Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Baçtarafı 1 inci sehifed* on beş milyon llıtıhk dövizin kaybedüınesi olacağı İleriye sürülmektedir. Tekel Bakanlığının kendi mubayaatoı hızlandırmak emrini yereceği ümld muktedir. Tekel umum müdürünün şefr Bactarafx 1 tnd Mahifede bu neşriyattan müteessir olmalarına se rlmlze gelmesi beklenmektedir. Mü. tahsiller piyasanın tam bir ldareslzlir kan yanların y a doğrudan doğruya va beb ve imkân yoktur. Mesul mevkilerd Kahire 19 (a*.) İngilterenin, Ür Bajtaraft 1 inei sahifed* yanın Birleşmiş Milletler teşkilâtına içinde trulunduÉsina kailidirler. Tüt lir kıalara istinad edildiğini veyahud, ev bulunan kimselerden hesab sormaks velce yazılmış vakalara işarette tenk'd her vatandaşın en tabiî hakkı ve bi dün mandasından vazgeçmek hakkın' udüsten gelen haberlere gö Çünkü, Almanya Üe beraber 13 Avru nakli hususunu müzakere edeceklerdir. tüccarı bugün de Ticaret Odasında top ler yapıldığın^ bütün bunların müphem gazetecinin hem hakkı, hem de en mu daki karan, bütün Ortaşarktaki durumu ¿anmış, öğleden sonraki içtimaa AmeVichinsky Londraya re Amerikanın Suudi Ara pa devleti genel kurulda temsil edildeğiştirebilir. Gerçekte, Ürdün Emirliği memektedir. rikalıların bir mümessili de İştirak et değil, sarih neşriyat mahiyetinde bu k ad des vazifesidir. Çünkü, demokrat v gelmiyecek mi? k bistandan almış olduğa pet lunduğunu, maksadın da suizannı davet hür insanların yaşadığı memleketlerd bağımsızlığına sahib olmakla, hııdudl?M. Bidault şunları İlâve etmiştir: miştir. • azile alâkalı boruları Filistin Londra 1 (B.a.) Haber verildiğine < Müsaadenizle bu kürsüden bura göre, Londrada sabırsızlıkla beklenil Tütün «abalan hakkında bir izah etmek değü, ¿uçların memleket menfa mesul mevkide bulunanlar, vatandaşla rında düzeltmeler yapmak hakkını da •mek ve Akdenize ulaştırmak atine takibini şümullendirmek olduğu ra hareketlerinin ve servetlerinin her elde edeceğinden, FUistinin melhuz bir ve bir telgraf s Arabian Pipeline kurnpan da mevcud olmıyanlara düşündüğümü inekte olan Sovyet murahhas heyeti nu söyledikten sonra; yazıların açıktan an hesabını vermece mecburdurlar, paylaşılması işine iştirak mümkün olaTekel Umum Müdürlüğünden dün şu açığa madde tayininin, daha ağır bir demiş ve devamında; yazılarında k listín hükümeti ansında bir bildirmek isterim. Avrupa, yüz yıllar başkanı Vichinsky, henüz Moskovada bilecektir. Haritada Kesin olarak hudanberi uzun ve çetin bir yol üzerinde imzalanmıştır. Amerikanla bulunmaktadır, Vichinsky'nln seyahatini tezkereyi aldık: suç mevzulu iddialarla karşılaşıl ması nun aradığı mıç unsurlarından biri ola dudları tayin edilmiş bulunan Uriün yürümüştür. Fransa, kardeşçe düşünce«Gazetenizin 19/1/946 tarihli nüsha na sebeb olabileceğine dokunmuştur ve kasdın mevcud olmadığını, Sıvasta çı Emareti başlıca tabii kaynaklaıdan rollan kumpanyasının bir kota tehir etmekteki sebeb el'an bir sır hasini, hiç birisini İstisna etmeden eski sında «Tütün piyasası ve İzmlrden ve mahkeme adaletinin, bizde, hattâ bir karılan «Ülke> gazetesinin, 25 kası ı uzatma kumpanyası, bu mahrum, bütçesi daha ziyade İngiliz ıstırab ve ümid yoldaşlarına ithaf ede linde kalmaktadır. Vichinsky'nkı Lony «•sinde Suudi Arabistan pet rek hitabını bütün Avrupa milletlerine draya geleoegi tarih hakkında hiç bir rilen haberler* gîjre ise.» başlıktan al bakanı mahkum edecek derecede sağ 1945 tarihli nüshasında «Bu değirmenin mükelleflerin sırtına yüklenmiş ve ortında çıkan yazıda; idarenin yaprak tü lamlığına karşı duyduğu güveni belir suyu nereden geliyor?> başlıklı yazısile, dusu ingiliz subayları tarafından idaıe Akdemz kıyılarına nlaşürdık tevcih ediyor.> malumat mevcud bulunmamaktadır. ı faattın muhafazan için gerekİyi malumat alan mahfillere göre, tün ticaretini İnhisara almak içia raucıb terek, aynı güvenle müvekkili hakkın «kendili hakkında sulzannı, tevlid ede edilen, çöllerden mtirekkeb bir memleMilletler Cemiyeti mallarının birleri de sağlamıştır. İmtiyan Vichinsky'nm hazır bulunmaması doîa sebebler toplamak Tnükamtile ağır hare da beraet hükmü beklediğini sözlerine cek ağır tahrik mahiyetinde nesri yal kettir. Mekke Şerifi Hüseynin oğlu Eyapmış ve kazancını gayrimeşru göste mir Abdullah tarafından sun'î olarak ıpaaya, kendisine gösterilen I tasfiyesi yısile, hafta tatili esnasında mühim hiç ket ettiğini sananlar bulunduğundan katmıştır. bahsedilmektedir. r mukabilinde, yüklediği ber Londra 10 (a«.) Eski MUleÜar bir dlplomatü hâdise olmıyacaktır. Hahmud Evendea evvel •müdafaaya recek haksız ithamlarda bulunmuş» ol vücude getirilmiş bulunan emaret, inİdarenin yaprak tütün ticaretini in davet edildiği zaman; kendisinin «en duğunu diğer bazı gazetelerin de hak gilizlerce ve kendi menfaatlerine olmak ikilinde yüzdelik verecektir, Cemiyeti genel kurula som toplantısını Beş büyük görüşecek ı mil •zarduğunda olacak elaa gelecek ay yapacaktır. Toplantı yeri Londra 19 (a.a.) Beş büyük devlet hisara almak hususundaki düşünceler son» söz söylemesine müsaade «dilmesi kında türlü türlü ağır tahrikler yaptık üzere, gene sun'l bir şekilde idame otamamlle yersizdir. Keyfiyetin aydınla ni mahkemeden rica eden v« ricası ka larını ileri sürmüştür. ne saman kurulacağı henüz henüz seçilmemiştir, fakat bunun Le murahhasları yarın öyleden sonra teplunmakta idi. İngiltere tarafından terk ildir. Fakat İmtiyazın atatmış man g«lü sahilinde eski Milletler sarayı lanaoaklardrr. Bu toplantının hedefi tılması saygı ile rica olunur.> bul edilen Zekeriya Sertel, müdafaaZekeriya Sertel, demokrasiyi ve hür edildiği takdirde, bu memleketin duruid makareleleria imzalanmış olma» İhtimal dahilindedir. Hepsi de tranm Rus İran ihtilâfını güvenlik sında; «Yazılarımda Büyük Millet Mec riyetini nasıl anladığına dair ban kah mu oldukça fena bir variyete düşer. Diğer taraftan îzmlrde Bornova bakılırsa teskatm yapılmasın» Milletler Cemiyeti üyesi olan 41 millet konseyine tevdi etmesinden doğan du hlyesi tütün ekicilerinden Abdullah im lisi, iora vekilleri heyeti v« devlet me lar ve Amerika ile İngiltereden getirdi Denizle irtibatı olmıyan ve bütçesini ibarile karar verilmiş olduğa toplantıda temsil edlleoekür. Murahhas rumu tetkik etmek olacağı sanılmakta zasîle de dün şu telgrafı aldık: murları hakkında, kendilerine mevdu ği misallerle müdafaasına devam ede denkleştirmek için yabancı kaynaklara lar Milletler Cemiyetin* ald bfitfln eş dır. etmek mümkündür, «Aradan 15 gün geçtiği halde. Tekel vazifeler ifa/m dan dolayı ne tahkir, ne rekt «Büyük ve tarihi Mr mesully« muhtaç bulunan Ürdün, bağımsızlığınteryif, hattâ ne de tenMd mahiyetinde karsısında bulunan yüksek mahkemeni dan uzun müddet istifade «demıyecek ılılann Sundl Arabistas petidaresi kendi mürettebi olan 4 milyon Akdenize taşımak İçin kurakilonun ancak yanm milyon kilodan az bir satır yazı vardır. Yazılarımın hedefi, zin, hiç bu tesire tftbi olmaksızın, sırf durumdadır. üdcat Amerika ile Arab âlemi fazlasmı almıştır. Türk Tütün Umlted bu heyetlerin var'felerlni veya bu va kanunlardan ve vicdanından ilham ala Arabistanla Mıcır arasında bir [ bağlantıları daha fada kuvŞirketi de 400 bin kilo içinde bocala zifelerin ifasından dolayı yaptıkları İş rak vereceği karan vicdan huxurile re eek re ba bölgelerin emniyet anlaşma yapılacak maktadır. Yalnız yerli ürünler Türk leri tenkid değildir. Ben y&lnıa şu veya emniyetle bekliyorum» diye, »Szlerhıi bu şekilde gayrimeşru servet sahibi ol bitirmiştir. şaması. Amerikanın en beCtt Londra U (a.a.) Bugün Kahire baAnonim Şirketidir ki, hızlı hamlelerle Boftorof» 1 tnci sahi/ede Kudüs radyosu U (B.Y.TJJVL) Bu piyasa hareketlerini canlandırmağa ça muş kimselerin millet önünde hesab alan araamda yer alacaktır Davaya bakan Refid Nomer, hükmü tınında çıkan ve faentta teyid edilmlyjn ram Ortaşark hayata» be şe «Daily Telegraph gazetesi baş y a a gün Kudüs Arazi Mahkemesinde, vak lışmakta ve bugün» kadar iki milyon vermeleri lüzumuna İşaret etmekle İk nti vermek üaere, dosyayı gözden geçi haberlere göre. Kral İbni Sınıdun Mııştnnsı, Ortaşarkm k m m ve lara tahsis ettiği sahifede Türk taraf tile Abdülhamide aid olduğa, iddia edi kilodan fazla tütün almış bulunmakta tifa etmişimdir. Bü heyetlere mensub reoeğlnl bildirmiştir. Dava; bir kaç gen sıra yaptıfı riyarett bir Mısır Suudi batanından yeni btr andaç teş sızlığı hakkmda bir makale neşretmls len ve bu yerlerin daha sonra haksız dır. Piyasanın açılı? tarihindenberi tüc namuslu ve kazançları meşru insanların sonraya bırakılmıştır. Arabistan «.niaifma^i takib «decekt.tr. t ve bir taraftan tngiBz . A tir. Türklerin bu harbde Müttefik da olarak Mistin hükümeti tarafından car da mubayaaya dahil bulunmuştur, Söylendiğine göre, bu andlaşmada her elbtrll^lne, difer taraftan ln vasına nasıl hizmet ettikleri bu maka gasbedildlgial iddia eden Abdülhamidin pununle beraber 13,5 milyon kilo tütün Osmanlı Bankası ve Rusya H arriman Moskovaya döndü Sü. memleketin tehlike karşısında birAmerlkannı Ortaşarkla yap lede mttsbet misallerle izah edilmekte torunu Prenses Eminenm 3 haftadanber) satılmıştır. Buna göre piyasası açılan Moskova J9 (a.a.) Amerika Birle ffirte alacakları tedbirler teciıdt edüsParis radyosu 19 (B.Y.UJÍ.) Müapacağı elbtrllğine yeni bir dir. Gazete OnlH Ada harekâtı tıraain devam eden muhakemesi bir karara merkezlerde daha satılmamış 7 milyon •ssesan meclisinin toplantısında aSz alan şik Devletlerinin Sovyetler Birliği nez cektir. da tngül* harb gemilerinin Türk kara•ecektir. sularmdan da faydalandıklarmı anlat bağlanmıştır. Vaktile 19S4 t* Prenses E kilo kadar tütün kalmıştır. Tekel idaresi Bakanlardan M. Jacobie Osmanlı Ban dlndekl büyük elçis Mr. Harriman, dtin Memur, subay, talebo ve Fransanıa Ortaşarktaid nfl mak suretile Türkiyenin tngiltereye da minenin babası tarafından açılan mu ile Türk Tütün Limited Şirketi de, yerli hasını Rusları tecrid etme siyaseti güt akşam uçakla Londradan Mos&ovaya ailelerine yardım ıvbedecek hale geldiği sarada ima müzahir bulunduğunu bilhassa be hakemede takriben 4900 dönümü bulan ürünler gibi mubayaaya hız vermiş ol mekle İtham etmiştir. Bu sözler komü dönmüştür. bir arazinin hak sahihlerine iadesi fete talardı, kalan tütünlerin üç gün içinde nist temsilcileri tarafından alkışlanmışBaeekl hartan a l aabık kulak burun vé onan yerini almakla İngiltere Örtmektedir.. Veremi* mücadele için nijorân. :tdman Jften bile değildi. Fakat adı r. bota* miltaiuusua Dr Nejad Kulakçı haz «m elbirliği yapabileceği bir Türkiye Ermenilerinin karan tun aaat 10 12 arasında Cagalogiu, BaHftkim WynAaor'm okunması 1 « a t , ;eç«n Od möesseae mütemadiyen yermaş ve Ortaşarktaki darnmualınacak tedbirler bı&n e»d Batir Par. merkezi karşısı 19 Barne m ( S A ) Başbakan Baracog. 15 daHka kadar süren kararında, da lerinde sayıp durmaktadırlar. Bilhassa Çeltik zlraati UendinBİştir. Ankara 1» (Telefonla) Veremle Ko. h ielübey Ap. daM muayanehanestnds turam son demeci baalanade aynen vacıların bahsi geçen arazilerin Filistin Amerikahlann gösteriş yapar bir tarzda »nin Ortaşorlrta dnnununn olmak itere nesredflmls ve hemen bttAnkara 19 (Teieionia) Antalya, mücadaU için alınmakta olan tedbirleri •BMifaatt hayır İçlerine UrkedUmek üzere piyasadan çekilmiş bulundukları bir sıite olduğuna ve onun burada tün İsviçre basuunda Türkiye lebine hükümeti tarafından haksız bir seklide anlatan Sağlık Bakanı Dr. 6«dl Konuk kir Ura mukabilinde bütün memur aubay, kendi üzerine kaydedildiği hakkındaki rada, müdahfl ve nazım olduklarını Id Seyhan, Mardin, Hatay vilâyeUerlndeld esefimle demiştir ki.' talebe ve aUelerlzte muayene Te tedárl yapelerinin sözlerini yükseltecek mütalaalar ileri sürülmüştür. kesik sulama çeltik yasağı bu sene de olduğunu ithamlardı isbat edemediği için, dava. Ila eden ve tütüncülüğümüzün mukadformlara rehber olamıy&rak « yeren davası Bakanlığımızca, ge makta fabrikan bildirmektedir. Tel; 21267 ÎBtanbulda çıkan erraenioe gazetelerin nın haksız olduğu bildirilmekte ve da Lerafana hâkim olmak isteyen Tekel bu vilâyetlerin bütün sahalarına şamil Şife mütehassıs getiriyor şvik eden bir amil nfatfle ya nutka flgfleodlren mOtalealan da bir lmak özere devam edecektir. Bütün reken dikkat ve ehemmiyetle ele alınPasabahçe Şife fabrlk&u else İmalinde îdaresüe Türk Tütün Ilmited Şirketi[air son günlerde, geniş ölçüde çok gasetelerde yeymlaamıeür. Bu ya vacıların mahkeme masraflarını ödemerezillik olmak üzere Amerika ve í s nin, piyasadaki menfi cereyanları adeta kanuni bükümlere riayet etmek, mesafe mıştır. Bu znaksadla hazırlanmakta olan leri lâzım geldiği belirtilmektedir. MaHçreden müteh&esu getirmeğe karar ver. lalar yapılmaktadır. Bilhassa Türklye Ermenilerinin memledestekleyen hareket tarzlarının hakiki tayininde gayet hassas davranmak ve planlar kısa bir müddet sonra is saha ml«tlr monistlerinin bu propagandayı aîete bagtttıfı ve bunların, yabancı hls mafih davaedar bu karsrı FUistin yükıtaklıklar peydalanmasına meydan bı sına aksetttrileeaktir. Yurdumozda vemanas» nedlrT Bunu bilmek istiyorum.» ehemmiyet verdikleri, hattâ akmamak sartü* ancak daimi çeltik rem kesafeti büyük şehirlerimizde maaçelısan komiteclleria Rusyaya sek mahkemesi nezdmde temyiz etmek yerine Sovyetler Birijjjfmn tiraati yapılabilecektir. Teşekldir lesef fföee çarpacak bir haldedir. Bu İsteyen tahrüdartoden Uzar ol kare Tındadırlar. rehber olmasını teşrik ettlk dukları bellrtüere&, Türidys ErmenileriHazırlanan yeni bir tasarı, çeltik eki yüzdendir ki yeni teşebbttslerimld baBASAN TAHSİN GÜBSOrun Gördes kasabasının yeri çarpıyor, nin Curabuniyet rejlıninde&beri *w minin memleket sağlığını koruma bakı sit dahi olsa ilkönoe bu »ehlrlerde teksif cenazesine gelen, telefonla ve te'.grafla Baftarafı 1 inci sahifed* mında* iannî cin Ingflterenfa Ortajarka, Türk tfU bü*ün vatandaşlık haklanndeğiştiriliyor şartlara dayanmasını etmek istiyoruz. Devlet eli fie kuraca teessürümüze iştirak eden akraba ve dan faydalandıkları kaydedilmekte ve nn memleketimizde tamamlle tatbik saglayıat hükümleri İhtiva etmektedir. ğımı* koruma ve tedavi mües»*s eleri eğil fakat Amerikayı karıştırAnkara 1» (Telefonla) Kurulduğu yanında huausi sermaye va teşebbüslere dostlarımıza ayrı ayn tefekküre utıraması v» bu yolda »üsbet ay TurMy» topraklarının bütünlüğünü ko yer devamh bir kayma halinde bulunan edilmekte olduğu kabnl edllmia ve geGemlikte bulunan eski eserler de en yakın alâkayı göstererek teşvik hımız engel olduğundan sayın ga^etenia mağı, yapılan propagandalara rtrmafc lota Icab edene İli safta kanla Gördes kasabasının başka tarafa nakli rek Irafc gerekse Suriye hükümetleri vasıtaslle teşekkürlerimizi sunarız. m a dökecekleri ilâve edîlmektjedir. lundan sonraki savaşlarım Türk mütsStamllk rHusuıl) B i n d i ölen bir k* ve himaye edeceğiz. Bu «uretl* meyda;esln bir eevab sayılabilir. hayli zamandanheri kararlaşmış ve bu Damadı: Adnan Tüfekçioğlıı İsviçre gazeteleri eynca Türkiye Erhasss'annin buldukları metodlardan :mcaS*zın mezarı hazurlanırksa bir kadın na getirilecek sanatoryom ve prevanir kısnn Amerikahlann Fillshusır>ta ilk tetkiklere de geçi'mlşü. HaKardeşi: Dr. Mümtaz GUrsoy, >O*tfi v« bir (fa Bakoru ttmsll ettljl w . toryom gibi müesseselerin yer ve plânı^pjlffpfrr^y^ ijnQtrCSnlin Türkiye İ3&k»>' sinde aldıkları vaziyet, Arab ber verildiğine göre, Sağlık Bakanbğı laydaJatımeic suretüe tanzim eylemeyi kir (r*)lf«f) bulunmuştur. Bunla/ larmı parasa obarak aağltyaoağuL» Oğullan: Hilmi ve İlhan Gürsoy. çok fena tesirler yapmışta1, larmd&a, topraklarından kimseye veri buna dair bir kanun tasarısı hazırlaıbul eylemişlerrSlr. maraslna genderU*o«ktlr, Binan» ıa rağmen Ortaşarkm Ameri lecek borcu elmadıgı düsümmu ken mıştır. ^yy^y^r^y«ffjT^t<^ memlekete âonüçün derrlne ald olduju »öylonsc kadın bustindfikl flmdlkl modaya beneerev iğini, daha başkalarına tercih dilerine bayrak yaptıklarını beUrtmek Suriye ve Lübnanm İlgili mütehas >okl«l«rlsaaslar »nsode bir »»9 topusu T* Yabana salara gidecek «fleplerimiz Kasabanın tekrar kurulacağı saha TB tedüOer. N O R M A L derece aşikârdır. Çtidkfi OrDcTlrt Dealayollan isletmeci ku af «o. rlnd» lno« fllelarl* stt«leaml«tlr. Entespit edilmiş, imar haritaları yapılmış, EBİArHo de temasa geçerek, bilhassa çenkiyafı daha fezla demokratik nunda Uanllyaya biz rapur fOndeTecakttr. Diğer taraftan.» küpe dellirltr! nurdır. ÇOCUKLARDA İçme suyu tesisleri için de İncelemelere kirge bakunaıdan smırlarıaıiia yakın Bu vMnırun hamnlestsln bttyuk kısmını et içta elverişlidir ve RyoLondra radyosu 1» (B.T.TJJM.> geçilmiştir. Gerderin yeni yeri İle Ak Suriye topraWannd* bu esne genis a<Rallr*f) t* »arsb kOpfl T» Bakocun e. Pransar» ı&tuaa tütünler t«*kll edecektir. mahza îngltereyi azaklaştırANORMALLtKLER eadüerlne, Türkler tarafından işgal hisar arasmda muvasalayı sağlayacak lanlarda ve pei kesif durumda çekirge tinde boTcuzd&n bir fftrab kabı Uo k&rşu Amerlkaya gidecek BeSır stlepl de şubat aha fazla serbest kalmak için edilmiş bolgtfarâen gelerek Suriye ile Tazan: Hasib Ahmed Ayruna olan yeni yolun inşasına d« devam edil yumurtasrmn fömülmtiı olduğunu tes inda W kadına ıkr&m ettiği T* kadının sonunda, hareket edecektir Bakır, bu aerer tikleri hareket tarza, Arab Çocuklarda görülen başlıca kubtt etmiş, narexlinin en müessir metod arkasında çocuklar sürülmektedir. Bundan İçin hazırlanmaktadır. 150 CğrendmUl Amuhaoir susuna veren ve 100 mektedir. hta bir muzaheret görmiye Un ırkdaslan adına İstekte balundutkAT» götürüp Derlet Demlıyollanna larla Önüne gegUebltmesl c&reierl Suri rv«l il» gen» bu Dinarlıkta Boma impasurlar ve bunların teşhisi, tedavisi Bakırdan ratoru Tlberyusa aid bir rdlyef bulunmuş vg ald malaem«7l getirecek olan Macaristan Cumhuriyet ı mütıehaesularUe konuşmuştur. ve terbiyesi lanm bildiren bir kısım Ermeniler, sağa ursa «nOıesln» gflnd«rUmlitlr. Bu gibi • bafka Tan (Uepinln de Amsrtkaya göndoDiğer taraftan ogreadlgimiM göre, Ortaşarkta tngOta Amerikan »ola çektikleri telgraflarla ellerinden rtarlB bu meaariiku fikma« ı vaktU* bu rOtmal dQrQnfllmektedlr. BİR YAYINEVİ ilân ediyor toprakların Sovyet Reayaya fcamemletetimril pek yakından daim! teh rannm etki GernJli» ald Mr'Akropol 01. ı kuvvet bnlmasile, bir takım Meslek kitablan serisinin tik İstanbul limanının ulabı tetemlşlerdl. Ancak Ruslar ta Budapeşte 19 (a.a.) Macar Ba?ba dld eiünda bıılunduran bu aieü flnleve tehlikelerin Belenmesine Umanının genişletilmesi T* teşkitabı olan bu eser Tdrkiyede rafından ba teklifleri destekleyen resmi kanı Dr. Zolten Toldy, ba ayın sonundan .ei tbere Tarım Bakanlığınca geniş nl olacağı kuvvette umulur. şimdiye kadar neşredilmemiş eşble btr mtiraoaat vaki olmadığından bu •wel Maoarist&nm. Cumhuriyet ilân e Wr programla gerekil tedbirlerin alm Çan&kkalede erkek san'at orta kilatının modern bir şekle getlrünıeslne UQnakal&« Sakanlıgınaa karar Terümlstlr. ö. R. D. siz bir aile v« öğretmen kitabıdır. tonu, BMeşmas Milletler genel konsa* deceğira bildirmiştir. Yeni anayasa, mil tası İçin şimdiden hazırUklara bajlanokula açıldı Harb «onraa ithalat Te ttırscatm »rtroaaı Her ana, babanın ve her öğretyine atoetmlyeoeirttr. letin demokratik inkişafım koruyan bü mij bulunulmaktadır. C«na>lraje (Huıuıl) Çehriıntr/U • Uman Iflerlmn muataaam »• çabuk iale• ¡adan kaçan Alman menin ve Öğretmen namr^jr^n tQ& halk hakiarmı ihtiva etmiş bulur.aelerdanbarl mühim bir »okBanlık olan meelle mOmkOn olaoakar Io«Utetere UtMoskova radyosu hali bîUtgfnl okuman lâzımdır. Renkli bir kaSrkek Sanat orta okulu Tallmla Bttrh&n*d ml( olsa aeyet, btr eok modam U m u tefesîrlerf Rüştü Diktürk, emniyeti dln Tıkar t&rarıcdaa btr çok daTíülnla iş lletti OscTlnde' atOdler yapmalar re Bapak içinde İSO sahlfe, nefti baskı okuyor... tzaire 19 (a.a.) 19 « «ubay trakll» «çılmiîtır. MlIIt ^Itlm BakaalıîiEia frenlıja ura» bir rapor rermlşlordlr, Octt100 kuruştur. Moskova radyom 1» (B.Y.UJUU 4m Otrarobffi'» btla »snufllardır. uiistimaldon muhakemesine mahalli ranUmlarla halen 180 tatetMuün mOzdekl hatta İçinde Münakalât Bakanı >re 15 Alman esiri dün gece Posta K. U İstanbul ve lrîepnîı lanetler teşMlatı sağlam btr Nadan memnun delillerdir? ÇOnkü, Ilımakta olduftu ku İrfan m timimi mrtrıtn An Fuad Oebeaoy şohrlnılıe gelerek Vo ıbotu ile Saint Nazaire'den karar verildi Her kdtabeıda bulunur. bana kurmak İsine kovukta, tiz: genel onlar, Preaoo İspanyasının tovnîı rejiçılman baTk tarafından »«Ttnçl» karjüıın m i m aaarlads eansmaUm »Ura» e4»Bunlarm arasında, bölgedeki eekttr. kurul toplantısı bir haftadı? eabsmala minden mteınnundurlar. Orilar, TunaFabrikatör ve müteahhid Rüştü Dlk mıjta grinin sağlık düyunumdan eo~ aa devam ediyor. nlstandaki olaylar» seviniyorlar. Yalçın ürkle tüccardan Nejad Muhslnoğlu ve îstanM 4 toett v Aknan doktora â t bulun» Fakat, IM olayla» ftejrtanmn « a » şahsan fcendJsintn Türlüyedeki Basın iaoı Avadik haklarında îstanbol Milli »44/IK» Firariler*» araştırılması tein gıtadyor, TOrfc gazeteleri. Türkiyenin Bhügina başkan seçümeelnden memKorunma savcılığınca uzun zamandanBir tinwiilaej 6<Mfi Boerbam bulunan gönderilmiştir. genel kuralda fiye oidugurm unutarak ba duT. Onun başkan olması dolayıslle jerl yapılan tahk&at, sona ermiştir. itih kUk» ve 40 «Ul büküm va 30 gil* dubtevar makJrjeUriala bahradufu m i " i Amerika île Kana teatffltta HayfeaMnn tapeta kalkışı» provalcasyozt daha iaala beslmseDmiş Savcılık, Küstü Dikturkün, Tioaret Oyoriar. Ama ü ı tnuwtaaayoolarttxía fle ttr. Bunda atışılacak bir sey yoitur. Yal flıtnden, aradaki mukavele hükmünce, muşterek müdafaası st gidereki jCLwynKer KıtlM, Btrlesmif çın İrticaın bayraktandır. Kaznbersâ eski lâstikleri tamir isinde kullanmak 44 te aeft arttırma laretUe satılmasına HuruUma baalar^scd» sempati dOgrOn elmas, derler. Zlyaeddln, İran o üzere aldığı ham kauçukları, taban l l s olmakla birinci arttırE 19 (.su*.) NewYerfc asîd Cfieteraunlıttr* diyor. laylan etraîmda bir takmı uydurmalar tiklerile karıştırıp da karaborsaya sürmasının l/a/BM tarttsne nasUtyan eabaşkanı La Guardia & Kanar • Kızılay aşocaklarmdan yemek alaa yoksuHarm laf* mawrafianna TOrkJyedeU reatajyocertar afihaasa karalarkcB Talçm «ben buradayım» di düğüne dair kâfi delil mevcud olmadıiOnfl saai la e> oaatıaOl meaturda nma Bakam General Mao yardan olarak Bmlâk ve Eytam Bankasından (7500), İş Bankasından neticesine varmıştır. Ve ancak; lâstakdir olunan muhammen taiı»uinln 'un idaresinde bulunan Kana» ılaylan gOrnwfc itemiyorlar. MlBetlftr ye sesleniyor. Paris Maun, provakasyon (25000), Şişe cam fabrikası namına tekrar İş Bankasından (SOCO), MerJ»Ü feberabarUgl onların g5ntü dolu yayınlar yaparken bu taraftan ge tik tamirinde, kauçuk hamurunu, koyT8 bü bukinfta takdM* aaOaut İcra rleşüc Amerika müşterek sakes Bankasından (20000), Ziraat Bankasından (35,000), İmar Bankasınbaüyoss Talcm ve kampanyası ne Yalca «ben buradayım» diyor. Yal ması şart koşulan belli nlsbetten yano)ımaoagı n» *76 iná tiima^ift tekdiriıosunun Kanadalı ve Amertdan (1500), Türk Ticaret Bankasından (250), Sümerbanktan (10000), Beknraldas memnun Ae^Odir. Ön çın her yapögı proraSasyondan sonr» vanya noksan koyduğu tahlil raporlade satıım «o g t a tandUik mart arfrsleri QuebecVto Froutenae eayoğlu Kızılay Şubesi İstiklal bucağından (500), Anadolu Sigorta Şirketinellerini ugujturarak «ben buradayım* rile anlasıldıgmdan, kendisi hakkında ttnaasrm i/a/MI «teflue mus&dtf pa¡izll ve kısa bir oturum yapden (500) lira İle MÜH Reasürans Türk Anonim Şirketinden (2816) Ura ceza kanununa göre emniyeti suiisticartaat gönü ugfA saatte sataj icra oluıra birbirlerinden aynlııuçlaT den " y ™ " n degiUanUr. Onlu, B&l der, bunu herkes btnt. 79 kuruş bedele tekabül eden Urfa yağı teberru edilmiştir. 3sUVftfQS^d flDD fal fiTf^Tl t>yfl ftft P\^T^^i wi înçffls dy&sl çevreleri faşist rejimle malden takib yürütülmesi Icab ettiğini talfb olanların mahallinde Adı geçen müesseselerimizin her yıl gösterdikleri hay irse vcıüfte *arin esCmeítoden oonra daha tehlikelerin belirtmiştir. Ve ba noktadan takibat, • Onlar, Yugoslavya ve Ama. aar buroraeajr olan s»t« aıanrarumuıdan güdülen gaye, Wrblrine mimeten bu defaki yüksek şefkat duygularından dolayı dahi gerek kovodlukta cumhuriyeün II^HITI/IAT) mem atlatılmamış olduğunu bildiriyorlar. Bu milli korunmanın şümulü dışında bumOracaat etmeleri, »tasın {Mshı para teçhizat ve usuller sayesinde mitemiz ve gerek yedirdikleri fakirler ve öğrenciler namına kendilarine lunduğu için; Uzun gelen kanuni muIl« r&pUaoaSı, teÖaOye veealr nagraflaiuu takdirinde Üd ordunun nun değiUeztltr. Onlar, Balkanlardaki gayet aşikardır. HfUA «Saha ban?av düsteşekkürlerimizin sunulmasını rina ederiz. && *«nrrt^ lj(nd» tcgirterenlrt manlan rardır. H 1 dana demokrasiye amele yapılmak flzere, dosya, İstanbul alrliği yapınasna sağlayan ta«M olduğu Uto tfhmur. Cumhuriyet Savcılığına yollanmıştır. anaîatlarını kurmak olmuştur. Tugoslavyaya yardan yapması yüzün karaı gelettlar vanbr. (720) ikanın Ortaşarktak petrolları Sovyet Rusya Iran Birleşmiş Milletler Kurulunda Tütün satışları Gazeteler davası Tan ve Yeni Sabah gazeteleri mesulleri dün müdafaalarını yaparak suşsuz olduklarını söylediler Ürdünün istiklâli Ortaşarkm durumunu değiştirecek Hasan Sakanın söylediği nutuk AfediH.iaffiM.in mirası davası Çekirge âfetüe mücadele KI/ILW DERMEĞİ İstanbul Afocakları İdare Komitesinden: jlduğu gibi eooukfcta da pek aymetinl bilirdim. Koşmaca, birdirbir gibi oyunlar asla mezdi. Akşam üstleri açıl» ıkemleml konağın bahçe kapıır, vücudüme göre çok kocabaşımı mutfağın sarmaşıklar[uvarma yeslayarsk karsı viraayan çocukları seyrederdim, ir kendileri gibi başkalarına olmıyan, hasbetenUllâh kötüıaktan zevk duyan küçük •*ir. Hiç sebeb yokken arada bir sataşırlar, fesimi kaparlar, yürak atarlar, altrmdan iskemlelerdi. İmdi olduğu gibi o zaman da uvvetira yerindeydi. Hangisini »weíállah, ayağımın altına alır, :vire tepeîiyebilirdim. Fakat in yerimden kslkmak, koşmak, k içinde yuvarlanmak gibi bir umsuz hareket yapmak lâzım1 değer mi? Hayvan yavruları aptıklarım, ne istediklerini bilr takım abuk sabuk ma'nlukrak tatlı canımı sıkıntıya sokıe çıkacak? mi çıkacak? Sana yapılan hakİtmda kalmamış olacaksın. Elin ıtraz zedelense de yüreğin feık.. hakkınız var. İntikam duygusu Taparlar yat Kediate «• mlakinlne, kfipeftta m daDcavaftuna haddin varsa, btr parça v»fal Velinimeti bile olsan hemen fifkelenir; ^ ^ ^ e , tmafile karsı koymağa keikar. Hayvanların en asili elan at onl urdan da mantıksEBdtr. Önündekinla bir hareketinden pirelendiği ta man arkasredaki hiç raçn, günahı elınryaa biçareyi eiftelemete kalker. Bele devenía kendisine fenalrk yananı zaYazan: Reşad Nuri Güntekin manla d* affetmediği, bir aşiret reisi aebtül» km güttüğü meşhurdur. fsate dayanamıyam meselelerde rica ve katlayıp Ur kSşeye bırakarak baaoıvaKvei, mtikam duygusunun yokluğu niyaa en kuvvetli bir sllahtrr. Yalvar nm tak tekerlekell eekgek arabasına bir insan i«în belki iyi alâmet değildir. masını, ama usul ve adabına göre yal kurulur, bir eski zaman kralı saltanaFakat ben hayatımın hij bir çağında varmasını bilen İnsan için açılcııyacak tile kendimi tebaama çektirirdim. Hep Wyle Ur heyecanra beni yoklamadıfnu kapı, irihniyecek mertebe yoktur. Ni •ynı tatlı dil, jöler yüı aayesindeitiraftan çeîdnmiyeceğlm. Ne yapalım. tekim ben daha e yaşta gayet ustalıkla ** * bSyle yariülınıırm. Cüzzamlı yanık ad kullanmağa başladığım bu silâh sayeAnoak ne de olsa gocuktum. Bebekı m ı ne kadar duygusuzsa ben de kuy sinde kendimi yalnıs sokak çocukları lerle evcik oyunu oynayan kız gocukruk aeısına öyleyim. nın gerTinden korumakla kalmıyor, on lar, teneke kılıçlarla muharebe oyunu Gene diyebilirsiniz İd: lan bornn halkah arab köleler gibi te oynayan ©ğ!«n çocuklar gibi benim de İntikamın faydalı bir tarafı vardır. pe tepe kullanıyordum. zaman saman bir şeyin oyununa oyYaptıgj kötülüğün yanına kalmadığını Gözünüzün Snüne getirin; bahar hür namağa, büyük insan taklidi yapmağa gören kimse (biç olmazsa acısmı unu tün saltanatile gelmiş, ağaçlar pıtrak ihtiyacım vardı. tuncaya kadar) sizi rahat bnakır. gibi kiraz dökmüş. Yalnız ne yazık ki Lapam mizacım» çok oyan kolay, raBu da doğru. Fakat unutmamalı ki bu kudret onları kırmızı gelincikler gibi klbslj ve kavgasız bir oyun icad etmişneticeye varmak için daha yumuşak ayaklarımızın altında yetiştirmiyor». tim: Dilencilik oyunu. yollar da vardır. Meselâ yalvarmak. Hepsi hava kuşları gibi elimizin eriçeTaklidin benzemesi İçin kâh gSzkaBenim o zaman bana sataşan çocuklara mlyeceği boşluklar içinde sallanıyorlar paklarıma sigara kâğıdı yapıştırarak yaptığım gibi: «İki gözüm kardeşim. Yanlarına varmak için bir sürü tehlikekör, kâh bir kolumu tersine çevrilmiş Bilirim sen benim ba?ımı yarabilirsin. yi göze alarak ağaçlara tırmanmak, ahırkamın içine saklayarak çolak, kâh Hiç ben seninle başa çıkabilir miyim? vuo ve tabanları berelemek, sincab gibi dolabdaki ¿edemden kalma bastonları Başım yarılırsa yazık değil mi bana.. daldan dala atlamak lâzım. Halbuki koltuk değneği gibi kullanarak topal vesaire vesaire..» çocuklara bir parça yalvarmayı, merd olurdum. Sonra; «Alilim... Elim errnez, Hpltı Vıiımı snvlerken hlraz da bav lik Hamarlanm oksamavı bilirsen onlar MİSKİNLER TEKKESİ rek> derdi. Büyük annemin buna d* cevabı vardı: Büyük babam Şemseddla Mollaya Kocabaş Kazasker dediklerini unutuyor musun? Arabaya bindiği zaman basını tutmak İçin yanına btr lala oturturlardı sizin kafalarınız yumruk kadar ama Kocabaş Kazasker gibi padişah sofrasında yemek yiyemedlnlz. Hepimiz hâlâ ondan kalan nhnstln kırıntıTefrika: 1 larile geçiniyoruz., bu çocuk da ona rırdı. çekmiş., hele bir büyüsün., göreceksiSudanlı Guindan dadımız beni o hal niz ne adam olacak o.. de gördükçe parmaklarının ucuna tttkürerek: Dünya hali acayibdlr. Talihin beni Tua. Tuu Tuu.« Ayo sen h!ç utanmaz mısra, diye ince ince haykırır; de bir Kocabaş Kazasker yapmasına hiç mâni yoktu. Fakat nedense Gülfldan epnre salavat parmağını dilile ıslatıp bacının tahmini büyük annemtnkinden duvara İşaretler çizerek: daha doğru çıktı. Birbirini kovalayan Görürsünüz... Bu oğlan eninde sobir sürü vakalardan sonra nihayet., banunda dilence olur, derdi. Tehlikeli haşarılıklarla yüreğini oy cının dediği oluyorduk. P natmadığına İçin beni konağın öteki çoDedelerim arasmda gerçekten değerli cuklarından fazla seven büyük annem kimseler vardır. Bunların bazı1 arı tarih hemen bacıya sıkışırdı: Ağzından yel alsın... Bak su kuş kitablarına geçmiş, yalnız bizim ailenin beyinli fellâhın yakıştırdığına... Sen on değil, bütün memleketin kendiîerile ödaki kafaya baksana.. Bu yaşta onun ğiinmeslne hak kazanmış büyük adambildiğini sen bilmezsin... Görürsünüz o lardır. Arasıra kibar cenaze alayları arkane adam olacak inşallah!. Kürkü ve gecelik entarlsile daima ev sında Eyübe, Edirnekapısma, Merkezede kadınların arasında oturan dayıma fendiye gittikçe bir kaçının hâla ayakgelince, o benim için bir türlü kararını da duran mezar taşlarına rastlarım: veremiyordu. Arasıra içindeki maddeyi Sudunı izamdan Hacı Nasır Molla, KakimeraV eder eibi kocaman kafamı elleri decibaşı Osman Melali Efendi, Kaputam karken gözlerim dolar, gdgsüm iftihar üe kaban». Fakat onlum son torunlarile iftihar edebileceklerini ummadığım İçin yanlarına pek sokulamam. Hele Sultan Mahmwüa dizdize yemek yemiş Kooabaş Kazaskerin yasa çarpılmış bir kavukla taşı vardır ki beni tamsa büsbütün yıkılmasından korkarım. Evet bu padişahlarla bir sofrada yemek yemiş; dağlara, deryalara hükmetmiş adamlardan bea nasıl gıktan? Bizim Sudanlı Gülfldan bacı kafasüe düşünürsek bu AUahm akıl ermez bir hikmetidir. Fakat ben kendi hesabıma btı işe pek de şaşıyor değilim. Bugünkü mesleğimde bu hürmetli dedelerin tesirleri bence parmakla gösterilecek gibi açıktır. Hayatlarını iyi bilmiyorum; secerenamemiz ve deha başka kâğıdlar Ve fermanlar Aksaray yangınında yandı. Fakat çocukluğumda onlara dair dinlediğim hikâyelerden aklımda bazı şeyler kalmıştır. Masala baç:mm kocamanlığından dolayı kencLme en yakın saydığım Kocabaş Kazasker gerçekten Sultan Mahmudun gözbebeği hükmündeymiş. Konağında belki yirmi otuz halayık, köle, aşçı, ayvaz vesaire barınırmış. Boyla olduğu halde bu mübarek adam Padişahın sofrasında kaymak gördükçe ellerini açarak dua edermiş: «Allah ömrü şahanellrıni müzdad eylesin. Abdi fakir ancak saye! devletinde kavmak tadıvor. Yoksa kav
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog