Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

UHí;mil»t»HmtHitHU«HHm!l!l»IHI!im¡immH Şehir Hâdiseler Düşünceler Gl. De 1940 yılı haziranında a s i savaşçı endişelerini şöylece hulâsa ediyordu: Fransızlar İngilterede^ ülkemiz bir in «Almanların, yenilgilerinden daha kuvsan, ordusuz bir general, milletlerarası vetli ve eskisinden dalia tehdid edici bir siyaset hokkabazlığı yapmak zorunda şekilde ortaya çıkmalarına meydan vekalmış, can ypldası olmıyan bir askerle rilmemelidir. De Gaulle, mesleğinde karşılaşmışlardı. Bu De Gaulle'dü. Po süratle yükseldi. komünizme verdiğ Geçenlerde bir İslitika denizlerinde kolaylıkla kulaç ataMarejal Pétain harb fenninde yeni miz manayı taşı cak kadar usta bir siyaset yüzücüsü ol yeni fikirler ortaya süren bu cesur as Ulaştırma Bakanlığının Vilâ tanbul gazetesi hiç yan radikalizme vemamıştı. Omm için de bir hayli zorluk kerini Harb Akademisine öğretmen yete gönderdiği tezkerenin de hayal olmıyan bir di. lar çekiyordu. 1S34 Fransanm yıkı yaptı, arkasından da kendi genelkurmamevzua temas etti: Londranın sosye Iifina kadar, Fransız ordusunu makine j yına seçti. 1932 de, «Komutanın Felse yanlış olduğunu söylüyorlar Amerikada bir yaleştirmek için Paul Reynaud'nua mü fesi,» adlı kitebmı «Hocam Mareşal Et fiatmdan çıkan mesele ve bugünkü şında hayatı ile pek sı . konuşan ve cadelelerine sessizce katılmıştı. De ¡ Pétain'e» diye ithaf ederek neşretti. durumun celeblerin üzerine yükletilmek bir çok harikalar gösterdikten s< nra on teşem kitab, ta bu yaşta başlıyan zihni alâkadarlık t;sis eden Mili, 1S31 sır. Gaulle, Almanların elçabukluğu ile Yakınşarkta vazife almadan önce, İstenmesi celebleri kızdırmıştır. Cdeb dört yaşında Üniversite mezunu olan meşguliyetlerin mahsulü olacaktır. larmda Tajlor ailesi ile tanışıyor. Yır kendilerine malettiği, zırhlı birlikleri Rh'n ordusunda hizmet gördü. Alman Mill'in babası zamanının i'ttısadcıları mi sene d c a m eden bu aile dostluğı 'ler Istanbulda et fiatîarınm fevkalâde orijinal bir genç tipi. Gazetenin nakleticad etmişti, iktidar mevkiinde bulu Kelclı'ına dair beslediği korkular kesintiği uzun röportaj içinde gerçek olan arasrnöa bulunuyor. Şimdi, sıra küçük temiz ve her türlü yanlış anlayışlarda yükseleceğini, hattâ etsiz kalınmasının nanlardan yalnız Reynaud onun fikir leşti. Alman militarizmi yeni bir macebir masalın bize göre şaşırtıcı taraflarını Mill'in baba mesleği üzerindeki meşgu uzak bir fikir dostluğundan b a k a bı lerine inanmıştı. Fakat Reyrıaud'rıun rjya hazırlanmakta idi. 1934 te (Vers da mümkün orduğunu evvelden haber düşünürken gayriihtiyarî, sosyoloji tari liyetlerine gelecek, on üç yaşında baş şey delildi. Bu dostluk 1849 da Mistverdikleri halde hiç bir tedbir alır.mayalvarmaları inkılâb, değişme aleyhta l'Armée de ílétier Gelecekteki Ordu) rıin geçen asırdaki büyük üstadların hyan bu meşguliyet, arada bir Frjm Taylor un ölümü ürerine bir izdivaç rı askerî zihniyet Majinosu önünde pa adlı kitabını çıkardı. Bu eserde inkı masının bugünkü neticeyi verdiğini dan Stuart Mill'i hatırladım. Bu hatır saya yaptığı seyahat ile de devrin bü zemin hazırladı. Mill'i dinleyelim: ramparça olmuştu. Bu sıralarda De lâbcı düşüncelere yer veriliyor; Ma söylemektedirler. lama, aziz hocam Prof. M. İzzet'in 1927 yük iktısadcılarını tanıma vesilesini ve«Çoktanberi mevcud olan fikirleriı Gaulle, siyasî hezimete uğramakla kal not müdafaa hattının ye+ersizliği be Dün kendisile görüşen bir muharriri de, değerli meslekdaşım Tezer Ağa riyor: İngilterede Ricardo, Fransada hislerin bağına, mevcudiyetimizi birbı madı; aynı xamanda, Almanlar^ kendi lirtiliyor ve yüksek derecede talim gör mize büyük bir celeb şunları söylemiştir: oğlu'nun 1931 de Mıll'den bahseden kıy J. B. Say ile görüşüyor ve onlarla iktirine bağlıyan yeni bir bağ :'âve edere € Celeblerin ñau yükseltmek için Einin Fransız ordusu için icad eylediği müş profesyonel mütehassıslardan mümetli yazı ve eserlerini hatırlattı. Aıne sadî münakaşalara girişerek hayranlık bu bahtsız hâdiseden en büyük saad« Bynı sistemlerle yıldırım harbi yapa teşekkil bir motorize ordu en küçük îstanbula et getirtmiyeceklerini, Trab rikadaki masalımsı hakikatin bir başka uvandırıyor. timi çıkarmaktan beni hiç bir şey me rak zr.fere ulaşıp Fransayı çiğnerken teferruatına kadar anlatılıyordu. Bu zona kadar gelmiş olan kasablıkların bi misalini teşkil eden bu ikinci gerçek Şimdiden Mili, Londrpnm çeşldli sos etmedi. Bu saadete yedi buçuk sen ümrünun en büyük acısını tattı. eserile. De Gaulle, dünyanın en büyük le geri çevrilerek kasabkk hayvan al vak'ayı, «Cumhuriyet» okuyucularına yete muhitlerinde kendine göre şöhret nail oldum, ancak yedi buçuk sene! On mak için gitmiş olan Tunç şilepinin geri Pétain mütarekesinden önceki o askerî nazariyecileri arasında yer aldöndüğü iddia edilmektedir. Bütün bun o yazı ile bu eserden istifade ederek salmıa bir şahsiyettir. On dört yaşında kaybetmenin benim için ne olmuş o müthiş ana baba günlerinde, Fransayı makla beraber kitabından. Alman yüktekrarlamak istiyorum. elde edil°n bu «şahsiyet» hakkında Türk duğunu ve hSlâ da ne olduğunu en sc harbde tutmak için De Gaulle, tekha sek genelkurmayının da 200 tanesini lar varid değildir. Trabzona kadar gelJohn Stuart Mili 1806 da Londrada so^yoloju Prof. M. İzzet çöyle düşü nük bir tarzda c?hi ifade edemem... A ?:na, mezbuhane mücadelelerde bulun edinmesile ancak 1500 tane satılmıştır. miş sürülerin tekrar dahile şevki rcîd doğdu. Babası James Mili, devrinin fel nüyor: zalmış olan kuvvetim ile onu arzu ettiı du. Churchül ile Fransada ve İngiltere Weygand eseri «meşum> diye vasıflan deten imkânsız bir şeydir. Yalnız, or sefe ve iktisada aid neşriyatı ile tanın«Çok âlimler vardır ki bu on dört yolda ve kendisi ile daima zihnen bir ce görüştü. Mütereddid, ne yapacağını dırdı. Pétain «ukalâlık mecmuasu diye tada bir hakikat varsa îstanbula az ka mış bir mütefekkiri olup terbiye ve o yaşındaki çocuğun o anda eîda etmiş likte olarak çalışıyorum (2). > şaşırmış Reynaud'yu görüp rahat ver adlandırdı. İşte, «kjasik> üstadlarla, sablık geldiği ve gelenler de çok zayıf kutma hakkında kendine mahsus bir o'.duğu malumata ya hiç malik değildirGerçekten dostu ve karısının öldüğ medi ama, gene de politikacılığı sökme «klasik> olmıyan mürid arasında ilk olduğu için ihtiyaca yetecek derecede sisteme sahib idi. Ona göre dehâ, ve ler, yahud çok sonra malik olurlar. Şüpayrılma, çözülme bu suretle başladı. sene de neşrettiği «Hürriyet» ile on olmadığıdır. Çünkü, Gazianteb, Urfa, di. Akamete uğradı. rilecek terbiye ile alâkalıdır ve tedai he yok ki Millin her okuduğunu oku takib eden diğer eserlerde bu «biriiki 1934 te Hitler, Ribbentrop ve daha Birecik alıcıları şimdi Erzurum ve Aş kabiliyetinin Lcndradaki dairesinin btr köşesinde alabildiğine inkişaf etti muş ve hazmetmiş olduğu iddia olu çalışma» nm izleri vardır. I.igilteıedel kalede İstanbul için hazırlanan besi bir parça Fransız toprağı saklayan, başka başta gelen nazilerle konsan bir hayvanlarını alarak cenuba 5ndirmekte rilmesi, böyle bir tarbışenin merkezini DEraaz. İhtimal ki bir çok müîlliflerin Feminist cemiyetleıin ilk reisliğini ya haklı davasının bir gün muhakkak su Fransız gazetecisi ömründe adını duyteşkil eder. Küçük Mil!, üç yaşına ba eserlerinie yalnız kelimelerin mânasını pan Madame Mili için «hürriyet* mu rette galebe çalacağına emin olan mis mamış olduğu De Gaulle'den, bunların ve hududun öbür tarafına geçirmekte sar basmaz bu terbiye siyasetinin mev anlamakla iktifa eylemiştir. Bizzat MJ1, kaddemesind* şu satırları görüyoru yoner De Gaulle, kararsızlıklar, uzlaş <en mükemmel teknik adamınız> ordu dirler. Bunlar basan mevcud ihracat zuu olmuşt'ir. Aristo nun «Analitik» inin son fasılla «Bu eseri, eserlerimin iyi parçalarını malar ve siyasetin vasıtalı rmıhassala yu motörizeleştirme mütehassısını» di müsaadesinden istifade etmekte, ekseriya Mili, baba zoru ile üç yaşında yunan rını hiç bir istifade etmeksizin okudu UhamHârı ve kısmen de muharriri bu larından fena halde sabırsızlık doyarak ye bahsedişlerinden hayrete düştü. Ge da kaçak olarak hududu geçirmektedir caya başlıyor. Defterin bir tarafına yu ğunu, zira bundan istifade edebilecek çalıştı. Müşavirlerinin verdiği öğüdleri neral Guderian tanklara dair yazdığı ler. Daha evvelden hiç olmazsa kış ay nanca, öbür tarafına ingilizce kelimele derecede fikren olgun olmadığım hâtı 'lunan, göz yaşlarımla teşyi edilen mu azzez bir vücudun, hem dostum, hem d dinledi ama, ekseriya da kendi kafası Achtung Panzer adlı kitabında, De larında ihracatın durdurulması için yapri yazmak suretile bunları öğrenmeğe ralarında kaydediyor. Buna rağmen el zevcem olan kadının hatırasına ith: nın dikine gitti. Gaf yaptı. İtidalini kay Gaulle'ün fikirlerini sik sık akislendir tığımız müracaatlere rağmen henüz bir çalışıyor. Kısa bir müddet sonra Yunan de edilen netice şayanı hayrst idi: Fel ediyorum. Onun doğru ve âdilâne seyit karar alınmamıştır. betti. Alındı. Karşreındakfleri kırdı, kı dl. mütefekkiri Xenophon un «Anabasis» sefî bir temel üzerinde müteaddid ilim hakkındaki galeyan dolu hissi, benir rıldı. Bir keresinde İngiliz Genelkurmay Bugünkü fiatlar kasanlarda etin an26 ocak 1940. De Gaulle Fransa yükheyetile tanışması İstendiği zaman, «Ne sek komutanlığına, Almanların Fran cak 200 kuruştan satılmasına müsaid isimli eserini ve Esope'un hikâyelerini leri İhata etmeğe muvaffak olmuştu. için en canlı bir teşci, onun tasvibi be lüzumu var, ChurehilFi tanıyorum ya, saya karşı bir yıldırım harbine hazır dir. Daha aşağı nark verilirse de olur. aslından okuyor. Ümanist kültürün ilk Fikir tarihinde buna benzer misaller nim için en esaslı bir mükâfat hizmeti ni görmüştür (3). » yeter!.» demişti. Bir defasında da, landıklarını bildiren bir rapor verdi. Çünkü esasen İstanbulda bu yaz etin vasıtası olan yunanca eserleri okuma bulmak güçtür (1) > Artık çeşidli kültür ve bilgi nlmetChurchül, onun bir iddiasına karşı, Yüksek komutanlık rmporu hasıraltı et 120 130 kuruşa kadar satılması icab yedi yaşına kadar devam edecek, YuBir terbiye harikasının timsali ola nan kültürünün felsefe ve tarihe aid lerile yetişen delikanlı Mili, on yedi «General, siz Fransa olabilirsiniz ama, ti. Almanlar, De Gaulle'ün önceden ettiği zaman nasıl İstanbullular 180 kuMili, ikinci meşrutiyetin ilk senelerinde bütün Fransayı teşkil edemezsiniz» de plânını yaptığı şekilde viran Fransız ruştan aşağı et yemedilerse bugün de eserlerinin çoğu hatmedilecektir. He yaşında hayata atılacak, bir kumpanya itibaren Türkiyede hususî bir alâka v miş; De Gaulle'ü küplere bindirmiîti. müdafaa hatlarını yardılar. De Gaulle nark 160 kuruş iken gene 200 kuruştan rodot ve Eflâtun diyalogları bu araca nın büro memuru olacak ve otuz beş sevginin mevzuu oldu Hangi cephesi ile bulunuyor. Baba, küçük oğlunun bu zo sene bu vazifede kalacaktır. Fakat bir İlkönceleri gazeteciler toplantısından de, Lion ve Abbevılle'de harbin topu aşağı et yiyememektedirler.> Çok veçheli olan ingiliz fey'esofu, 19C l bibi gelen binbir defa hızmı almış olan fikir hayatı duraki çş çalışmalarını (ena halde sıkılan De Gaulle, vereceği topu iki tanecik Fransız galibiyetini kade sadece «Hürriyet» hakkındaki düşün İ beyanatını acele acele, cansız bir sesle zandı. ¡ece, İspanyaya aid Donkişot masal ve raklamış değildir. O devrin pek parlak çelerinden dolayı hususî bir ilim teşek okur, hemen dairesine çekilirdi. Şimdi De Gaulle gayet sade ve toplu bîr ev ¡ikâyeleri ile hafifletmeği de ihmal et olan sosyete hayatına, fikir dernekle külünün rehberliğini yaptı. Bu teşekki rine yakından iştirak etmekte, hepsin İçinde maruf hukukçumuz Ahmed Şu basınla çok daha samimidir. Gazetecile hayatı sürer. Geceleri bütün aile kitab memektedir. re isimlerile hitab eder, sorularına okur, yahud dostlarile konuşup vakit Mili, sekiz yaşında Ümanist kültürün de fikirlerile hâkim bir rol takınmakta ayb ile filozof Rıza Tevfiği de görmek mümkün mertebe uzun oevablar verme geçirir; çoğu zaman da musiki ile uğ Şehrim 1de bulunan Milli Eğitim Bekam ikinci vasıtası' olan lâtinceye başladı ve dır. Bu derneklerden birisi de meşhur teyiz, înkılâbdan sonra bu eserin ter ğe çalışır. raşır. Madam De Gaulle arasıra piyano Hasan Ali Yücel dOn saat üç buçukta is Roma tarihinin kaynaklarını bu dilden sosyalist Omen'in fikirlerinden mülhem cümesile karşılaştık. Daha sonralar De Gaulle, et ve kemikten yapılma çalar. Ailenin sporla başı hoş değildir. tanbul Belediyesine gelmiş, orada Vali vs takib edecek kadar ilerledi ve yunan olan tCooperation» cemiyeti idi. Ricar Mili, mantık, iktıaad ve içtimaî mesel bir liderden ziyade, liderliğin müşahhas Generalin en çok yaptığı spor, bol bol Belediye Reisi Lulfl Kırdarın yanında Mü casınm da tekemmülüne çalıştı. Meşhur do ve Say*lerden gelme klâsik ikbsad hakkındaki fikirlerile dikkatimizi çekt ze Muaürü Tahsin Özün de işt'.raklle yabir sembolü olarak tarihe geçecektir. yürümektir. Pazarları muhakkak suret pılan bir toplantıda hazır bulunmuştur. «Organon» ile Aristophanes'e aid eser nazariyelerini tadil eden sosyalistçe fi Bugün de daha ziyade bu ceşid fikirleı Or.un varlığında metafizikî bir dimağ te kiliseye gider, âyinlere ir:' ik eder. Bu toplantıda istanbul türbelerinin res lerin okunması bu devreye düşer. Do kirleri, içte bu cemiyet İle alâkadarlı ile bizi meşgul ediyor. Nitekim muhte ckimlenmiştir. İşte bu haldir ki hüviBilen bilmiyenin, sola dSnük, ihtilâl tore Te ıslah 'edilmesi etrafında görüşme kuz yaşında matematik bilgilerle alâka ğından sonra başlıyor. rem Dr. A. Adnan'ın «İlim ve Din> e yetine bir .de kâhinlik katmıştır. Askeri ci, faşist reaksiyoner, dik kafalı, kendi ler yapümiftır. Milli Eğitim Bakanlığı »e peyda etti: Tah'.üî hendese, hattâ ternaBiyografi tarihinde Te terbiye âle serinde Birinci vt İkinci Dünya Harb sebeblerden değil, manevî cihetlerden basma buyruk misyoner, diktatör, diye Mrde 30 kadar tur'oeyt ıalah ve restore mî ve tefazulî hesab, hattâ astronomi minde ikinci bir numunesi bulunmıyan leri arasındaki hâdiselerle Mill'in kar türHi'.ler Almanyasmın yıkılacağını • önce vasıflandırdığı General De Gaulle, mu ettirecektir. Bu meranda Şehzadebaşı türbesi İle Yenicaml ve Turhan Sultan meselelerini halle çalıştı. Matematik bir terbiye tarzının mevzuunu teşkil e şılaşbrıldığını görüyoruz. Edebiyat Fa den kestirip, bunu La Discorde (Chez kadderatmm, kendisini Fransanm ru beleri Eyübdekl türbelerden bir kısmı den Mili, babasının vaktinden çok evvel kültesi neşriyatı arasında çıkan yeni bi rEnnemi, 1924) adlı eserinde bildiren; hunu kurtarmağa ve azametini yeni vardır Mlllt Eğitim Bakanlığı, Istanbulun muallimlerinin güçlükle halledebilecek yaptığı zorlamaların cezasını yirmi ya eserde ise bu büyük İngiliz mantıkçısı leri muadeleleri kolayca çözecek kadar gene 1941 de, Arrerikanın iki numaralı baştan canlandırmağa memur ettiğine fethinin 500 üncü yılını kutlama hazırlığı şında geçirdiği ruhî bir buhran ile 8 nm metod nazariyesi izah edilmekte Cihan Harbine katılacağını önceden inandığı içindir ki, bugüne kadar hep İle d» meşgul olmakta ve Fatih devrine ilerledi. Prof. M. İzzet onu, meşhur dedl. Fakat bundan babasına hiç bah dir (4). alt ve Fatih devrindeki bazı vakfiyeleri Pascal ve Gaun ile mukayese etmektesöyleyen De Gaulle'dür. setmedi. Zira onun ruhî, hissi meseleaynı yolda yürümeğe çalışırken, iş ar tabı ve r.eşrettlrmektedtr Hiç bir klâsik tahsil görmeden «ir dir. De Gaulle, 1890 yılında Lüle'de doŞ kadaslarile uyuşamadığmdan, buçün , Hasan Alî Yücel, dün islâm Eserleri Mü Mili, on ya?mda tecrübe ilimlerile a lere dudak büktüğünü biliyordu. Çok baba zoru ile, müthiş bir fikri takıl sürmeyen bu buhranı gene kendisi atdu. Papaz mekteblerinde okudu. Aydın kendi isteğile en mukaddes vazifesinden zesini de gezmiştir. lâkadar oldu. Bilhassa fizik ve kimya lattı. Acaba baba zorile başlıyan erken mahsulü olarak yetişen Stuart Mili, 01 bir aile çevresinde devrin büyük müte ayrılmış ve şanlı hatırasını tarihe emaPrevantorTumda verilen konser bu çocuk âlimin dikkatini çekiyor. Müsdört yaşında Üniversite diploması alai fekkirlerine dair bir çok konuşmalarla net etmiş bulunuyor. I3tanbul Konservatuarı klâsik Türk mu bet ilimlere aid kitabları, bu yaştaki ve mücerred tefekkür sayesinde mi bu tip yanında daha ziyade harikamsı gö> kulağı doldu. Ruhları necata eriştirmek sikisi İcra heyetinden Safiye Ayla Mustafa başka çocukların oyuncak düşkünlüğü atlatma mümkün oldu? Belki evet. rünmüyor mu? Tophycm Kendi hal tercümesinde rohî buhrakayjrusiîe papaz olmak istediyse de, songlar Necati Tokyay ve arkadaşları, dün İbrahim Hoyi Yaldebağı maarif prevantorlumda hasta ile karıştırıp duruyor. Acaba tecrübe nının «saadeti gaye olarak kabul etmenunda askerliği seçti. St. Cyr askerî (1) Bk. izzet: Stuart Mill'm tarbiyesi lar için hususî bir konser vermişlerdi». ilimlerinin icab ettirdiği zihniyetine sa den doğduğunu» söyledikten sonra çamektebine girdi. İri boyu (Uzun kuşDün nihayet kar yağdı Sanatkârlarımızın bu güzel teşebbüsleri, hib miydi? Hal tercümesini inceleyen resini gene kendisi bulmaktadır: Haya Hayat Meirouası, Ankara, 1927, Sayı: 42 konmaz) lâkabını kazanarak, okuldan Senenin İlk kan dün Istanbulda görül büyük biT memnuniyet uyandırmış ve (2) Bk. T. Agaoğlu: Stuart Mili, 1931 lerden birisi «Mili, diyordu, bizzat bu tın gayesini şahsî saadette görmemek, yüksek derece ile çıktı. Kıtasını seç müştür. Sabaha fcarşı rnüthlç eoğuğu ta hastalar neşeli bir saat getirmişlerdir. (3) Bk. J. S Mili: On Liberty, 1859 yaşta hiç bir tecrübe yapmadığı gibi başkalarının mes'ud olmasını temin et« mek imtiyazına malik olduğu için de; kiben saat 9 da kar lfipa lapa yağmağa Bu satırları eserin türkçe teroemrsindeı Milyonluk ikramiye davası tecrübe yapanların yanında da bulunma mek. Fransadaki 1830 ihtilâlini bu görüş aldık, Bk. H. Cahid tercemesi, 1927, Mukumandanı; sonraları en parlak talebe başlamış, iokat bir saat devam etmesine Eski Şark Demiryolları menıurlarlle müssini yüksek hıyanet suçile itham ede rağmen yerler tutmamıştır. Diğer taraf, •fihdemlerinden İki bin kişiyi, 1037 yüın mıştır.» ile düşündü ve heyecanlandı, Fransaya kaddime. cek başını getirene büyük bir para tan karayel fırtınası da şiddetle kendini danberl alâkalandıran milyonluk İkramiye Artık ümanist kültür kaynakları ve koştu. İngütereye dönüşünde kendisini göstermiştir. Beklenilen bir fırtına olduğu (4) Bk. E. von Aster: Bilgi Teorisi v< mükâfatını adayacak; Almanyanın yı İçin yoldaki tekneler limanlara sığınmış meselesine aid olan davaya, İstanbul Bl müsbet ilim vasıtaları elde edilmiş, sıra o zaman bizim bugün sosyalizme, hattâ Mantık, 1945 . kılışı ile de tariM önünde muhakeme lardır. Fırtına limandaki seferler* tesir rlncl Asliye Ticaret mahkemesince, dün felsefeye ve içtimaî ilimlere gelmiştir. akşam üzeri devam edilmiştir. Dava edilen Babası buna hükmediyor ve on iki yaedilerek, ilerlemiş yaşından ötürü, etmemiştir. •Irketln tasfiye heyetinin, davacılara hizidamdan kurtulup menfaya sürülecek Gaz, benzin tevziatı met çenelerini, maaş nlsbetlerlnl nazara şındaki oğlunu felsefe deryasına «alıolan albay Pétain bulunan otuz üçüncü Dünden İtibaren gaz flatlan ucuzlamı? alarak İyi hizmet İkramiyesi ödemesine yor. Şimdi düşünmek denen kabiliyetin piyade alaymı seçti. ve tylere verilen miktar da artmıştır. Ben mahkemece karar verilmişti Çlmdî, kum mahiyeti düşünülecek. Daha evvel Bir numaralı Cihan Harbînde ÜÇ defa zin İse aybaşından itibaren arttırılacaktır. panyanın evvelce İkramiye hususunda «düşünme» nin ilmini yapmış olan AVilayet DHğıtım Komisyonu, lâstik tevzlln ıBake» formülü denilen bir formül tatbik yaralandı. Drouant'da yaralandığı va <Je İltimasa Te tavsiyeye ehemmiyet ver •dip etmediği araştırılmaktadır. Dokuzun, risto'nun «Organon» unu yunanca askit Almanlara esir düştü. Beş defa kaç mlyerek fdalet dairesinde tevziat yaptı cu Isletnreden. dün. «tatbik edilmediği» lından okumuş idi. Çok sonraları yamağa teşebbüs ettiyse de iri boyundan ğından piyasadaki taksi miktarı artmıştır. yolunda cevat» gelmiştir. Ancak, bu hu zacağı «mantık sistemi» ismindeki muhötürü her zaman yakalanıyordu. İki yıl Vakında büyük bir parti lâstik tevsi&tı susta 10" 3 yılında yazdığı bir teskeresi sekiz ay esirlik hayatı sürdü. Esirlikte yapılacak, buna mukabil taksi tcretlerlnü;n mealini, idarenin bu yeni cevabile telif etmesine lüzum görülmüştür. Bu sebeble; rsktini çok sevdiği klasik eserleri o yüzde el'lye yaSın tenzilât yapılması ken davanın detamı şubata kalmıştır. kumak, ve bunlardan uzun uzun par dilerinden İstenecektir. Bir izah Yangın tahkikatı çaîar ezberlemekle geçirdi, iki esir arİzmir tflecan arasında İsmimin de tn Pnkapanı yangını tahkikatına devam kadaşı onun Homer'den, Ovid'den, da gUlz tara listesine sokulrriTij olduğunu hay Bu değerli kitabı her kadına merakla bilip öğrenmek istediklerini ediimekteair. Tahkikatı bir tanıttan Cumba başka klasiklerden lnşadlarda bulun retle gördüm. Ne Izmlrde. ne Istanbulda huriyet Savcılığı, bir taraftan Ticaret Baanlatan yegâne eserdir. Gebelik ve işaretleri, kimlerin çocuğu olup kimmasını zevkle dinlerlerdi. Bu arkadaş veya başka bir yerde Mihver devletleri!» tl kanlığı müfettişleri ve diğer yandan da lerin olamıyacağı, şans günleri, en çok ne zaman gebe kalınır, ne zamanlardan biri. şimdi Moskova Fransız el oaret yamru? defilim. Ahmed Hamdı Başar Umumi Mağazalar Anonim Şirketi yapmaklar kalınmaz, çocuk düşürme ve hususiyetleri, çocuk niçin düşer, neden ismini İse yalnız f'si olan General Catroux, ötekisi de; rımda kullanırım. kitablarımda Te yazıla ;adır, Urr.urr.l Mağazaların en büyük his. düşürülür? Düşürmek için alman tedbirler, tesirleri, tehlikeleri, Çocuğun Vakıa kitablarımda i n . Stalin'in en meşhur mareşallarmdan o gllizlerln tek taraflı dünya eorüjlerlni sedan »ıfatlle hazine bu işle yakından düşeceğinin nasıl anlaşılacağı, işaretleri, düşüklerden korunmanın yolları, lup sonraları kurşuna dizilen Tuka ç?sldü vesilelerle tenkld ettim; fakat ben alakadar olmafetfd'j. ve çıkış sekli üzetehdid, tehlikelerinde (Kan boşanmaları, sana, ateş hallerinde) ve düYangının 6ebeblerl çevski idi. İşte yukarıda bahsettiğimiz eenelerdesberl devam eden neşriyatımla rinde bir cok İddialar ortaya atılmaktadır. şüklerden sonra alınacak tedbirler. Düşüklerin önüne nasıl geçileceği, çocumeşhur kitabının malzemesi, bu üçflzlü faşizme de bir fllılr adamı nfatlle hUcum Bu »rada yangının ertesi gönü Umumi Mağun düşüp düşmediği, düşüğün tam veya eksik olduğunun nasıl anlaşımünakaşaların ve De Gaulle'ün düş lsrd» bulunmuş bir muharririm Bu gibi ğazalarda bir tefti? yapılmasının muîcarlacağı, kürtaj ehemmiyeti, tehlikelerinden sakınmalar, gebelik rahatman hakkında elde ettiği derin ve kes şeylerin kara listelerle ne alakası olabilir? •er oluşunu da bir tesadüfe hamtetmlyensızlıkları (kusmalar, albümin, havale) nin sebep ve çareleri, hangi haskeyfiyetin lufen bu şekilde tavzihini derin ler vardır. Fakat şimdiye kadar yapılan kin müşahedelerin neticesinde birikti. saygılarımla rica ederim. talıklarda çocuğun düşürülüp, hangilerinde ellenemiyeceği, gebelikten tahkikotta aleyhte olabilecek müsbet bir Harb sonrası muzaffer Fransasına dair sakınmanın mümkün olup olmadığı, alınan tedbirler, tesirleri, bu yolda Ahmed Hamdt Başar ;ticeye varılmamı? ve kimse sorumlu görülmemiştir. her kadını avdınlatan İlmin bütün yenilikleri deTİi toplu olarak anlatılmıştır. 250 SAHİFE 3 LİRA 3. üncü BASILIŞ. 80 liradan 3,5 liraya Üsküdar BİZİM Sinemada Son zamanlarda pek çok gelmiş o!»n Dr. Cemal Zekinin CyiaîL y p M*UrAm\val\ar\ m S a 5 L BU AKŞAM SAAT 20,30 da gomalak fevkaiade ucuzlarmstır iyi cins kıymetli eserinden: Kf İlim VB m a n r e n H y e i . S n 3 ancü fe^ . [ind gomalakları kilosu S"0 kuruştan saEti Tiyatrosu: Sadi Şener Çocuğunu seven P A M L ÇafyllO'l hastalıklardan koruma bilgisi kitatılmaktadır. Geçen yıl başlarında gomalave a r k a d a ş l a r ı , a k o r d e o n i s t S A A D E T kın karaborsada kilosu 60 liraya kadar sahsr anne IJWMI OtSgllgl b m j okumadır. 300 sahife, 2 lira. N A Z İ K C A N ve H A K K I tılmıştı. Tarihte ve Yazan : Prof. Ziyaeddin Fahri Fmdıkoğlu | Tarihî türbeler restore ediliyor Dr. CEMAL ZEKPnin ÇOCUK DÜŞÜRMEK Her Kadının Okuyacağı Bir Kitab Çatalcanın Kestane köyünde oturan 15 Ne olabilir? Bunu ÇILDIRAN ADAM yaşında Rafet adında bir çocuk, yağmur eksiksiz bilenler 3 perde, ayrıca 1 perde komedi ve altında ıslanan bir torba av barutunu ku ay sonunda hediyeP. K. 2149 rutmak İçin sobanın önüne koymuştur. ZENGİN VARYETE Zamanla ısınan barutlar ant olarak İnfilâk lerini alacaklar. etmiş ve sobanın yanında oturan Habla vs Ümran adındaki İSİ kadınla bir buçuk yaşındaki Munire adındaki 'kız çocuğunun ağır surette yara!aimp«ına sebeb olmuştur. Orta ve Ese öğrencilerinin en Yaralılar de:hal Haseki hastanesine ka!dırılmışlarsa da Rabia çok yaşamadan öliyi yardımcı kitabı teîâffuzlu, 24/1/946 perşembe gününden itibaren alâkalı makamın müsaadesile müştür. türkçe izahlı, sözlüklü, Zavallı kadın Kendi kendine Oalatada, Necatlbey caddesinde 73 numaralı evde misafir olarak oturan (j1 yaşTenzilâtlı Batlarla satışa başlanacağını »ayın müşterilerimize bildiririz. larında Mesude Aydın adında bir kadın merdivenden İnerken muvazenesini kaybeYenipostane arkası Aşirefendi Cad. No. 57 REMZİ PEKEB derek düşmüş ve beyni patlayarak ölmüş. tur. (2000 kelime) Otobüse atlamak istiyen bir Pek yakında çıkıyor. Başkomiser yaralandı Fakültemiz ikinci cerrahî .tuniğinde iki ve kulak boğaz burun hastaEminönü Belediye zabıtası Başkomlseıl M. AKÇİT Yayını Foık, dün Harblyede otobüse atlamak islıkları kliniğinde bir aylıklı asistanlık açıktır. isteklilerin 10/2/948 gününe kadar Dekanlığa başvurmaları. (709) tediği bir sırada otomatik kapı ani olarak kapanmış ve muvazenesini kaybeden başkomiser düşerek ağır surette yaralanmıştır. B U S E N birlikte Patlayan barut torbası YENİ m Satış Merkezi: tVKJLÂP Daima büyük KİTABEYİ. Her kitabcıda bulunur. filmler gösteren ve muvaffakiyetli SARAY BU PERŞEMBE Senenin SİNEMASI AKŞAMINDAN aşk filmi, aşıkların TENZİLATLI SATİŞ Amerikan Kadın Kumaşları " D İ K K A T ! «^ KOLAY İTİBAREN filmi ANA en güzel V A T A N Başrollerde: Şaheserini takdim edecektir. İRENE DUNNE ALAN Emsalsiz «Ölmiyen ve calibi dikkat MARSHALü çift artist Ysb Fakültesi Dekanlığından: Eminönü Kaymakamımdan: FRANSIZCA SULUKUI.E cVeterlo Köprüsü» filmile kıyas edilebilen yegâne filmdir. MERLE OBERON LAURENCE OLÎVİER BOŞANMIŞ KADIN Renkli nefis ve şahane aşk filmi •• ^ ^ ^^ başlıyor. Mevzu: Yüksek İngiliz sosyetesinde şahane bir aşk,.. Sehhar ve esrarengiz bir kadın.... Bütün kadınlar tarafından sevilen ve fakat L: A \ . Aşk» tan sonra yarattıkları Hukuk Fakültesi profesörlerinden ordiEminönü ilçesi 946 yılı rxkci ücretleri tahakkuk eedijşlleri 21 ocak 946 naryüs profesör Schwarz tarafından bugün tarihinden itibaren 15 ç<im müddetle her nahivenin polis karakolları koridor. 13,10 da Üniversite konferans salolarına asılmıştır Her mükellefin mıntakasındaki karakollara giderek kendilerine nunda tD£\rinin en me;hu hukuk bıitarh ve tevzi ediıen bekçi ücretlerini mutlaka görmeleri ve itirazı olanların bu ğlnl Frederlck Fbllook ve İngiliz hukuk müddet zarfında baalı bulundukları nahivelere dilekçe İ f müracaatı»» rmiiın İmi», (doğumunun 100 üncü yıldönümü 1> Prof. Schwarz'in konferansı Istanbulun en meraklı ve en msceralı yeri hakkındaki röportajın Feridun KandeTÜrin kaleminden K I R K 4MRAR Bu Akşam S Ü M E R Sînemas«3ida
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog