Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

I Fransada kabineyi kimler kuracak? W A E* ; E ' Í?H t IB Y Atına 21 (a a ) Kralcılarla müfrit solcular arasında vukubulan çarpışma'ar üzerine kralcılann şefi oldurulmuştur. Kralcılar Kalamatayı ele geçirmişler Atina 21 (R.) Yunanistanda Mo: bölgesinde Kalamata ve Mesına şehir Bitarafı 1 feıct mhıfede Ring ve ben atom euerf sinin lerı dış nda 2000 ailahlı kralcı toplan ıç!n başarılması gerekli ödevde en u bir eski şarkıdır Kını so/. Baştarafı 1 inex sahıfede asker bulundurmamız gerekmektedir Bu milletlerarası bir düzenle kontrolü melemistir neden soyîcmı^tı: Terakkiperver hırastı yanların partisi ko mımî muvaffakiyet temennilerimi bil' mıslardır Kalamata şehrinde vazıye tahminleri kontrol ettim ı « zannediyo selelerim tetkik etmek üzere Birleşmiş henüz aydınlanmamıştır Silâhlı kral rum k} önümüzdeki sene zarfında mem Milletler teşjulaü içinde bir komisyon bıbıaıyorum ama her b>.lde e» münistler ve sosyalistler berab°r bir dirırım> cıların şehre hâkim oldukları söylen leketin guveiagı için bu sal oa bir kuv ^jnilmasını teKİıf ettik Sovj^ler Bir ta b r sejdır ve barava jazıLîi alatorta husumet kurmayı reddettikleri ıçm koBlum ne diyor? inektedir Fakat burada mühim karga \eti elde bulundurmak icab e3ecektir> liği Fransa ve Çin bövle bir komisyo alafranga münakaşasına katılmak ı m münistler so:>> ahitlerle birlikte bir hu Pans 21 (a a ) Bugün özel bir sayı şalıklar çıktığı muhakkaktır Kra'cılar, nun kurulması hakkındaki karar «ı değildir Nıjetsm bugün size şu Unkakumet kurulmasını teMif etmiy'erdır çıkarmak kararını veren sosyalist par Amerıkarın iktisadı islen solcu mahpusların bulunduğu hapısa M. Tiıorez bugün gazetecilere demeçt tisinin organı «Le Populaire> gazetesi Başkan Truman Amerıkada dahili *îni Genel Kurula sunmak için bizimle 'Paıu yangınından bahsetmektir El»ndıra bundan on sene kadar evvel bulunarak Başbakanlıktan namzedligı Leon Blum'ün General De Gaulle un iş neye hücum etmişlerdir iktisadı siyasetten bahsederken bu birleşmişlerdir Atom enerjisinin ta>u b Solcular, hükümet şubelerinin kralcı nı geri almadığını eğer uçuncu parti başından ayrılışına tahsis ettiği yazıyı bahse geniş yer ayırm ş ve şunları söy ışmde kullanılmasını yasak etme* \e rahat ve takasız bir günümde Londrarın larla işbirlikçilerinden temizlenmesin buna mâni olmak Iştn Birleşmiş Mil Mourrt Eoval ismindeki attı yuz darreh iştirak eıtmezse hükümetin komünist yayınlamaktadır lemiştir ve temsili bir hükümet kurulmasını is erle sosyalistler tarafından kurulmaSosyalist partisi lideri bu yazısında « Fıatları halkın çoğunluğu tara letler teşkilâta yolıle tesirii tedbırl«rt binasının a!t kattaki dinlenme «aJwnuntemıslerdır sına taraftar olduğunu soy1 emiştir Mu şöyle demektedir fından yanasılabılir bir se\ iyede tu'a alınacaeınm mümkün oldajunu sanıjo da annem duacınızla birlikte oturuyor* Son haberlere göre dıun. Ingıl'zce bılmedıgunız »ÇIB başka* «Bu darbe ağır gelecek ve yaratacağı mazsak s a ^ alma kabiliyetini idame rum. sesan meclisi jarın toplanarak yem Londra 21 ( B 3 C ) Atmadan alı etmek ve istihsali geliştirmek imkânsız tanle gornsmek kabü degıliı. Bırbiiışaşkınlık büyük olacaktır De Gaulle, Amerikanın esas gayesi oaşbakanı seçecektir nan son haberlere göre, hükümet kuv olur Hükümet harb zamanındaki konne zaman başkanlıktan ayrılmak karaAmenVa Birleşik uzletlerinin harb tnızle de gonıse geruse lal brtb AklırmDe Gaulle'un mektubu rını vermiş olsaydı onun iş başından vetleri Kalamata limanını müfrit sağ troluna devam etmelidir esnafında gösterdiği kudret dıger mem .a Lir şey gelsin diye gözlerimin tavana Paris 21 (a a ) General De Gaulle cılar m hakimiyetinden kurtarmağa Şimdi kongenm bütün şüpheleri ay leketlerle munosebetlenmıade esası teş dikip bakarken vüldem sordu tarafından Félix Gouın e gönderilen çekilişi, kendi İtibar ve şerefıle müte muvaffak olmuşlardır Şehir yeniden a nasıb olarak geniş bir sarsıntı yaratadınlatması ve fıatlarla liraların 30 ha kil etmek edır Bıae düşen mesulı> eıtei Burhin, şu tavan iakı düğmeler mektubun metni şudursayışe kavuşmuştur ziran 1946 dan itibaren bir yıl müddetle kacanamayız Bütün du^urceJkjnmian, «Fransız Cumhuriyeti muvakkat hü cak ve millî hayatın sinesidnde işgal etin Siyasî durum Hgı mevki nısbetınde bir boşluk çıkmadaimî surette kontroluna mutealhs bj un plaEİarrtuzın ve hareke* erimizin Boktun, bnlun tavanda aHayyem arakümeti başkanlığı vazifelerimden tetifa Londra 21 (B.B.C) Yunanistan mevzuatı kabul etmesi hulusunda ısrar dünyanın her köşelinin istikbali le n lıklarla dı/ıhms fındık buyukıılgurie ttiğimi milli kurucu meclise bildirme sına sebeb olacaktı. De Gaulle butun memleketin istisnasız güvenini haiz bu daki siyasi durum gittikçe vainm bir ediyorum. Yiyecek maddelen fıatı yük d,arin manası vardır Amerika Birleşik hır suru meme var Duşundum. Kiîıauzi nca ederim lunuyordu De Gaulle kendısile ekse şekil almaktadır Dun müfrit sağcıların selmektedir Fiatlarda beklediğimiz du Deıletleıı siyasetinin esas^gayesi, do & yet b«nnn bir yangın ve\a "uva alrr^j Memleketi kurtuluşa zafere v* hüşehrini şukluk henüz tahakkuk etmemiştir ve ru bir sulh kurnak ve bu sulhu icora terbbı old ıgu 1 anaatme varthk. Samck riyet partilerinden hiç biri arasında gö ehna dusmuş olan Kalamata kümranlığına doğru sevketmek vazifeze görünür bir ihtilâf olmadan ve ka doğru motorlu hükümet kıt alan yola daha bir kac ay bunu ümıd edemeyiz maktxr Bizim istediğimiz sulh yalni: o¿re»aík ki buKaaı idinde bir inı deruhde ettiğim gundenberi, millî bine erkânı içinde herhangi bir anlaş çıkmıştır 30 haziran 1946 dan sonra da yiyecek vırmi senelik bir sulh olmıyacaktır de yaagm çıkar da SKakbk »uayren meclisinin toplanıp v« bu mazlık sebebi tek kelime ile, elle tuvamlı bir sulh olacaktır » Başbakan Sofulis halkı sükunete da yardımı devam etmelidir > bir derece>e mesela 66 70 rîeıe;uretle siyasî partiler sorumlarını üzertulabilir ficü his bir dava bulunmadan vet etmiş ve karışıklıkların önüne geBaşkan Truman bunu muteakıb 27 ceye vanrsa bm g e m t k ı i t a ke»d ' . Amerikanın dıj siyaseti >r ne aldıkları zaman vazifemin nihabirdenbire iş başından çekiliyor Nasıl çilmesi için sıkı tedbirlerin alındığını ekim 1945 te söylediği nutuktaki 12 «inden su fıskuı\or \e ^aagını son uBaşkan Truman Amer kanın dış siret bulacağına kani idim. 13 kasım 1945 olur da bu kadar anî bir karar hayret bildirmiştir maddeyi tekrar etmiş ye bunların A mvor ise telefona ne ıtfaıjeye ıhü .»ç yasetinden şu şekilde bahsetmiştir en sonra hükümet basında kalmayı kaVe heyecan uyandırmaz''> Londra 21 ( B B C ) Yunanistanda < Milletlerarası bir sulhu korumak merikamn dış siyasetinin esasları oldu var. Ne »"•• tizde ba>ucck b;r jarnıl etmem bir yandan kurucu meclisin çıkmıştır Bunlar için, Bileşmiş Milletler arasındaki an ğunu söylemiştir lybixligile bana gösterdiği itimada ce Komünistlerin sosyalistlere teklifi ciddi kargaşalıklar gm çıksa hep bo memeler bir turlu L¡ a Kalamata ve civarında vukua gelmiştir laşma sulh zamanmda harb zamanında trıgütereye verilen istikraz ab vermek bur yandan da gerekli lngelemıven bu memeler hatırrna ge.'. Paris 21 (a a ) M. Jacqjes Duelos Halk hjr takım solcu arın mahpus bu olduğundan daha nvade önemi dır Tnnran şovle devam etmiştir ıkal devresinin muvaffakiyetini sağla Fransız komünist partisi adına sosyalist Bu sefer de Lnkapanıada timimi r^~undukları hapıshaneje hücum etmiştir Bizler B r eşmiş Mil etler teşkilâtı« ingiliz istikrazı bü>Ok silâh ar gazalarm deposu ıcmde milyonlarla İn lak içindi Bugün bu intikal tahakkuk partisi idare komitesine bir meıttub Atma stadyomunda dun komünistler ta nın muvaffak olmasına kandimizi vak kadaşımızın iaöia.1 devresi meselesini bkte Yarımca akhnm gene bn mt?a r *mıstır » ¡ondermış ve bu mektubda demiştir ki rafından büyük bir miting yapılmıştır fetmiş bulunuyorus. Bu sebebled* ki kolaylaştıracaktır Bu kredinin temdidi, Herk°s ne memesi dnsunur ve Dıger taraftan, büyük imtihanlardan «Yeni bir hükümet kurmak için koküçük milletlerin de tıpkı büvük millet tngTİteremn 1930 dan sonraM s»neler ben ne memesmı hatırlarım Talih' Ne Kralcılarla çarpışmalar onra Fransa, artık acınacak bir du münist bir başkan tayını hakkında size Londra 21 ( B B C ) Atinadan bîl ler gibi sulh muahedelerini imzalaması de olduğu gibi serbest ticarete engel cSyebrrrtm Efeneb», bizde beyle t a umda değıldj Şüphesiz ki e ân Fran 'apmış olduğumuz teklifin mütemmimi mı letınon omuzlarına buyuk acılar olarak aynı şeyi halkçı Cumhjrıyet par dınliyor Kralcılar ile Milli muhafızlar halikı bulunmasını elde etmeğe çalıştık. teşkil etmiş olan anlaşmalardan içtı vuk yangınlarda ıhnıal \e vaaıft.si'l.k Amerika Birleşik Devletleri harbin nab etmesini mümkün kılacaktır (Amekte ve muhım meseleler halledil tisine de bildirdik Hab.çı cumh ırıyet arasında bir çarpışrra vuku bulduğunmutlaka bu uk B.Sjedarrır Bızun n\~ Birlenmiş Çok taraflı bir ticarete doğru sağla lak kuaın varsa bagfşlasın Usl.>tdrrJa emış bir halde kalmaktadır Fakat hareîeh bugünkü şartlar altında tekli dan dolayı, hükümet Kalamatada sıkı enüne geçmek gayretinde Milletler teşkilâtına müzah'r olmak ve nacak bir gelişmeyi bu istikraz ıçm kâ babadan kalma bir evımıı var ıçmı.e iç sas ıtıbarıle Fransız ann hayatı sağlan fimizi kabul etmediğini bize bildirdi ve yönetim ilân etmiştir bu teşkilâtı desteklemek ve geliştirmek fi bir teminat telâkki ediyorum. ıştır iktisadı faaliyet artmaktadır yerde üstnnde haıtuun asıb yanara rr ıs ararını yazı ile de te/ıd etti Bu vazısiyasetine devam edecek ve bu hususta Ingıît^reye ayılmıs o'an 3 750 milyon lugu \ ardır Acaba ıcmde beş ahi n ı opraklarımız elimizde buhmuyor yette size bir komünistin başkan'ığı albütün nüfuzunu kul1 anacaktır Eğ°r luk kredi 1951 senesi sonuna kadar bu ındıçinıye tekrar kavuştuk asayiş boyo>luk devlet nalı olaa bu nwaitim nda bu komünist Sosyalist hukumeyalnız kuvvete memleketin emnne tansıs edilmiştir Baftarafı I tncı sahijede sulh devam edecekse uk değildir Haricde de devam eden depoda böyle bir tertibat y«k muyfiu*» tın kurulmasını teklif ediyor az» cabeden tahkikat neticesinde hüsnühal değil, fakat ayni aamanda adalete de Ingılterema bu istikran ne kaaar za Ve bu tertibatın isleyip islemediği a andışelere rağmen bağımsızlığımız kâğıdı verilerek fabrikalarda vesaır is dayanmalıdır manda kullanacağı bu memlekefrn eğlam esaslar üzerinde tesis edilmiştir Paris borsasında akisler sıra kontrol ethh\or Dnrvdn9 Bu bırvuk konomisinı ve ticaretini harb sonrası İhın elimizdedir dünya teşkilâtına bıParis 21 (aA.) Vukua gelen siyasi •erlerinde çalıştırılmalarına çalışılacakAtom bombası isi s e n e t yığınının selametüc alakalı bir itdünyasına intibak ettirilebileceği zamanci derecede iştirak ediyoruz Barı^ a<u'°ler üzerine bosa. bugıta. açılısın ır faiye memuru, muteha^ıs veja ekıpı var Geçen kasım ayında, İngiltere Başna bağlıdır > 4 Ketenciler çarşısındaki yurd bionferansı gelecek ilkbahar Parióte dan i ibaren düşme temayülleri gosterResmi daırelerae oWugu gibi wsta akanı Attlee Kanada Başbakanı M&nası kifayet etmediği takdirde merkezî »planacaktır jriştir Kurslar cuma aicsamld kapaı Trabzon limanı için tngıitereden Srtnla ve birbirlerine nucírteme bagh sn nışının altında bulunmaktadır Yüz üç bir yerde ıkındı bir yurd açılmasına Demokrat partinin yeni Vazifemden çeklhrken idare etm=k kovalarından başka bir tertibat airarlabîr nnıtehaeas jçeldı Tefine nail olduğum hükümetin yennı faizli Fransız ranti 5 ila 10 santimlik eşebbüs olunacaktır mış mı^dı' Nihayet buraya bu milyon1 azaları Trabıon limanının projeler* tizerinde 5 Bu barındırma yurdundaki çocukacak olan hükümete memleketin bir düşüş kaydetmektedir Keyfiyet hallar vigılırken vangın tehlikesi var ini¿irf ırm yatmalan ve gıdaları temiz giyinAnkara 21 (a a ) *• Demokrat parti İhtisasından istifade etmek üzere da et ¡ukadderatını kat'î olarak tayin etmek kın tereddüdünü ifade eylemektedir. yok madur 9 Vangıa çıkarsa sanduru'emeleri eloıse ve ayakkabıları, Suleyna ¡enel idare kurula, bugün toplanarak edilmiş olan lltrancılıkta beynelmilel oto ıi'iıiflinmınmıınıııııııııııııımınııınmı»»'""'™™"" r!te saMbı înglllz müîıen<Hsi BucSden An bılır veya bilinemez hakkında btr ra>edekı Belediye kampma gelecek ço skı Adalet ve Dış işlen Bakanı P'of karaya gelnüş BajnnaıiU* Bakan ıfmda por istenmemiş vey» verilmemiş mıdır* akların yatması için sedir ve minderler Yusuf Kemal Tengırsenkie gene e ki Ba^aıı Srrn Dayın riyasetinde Balcanl S Yangının giindnı çıktığına göre geeKurumu tarafından ocuk Esirgeme .dalet Bakanlanndcjı avukat Refik erkanı ve mütoahhld itrma raümessulerlnin | nın gaflet şartları da mevcud değil iır. lçtlraJtlle bir topjuıtı yapılmıştır emin olunacaktır inceyi Parti genel idare kurulu üyelikkurtulamadı9 Dei*ct Mütehasâis Batanlıkç» hazırlanmış olan Neden bu depo erine seçmiştir planın heyeti vurumsyesl ltlbartle mu\a dairelerinin ve depolarınm yağma karKahire 21 (» a ) Kral İbnıssuud'un Bzştaraft 1 tnei tahlfefle Hicaz Krallığında veraset ilk olduğunu lía de etmlçtlr sı alacaksan tedbirlere dair bir tah•ayı m»mnun ederek, İranı İngilizlerin seyahati sonuna yaklaşmaktadır Kral «Muazzam bir hata» Tapılacak »man Bajía Umanının ayni mafname vardır Geçen bmnk yan<Tn meselesi lirde bir âlet olmaktan kurtarmak için yarın Süveyş* gitmek üzere Kahıreden olacaktır Yalnız teferruatta bazı noktalar Bownwood (Tela*) 21 ( a a ) RaLondra 21 (a a ) Kral Ibnîssuudun Bakanlık mütehatsıslarHe uzun felaketlermden sonra çıkaıdnuş olan bu çare bulacağı kanaatini taşımakta ayrılacaktır Kendisi 25 ocakta Cıdde'da do ırmağının geçilişi sırasında Italya gortliireler yapılrnıj v» nutetaka* temin talimatname tatbik edilmiş mıdır acabeklenilmektedir Kral îbnıssuud, bu ıglu Emir Faj sal, Reuter in özel muharlar Bu çare1 er şunlardır* a buyuk kısmı imha edilen beşinci or eollm ştlr Trab7on limanı İçin hazırlanan ba 9 Edılmcnusse aıesula kimdir9 Edil1 Seçimleri yabana kıtaların çe seyahati esnasında Arab me=e elen u birine verdiği beyanatta büyük kardeşi unun 36 ncı tümeninden « a kalanlar mendirek projesinin bu Uman İçin en doğ mişse kafi gelmediği anlaşılan bu tfthğ lmelerinden sonraya bırakan kanunun zerinde bir çok görüşmeler yarjmıssa da Emir Suud a tam manasıle muti o du :ongreye b r dilekçe gonde°rek o sı ruil esaslara guie i m ¿ i n a u u % i uu^vaoı tizenoktası uzc l E uaıaı j a göre hazırlandığı . , 1 gvı. Bu suretle derhal yapı acak olan telrmhl°r hilâfına o arak Arab Kralları ğunu bıldınru«tır Kral Ibnîssuudun o 0 adı beşmcı ordu komutan'ıgını vapan rinde mütehasas bllha a durmuştur I matnamenın hemen ikmali dusıınulr it munde Suudî Arabistan tahtına Emir Mendlreeln p ofl 1 hakkında kat 1 netice ıaSdur" eçımlerle, Sovyet tpraftarı oıan kuzey arasında «tedafuî ve tecavuzî bir ıtüfak> General Clark'm hangi şartlar icıııle alalllmek İçin taşo aklarının işletilmesi vs Itfaıve geç gehnıs denıvor Bizin biluud çıkacaktır ılgesl sa> lavları güney bölgesinin In imzalanmış olduğu sanıhnamaktadır u ırmag n geçilmesine karar verdiği rerlmle1 hakkında fikir edinmek Itznndır dışımız haber vermekle itfaiyenin gelEmir Faysal sözlenne şöyle devam hz taraftarı olan saylavlaıı arasında akkında resmî bir tahkikat açılmasın» M ıtehaasis kullan'lacak tasların nümure mesi arasında bes dakika >a geçiyor, M itmiştir Cezayirliler de istiklâl r muvazene temin edilmiş olacaktır stemışlerdır Bunlar Rápido ırmagınm lerlnl begenml? beraberlnla bazılarını da geçmivar Zaten itfaiye madnrlñgu ile « Ne ben, ne de kuçuk kardeşlerim Köturmüitur ıyle bir meclisten doğacak olan husuşılmasını «muazzam bir hata> ola'^ık jangmm arası va>an en dakikalık ver. istiyor eraset hakkı uzennde Emir Suııdla et de, her Öd temayül arasında biı Kongre telakki etmekte ve deride kabiliyetsiz Acaba haber mı geç xtrildi 9 Sonra bııunakaşa etmeği hır an hatınmızdan vız yaratmış olacaktır OrtakOy Fukarap««er CemİTetlnln »ene zıra gavretlı itfaiyede acaba bir takım Londra 21 (a a ) Fransız hukume ubayların hs suretle bir çok askeTİe«•çirmed < Benden ancak iki yas büilk ton^esl 2" ooal 1Qîb pazar günü 2 Tahranda her türlü siyasi nürra tmin emri üzerine şimdi surgun olarak n ölümüne sebeb olmalının onune kimyevî maddelerle yan;m söndürmek şler yapıİTiasını men°den kanunen Mısırda bulunan Cezayir Halkçı Parti ük olan Suud 40 yaşındadır Fakat ;eçmek üzere kongrenin tedbirler al wat 10 «a Ortaköy Gençlik Kulübü bina '^'eya boâucu gazlere karsı mı s l eVemp çında yapılacağını va ekseriyet olmadığı gvı sinin Genel Sekreteri Şadli Mekki Ce :end sine bir baba naıearile bakanm aiinı istemel tedırler takdirde kongrenin 3 şubat Q46 pazar gfl dmoana pırraek tertıblerı var mı'' aoaleri bizim için tam bir Kralın soz3 Genel kurmaym tensik edilmesi zayirin bağımsızlık talebini Birleşmiş nü sureti ka. iyede yapılacağından sayın Ve nihayet bir sev mevdana cıkaraeri gıb'dir ve bu sözleri münakaşa et1143 aded njavzer fiseifi üyenin gelme eri rica olunur 4 Bütün vilâyetlerin ve Tİlâyet Milletler Genel Kurulu üyelerine bildirmıyacağına kam •Idugura tahkikat neo 4 ıeden kabul ed riz.> Ort'köy Puka aperrer Cemiyeti ticesinde ateşin bu elektrik kontağınin st r 8000 kenmelui bir muhtıra şasİznır 21 (Telefonla) Dün Basmaech=lerımn muhtarı jeti Son zamarî^rda Ortaşarlrta ve Mı idare Korulu ane civarında uç hamalın sırtlarındakı dan çıktığı anlaşılırsa bunun kabahaGavamusSaltananın iktidar mevkiine imde o an bu talebin kopyalan bu+un sırda Suudî Arab stan tahtana veraset •iyelere dag tılmiştır üçücük sepetlen bü/uk müşkülâtla ti elektrik favıkımmdan mıdır 7 iknesıyle, Iranın 25 senedir takıb et»leşi ortaya çıkacağı saman kar : şıvabıldıkleri görülmüş ve durumdan Teşekkür t latroor azizim yanıyor Memleketin ekte olduğu siyasetin tamamen değıAdana Yerli Mallar Pazarı iesler arasında kavgaların basgostere uphelen'lereV: bunlar zabıta tarafından Yaptığı mühim ve naslk bit ameliyatla mılyonlın yanıyor, kimsenin kılı kıpır:cegı de gızlenmemektedir arnerrl yeniden hayata kavuşturan çok ce§i söylenmiştir Kardeşlerin sayısı 36 lurdurulmuştur KlHakıka tetk kat memurları karaborsacılık kişidir Emir Faysal şimdi Londrada apılınca sepetlerin ustund" zeytin fa kıymetli operatör Bay Haz m Bumlne ve damıvor Ka'a' Ne yapalım' cerrahi kllniğtrda yattığı Genel Kurulda Sıradl Arabistanı temsil :at altlarında ceman 1143 ac"ed mavzeı OJmuşsuyu Elektriğe muhtaç köyler mUddetçe ihtimamı candan, gösteren dok yapıyormuş Alem havadan yangın bombası vaeden heye in başVanı olarak bulanmakseğı bulunduğu görülmüştür Bu fi tor Bayan Suad Gize ve mesai arkadaşla ğarken vangınları sondnrecek tertibat Ankara 21 (Telefonla) Elestrıge Adana 21 (Telefonla) Bir kaç gün tadır Kendisi ayni aamPnda Başbakan eklerın Surde gonaenlmek üzere Ba rına d°rtn minnet »e şükranlarımı alenen almıştı Inkapam y a n ı n ı bnde 24 sauhtaç şehir, kasaba v« köylerimizin ervel üzerinde 99 tane memurlara man Dış îşleri ve Ic İşleri Bakanlığı vaziahane istasyonuna götürülmekte ol bildirmeyi bir borç bilirim lazırlanacak bir program dahilinde Tekel memurlarından atten fazla surda Hem denizin kenasus meni'atura karnesi bulunan. Budak felerini <îe ifa etmektedir Bundan baş ugu anlaşılmıştır Hâdise bu kaç gun rında olduğu halde., ve yandı da j i . di ittırılmesi ışını uygulamak üzere IIHayrllnnls» İrsi Kmtr Faysal Hicazın umumî vali v\el cereyan etmiş Zek Şükrü, MehMevilli adında bir «alus Yeril Mallar k u l «"•B. FELEK Bankasında bir elektrik servisi ku Pazarına g»lerek eşya almak istemiş, sidir * * * ed Karakaş V e y ı ve Şukru Ozcan •ulmustur Eştm Denizyolları kıyı emniyeti Anadolu bu hareketini epey tamandanberi deısmuıdeki beş sanığın bugün agırceza Sıvasta yarım metre kar Külliyetli miktarda ayakkabı, a Diğer taraftan İç işlen Bakanlığı be vam ettirdigmd n Yerli Mallar PezaBe gesl amn1 emekli deniz subayı Mit mahkemesinde duruşmaları yapılmıs^^ır 1 palto \o elbise ge'dî Gürsoyun gerek cenaze merasimine iştirak dıyelerın ellermde elektrik santra a nnın Beledıje caddesindeki şube şefiyağdı Zeki hırdavat al p sattığını bunları etmek, gerek taziyede bulunmak sureti]e Geçen yıl akred tLlerl a'Harak îngirter» nnın da ıslahına karar yermiştir Bu taraimdan zabıtaya İhbar edilmiştir Sivas 21 ( a a ) Burada kar yağıp lukrud°n böyıece aldığını ve memle büyük acımıza İştirak eden akrana dost re Amer^kava slpar ş edilmiş olan piyese* itralların §ımdıkı durumlarınm et Yaka anan bu şahıs hakkında tahki şiddetle de\am etmektedir Yerler daha me« ekdaslanna sonsuz minnetlerimizin eşyasının mühim bi kısmı eon zaman3sr«a eti olan Sıırdde akrabasından birine •aflı şekilde bildirilmesi vilâyetlerden kata başlandığı zaman bu şahsın müeshep Wcx'n ge m ctlr Bu ay başında btr mdlden varım metreyi aşan bir kar Tmek istediğini soylemısür Du ¡b feğını Mr bopj bil İris tlcsrethanere gelen ayakkab lan bir ç k >tenmış.tır Bu santrallann kurulma sese sa+ıs memurlarından İbrahim Ali Eşi kardeşi oğullan ıhflX°.Fi ile kaplanmıştır. uşma başka bir güne bırakılmıştır partiJer taklb ete ektedir Gümrüklere jeıda bilhassa su kudretinden istifade Yeşil Muştala Taner Veznedar Haşitn * ** len ve volda bulunan müteaddid avaki'bl Fılistinde 3 bin kişi sorguya Koyun ihracının zararları Kızımız öğretmen Mel&h&t Tarmm ee partUerl vardır Gene eon zamanlarda bir İle ortaklaşa is yaptıklan neticesine vaıdılecektır rı İmiktir Memurların evlerinde yapılan Adana 20 (Telefonla) Hülumebn nele denberl çekt »1 rahatsızlığın te nU ve kaç ticarethaneye birden hazır paJto v« çekildi ameliyatında bCyük hazakat ve meharet ponlesü Ue elbise çıktığı gibi gümrüğe >evlet Demiryolları baremi araştırmada bir çok Sümerbank menurıjeye kasablık hayvan ihracını «er gö teren değerli operatör Dr Nejad Sağu Kudüs 21 ( a a ) Dün aksam yata ve"l gelmiş haz r elb »olr de vardn Bıı Ankara 20 (Telefonla) TatbiSında sjcatı bulunmuş bu üç mamurla Bu an cinayetlerden suçlu sanılan üç bin e t bırakması üzerine buçon bir kaç ı ve 'Ntnvune hastanelinin kıvmetll ope çok gürültülere *ebeb ol'n kullanılmıç eL. ;aklıklan görülen Devlet Demıryol dak mevffli adliyeye \erilrnlstlr İbratoru Dr Z ya Akçor asistanlardan Dr bideler de getaıeoe baş arnıs'Jr sorguj a çekilmiş ve bunlardan 143 i oyun tüccarı şehrimize ge mış ve 6000 ı bareminin ihtiyaçlara cevab verc him Yeşilin 18 bin liraya bir ev almak ahMkatm dennleştinlfeıeal maksadile adar koyun satın almıştır Bu durum Sadi Belger Dr Faruk Tüzün°r ve D ' Ad Son ıraniarda ge n deri ve tose =k »ekle konulması yolundaki çalış üzere pazarlığa giriştiğini de haber evkıf olunmuşlardır Yarın saat 7 d°n arşısında kasablann et f atlarını yük r ı a YurdakJl ile h«mşlrelerden Emine ler de bir taratan çok ucua bulunmakta Bilgi Hlknet Kunt Şükran Eaykar ve 'e dige taraftan iş hacmi de daralmış olalan adlive, bu yönden de tahkikatını 8 ya kadar gezme yasağı kaldıntacakalar nıhaj etlenmiş ve yeni bir tasan ltmek üzere harekete gecece l°nnden Mlye Coşkunara tiçek&ürlerlmlzl sunarız du*undJ»n ayakkabı flatian dasmeje do"~u yapmaktadır tasarlanmıştır mdışe umuliıa^tadır Tan ailesi t k d l !" " ^iBaşkaıı traman'ıa mühim bir mesajı 3 isf Yandı ila yafiésiU küiiül otdvL B Kimsesiz çocuklar İran kabinesi dün nihayet istifa etti İbnissî'ud Mısırdan ayrılıyor v t dondu. Arka=mdan erkekler teravıve urdan Trabzona geçiyor» der'er Pasa ederledı Buyı kannenun bu 'aşkın <gittiler, muşamba fenerlerle kadın mihakikaten geçer ve ailesini beş on gun 'anra hak vermek 'âzjndı Çunsu Absafirler geldi, epeyce bir zaman peçı; bize mı=afır bırakır Sonra Çerkeş am dulhamıdın mabeyincilerinden o an buve yuzuK oynandı Ayağına usenmıyencaların Hcaza gıttıgı haben çıkar Bur ^nık danmın fcıle arasıra ordan pa^a ler bir kaç kere yukanya çıkarak yanhafta on gan selâmlrk odasının duvar ıs emea ne göre değirmen onun hasırda gmm buyuaüğune dair haberler ge+lrlan dibine kaİDaklı sakallı oızmeh ih donuyordu dıler Aşağıdakiler bunu ezberden mütiyarlar comelır nakaşa ediyorlar iradı ajlıgı mucevher'e'ı hazır paHele nemiz olduğunu bılm»d gun bir rası var mıydı' Hazır parayı zanret Merak etmeyin., karanlıktan öyle kadı Rustem Efendi merhom vardı ki görünüyordu. Hem orası neresi, bumem. Böyle b r şey oja^dı afiyete her gıttıgı j erden yuzunun akile a ti Yazan: Reşad Nuri Güntekin rası neresi, diyorlardı. Evet orası neayda gen don*>r ve \ emden bir kad hk yenecek ve her ay gurultu çıkmıyaresi burası neresi* Ancak şu oldu ki nncaktı Fal at bir kae parça radı mücevdolaoı ya alıncaya kadar bizde otururdu. Bu aHı Tavanlardakı úu ayn çeşıd mimariden ki bir turlu tamir tutmamış tahta azalı arasındaki dönme yemek =âk topundan biraz sonra ortalık yavaş her «n ve e p ^ c e bir aylığı oldj^u mumaluller gibi çarpık kalmıştı bakkaldan gunu gününe alınan komunı ay öyle kesılı bıcılı bir zamardı ki yavaş ağarırken bizim zavallı konak anlaşıldığına göre konak bu tarihte 5 Miktarlarını bu uianneır a Ailemiz j angından sonra niçin derlı mangalda üfieverek yakan Arab bacı ar kadı biraz gecikti mı «Rustem Eient hak>a>tı çatısından tutuşuyor ve bütün aile bu esaslı tamir görmüştü. Bünyedeki bokendisinin de bJcugını zannetmem Çunkuçuk hanımlar a kuçuk den ses »ada çıkmadı Sakın bir hal c nu biraz asağımızdaki sıra bostanların zukluğun tamirle düzeleceğine inanan toplu bir evcegıze sığınmamış da busabahlan ku mütemadiyen Ko^tı adında bir a#>> olmasın biçareye» diye meran ettik ebirinden aglasa bağrıma seyrediyorduk bol para ve ıyl niyet sahibi bir adam berhaneyi hasma belâ etmişti' Bunu beyleri dizlerinin arasında çente^çe rafa gidilip ge mdıgiue göre a^lık c\cağız eski tavanın çokup akan yerleri başta büyükannem olmak üzere bütün şarkılı masallarla oyalayarak saç'arjnn Tni hatırlarım IV dı hayat şartıle kırd rılmış olacaîtı ni yeni kalfalara yamalatp boyatmış ev halkının sık sık tekrar ettıgı <AUah aırkesmı ayıklayan dadılar mısafn^eırn Büyükannemin diline doladığı sözYangından sonra Cmameydanı tafakat bir zaman sonra tahlate karşı kimseyi gördüğünden yâd etmesm> sö eteğini öpen başı kundaklı ayağı ço lerden biri de «Allah kimsemin kapıcını Iraiar a muce\herlerin en buvuk kısraflannda gene bir eski zaman konarehinde bulunduğu da gete uğraşmanın boşluğunu anlayarak her zü kân derecede anlatır sanırm. Koca rabsız Anadolulu ahretUder, bu in kapamasın» di Mı^afırlen daima gu er muun ğına yerleştik. Otekı gibi bunun da hadurmadan bir takım ¡imame eJ^'e başlar ailesi ıçn asalet konak ve bir sanlara eski debdebenin de\amı gibi yüzle karşılar hattâ türkçe bıhnjven remi selâmlığı trabzanlan kopmuş jeyı halı üzere bırakmıştı l r miktar da Arab ve Çerkez halayık de görünüyordu «Allah msanı gordugun ve yuz erine bak U kça utanç1 anndan Emniyet Sandıg na \e banka a a ta^m. vekpare merdivenleTİ, bjyuklenn cicinGanış döşeme tahtalarının aralan o mas ndan anlardım Zavallı houmefeTmekti Öyle sanırım ki yangından son den yâd etmesın> parmaıc arım ısıran sakaJı Çerkeş e n de at koştur» diye tarif etüklen taşlık kadar açılmıştı ki arasrra kaza ile elibile kapışıra alaak saatlerce konuş d n i butun kan rehinler satılığa çı\ e sofa arı, yüksek şahnişli pencereleri mizden düşen onluk ve kuruşlar yer ra yeni bir eve çıkmış obaydık, hepimiz Ailenin asıl deırnrbaşlan buyukan karı1 dıkça e h " kalan bir rraktaı paramağa çalışırdı yıllarla kuruya çurüye kav halım alan de daireler çevirerek donduğu sırada çadıra çıkmış gibi kendimizi küçülmüş nem, buyuk halam ve dayımdı. Gene t'an ibaret olsa gerektL ve tutuşmak için haladan bir kıvılcun atik davranıp üstüne basamazsak mut görecektik Büyükannem gerçekten misafirden hoş demirbaşlardan sayılmak lâzım geıen T bekleyen oymalı saçakları vardı. Tavanlardan kopup sarkan muşamba lanır mı>dı yoksa bunu, bir hanedan laka bunlardan birine düşer ve kayboHasılı gidiş ryı bir gidiş değı di Fabacı ve dadılar müstesna geri talan Barınılmaz hale gelen bazı odalar lurdu. Oda ve sofalardaki su tenekele parçalan üstutıdekı boy ah ve yaldızlı kısmı ırılı, ufaku bir alay çoluk ço kısılık vazifesi saydığı ıçm mı böyle ya kat ne büyükannem ne de saravdan battal edilmiş yıkılma tehlikesi gö=t"en rinin bir vazifesi de şayed günün bi resim artıkları kış gelirken kenarlarına cuk ve her gun değişen bir kervansa pardı bilmiyorum. Yalrız ay sonlarifa artan zamanlarını Karma tarihi oku doğru eldeki para tükendiği \e sokak m ak ve kendinde vehme t*ıgı hasta K rinde bu aralıklar arasına yanar bir si bez yahud kâgıd şendler çirişlenen ve tahtaboşların kapısına kalaslar çivilenray kalabalığı ıdı rüzgârlı havalarda köçek zıll»ri gibi satıcıları kapıyı aşındırmağa başladığı lan mı$tl Damın yağmurdan akmayan ta gara kaçarsa onu söndürmekti bir takım uj durma ilâçla' \« Meselâ cRuhı dayılar izinle hava teb zaman butun kibarlığını kaybeder, <dıYanan konaktan pek aı eşya kurta şıngırdayan battal pencereler; renkli rafı kalmadığı İçin yukarı kata yahvı fosfatın muhalkbıle ile teda >e uğraş var ortasına doğru Çamlıcada hava rilabflmiştı Bunların kırılır cinsten camlan kırıldıkça yerlerine adi cam ve diline geliyor» denir Bir kaç kadın ve lencı beslemekten yacdım» diye avai makla geçiren bu> jk dayım bu bata* çocukla seyrek sakallı, kısa boylu bu avaz haykırırdı O esnada en arda mı n n m A i i Afrika! arab hac larımi' vt MİSKİNLER TEKKESİ Tefrika: 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog