Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

izin duymadığınız fıkraları, fe, 686 fıkra Cildli 3 Lira. İRALAR KTELER nt> • i Q d Halid Kitabevi umnurıyeı . 7 C Q C ŞK SAATİ GELİNCE Meşhur Ara*fnc£fc kadın muharririn bu eseri ikiaci d J k basıldı. 100 kuruş. KURUCUSU: YUNUS NADİ J ¿C mCt yil O3yi \ 7696 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 248 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24238 Yazı İşleri: 2429a Matbaa: 24290. Pazartesi 21 Ocak 1946 AHMED #*IİD Kitabevi Fransada buhran îl. De Gaulle dün akşam istifa etti jral, dünkü kabine toplantısında çok sert konuştu, ı da Müessesan Meclisi reisine istifasını gönderdi. Gaulle, siyasî hayattan da tamamen çekiliyor ıs yıllık yi hamlesi ü gazetelerde bütün mem ti sevindirecek bir mujvardı. Ankaradan bildibe? yıllık sanayi prograıçin son hazırlıklara başnaktadır. Bu gürel habeıdur: navı programı 300 milyon ramm tatbikında iktisadî Herine ve bilhassa Sü:1 Müdürlüğüne mühim niştir. Bu 300 milyon lion liralık kısmı ile yapımerbank tarafından gerir. ı kurulacak yeni tesisler uk bir motor fabrikası ıs motor yapacak olan bu j civarında kurulacak ve eçhizatı Amerika ve Inn alınacaktır. Esasen sıız için Amerika ve loğundan mühim miktarda şimdiden gerçekleşmiş ı kuracağı diğer fabrikaImya ve kâğıd fabrikaları amamlanacak olan yeni ı yabancı jnühendis ve [e getirilecektir. Ehil ve i yetiştirmek için de tedktır. ı Etıbankın birleştirilmekanun tasarısı hazırlanıl Müdürlüğü kadrosu da ir. Londra 20 (B.B C ) Paristeki B.B C. muhabirinin son dakikada bildirdiği bir haber* göre, General De Gaulle bu akşam saat 18 de müessesan meclisi başkanı M Félix Gouln'e gönderdiği bir mektubla istifa ettiğini bildirmiştir. Bu hususta henüz resmî bir tebliğ neşredilmemiş olmakla beraber< Generalin istifası kat'idir. Aynı haberde verilen tafsilâta göre, Fransada bu suretle hasıl olan siyasî buhran çok ciddidir ve bundan evvelkilerden daha mühim bir mahiyeti haiz bulunmaktadır. General De Gaulle bugünkü kabine toplantısında Bakanlara karşı çok sert konuşmuş ve aralarındaki birliğin zayıf olduğunu, bu vaziyet karşısında siyasî manevralara artık müsamaha edemiyeceğini bildirm.ştir. Komünistlerle De Gaulle'ün arası gittikçe açılmaktadır. Zira General ordu işlerine siyasî kimselerin karışmasına muhaliftir. Diğer taraftan Parisién bildirildiğine göre Fransız Dış İşleri Bakanı M. Bidault ve Derlet Bakara M. Vincont Aurel, bugün uçakla Londradan Parise gelmişlerdir. Cumhuriyetçi halk hareketi partisi genel idare kurulu, aralarında M. Bidault da bulunduğu halde partiye mensub bütün Bakanların iştiraklle, bugün saat 17 d« özel bir toplantı yapmıştır Londra 20 (B3.C.) Parlsten bildirildiğine göre. General De Gaulle yarın (bugün) saat 20 de (Türkiye saati ile 22 de) Fransız milletine hitaben radyoda bir nutuk söyliyecektir. Generalin, bu nutkunda Başbakanlıktan çekilmesinin sebeblerini anlatacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, General De Gaulletln siyasî hayattan tamamile çekilmeye ka Arkası sahife 3. Sü. 1 de De Gaulle bu aksam nutuk söyliyecek Kral Naibi, seçimin 31 martta yapılacağını dün ilân etti Solcu partiler dün Atinada geniş ölçüde nümayişler yaptı, Morada örfi idare ilân edildi Londra 20 (B.B C ) Atinadan bildirildiğine göre Yunan Kral Naibi Damaskinos, serbest seçimlerin 31 martta yapılmasına dair olan kararnameyi bugün imzalamıştır. Bu seçimlerden sonra kurulacak olan parlamento ilk toplantısını 15 mayısta yapacaktır. Solcuların nümayişi hâdisesiz geçti Londra 20 (BBC.) Bugün Atinada solcu partilerin nümayişi geniş ölçüde olmuş, fakat polis ve ordu kuvvetleri tarafından alınan sıkı tedbirler sayesinde karışıklıklar çıkmasına meydan verilmemiştir. Atina 20 fa a ) Yunan hükümeti, Poleponez'de bütün siyasî toplantıları yasak etmiştir. Yunanistanda seçim Siyasî toplantılar vaşak Atina sokaklarında yapılan mitinglerden biri Âmerikadaki grev Birleşmiş çok genişliyor Çelik endüstrisine mensub 800 bin işçinin grevine mâni olunamazsa 15 milyon amele işini bırakacak İran meselesinde büyük bir imtihan geçirecek Takib edilecek hareke» tarzı hakkında dün gayri resmî görüşmeler oldu Suudî Arabistan ve Mısır arasında sbırlı Kral Farukia Kral Âbdülâziz arasında Kahirede bir anlaşma imzalandı Atina 20 (a a.) Her ikisi de bu Arkast sahife 3. Sü. 5 te Sağcı ve solcu partilerin tedhiş hareketleri Amerika ve Rusya Bîr gazete diyor ki: «Rusyanın niyetlerinin ne olduğunu anlamadan, Rusyayı kuvvetlendirecek malî anlaşmalar yapmamak lâzımdır.» NewYork 20 (a a.) NewYork Times gazetesinin başyazarı bugünkü yazısında, Birleşik Amerika ile Rusyanın gitgide daha sıiı işbirliği yapmr maları için hiç bir sebeb göremediğini yazıyor ve şunları ilâve ediyor: «Fikrimce, bu işbirliğini yaparken askerî sırlarımızı açıklamamalı ve Rusyanın niyetlerinin ne olduğunu daha iyi anlamadan önce Rusyayı kuvvetlendirecek olan malî anlaşmalar ımzalamamalıyız. Kiminle işbirliği yaptığımızı öğreninciye ve Rusyadan gelen haberleri Amerikadan Rusyaya giden haberler kadar serbest bir surette elde edinciye kadar yapacağımız işbirliğine bir hudud çizmeliyiz.> izde ikinci bir cam fabisı için incelemeler yapıla. atacağı ilk adımla baslıspayı kalkınma plânının Gerçekleşmesi için. bütün >ilhassa Ekonomi Ticaret Bakanlıkları vazifeli bur 1946 bütçesinde her Bae ayrılar, tahsisat saysin>niş hareketler beklemek ir sanayi programının tatis olmasına sevinmemek Çünkü garb medeniyeti mı olan her millet ıcin. ine uygun olmak ürere, ğn kadar sanayileşmekten çare yoktur. Uzak misallea lüzum görmüyoruz. Bu n kalem ucu bile bir sair gün kalem ucu tedarik i tasavvur ediniz. Eski er de kalmadığı ve esasen Amerikada grevcileri yatıştırmağa çalışan zabıta kuvvetleri ıarfleri yazmak da hemen ün olamadığı için. bilmem Washington 20 (a a ) Bu hafta so Los Angeles'te elektrik işçileri arasın•ıldaki gibi, yazılarımızı nu Amerika endüstrisi İçin pek nazik da çıkan arbedeler esnasında, göz yale yazmaktan başka çare bir durum vücude getirmektedir. Eğer şartıcı gazlerle doldurulmuş bombalar Truman'm idaresi çelik endüstrine kullanılmaktadır. Karaborsanın kazançmensub 800,000 işçinin gı evine mâni ola ları artmakta, et stokları da tükenmekrnazsa, grevler 15 milyon kişiyi bulacak tedir. kadar genişlemek istidadını göstermekMr. Truman'ın karşılaştığı tedir. Daha şimdiden grev halinde olan müşkülât veyahut grev ilân etmeğe hazır bulunan Washington 20 (a a.) Başkan Truişçilerin adedi iki milyona varmaktadır. Durum o kadar nazik bir noktaya var man, bir yandan grevleri önlemeğe ve mıştır ki, belki de son derece şiddetli harb halinden barış haline geçmek için Arkası sahije 3. Sil. 2 de tedbirlerin alınmasını icab ettirecektir. Dünkü maçlar beraberlikle bitti Kahire 20 (a.a.) Kral Ibmssuudun Mısırı ziyareti esnasında Ortaşarka aid olarak aralarında yapılan müzakereler sonunda Kral Faruk ile Suudi Arabistan Kralının anlaşmaya vardıkları haber verilmektedir. Bundan bahseden Ahbar El Yevm gazetesi, anlaşmanın Londra 20 (a a.) Anadolu ajansının ana noktalarını şöyle yayınlamaktadır: 1 İki memleket işbirliği, özel muhabiri bildiriyor: 2 Dış siyasetlerinin birleştirilmesi, Londra toplantısının hitabet devri 3 Arab Birliğinin takviyesi. kapanıp faaliyet devri açılmak üzeredir. Bu üç ana hatta dayanan anlaşma Fransa, İngiltere ve B°lçıkanin eski Alman mandalarını yeni vasilik sistemine bilhassa şu cihetleri ihtiva eylemektedir, iki memleketin Filistin'e aid siyatâbi tutmak ve tngüterenın Guatamala ile esM bir ihtilâfını hakem mahkeme setleri, Irakın taleblerine muzaheret, sine havale etmek yolunda gösterdikleri Libya bölgesinde Arab vesayeti, Mıtahakkukuna cömerdlikler, emniyet teşkilâtının yeni sır millî isteklerinin yardımı, milletruhunu beslemeğe kâfi görülmüyor. Em Suudî Arabistanm niyet sistemi, asıl imtihanı İran me lerarası konferanslarda Arab memselesinde geçireceğinde herkes mütte leketlerinin müşterek siyaseti, Arab bağımsızlığına saygı fiktir. Emniyet siperi kurulabilirse ha memleketlerinin kiki emniyetin temeli atılacağı ve diğer gösterilmesi suretile büyük devletlerle Suudi Arabistan Kralı Abdüîâziz Rus İsteklerinin kendi kendine önlene adalet dairesinde yakınlık kurulması, ceği, İran işind,e âciz gösterilirse bıı^ün Mısırlı teknisyenlerin Suudî Arabistan siyasetinin inkişafı, bu memleketin haparlak demeçlere rağmen emniyet teş daki maden ve petrol kaynaklarının iş lifelikle büyük benzerlikler arzeden bir leketlerinde işbirliği yapmaları ve petrol kilâtının lâftan ibaret kalacağı ve 25 Arican sahije 3. Sü. 4 te yıl evvelki Milletler Cemiyetinden daha işi ile petrol borusu meselesi. cansız seviyeye düşeceği sojleniyor. Küçük milletler arasında müşterek bir cep Sovyetler Rusyada hilâfeti ihya edeceklermiş he kurmak yolunda bir Istıdad yoktur. Kahire 20 (a.a.) Bilâdi adlı dergiye Dünyanın emniyet davasında üç büyükler müşterek bir cephe göstermedikleri göre, Sovyet hükümeti Rusyada halifeiçin kaçlık hükümetler vaziyetin genel liği ihya etmek niyetindedir. Rusyada bir şekilde gelişmesini beklemeği ve o yaşıyan milyanlarca Müslüman ve onzamana kadar kendi derdlerini İfadeye ları Yakın ve Ortaşarktaki dindaşlarına çalışmayı tercih ediyorlar. Ortalıktaki bağlıyan sıkı münasebetlerin mevcudidiğer mühim mesele, genel k&tlblık seçi yeti ve Sovyet hükümetinin Arab doğusu midir ki emniyet meclisi bunu ilk top ile siyasî münasebet tesis ederek müslantısında ele alamamış, talik etmiştir. luman tebaasının Mekkeye hacca gitmeBu mesele hakkında hararetli çalışma sine müsaade etmesi ve Rusların Arab Birliğinden çekinmeleri ve Ingilterenin lar ve temaslar devam ediyor. «Mukavemet edemiyen bir devlete Arab devletleri birliği siyasetine müsaid davrandığı gózonunde tutulursa, teşkilât yardım edemez» Londra 20 (a a.) Haftalık müsta Rusyanın da Arab Birliğinin nüfusuna Arkas\ safıife 3. Sü. 2 de muadil bir nüfus teessüs ettirebilecek bir islâm birliği kurmak arzusunda olduğu anlaşılır. Rusya'daki müslüman Rusya Oniki adayı üs Rusya harb malzemesi yapıyor Moskova 20 (a a.) Sovyet yüksek şurası tarafından iki yeni kararname çıkarıldığı bildirilmektedir. Bunlardan birincisi harb malzemesi yapılması için bir halk komiserliği kurulmasını ve ikincisi d«, harb endüstrisi genel direktörlüğünün lâğvile ona bağlı teşekküllerin yeni komiserliğe devrini emretmektedir. İç İşleri Bakanı Adanada Adana 20 (a.a.) Hatay bölgesinden gönerken Osmaniye ve Ceyhan ilçelerinde incelemeler yapan I ; işleri Bakanı Hilmi TJran iki gündenberi Adanada bulunmaktadır. yapmak istiyormuş Dünkü lik maçlarının en önemlileri beraberlikle bitmiştir. Beşiktaş IstanLuUporla, Galatasaray Süleymaniye ile, Fener de Vefa ile 1 1 berabere kalmışlardır. Yalnız Beykoz Beyoğlusporu 2 1 yenmiştir. Yukarıki resimde, Çukurbostan stadında bir çamur deryasında Fenerbahçe Vefa maçının nasıl Londra 20 (a.a.) Sunday Times gazetesinin diplomatik muharriri, beş devlet Dış İşleri Bakanlan temsilcilslinln İtalya ile sulh muahedesini görüşMaraş 20 (a a ) şimdiye kadar şehmek üzere Londrada yaptığı toplantıları bahis mevzuu eden bir yazısında Onilci rimizde misime Taslanmamış olan çok ada meselesine temas etmekte ve şöy şiddetli bir şimal rüzgârı 24 saattenberi le demektedir: fasılasız olarak devam etmektedir. Bazı «Onıki adanın istikbali hakkında binalarda cam ve çerçevelerin kırılmaRusların özel görüşleri mevcuddur. Pek sına sebeb olan rüzgâr bir barakayı muhtemel olarak Ruslar, bu adaların uçurmuş, bazı evlerin duvarlarını yıkİstikbalinin etraflarını kontrolları al mış ve çatılarını yüzlerce metre uzaktındı tuttukları Boğazların istikbaline lara fırlatmıştır. Bundan başka çarşıbağlanmasını görmek arzusundadırlar da bulunan hasta bir yurddaşı bir İki Rusların fikri sanıklığına göre, bu adefa yere vurmak suretile ölümüne sedalarm kendilerine müzahir ellerde bu beb olmuştur Ayrıca şehre gelmekte lunması, hattâ Rusya için bir us teşkil olan bu yolcu da fırtınanın şiddetine davanamıvarak ölmüştür. Naraşta şiddetli bir fırtına Birleşmiş Milletler kurulu Dün yayı yeniden kana boyamaktansa...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog