Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

194Ş 7,2S Açılış ve program 7,30 Orkestra •serleri fPl.) 7,4 5 Haberler S.<X) Orkestra eserleri (Pl.) 8,30 Kapanış ve program. RADYO C Bugünkü Program > KIZILAY İstanbul Deposu Direktörlüğünden: Derneğimizin 1810 metre haricî telefon tesisatı için Takas Limited Şirketi Tasfiye Memurluğundan: 19/7/939 günlü ve 2,11/1541 sayılı kararname ile müteşekkil ve İstanbul Adliye Sicilli Ticaret Memurluğunun 24908 numarasında kayıdh «Takas Limited Şirketi, nin, Bakanlar Kurulunca ittihaz buyurulup 29'12'r945 gün ve 6193 sayılı Resmî Gazetede neşredilen 24/12/945 gün ve 3/3474 sayılı kararname ile tasfiyesine karar verilmiş ve şirketin esas mukavelenamesinin 20 nci maddesine tevfikan tasfive memurluğu görevi müdürler heyetine tevdi kılınmış olduğundan şirket alacaklılarının şirketteki haklarını bir sene zarfında İstanbul Bahçekapıda kâin İş hanında mahsus dairelerde oturan tasfiye memurluğuna müracaat ederek isbat etmeleri ve İzmirde bulunan ilgililere bir kolaylık olmak üzere 28/2/946 tarihine kadar müracaatlerini, mezkur tarihe kadar, İzmirde Kardiçalı hanında kâin şubemizde bulundurulacak irtibat memurumuz vasıtasile de yapabilecekleri ilân olunur. HALİ TASFİYEDE «TAKAS LJMİTED ŞİRKEfTİ Tasfiye Memurları ÇİFT BÜKÜLMÜŞ KAPALI BRONZ TELE ihtiyacı bulunmaktadır. P. T. T Müdürlüğünce tanzim edilen şartnameye uygun evsafta olması ve mezkur idarece kabul edilmesi şartile bu kadar teli satmak istiyenlerin Depomuza müracaatleri. 12.29 Açılış ve program 12,30 pidll müzik fFI ) 12,35 Haberler 1S,00 Radyo salon orkestrası f i Mozart; Flgaronun Düğünü operasının uvertürü 2 Mozart; Fan'.ezl . Mosaique, 3 Nolck1 Bourrf (çalarr Enrer Kakıcı), 4 Waldteuíel Yıldızlı kubbenin altında, S Yapılacak iş : Kesim, nakil ve istif işi Georges; Venüs ve Adonis) 13,30 KaMahal ve mevkii : Kandıranın Çukurgeçid ormanı 3 numaralı maktaı P«nış, Miktar ve emsi : Kayın, gürgen v« meşe odunu, 12600 kental k Muhammen bedeli : Beher kentali 100 kuruştur. 17.58 Açılış ve program 19,00 Radyo daas orkestrası 18,30 Fasıl 19,00 ilk teminatı : %7,5 hesabile 965 liradır. Esterler 19,20 Geçmişte bugün Müddeti : 31/8/946 1£»,25 şarkılar 19,45 Sağlık saati ihale şekü : Açık eksiltme 20,00 Çeşlüll sololar CP1) 20,10 Radİhale tarihi : 25 ocak 946 tarihine raslayan cuma günü saat 15 te yo Gazetesi 20,45 Mandolin birliği 2 1 0 5 Posta tutusu 21,20 Radyo salon ihale yeri ! izmit işletme Müdürlük binasında orkestrası ) 1 . Crıopln Nokturn, 2 Lohr; 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı odunların kesim, dallarından temizleMssallann valsl, 3 Kcester; Hind. ninnisi, me ve Kumcağız deposuna nakil ve istif işi açık eksi'tmeye konulmuştur. 4 Pacternegg. Köy dansları> 5 Sgam2 Buna aid şartname Ankarada Orman Genel Müdürlüğü ile istanbul, bati Hüps, 6 Leo Delibes; Menba eBalet sültU, 7 Krelsler Aşk neşesi) Adapazarı, Geyve. Karasu ve izmit Orman işletme Müdürlüklerinde v« Turnalı 22.00 TaAhI Türk muzlgl 22,45 Haber Orman Bölge Şefliğinde görülebilir. ler 23,00 Kapanış ve program 3 isteklilerin ihale gününde evrakı müspite ve ilk teminatiarile komis(576) yona müracaatleri. Devlet Orman İşletmesi İzmit Müdürlüğünden . 1 Belediye otobüsleri için kapalı rarf usulile 12600 teneke benzin al* nacaktır. 2 Satın alınacak benzinlerin tenekesi 7 lira, hepsinin tahminî bedeli 88200 liradır Yüzde yedi buçuk teminat akçesi «6615> liradır. 3 Eksiltme, ocak 946 ayının 29 uncu salı günü saat 15 te Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Şartname, Otobüs İşletmesi Müdürlüğünden alınabilir. 5 İsteklilerin teklif mektublannı 29/1/946 salı günü saat 14 « kadar Belediye Encümenine vermeleri lâzımdır. (490) Adana Belediye Başkanlığından: BULMACA 1 ] ¿ í 4 2 1 • 1 • \m II t 1 25 ocak 1946 tarihînde ve saat 14 te açık arttırma suretile muhtelif hurdalar satışa çıkarılmışta1. Belediyemizde acık bulunan 50 lira aslî maaşlı kimyagerliğe gıdaî tahli 2 Şartnamesi Galatada Bankalar Caddesi, Hezaran han 4 üaefl katta Tasfiye Bürosundan bedelsiz olarak alınabilir . lât yapabilecek sertifikalı yüksek bir kimya mühendisi alınacaktır. İcabında diğer dairelerde de munzam vazife almasma müsaade edilecek olan bu gibi ev 3 Satışa çıkarılan mallar Zeytinburnu Çimento Fabrikasında görülebilir. (740) safı haiz kimselerin Yüksek ve Sosyal Yardım Bakanlığı nezdinde tayin mua 4 İhaleyi yapıp yapmamakta Tasfiye Bürosu serbesttir. meleleri tekemmül ettirilmek üzere evrakı müsbitelerile birlikte Belediyemize müracaatleri ilân olunur. ' (492) Kimya mühendisi alınacak Belediye Başkanlığından: Zeyfinburnu Çimento Fabrikası Sümerbank İşletmesi Tasfiye Bürosundan; C 9 1 Deppoy Taş karakolu arasında, yapılacak olan parke yol inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. » 2 Keşif bedeli 47783 20 Ura, muvakkat teminatı 3583,75 Uradır. f 3 ihalesi 8 şubat 946 cuma günü saat 16 da Belediye Encümeninde yateslim müddetlenle sipariş kabulüne başlanmıştır. Adres: OSMAN 9 pılacaktır. TAŞÇIOĞLU. Galata, Karakoypalas 6 ncı kat Posta Kurusu Soldan s&ğ»; 4 Bu işe aid teklif mektublannm ihale saati olan saat 18 dan bir saat Galata. 1444 TEL: 40594. 1 Baştan aşağıya koza İpliğinden vüevvel yani saat 15 e kadar Belediye Ercj^eni Başkanlığına verilmesi şarttır. euae getirilmiş, 2 Kortrr.afc veya ver(Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.) nekten çekinmek. 3 Soğut havalarda 5 işbu parke yola aid şartname, keşif ve diğer evrak Belediye Fen Iş>ri rtlcudümüzün bir kısmını konır^ bazıları 5nun tekrar gökten İneceğine kanldlrler Müdürlüğündedır. İsteyenler oradan parasız alabilirler. Özel İdare akarlarından Bandırmada istasyona yakın ve dente kıyısına 4 Sanlb olma hareketini yapış, taşıma 6 Bu iş« girecek olanların «1 az 3 gün evvel Belediye Fen lşl«ri Mürabıtalarından birinin y.arısı. 5 Mas (400) metre murabbaı arsa üzerine betonarme olarak inşa dilmiş, alt katında dürlüğünden ehliyet varakası almalan Iü7umu ilân olunur. (728) kara ve kepaze, Türklerde baş bey köyler iki dükkân, bir kıraethane, bir lokanta, iki ufak oda, üç kurnalı bir banyo daiıte misafirhanedir. 6 insanın bütün se resi üç gözlü hela, ikinci katında, on beş oda, üç duşlu banyo, ayrı ayrı hela, lamet ve rahatı onu tutabilmektir. 7 Her şeye başını sallayan meşhur keçinin üçüncü katında on dört oda, iki duşlu banyo, ayrı ayn üç hela ve ayrıca bir ıah!bl, Holarjdalılarm durmadan yaptıkları. kule odası ve iki koridoru olmak üzere bir tavan arası ile bir miktar bahçesi 40 lira aslf maaşlı biri Tavşanlı, diğeri Emet İlçeleri olmak «zere iki 3 'Askerlikteki kahramanlıklarla Utlhar bulunan otel binasının mülkiyeti kapalı zarf usulıle yeniden satışa çıkarılmışta. stmek istiyealerln aldı&ları so^adlarraBinanın tahmin bedeli (220,000) lira ve geçici teminatı (16 500) liradır. veterinerlik münhaldir. Evsaft matlubeyi haiz olanların evrakı müsbitelerile (457) lan, sıcakta ve yağmursuz zamanlarda İhale bedelinin birinci taksiti peşin yani on beş gün içinde, diğer iki taksiti altı Kütahya Vilâyetine müracaatleri ilân olunur. ;ok ararjan esnaftan. i» Ademin oğullaından her binin sülâlesi, Bulgartetanda şar ay ara ile üç taksitte ödenecek ve para tamamen, ödeninceye kadar bina özel idare namına birinci derecede ipotek edilmek şartile ferağ olunacaktır. >ir şehir. AMEBÍCAN Teklif mektubları ihaleden bir saat evvele kadar kabul edileceği ve ihaYukarıdan aşağıya; 1 Temek onunla taiinır. 2 Rahat lenin 7^2'946 gününe raslayan perşembe günü saat 15,30 da n Encümeninde EXPORTLiNES e müsterlh> muayyen kanun ve nizamlar yapılacağı ilân olunur. (498) İNCORPORATED NEWYORK ları başka hiç bir şeyle bağlı degtı. 3 Tashih İlk defa olarak 18 '1 '946' günlü gazetemizde çıkan yukarıdaki 3aa bitki ve ağaçların salıverdikleri, »yırLimanımızda bulunan na feskt dilde). 4 Bugün çok müşkül ilânda satılacak otel binasının veri, tashih hatası neticesi gösterilmemiştir. Satılacak otel binasının Bandırmada bulunduğu tavzih ve tashih olunur. ıtr durumda olan memleketin balkı 5 Ipyilll bir durum gösteriş 6 Bir harVapuru; Beyrut, Hayfa, İskenderiIn okunuşuı nota. 7 Bir tenblh terimi, ye ve Nevyork limanlan için eş•ekememezüfin en ust perdeline yükielyayı ticariye alarak 26 ocak Cuolç a Yemiş satanlardan biri. 9 BüUk hakan, aşağı derecede martesi günü hareket edecektir. Eifelkf bulmacanın halledilmiş şekli Nevyorktan limanımıza gelmesi beklenen E X Í B Í T O R vapuru ÖKSÜRÜK Trakya ve Çanakkaled«ki elektrik tesislerini kontrol ve düzenlemek için 5 şubata doğru, EKMİNSTER va1 merkezleri Tekirdağ ve Edirne olmak üzer» ihtisas mevkili, seksen lira asli ve puru 14 şubata doğru gelerek maaşlı iki yüksek elektrik mühendisine ihtiyaç vardır. 2 A T AİAİLİIİŞU K Nevyork için eşyayı ticariye kaBRONŞİTE isteklilerin gerekli belgelerile birlikte 15 şubat 1946 cuma gününe kadar bul edeceklerdir. "Her ttfrîu tafsiS N Í Trakya Genel Müfettişliğine yazı ile başvurmaları ilân olunur. (623) I İR K .KARŞI lât için Galatada Tahir hanında 3 U II • s m 1 Anyanların nazarı dikkatine: EKSKAVATÖR Yol yaptırılacaktır. Adana Belediye Başkanlığından: Hayvan Sağlık Memurları ve Nalband Okulu Müdürlüğünden: Miktarı Tutan Teminatı Cinsi Lira K. Lira K. Tahmin Ti. 169 84 2264 60 268 kuruş 845 kilo Ekstra ekstra zeytinyağı 1 4 asid Okulumuzun 946 mal! yılı yeği vesaire fhtiyaclan meyanında zeytinyağı da açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme, Cağaloğlunda Yüksek Okullar Saymanlığında toplanan Satmalma Komisyonunda 30/1/946 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. Şartname, Selimiyede Okul Müdürlüğünde pazardan başka her gün görülebilir. Vericilerin belli gün ve saatten evvel yatıracaklan teminat makbuzları ve aranılan diğer kanuni vesaikle birlikte komisyona gelmeleri. (301) Balıkesir Valiliğinden: Kütahya Veteriner Müdürlüğünden: Belediyemi* şehir bandosu için bir öğretmene ihtiyacımız vardır. 75 lira aylık ücret verilecektir. Belediyemiz memurlan gibi yardımlardan da istifade edecektir. İsteklilerin ihtisas ve şimdiye kadar çalıştıklan yerlerden alacakları bonservis vesair belgelerile Ordu Belediye Başkanlığına müracaatleri (729) Ordu Belediyesinden: Karacabey Türk Hava Kurumu Şubesinden: Kurban Bayramında toplanıp temizlettirilmiş ve tuzlanmış derilerimiz havadar yerde muhafaza altındadır. Bunlar bin ddrt yüz altmış dokuz koyun ve yüz altmış be? keçi açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma günü 29/1/946 salı günü 13 te, istekliler ayni günde Karacabey Türk Hava Kurumu şubesine müracaatleri. (723) THOMAS SAY Yüksek Elektrik Mühendisi Alınacak Trakya Genel Müfettişliğinden: komprimeleri ¡P|AW|K|E|TfAİŞTl DENİZLİ PAMUK ve İPLİK SANATLARI İşletmesi Türk Anonim Şirketinden: Şirketimiz Denizlide en az dört ve en çok yedi bin iğlik bir iplik fabrikası kurmayı kararlaştırmıştır. Fabrikanın makine ve bütün aksamınızı yeni olması şarttır. Muharrik kuvvet şehir elektrik cereyanile temin olunacaktır. Fabrikayı kasa müddetle kurup işler hale getirmeyi taahhüd edecek olan firmaların şartlarımızı anlamak üzere, ehliyetlerini bildirir belgelerle en son 1/5/1946 tarihine kadar ya bizzat gelerek veya mektubla tekliflerini şirketimize bildirmelerini ilân ederiz. 4 z • |E|K|M|E|K|«|A 5 E|Y|«|A|«|T A | R | H e H|A|Z N|£|B N E m 7 IİL E n L|K E M H i R|A Kil B|E|B S A •İKİAİLİEİMİSlt Z şfLiiı» ••••• Yangın Söndürme Motopompları Ingilterede pasif korunma teşekküllerinin kullandıkları tiplerden SÍGMUND PUMPS (Great Britan) Ltd. fabrikasının dakikada 120/220 galon su basan, 2 otomobil lâstik tekerlekli araba üzerinde 8 2 0 beygirlik benzin motorlu motopompları gelmiştir. ADRES: OSMAN TAŞÇIOĞLU, Galata, Karakoypalas 6 ncı kat. Posta Kutusu, Galata 1444. Tel. 40594. üncü kattaki Hayri Araboğlu ve şeriki acentalığına müracaat Telefon: 44993 2 1 . Sicilli Ticaret gazetesinin 15 eylül 945 tarih ve 563 üncü sayısında intişar etmiş ortaklık esas mukavelesinin 3 üncü maddesinde beheri 250 lira kıymetinde ada yarılı dört yıiz hissenin resmî 1324 sayılı damga resmi kanununun 251 inci maddesi mucıbınoe 4/12/1945 tarih ve 515275 sayılı makbuz mukabili İstanbul Borsasının 21/1/946 nallan istanbul Defterdarlığı Malsandığına yaSapanıı 1 Aşağıda adlan, forma ve baskı sayılan yazılı istatistiklerin tab'ı işi tırıldığı ilân olunur. mdr» 1 Sterlin 5,20 açık eksiltme ile ayrı ayn ihale edilecektir. •wYork 100 Dolar 132,50 Elektromekanık A. Naki Erenyol Muhammen forma Baskı nevr» 100 isviçre Fr. 30,3255 Eihomlt Komandit Ortaklığı ıdrtd 100 Pezeta 12,84 sayısı sayısı jckholm 100 isveç Kr 31,13,25 800 1 Kütübhaneler ve müzeler istatistiği 8 ESHAM VE TAHVİLÂT 14 2 Mesleki ve yüksek öğretim istatistiği 1500 % 5 faizli ikramiyeliler 14 3 Orta öğretim istatistiği 1500 Alı» fleta» 1939 Model, Chrysler Royal tak14 4 İlk öğretim istatistiği 1500 23,50 23,50 33 Ergani si satılıktır. Görmek ve konuşBunlardan ilk öğretim istatistiğinin 16 sahifelik beher forması için 160 20.95 20,95 38 İkramiyen mak için hergün 1012 arası Ga20, 20, U Müdafaa Ura ve diğerlerinin beher forması için 175 lira fiat tahmin olunmuştur. lata Gümrük sokak Emek han Yolu İkramiyesi 97,10 98.16 % 7,5 hesabile muvakkat teminat vesikası verilmek lâzımdır. Yolu ikramiyesi TV 99,22 99,22 40/7 de Bulend Keskine müracaat 2 Eksiltme ocak ayının 28 inci pazartesi günü saat 15 te İstatistik Genel Yolu ikramiyesi V 95,19 95,19 Tel: 41131. Müdürlüğü binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. î&rruf bonosu 97.26 98. Bu babdaki şartnamenin komisyon kâtibliğinden istenmesi lâzımdır. (385) * 7 faizli tahviller as . Ereurum I 19,00 19,00 aa . Erzurum 27 ^ 2030 20,80 U Demiryolu I 19A2 19,12 II Demiryolu H 20,06 20,06 II Demiryolu m 19.59 19,59 II Müdafaa I 19,53 19,53 îlatı Muvakkat Tutan 11 Müdafaa H 20,15 20,15 teminatı Cinsi Miktarı Saat İhale şekli İhale günü 11 Müdafaa ÜT 20,40 20,40 Kuruş Kilo Li. Kr. Li. Kr. ve tarihi Jl it*«!aiRa IV 19,28 19,28 650 32500 00 2437 50 Tereyağı sızdınlacak 5000 (15) Kapalı zarf 11/2/946 pazartesi Anodolo Demiryolu Gnrpu: 630 25200 00 1890 00 Urfa yağı 4000 ıvüler 12 64. 64 r17500 00 350 1313 50 5e secedleri %60 34, 84*~ Margarin yağı 5000 messll sened 48,75 45,50 11200 00 280 840 00 Pamuk yağı 4000 Hisse Senedleri 30000 00 250 2250 00 Zeytinyağı 12000 kee Bankası 143, 140. 65 9750 00 731 25 Kuru fasulye 15000 îankası 14,70 14,70 150 12000 00 900 00 8000 ricaret Bankası 4,50 4, Pirinç Tosya 160 11200 00 840 00 Zeytin tanesi Trilya 7000 ,n çimento 9.SO 1O. 18900 00 210 1417 50 Sabun (beyaz) 9000 SARRAFLARDA ALTIN 220 8800 00 660 00 Teneke peyniri 4000 Evvelki Dünkü 2600 5200 00 390 00 Linyit kömürü (Tonu) 200 34,50 34,50 den 275 11000 00 825 00 Ekmek pişirme (aded) 400000 36,50 3S.30 »diya 5 34 5,34 ¿non no 40 10000 Nhhiıd (İsnanvol (iri) •••m İLAN BORSA Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Eksiltme ve İhale Komisyonundan: İngilizce Muhaberede Çok kuvveti! memur aranıyor. Müracaat: Sesli Han numara 7. G A L A T A Telefon: 40036. SATILIK TAKSİ • 1 • Çifteler Harası malı olup çalışır vazıyette ve ar kullanılmış, altı aded >lâstikleri v« yed«k bir istempesi ile birlikte 939 modeli bir aded Opel marka kamyon pazarlıkla satılığa çıkarılmıştır. 2 Kamyonun muhammen bedeli (Sekiz bin) liradır. 3 Satış yeri: Eskişehir Veteriner Müdürlüğünde 7 şubat 946 perşembe günü saat 14 te yapılacaktır. 4 isteklilerin satıj başlamadan geçici teminat olarak 1200 lirayı Veteriner Müdürlüğünde toplanacak komisyona yatırmalan lâzımdır. 5 Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin Eskişehir Veteriner Müdürlüğü v« Çifteler Harası Müdürlüğüne başvurmaları ilân olunur. (680) Çifteler Harası Müdürlüğünden: Í Satın alınacak alıcı ve verici telsiz telefon ve telgraf cihazları hakkında Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden: 3/7/945 tarihinden 3/8/945 tarihine kadar Ankarada Ulus gazetesile ve îstanbulda muhtelif gazetelerde yapılan ilânlarından sonra Umum Müdürlüğümüz teşkilâtını alıcı ve verici telsiz telefon ve telgraf âletlerile cihazlamak için ilgili teşekküllerin temsilcilerini ihtiyacımız hakkında bilgi vermek üzere davet etmiştik. Bu konuda açık bilgi edinmek üzere Umum Müdürlüğümüze birçok müracaatler yapılmış ve her birile konuşularak ihtiyacımız açıklanmıştı. Bugüne kadar bu teşekküllerin bir kısmı tekliflerini ve projelerini Umum Müdürluğürrüze vermiş bulunuyorlar. Bu işte harekete geçmek üzere bulunan Umum Müdürlüğümüz henüz proje ve tekliflerini vermemiş olan teşekküllerin en geg şubat 946 sonuna kadar teklif ve projelerini Umum Müdürlüğümüze vermeleri ilân olunur. (475) Adres: Ankara Kızılırmak sokak No. 42 Devlet Meteoroloji İsleri Umum Müdürlüğü Balıkesir Millî Eğitim Müdürlüğünden: SGANDINAVİAN NEAR EAST AGENGY (SVENSKA ORİENT LÎNtEN) GOTHENBURG Limanımızda bulunan VASALAND Vapuru; Anvers, Kopenhag, Gottenburg ve Helsinki limanlan için eşyayi ticariye alarak 26 ocak cumartesi günü hareket edecektir Her türlü tafsilât için Galatada Tahir hanında 3 üncü* katta acentalığa müracaat Telefon: 44993 2 1 DİZEL MOTORLERI , ELEKTROJEN Muhtelif takatte, kara ve denir Oizel GRUPLARI I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog