Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

KIZI İstanbul Deposu Direktörlüğünden: Derneğimizin 1810 metre har cî telefon tesisatı için f İNŞAAT TEKNİK BÜROSU p * " " Yangın Söndürme Motopompları Ingılterede pasif kcunma tesekkulleı inin kullandıkları tiplerden SIGMUND PUMPS (Gıe^t Brıtan) Ltd fabrikasının dakikada 120/220 v galon su basan 2 otomo d lâ«tık tekerlekli araba üzerinde 8 2 0 beygirlik benzin motorlu motopompları gelmiştir ADRES OSMAN TAŞÇIOĞLU | Posta Kutusu, Galata 1444 Tel Galata 40o94 Karakoypalas 6 nez kat ÇİFT BÜKÜLMÜŞ KAPALI BRONZ TELE ihtiyacı bulunmaktadır P T T Müdürlüğünce tanzim edilen şartnameye uvgun evsafta olması ve mezkur idarece kabul edilmesi sarüle bu kadar teli satmak îstıyenlerın Depomuza muracaatlerı. De 1°* ekonomi kurumları memurlarından iken ölen aşağıda adları ve mensub oldukları kurum arı yazılı kimse erin 4222 =ayılı kanunun verdıçı hak İE'dan fa> dolanacak eşi ve oz evlâdlan dul ve muhtaç ana1 an ve malul veya 65 yaş ndan yuxan yasta babaları \e reşıd evladları varsa t ı r an evvel Sandığımıza muracaatlerı ilan olunur (470) Adı ve =oyadı Mensub olduğu kurumlar \e görevleri Alı Aygen Sumerbank istanbul Satmalma Mudurlugu t murlarmdan Faik Özden Sunierbank Umumî isletme Mudurlugu Yan İşler: şefi Mustafa Çetırer Sumerbank Defterdar Fabrikası puvantor'erînden Hayreddm Tulgar Sjmerbank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinde kontrolör Hâmıd Tıy ansan Toprak Mahsulleri Ofisi zat işleri memuru Buyuk istifa d eh ve çok kelepir Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı Müdürlüğünden A c e l e Satılık Emlâkler FERDİ SELEK TÜRK EMLÂK BÜROSU HB Ga ata Omer«bıd ban 2 ncı ka* No 23 Telefon 4">363 ^ Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlâm Tekirdağ İli Daimî Komisyonundan: 1 Eksiltmeye konular iş Hayrabolu Alpuilu yo u blokajlı şo=e onarma işi Bu ışın keşif bedeli 20050 liradır 2 Ek' İtme 1 2 946 tarımne rastlıvan cuma günü saat 15 te Tekırdığ İli Hükümet Konağı içindeki Daurn Komisyon odasında kapalı zarf usulue yapılacaktır 3 Eksiltme şartnamesıle buna bsğlı dıger kâğıdlar bedelsiz olarak tatil gunlen dışında olmak üzere hergun Daimî Komisyon Kaleminde gorul°bılır Daha ziyade bilgi edinmek istıyenelr hergun Bayındırlık Müdürlüğüne başvuraoılırler 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1500 liralık geçici teminat vermesi ve ihale gününden en az uç gün once Tekirdağ Valiliğine başvurarak bu gibi vol işleri yaptığına dair gösterecekleri belge ve referanslara göre ehlıvet belgesi almaları ve 946 yılına aıd Ticaret veya Esnaf Odasından a^nmıs be »elen göstermesi lâzımdır isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri şarttır Po tada olacak geckmeler kabul edilmez (286) LJ f I, I Unıvers te «erbest konferanslarının uçuneuau Unneraite kon f *rans sa oSamalva Maliye Şubesine kazanç vergisinden borçlu Nepton Saydı Bahri nunda 22 1/1946 salı gunu saat 1810 da profesor And eas B Sch^arz tarefırdan Tur* ^nonırr S rk"tnın hac 7 alt a alman aşağıda cins ve e san vazıh rr>akıverilecektir Konferansın konu=u «Devrinin en meşhur hukuk büg nı Sır Fre relerı 2a 1 948 cuma gunu saat 14 te Sanatya Imrahor mahallesi Tatlıkaynak Sanık Gazıanteb Bedir köyünden derıck Po'Uock ve ingiliz hukuku ılm (doğumunun vuzurcu yıldönümü muna r okak 22 2 1 =avıl' fabrika bina' ^da Tahnlı Emval Kanunu mucibince açık artMehmed ogıu Veli Karadayı sebetıle), (ingiliz hukuku hayatına dair projekoiyonlu)» du tırma ile s? la^aeı ilan o! amir Suç Firar ve bakaya Salon herkese açıktır (724) 2 aded işler v?zıy°tte ingiliz marka balık agı örme makinesi Yukanda hüviyeti ve kendisine ısnad ¿ ad"! A E G marka elettrı motoru ed en suçun mahiyeti gösterilmiş olan 1 aded çı e mıWnecı maa motor ve teferruat şahıs As Y U K 212 maddesi huk4 aded ag makinesi hurdası ve yedek teferruatı munce gaıb sayıldığı cihetle, bu «absın 1 aded baskül (530) 7/2 946 tarihine kadar bulunduğu yerin As şubeline, yabancı mem'e cette ise sefaret veya konsolosluk vasıtas ıe nüfusunda kayıdlı olduğu şubeye muuYedinci devlet resim ve heykel sergisinde teshir edilmiş bulunan eserleTicaret kanununun 361 inci ve şirket statüsünün 39 uncu maddeleri ge caat etmesi veyahud meskenini bı dır rin lades re başlanmıştır mesı lüzumu As Y U K. 215 maddeci regmce Konya Elektrik Türk Anonim Şirketi hissedarlarını fevka'ade olarak 1 Egılı sana 1 arların eserl°rıni Jmak üzere hergun saat 14 ten 17 ye ka15/2/1946 cuma gunu saat 10 da Konyadakı şirket merkezi binasında top an gereğince ihtar olunur malarına idare meclisince karar verilmiştir Hissedarların sahıb oldukları hisse dar resim ve heykel müzecine 21 ocak 1946 pazartesi gününden itibaren bir Sorgu yargıcı Âmin Adlî senedlerını içtima tarihinden yedi gun evvel şirket veznesine usulü dairesinde hafta içinde muracaatlerı aksı takdirde zıyaa uğrıyaeak eserler hakkında bir As Ad Yargıç 50102 K mesuliyet kabul olunmıyacağı ilan olunur (643) yatıracaklardır Ruznameye dahil işler aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir Adapazarı Asliye 2 ncı Hukuk Yar1 1945 senesi kâr ve zarar hesabları hakkında idare meclisi ve muragıçlığından kıb raporlarının okunması Dav alı Rize Terikler M d,e Sad k 2 1345 senesine aıd bilanço kâr ve zarar hesablarının tetkik ve tasdiki k zı Fn ma Yılmaz. 3 1945 yıb kârlarının tevzu sureti Davacı Adapazarı Kuyudibi M si B°ledıvemızde açık bulunan 50 lira aslı maaşlı kimyagerliğe gıda! tahli4 idare meclısıle murakıbın ibrası Ulus caddesi No 73 evde mukim Raşi3 lat yakabilecek sertifikan yüksek bir kimya mühendisi alınacaktır icabında di5 Ticaret kanununun 441 inci maddesindeki hükümlere ve şirket sta ğer dairelerde de munzam vazife almasına müsaade edilecek olan bu gibi evoğlu Hamdı Yılmaz tarafından hakkı tusunun 39 uncu maddesi gereğince şirketin feshine v tasfiyesine kafı haiz kimselerin Yüksek ve So<=val Yardım Bakanlığı nezdınde tayın muanızda aç ıgı boşanma davasından dolamüteallik hususatm görüşülerek karaca bağlanması yı narrınıza yazılan davetiye ıe arzumeleleri tekemmül ettirilmek üzere evrakı musbitelerıle birlikte Belediyemize Keyfiyet ilgililerin malumu olma^c üzere ilan olunur hal örneği gösterilen adresle bu nammuracaatlerı ilan olunur (492) da bir ¿ımse olmadığından bahisle tebQT c lıg edı em ne mden t°bllga in lan°n yapılmasına ve yargılanmasının da 12 2 946 salı saa.f 10 a b takılmasına ka imalâthaneye musaıd 150 250 metre kare büyüklüğünde mumkunrar verilmiş ve bu hususa dair daveti e se döşemesi Jpeton ve tramvay yolu cıv arında bir yer arıj oruz Teklıfle arzuhal örneği mahkeme salonuna 1 Reşadiye cadd^ nde ambar binası içinde tel kafe ı çerce eler yapılması usu lerm Posta Kutusı Beyoğlu 2121 e gönderilmesi ışı açık ek ıltmeye konmuştur İUak edilmiştir Muayyen olan gun ve saatte sargılamada hazır bulunmadığı 2 Bu ışın keşif tutarı (3116) liradır nız veva kanuni bir vekil göndermem 3 Eksiltme kâğıdı arı Yapı Şubesinde gt> uletnlır ginız tai <ji ¿^ muktazi muamelei ka 4 Geçici güvenme (233) lira (70) kuruştur ihale «ekli Miktarı Cinsi Muh Fi Muh Tu nuniye yapılacağı ıl&nen tebliğ olu 5 isteklilerin eksiltme gününden tatil günleri dışında en az vedi gjn önceye kadar Genel Madurıuge başvurarak ehliyet belgesi almaları gerektir Çesıdli K erzak Çeşıd Fi 1499o Lı njr i 603) Kapalı zarf 20 Kalem 6 Açık eksiltme 15 şubat 1946 cuma gunu saat 15 te Tophanede e=.Ki Muilk teminatı 1125 Lira hasebe binasındaki Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonu tarafından ihale 6'2/946 Çarşamba Saat 14 yapılacaktır istekli erin belirli gun ve saatte, geçici güvenme makbuzları 1 Kapalı zarf Çeşıdlı sebze Çeşjd Fi 6630 Lı 22 Kalem ve ehliyet belgelerıle komisyonumuza başvurma arı lâzımdır Hk teminatı 423 Lira 7 Genel Müdürlük ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir (672) ihale 6 2 946 Çarşamba Saat 14 30 UYUZ CİLD ist Galata K,urekçıler Manhaym han 22 Taşı aya inşaat kalorifer sıhhi tesisat elektrik malzemesi tedıyelı veya kredi üe gönderilir Fenni mesuliyet, müşterek sermayeli taahhudler mukavemet metraj he=abları projeler yapılır Istanbuldan istenilen malumata • • B cevab verilir İ^^BİB , SATILIK AV KÖPEĞİ Güzel yetişmiş 4 vaşmda Rus Seter cinsinden bir av kopegı satılıktır Müracaat Galata Omerabıd Han 2 ncı kat 23 numarada FERDİ SELEK TÜRK EMLAK BÜROSU Tel 42368 | İstanbul Üniversitesinden: Satılık Balık Ağı Fabrikası İstanbul Defterdarlığından: Gaibe ihtar Konya Elektrik Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden: Ressam ve Heykeîtraslara Kimya mühendisi alınacak 5a! kesir Belediye Başkanlığından: Devlet Denizyolları İşletme U. M. İlânları Derhal Kiralamak Üzere ^mmm Orman Fakültesi Alım Safım Komisyonundan: NE«!GAL ve Gaibe ihtar illa • Sanık İzmir yabana As şubede kaıdlı Zılenın Zincirli Uluer mahalleain;en Hahd oğlu ibrahim Konca (336) Suç Firar Yukarıda hüviyeti ve kendisine isnad dilen suçun mahiyeti gösterilmiş o an ahıs As Y U K. 212 maddesi hukunce gaıb sayıldığı cihetle, bu şahsın 72/946 tarıhme kadar bulunduğu yerm As şubesine, yabancı memlekette ise efaret veya konsolosluk vasıtasıle nüusunda kayıdlı olduğu şubeye mura:aat etmesi veyahud meskenini bildirmesi lüzumu As Y TJ K. 215 maddesi lereğınce ihtar olunur Kooperatifimizde hissedar bulunan ısım vs soy adları aşağıda yazılı orSorgu yargıcı Âmiri Adlî tak'orın jdreslen meçhul bulunduğundan kararlarımızdan kendilerim ayrı ayAs. Ad Yargıç 50102 K. rı haberdar etmek mumkun olamamıştır Bu yazımızın haber verme mahiyetinde o djğunu ilân ederiz Başbakanlık Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünden: 500 Kff 4500 Kg Sığır eti Koyun eti BURSA VE ULUDAĞ BAHÇELİ EVLER YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU , BAŞKANLIĞINDAN ¡ Isım ve soy adı Necatı Suar Hıfzı Ege Terfik Durdar Sajn Altıok Dr Fend Bir Nafiz Benli Fulusi Goktuna Namdar Karatav Serıf Çapan Enver Bakırcı Hakkı Emıroglu Haluk Şaman Fend Uzel Arif Eray Mehrred Sındel Nuriye Çolok Hayrı Kayadelen Dr Semahat Yaşat Şakır Magrel Remzi Alı Arsoy Süleyman Sevimgıl Bizde kayıdlı mesleği Su mühendisi Mülkiye müfettişi Ziraat muduru Halkevi katibi Buıbaşı Binbaşı iş Bankasında memur Felsefe Sğretmeni Muteahhid İş Bankası eski müdürü Mutekaıd yarbay Ziraat Bankası eski müdürü Sanatlar mektebi öğretmeni Topçu binbaşısı iznik C H. P Başkanı Sadık Tahsin Arsal kayınvalidesi Eski Maarif doktoru iş Bankası U M. ıhüyat müdürü Yeşılkoylu 1 Ayda bir neşredilmekte olan «Ayın Tarihi» Mecmuasının ocak ila aralık 1946 on iki sayısının baskı ve cıldlenmesı isi kapalı zarf usulile eksılt2a00 K g nı«ye kanulmuştur 2 Azami 30 formadan ibaret olan mecmuanın beher nüshasının ba«kı adedi 1000 olacaktır 3 Beher forması 70 lira itTharıle 12 sayının tahmin edilen bedeli '5200 1000 K g lira ve muvakkat teminatı 1890 liradır 800 KR 4 ihale 5 şubat 1946 salı gunu saat 15 te Ankarada Umum Müdürlük Satınama Komisyonunda yapılacaktır 5 Parasız jartname almak istiyenlerm Ankarada Umum Müdürlük Levazım Müdürlüğüne, Istanbulda Çemberhtaşpalasta Basın ve Yayın Umum Mudurlugu, istanbul Mıntaka Müdürlüğüne müracaat etmeleri 12000 Ad 6 Talıblenn tekli! mektublarını şartname ve 2490 sajılı kanunda vasılı vesaikle birlikte ıha e saatinden bir saat önceye kadar Ankarada Ulus meydanında iş han binasında Umum Müdürlüğümüz Sa* nalma Komısvonu Reı lığına vermeleri veya bu saate kadar yetiştirilmek üzere taahhudlu olarak nosta 20000 Ad üe göndermiş olmaları lüzumu ilan olunur (712) 130 K. 650 Lı. 170 K. 7650 Lı Yekun 8300 Lı ilk teminatı 623 Lira ihale 6/2/946 Çarşamba Saat 15 Kapalı zarf Sade yag 550 K 13750 la. Hk teminatı 1032 Lira ihale 6/2 946 Çarşamba Saat 15 30 Zeytmyag Beyaz sabun 270 K. 2700 la 190 K 1520 Lı Yekun 4220 Lı ilk teminatı 317 Lira ihale 6/2/946 Çarşamba Saat 16 Kapalı zarf Açık eksiltme Yumurta 10 K 1200 Lı ilk teminatı 90 Lora İhale 6 2/946 Çarşamba Saat 16 30 Açık eksiltme Dr. Raşid Ali Taygnn iç hastalıkları mütehassısı Kurtuluş, Sınemkoy, Alemdar Apt No 5 saat 37 ye kadar Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Tekirdağ İli Daimî Komisyonundan: • E MLÂK1S Mesken buhranını her bakımdan karşıhyan. butun kolaylığı temin eden emlak müessesesidir Galatasaray Köse Apt Tel 49010 Gaibe ihtar Sanık Çıldırm Sahra kojunden Habıb ığlu Muharrem Oruç. Suç Bakaya Yukarıda hüviyeti ve kendiline ısuad dilen suçun mahıv eti gösterilmiş olan ahıs As Y ü K. 212 maddesi mıkıunce gaıb sayıldığı cihetle, bu şahsın 2/946 tarihine kadar bulundjgu yerm .s şubesine, yabancı memlekette ise efaret veya konsolosluk vası+asile nuusunda kayıdh olduğu şubeye rruraaat etmesi vevahud meskenini bıldırlesı lüzumu As Y U K 215 maddeci eregınee ihtar olunur Sorgu yargıcı Amn Adlî As Ad Yargıç 50102 K. Şirketimizin gayesine varmak için yaptığı cıdd! teşebbüsler sonunda BursMa Çebkpalas otel ve bany oları güney batısında 50 ev inşasına musaıd bir saha bu'unmuş ve arazının istimlaki için hissedarlardan ödenmiş sermaye hisselerinin (500 beş yuz) liraya iblağı lüzumu kati bir zaruret halini almıştır Bu sebebden zatıâlınızın de 15 şubat 1946 tarihine kadar hissenizin ödenmiş bedeli olarak daha (475 dört yuz yetmiş beş) lirayı Bursa iş Bankası 1924 numaralı hesabımıza göndermenizi rica eder, bu müddet içinde gönderilmediği takdirde hissedarlık hak ve sıfatınızın kendiliğinden düşeceğini saygılarını zla bildiririz. Balıkesir Millî Eğitim Müdürlüğünden: Fiab 1 Eksiltmeye konulan iş ÇerkeBKov Saray Vize sınır yolu bloka]lı onarma ışı Bu 15ın keşif bedeli «18851» lira «86» kuruştur 2 Eksiltme 1/2/946 tarihine rastlıyan cuma gunu saat 15 te Tekirdağ tli hükümet konağı içindeki Daimî Komisyon odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır 3 Eksiltme şartnamesıle buna bağlı dıger kâğıdlar bedelsiz olarak tatil günleri dışında olmak üzere hergun Daimi Komısvcn kaleminde görülebilir Daha ziyade bilgi edinmek istıyenler hergun Bavındırlık Müdürlüğüne başvurabilirler 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1413 lira 89 kuruşluk geçici teminat vermesi ve ihale gününden en az uç gun onc* Tekirdağ Va ılıgme başvurarak bu g bl yol işlen yaptığına dair gösterecekleri belge ve referanslara idare meclisinin 17/1/1946 tarihli ıçtımamda şirketimiz ortaklarının segöre «ehlıvet belgesi» almaları ve 946 yılma aıd Ticaret veya Esnaf Odasından nelik umumî heyetinin sureti âdıyede içtimaa daveti karar altına alınmıştır alınmış be şelerı göstermesi lâzımdır Ticaret Kanununun 361 inci ve dahil! nizamnamenin 49 uncu maddesin* isteklilerin teklif mektublarını ikona maddede yazılı saattn bir saat evvelin* kadar komisyon bajkanhgına makbuz mukabilinde vermeleri şar tır tevfikan 18 şubat 1946 tarihine müsadif pazartesi gunu saat 15 te Galatadaki Postada olacak gecikmeler kabul edilmez Manhavm hanının 3 uncu katındaki şirket merkezinde aşağıdaki ruznameyi (28a) rruzakere etmek üzere içtimaa davet olunur En az (5) hı^seve malık hissedar arın içtima gününden bur hafta evveline kadar şirket merkezine veya millî bankalardan birine hisselerim tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakaları almaları ve toplantıda bulunamıyacak hisseCerrahpaşa, Haseki Beyoğlu, zührevi hastal k ar hastan°lerıle Zeyneb darların da nizamnamemizin 59 uncu maddesine göre dıger ortaklardan kimi Kâmil doğumevi ve Konservatuar yatı kısmının 946 yılı ihtiyacı çın alınacak •vekil edeceklerse bildirmeleri lüzumu ilan olunur Ekm«A 30 K 6000 Lı Kapalı zarf (Vergiler ayrıca hesab edilecektir) ilk teminatı 450 Lira ihale 6/2 946 Çarşamba Saat 16 45 Büyukdere Bahçekoyde bulunan Orman. Fakültesi için yukarıda müfredatı vazıh yiyecekler (7) şartlaşmada ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır Eksiltme Mahve Bakanlığı istanbul Yüksek Mektebler Saymanlığı dairesinde toplanacak olan Fakülte Alım Satım Komisyonunca yukarıda her kısmın altında yazılı gun ve saatlerde yapılacaktır isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifine göre kapalı teklif mektublarını ihale saatlerinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri açık eksıltmeje girmek ıstıyenlerın de ilk teminatlarını yatırdıklarına dair makbuzla Ticaret Odası kayıd vesikası veya unvan tezkerelerini komisyona ibraz etmeleri ve şartlaşmaları görmek ıstıv enlerin de adı geçen saymanlıkla Orman Fakültesine muracaatlerı. (662) Kendir ve keten sanayii TÜRK ANONİM ŞİRKETİ MECLİSİ İDARESİNDEN: jsianbul Belediyesi İlânları Cinsi Tereyağı sızdırılacak Urfa yağı Margarin yağı Pamuk yağı Zeytıny agı Kuru fasulye Prınç Tosya Zevtın tanesi Trılya Sabun (beyaz) Teneke pevnirı Linyit komuru (Tona) Ekmek pişirme faded> Nohjd (ispanyol (ırı) Bulgur Kırmızı Mercimek Kuru soğan Kuru uzum No 9 10 Patates ırı ve sarı Dom=te= «alcasi Tahan he vasi Prasa Lahana Is D an ak Uzum pekmezi Makarna S°hrıve Yeşil mercimek Tahan Miktarı Kı'o 5000 4000 5000 4000 12000 15000 8000 7000 9000 4000 200 400000 10000 8000 4000 15000 4000 10000 2000 2C00 6000 6000 6000 3000 6000 1000 4000 1000 Tutan S2500 2o200 17500 11200 30000 9750 12000 11200 18900 8800 5200 11000 Kuruş 650 630 350 280 250 65 150 160 210 220 2600 275 40 50 75 30 70 25 80 170 15 15 30 70 72 72 60 145 LI. Kr 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Muvakkat teminatı Lı K r 2437 50 1890 00 1313 50 840 00 2250 00 731 25 900 00 840 00 1417 50 660 00 390 00 825 00 300 300 225 337 210 187 120 255 67 67 135 157 324 54 180 108 00 00 00 50 00 50 00 00 50 50 00 50 00 00 00 75 ihale günü ve tarihi 11/2 946 pazartesi » » » » * » » > » » » » » » » » > > » » » » Saat (15) » » » » » » 9 » > > » Hıale şekli Kapalı zarf » > 1 > > > > % 245400 aded ekmek ve 15000 aded francala kapalı zarf usulile eksiltmeye i o nulmuştur Nark fıatı üzerinden beherinin tahmin bedeli 30 kuruş olup tamamının ilk teminatı 5156 liradır Şartnamesi 1 lira 95 kuruş bede le Levaz m 1 Meclisi idare ve murakıb raporlarının ok anarak 1945 senesi bilanço vt Müdürlüğünden alınacaktır ihalesi 29 1 946 salı gunu saat 15 te Daimi Kohesablarının tetkik ve tasdıkıle idare meclisi ve murakıom ibrası, misyonda yapılacaktır 2 Temettuatın tevzii, isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubları imzalı şartname ve ka3 kızartı^ amenın 27 ncı maddesi muciDmce vazifeleri hitam bulan ıkı idare nunen gösterilmesi gereken dıger belge erle birlik e 2490 No lı kanunun tarımec ısı azasının yer1erıne yeniden aza ıntıhabtle idare meclisi azalarına fatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektublarını ihale gunu saat 14 e kadar verilecek huzur hakkının tayini Daimî Komisyona vermeleri lazımdır (185) 4 i 1946 senesi için murakıb ıntıhablle verilecek ücretin tayini. RUZNAMEİ MÜZAKERAT: Ankara Cumhuriyet Savcılığından: 1 Ankara Merkez Ceza ve Tevkıfevlerının ocak 1946 iptidasından 31 aralık 1946 sonuna kadar bîr yıllık ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konu1 muştur 2 Eksiltme 6/2/946 tarihine rastlıyan çarşamba gunu saat 15 te Ankara Adalet Dairesinde toplanacak Satmalma Komisyonunda yapıncaktır 3 900 gramdan ibaret bulunan eıcmeğm muhammen miktarı 175000 adeddır 4 Ekmeğin muhammen bedeli 52500 liradır (Elli iki bm beş yuz liradır ) 5 Geçici teminat miktarı 3875 liradır (Uç bin sekiz yuz yetmiş bes liradır) 6 ihaleden mutevellıd damga resmi mukavele teminat mektubu bilumum vergiler teslim ve muayene masrafları ve nakil ucreb daireye aıddır 7 Teklif mektubları 6/2/946 günü saat 14 e kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı komisyon başkanlığına verilecektir 8 Şartnamevi görmek ıstıyenlerm memuriyetimize ve fazla bilgi almak istyenlerın de Cebecide Ankara Merkez Ceza ve Tevkıfevi Mudur'ugune başvurmaları ve şartnameyi alacakların da (262 5) kuruş bedel mukabilinde alabilecekleri ilân olunur (381) > > » 115 takım elbise diktir ilmesi hakkında ilân Bandırma Merinos Yetiştirme Çiftliği müdürlüğünden: 4000 4000 3000 4500 2800 2500 1600 3400 900 900 1800 2100 4320 720 2400 1450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11/2 946 pazartesi > > » » » > > > > » » » » » » » » » > 1 (10) » » » » > * » » » > Acık eksiltme » » » » > > » » > » s » » > » » » » » » » » » > » » > > » » 1 Sa\a=tepe Koy Erstıtusunun yiyecek maddeleri 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf ve açık eksiltme ile pa'arlıga çıkarılmıştır 2 YukarHa \,anlı \necek maddelerinden muhammen bedelleri 5000 lirayı geçerler hizalarındaki gün ve saatlerde kapalı zarf usulile diğerleri 1 e gene hizalarındaki gun ve saatlerde açık eksiltme suretıle satın alınacaktır 5 Şartnimeler hergun Balıkesir Millî Eğitim Mudurlugu muhasebe kaleminde görülebilir 4 Eksiltmeye iştirak ederek talıblerın yukarıdaki esaslar dahilinde muvakkat teminatlarını Malsandığına yatırmaları rjriretJe uğraştıklarına dair vesikalarını janlarında bulundurmaları * Kıpslı zarfa ihalesi vapılacak maddelere talıb ol anların muvakkat teminatlarını ve teklif mektublarını ticiret " ma ¿n. I olma belerİPrını her maddeve aıd Jna e saatin len bir sa t once komısvon baskanlıg na makbuz mukabil nde \erm<*]eıı «a tt Po=ta il» gönderi ip de herhangi bir =ebchd"n dolavı e».«ıltme saatine yetışrrıyen teklif mektubları kabul eaı m°z 6 Eksıl'meler Balıkesir Müh Eg tim Müdürlüğünde 11/2/1946 pazartesi gunu teşekkül edecek korrjsyon * uzu i runda yapı'acaktır (604) 1 Müessesemiz müstahdemini için aşağıdaki şartlar içinde 115 takım elbı=e aç k ek ıltme ile yaptırılacaktır 2 Elbise için kumaş Yerli mallardan yapılmış kahverengi şayak olup rumunesı çıf+ ık merkezinde mahfuz bulunduğu gibi bu numuneden aşağı vasıflarda olmamak üzere getirilecek kumaş numuneleri begenılebıhr 3 Bir takır elbise Bir ceket bir pantalón (kılot) bir çift tozluk ve bir kasketten ibaret ir 4 Elbiseye konulacak malzeme gene yerli mallardan ve sağlam boyalı kaput bezinden ve çiftlikte mahfuz numunesine uygun olacaktır 5 Elbise er ıha eden sonra müstahdeminin ölçüleri alınmak suretıle başlanılacak ve ihale tarihinden itibaren 20 gun içinde teslim edilecektir 6 Elbıe er muayene ve tesl m edilmediği takdirde ihalenin 'eshi ve depozitonun zaptına idare salâhiyet 1 olduğu gibi bu elbiselerin her hansı bir kaü muavene kom vonjnca mal desen veya dıkm ıhbarıî» beğeni m= i ıgı taidırde maliyet bedelinin uç mısh ıtlbarile parası muteahhid istihkakından tenzil edilecektir 7 115 kat elbıserm muhammen bedeli 4600 lira olduğundan eksiltmeye girişmek için 345 Ura depozito verilecek ve ihaleden sonra ıkı mıclıne tamamanacaktır Depoda mevcud numunesi ve şartnamesi vevhıle 10000 grose tebaşır alı8 ihale 8 şubat 946 cima gunu saat 14 te Çiftlik Merkezinde \e idare nacaktın Eksiltme 30/1 1946 çarşamba gunu «aat 10 da Istanbuldd BeşıUasta Heyeti huzurunda yapılacaktır kırtasiye deposunda yapılacaktır 9 ihaleden sonra mu eahhıd derhal noterlikten mukavele \ apacakür Geçici teminatı 547 5 liradır (154) 10 ilan pul para arı ile dıger r/ıtun masraflar muteahhHe aıddır (716) Tebeşir yaptırılacak SMaüve iakaıtlfğsndan: İstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan: Belediyemiz s°hır Mevcud numunemi gibi beş bin kilo naftalin Taksi ti Aya7pasadaW kovhk ücret verilecektir misyonumuzda 23 ocas 946 perşembe gunu s^at on b ste pazarlıkla satın alma çaktır edecektir İsteklilerin pazarlıktan evvel Komısvorumuzda numune ve şartlan öğisteki lerm ihtisas renerek muayyen vakıHe pazarlığa iştirakleri. (725) servis vesaır belgelerıle Oran Biîidîvesindeü: bandosu için bir öğretmene ihtiyaç mız vardır 75 lira Beledi emiz memurlun gibi yardımlardan da istifade ve şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden alacakları bonOrdu Belediye Başkanlığına muracaatlerı (729)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog