Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

AMCABEY W V/// / VE YIRDLAR!. Azlık okulları ve yaba lerini de biraz korur . Tasarılara bakılırsa, yüksek Yeni talebe yurdlarınm lâfı ... Tahtakurusu, bile insanın içme rahatlık verı tahsil gençleri, sobası tüten, damı bulunan .. ıor Amcabey . akan piresi, faresi Teşekkür Valide büyük valide ve kayınvalide BEFET FERtD VLOBA nın vefatı dolayıslle gerek bizzat cenaze merasimine İştirak ©den ve gerekse söz ve yan Ue taziyet lutfund* bulunan zevatı kirama derin teşekkürlerimizin iblâğına gazetenizin tavassutunu rica ederla. Kızı Feyziye Fahreddln, damadı Halil Sedes, torunları Samime Sedes, Abbas Vlora, Feride Emin, Sinan Ylora *** Pek sevgili oğlumuz Üsküdar 1 İnci orta okul öğrencilerinden SUPHİ ÇÖLOĞLTJ müptelâ olduğu hastalıktan bütün ü.tlmamlanmıza rağmen kurtulamrj arak 15'1/946 salı gün i ebediyen aramızdan ayrılmıştır Bu acıklı frunúmúzde gerek cenazesırde bulanan, gerek mek+ub ve telgrafla ve\a bizzat teessürümüzü pav1 lasan akraba ve dosfanmiza ve ok ı arkadasları*a avrı avrı tefekküre ac rrız mani olduğundan muht^reTi gazetenizin tavassutunu rica ederiz Çoloğln ailesi *** NIÇIN? Yazan: León Tolstoy 1830 yılı ilkbaharında Polonyalı Yan ge başladı Doğrusu aranırsa Migurskı çevskı, olmuş bir arkadaşının oğlu olan de Albın i ancak evlendikten sonra taJozef Mıgurskıyı Rojankadakı malika nımış ve kadınlık hakkında ilk defa onunla bir fikir edinmişti. Gene kadının ne mde kabul etmişti Yançevskı, Polonyanın ikinci taksimi kendisine verdiği saadete kıymet bıçıdevrinden kaıma bir vatanperverdi Sa lemyeceğını ve onun borçlusu oldjğubah olunca güneşin doğacağından ne nu iyice anlıyordu. Çocukları olması aa kadar emin ise Lehistan Cumhunyetı onlan ayrıca bahtiyar ediyordu. Evlenn n tekrar teessüs edeceğine de o kadar melerinden bir yıl sonra bir erkek çocukları oldu On sekiz ay sonra da cunu inanmıştı Ikı kızı vardı Buyügu Vandaş son bir kız takıb etti Ikısı de çok güzel çod€ ece güzeldi, kuçugu Albın ise ba cuklardı Onları üzen, harab eden yebacının gözbebeği, canlı, çelmsız, bu> gâne şey esir yaşamaları idi Beş yıl böyle geçti Sonra apansız lum buklum kumral ipek saçlı bir buyuk bir felakete uğradılar Ha ÇOCUÎkızdı larını birden kav betti er Hekimsiz üç Misafir Jozef Mıfurskı'nın Vanda'yı 1 gun ateşler içinde yattıktan sonra dorSelanik eşrafından rrehjm Mevlev elmak maksadıle geldiğine inanmış olan duneü gunu oğlancagız oldu iki gun Ş»yhi ve reisülmeşayih Ali Eşref Dede yalnız Vanda'nın kendisi değildi Her sonra da kuçuk kadeşı hayata gözlemi Efendinin kerimeleri ve T e k i r d i V 14ne kadar kirtile buna dair ağzını açıp bir ni kapaaı Albın kendi kendine şöyle yet Matbaası esbak müdürlerinden tzşey söylemiyorsa da babadan ihtiyar diyordu «Niçin, niçin Yarabb ' Bizim zef Beyin rofikaları hemşirem dadı Ludovıke gelinceye kadar köşkte kimseden bir istediğimiz yoktu Bir iskim varsa bunu böyle bıhjordu BEHİRE Hanımın tediğimiz var idiyse o da ecdadımız Filhakika bu, böyle ıdı Fakat bir memleket mızde nasıl yaşamışlarsa öyle vefatı dolayısıle cenaze merasimine İşhafta kaldıktan sonra delikanlı, şaşkın yaşamaktı Kendi hesabıma benim tirak eder ve gerekse şifahen veya tah+ ve mahcub, ıçındekıni açmadan ayrılıp onunla yaşamaktan, onu sevmekten, riren beyanı taziy°t lu funda bulunan gıtü çocuklarıma yavrularıma bak.p bayut aziz dost ve yakınlarımıza ayn ayrı teBu apansız gidişe herkes şaşmıştı 1 mekten başka eme ıra yoktu Peki şimdi şekküre bfyük acımız ve rahatsızlığım Yalnız Albın bunun neden ileri geldine oldu' Ona eziyet ediyorlar, onu sü rrant olduğundan muhterem gazeteıizln ğini sezmişti Her ne kadar bunu hiç rüyorlar Sorra da benim İçin nurdan, tavassıtjnu rica eder'm kimseye hattâ .kendi kendine itirafa ceBuvuk biraderi Salâhaddin özel ışıktan daha kıymetli olan evlâdlarım saret edemiyorsa da kalbinin derinlikelimden alınıyor Niçin' Niçin'» Bu*** lerinden his ediyordu ki delikanlı abnu soruyor, insanlardan soruyor, AlÖlumfl ile bizi elem ve mateme garkelasını =e\mege cehdetmş fakat asıl lahtan soruyordu den zevcim ve aŞabeyimiz eski Maarif kendıs ne tutulmuştu Nitekim o da #** meclisi azasınaan merhum Halil Edıb görgüsüz kalbinin butun baglarıle MıKarı koca bu esaret hayatından kaç B»vln oğlu ve Emnivet Sandığı reh n gur«Ki ye t »lulmuştu Hayatta İlk ve Şöyle bir plân memurlusundan em°kll jegare sevgi nasıl olursa işte onu öyle naga karar verdiler kurdular Mıgurski bir gece Ural nehri sev iv ordu LEBİB TÜREHAN'Jn kenarında kaputunu bir mektubla be cenaze merasimine İştirak etmek çeYaz sonlarına doğru gazeteler Pariste raber bırakarak kend ru nehre atmış lenk göndermek ve yazı ile tecellimize ihtilâl koptuğunu yazdı ar Çok geçmegibi ortadan kaybolacaktı Olduğu restab etmek suretile acımıza İştirak eden Varşovada da bir kaynayış olduğu men tebeyyun ettikten sonra Albın bir haberi geldi Yançe\skı ner pos'anm dilekçe ile memleketine gitmesi ve be den muhterem zevata ve savın alrabi ehibbaja şükranlarımızı arzedeıiz gelişinde KorHantının öldürülmesi ve raberinde çocuklarının cesedlerinden ne Eşi Cemile Turehan kardeşleri Lehistan Cumhuriyetinin ilânı haberini kalmışsa götürmesi için müsaade isteHabibve Saıd Turehan sabırsızlıkla bekliyordu Bu arada Jozef, yecekti Ve Mıgurskı cesed'er için haMıgurskı ye iki defa mektub yazdı il zırlanan sardığa yerleşecekti kinde askere girdisini bıldırıjor sonra Yolculuk Saratofa kadar böylece deMevlud şubat ortalarına doğru yazdığı ikinci rae tubda heyecanlı ifadelerce Lehlile vam edecek, orada kavıga binilecek Buvuıc acısını gönlümüzün derin gemide kocası sandıktan çıkacak Ha 1j arası o'arak muhafaza edeceğimiz rin kazandıkları zaferden ve bir çok esir ile beraber Ruslardan altı top alın zer denizine vardıktan sonra ister Ace ] sevgili kardeşimiz aziz annemiz dığından bahsediyordu Mekt ıbunun mıstana ister Turkıyeye gidilecek, han MERSİYE URASIn sonunu ^Lehlilerin zaferi Rusların gıs ne gidilse kurtulurunu? olacaktı olumun in kırkıncı gününe tesadüf P ânları muvaffak oldu Her şey dubozgunluğu' Yaşasın'» sozlerıle bitir.°n 21 1 946 pazartesi günü Kaşunuldugu gibi cerevan ediyordu Yola mişti I dikey Osmanağa camünde öğle naçıkacakları gun d? di ile Albın ı götümazından sonra Mevludu Şerif oAlbın m keyfine diyecek yoktu Harecek olan knzak daha sonra da uç atı | kuracaktır ritayı tetkik ederek Rusların nerede ve ile surucu Tatar geldi Kazak arabacıne zaman tam manasıle maglub o'aSevenlerin akraba ve dostlannın yanma çıktı Mıgur ki koylu kıyacaklarını hesab edıjor ve posta geld kçe | m^zın taleplerinin ve arzu eden fetinde sandığın içindeydi Rus arabası babası agir agir mektubları açar<en ihvanı dinin teşriflolii rica ederiz sonsuzluklara doğru dalıp giden çakıl O ötede tıtrıvor ve sararrjordu \ı esi döşeli duz yollardan butun hızıle uçup ¡M Kuvvetlerin nısbetsızligi yüzünden gitti Polonyalılar maglub oldu Varşova aÖLÜM Onlara refakat eden kazak Danılo'ya lındı ve her biri bir tarafa dağılan Leh Bayan A%eta Y AslanoDlu Bav Savaş verilen emir, ıkı Lehli kadınla ıkı tabu kuvvetleri ayrı ayrı bozuldu Binlerce y A lauoglu Bayan Soilja T Aslanoğlu insan kurşuna dizildi sopa altında ol tu Saratof a kadar selaıretlenekten ve Bav Teodoros T Aslanogu Bayan dul Teduruldu veya sürüldü Gene Mıgurskı yollarda doğru durust gitmelerini te oplstl As »noglu Bay ve Bajan Savaş Asde bu sürülenler arasındaydı Arazisine mınden ibaretti Saratof hükümetine lanoğlu ve çocukları Bay ve Bajan Lazaroa Aslanoflu keidl kardeşi yeğen kardeş el kondu Kendi de nefer sıfatile Urlask teslim "dmceye kadar onların malını çocuğu ve akrabaları cephesi ordularından birine sürgün ve ırzını koıumak odevmdeydı. AncaK Bayan ELEVÍ X A S U N O Ğ L Ü bir gun saı diktan ve Albın in sandık edildi. b ldirll r C naze ile gizlice konuşmasından şuphelen vefat ettiğin teessürl Yançevskı kalb hastalığına uğramıştı mıştı Yemed içmedi Sabahleyin er merasln'in.n bugünkü pazar günü 20 oca 1946 saat 14 °0 da Kurtuluş Ayla Dlmltrt Hastalığı gittikçe arttı ve çok geçmeden kenden karakola haber verdi Rum kilide inde İcra olunacağı 1 ân olunur Albın'ın kolları arasında oldu Vanda Albın Volgava vardıklarından artık işbu İlân hususi davetiye yerine kain. zengin bir Leh millicısıle evlendi Albın kurtulduklarından sevme içindeydi Bir r ise her vakit olduğu gibi gene M gurs mavna peylenmiş arabaya donuyordu Cenaze levazııratı Angel Us kı nın hayalıle yasamağa başladı Kendi Fakat tam korktuğu başına ge mışti nazarında o babayiğit bir fedai idi OKocasını bu muşlardı Sinirli, .ki eh nunla mektublaşmağa başladı. On seki? göğsünde ağzı açık kalmış dehşet içinMevlud yasına geldiği vakit dadısına kararını de kocasına bakıyordu Naail oluyor da Merhum miralay Husevin Rıza kıza 6öyledl Urlask'a gidip Mıgurskı'yi b j erkek erm en yigıtı olan bu kahıaman MLAMMER SMCın lacak ve onunla evlenecekti adama el sürmeğe cesaret ediyorlardı ruhuna, olumunun kırkıncı gun ur" Babasınm ölümünden sonra hissesine Niçin nıeın çocuklarını Allah elinden tesadüf eden 20 1 194S pazar gıiru düşen uç yuz bin duka altını işini go almıştı? Niçin insanların en iyisi olan (bugün) öğleden sonra Beyoğlu rurdu Bunun için onu yolundan alıko kocası, sevgilisi bu ağır felâketin altınAğacamu"de Mevludu Şerif kııaat yacak hiç brr şey olamazdı Albın bu da enliyordu' o1unacaktır Tanıyanların \e dinrun akrabalarile vedalaşü Hepsi yad Şimdi sırf onun yüzünden zavallı kodaşların teşrifi rica olunur illerde, uzak barbar Moskof dışarında casını karşılayacak daha ezici daha ağır olume koşan bu zavallıya acıyarak ken cezayı duşundu Polis Muduru sordu HAKİKÎ ARKADAŞ disinden avrıldılar Yaşlı ve sadık da Kimdir bu sizin kocanız m ı ' dısı Ludvık'le beraber yola çıktılar iyi kitabi ar en hakikî arkaAlbın bir tarafa atılan sandığa yıkıdaşlardır Mıgurskıye kışla hanemde yaşamak lırken deh gibi gülerek Niçin, niçin' dije haykırdı müsaadesi verilmişti. B I L G I D Ü N I A S I Mıgurskı'mn dahil olduğu tabur ko*** koleksiyonu, size her ay ıkı mutanı delikanlının halinden an lyorhc> ki arkadaş kazandıracakta Mıgurskl S bıryaya suruldu Albın du Varını yoğunu kaybetmiş bu nalu ondan avılmadı ÜNIVERSITE KITABEYI matlı zengin çocuğa acıyor ona ka~şı Çar Birinci Jiıkola'ya gelince O yalçok müsamahalı davran yordu Harbı nız Leh standa değil, butun Avrjnada yeve gıreceıc oıan çocuk'arına Mıgur«kı ihtilâl ejderini ezdiğinden dolayı memr \pzıye ve fran<:ızca dersleri verıvddu nundu Rus mutlakıyetinin an anevı Delikanlıya en ağır gelen şey yoksuz kıymetine halel getirmediği için mağrur luktu Manrumıvete katlanmak ona çok oluyor ve Lehıstanı İtaati altına almasızor geliyordu Hayatının biricik saad°ı,ı nı memleketine en buyuk hizmet sayıAlbın ile mektublaşması ıdı B r gun yordu Etrafını alan, gogsü nişanla dolu tabur kumandanı yarbayın evinde ıkı sırma işlemeli elbiseler giymiş bir tacacuguna ders veriyordu bir posta çın kım adamlar ona karşı öyle medda ılık g~agı duvuldu ve kapının onund» bir ediyorlardı ki o butun kuvvetim, RusAndre Maurols n'n bu İsimdeki kitabı kızağın durduğu anlaşıldı içen gırei l?rm ahlâkını bozmağa ve onları hay Fransa Amerika ve butun dunyaji Yaroavm karısı oldu Bir bayan gel vanlaştırrnaga sarfettıgı halde kend sı hayrette bırakmış ve defalarca basılir iş s zi soruvor dedi sızın menle seti nın buyuk bir adam olduğuna ve umu mıştır Hakikaten bu makinenin kullao malı Çunku kendisinde tam Polon»? miyetle beni beşerin hususî olarak da nılması takdirinde dünyadaki butun halı var Ayak seslen yaklaşıyordu ar Rus ulusunun saadetini temin ettirme fennî varlıkların gölgede kalacağını her inanıyordu. kasına dondu okuyanın takdir etmemesi mumkun A bin m uzun kirpikleri a'asırda *e Hulâsayı yapan değildir HAKKI SÜHA GEZGINm vnle dolu gözlen kukuletesının altıngüzel uslubıle dilimize çevrilen bu Salâhaddin Kuçuk dan parıldıyordu Delikanlı dona kaldı şaheseri tavsiye ederiz. Çıkaran Ne yapacağını ne "=oyleyecıgım şaşırdı UĞUR KITABEVL Başlıca kıtabcılarda tş Mecmuası k'zm ağzından Mıgurskı' diye nida bulunur 150 kuruş iş Mecmuasının son 51 inci Bayır çıktı çıktı Koştu kollarını Mıgurskı nın boy Bu 6ayıda Ch Fourler nln sosyalist fikir nuna do adı Soğuktan al al olmuş ya leri hakkında bir tefrika İle talebe yurdKayıb makbuz naklarını onun yu7ur>e dayadı Hem gü ları hakk nda Üniversite profesor doçent Yardırroevenler Demeği Fatih ilçe ve asistanları tarafından yazılmış yakılar başkanlığından lüyor hem ağlıyordu Balıkeslrde H Çan Kısa bir zaman sonra ev endiler bulunduğu gibi ayncacevab Yapı \e Kreal Derneğimizin 25 kuruş itibari değetav İçin verilmiş bir 1 inan lacak şey değildir ama koca : nı Bankası hakkında bir yazı toprak İşleri nrde 28721/28800 nurraıalı makbuzları delicesine seven Albın hakikatte oiu Aaapazarı Zirai Donatım kurumu etüdlerl ziyaa uğramıştır Sarfıra tesad ıf edıldıhiç tanımıyordu Onu ancak evlendık vardır Memleket meselelerine ilgi gösteren « takdirde derneğimize lütfen bildirilmesi rica olunur kn e m n tanTTnaoa v > daha cok sevne bütün münevverlere tavsiye ederta * r MÁMAME MELEK Okuyucumuz Gallb Dadeog'u yazıyrr € Azlık ve yabancı okullar öğret menleri de Mlllt Ef tim Bakanlığı rafından tayin eal inekte ve dlger resmt öğretmenlerle ayni ?ekl de vazife görmek te ayil esas ve disiplinlere tâbi bulun maktadırlar Ne yazık ki on setiz yıldan bel bunlar h ç btr te'fl ve terakki hakiri na sahlb olamam şiar harb senelerinde dl*er ötretmen ve memur ara hükümet ta rafından yapılan yardımlardan da fajda lanamamışiardır Ancak geçen sene her biricin ders ücretlerine cüz 1 bir zam yapılmış bunda da kıdem ehliyet ve faali) et oakımından ayrılık gözetUmlyerek on sek z sene çalışmış olanlarla mesleğe yeni ... Lâmbası yanmıyan, musluğu A. Sozun kısası, sınıf geçeZ rmlşlere ayni muamele tatbik edilmiştir akmıyan yurdlardan artık kurtu miyenlenn ellerindeki mazeret EükC metin 1946 yılı İçin memurlara lacaklar .. kozlarından biri eksılecek! . birer üstün maaş verilmesi ve ayni yardımların altı aylıklarının birden tediyesi hususunda kabul ettiği kararın İttihazı esÖzel İdare ve Belediye emekli ve öksüzlerinin 946 nasında da gene azlık ve yabancı kullar Öğretmenleri düşünülmemiş on. yılı üç aylık maaşlarile aynî yardımları veriliyor lar gene avnl dar ve müşkül durumda bırakılmışlardır Halbuki kendUerinln Mlllt Egltlm Ba Maaş sahıblerınjn aşağıda gösterilen günlerde sıra numaralarını tak ben kanlığı taralından tayin edilmeleri ve resmi mektebler öğretmenlerinin mükellef ol(730) dukları vazifeleri görmeleri ve ayni dlslp Ziraat Bankasına muracaatleri ilân olunur Özel idare Beledıje Une tabi olmaları bu arada onların da te21 ocak 946 Pazartesi 1 297 fliü lcab ettirirdi Diğer taraftan okul ücretlerine yapılan zamlar üç dOrt mislini 22 > Salı 298 575 bulmaktadır Bu vaziyet karşısında onları 23 > Çarşamba 576 758 1 500 tıftlft ucuzluk zamanlarındaki ücretle çalış501 920 24 » Perşembe tırmakta devam etmek bilmem ki ne dere 921 1284 25 > Cuma ceyo kadar insaf ve adalete uygundur Ge çen.erde gazetelerde bu öğretmenlerin bl 1285 1463 26 > Cumartesi rer maaş İkramiye İle taltli edilecekleri yahud ücretlerine bir miktar zammedllece gl hakkında haberler çıkmıştı Şimdiye ka Dünya Edebiyatında muhım bir yer almış kıymetli bir eser dar bu rivayet tahakkuk etmedi M1UI E ğ tim Bakanlığının ve diğer İlgili maVam ¡arın dikkatini çekmenizi ve memleket evladlarmı dlier resmi öğretmenler gibi talim ve terbiye etmekte olan bunların da Radyumu keşfederek insanlığın ıstırabını dindiren MADVME CUFIE gördükleri vazlfel»r karşıl ğı haklarının veomru sefalet ve mucade^ içinde geçen bu buyuk insanın hayatı sabrın, r lmeslne delâlet etnenlzi dilerim > * A * feragatin, aşk ve faziletin eşsiz bir romanıdır Butun dunva dillerine cevr^miş olan bu esen, her Türk kızının her Türk anacının her Tuık Hayriye Lisesi mezunlarının ırunevverımn ol umasmı ısrarla tavsiye ederiz diplomaları verilmiyor mu? Yazan. Eve Curie Çeviren Mebrure Samı Koray Okuyucumuz Ekrem Kanmazdan bir 450 sahıfe, 8 resim Fıatı 300 kuruştur mektub aldık Bu mektubda şöyle denil mektedir < R E M Z İ K İ T A B E Y İ 2ıı f îH tarihinde şu anda kapalı hu susl Hayriye lisesi mezunlarındamm Sözü geçen okula ald bit rme dip omamı İlgili makpmrtan ve sınav ar na tâbi olduğumu istanbul lisesinden bir türlü alamıyorum. Bu geciktirmenin sebebi acaba ne olablllr'ı Milli Egltlm müdürlügUnuu dikkatini çeker ve ortada muayyen bir engel bulun madiği takdirde diplomanın verilmesi lcab eder kanaatindeyiz Senenin en müstesna filmi *#* İstanbul Belediyesinden: CITRİE ve İ P E K Sinemalarında MADANE CURIE GREER GARSON WALTER PlDGEON Seanslar MELEK 11 2.30 4.30 6 30 ve 9 da İPEK 1115 2 45 4 45 6 45 ve 9 İLlyonlarca kaarjı şefkatine =eırbol olan bir kudret, Ölmez aşk taııhme örnek olan en buyuk aşk romanı REN Bu ANN BEKÇİLERİ Gun A R SOTHERN istanbul Beledljesinda çalışan ücret'l memurlardan bir kaçının İmzaladığı bir mektub aldık Bu mektubda t ir 14 sayUl kanun merivete girdikten «onra bütün devlet daire ve müesseselerinde hizmet gö ren bareme dahil ücretli memurlar maaşa geçirilerek ücretle çalıştıkları müddetler bu kanun hükümleri dairesinde borçlandırılma arı suretile onların fiili hizmet lerlne eklendiği halde yalnız istanbul Be lcdlyeslnln birema dahil ücretli memurları bu haktan faydalanamamışlara r» denil k'edir İstanbul Belediyesinde çalışan ücretli memurlar «UATCH ON THE RHINE. Akademi mükafatı kazanan 2 buyuk yıldız BETTE DAVIS PAUL L U K A S m tebessümleri dudaklarda sol luran en güzel eserleri Sinemasında CRAİG ve JAMES Bu Hafta S A R A Y (Çam Sakızı) Sinemasında TECRÜBE PİLOTU Fılmnde sev ırkileri eğlendiriyorlar ve kahkahalarla güldürüyorlar Sarısuı yıldız bufimde onun da nasıl harbe iştirak e^gmı ve zaferin kazanılmasına yardımı dokunduğunu canlandırmaktadır Yapılacak iş : Kesim rakıl Mahal ve me\ku Kandıranın Ç Miktar ve c nsı : Ka> m gurger Muhammen bedeli : Beher kentali Ek teminatı %7 5 hesabıle Müddeti : 31/8 946 ihale şek ı Açık eksiltme ihale tarihi : 25 ocak S46 t ihale yen : izmit işletme 1 Yukarıda cins ve miktarı yazı n e \e Kumcağız deposuna nakil ve ıstıi 2 Buna aıd şartname Ankarada \dapazan, Geyve Karasu ve izmit Orm Orman Bölge Şefliğinde goıulebıhr 3 isteklilerin ihale gününde evr yona muracaatleri Devlet Orman İşletmesi Atom kadar mühim bir keşif!. Düşünceleri Okuyan Makine 1946 yılı başında açılacak olan b 1 Çifteler HaraM rralı olup ça ışır vazıyette ve az kullanılmış altı aded Erzuıumdadır Para^z \e yatılıdır Og lâstikleri ve yedek bir ıstempesı ue birlikte 939 modeli bir aded Ope' rrarka ayda 20 ikinci sınıfta 25 ucuzcu sınıfta kamyon pazar ıkla s<»tıl ga çıkarılmıştır okulları bıtırenkr baremde lise mezun] 2 Kamjonun ıruhammen bedeli (Sekiz bin) liradır Okula alım şartları şunlardır 3 Satış jerı Eskişehir Veteriner Mudur ugunde 7 şubat 946 peTşembe 1 Turkı>e Cumhuriyeti uyruklu gunu =aat 14 te yapı acacur 2 Sağ ığı yerinde olmak, 4 isteklilerin satış başlamadan geçici teminat olarak 1200 lirayı Vete 3 "ioşı on breşten aşağı vırmı rıner Mudurlugurde to'o «npcak komi >ona yatırmaları lâzımdır 4 Kendisi ve şovu ıyı ahlâk \ 5 Şartna1"\ ı görmek ve fazla izahat a ma ^ isteyenler n Eskişehir Ve 5 Orta okulu bıtınnış olmak terıner Mudurlu^u ve Çifteler Harası Müdürlüğüne başvurmaları ilan olurur 6 E\lı buluimaırak CEvVrıp (680) çocukları yok^a almabıhr) İstekliler, aşağıda vazıh belgelen lık v° Sosyal Yardım Bakanlığına gonc lar n dileği dikkate alınmaz a) Dilekçe (Neredeki okula gırece Faku te*nız ikinci cerrahî kliniğinde ıkı ve kulak boğaz buıun hasta b) Snglık raporu (sıhhi hevetten lıkları kliniğinde bir a\lıkı asistanlık açıktır c) Nüfus kâğıdı onanmış örneği, isteklilerin 10 2 946 gunune kadar Dekanlığa başvurmaları (709) d) Doğruluk kağıdı (oku'dan po1 e) Uç tane belgelik re=ım, f) Orta okul diploması aslı Özel şartlar Muayeneler Ankara Sivas Erzu hastanelerde istanbul Çocuk hastanesi, 1 Deppov Taj «aTakolu arasında vapı acak olan parke jol inşaatı ka Balıkesir, Aydın Memleket hastanelerin falı zarf u^lıle eksıltmeve konulmuştu'" rını yaptırabilmek için bu hastanelerin 2 Keşif bedeli 47783^0 lira muvakkat teminatı 3583 75 liradır Yardım Müdürlüklerine kendüen ba\şu 3 ihalesi 8 şubat 946 cuma günü saat 16 da Beledıje Encunenmde yapılacaktır 4 Bu ise aıd teklif mektublarının ihale saati olan saat 16 dan bir saat evvel v="i ¿aat 15 e kadar Btled \e Encümeni Başkanlığına verilmesi şarttır (Postada vaki gecikmeler kabul edilmez) 5 işbu parn.e yola aıd şaıtname kesif ve diğer evrak Belediye Fen Iş^rı Gemi adanılan \e denizci ehlıvettı * T udur ugındedır I teven er oradan parafız alab lirler reğınce tica et gemileri kaptan ve makin 6 Bu ise girecek olanların en az 3 gun evvel Belediye Fen İşlen Mü18 şubat 946 pazartesi saat dokuzda Okı dürlüğünden ehliyet varakası almaları lu'umu ilân olunur (728) programının da Marmara Bo'gesı Deniz v de görülebileceğinden sınava girecek ada 19 uncu maddesi gereğince istanbul Lım tır Çifteler Harası Müdürlüğünden: Saflık ve Sosyal Yardın Hastabakıcı Her okullarına öğre Tıb Fakültesi Dekanlığından: Yol yaptırılacaktır. Adrna Belediye Başkanlığından: Yüksek Deniz Ticaret D girlik Dizel elektrojeni şartnamesi mucibince alınmak üzere eksiltmeye çıkanlmı^'ır 2 Muhamtıen bedeli grupun takası ve klınnk memleketlerinden temin Satılacak mal • Çam azman edildiğine göre 83000 lira ve serbest dövizli memleketlerden temin edileceğine Miktarı : 666768697172 göre de 66400 liradır 585 adede denk I 3 Malî ve fennî şartnameler ve keşif 10 lira bedel mukabilinde Ban Mahal ve mevldl • 3 üncü bölge Ba dırma Elektrik işletme idaresinden alınacaktır. Muhammen bedeli • 108 liradır 4 Eksiltme 15 şubat 946 tarihine rashyan cuma günü saat 15 teilk teminatı : Her istif ayn ay Bandırma Belediye dairesinde Belediye Encümeninde yapılacaktır 52 kuruştur 5 Fksıltme kapalı zarf usulıle yapılacaktır Müddeti : 15 gundur 6 Muvakkat teminat takas ve k^ırinklı memleketlerden gelecekler İçin ihale çekB : Açık arttırma su 5400 lira ve serbest dövizli memleketlerden gelecekler için 4580 uradır ihale tarihi : 28/1/946 pazartes 7 Tsteklıler 2490 saydı ihale kanununa tevfikan gerekli veıskalan ve ihale yeri : Devlet Orman I < teminatlarını ibraza mecburdurlar 1 Yukarıda cinsi yazıh 585 ad( 8 2490 sayılı ihale Kanunundaki tarıfata uygun olarak tanzim edilecek arttırma suretile satışa çıkarılmıştır teklif mektublan 15 şubat 946 tarihinde cuma günü saat 14 e kadar Belediye 2 Buna aıd şartname Ankara O Encümenine sened mukabilinde teslim edilmiş olması şarttır Bu saat geçtikten kışehır, Kütahya işletme Müdürlüklerine sonra verilecek teklif mektubları kabul edilemez Postada veya diğer her hangi İlklerinde işletmemizde hergun gorulebıl bu surette vukubulaeak gecikmeler nazarı itibara alınmıyacağı gibi kanunun 3 Talihlerin flıale gününde evrî tarifine uveun olmıvan teklif mekhıblan VaHnl <VK1 TVU«««>&I ilân ninnin fO7\ Bandırma Belediyesi Elektrik İşletme Müdürlüğünden: Devlet Orman İşletmesi 1 Bandırma elektrik santralına lüzumu olan bîr aded 300 ilâ 350 bey
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog