Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

İçtimai felâketlerimiz serisinde»; KIZLARINIZIN KATİLLERİ GANGSTERLER Hukuk edebiyatının şaheserleri Orhan Mithat Barbaros Cumhuriyei 22 inci yıl Sayı: 7695 KURUCUSU .'YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub «dresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kuhısui İstanbul No. 246 Telefonlar: umumi Santral Numaran: 24298. Ya» İşleri: 24299. Matbaa: 24290. Satış yeri: İstanbul Kltab Yayma Odası Iran murahhasları, Azerbaycan işini Güvenlik Konseyine bildirdi HEPSI IYI Suriye ve Lübnan da şikâyet ediyor! * Sovyet Rusya iran ihtilâfı Birleşmiş Milletler Kurulunda a»««•• .J Pazar 20 Ocak 1946 KUVVET GIDASI Almanyada kalacak işgal kuvvetleri General Eisenhower, yaptığı bir hitabede ordunun terhis işinin hızlandırılmamasında ki imkânsızlığı Amerikan milletinin anlaması lâzım geldiğini söylüyor Washington 19 (a a.) General Eisenhower dün Amerika milletine hitaben radyo He yayınladığı demeçte, 1946 temmuzunda belki bir buçui milyondan daha az bir mevcudun Amerikan ordularında kalması icab edeceğini ve bu takdirde, ordunun hayati servislerinden hangilerinin teritedifanesi gerekeceği hakkında Amerikanın yetkili ve sorumlu idarecilerinin karar vermesi aarurl bulunduğunu söylemiştir. Ordunun terhisi İşinin hızlandınlmasındaîd İmkânsızlığını, Amerikan milletinin anlaması lâzım olduğu noktasında ısrar etmiş ve Almanyanm teslimi sırasında sekiz milyon üç yüz bin kişiden mürekkeb olan Amerikan ordusundan şimdlje kadar tjeş milyon İnsanın terhis edllmiş olduklarını ilâve eylemiştir. Sovyetlerin, nüfuz ve kuvvet kullanmak suretile, İranın İç işlerine müdahale ettiklerinden, tahkikat yapılması istendi AMA., ondradaki nutuklar, hızından ve hararetinden kaybetmeksizin devanı ediyor. Millctrarası eşitlik amacının ilk belirtisi »îlece gerçekleşmiş, elle tutular, gözle irüliır bir hale gelmiş sayılabilir. Elli ir milletin temsilcileri sıra ile söz alakta ve tam bir demokrasi havası Genel Kurul mahfillerininde istediği gibi nutuk verip yarınki de takdir ve sürekli inşa dair kendi devleti tarafından beımsenen tezi serbestçe açıklamaktadır, alkışlarla karşılandı nıdiye kadar kaç temsilcinin kürsüye » I • I 1 ktığım pek hesaplayamadık. Uye miltlcrin galiba henüz yarısı bile söz akkını kullanamadı. Bu fırsatı hiç kimnin kaçırmak istemiyeceğini ve bütün 'legelerin birer birer konuşacağını düınürsek, son temsilci kürsüden indiği iman tam elli bir nutuk okunmuş buBirleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısından bir görünüş racak demektir. Tam bir eşitlik ve demokrasi havası Londra 19 (B.B C.) Birleşmiş Mil j sında halledilmesi gerektiğini İlave etinde sojlenen temsilci nutukları, in letler konferansındaki İran heyeti bu1 mistir. îznür 19 (Telefonla) Harb yıllaAnkara 19 (Telefonla) Birleşmiş im ümid ve saadet dalgaları arasında gün Iranla Rusya arasındaki ihtilâfı Suriye ve Lübnanm şikâyetleri rında Mihver memleketlerde ticaret i toplantılarını takib etrrek rhoş edecek kadar güzeldir. Bu nutuk güvenlik konseyine arzetmiş ve BirleşLondra 20 (B.B.C.) Bugün genel Milletler yapan firmalar hakkında ingiltere Tira şojle bir bakınca, bütün milleile miş Mıllet'er beyannamesinin 35 inci kurulda Suriye ve Lübnan murahhasları üzere Londraya giden «Ulus» muharcaret Nezaretinin hazırladığı kara l's • Fenıkin bildirn, ayni ulku arkasında elele yiırüdıik maddesi gereğince bu ihtilâfın hallini da söz almışlardır. Murahhaslar, Suıiye riri Mümtaz Faik Ankara 19 (Telefonla) Ceza kated*n îzmire taalluk eden kısım, şehri ; rine inanqjRfnaya imkân yoktur. Bir istemiştir. ve Lübnanm tam istiklâle kavuşması diğine göre tDış İşleri 3akantmız Ha nunumuzda gerekli değişiklikleri yapmiz ticaret âleminde heyecan ve teessür ;fa, Birleşmiş * Milletler teşkilâtının Iran murahhas heyeti tarafından mu için, memleketlerindeki yabancı kıt'a san Sakanın Birleşmiş Milletler ge mak üzere Yargıtay Başkanı Halil Özuyandırmıştır. Umumiyetle bu firmalar ırınki barışı kuracak ve yürütecek ye vakkat sekreterliğe verilen dilekçede, ların geri alınması lâzım geldiğini soy nel kurulunda söylediği nutuk kon yürükün başkanlığında kurulan komisbir suç işlememiş normal ticarette bune müessese olduğu noktasında ber Azerbaycan meselesinin, Rusya tara lemşiler ve bu halin devamından şikâ feransta geniş bir ilgi ile karşılanmıştır. yon çalışmalarına devam etmektedir. lunmuş addedilmektedir. İngiliz ticaret Hasan Saka kürsüye geldiği zaman mu Komisyonun incelemeleri bir yıl daha • birliktir. Harbe engel olmak, teca fından Iranın dahilî işlerine müdahale yet etmişlerdir. s âleminin asırlar geçse dahi asla ticarî rahhaslar ve halk kendisini sürekli bir sürecektir. tz emeli besleyenleri daha harekete edilmek ve bu hususta nüfuz ve kuvtnünasebata gırişmiyeceklerini söyleBidault'nun nutku şekilde alkışlamışlardır. Nutkun genel çmeden önce tepelemek lâzmı geldi vet kullanmak suretile ortaya çıktığı Halil Özyürük bu münasebetle esefim dikleri kara listedeki isimlerden izmirli ni idrak etmeyen tek millet kalmamış ve böylece iki memleket arasında, ana Londra 19 (a.a.) Birleşmiş Millet kurul mahfillerinde takdirle karşılan le demiştir ki: firmalar şunlardır; '. Yok yere bunca zamandır dökülen yasanın 35 inci maddesinin şümulü da ler genel kurul toplantısındaki Fransız masının en önemli sebebi şudur; Bir < Bugün uygulanmakta olan kaAgit kollektif şirketi. Konstantino Mim her yerde yürekleri sızlatmış, mil hiline giıen bir vaziyet hasıl olduğu murahhas heyeti başkanı M. Bidault, çokları Hasan Sakanın Türkiye Sov nundaki bazı maddî hatalarla hükümler loviç, Mariyo Pari, Ali Ottı, Erniko Bigenel kurulun önünde bu sabah söyîe yetler Birliği münasebetleri meselesini arasındaki ahenksizliklerin giderilmesitlerin içini parçalamıştır. Yeni ilmî bildirilmekte, hâdi=e hakkında güvenlik miş olduğu nutukta sulh konferansının raderler Şirketi, Ostra Türk şirketi, de bu toplantıda ortaya atacağını zan ne çalışılmıştır. Komisyon bu incelemeduşlar yüzünden Tanrı esirgesin konseyi tarafından tahkikat yapılarak mayısta Pariste toplanacağını öğrenİbrahim Güngören, Mehmed Hayrı Ipar, nettikleri halde, Türkiyenin bundan leri sırasında mahkeme .içtihadlarını ırınki harbler daha da feci olacak, htilâfın halli için iki tarafa münasib mekten Fransız hükümetinin duyduğu Kuru Meyva Türk Limited şirketi, Türk bahsetmemesi gerek kendine ve hakla gozönünde bulundurmakta, bunları tarminci asır medeniyeti belki de büshal yolları göstermesi istenilmektedir. memnuniyeti belirtmiş vt barış humaTütün Limited komisyon şirketi, Servet rına, gerekse Birleşmiş Milletlere kar rayarak tatbikattaki güçlüklerin hal çaitun ortadan kalkarak yeryüzü muAtaman, Habıb Edib Torehan, Fuad ntzmasmın önemine işaret etmiştir. şı beslediği büyük inanın açık bir de relerini araştırmaktadır. Bundan başka, Moskova ne istiyor? zam bir Pompei harabesine do'necekKaylan, Ata Tor şirketi, Sabri Atayoğlu, Moskova 19 (a a.) İran meselesin Fransız başmurahhası, Avrupamn u lil olarak yorumlamruştır.> . insanlık artık barışa susamıştır. Bu yeni yapılmış olan yabancı kanunların Bayraktaroğlu, Cevdet Birtek, Ekrem luslararası önemini, harb içinde çekmiş keye uzak yaşamaktansa her millet den bahseden Moskova, radyosu, mürteGene aynı telgrafta deniliyor ki; hükümleri ve ceza doktrlnlerindeki yeolduğu ıstırabları hatırlatmış ve bununDeğer, Süreyya Yelsan balık sanayi şirve seve canını vermeğe hazırdır. Oy cilerin üç büyükler arasında bir anlaş Arkası sahife 3. Su. 2 de ni cereyanlar da gozönünde bulunduketi, Tevfik Yağcı, Deniz yapı ve iş'.etmazlık yaratmaya çalıştıklarım ve bu la beraber bugünkü genel kurul toprulmakta, memleketimizin hususiyetlebir mekanizma kurmalı ki, dünya meseleyi milletlerarası bir dava haline lantısında ne dereceye kadar az temsil rae şirketi, Rıza Başaran, Hamdi Başar rine uyan hükümler kanunumuza alınlı rahatım bozmaya kalkışanlar der sokmak istediklerini söylemiş ve böyle edilmiş olduğunu müşahede etmiştir. Yusuf Aksan, Altay şirketi, Etem Osmaktadır. Bu iş yapılırken ceza kanuL yaka paça edilip milletlerarası bir bir meselenin İM komşu memleket araI Arkası $ahife 3. Sü. 2 de man Arel, Suad Akman, İhsan Celâl, nunu esas kaideleri muhafaza olunmuş ahkeme önüne çıkarılsın ve yargılanHasan Eşaz, İbrahim güngören Feve eklenen hükümlerin esas kaideleri Yargıtay Başkanı Halil özyürük ktan sonra da ipe çekilsin yahud da Nıhad Faruki, Nabozmamasına dikkat edilmiştir. Bilhassa cezaları ve teşebbüs müesseselerinde ridun Frık, ununa balta vurulsun. im Cemi'ı Diker, Suphi Suyol, suçlu çocuklar, cezaların infazı, para lüzumlu değişiklikler yapılmıştır.» Bütün bu güzel, doğru, akla ve manTan Limited Şirketi, İsmet Somur, Ali ia son derece uygun sözler, bir kısiTan sever, Hayreddin Tansever. n. üç İrisinin, beş kikinin düşünceleri Bursadan da şu tüccarlar ve firmalar ğildir. İstisnasız olarak her millet ayvardır Selim Şakir, Rıza Derviş ve ortağı, Cihangir Sonyurtlu, Mahmud Saffikirleri benimsemiş, ayni duygulara yurtlu, Nejad Serven," Halil Asaf ve şe, ığlanmıstır. Şimdiye kadar genel kuriki Sabri Atayolu ve şeriki, üç halk 1 toplantılarında okunan nutuklar buTürk Limited Şirketi, Kasım Uygun, ı açıkça isbat ediyor. Bundan sonra Tevfik Yılmaz, Yusuf Yarar, Ali Ruşen Tinacak nutuklarm, rah ve mana itiAnkara 19 (Telefonla) Büyük saİpriz, Adnan Kayay, kimya ve ecza madırile, ötekilerden farklı olmıyacağına nayi kalkınma plânının tatbikatı için deleri şirketi, Adnan Kökkapan, Bursa ırada kalıbımızı basarız. son hazırlık1 ar da bitirilmektedir. Beş Konserve Limited Şirketi, kuru meyva Bunların hepsi iyi., ama dünyayı cenyılda uygulanacak olan plân için 300 şirketi, Kâmil Nayman, Adnan Hadi te çevirecek olan barış makinesini milyon lira harcanacaktır. Ankara ci«Yeni Sabah» ve «Tan» gazeteleri a riyattan, ancak yazı işlerini filen idare Oskay. ırup yürütmek meselesine gelince, evvarında kurulacak büyük motor fabri• i hesabın çarşıdaki pazara uyacağım k kasının tesisleri İngiltere ve Amerika leyhinde; savcılıkça, açılmış davalara. eden Başmuharrir Zekerıya Sertelin nmak oldukça güçtür. Evet doğru, dan getirilecektir. Ayrıca kâğıd ve kim İstanbul ikinci asliye mahkemesince sorumlu olduğunu ispat yollu; ticaret •rkes samimî olarak banş İstiyor ve ya sanayii tesisleri de yapılacaktır. dün sabah devam olunarak, müdafaalar mahkemesinden bu husustaki hakem kararlarının getirtilmesini istiyordu. mu açıkça söylüyor. Nazariyat alanınPlânın tatbikatında yabancı mütehassıs dinlenilmistir. Ankara 19 (a a.) Bazı yıllar ekin<Tan» gazetesinin sahihlerinden ve Keşif istemesinden maksadı da, vazıyeı ortaya atılan fikirlerin parlaklığı ve mühendislerden de istifade olunatinin, bu yoldaki müdafaasına uygun lere ve bilhassa buğdaya çok zarar yaNeşriyat müdürü Halil Lutfi Dördünzlerimizi kamaştıracak kadar kuvvetcaktır. göstermek olduğunu ileri sürü pan süns böceği ile çekirge afetine karşı lir. Fakat karar ve hareket safhasına Etibank ve Sümer ban kın birleşmesi cü, müdafaada bulunmuştur. Kend si, luğunu istekleri, esasa müessir görül alınacak en yemi tedbirleri görüşüp kayordu, yanıldı mı, iş değişiyor. Bir tereddüd, Ankara 19 (Telefonla) Etıbankla gazetede çıkan dava mevzuu yazıların mediğinden, savcı Hicabi Dincin de mü rarlaştırmak ve işbirliğini sağlama 1: r çekingenlik, bir korkudur, devlet Sumerbankın birleştirilmesi için bir suç teşkil etmediğini, tenkid hududunu taleasına uygun olarak, mahkemece ye maksadile komşu Irak ve Suriye hulamlarını kaplıyor. müddettenbert devam eden tetkikler aşmadığını söylemekle beraber; evvelki niden reddedilmiştir. kumetlerile hükümetimiz delegeleri asona ermiş ve bir kanun tasarısı hazır oturumlarda iki defa ortaya koyduğu Londradaki güzel sözlerin arkasından Bundan sonra; mahkemede hazır bu rasında Bağdadda 17 aralık 1945 te lanmıştır. Ekonomi B?kanlığının maadin bazı evrakın getirtilmesi ve bir gaglam bir banş düzenine doğru hızla toplanarak ay sonuna kadar sürmüş ove sanayi umum müdürlükleri kadro zete matbaasında keşif yapılması istek lunmıyan «Yeni Sabah» gazetesinin sa lan kongrede yapılan konuşmalarda alıil alınabileceğine inanmak için yukaları da genişletilmektedir. Elektrik işleri lerini tekrarlamıştır. Halil Lutfi, şir hibi ve Başmuharriri Cemaleddin Sa nan kararlara göre her ün zararlıya ki yan patolojik ruh durumunun orracoğlunun vekili avukat Mahmud Eetüd idaresi için de yeni bir çalınma ket olan «Tan» müessesesinde, kendisidan kalkmalı, onun yerine çelik nin filen yazı işlerini İdare etmeyip, ven, müdafaaya geçmiştir. Gazetede çı karşı en yeni, teknik, ekonomik metedAnkara havagari fabrikasının dışarıdan görünüşü programı hazırlanmıştır. ıdeli bir azim ve inan havası gelme Arkası sahife 3. Sü. i te Arkası sahife 3. Sft. 5 te yalnız idare işlerine karıştığını, bu neş!ir. Bu da hemen olacak bir şey de Ankara 19 (Telefonla) Bu sabah tür. İdir. Öyle görünüyor ki, rahat yüzü saat dört buçuk raddelerinde şiddetli Patlama suasında ağırca yaralanan Bursa'mn çehresi: ırünceye kadar, dünya milletleri, ken jir infilâk gürültüsü duyulmuştur. Hâ makinist muavini Veysel Tuıkmen de Sayın Muhiddin Baha Pars'a temsilcilerl ağzından daha bir hayli dise havagazı fabrikasında bir patlama hastaneye kaldırılmıştır. Veysclın ifaırlak nutuklar dinleyecek ve yarının dan ileri gelmiştir. Civar semtler halkı desine göre bir kompresör dairesinde th hayali ile avunmağa çalışacaktır. bu gürültü üzerin* uyanmışlardır, itfa vazifesi başında iken kazadan önce haNADÎR NADİ iye derhal yetişmiş ve ateşi söndürmüş fif gürültüler ve gaz kok'isu duyarak vanaları kapatmış, sonra da şaltere el atarak cereyanı kesmiştir. Bu sırada İzmir 11 (Telefonla) Bugün tütün yaralanmış olduğundan gerisini hatırpırasası hararetini bir kat daha kaylamamaktadır. betmiştir Amerikalılar piyasada görunSöylendiğine göre Veyselin, ağır yamemiçler fakat Amerikalıların mubaralanmasına rağmen, bu tedbııleri alvaa salâhiyeti verdiği firmalar Ameriması şehri büyük bir tehlikeden kurkalılar tarafından dikte edilen iıatlarla tarmıştır. mubayaaya de\am etmişlerdir. BuradaŞalterin kapandığı sırada elektrik şe ki resmi makamlar müstahsilin memlâlesinin sızmış olan gazi patlattığı t.h nuniyetsizliğine sabır tavsivesile mukamin edilmekle beraber tahkikata de bele ettiklerinden müstahsiller telgMfla vam edilmektedir. Ankaraya müracaat etmişler ve bir heDiğer taraftan arızanın tamirine ge yet göndermeği de kararlaştırmışlardır çilmiş ve bu akşam saat 18 den itibaren Müdahil müesseselerin, bilhassa Tekel şebekeye tekrar havagazi verilmesine idaresinin yavaş h?reketl müstahsilin başlanmış tu. asıl kâr pavmdan beş on turuş feda etİnfilâkta havagazı fabrikasının bütün mesi neticesini vereceği, fakat bunun camları kırılmış civardaki bazı evle hakiki manası memleketin kalınacağı Arkast sahife 3, Sü. 4 t* rin camları da hasara uğramıştır. Dün! L Hasan Sakanın söylediği nutuk Londra gazeteleri, Müttefikler davasına yaptığımız hizmetleri övüyor Japonysda bulunan Amerikan İşgal kuvvetleri Tokyo barlarında Japon kızlarile sohbet ediyorlar nizonlannın bulunacağı meselesi üze on kişi ölmüş, yirmisi yaralanmıştır. Washington 19 (a*.) Di* İçleri rinde bir kaç kere ısrar etmiştir. Muharebe esnasında Kızılordudan AlBakan vekili Acheson, gazetecilere yapman ordusuna geçen ve Amerikan kuvtığı beyanatta, Amerikan hükümetinin Rusya ya gitmek istemiyen Sovyet vetleri Frankfurt'a girdiği zaman, Alaskerlerinin yaptıkları man üniforması giymiş bir halde esir Almanyadaki kıt'alan geri çekmeği hiç Londra 19 (B B C.) Almanyadaki edilen bu askerler o zamand^nberi mevbir zaman düşünmediğini söylemiştir. Mr. Acheson, asayişi muhafaza etmek Amerikan işgal bölgesinde bulunan ve kuf bulunuyorlardı. İçin bu kıt'alann Almanyada kalmaları son zamanlarda Rusyaya iadeleri kaBu askerler, mevkuf tutuldukları bagerektiğini ilâve etmiştir. Mr. Acheson, rarlaştırılan bir kısım Sovyet askerleri, rakayı yakmışlar ve çıkan yangında Almanyada uzun zaman Amerikan gar bugün intihar etmişlerdir. Bunlardan yanmışlarda:. Almanyadaki Amerikan ¡«gal kuvvetleri Ceza kanununda tadilât yapılıyor Kara liste Yargıtay başkanının, riyasetindeki komisyon, bugünkü ihtiyaçlara göre kanunda yapılacak değişiklikleri inceliyor ingilizler, alış veriş etmiyecekleri Türk firmalarının isimlerini ilân ettiler Ankarada bir infilâk Sanayi kalkınması Beş senelik plân için 300 milyon lira Havagazı fabrikasının kazam patladı, harcanacak şehir büyük bir tehlike atlattı Gazeteler davası Tan ve Yeni Sabah gazeteleri mesulleri dün müdafaalarını yaparak suçsuz olduklarını söylediler Çekirge âfetile mücadele Tütün satışları Müstahsil, şikâyetlerinde devam ediyor Reşad Nuri Güntekinin Gazetemiz için hazırladığı büyük roman MİSKİNLER TEKKESİ Bugün 3 üncü sahifemîzde okuyunuz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog