Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

2 * «içi y// Say»; n te uriyet ***** w ha|Iilıe ca)(SlIaM RAG t á r ^ ' "feSüíğS==. c Ü Mr. Bevin İran işini de anlattı ve Moskovada ^ da ı B dj I yapılan müzakerelerin akamete uğramasından Un Vaşingtondav a nöc Dp»o | B at i•k a n a I I a p l a ••k • mütevellid inkisarım "•'' " toplanan üç Dış kanı arasında Türk me selesine dair her hangi bir w konuşma yahud tartışma olop olmadığına dair Londradan yelen haberleri bazı yazarlarımız abes bala; orlar « Hangi Türk meselesi, dlvorlar ne münasebet* İkinci Cihan Harbi daha başlamadan once saldırganlık politikası aleyhine İngiltere ile muahede imzalayan o günden bugüne kadar imzasına bağlı kalan, Mihver ordularına Yakındoğu kapılarını sımsıkı kapalı latan en tehlikeli anlarda bükülmez durnmile burrıvetçi milletlere oldnğiı kadar Sovyet Rusyaya da yardımı dokunan Turante Cumhuriyeti, harb demokrasi zafenle bittikten sonra bir mesele teşkil edebilir mi" Hak re adalet duygula ustun tutan bir dunva nizamında refli M h ^^Mşıcrı Bakam dün Londra Elçimizin basma deme bu hususta kabine "İştirakimiz olmadan Türk me arkadaşlarınajzahat verdi lelerini münakaşa beyhudedi *.. W W&mb mkW Türk harbleri Rusyatfa neşredilen yeni bir kifao , I • I 9* i3e m e s leşmis Milletler ku tevdiine taraftar bulu t Moskova radyosu 1 ( B Y U M ) Sovyetler Birliği ilimler Akademici azalarından profesor Tarle 17691774 RusTurk harblenne dair yem bir kıtab neşretmışfır Bu kıfabm Çeşme nıunarebesınden bahseden bölümünde kısaca $oy)e denilmektedir Turk k i m etlerini şaşırtmak ve gafil avlamak maksadıîe Dcıncı Katermanın emnle Kus Baltılc filosuna mensub bazı birlikler Cebelitarık >olu ile Ege denizine gönderilmişti En tecrübeli ve en icahraman Rus denizcileri tarafından sevk ve idare olunan bu filo kendisinden gerek =ayı gerekse teçhizat bakı Arkan tahife 3, Sıi 4 U >.» utanmıyoruz » Bazı yazarlarımızın inanmak istemediği havadisler, akıl o'çusune vuruJdu|Ti zaman sahiden yanlış olmak lazımdır Tik gTindenberı hürriyet cephesıie beraber olan, hic kimsenin toprağına por dikmediğim soyliyen hatta mağlubiarla bile bir alacak verecek hesabı iddia etmiyen bir millet, harbi hürriyet cephesi kazandıktan sonra, elbette luç bir şeklide dır mesel» sayılmamalıdır., Faftat ne yaparsınız W politika çarpusmalarında aiıl ve mantık ölçusu i e r zaman avdmiatıcı bir ışı* hizmeti fannekten araktır. Nitekim, bazı yararlarımızın abes bulmasına rafinen, Moskova toplantısında Turkive mesele' Binin goru?ulup görüşülmediğine dair Londradan hala bir takın haberler ve tefsirler ori.ilıfa yanlıp duruyor Zaten aJsıl ve mantık olcusu İkinci ITarf» sona devrine hakim ofsaydı, şıra» di çoktan sarsılma* bir barış nizamı kurulmuş bnlnnurdn. Çünkü mesele dire bugüne kadar ele alınan turlu konulardan her biri abes şevlerden ıbarettfr Akıl mantık hak ve adalet ölçülenle düşünecek olursak bir Polonya mesele» sine yer var mı idi* Bir Baltık devletten meselesi olmalı mıydı1' Bir Romanya, bir Bolgaristafl, bir Tnnanıstan »»»selesi ne demektir* Ya İran meselesi"' iki yıldanberi birbiri ardı sıra butun hu meseleleri ortay» koyan akıl re mantık değil sadece Sovyet Rnsyanın istekleridir Daha açık bir deyimle insanlık menfaatlerinin gerektirdiği mantık hadiselere kumanda etmek imkanını kavbetmıştır Her yerde sö« sahibi olmak, her tartışmada ustun yelmek isteyen, Rus menfaati Rus emperyalizmi te onan kendine ayıran mantığıdır Politika çarpışmalarını bn goruşle ele alacak olursak, Polonyadin Balkanlara Balkanlardan İran» re oradan daha bilmem nerelere kadar uzanan batan kancık meseleleri bire İndirmek ımımkundur Evet aslına bakılırsa ortada donup dolaşan (ek mesele, Ras meselesidir Şimdiye kadar bn meseleyi olduğu gibi eJe almağa cesaret edenin en AngloSaksonlar, bir bin arkasından önlerine sunulan bitmez tükenmez iddialar onunde ne tapacaklarını bilemiyorlar Bir mesele olup bıttıye bağlanırken, bir ikincisi ile karşılaşıyor, onan olup bıltısıne boyun eğerken bir uçuneusu ile burun burana geliyorlar Rus meselesini çözebilmek ifin bunlar Rusların bırbın arkasına orfaja attığı meselelerin sonunu bekliyorlarsa daha çok bekliyecek lerdır Hürriyet, eşıf hak, düzenli barış' Gibi (a(lı sözler tarihe karışmağa ba<¡ Molotov, Londraya muavinini yolluyor! Harbe girmiş bütün milletlerin iştirak edecekleri Sulh konferansı nisanda Vaşingtonda toplanacak ^ Londra 1 ( B B C ) Anvnlta Di? Işleıi Bakam Mr Byrnes dun gece gazeteciler toplantısında muhtelif meseleler hakkında mühim tafsilat vermiş+ir Bvrnes demiştir ki . Miiuemjştır J . j... «ruigini Dış işlen Baka Arkast »ahile 3, SSL S da Yurdda asabiyet v e i *£* n Amerika Dış İşleri Bakanı, Rus Dış Bakanının çok yorgun olduğunu söylüyor II . Eylerinde mifing/ T , uiuugııj Rumen muhalif partileri ve Moskova kararları mese < Sovyet Dış İşleri Komiseri Molotov çok yorgun olduğundan, Birleşmiş Mill,e ler genel kurulunun 10 ocakta trondrada yapacağı açılış toplantısında bulunamıj acaktır Sovyetleri VişınsJc temsil edecektir» Byraes şunları 'lâre etmiştir < Dış işleri Bakanları Fransa ve Om Dış İşleri Bakanları da dahil olduğu halde 7 ocakta Londrada toplana: ak barış muahedelerinin tetkikine defanı .edeceklerdir > M. Vichimfcy Bu hâdise münasebetfle Molotor'un Arkast tahife 3 Sü 3 te fc lesi Sivas 1 Ca a ) Başbakanımız Şul Saraçoğlu jeni yıl için Turk millet saadet dileklerim ulaştırmak görev1 Snasta çıkan Ülke gazetesine tevdi t mistir Saraçoğlu diyor ki « Anadolumuzun yüksek yaylası e bu yaylanın kahraman çocukları vsu lığımızın temel taşlan oldukları ha J ~ yuz yıllarca parasız pulsuz hekim hocasız, yolsuz re bakım «a hra ıslardı Cumhuriyetin şifalı eh bı u*ı topiant da binlercı ;ız jerlere ulanmağa başladı Yok Arkast sahife 3, Su. S te . içinde kahramanlıklar taratan bu j erlerin çocuklarının, dileklerini deilet merkezine duyurmaic İçin buvuic şeiıirlenmizde çJcanlar ölçüsünde ülka adlı bir gaaetenln çıkmağa başlamasa beni pek sevindirdi Bundan sonra eM» vererek çalışmağa başlarsak bu Turlc i aj lalarının ve buradaki Türk çocuklarının şen yuvalarının süsleneceği günler uzak defılcur Gazetenizin bu yoldaki çalışmalarında mjvajfak olmasını dilerim Sizin vastanızla venl yıh bütün Turk çocuk] an İçin vurekten kutlarım > meselenin halli j için Bevin'in verdiği projeyi, Stalin evvelâ kabul, fakat bir kaç gün sonra da reddetti K o i U ı ^ İ ^ a > ~ ^kovadan Üçler I ^ V K o y l ü p a r S e ; una^betıle 1 etlen .^j utîuııaıeJcte< . , . k^j™?? ,***»*>* Hitler'in eocıığu *"* h a m n bugünkü } azısında Mo'kovi Konferansında Iran meselesi hakkmno cereyan eden müzakerelerin taf vermekte ve jımları yarmaktadır «Mr Bevın ile arkadaşları gittikçe fenalaşan duruma son verecek bir Arkast sahife 3, Sü. 4 U M husule gelen tepkiler şoyk :i Führer'in 12 yaşında bir hulasa edılebı ir oğlu Mıilı kovlu partisine mensub mahfil¡ oMıı^u ve Bohemya ler daha fazlayı umıd etmekle beraber íu bildiriliyor Moskova tebliğinden sonra durumda bir ıjîlık kaydedilmekte o dugunu ia=dık . . e 1 (aa) «.¿.ui vasiyetetmektedirler Bu mahfiller, şımdıje kadar iddia edildiğinin aksme o arak name evrakı arasında Eva Braun un on ^ ^ ^ ^ ^ ^ bu febîıg sayesinde mılJı koylu particinin kj yaşlarında bir erkek çocukla bera««»>• • • • f l H H H demokrat bir parti o dugu tahakkuk et ber çıkarılmış bir resmi bulunmaktadır J,oyla ve überal partileri liderleri f t l g l ^ e i l e şikâyete mahal olmadığını üçüncü Amerikan ordusu soa:usune Ma göre bu resimdeki çocukla Hıtler ara"fa M Brafaann j Arkast sahife 3, Sü. S ta sında bir benaerlık vardır Fakat mesel» Arkast sahife 3 Su 3 le Çunghingde yeni ihtilâflar 1 NADİR NADÎ Arkası »ahxfe 3 Sü. 4 te DMO Lıdoda Istenbul y u z m e a rtnae y»n?lanndan Komünistlerle ÇanKayŞek J hükümeti arasındaki müzakereler yeniden inkıtaa uğradı O % Cemal Nadirin böyük '*akU kaıikatörii . T U ,,n¿uigae bejanatta bulunan komünist sozcusu merkezi huxu"net , kuvvet'erınm 250000 kişilik bir kuvvetle Şansı vilayeti bölgesini zaptetmek üzere hücuma geçm ş olduklarını sov J ¡emiştir Sozcuje göre bu hücum baş'ıca ıkı istikametten yapılmaktadır Arkan tahife 3, SU. S f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog