Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Şehir TürkYunan Millî ma çının Atinadaki akisleri =haberleri Yazan: Eşref Şefik Her;haftaâdet ettiğimte gibi, günün en mühim yerli maçları için bu sefer uzun tahmin .yazısı yazmıyacağız. Çünkü karşılaşmalar arasında sürprizli neticeler verecek;gibi maçlar olacağını zannetmiyoruz^ Olsa olsa bu haftaki maçlarda da millî ı takıma alınacak oyuncuların eon durumlarını bir daha görmüş OİaCEğiZ. iMiıııiiiıuıııniiiıııınııııiüiıııııııınıııııııııııııııııııııııııııınıııi! • LM • N mu H A R KA LA R I ııiiiüiifin İIIIIEIIİ • 1JT7 V I NALINA nuri M I• Bugün yapılacak maçlar Fenerbahçe stadında: 10.50 Emniyet Galata 12,40 Elektrik Anadolu 14,30 Beykoz Beyoğlu Galatasaray stadmda: 10,50 Ortaköy Doğu 12.40 Sarıyer Taşkızak 14,30 Galatasaray Süleymaniye Şeref stadında: 10,50 Beylerbeyi Dz. Gücü 12,40 Kami Anadoluhisar 14,30 Beşiktaş tstanbulspor Vefa stadında: 10,50 Unkapanı Topkapı 12,30 Demirspor Kasımpaşa 14,30 Vefa Fenerbahçe Barutgüctt stadında: 10,50 Barutgücü Sümerspor 12,40 istiklâl Eyüb 14,30 Defterdar Davudpaşa Futbol bakımından biri çok alâkalandıran Türk Yunan maçı hakkında Yunanistanda ¡neler düşünüldüğünü, neler söylendiğini bize anlatacak mühim haberler aldık. Bir de Yunanistanda çıkan esaslı bir spor gazetesini okuttuk. Okuyucularımıza, Yunanistan spor âleminde bu sıra olan bitenlerden bahsetmeği daha yerinde bulduk. Şubatın üçünde Ankarada yapılması esas itibarile takarrür etmiş olan TürkYunan millî maçı için Atletizme* gazetesi Enosis oyuncuları arasında bir anket yapmış. Aldığı cevabları şöyle hulâs alandırabiliric Türk futbolu çok ilerlemiştir. Zaman eaman Türkiyede çalışan İngiliz antrenörlerinin çok faydasını gördüklerini İfa etmiş oldu. Bir de programa Halil zannediyoruz, Beşiktaş İngüizvari oy Tomba maçı gibi birinci sınıf bir münuyor. Fenerbahçenin t a r a iskoç tar sabaka ilâ vesile boks temaşası batımınrına daha benziyor. Alelumum Türk o dan programını zenginlsştirnek yc'.uyuncuları bizlerden daha seri, daha sütlü ve daha deplasmanlı oynuyorlar. Bizlere öyle geliyor ki, Türk Yunan maçında rakiblerimizin şansları fadadır. Diğer taraftan haber aldığımıza göre, Yunan seçme komitesinin hazır bulunduğu bir maçta iki Yunan takımının maçı hayli şamatalı ve hırçın olmuş. Bu yüzden millî takım namzedi görülen Yunan oyuncularından bir kaçı sakatlanarak hastaneye kaldırılmışlar. Bu vaziyet karşısında Yunan federasyonu güç bir durumda bulunuyormuş.» Yunanlılar ne düşünüyorlar? nu tuttu. Yunanlı Cevdet boks maçı Geçen hafta yapılacağını beklediğimiz Yunanlı Cevdet boks maçının önümüzdeki cumartesiye bırakıldığım haber aldık. Cevdetin sakatlığı yüzünden onun yerine geçen hafta Yunanlıya karşı çıkıp mağlub olan Şerafeddin dolavısile çıkan münakaşalar hâlâ devam ediyor. îşte önümüzdeki cumartesiye yapılaBazı kimseler Şerafeddinîn çıkmasını doğru bulmuyorlar, bunları da bir a cak Yunanlı Cevdet revanş maçının nizamnamelerin ters tefsiri ile yapılmatnatörün üçer dakikadan maç kabul etması da kabildir. Fakat o maçın yapılmesini usullere aykırı buluyorlar. Amatörlerin menfaati bir hayır cemi maması acaba boks sporumuz için daha yeti hesabına olan hususî maçları için. kazançlı mı olur?. Eşref Şefik başka memleketlerde olduğu gibi, bizde de müsaid davranılmıştır. Esasen amaTürk millî takım kaptanlığına törlerin üçer devreden fazla döğüşrreBeşiktaşlı Hakkı seçildi melerini sağlıvan beynelmilel kaideler, Futbol Federasyonu Türkiye Yunaelemeli ve devamlı müsabakaları düşünistan arasındaki maçın kaptanlığına nülerek konmuştur. Meselâ, bir Türkiye f ampiyonasmm, sekiz veya on devreden Beşiktaş kulübünden Hakkı Yen'i seçyapılmasına tartı, form ve muhtemel miştir. Bu maça davet edilen istanbul sakatlıklar bakımından imkân yoktur. futbolcuları 25 ocakta Ankaraya gineHele Olimpiyatlarda bu güçlükler daha ceklerdir. Millî takım Ankarada iki çoğalır. Bu itibarla amatörlerin üçer antrenman yapacaktır. devreden dönüşmeleri kabul edilmiştir Amerika tenis federasyonunun Bir de amatörlerin kendilerini uzun güzel bir teklifi maçların idmanına bir profesyonel kaAmerika tenis federasyonu, Türk dar hasredemiyecekleri düşünülerek, tenisçilerinin Davis kupası maçlarına kıymetlerini daha kısa mesafelerde gös iştirak etmek üzere yapılacak teklifi termeleri zarurî olmuştur. destekliyeceğini, Türk tenis federasyoBunlara ilâveten, bir gazeteden ziya nuna bildirmiştir. # de kitablarda yer alabileısk mütalealar Kapalı salon müsabakaları yüzünden amatör nizamlarının resmi Atletizm ajanlığının hazırladığı kapalı müsabakalara aid tarafları kısımları tessalon atma müsabakaları bugün saat bit edilmiştir. Hasılatı bir emri hayre olmak üzere 10 da Kurtuluş kulübünde yapılacaktır. h?zırlamşı şahsî ve hususî rekabetlere Üniversite ve yüksek okullarda dayanan karşılaşmaların üçer devreden müsabakalar uzun olmasında mahzur yoktur. Üniversite ve yüksek okullar arasında Cevdetin yerine Şerafeddinin çıkaca tertib edilen basketbol ve voleybol ğından ahalinin zamanında haberdar e maçları bugün başlıyacak ve 17 marta dilmemiş olmasını, bir hayır cemiyetinin kadar her hafta yapılacaktır. hem spor organizasyonlarının teknik, hem de idarî kısımlarile uğraşması sı Astaş Müessesesine teşekkür rasında hasıl olan tabiî teehhürlere atfetmek daha doğru olur sanırım. Esa Cemiyetimizin hazırladığı el İşlerini sen Şerafeddinfaı döğüşmesi bahis mev teşhir ederek satmamız için on beş gün zuu olduğu günle müsabaka günü aıa tmıddetîe Beyoğlundaki mağazalarını Einda, ancak yirmi dört saatlik bir müh hiç bir menfaat mukabili olmadan celet kaldığı için herkesin haberdar edi miyetimize tahsis etmek suretile hayır leceği şekilde neşriyat ve ilânlarda ta İsimize çok büyük bîr yardımda bulunmuş olan sayın Astaş müessesesine ve dilât yapılması imkânı yoktu. bize son derece kolaylık ve nezaket gösYalnıb maçları organize eden hayır teren Beyoğlu şubesi müdürü sayın Bay cemiyeti Cevdet Yunanlı maçındaki Mahmud Hartiye sonsuz teşekkürleribilet ücretlerini Şerafeddin maçında mizin iblâğına gazetenizin tavassutunu üçte bire indirmek suretile seyircilere rica ederiz karşı olan vazifesini imkân nisbetindo Yardımsevenler Derneği Sarıyer şubesi Bunlardan başka daha bir çok sebeblerle geçen hafta yapılması muvafık görülen Şerafeddin maçının doğurduğu münakaşalar ne olursa olsun, berce, boks propagandası bakımından olduğu kadar Şerafeddinin teknik için daha dikkatli çalışması itibarile faydalı olmuştur. Dünyada mevcud bütün spor nizamna melerinin ve âdetlerinin sporun müsabaka tarafının mevcudiyeti yüzünden meydana geldiğini kabul etmek makuldür sanırım. Gene senelerdenberi değişmeyen bir imanla söylerim ki, sporun masabaşı ve nazarî çekişmeleri mtisabaJtasından evvel gelirse, sahifelerce yazılmış nizamnamelerin hiç faydası olmaz. Evvelâ maç yapılmalı, ondan sonra o maçın nizamnamelere nekadar uygun olduğu tetkik edilmelidir. ecen Büyük Harbden sonra da böyle olmuştu; bu harlı den sonra da böyle oldu. Pek küçük eşyaİngiliz Grew ile İHarbe giren ve bilhassa mağlub olan ya aid bilgimizin talyan. Malpighl birartması maddi lhtlbirine paralel yollar memleketlerde, bir cinayet salgını baş gösterdi. Harbde, kan dökmeğe ve adam yaclarımam ıslada yürüyen İki & öldürmeğe alışan, hattâ bu işi en iyi ve hında canlı ehemllmdir. Bunlar bir en mükemmel şekilde yapanlara nişanCelebler, fiatları düşürme miyeti haiz olçok nebatların kü lar, rütbeler ve kahramanlık payesi makla beraber diğer bir cephesi daha dışarıda bulundurur ve merceğin öte çük yapılarına aid tafsilât vermişlerdir. verildiğini gören İnsanlar, galiba harb mek için İstanbul a koyun var. Bir çok keşifler, güya birbirine tarafına bir beyaz kâğıd veya mukav Bir mikroskopu bir kurbağa akciğerine bittikten sonra da, alfa yıllık bir alışbağlı değilmiş v« gelişi güzel serpilmiş va parçası koyarsak bunun üzerinde çeviren Malpighi orada İnce tüplerin kanlıkla İnsan canına kıymağa devam getirmek istemiyorlar gibi görünen, bir tekim hakikatleri objenin gen» bir (hayal) ini görürüz; mevcudiyetini görmüş, siyah re kırmızı ediyorlar. Belediye Daimî Encümeni, et flatlan kanun, nizam ve birliğe sokmak husu fakat bu hayal gene büyük olmakla be kan damarlarını birbirine bağlayan bu Avrupa halla için. şimdi muhtelif nın artırılmasına aid îktisad müdürlü sunda ilme yardım etmiştir. Emin bu raber, evvelkinin zıddına olarak, terstir. tüplere (kapiler) adını vermişti. İşte olan asker ğünün teklifini kasablardan da ilgilileri hakikî zaferlerini insan daha yakından Bu deneyleri kendiniz de yapabilirsiniz. bu keşif İngiliz doktorlarından Har memleketlere yayılmış davet ederek tetkik etmiştir. Kasablar, görünoe bir vakitler Sir William Ha Kenarı ince, ortası kalın bir mercek alı vey'ln (kanın'deveranı) na aid teorisin kaçaklarının zamanla temizlenmesini şimdiki halde fazla hayvan gelmediğini, milton (1) un dudakları arasından çı nız. Ceb fenerinin lâmba fitilini obje deki son zorluğu aydınlatmağa sebeb veya yağmakerliği mubah sayan ve hattâ prensip olarak kabul eden ordugelen hayvanların ise besi hayvanı olup kan şu sözün derin manasını derhal olarak kullanınız. Bir kâğıd parçasında olmuştur. lardaki disiplinli, disiplinsiz talancı asbu fiata satışının idare etmlyeceğini anlıyor: «Yeryüzünde en büyük fey in bunun hayalini bulunuz. An hayatına aid ilk doğru hikâye kerlerin kendi yerlerine dönmelerini ileri sürmektedirler. Encümen, kararını sandır; insanda en büyük şeyi aklıdır > Şimdi hakikî bir obje gibi kullanılaBu hikâyenin en büyük simaları Feyarın verecektir. Tabiatın temelini teşkil eden büyük ni bilen bu hayali, basit mikroskop gibi lemenkli S^amnıerdam ile Leeuwen beklemekten başka yapacak bîrşey yoktur. Diğer taraftan bazı memleketlerDiğer taraftan Ulaştrma Bakanlığı zam, yıldızların içinde yaşadığı mekâ kullanılan, ikinci bir mercekle bir kathoek'tür. Bunlardan pek dindar olan gönderdiği bir tezkerede, Trabzonda nın yüceliği, moleküllerle atomlarm daha büyültelim. Bu iki merceği, uzatı birincisi ömrünü hlikat muammasının deki açlık ve sefalet devam ettiği müdbirikmiş olan 3000 kadar kasablık hay inanılmryacak derecede küçüklükleri bu lıp kısaltılabilen, bir pirine tüpün iki çözümüne hasretmiştir. Bir arı hayatı detçe, oralarda yalnız cinayetlerin değil, vanın İstanbula şevki için idareden ace akıl karşısında pek o kadar şaşılacak •ucuna yerleştirdiğimizi farzedelim. Bi nın doğru hikâyesini bildirmek itibarile başta hırsızlık obnak üzere her türlü le vapur istenilmesi üzerine Tunç va şeyler değildir. rinci merceğe obje camı (yahud ob ilk adımı atan âlim budur. Ondan evvel suçların ve ahlâksızlıkların da sürüp giŞimdi size, ilk mlkroskopu kullanan jektif) ve ikinci merceğe gözcamı (veya gelen bir çok müşahidlerin bir kısmı deceği muhakkaktır. puru gönderildiğini, fakat celeblerln îsBizde de, cinayetler çoğaldı. Baksatanbulda hasaohk hayvan fiatının u ların bu yardımcı gözle girebildikleri oküler) diyelim. Mürekkeb mikroskop arıların kralı ve diğerleri de kraliçesinnıza İstani>olda 15 günde 7 veya 8 cinacuzlamasına meydan vermemek üzere yeni âleme dair bildirdikleri şeyleri, bu adını alan bu tertibat bizi, basit misden bahsettikleri halde o bilfiil teşrih yet olmuştur, iki günde bir cina>et! bu hayvanları şevkten sarfınazar ettik meçhul âleme nüfuz İçin kullanılan roskopun erişemiyeceği, (küçük eşya) işlemile kraliçenin dişi ve isçilerin erkek Talnız dünkü gazetelerde, biri şüpheli lerini ve hayvan sürülerini alıp başka cihazların prensiplerine ve ihtirama aid âlemine götürebilr. Fakat, iptidaî şekilİki yeni cinayet haberi vardı: Bir basçı yerlere götürdüklerini, bu suretle İda enteresan hikâyeleri bildireyim. Bura deki mürekkep mikroskopta iki kusur olduğunu bildirmiştir. renin zararına sebeb olunduğunu bildi da fazla tekniğe girmıyeceğim. Hepiniz dan kurtulamaz. Basit mercekler, deneDiğer taraftan LeeuWenhoek uzun çırağı satırla üstüie hücum eden ustasının başını patlatıp öldürmüş. Bir ikinrerek badema kat'î teminat alınmadık (pertavsız dedi¿imiz cam parçasını bi yenlerin bildikleri gibi, objelerin şekil ömrünü, Hooke'un yaptığı gibi, türlü ça hiç bir vilâyetin Denizyollarından lirsiniz. Kiminiz küçük puntolu harfle lerini bozar ve renkli hayaller hasıl türlü şeyler üzerinde araştırmalara has ci haberde, bir apartıman kapıcısının vapur İstememesini ilgililere bildirmiş ri okumak," kiminiz de yazın kuvvetli eder. Fizikçilerin (küresel ve kroma retmiş, fakat ondan daha ileri gitmiştir. kafsına bir tabanca kurşunu sıkılmış tir. Görülüyor ki eelebler İstanbul et güneş ışığında cigaranızı yakmak için tik aberasyonlar) dedikleri bu hataları Asıl mühim olan nokta bu âlimin mü cesedidir ki bnnun malum şekildeki kapiyasasını kendi arzularına göre idare kullanmışsınızdır. basit zalardan biri olduğu hakkında bir şüpbugün düzeltmek mümkünse de, Onye rekkeb mikros'kopu bırakarak etmektedirler. Burada gözlükten bahsetmiyeceğim. dinci yüzyılda, mürekkeb mikroskopu mlkroskopa dönmüş olmasıdır. Kendi he vardır. Bu kapıcının bir cinayete Bunun keşfi üzerinden ancak aîtı, yedi ilk kullananlar bu hataları düzeltmeğe elile yontup cilaladığı, fakat kuvvetli kurban gidip gitmediğini anlamak için mercekleri metalik pTâkta açtığı delik cesedi Adlî Tıb tarafından muayene eyüzyıllık bir zaman geçmiştir. Deaıl muvaffak olamamışlardı. eski, hattâ ortaçağdaki hek:m!er büe Telefonda olduğu gibi mikroskopta da lere sokmuştur. Bdyle merceklerin hasıl dilecektir. Cinayetleri bir tarafa bırakırsak İsmiyoplara bir çare bulunamıyacağını ihtira hakkım iddia edenlerin sayısı pek edecekleri hayallerin pek borak olmasıkabul etmişlerdi. Gözlükler b!zi küçük çoktur. Bunun keşif tarihi olarak 1600 na rağmen bu yorulmaz büyük adam tanbul, 15 günde 78 cinayetle kanlı ve uğursuz bir rekor kırmış bulunvjor. eşya âleminin derinliklerine de götüre senesini kabul etmekle fazla hata etmiş maya hücreleri, kan korpüskülleri, büLângada bir »sradakl ağzı «çık ve susuz mez, onlar sadeca zayıf gözleri normal olmayız. Objektiflerin kuvvetini artıra yük bakteriler gibi küçük elsbnaler ü Memleketimiz harbe girmemiş olduğu kuyuda, yeni dogmus bir kız çocuk cesedi hale çıkarmağa yardım ederler. bilmek üzere kuvvetli mercekler yap zerinde mühim araştırmalar yapmağa için, fetanbuldakl bu cinayet salgınına, bulunmuştur. Bunu oraya, Halim kızı 19 Fakat diğer taraftan yakıcı camın ta mak sevdası basit mikroskopun kuv muvaffak olmuştu. O sıralarda daha yukarıda hulâsa ettiğimiz gibi, harbin yafinda Vesilenin attığı anlaşılmıştır, Lansebeb olduğunu iddia edemeyiz. Geçen gada Sepetçi Selim sokağında oturan bir rihi pek eskidir. Milâddan dört, beş vetlenmesine sebeb olmuştur. Filhakika, ilerisine gitmek imkânsızdı. ailenin evladl.Bı olan Vesile, çocuğun ken yüz yıl evvel yaşayan harb sonunda bir İspanyol nezlesi salAristofanes'in Onyedlnci yüzyılın büyük keşiflerinden Bu âlimlerin İşlerine aid hikâyeler gını bütün dünyayı dolaşmıştı. Bu cidlMnln olduÇunu. h e n ü ı doğurduğunu, fakat ölmüş olarak doğduğu için götürüp (Bulutlar) komedisinde ondan bahsedi çoğu böyle basit, fakat kuvvetli, büyül bizi şu İki nottaya götürmez mi? Binayet salgını, mikroblu ve bulaşıcı bir liyor (2). O liralarda mühim vesikalar tücülerle meydana gelmiştir. kuyuya fırlattığını söylemiştir. rincisi, pek basit aletlerle iyi neticelere hastalık olmadığına göre, çiçek veya tiOnyedinci yiiıyıl âlimleri Adalet hekimi Dr, Kâmil Ünsalan cesedi ve mahkeme ilâmları katı cisimlerin varmak mümkündür. Bu şeylerden ba füs gibi komşu memleketlerden bize Morga göndertmlşttr. Çocuğun oltt mü doğ düz yüzüne serpilen balmumu tabakaBu aletleri evvelâ kimler kullanmış? nlarını kendiniz yapmak veya görmek bulaşmış da değildir. Bu, öyle bir içtidugu yoksa doğduktan sonra mı öldürül sına hîkkedilirmlş; bu yazılar güneşe Yeni ve küçük dünyaların sır perdeleriisterseniz modern cihazların karışıklı maî hastalıktır ki sık sık salgın şekliri düğü" otopsi İle araştırılacaktır. Vesile tutulan yakıcı camlarla silınirmtş. Bu ni bu âlimlere açan mikroskopların ğına bakarak fikrinizden vazgeçmeyiniz. hakkında da, ona göra lazım gelen kanuni komedi o devirlerde Atinada suçlu in kuvvetleri nekadardı? suallerine cevab Büyük adamlar arasında büyük adara alır. ilâcının hapis değil, ölüm cezası rr.uamels yapıl acaktır olduğunu iddia edenler vardır. sanlar gibi pertavsızın da bulunduğunu ararken evvelâ büyük İtalyan âlimi olan Charles Darvin, basit mikroskop İşin gario ve aynı zamanda feci taraMemleketimize gelecek Irak heyet? bildiriyor. Romanın maruf natüralist Gallle'yi alalım. O dij'or ki (böyle bir yardımile bir çok büyük işlerin yapıfı şudur ki bizde, eskiden eçhel hayIrak Bişkonso'.osluğunvuzdan öÇrcndlğl lerinden Pliny, güneşe tutulduğu zaman tüble sineği kuzu gibi gördüm; sineklabileceğinde daima ısrar etmiş ve bu dudların ve cahil kiilhanheylerinin islerrlze göret merrleketlmlzde eşyası temas yakan cam kürelerden bahsettiği gibi lerin tüylerle örtülü olduğunu, pek siv kanaatine sadık kalarak ölmüştü. lar yapacak olan Nuri Eald Paşanın rlsadikleri insan öldürme suçunu, şimdi «•tlndekl heyet dün Bağdaddan hareket bundan üç yüz yıl sonra yaşayan Roma ri tırnaklarının uçlarını camın boşlukBirincisine az çok bağlı olan ikinci bazı Amerikan filimlsrinden ders alan yazicıiarmdan Séneca da «Su ile dolu larına sokarak cam üzerinde,' hattâ başetmiştir. Heyet pazartesi veya salı günü noktada: Top kadar topçunun rolü bü gangster bozuntusu lise ve kolej meAnkarada beklenmektedir Şehrimi* siyahi bir cam balonla bakılınca harfler daha aşağı, yürüyebilmesi sebebini anladım.) mahfillerinde yapılacak görüşmelere bJjük büyük ve parlak gorünüyor> diyor. Fa Gerçi Galile'nin bu izahı bugün kabul yüktür. Yani (Alet yapan el övünür) zunları yapıyorlar. Kendilerine, aileleehemmiyet verilmektedir, kat o, aynı zamanda, sudan bakıldığına edilmiyursa da mühim bir adım attığı ata sözüne sıkı sıkıya bağlanmayıp daha rine ve memlekete faydalı olmak için, ihtimamla yetiştirilen eller ve kafaların ziyade kendine güvenebilmelidir. göre henyeyin büyük göründüğünü id muhakkaktır. Mehmed Balık niçin öldü? Çakırcalıya rahmet okutmaları, nekadar İşte bu basit cihazların açtıkları yeni acı ve nekadar hazin bir faciadır. Onyedinci yüzyılda mikroskop kullaBcyoélunda bir kahvehanede omran dia etmekle büyültme tesirini suya atM"'mıed Balık isimli birisi, ansızın bayıl fetmiş oluyor. Suyu havi olan kab yü nanlar arasında beş âlim başta gelir: âlemin sır perdeleri, aletlerin ıslah eJilMemlekette cinayetlerin, hele soymış ve bir türlü ayıltılamayınca ı Beyoğlu zünün şeklini hesaba katmıyor. Bunlardan ikisi İngiliz, biri italyan ve mesile, gittikçe açılarak ve sonunda, Belediye hastanesine götürülürken, yolda Ortaçağda yaşıyan ilim adamları ba ikisi Felemenklidir. Büyük İnglız Siiml elektron mikroskopunun kesfile, bizi gunculuk maksadile Amerikada da moo'.rmiştür. O:ünı sebebi arastırUmakta, t a h sit merceklerin aksiyonlarına dair bazı dası geçmiş olan gangsterrari adam ölRobert Hooke randımanlı ilk mürekksb ilerideki yazılarımızda göreceğimiz dün dürmelerin çoğaldığı muhakkaktır. Buna kikat yapılmaktadır. şeyler bilirlerdi. Meselâ İngiliz filozof mikroskoplardan birini meydana getir yalara götürmüştür. karşı tedbir almak zamanı gelmiştir. Fecî bir ölüm larından ve gözlüğün mucidi addedilen miştir. 1665 yılında yayınladığı MicroSalih Murad Uzdilek Anlaşılıyor ki îtalyadan hazır elh'se Devlet Denizyollarına aid olan ve Celâl Roger B?con, Onüçüncü yüzyılın orta grafya adlı mühim eserinde kar krisalır gibi aldığımız ceza kmınu, vücudüadlı biri tarafından idare olunan Galata larında, merceklerin görme hususunda(1) Ondokuzuncu yüzyılda yaşayan müze uymamıştır. Karısile onun sevgitalleri, bir ısırgan otu yaprağınm alt nhtımmdckl bir vinç, yükünü boşaltırken, yüzü, ince bir mantar dilimi, bir sine İskoç filozof ve metafizikçılerinden Koçkırlı Halil oSlu i" yaşında ibrahim ki yardımını pek iyi bil'yordu. lisi olan delikanlıyı öldüren bir «dairin Pertavsız, yahud yakıcı cam dediğimiz ğin ayağı ve gözü, bir güve kanadında (2) Komedinin ikinci perdesinde şöy adeta bir kahraman gibi mahkemede Gülsen adlı birisini ezmiştir. O «ırada elndekl ege ile bir iş gören ibrahim Gni şey kenarı ince ve oıtası kalın bir cam ki pullar vesaire gibi türlü türlü şey le bir konuşma var; alkışlanması, hattâ bazı kimseler taraen, vincin donduğunun farkına varma mercek (adese) den ibarettir. Kuvvetli :er yapılarının resimlerini vermiştir. O Strepsiyadis: Eczacıda, ateşleri tu fından kucaklanıp öpiilmesi, öyle bir mıştır. Vlaç, hızla sırtından bastırmıştır. bir pertavsız veya merceğin nasıl kul devrin büyük simalarından ve Newtuşturan şeffaf camı gördün mü? zihniyetin ifadesidir ki bununla savaşı.Tgın halde Liman hastanesine kaldırılan lanılacağım çoğumuz biliriz. Bu camı ton'un rakibi olan Hooke elâstisite teo Sokrat: Cam demek istiyorsun değil mak lâzımdır. işçi. orada ölmüştOr gözle küçük bir obje (cisim) arasına risinin temelini kurmuştur. Hmin he ıi? îrsad, aydınlatma gibi ahlâkî tehzib Müjde!... ve objeye yakın tutardanız obje doğru men her şubesine dalmış olmasından Strep.: Evet. yollarile olduğu kadar, adam öldürenAmerlkaya sipariş edilen tünel kayışının ve büyük görünür; buna (doğru haynl) dolayı, Newton'unkl kadar büyük eser Sokrat; Bu ne İşe yaıar? yakında yola çıkarılruHk üzere olduğu a deriz. Bu suretle kullanılan merceğe de lere verilen cezaları, simdi olduğu gibi, yaratmamışsa da, herhalde ona yakın Strep. Bu taşı güneşe tutarak, ba bir takım sebeblerle hol bol hafifletmek Iıcan malumattan anlaşılmıştır. Bu suretle bir ay sonra tünelin seferlerini tatil (basit mikroskop) denilir. Bu merceği bir dâhidir. na yapılan teklifleri, eritirim. değil; şiddetlendirmek suretile cinayetgüneş ışıcına tutup öbür tarafına getiretmesine lüzum kalmıyacaktır. leri azaltmak mümkün olacağını iddia diğiniz bir beyaz kâğıd parçasını ileri denler vardır. Bu iddiada bulunanlar, Cemal Tollunun sergisi çeri hareket ettirirsen.z bir yerde parbazı müstesna haller haricinde ölümün Ressam Cemal Tollu dün Beyoğlunda lak bir beneğin teşekkül ettiği ve kaölümle cezalandırılması fikrindedirler ismail Oygar atel> esinde yalnız kendi e ldın tutuştuğu görülür. İşte bu noktaıerlerindtn mürekkeb bir resim sergisi açve ceza kanununun bu yolda tadilinin ya merceğin (odak) noktası denir. Bir mıştır. Sergi, güzide bir davetli ziyaret;! derhal tesirini, göstereceğini söylüyormerceğin odak noktası bir damın oluk kalabalığı tarafından gezllmlştlr lar. İhtisasım dahilinde olmıyan böyle Konservatuvar orkestra konseri hazinesine benzer. Nasıl dama yağan bir meselede böyle bir fikrin leh ve Verdisi konserlerle büyük bir alâka top yağmur bir hazinede toplanırsa merNe olabilir? Bunu aleyhinde bulunacak değilim. Yalnız orlayım istanbul Konservatuarı senfonik şe ceğe gelen şualarda odakta toplanır. tada hir hakikat vardır ki o da cinayeteksiksiz bilenler hir orkestrası üçüncü konserini Cemal Re Merciği (basit mikroskop) gibi ¿ulanlerin çoğaldığı ve bu çoğalışı önleypcek fld Bey idaresinde 21 ocak perşembe güntl dığımız zaman objeyi (meselâ harfleri) hediyelerini bu ay her türlü tedbirlerin alınması zamanısaat İS,30 da Saray sinemasında vereiçerilere nın geldiğidir. cektir. Bu konser» kıynetll sanatkarları bu odak noktasının biraz sonunda alacaklar. mızdan Ömer Hefik Yaltkaya da solist ola (yani merceğe) doğru bulundururuz. rak iştirak etmektedir Programda Mozart, Bu merceği başka türlü de kullanabiPosta Kutusu: 2149 Chopin, Schumann vardır. liriz. Objeyi merceğin odağından biraz İşin içyüzü nihayet anlaşıldı ikroskob 1 • unlun ııııı ıiüiııır • •lifIIIII ınıı Cinayet salgını karşısında Yazan : Prof. Salih Murad Uzditek Kuyuda bulunan ölü çocuk YEMI ÇAG ? m I Kızılayın güzel bir mnsameresı J Hanımı çok bir mecüs dcima neş'elidir; fakat her güzelin bir kusuru olur ya biraz perişandır. Her kafadan bir ses çıiar, herkes bir şey konuşur. Böyle bir meclisteyiz, içlerinde evlisi, dulu, kızı, hulâsa yedi, sekiz dişehleü var. Ve bu arada bir de yaşlı, hoş sohbet Ermeni Hanım. Tanımazmadamı, Zarik sınız. Çoktan dul kalmış. Çoluğu çocuğu yok, zengince bir Osmanlı.. Görüşüyoruz., ne üzerine görüşülür?. Artık politikadan bıktık. Söylemesi kötülük Birleşmiş Milletler de Lir türlü birleşemediler. Birleşsslar ne elacak ki?.. Kızılay Cemiyeti Beyoğlu Firuzağa semt ocağı tarafından Maksim salonlarında dün güzel bir müsamere tertib edilmiştir. Hasılatı tamamile o semtin fakir ve muhtaç çocuklarına tahsis olu nan çaylı müsamere, pek parlak olmuş, hazır bulunanlar güzel bir gün geçirmişlerdir. Danslar ve milli oyunlarla süslenen müsamere geç vakte kadar büyük bir neşe içinde devam etmiştir. ^ ^ ^ ^ ™ " " B U G Ü N ELHAMRA Sinemasında İki büyük ve güzel filim birden MAHPUSUN KIZI 2 İNSAN TUZAĞI yerde bir namm yatıyor. Telefon da açık onu kapadık., hanıma baktım, yaşıyor. Bir çiçek vazosunun suyundan yüzüne serptim., bir iki de tokat, açıldı. Beni gördü Aman, diril. Aman kardeeeş! Nasıl keserdin? Zarik Hanım: Adam da., yalakta içim gıcıklanıyor., ben yapamam.. f YAZAN: Mefat olmooor rru?. (ve odanın is'ikaZarik Hanım lâfa karıştı.. Derken telefon çaldı., koştum., bir metini gösterdi) aca Ne kesooorsunuz güzelim?.. feryad: yib şey!. Kadını bı Herifi... Allah aşkına, imdad.. can kurta raktım. İhtiyatla o Hangi herifi? Siz niyete bakın!. Kadınlık bugün ran yok mu? Yatağımda bir haydud daya gir Jim. Şu metresi yaralamış, sonra da evartık kendini anlamıştır. Erkeklerin a var... de de tekrar yaralanmış. Şimdi burada hikâyeyi kesiyorum... Hanımefendi! Kimsiniz?.. sırlardanberi süren bu haksız, bu ada Ka, kaç kan katil olmuş?.. Odada haydudu nasıl tuttum. Orasını Ben 7 numarada fide,, yatağımletsiz vaziyetlerine Aman Zarik hanımcığım! Siz gaeonraya bırakıp bizim katta cereyan eda zete okumuyorsunuz.. İstanbul allak bul son vermek lâzım.. den sahneyi yazayım. Haydudu aşağı Yatağınızda Fahri mi dediniz. artık erkeğin kadınlak oldu .. indirdim. Bir kere de hanımlar görsün Bittim. Kurtarın beni.. Allah» dan daha cesur oldiye bizim daireye soktum. Hani o el İki kadın bir erkeği yaraladılar. Ve bir gürültü., telefon ¿üşüyor. duğu ,bir efsanedir lerindeki bıçakları elmalara saplayan Zo dünya altüst oldu.. " evvelden Hanımların rend attı. Ama benim de aslanların hepsi bir türlü çığlık kopaister istemez çok şükür (!) her günerkekler karılan yaralar idi., şin^di de beyefendi! (Ve elinöyle hani! Acele anlattım.. deki kabuğu manbir yenisi yüreklerimizi oynatan cina karılar herifleri yaralooorlar he? rıp öteki odalara kaçmazlar mı?. Ealbu Yedi numaradan bir banım.. etler üzerine konuşuyoruz.. Vallahi pek daline yerine ağzıki biçare haydudun kıpırdayacak hali Evet. ben olsam ..' Hafide Hanım., dedilsr. hatırımda kalmadı, tam cinayet değil de.. na atıp tü tü tü! kalmamıştı.. Bunu görünce seslendim: Sen olamazsın yavrum.. ... Imdad, diyor yatağımda Fahri hani bir zanparayı, metresi « Vay sen tükürdükten (( Neden olamayım.. böyle (elindeki diye Hay giü dişi aslanlar hay!.. Hig diyor., saçmalıyor mu ne? Sonra âa evli imişsin de bekârım diye beni al ucu küt bıçağı önündeki elmaya sap sonra) işte misali! /t] \ birisi ses etmedi. Yalnız Zarik Hanım ses kesildi.. dattın ha!» diye yaralamıştı.. Sonra ya larken elma fırlar öteki hanımın ku Kadm hakkını arı V\ olduğu yerden' cevab verdi: Hep bir ağızdan: ralı eve dönüp de kendisini metresinin cağına, bıçak tabağa vurur ve tabak" yor., kadın haksızı " Ne ideceksin dişi aslanı. Sütünü Eyvah.. Fahri., gangstar Fahri oaraladığı meydana çıkınca, bu sefer de devrilir'»... Av şey kaydı da., şey oldu,, terbiye ediyor. Kaiçeceksin? lacak kadım kurtaralım... karısı yaralamıştı., işte bahis o!. Bizim dının size nazaran Zarik Hpnım devam eder.. Ve macerayı anlatayım... O akşam ablaların hepsi aslan kesildi.. Elma mı Sen yapamazsın güzelim. Ben sa eksiği nedir rica edtrim.. şimdi dostDiyorlar ama hiç biri yerinden kı hizmetçisi izinli olan Hafide Hanımın ¡yorduk, mandalina mı? Hulâsa orta na demedim?. Bu bıçak ile havyar zor luğu, ahbablığı bir tarafa bıraka pırdamıyor.. Zarik Hanım bana." yatak odasına girdiğim zaman yoTganı da bıçakla soyulacak yemişler var.. kesilir., nerede kaldı kim adam kesmek. Jım.. bir dişi aslan gibi hareket etmiş o Oğlum., karakola bir telefon etse örtülü yatağın üzerinde bir pjf, bir de ismini diyemiyeceğim birisi başladı.. Hem siz hiç adam kestiniz?. lan şu kadına bakınız! (bunu derken niz eyi olur.. ağır tuvalet neseseri gördüm.. Bunları Aşkolsun! Yaşasın kadınlar valla Hayır., aman Allah göstermesin., gözleri takma dişile elindeki elmayı Evet ama... Şimdi vakit yok. Hele kaldırırken kadın: hi! Pekâlâ etmiş., az bile... Evli barklı ama şu herifi bulsam kıtır kıtır.. ısırmaya çalışan Zarik Hanıma dikildi) şu benim şeyimi verin., delim. İçeri Aman dikkat! Kaçmasın! diyordu. herif, utanmadan metres tutmuş., üsteo da bu lâf üzerine: Leblebi yudoorsunuz nedir? gittim., tabancayı aldım., ceoime koy Lâkin ortada hayduda benzer bir şey lik o zavallıyı da aldatmış., ns devsiniz Beni söyloorsan elmasım! . keserim.. gözüme ilişmiyordu, ben işime devam dum. Sırtıma empermeabli aldım. beyefendi? Ve hanım devam etti. Hanımlar bu yaşlı Ermeni hanımının Siz de karakola telefon edin! De ettim., pufu veya çantayı ka'dırd™, Bu suale muhatab olan zat eski ve alayına içerlediler., birisi asabiyetle.. Bakınız nasıl hareket etti. Al dikten sonra çıktım. Merdivan karanlık., kadın feryadı bastı, aslı bir bekâr. A, benimki yapsa vallahi gözümü datıldığım işitince gözüne bir şey göbastık ışığa, ne ise yandı... Çabucak üç Kaçacak., ve kapıyı pat diye ka Hakkınız var kızım., lâkin hani bu bir şeyler görmez, öldürürüm.. rünmüyor., eline geçirdiği bıçağı erke kat çıktıktan sonra 7 numaranın önüne payıp sokak kapısından çıktı.. Ben de ; kansız da haiWilph'lirrti tna'Am va HAY ASLANLAR Burhan Felek HAY!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog