rrusahabetı tatlı» kişilerin bir arava gelip sohbet etmelerine ne yalan seyhyevım toplantı demeğe dıhra v?ımıyor Erbabı daha iyi bilir ya esV den içtima dedig miz bj bir araya geh ' re topyekun toplantı adını veri" » top •antıya vesile te=kıi e J en ış2°ri avn avrı o/^lonrl T rVı.n Kalnva Vınnlnntı vahud Amerıkadan 20 vapur dolum mal geliyor ÜSKÜDAR H A L E'de İSMAİL DÜMBÜLLt] T İ Y A T R O S U Kıymetli ses sanatkarı TERIHA KINALI Halk Türküleri okuyucu ı AZIZ ŞENSES Sevimli Okuyucu KÜÇÜK MUALLA birlikte ve zengin varvete BİR YAYINEVİ ve bütün Idtabcılarda bulunur BU En büyük aşk ve tüyler ürpertici ihtiras kitabıdır Zıja Şakırın yazdığı bu kıtab okuduğunuz bir suru hayalı romanlardan değildir Fıatı 200 kuruş Taşraya 215 kuruştur Satış merkezi Aalıye kıpısı karşıcında Meydancık hanında (Anadolu lurk Kıtab Deposu) CİNCİ HOCA MEIEK'te tarafından A K S A M CAZ ÇİÇEKLERİ filminin unutulmaz jıldızlan HARRY JAMES ve orkestrası nefis bir surette yaratılan JUNE ALLYSON GLORA DE HA VEN LUCILLE BALL GENÇLER Renkli şaheser sunulacak Dans Caz Eğlence Müzik ve nefîs bir mevzu MOLAS BİLENLER. BJ £< SO'iUfiDA JtD Y[UB V AUUY.LÍ D 3. Mî zıplantı ziyafete yiyinti konferansa «oylentı, konsere çalıntı °u>ınet dugjıııme 1 esntı otegı dugune ilerisini duşunup zırıltı fi an d°*rıek ıcab etmez mı? Laf uzadı Bırakım biraz di^a uzayacak Içtmaaan İçtimaa fark vardır bazılarına toplantı adı vermek caizdir dıyıp sozu tatlıya baglıj alım Bizim dun akşamki içtima bu ne/iden değildi. Y yıntı içıntı söylenti hatta hafif ter ıb çakıntı bile vardı Ama çok çujcur ne asıntı oldu ne sarkıntı Babıalınm en emektar nâdirinin ellinci meslek yılı kut'andı Ziyafet salonu, iğne atılsa yere düşmeyecek kadar kalabalıktı. Muharrir edib gaz»t»ci şair nâsir, k tabcı hasılı jazı ve fıkır piyasacında kafa kalem ve pabuç eskitenlerle kafa ka em ve panuc eskitenleri essıtenler bu matlu ve kutlu gece vesıleBile galiba ilk defa kadeh tokuşturdular Yenildi içıld na*uklar hattâ tutuk lar 1 oruçtu Hasi 1 güzel bir gece geçirildi Yazan arla ba^an ir n meclisinde ne konuşulur? bazıdan, çiziden konusul Once bir yarım saat kadar iftar sofrasında top bekler g bı başlar dındaane b r huşu içinde masaya egık gözler boş tabaklara hulvalı hulyah dikilmiş, kuloklar tabak şıkırtılarında burunlar ikide bir garsonların aralık ettiği mut'ak kapısından buram buram tdten yemek kokularında bekleşlldi Bu arada, çaresiz nutuklarla safra bastırdık Yemekten evvel nutuk iyi oluyor d kkat 1 dınlenıjor Istırab zekâyı açar derler Hatibin her sözü insanın beynine inmiş bir tokmak gibi sözleri hafızaya ojl« bir çevriliyor ki sormayın! Bir aralık nutuk ziv afetine mayna verildi Mutfak kapısından yemekl°rin kendileri yerine halâ VokıOarı gelıvor Sayın davetliler bir parça da kendi kendilerini avutmak için yarenliğe başladılar Yahu, derinden bir ses geliyor Aaim Usun nutku bitmedi mı 0 Nutuk degıl o karnımın zili! Bir 3İ telâşlı telaşlı, garsonu çağırdı Garson! Efendim. Sizde koltuk degneg! var mı? Ha>ır Vah vah! Yanındaki sordu Koıtuk değneğini ne yapacaksn| ayol? Solucanlarım açlıktan yürüyemez | o du da Sofralık nükte değil ama söylemi, bulundu Ku ak misafirliği ettiğime b r bakıma pişman oldum Derken geç oldu ama temiz o'du ta baklardan ve şişelerden gözlere fer be nizlere kan canlara derman ge'dı Çe neler, dışlenle ve dlL^rile işlemeğe başladı Ziyalet sofrası birdenbire, bir yemekli akademi halim aldı Buluşmayı tertib eden «editörler» yanı, «naşirler» derneği ıdı Osrrantıca naşiri bıra.np frenkoe «di töre il afatın sebebi üzerinde bir hayli tartışmalar oldu Naşirin türkçesi arandı, arandı, bulu1 namadı Birisi haber yerdi Nafile aramayın bula nazsınız De minkl kıtlıkta, piyazcıya, karnını 00 j yurmaga gitti Işi'enler gülüktüler Başka birisi, atıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog