Bugünden 1930'a 5,484,291 adet makaleKatalog


«
»

RADYO C Bugünkü Program ^ TUEAI. komprimalavi •} ÖKfSÛRÛK ve .',2S Açılış ve program 7,30 Hafií Muzık <P1 ) 7,45 Haberler £.00 Ha. fır müzik' (Pl.) 8,45 Muzik fPl.) £i,15 Konuşma 9.25 Şarkı ve türkü. ler 9,45 izahlı muzlk 10,45 Saz eBcrlerl ve oyun havalan 11,00 Temsil 11,25 Akordeon birliği 11,45 íurddan sesler 12.1 T Radyo sa. Ion orkestrası d Klose; Macar serenadı ¿ Debussy: Çigan dansı 3 Esperón; tango 4 Glessmer; Kırlangıçların ve. 4aı 5 Strauss; índigo operetinden marş 3 Lulglnl: Mısır balesi (1 İnci süit) 7 Walter: Hayal 8 Holzner; Saksonya fcoyiü denslan 9 Becce: Aşk hüznü 10 Erahms: 3 üncü Macar dansı 11 Drigo; Esmeralda bale süitinden ağır vals L2 Thomas: Romans) 12,45 Haberer 13.00 Radyo salon orkestrasının demm 13,30 Kapanış ve program. 17,5? Açılış ve program 1S,00 Radyo lans orkestrası 19,00 Haberler 19,20 Seçmişte bugün 19,25 Fasıl 20,00 Mandolin blrllgl 20.15 Pazar gazetesi 20,30 Şarkılar 21,00 Radyo salon or. EMtrası (1 8upp*; Güzel Galathe üver.ürü 2 Leoneavallo; Palyaço operasın. ian parçalar 3 Ziehrtr: Vals 4 Pop. py Dlrertlssman 5 MaJvezzl: Endülüs polü 6 Czlbulka: italyan serenadı 7 jlncke; Kars) 21.45 Dans mttelfl Pl.) 22,15 Konuşma 22,30 Dans nuzlgi (Pl.) 22,45 Haberler 23,00 £apanış ve program. BAYANLAR, S o f r a g ü m ü ş t a kimlerinizin p ı r ı ! pırıl parlayarak misafirlerinizin nazarı dikkatini celbetmesini hanginiz arzu etmez ? KARŞI ŞOTON CCZANELERDE Bunun için neniz noksan ? • Gaibe ihtar Sanık: Kilisin Büyükbeygir köyünden Mshmed oğlu AbdüErerfm (330) Suç: Firar ve bakaya. Yukarıda hüviyeti ve kendisine isnad edilen suçun mahiyeti gösterilmiş olan şahıs As. Y. V. K. 212 maddesi hükmünce gaib sayıldığı cihetle, bu şahsın 7/2/946 tarihine kadar bulunduğu yerin As. şubesine, yabancı memlekette ise sefaret veya konsolosluk vasıtasile nüfusunda kayıdlı olduğu şubeye müracaat etmesi veyahud meskenini bildirmesi lüzumu As. Y. U. K. 215 maddesi gereğince fhtar olunur. * Sorgu yargıcı As. Ad. Yargıç Amiri Adlî 50102 K. 102644 BİR BULMACA RUJU TERCİH •mWOTVH E l • ••••••• NE •••• •••9 • 9E • ••D •D •3 • 1 ••• • i • • •H n ••••• 9 jjj[ • • •D m •E • •• •••m •E •••••• BE E i •••••9 M EDİLMEKTEDİR 1 Yedi m u h ^ f renkli ve lâtif kokuludur. 2 Dudaklara verilmesi istenilen şeklin çizilmesine imkân verir. 3 Dudakları katiyen çatlatmaz, bilâkis soğuk v» sıcağa karsı muhafaza eder. 4 Yabancı isimli her nrj gibi yerli fakat hepsinden kalitede yüksek, fiarte çok ehvendir. 0. T. T. A. Ş. OTOMOBİÜ ÎICARETT T. A. Ş. Beyoğlu, istiklâl Cadde.si 239 t SATILIK Ankara, Hamamönü, Fidan So. 46 sayılı ve 255 M. 2. çok kullanışlı ev satılıktır. Fiatı 9000 bin liradır. Müracaat: Kadıköy Güneşlibahçe sokak No. 35 te Şükriye. ÜROLOG OPERATÖR Bu noksanı tamamlıyarak, en yüksek kaliteden" ve rekabet fiatlarına bu aradığınız G Ü D E R İ L E R İ emrinize tutuyor. 6IOIO Balıkesir Belediyesi Elektrik İşletme Müdürlüğünden: Şartnamesine uygun olarak yapacak talib bulunmadığından aşağıdaki İşler Solaan sağa; 11/1 '946 tarihinden itibaren 11/2/946 tarihine kadar bir ay müddetle pazarlığa 1 Barış âşıkı 2 Kraliçe familyası 3 bırakılmıştır. Talihlerin bu müddet içinde Belediye Encümenine müracaat etmeBir çesld ahlâksızlık, kahraman Mehmedcikler 4 Sıkı baskın altında kalan. 5 leri ilân olunur. 1 iki Dizel gömleği rektifiye edilecek, bunlara göre yeniden iki piston Deniz veya gok renginde olma durumu. 6 Malumat sahibi olmaki nota. 7 ve 27 aded seğman ile bir Dizel kafası döktürülecek, enjektör yay v« memeleri Haneye kabul eden. 8 Teslim oluş, İcra. imal ettirilecektir. 9 Devir devir yetişen İnsan sülâleleri 2 Bütün bu içlerin keşif eedvelindeki tutarı (6622) lira (75) kuruştur. fceml). 3 îstekliler« keşif ve şartname parasız gönderilir. (622) Yukarıdan aşağıya; 1 Savaşa hazırlanmış vaziyette. 2 Şu sırada çarşılarda böyle bir şeye pek tesadüf olunmaz, eski Rus Çarlarından 3 Bir çeş'.d yapıştırma maddesi ile tutturma. 4 Kaynar suda pişirme. 5 Nota, da. ha önee olmuş ve geçmiş bujunan. 6 Rumeanın kibarcası 7 Bir emir her yıl sonbaharda taşmaya başlayan. S Efsaneler (eski dilde cemi), bir harfin okunuşu. 9 Çeviriniz eski dilde ok olur, kivi. İstanbul Şubesi Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli Telgraf: TAMUB İstanbul, Telefon: 24676, Posta Kutusu 368 Dr. M. ALİ TEZSEZER ÜROLOG OPERATÖR idrar yolları ve tenasül hastalıkla? mütehassısı. Cağaloğlu eczanesi yaI nında 30/4 Saat 920 ye kadar 1 J l Her Akşam 220 VOLT SERBEST Ergir ve Yekta AMPUL SATIŞI Murad Her R Dr. CELAL DINÇER İdrar yolları, tenasül mütehassısı, saat 3 İstanbul Cağaloğlu 16, Sanat Okuluna J SUZAN YAKAR KRİSTAL'de Ankaradan gelen büyük kadın okuyucu bayanlarla Amerikada, İngilterede, Fransada ve Ahnanyada «öhret kazanan büyük yılda ADALET ile Firat hastalıkla 6 arasında. Akşam Kız bitişik. Muazzam SazSâdâbâd Saraylarında geçen rakıslar MUALLÂ MUKADDER EMİNE ADALET Yakalama müzekkeresi Her pazar saat 14 ten itibaren bütün programla içkisiz AİLE Matinesi B u y e n i rakıslarî y a l n ı z K R İ S T A L ' d e g ö r e c e k s i n i z ı KİÜTLİÜTS miktar sipariş kabul edilir. A|Ş îlNİAİBlZlirL LİÜ K|e|K|R LİMİJL PİR AİGİlIt R A|T A|K •|R|E|FjE ZİEİB A Nltl İK |N^1IİR|E|S|«İY|O N|E M D BORSA İstanbul Borsasının 19/1/946 flatlan Kapan« Londra 1 Sterlin 5,22 NewYort 100 Dolar 130,50 Cenevre 100 isviçre Pr, 30,3255 Madrid 100 Peseta 12,89 Stockholm 100 isveç Kr. 31,13,25 ESHAM VE TAHVİLAT JL r^Bak«iliJjnuzsaJ:M6.^ılınun şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim, aralık aylarının sonlarında yayınlanacak olan (Yönetim Dergisi) nin basılıması eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme kapalı zarfladır. 3 Tahmin edilen bedeli forması 125 liradan 12060 liradır. 4 Geçici teminatı 904 lira 50 kuruştur. 5 Eksiltme 29/1/946 salı günü saat 15 te Bakanlık Levazım Müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 6 İstekliler bu işe aid şartnameyi Bakanlık Levazım Müdürlüğünden alabilirler. 7 İsteklilerin teklif mekruhlarını kanunen gerekli belgelerile eksiltmenin yapılacağı gün eksiltmeden bir saat evvel komisyona vermeleri gerektir. (378) İç İşleri Bakanlığından: 1 Akçaabadın Haldendoz köyünden ist da pehlivanlıkla tanınmış Ali Oğ. 1334 Dğ lu Ahmed Kızılkan (Kandemir) firar suçundan sanık. 2 Niğdenin Boz köyünden Mehmed oğ. 1316 Dğ. lu Ahmed Tekeli çiftçi olup As. ceza evinden kaçak. işbu iki erin yerleri bilinmediğinden As. C. U. K. nun 111, 112 gereğince yakalanarak As. Pos. 11020 Gebze Adlî Amirliğine teslimlerine üç gün süre ile Cumhuriyet gazetesinde ilânına 11 '\f 946 gün 3000 sayile karar verilmiştir. Ad subay Ad. âmir E. Ozbay B. Atasoy 95559 İzmir Belediye Başkanlığından: Mezbaha idaresi için bir aded amonyak kompresörü satın alınması Mezbaha Müdürlüğünden 105 kuruş mukabilinde verilecek malî ve fenni şartlaşmaları gereğince kapalı zarflı eksiltmeğe konulmuştur. Muhammen bedeli 41800 lira, muvakkat teminatı 3135 liradır. İhalesi 30 ocak 1946 çarşamba günü saat 16 dadır. 2490 «ayılı kanunim tartfatı 'dahilinde hazırlanmış teklif mekruhları ihale günü saat 15 e kadar Belediye Encümeni Başkanlığına verilir. (16665) P B İK K A T ! İstanbul ve Anadolu tüccarlarının dikkat nazarma: f^TohatUyan • « Saf onlarında ' 23/1/946 Çarşamba akşamı saat 20 den itibaren İstanbul halkının bir senedenberi dinlemek istediği TERAZİ, BASKÜL ve HASSAS ÖLÇÜ YE TARTILARI almadan evvel muhakkak RASİM ERHtTN ticarethanesine uğramanız menfaatiniz icaVııdır. İstanbul Kantarcılar Cad. 68 I NUALLÂ GÖKÇAY ve arkadaşlarının Fiatlarda zam yoktur. Masalarınızı evvelden tedarik ediniz. Tel: 44778. ^ g TÜRKİYE ŞİŞE YE GAM FABRİKALARI Anonim Sosyetesinden: Fabrikamızın bir sene müddetle U Y U Z ve D E R İ DERMOLİV geçirir. Hastalıklarını I •fHHH I İLK N E Ş E L İ AKŞAM YEMEĞİ BİRİNCİ NEVİ SIĞIR ETİ İHTİYACI. açık eksiltmeye konulmuştur. Haftalık İhtiyacımız 120 ilâ 400 kilo % fi faiıU ikramiyeme* Sat» Allí arasındadır, isteklilerin 25 Ocak 1946 Cuma günü saat 10 da 23,50 23,50 1038 Ergani ^^B Pasabahçesinde fabrika müdürlüğüne müracaatleri. 20.95 20,95 1938 lkramlyeü 20, 20, Milli Müdafaa D. Yolu İkramiyesi 9 7 4 0 »8.16 D* Yolu İkramiyesi IV 99,22 99,22 D,' Yolu İkramiyesi V 95,19 95,19 1 Erzurum Cezaevindeki tutuk ve hüVümiülerrn bir senelik ihtiyacı Tasarruf bonosu 97,25 9 8 , için lüzum görülen 80000 aded ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 7 tatili tahviller 2 İhal« 11/2/946 pazartesi günü saat 14 te hükümet konağında C. SavSrvas • Xnsurum I 19,00 19,00 Bıvas . Erzurum 27 20,80 2030 cılığı odasında müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 1941 Demiryolu I 19,12 19.12 3 Tahmin edilen bedel 20000 liradır. 1941 Demiryolu II 20,06 20,03 4 Eksiltmeye iştirak için 2490 sayılı kanunun 17 n d maddesinde gös1941 Demiryolu IH 19,59 terilen şekilde yüzde yedi buçuk kuruş nisbetinde 1500 liralık teminat mektubu MIHI Müdafaa I 19,53 19,53 Milli Müdafaa II ile 946 senesi Ticaret Odası vesaikinin teklif zarflarında bulunması şarttır. 20,15 20,15 Milli Müdafaa m 20,35 20,40 5 Şartname her gün Cezaevinde görülebilir. Milli BKlSüfaa IV 19,31 19,31 6 Talihlerin muayyen olan gün ve saatte teklif mektublannm öıale Ansdoht Demiryolu Grapa: vaktinden bir saat evveline kadar komisyon riyasetine makbuz mukabilinde Tahviller 12 64, 64, vermeleri İlân olunur. (335) Hisse senedlerl %60 34, 84, Mümessil sened 46,75 45,50 Hisse Senedleri Merkez Bankan 143, 140. Is Bankası 14,70 14,70 T. Ticaret Bankası 4,60 4/~ Aslan Çimento 9,SO 10, Erzurum C. Savcılığından: 1 Belediye otobüsleri için kapalı zarf usulile 12600 teneke benzin alınacaktır. 2 Satın alınacak benzinlerin tenekesi 7 lira, hepsinin tahmint bedeli 88200 liradır. Yüzde yedi buçuk teminat akçesi «6615» liradır. 3 Eksiltme, ocak 946 ayının 29 uncu salı günü saat 15 te Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Şartname, Otobüs İşletmesi Müdürlüğünden alınabilir. 5 isteklilerin teklif mektublarını 29/1 '946 salı günü saat 14 e kadar Belediye Encümenine vermeleri lâzımdır. (490) Adana Belediye Başkanlığından: İngilizce Muhaberede Çok kuvvetli memur aranıyor. Müracaat: Sesli Han numara 7. G A L A T A . Telefon: 40036. EKSKAVATÖRArıyanların nazarı dikkatine: Kısa teslim müddetlerile sipariş kabulüne başlanmıştır. Adres: OSMAN TAŞÇIOĞLU. Galata, Karaköypalas 6 ncı k a t Posta Kutusu Galata. 1444 TEL: 40594. Sarıyer barış yargıçlığından: 945/51 Yeniköyde Ayanikola mahallesinde otamakta iken vefatile terekesine mahkememizce el konulan Yorginin kanuni mirasçılarının işbu tarihi ilândan itibaren üç ay ve alacaklılarının da bir aj zarfında mahkemeye müracaatlarile tereke defterine kayıdlarmı yaptırmalar] ilân olunur. (671) Kadın Berberi İstanbul Belediyesi ŞEHİR. Tiyatrosu DRAM KISMI Bu aksam 20,30 da OYRANO Dt BBRGBRAO fSlrano Do Berjerak) Tazan: Edmnnd Bostand M B. Bsad 81yavusgU Telefotlı 42157 K O M S D "i " " K " I « M 1 DEV AYNASI Yazan: Faruk Nafiz Çamlıbel P&zaı ¿ünleri 15.30 da matine Cumartesi ve çarşamba günleri 1 4 ts Çocuk Tiyatrosu ÇİMENTO, KİREMİT ve TUĞLA FİATLARIMIZ : : Y E N İ İplik kaçmasına mâni olan ATOMIN ipek çoraplar için her şeydir. Çorap mağazalarından tedarik edebilirsiniz. Çoraplar için orijinal ambalaj. 100 er gramlık şişelerde Tel: 21421 Birinci Vakıf han No. 40 BAHÇEKAPI İSTANBUL Or. İhsan Sami Zeytinburnu Çimento Fabrikası Siimerbank İşletmesi Tasfiye Bürosundan: 1 25 ocak 1946 tarihinde ve saat 14 te açık arttırma suretile muhtelif hurdalar satışa çıkarılmıştır. 2 Şartnamesi Galatada Bankalar Caddesi, Hezaran han 4 üncü katta Tasfiye Bürosundan bedelsiz olarak alınabilir . 3 Satışa çıkarılan mallar Zeytiabumu Çimento Fabrikasında görülebilir. 4 İhaleyi yapıp yapmamakta Tasfiye Bürosu serbesttir. (740) M U A Z Z E Z Nişan ve gelin başlan yaptırmak istiyenlerin nazarı dikkatine: Yalnız Pazar günlerine mahsustur. Nuruosmaniye, Şerefefendi sokak No. 42. Çemberlitaş. İŞ ARANIYOR Sivas fabrikamız mamulâb normal Portland çimentosu, trash çimento, kiremit ve tuğla satış Batlarımız 1/1/1946 tarihinden itibaren indirilmiştir. Öksürük Şaraba Öksürük ve Nefes Darlığı, Boğmaca ve Kızamık öksürükleri için pek tesirli Uâcdır. ^•i Herkes kullanabilir, M TÜRKİYE ŞİŞE YE GAM FABRİKALARI Anonim Sosyetesinden: .Fabrikamızın tenekeci, sobacı ve saç işçilerine ihtiyacı vardır. İsteklilerin Paşabshçesinde fabrikaya müracaatleri. Bilumum benzirül ye mazutlu otom» bil, kamyon, traktör, silindir motörler tamirat ustası, geniş ölçüde kamyoı nakliyat işlerine vukufu olan Mr usts her hangi bir müessesede İş aramaktadır. Taşraya da gider. Adres: Topkapı Pazartekie caddes No. 58 Mustafa Merey I Normal Portland Çimentosu! 2Trash Çimento 3Marsilya Tipi Kiremit Kayıb av köpeği Apartıman Aranıyo: 24330 No. ya telefonla Bay Damianidise müracaat. Eminönü Kaymakamlığından. HALLO!.. HALLO!.. Burası Puvanter kahve rengi, dişi bir av köpeği Osrnanbeyde kaybolmuştur. Bulup, Karaköy, Mertebanî sokak, Yakut han 2 numaraya getiren memnun edilecektir. Ayazpaşa Taksim arında havadar, kalorifer: ve I li CİVi iansörlü, lüks bir SATIŞLAR Peşin bedelle ve fabrikada vagona teslim şartiledir. Bir No. bez torbalar için tonda 15, a DfiDOZltOSU ! ^ No.lular 10. üç No.lular da 5 Uradır. Müesseseye aid bez torbalar evvelce ilân edilen şartlarla geri getirilirse depozitoları aynen geri verilir. 1/1/946 tarihinden sonra eski fiatla yapılan satışların farkı müşterilerin alacağına yazılacaktır. Daha eski tarihle parasını yatırıp da henüz çimentosunu alamamış olanlar da yeni fia ti ardan faydalanır. NOT: Trash çimentomuzun bilhassa yol, tünel, köprü, rıhtım inşaatı ile alçıyı muhtevi zemin sulan içindeki inşaatta normal Portland çimentosundan üstün evsaf bulunduğunu değerli alıcılarımızın dikkatlerine sunmayı ödev biliriz. Müessesemize müracaat edenlere her hususta izahat verilir. Kısa Tel Adresi: ÇİMENTO SİVAS Dr. Suphi Arın İ İnebolu Sulh Hukuk den: 269 Mahkemesin Eminönü ilçesi 946 yılı bekçi ücretleri tahakkuk eedvelleri 21 ocak 946 tarihinden itibaren 15 güfl müddetle her nahiyenin polis karakolları koridorlarına asılmıştır. "Her mükellefin mıntakasındaki karakollara giderek kendilerine tarh ve tevzi edilen bekçi ücretlerini mutlaka görmeleri ve itirazı olanların bu İdrar yollan ve tenasül hastalıkları [ müddet zarfında bağlı bulundukları nahiyelere dilekçe ile müracaatte bulun>: •1S»12»I: 'íatíim S.rsservueı 6U ^B maları ilân olunur. (739) I ÜROLOG OPERATÖR • • ^ HÜDADAD MUM Boğaziçi Baltalimanındaki MİAMİ PARK Hiçbir zaman kapanmamıştır. Muntazam çalışmalarına devam etmektedir. H. MUM IJ asa: Sahib ve Başyazarı: NADİR NADİ Umumî neçnj/ntı idare odan Vazı If/eı : HİKMET MröİF ÜLGEN Oınnh«ri«et Matbaan SÜMERBANK ÇİMENTO SANAYİİ MÜESSESESİ Avara mahallesinden Emir Ahmed eğlu Ahmed Hamdi Gültekİn tarafindna o mahalleden Şükrü, Seher, Mahmııd aleyhine açmış olduğu izalei şüyu davasında M. aleyhlere davetiyenin Hanen yapıldığı görülmüş ve gıyab kararının da ilânen yapılmasına karar verilmiş, mahkeme de 14 '2/346 perşembe günü saat 10 a bırakılmıştır. Belli günde bizzat gelmez veya kendisini temsilen bir ve'iJ gond^rmezse bir daha mahkemeye kabul olunmıyacagı ilin olunur. , | DİZEL MOTÖRIERİ E L E K T R O J E N G R U P L A R I I Muhtelif takatte, kara ve deniz Dizel motörlerile elektrojen grupları I için kısa teslim müddetlerile sipariş kabulüne başlanmıştır. I Aires: OSMAN TAŞÇIOĞLU. Galata, Karaköypalas 6 ncı kat. Posta ^ • • • • • • • M H I M kutusu: 1444 TEL: 40594. Tavzih Kütahya Veteriner Müdürlüğünden; 16 ve 19 ocak 946 günlü nüshalarımız da çıkan Ticaret Ofisi umum müdürlü ğil başlıklı, Çuval satışı ilânının üçünn maddesindeki ihale tarihi 29/1/946 ola cağı yerde yanlışlıkla 25'l/946 olara' neşredilmiştir. Kapalı zarf altındı veri lecek teklif zarflarının 29 1'946 tarihi ne kadar adı geçen umum müdürluéi 40 lira aslî maaşlı biri Tavşanlı, diğeri Emet ilçeleri olmak üzere İki veterinerlik münhaldir. Evsafı matlubeyi haiz olanların evrakı müsbitelerile gelmiş olması tavzlhan ve tashihen ilâı Kütahva Vilâyetini» müracaatleri ilân nlunur. (457) olımiır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog