Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

4 uncu basılışı bir çok hastalıkların ve ilâçların yeni tariflinle çıktı Bayı ve kıtabcılarda 200 kuruştur (7 Gün Neşriyatı) umhuriyeı 22 inci yıl Sayı: 7698 KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf n mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarasu 24298. Yaa itleri: 24299. Matbaa: 24290. r Ingıbzceden tercüme edilen senelik kitabı MUHABBET KÖPRÜSÜ Zekâsı ve çalışması sayesinde bir çiftçi uğunun kazandığı zaferin rormnı. 75 kuruş Çarşamba 23 Ocak 1946 D HALİD Kitabevi Hikmet Bayur, Parti Grupu, idare Kurulunun kararını uzun konuşmalar ve tartışmalardan sonra kabul etti Çıkarılma kararının Genel Başkanlık divanına sunulması oyu ile kabul olundu 284 üyenin 280 Moskovada Di? içlen Bakanları Konferansına ald ilk resim. 1 Molotof (sağında Vıchınsky), 2 Mr Berin, 3 Mr Byrneg Birleşmiş Milletlerde çıkan buhran Rus y anın Yunanistanla İndonezya için Güvenlik Konseyine müracaati büyük bir heyecan ve hayret uyandırdı Yanan Başbakanı: «Memleketimizdeki İngiliz Kuvvetleri topraklarımızda bizin tam muvafakatimizle kalıyorlar» dedi Ankara 22 ( a a ) C H. P.jMeclıs Grupu Başkan vekilliğinden 1 C H P Meclis Grupu Genel Kumlu 22 1/946 salı gunu saat 15 te Kütahya milletvekili Receb Pekerın taşkanlıgmda toplanarak Manisa mületve^ Kili Hikmet Bayurun Parti Grupundan çıkarılması hakkında Grup idare Kuruıu tarafından sunulan ve tam sureti aşağıya yazılan teklin inceleyerek karara varmıştır Soz alan bir çok hatıbler konu üstünde uzun uzadıya incelemeler yaparak Grupa sunulan teklifin lehinde fikirlerini söylediler Hatıblerden biri bu kararın alınmaması ve dıger bir hatıb de bir adalet lüzumu olmasa bile şefkat icabı olarak bu defalık Gruptan çıkarma yerine ihtar cezasının yeter görülmesi teklifinde bulundular Konuşmanın sonunda soz alan Başbakan, idare Kurulu teklifinin Genel Kurula arzından ev*«l Hikmet Bayurla görüşerek Bu>uıt Mı ¿et Meclisi ile Parti Grupunun atıbarına dokunan ifadelerinin ve Parti seçim Manisa milletvekili Hikmet Bavur esaslarına karşı yaptığı tanz^nn düzeltilmesine fırsat \ erdiğini ve bu kayıd altında tekrar Parti arkadaşlığına devam ıçm imkan aradıgıu ve bu konuşmalardan müspet bir net ce alamadığını bildirdi Butun soz alanların konuşmaları bittikten sonra verilmiş olan on=rge'°rden bu ışın bugün bir karara başlanmaması \e cezanın ihtar derecesine indirilmesi hakkındaki 1*1 teklif oya konarak kabul edilmedi Son olarak verilmiş olan on beş imzalı önerge uzerme Manisa milletvekili Hikmet Bcyurun Parti Grupundan çıkarı ma=ının Genel Başkanlık divanına arzı teklifi, açık oya (konarak me\cud (284) ujenm Í280) oyu ile kobul olundu Bir milletvekili red ve üç milletvekili de çe«nser (müstenkif) oy vermişlerdir Bu neticenin teb iğinden sonra bugunku konuşmalar tutanağının yayınlanması hakkındaki önerge kabul olundu 2 C H P Meclis Grupu idare Ku Arkası sahife 3 Su 2 de Manzara «aeral Da GaulU on istifan haberi Pariste, Londrada W %SAi etrafına bakmağa mecali o I Londra 22 (a a ) Sovy«i<j|iuı,ahHarb tttrnıa|jbulundugundan. Inlan öteki Avrupa şehirlerinde bir Taom has heyeü başkanı M Yıchin'ky buı gllu a^isrlerımn Yunanıstanda kalı> gibi patladı Fransaya bir ana%asa ması keyfiyeti jemlgıye uğranuş o gun ogleyın Londraya varmıştır ıazırlamağa {alışan geçin meclis, De memleketlerdeki ingiliz kuvvetlerinin' Rusların güvenlik konseyine Maulle un şahsında bir istikrar ve emu aştjrma yollarını sağlamak zarure yaptığı muracaatler ııyet unsuru bulmuş sayılı)orda Memtinden ilen geldiği şeklinde izah ediLondra 22 (a a ) Bugün, güven lemez ingiliz asker erinin Yunanıseken temsil eden üç bujuk parti, Kolik konseyinin toplantısı esnasında tanda bulunması, memleketin iç sinunistler, Sosyalistler ve Halkçı ¿arnSovyet hevetmm başkanı M Gromyko yaseti uzefuıd* bir tazyik mahiyetini! ıurıjet hareketçileri aralarındaki prenıp ve program bağdaşmazlıklarını onun aşağıdaki takrir suretini okumuştur andırmaktadır Yunanıstandakı mur| avecinde örterek birlikte kurdukları «Sovyet hükümetinin talimatı ge tecı unsurlar ingiliz kuvvetlerinin, ıııkumetı önümüzdeki seçimlere kadar reğince hareket eden Sovye* er B r memlekette bulunuşundan ekseriya ruruteceklennı nrau\orlardı Hiç bekgı heyeti Birleşmiş Milletler ana fayda anmakta ve memleketin de1 enmedık bir zamanda De Gaulle'un v asasının 35 mcı maddesine dayana mokratık kuvvetine karşı harekete! jı»denbıre ıs basından çekilmesi dogurak Yunaıustamn bugünkü durumu geçmektedirler Yabancı bir devlet asabıleceğı neticeler bakımından çok nun güvenlik konseyinde müzakere] nuhım ve tehlikeli bir hadisedir »dilmesi icab ettıgı mjtaleasındadır Aricas» sahlfe S Sü 5 tt i Geçici meclis başkanına yazdığı raek«•,*•• •<!•••• ı nbda, De Gaulle, ıstıfasma sebeb olacak artık kendi vazifesinin sona erdıinı ilen suruvor 1940 haziranında feâket uçurumunun içme yuvarlanan "ransa bugün kurtulmuştur Fran«ııar, dnsmanı topraklarından kovmmiar Ihın bolge«ınî ele geçirmişler somurclerme tekrar kavuşmuşlar, burukievletler arasında eski yerlerini alntuardır Memleket bundan sonraki mnladderatma demokratik geleneklerine ıjarak normal bir şekilde docrudan ioğrma hakim olmak mevkiindedir De îaulle bu ihbarla kendine yapacak is salmadığını hattâ politika ha\ atına •utun butun veda edeceğini sojlu ror Londra 22 (a a) Başbakan Haki vermek taraftarı olmasa bile HakimiBu harbin şüphesiz en enteresan slminin istifası hakkında Tahrandan gelpn nin iş başından çekilmesinin meselenin nalarından biri olan General, mektn"ıaberler Güvenlik Konseyinin artık ıkı taraf arasında dostça halli için müranda vazıyeti acaba olduğu gibi ıra ¡undan sonra Rus Iran ıhtılâfıle meş zakereler yapılmasına unían ve eteği ınlahvor* istifası gerçekten bu kadar gul olmak mecburiyetinde bulunmadığı muhakkaktır >asıt ve sübjektif bir sebebe mı davahuşu unda Birleşmiş Milletler mahfilIran heyeti yeni talimat beklemekle ujor'' Bes yıllık kısa fakat çok heveler nde bir kanaat uyandırmıştır Yeni beraber bunları almadan once meseleanlı mücadele hayatında o, vakıa pokurulacak kabme Rus İsteklerini tama nin Güvenlik Konseyine tevdii hakímıtıka sanatına karsı bir yakınlık veya mıle tatmm edici mahiyette tavizler Arkası sahıfe 3 Su 6 da leves duyduğunu hiç bir zaman gösternemıstı Dun\a hâdiselerini uzaktan tacib edenler De Gaulle'un adeta ı«tenıye ıstemıye politika vaptığını durnp Inrnrken olmıvacak yerde kııskunlııker çıkardığını bazan acemice hareketerden kaçınamadığını görüyorlardı Fakat bunlara rağmen, hattâ belki bıınardan otüru halk efkârı onu çok sevior ve şaşıyordu De Gaulle Fransız nukav emerinin ve Fransız birliğinin embolu olmuştu Parti dalavereleımlen uzak kalmış temiz bir maziye saub olması onu. politikacılar arasında ia yardımı aranır, ynksek bir şahsiyet rapmıştı Atına 22 (a a ) Yunan Başbakanı Bununla beraber, De GauîIe'On «isim Sofulis asilere bir ültimatom vererek bitti» di>erek Fransa hesabına çok knsafu 16 ya kadar teslim olmalarını İs etık bir zamanda ortadan çekildiğine miş aksı takdirde Yunan asken kuvnanmak da zordur Memleket, basma vetlerinin i§e müdahale edeceğini bil gelen felâket yükünün altından doğrnldlrmıştlr nus namusunu temizlemiş bulunuyorAsilerin Kalamatadatı alıp götürdük sa da henüz kendi benliğim tamamıle leri 300 rehinenin akıbetlerinden endişe kavramış eski sıhhatli durumuna kaduyulmakladır Fiısmuş değildir Avrupa barışında kuvAsiler Kalamatadan çekildiler retlı bir faktör olabilmek için Fi ansa Atına 22 (aa) Kalanata rlan alıdaha bir havlı gayret harcamak siyasi nan haberlere göre asiler şehir dış na bunjesıne şekil vermek zorundadır çekilmişlerdir Resmi makaralar darurefsırcılerın umum! olarak ilen sürma hakim bulunmakta ir Çetılen ac düklerine göre De Gaulle'un istifasını ler, beraberlerinde rehine olarak ban bugrunku şartlar altında hükümet mekimseleri götürmüşlerdir Hukumpt kuvkanizmasında raslannn güçlüklere yorvetlerinin kumandanı teslim olma arı mak daha doğru olacaktır Komünistıcm asilere 48 saat mühlet vermı tır ler bilindiği gibi icra kim etinin her Atmadaki Kral taraftarı gazeteler vahareketini önceden tav in etmek hüzıyeti istismar etme'< maksaJıle hâdisekümete adeta hiç bir sorumluluk pay lerin hukumetcıl»r tarafından mdba'abırakmaksızın onu devamlı kontroilir gah olarak go terılmekte olduğunu ileri altında bulundurmak istiyorlar Gecensürmektedirler NADtR NADİ ı Arkası sahıfe 3 Su. 3 te 'MS..*. ..LM. « çj 4 t» •onan Başbakanı Sofuks Vichinsky Londrada Amerikanın siyase Amerikalılar, Dış İşleri Bakanlarına İngiliz Rus davasında ihtiyatlı hareket tavsiye ediyorlar Bir çok Amerikalılar, yeni Genel Kurulun, davetler arasında, Milletler Cemiyetinden daha fazla siyasete alet edilmesinden korkuyorlar. dırlar Güvenlik konseyine verilen salâhiyetler ve bilhassa veto hakü demokratik prensiplere uygun gorulm ıyor ve hattâ yem teşkilât bu balamdan eski Milletler Cemiyetinden daha az demokratik addediliyor Butun yorumcular dünya sulhunun Arkası sahıfe 3 Su 5 te Hasan Ali Yücel Fransadaki Cüvenlik Konseyine müracaatın buhran geri alınması bekleniyor Komünistlerle sosyalistler yeni Başbakanın kim olacağında uyuşamıyorlar Iran kabinesinin istifasından sonra,. M Aunol NewYork 22 (a a ) Amerıkada, ilk buhranını geçirmekte olan yeni Bırıeçmış Milletler kurulundaki hâdiseleri endişe ile takıb etmektedırl°r Bir çok Amerikalılar, yeni genel kurulun eski M^U°tler Cemiyetinde olduğundan daha fazla devletler arasında bir siyaset âleti olmasından korkmakta Trabzon limanının inşası hazırlıkları 8 milyon liraya ihalesi yapılan ve en modern tesisatı ihtiva edecek olan limanda 1520 gemi barınabilecek Talebe Birliği nizamnamesi Millî Eğitim Bakanı, yeni esasların yazılmasını menetti! Üniversite Talebe Bırlıgı dun öğleden sona Milli Egıtım Bakanına B«yazıddikı Marmara salonunda bir çay vermiştir Fakülte talebe cemiyetleri de egelennın bulunduğu bu toplantıda muhtelif meseleler etrafında hasbıhal yapılmıştır Öğrencilerden biri, ıkı yıl ev Arkası saHı+e 3. 6u. 4 te Anıt Kabir için Başbakan Sofulis, asilere bir bayrak direği ültimatom vererek bu gün teslim olmalarını taleb etti vatandaşımız hediye etti Yunanistandaki isyan Paris 22 fa a) Ogle ızeri Fransız konmmst partisi aşağıdaki tebl gı j ayınlamısfır Ankara 22 (a a ) Hab°r aldığımıza "Halkçı cumhurijet hareketi veni h3 kumetm tenkili vazifesinin komüniot göre Trabzon limanının inşaatına aid hazırlıklar oldukça İlerlemiş bulunmakbir başkana havaleli hikkında partimiz. ce yapılan te\l fi kıbul etmediğinden ko tadır Bu liman inşaatım üzerine almış olan Arkacı sahıfe 3 Su 2 de »irketın inşaat programı İle şantiye eU'<i pro'elerini hazırlatmak üzere tngıl ırMe" müşavir mühendis olaras da et ett ğımiz tanınmış liman inşaatçılarından Ernest James Buckton 11° mikıne ve t^ısat işleri mútehaísislanndan Roy Mıtchel Ankarava gelı'şlerdıJam.°s Buckton Bavındırlık Bakan 36 metre boyundaki bu demir i eı mutenassıslan tarıfından hazırla ımış olan etudleri takdirle kar^ıl^mıştu direği Amerikadaki bir Insılız mütehassısları bu etüdler il Arkası safcı/e 3 Su % te Ankara 22 (Te efonla) Amerıkada bulunan vatandaşlarımızdan N«zm Cemal adında bir fabrikatör Dış işleri Bakanlığımız vasıtas le Başbakanlığa müracaat etmiş \e Ebedi Ş ? Ataturke <f c evgı saygı \e bağlılığının bir nj'anesı olarak Anıt Kabre dikilmek üzere bir bıyrak dıregı hediye etmek istediğini bildirmiştir Arkası sáhxje 3 Su 6 da Bankası Kanun tasarısı dün Meclise verildi Ankara 22 (Telefonla) On mı'y^n iıra sermayeli bir Kredi Fonsije Bankası kurulmasına dair kanun tasaıısı bugün Meclise verilmiş ve ilgili komisyonlara havale edilmiştir B lındıgı gibi Emlak ve Eytam Bankası ^lerı de tasarının kanunlasmasıle beıaber Kredi Fonsı>e Bankası tarafından yürütülecektir Yeni bankanın kurulmasıle yapı ve İmar iş en üzerindeki çalışmalar daha geniş ve etraflı bir şekilde desteklenecektir YARIN İLK DÂVA!, Cemal Nadirin buyuk renkli karikatürü Ahşab yapı de</n bir facıaymıs monşer 1 Bir yangında . i z lerce ev yanar, milyonlarca liralık millî servet kul olurmuş Bereket versm su beton yapılara 1.. Milyonlarca liralık servet bîr hm* ırınrl* imi nluvnrl .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog