Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

EVİM • SEVİNÇ refakatlerinde FRİTZ KERTEN ve arkadaşlan KardeIer lıkcy OPERA Sinemasında 4 Ocak 946 Perşembe saat 21 de Yerler şimdiden alınmaktadır. 22 inci yıl Sayı: 7697 umnunyeıı KURUCUSU .YUNUS NADİ Telgraf va mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yan İşleri: 24299.' Matbaa: 24290. ÂŞKIN SAATİ GELİNCE ur Amerikalı kadın muharririn ikinci defa basıldı. 100 kuruş. Sah 22 Ocak 1946 HAL1D Kitabevi irleşik devletler Başkanı diyorki: Milletlerarası yeni lümüze birçok yeni meşguliyetler çıkmış bulunuyor. \er sulh devam edecekse, yalnız kuvvete değil, ayni zamanda adalete de dayanmalıdır» ene kapı kulları neselesi apı kulu zihniyetinin opportünist karakterini belirten ^ misaller iiıeHnde dururken, gozume ilişen bir başmakaleye a gun burada dokunmuştum, »arîisi iş başına geçtiü »aman o başmakalede, aklımda kaldıc, şöyle demliyordu: iler simdi ekonomik hayatla,] oynayan temel müesseseleri tirmefce bağlayacaklar. Bu İşe rdan once koynlmuşuzdur. Debiz onlardan daha eski sosyale tuhaf düşünceyi kimin Heri iÜ ve hançi gazetede bastığını ıroadıiım için yeçen sünkn yac bir isimden bahsetmemiş, sa•unceyi ele alarak, onun sakat la kısaca dokunmuştum. ' Başkan Truman'ın Fransada kabineyi kimler kuracak? mühim bir mesajı Herriot, Auriol veya Thorez hükümet başkanlığına getirilecek Siyasî partiler, aralarında bir türlü uyuşamıyorlar. De Gaulle'ün istifası şiddetli tenkidlere devreye girdiğimiz şu sırada uğramakta ve bir hata işlediği söylenmektedir güvenlik ve hürriyet vermek sttretile zafer temelleThnlzm üzerinde sürekli bir barış, devresi kurabiliriz. Hayatî ve kat'î meseleleri önlemeğe daima hazır bulunduğumuz takdirde bu işi başarabiliriz. Amerika, bize iltihak etmek arzusunda bulunan milletler için her zaman büyük fırsatlar memleketi olmuştur. Şimdi de dünya milletleri için büyük sorumluluk taşıyan bir memlekettir » Başkan Birleşmiş Milletlerden bahsettikten sonra demiştir ki: c Milletlerarası yeni devreye girdiğimiz fu sırada önümüze bir çok yeni sorumluluklar çıkmış bulunuyor Milletimizin de kuvvetini, iradesini ve basiretini milletlerFransız hükümeti başkanlığına getirilecekleri arası hareket ve faaliyete yardım maksadile teksif etmesi M. Thoreı M, Auriol icab eder. Bir çok tavizler ve iyi anlaşmalar icab ettirecek, Londra 21 (B.B.C.) Paristen bil taraftarları arasında bile tenkid ediluzun ve karışık bir mesaî lâzımdır.. Fetinin son terakkileri dirildiğine göre, General De Gaulle bu mekte ve bununla Fransaya karşı, tehbu zaruretleri daha açık ve daha göze çarpar bir hale gün, karısile beraber şehirden ayrılmış likeli neticeler doğurabilecek b:r hita getirmektedir. Son terakkiler dünya münasebetlerini o ka ve Paris civarında S t Germaıne'deki islediği söylenmektedir. r dar anî olarak değiştirmiştir ki, böylece yeni bir devreye köşküne çekilmiştir. Generalin istifası, Diğer taraftan, yeni hükümeti kuragirdiğimizi kabul etmek mecburiyetim duymaktayız. Halledilmesi lâzım olan meseleler karışık ve zengin vaidleri ihtiva etmektedir.> söylenen M. Herriot cağı söylenenlerin başında radikal SOEyalist lideri M. Edouard Herriot, sosyalist lider muavini M. VincentAuriol ve komünist lideri M. Thorez gebnektedır. Arkan sahi/e 3. Sü. 2 dt Bundan sonra Amerikan ordusundaM terhise temas eden Truman şunları söylemiştir: « Harbin son bulması silâhlı kuvvetlerimizin tamamen terhisini icab ettirmez» Filvaki silâhlı kuvvetlerimizi düşman topraklarını işgal ve düşmanı silâhtan tecrld için yetecek asgarî hadde indirmek üzere terhise suratla devam Amerika Birleşik Devletleri Baskanr Mr. Truman etmekteyiz. Bahriye ve Harbiye Bakanlıklarımızın tahminlerine Washington 21 (a.a.) Başkan'Truraan bugün Türkiye bişyazan arkadaşım Asım göre, subaylar da dahil olmak üzere kara, hava ve deniz saatıle 19,30 da Amerikan kongresine aşağıdaki yıllık meTelki günkü makalesini okukadrolarımıza daha iki yıl müddetle, îki milyona yakın ojrnsu, hayret ettim. Sayın sajı göndermiştir. Başkan ezcümle demiştir ki: Arhuı sahlfe 3, Sü. 5 te ynkarıki düşünceyi haklı olaMilletimize ve dünya milletlerine daha büyük bir € dell saçmasına benzetiyor re öyle şey yazmadım» dedikten •jinMmlzin karakteri hakkında Lirlerini bir bir sıralıyor, Washington 21 (a a.) Amerikanın .ulu opportünizmine dair verdiTahran 21 (a a.) İran Başbakanı Her halde Sovyetler, Iran hükümetini en büyük grevi bütün hızile devam et3 İlerde kendisinden, ima yolile mektedir 1,600 000 İşçi işlerini bırakİbrahim Hakimi, bu sabah istifa etmiş doğrudan doğruya kendısile müzakerehiç bahsetmediğime göre sayın tir. Pek muhtemel olarak yeni hükü ye icbar edecek bir çare bulacaklardı. mıştır. Bu rakamın pek yakında yedi ızımdan alınmasını pek anlamet başkanlığına GavamusSaltana ge Bu arada ise, Azerbaycanm terkedilme milyonu yani bütün Amerikan işçile,. Mademki deli saçmasına i» I • I M lecektir. si tehlikesi de fazlalaşmaktadır. Parlâ rinin yarısını bulması muhtemeldir. fikirleri Asım t's kâğıda gemento mahfilleri, hukumati Gavamus Dun akşam İşlerini t bırakmış olan 800 Kabine niçin çekildi? Yunanistan ve İndonezya bin çelik endüstrisi " işçisinden maada tir, o halde «bunları ben yazTahran 21 (a.a.) Hakimi kabinesi Saltanaya vererek Rusyayı derhal mem C O bin elektrik endüstrisi işçisi, 253 bin O demeğe ne lüzum var? İşçi meselelerinin emniyet nin çekilme sebebleri meyanında, Rus nun etmenin daha iyi olacağı kanaatin et ambalâjcısı, 175 bin otomobil endüsnçilterede iktidar yerine geçtiği ya ile müzakerelere tekrar başlama isi dedirler. Aynı mahfiller, GavamusSal trisi işçisi grev halinde bulunmaktadır. konseyinde görüşülmesi İstanbul gazetelerinden birinnin akamete uğraması üzerine, Birleşmiş tananrn hiçbir zaman Azerbaycan müs Diğer taraitıan bu grevler yüaünden > bir yazı okuduğuma ben emii ileri sürüldü Milletlere müracaat etmenin, Iranı bir takil hükümetini tanımıyacaşı ve Rus yedi milyona yakın kimsenin işsis kalLondra 21 (B B.C) Birleşmiş cak olursa Birleşmiş Milletler teşkilâtınin yazdığını ve hangi gazete Arkası sahife 3. Sü. 3 te ması muhtemeldir. Zira bazı fabrikalara çıkmaza sokmuş olması gösterilmektedir. liğini hatırlıyamadığım o yazı Milletler Teşkilâtı atom kuvvetüvn nın dünyadaki itibarının zayıflamak Londra 21 (B.BC.) Birleşmiş Millâzım olan ham maddeler bu grevlerden ıryollannı, madenleri daha ön kontrolü Jçin bir komisyon kurulması tehlikesi bulunduğunu söylemiştir. dolayı temin edüemiyecektir. Neticede atom komisyonunun kurul letler Konteransındakl Rus murahhas îvletleştirdiğimiz için karakter maksadile ilk adımı atmıştır. Atom heyeti Yunanistandakl vaziyetin emniBugün alınan bazı haberlerden anlabizim de otedenberi sosyalist komisyonu hakkındaki teklif bugün si ması mevcudun ittifakı olan 46 reyle yet konseyinde konuşulmasını teklif yasî işler komisyonu ile Emniyet ko kabul edilmiş, yalnız Filipin murahhası şıldığına göre hükümet. Amerikalıların n faraıiyesi güdülüyordu, etmiştir. Diğer taraftan Ukrayna muet ihtiyaçlarını temin için et ambalaj azmış olursa olsun, bu düşün misyonu tarafından tasvib edilmiştir, müstenkif kalmıştır. 'ersembe günkü genel kurul toplantı Senede 20 bin ingiliz lirası maaş rahhasları da İndonezya meselesinin fabrikalarına el koymak ¿tasavvurundasyni komisyonda müzakere edilmesine fs'un da tasdik ettiği gibi bir sında da bütün üyeler tarafından tasvib Londra 21 ( B B C ) Bugün, Bir dair Konferans sekreterliğine bir teklifdır. Bundan başka hiç bir hal çaresi «asıdır, üzerinde durmaya bile alunacağı tahmin edilmektedir. Bu suleşmiş Milletler Teşkilâtı Başkanına vebulunamadığı takdirde hükümetin çerakat ne yazık ki bu gibi abes retle Birleşmiş Milletlerin ilk teşekkülü rilecek maaşın miktarı tayin edilmiştir: te bulunmuşlardır. lik fabrikalarına el koyması ve tahkier, arasıra rastladığımız tek kurulmuş olacaktır. kat komisyonu tarafından tavsiye ediBaşkana senede 20 bin ingiliz lirası ıflıklar sınırını aşıyor, memlelen yüzde 18,5 zammı tatbik etmesi verilecektir. Bugün siyasî ve iktisadî işler komisasırlardır zararı dokunan bir muhtemeldir. Vichinsky Berlinde n devamı olarak aramızda ya yonunda atom meselesi hakkındaki Berlin 21 (a a.) Sovyet Dış idleri mıivor. Nitekim kapı kullarına, teklif görüşülürken bu hususta karar Mareşal S talin'in eseri ilanmda daha bir çok nokta serilmesinin geri bırakılması lüzumunu halk komiser muavini M. Vichinsky, uçakla Berline gelmiştir. M. Vichinsky'nin Moskova 21 (a.a.) Mareşal Stallnln unmuş, bir çok misaller göster ileri sürenler olmuş, fakat bilhassa Mr. eserinin ilk tabı 16 dld halinde çıkacak Bevin bu meselenin derhal halledilmesi yarın Londraya hareketi beklenmektedir. ve bu sene üç cildi yayınlanacaktır. Ejimîn kenaine göre bir gidişi lâzım geldiğini, çünkü geriye bırakılaİzmir 21 (Telefonla) Tütün satışBirbirine « d amaçlar peşinde ları hızlanmış, sun'î hareketlerle piyajartilerin bile programlarında sayı âtil bırakan cephe, müstahsilin îoktalar bulmak mümkündür. Arropada sağ partilerden bir mukavemeti ve Amerikalıların gösterevletleşt irilmiş olan endüstri diği hüsnüniyetle yıkılmıştır. Amerikaterinin devlet elinde kalmasını, îstanbulun muhtelif semtlerinde sokak lılar hesabına artık bir fiat listssi mevonomik hayatta temelli rol oyortalarında yatan ve dinlencilik yapan cud olmadığından arz ve taleb kaideiğer müesseselerden icab edençocuklar için yatacak yer sağlamak ve leri yürümeğe başlamıştır. (rletleştirilmesini kabul ederler, Amerikalılar tütün istihsal bölgelebunlara bir iş bulmak ve hariçten gelinsan kütlelerine daha ileri bir miş olanları memleketlerine göndermek rinde piyasaya girmişler, müstahsille eviyesi radetmiyen bir tek rive bu hususta daha ne gibi tedbirler anlaşmışlardır. Baremin 1015 kuruş tt yeryüzünde mevcud değildir almak lâzımgeldiğini müzakere etnek üstünü gösteren hatlar 1520 Kuruş da•tinin amacı sınıf sır, kavgasız, üzere Çocuk Esirgem Kurumunun Ca ha artmıştır. Ödemişte, Alaçatıda, Aibir cemiyet nizamı yaratabilğaloğlundaki merkezinde Emniyet Altıncı tınovada, Adagidede, Bayındırda bütün Fartiler arasındaki farklar, daŞube Müdürü Kemalin iştirakıle ve tütünler satılmıştır. le bir dünya görüsü, bir hayat kurum merkez heyeti ve üçe Balkanayrılığından doğar. Uzakta ları huzurlarıle yapılan içti mada şu ka Amerikalılar Dikilide 290 kuruşa, Çanı buyuk ülküye ulaşabilmek İçin darlıda 310 kuruşa, Bademlide 300 kurarlar verilmiştir: tinin kendine mahsus bir me 1 Polis tarafından toplanan bu ço ruşa kadar tütün almışlardır ki, bu fíat r programı vardır. cuklar Süleymaniyede tesis olun m top baremden 50 kuruş fazladır. Gene An bakımdan henüi emekleme lama ¡campiña sevkedilecek*ir. Bunların merikalılar Muğlada 260 kuruşluk iıatı viz. inkılâbımızın doğurduğu sıhhî muayeneleri yapılıp sıhhat ve ah 295 kuruşa kadar çıkarmışlardır. Birinci İlet anlayışı, serpilip gelişebil lâk durumları nisbeten iyi olanlardan Gâvurköy tütünleri henüz satılmamıştır. n kudretli ellere, fedakâr nesllon beş yaşma kadar olanlar Çocuk E ikinci Gâvurköy tütünleri 310 kuruştan la uznn zaman muhtacdır. Devsirgeme Kurumunun Mısırçaşısı arkasın verilmiştir. Bornovada 310 kuruşa kaprensipimizin halk menfaatine da Ketenciler sokağmda'açtığı Barındır dar tütün satılmış, elaltından da 15 kun bir şekilde yürütülebilmesi için ma Yurduna gönderilecektir. Bunlara ruş bir fiat farkı verilmiştir. tecrübe edinmemiz, bir çok çaMillî Eğitim Müdürlüğü tarafından gönz lâzımdır. Bu arada devlet" Fiatlar Kuşadasında 300 kuruş, Turderilecek bir öğretmen tarafmian gtce n ayrı ve üstün bir varlık sayan dersleri verilecektir. Daha sıhhat du gudluda 285 kuruşa kadar çıkmıştır. pılı zihniyetini kökünden kan Mecmu satış 17 milyon 400 bin kilorumları bozuk ve sari hastalıklarla malechuruz. Dış polil ikanın nereden lul olanlarla ve ahlaken zayıf olanlar yu bulmuştur. Bu hızlı gidiş devam ebakıp ona göre rejimimiz Süleymaniye Yurdunda alıkonulacaktır. derse hafta sonuna kadar rekolte tülaya uğraşmak bize ileride çok Yunanistanda halkın yaptığı bir tezahür 2 Polisçe giydirilen ve emanetçilik kenebilecektır. Tekel İdaresi hâlâ yae/rbilir. Bugün sosvaüst olduğu Telgraflar 3 üncü tahijede yapan çocukların Kurum gece barındır vaş hareket etmektedir. Bu idare müiylcyenler var. llırbl demokrasi önce milletin selâmetini ve halkın re ma yurdunda yatmaları temin olunaandığı gün demokrat olduğu mayacaklır. Muayyen Mr coğrafya bölbayaatının yarın hızlanması beklenmeklân etmiştik. D? ha önceleri de gesinde, muayyen ekonomik imkânlar fahını düşünmeliyiz. Basma kalıb for caktır. tedir. Tekel Umum Müdürü bu akş2m 3 Barındırma yurduna gelen çocukiçinde, muayyen tarihî şartların mah müllpre uyup şuna veya buna benzeme iye hücum etmekten çekinmi Oo maşallah!.. Da\lethane burası ha?.. sulü olarak yasayan bir milletiz. Dev ye çalışırsak, kendimirden başka kim lardan halı ıslaha müsaıd olanlara ku Izmire gelmiştir. Bazı mustahsı'ler kenniz görülüyordu. Bu gibi oppor disine maruzatta bulunmak istemekte Estağfurullah, ama desteklerine bakılırsa harb sonu devlet» hareketler tuttuğumuz yolda biı letçiliğimizde de, tnkılâbcılığımızda ve şeyi aldatamı> acagımizı iyi bilmeliyiz. rumca verilecek yazı üzerine polisçe Arkan sahije 3. Sú, i te dirler. nı> benzer de... NADİR NADİ .kluı hacim hin Mrtaavara cnmhmiTeteiliHmiıde de her aeyden Ordunun terhisi işi Iran kabinesi dün nihayet istifa etti Yeni kabineyi Gavamus Saltana'nın kuracağı ve Iranın 25 senedir takib ettiği siyasetin değişeceği haber veriliyor Ameıütödakij büyük grev Atom komisyonu Birleşmiş Milletler teşkilâtı, Atom kudretinin kontrolü için bir komisyon kurulmasını dün ittifakla kabul etti Sovyetlerin yeni istekleri 7 milyon amelenin, işlerini bırakması, muhtemel Ege tütün piyasası normal hale geldi Kimsesiz çocuklar Yunanistanda Çocuk Esirgeme Kurumu faydalı kararlar verdi Sun'î hareketlerle piyasayı âtı! bırakan cephe, müstahsilin mukavemeti ve Amerikalıların hüsnüniyeti sayesinde yıkıldı Hükümet kuvvetleri Kalamata limanını müfritlerin elinden kurtardı, Kralcıların Şefi Mora'da öldürüldü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog