Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Genel Kurul toplantısında Sovyet murahhası dün bir nutuk söyledi "İstikrarlı bir sulh kurmak ve yeni tecavüzleri önlemekte milletlerin menfaati vardır,, Kanada ve Yunan delegeleri söyledikleri nutuklarda Atom meselesini ortaya attılar Birleşmiş Milletler V w«/«?» nusya v e Vichinsky, İstanbula gelmiş, Dış Bakanınızla görüşmüş! Hasan Saka, Boğazları ve Karadeniz vilâyetlerini kurtarmak için Kars ve Ardahanı Ruslara vermeği kabul etmiş!.. Bevin'in " güzel sözleri lm m """"""" irleşmiş Milletler teşkilâtının Güvenlik Konseyi ilk toplan^, tılannı yaparken bir yandın da Genel Kurul salonunda üye milletler temsilcileri tarafından nutuklar sovleiıiyor. Bu nutukların en mühimlerinden birini dun sabah İngiliz Dış İşleri Bakanı Be\in okudu. Bir kaç aydanberi İmparatorluk mukadderatını elinde tutan, bu itibarla yarınki barış mukadderatı üzerinde de temelli bir rol oynamak vaziyetinde bulunan İngiliz sosyalistleri. Bevin'in ağzından kendi dünya görüşÖyle anlaşılıyor M, Hasan Saka, İnlerini evvelki gun bir daha açığa vurgiltere ve Amerikanın Kars ve Ardahan mak fırsatına kavuştular. Birleşmiş Milüzerindeki Sovyet iddialarını kabul letler toplantısını açan Barbakan Attlee edebileceklerini, fakat. Boğazlara mütegibi, Bevin de barış meselelerile umumi allik Sovyet isteklerine asla razı olmıJ bayat seviyesi meseleleri arasında sıkı vacaklarını izah etmiş ve binaenaleyh, liversite Üniversite öğrencilerinin VMJ işi dünYurd <•• Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda dün nutuk söyliven Sovyet murahhası bir yakınlık görüyor. Çalışan insanlara teklif ettiği anlaşmanın milletlerarası kesin bir neticeye bağlanmıştır. Bu mak partinin bu husustaki düşünce ve tek Gromyko, fcıgilterenin Washington elçisi lord Halifax ile görüşüyor daha iyi yaşama şartlan sağlanamadıkdurumun aydınlanmasına çok yardim sadla saat 17 de Parti merkezinde, MUÍ lifleri gözden geçirildikten sonra muş ça, ilmî buluşlardan, teknik gelişmelerLondra 18 (a.a.) Bugün Birleşmişi cavuzlerin tekerrürünü önlemekte bütün edeceği hususunda İsrar etmiştir. M. Viterek neticeye varılarak bir anlaşm [illetler genel kurulunda Sovyet mu! milletlerin menfaati vardır. Buleşnıış chinsky, ihtiyatlı bir vaziyet takınarak Eğıti'n Bakam Hasan Âli Yu:e'ın baş imzalanmıştır. Bu anlaşmaya góre, Yun den ferdler hesabına faydalı yenilikler kanlığında; Parti Vilâyet idare heyet rahhas heyetinin başkanj M. Gromylcol Milietıprir, .=< j • başarılamadıkça. sadece politika ala bir nutuk söylemiştir. Gromyko demişvardır. ıış bir cevab veremeyeceğini ve ancak mez başkanı Alâeddin Tiridoflu, Vah vs isinin bir tesis suretile halli kararlaştıu [ l jıaatı nında "harcanacak gayretlerle devamlı tir i l : Milletlerin sinesinde büyük devletleri kur teklifi hükümetine bildireceğini Belediye Başkanı doktor Lutfi Kıt dar, rılmıştır. Tamamıle devletle] müstakil hukuk: . bir barış düzeni kurulamıyacairma inaküçük devletlerle karg karşıya koyma söylemiştir. Üniversite Rektörü Tevfik Sağlam, Hu bir mahiyet iktisab edecek olaa bu tesi, « Birleşmiş Milletler anayasasının ğa matuf gayretler hiç bir zaman ternıyor. «Şurasını unutmamak lâzımdır Anadolu ajansının nota: Icuk Fakültesi dekanı Sıd<ik Sami Onar, kurulduktan sonra kanunî organları ki, bir çok zorluklar, tevzi işinin mil eskimiş olduğu ve tekrar góaden geçi viç edilemez. Zira, Birleşmiş Milletler Anadolu ajansı yetkili makamlar nez Yüksek Öğretim Umura Müdürü Nec yurdlaftn' turalmasına, yaşatılmasına kem m el olmayışından, kötü iktısad rilmesi gerektiği hakkında şimdiden ba teşkilâtı ister büyük, ister küçük olsun dinde yaptığı tahkikat neticesinde yumeddin Halil ve Talebe 3irljği Başkan) ve idaresine aid projeleri hazırhyacakşartlarından ve içtimaî kargaşalıklar zı sözler işitilmektedir. Bu gibi İddialar, sulha &?ık butun devletleri korumak karıki haberin kat'iyyen asılsız oldudoçent Hıfzı Tımurun iştirakile geç vak hr. Parti tarafından idare edilen yurdgüvenliğin idamesi yolunda sağlam ve İçin kurulmuş bir teşkUâttır.> dan doğmaktadır. Bu da harblere ve ihğunu beyana mezundur. te kadar süren bir toplantı yapılmıştır larla, öğrencilere yardım 'teşekkülleri tesirli bir milletlerarası teşkilât vucude Gromvko, Moskova konferansmd tilâflara yol açmaktadır. Son bir baçnk getirmek için yalnız sözle değil, aynı zaToplantıda, Üniversite koirsyonu ile bütün mameleklerile birlikte bu tesis asır içindeki büyıik keşifleri gozonünde manda filen gayret sarfedea herkes ta genel kurul tarafından İhdas edileceği Arkası sahife 3, Sil 5 te ni umid ettiği, atom enerjisi kornişotutacak olursak, tabiatın bu büyük ninunun mı»»"'' 'metlerini kâfi derecede treni? bir esas1 üzerinden tevzi edemediğimizi, hayat, „» ¿«umuıaa Kara: SPriyesinin gerçekten umumî olarak . . ^ »uüiıaıc ve yeni te• Arkası sahije 3. Sil. 2 de yükselebilmesi için ijj bir nsul bulamawı dığımızı kabul etmek zorunda kalırız.» Birleşmiş Milletler teşkilâtı yalnız harbi önlemek çarelerini aramakla kalmamalı, çok defa harblerin 3sıl sebebi Bükreş 18 (a.a.) Rumen hükümeti olan içtimai haksızlık re iktisadi sefauç büyüklere, memleketi demokratlaşlet problemlerini çözmeğe bakmalıdır. A tırma hakkında yapmış olduğu vaidleri, «Bu bakımdan ekonomik ve sosyal konSon on beş gun içinde senrrmzde iştatbik mevkiine koymağa başlamıştır. seye terettüb eden vazife, acele bir vaAnkara 18 (Telefonla) Ege bölge lenen altı cinayetin uyandırdığı tesirler Kapatılmış olan millî köylü partisinin zifedir. İngiliz hükümeti bütün tecrübesinde tütün satışlarının hararetle de henüz silinmeden bir yedincisi bu semerkezi, partiye iade edilmiştir. Bakansini Ekonomik ve Sosyal Konseyin emvam ettiği ve piyasanın her tarafta he riye ilâve edilmiştir. Bu sefer de bir lığa yeni getirilmiş olan muhalefet üyerine tahsis edecektir. Buna karşılık, yecanlı olduğu gelen haberlerden anla çırak kalın bir demir ile ustasının beylerinin iştirakıle yapılan bir toplantı Hx de, kendi ekonomik re sosyal dava1 şılmaktadır. İlgili mahfiller piyasayı ve nini parçalamıştır. esnasında bakanlardan mürekJteb bir larımızın halline yardımı dokunacak ' olup bitenleri günü gününe taki'j etBeyaadda, Çar?'başı caddesinde, akomitenin tayinine karar verilmiştir. şejleri başkalarından öğrenmeğe hamektedirler. Belirtildiğine göre henüz Arkası sahife 3. Sü. 2 de zırız. Güvenlik Koosevi müdafaa bahkötümsenecek hiç bir vaziyet yoktur. ğızlıkçı sokağında 4 numaralı evde otusinde hayatî meselelerle meşgul olur ve Büyük alıcı durumunda olan Amerika ran seyyar kelleci Esad Şahin evvelki gece geç vakit ayni sokakta 1 numaralı Genelkurmay komitesi harb silâhlarını lılarla piyasada böyle çekişmeler olmatecavuze karşı bir araya getirir ve arası da gayritabiî sayılmamaktadır, ilgili dükkânına gittiği zaman zemin katındaki larında ahenk temin ederken, Ekonomik ler, piyasanın bugünkü durumuna dair mutfağında kellelerin kaynadığını fakat ve Sosyal Konsey, beşeriyet için bu kagelen haberler dolayısile şunu belirt çırağı Dursun Yenielmasın orada oî'nadığını görmüştür. Usta, bunun üzerine dar uzun zamandanberi bir yara teşkil mektedirler: sokağa çıkmıştır. Bu esnada bitişik kaheden fakirlik, sefalet ve hastalıkla müTütün müstahsilini memnun etmek vede iskambil oynıjan Dursun, ustalının cadele eder.» birinci derecede düşünülen meseledir. sokağa çıktığını görünce hemen dükkâAttlee'nin geçen gün söylediği nutkn Bununla beraber, Amerikalılar gibi bü na koşmuş ve tencerenin başına geçburada açıkladığımız zaman, barış ve Londra 18 ca.a ) Bugün Birleşmiş Arkası sahife 3. Sü. 2 de miştir. Az sonra yeniden dükkâna geMille:ler merkezinde aşağıdaki tebliğ emniyet bahsinde yeni bir tezle karşılen Esad Şahin çırağını görünce küfür vayınlnamıstır: laştığınızı görmüştük. Bu da Birleşmiş edip sdvmeğe başlamıştır. Ustasının büMilletlerden her birinin iç bünyesini ciran büyük elçisi, bu sabah, hükütün savurduğu küfürleri kendisine iade birbirine az çok yaklaştırmak isteyen, meti tarafından Birleşmiş Milletler geedince Esad Şahin «kells» yarmağa ypmilletleri sosyalist veya sosyalizan bir nel kurulunda ilen sürülecek olan merıyan satırı kapıp Dursunun üzerine iç politika etrafında birleştirme amaseleye müteallik teknik hususları müyürümüştür. Ustasının savurduğu bir iki nakaşa etmek üzere teşkilâtın geçici cını giıden bir tezdi. İlk olarak Attlee satır darbesinden tehlikesizce kurtulan sekreterini ziyaret etmiştir.» tarafından ortaya atılan bu düşünceyi çırak bu esnada eline geçirdiği muffak Bursa (Muiıa birimizden) Bursa Bayın Bevin evvelki günkü nutkile biraz Arkası sahife 3. Sü. 3 te levazımatmdan kalınca bir demiri olandaha işlemiş, ona aid kuruluş mekaniz belki de kuruldufundanberi bugüne kaca kuvvetile Esad Şahinin kafasına inmasının nasıl yürütülebileceği üzerinde dar görmediği muazzam ve hummalı bir *=«"uyor. nu dirmiştir. Darbe neticesinde ustasının bayındırlık faaliyetine sahne olmuş bu sanki bir bayındırlık uzun uzan durmuştur. beyni patlamış ve gene adam hemen lunuyor. Kış ortasında geceli gündüzlü Fakat hayat seviyesini her yerde artölmüştür. Bu vaziyet karşısında Dursun tırmak gayretlerile birlikte dünya em devam eden bu faaliyet, hemen Beyazıd merkezine giderek hâniyeti nasıl kurulacak? Bevin bu noktaLondra 18 (a.a.) Brıtanova'nm si diseyi anlatıp teslim olmuştur. Katil lan sözlerinin başında açıklıyor: «Artık fak'ayı şu şekilde anlatmaktadır: yası muharriri bildiriyor: mütecaviz bir zafer nidası veya kendi Iran hariç olmak üzere, Ortaşark mehatırasına dikilmiş bir abide bekleye< Ustam gece geç vakit seyyar tez| seleleri, önümüzdeki haftalar zarfında gâhı ile geldi; ben soyunup yatmıştım mez. O, balta ve iple anılacaktır. SadeBirleşmiş Milletler genel kuru.Li.ida mü kalktım kapıyı açtım Fitil gibi sarhoşce harb başladığı zaman mütecavizi him bir mevki işgal edecek gibi görün tu, bana dışardakı arabayı (tezgâh) içekanun dışı etmek değil, fakat ayni zamektedir. Suriye ve Lübnan temsilci ri almamı söyledi. Ben ise soytınuk olmanda harb alâmetleri belirir belirme* leri, İngiliz, Fransız anlaşması mese duğumu söyledim. Bunun üzerine sinirsüratle harekete geçebilecek bir teşkilât lesini genel kurula arzetmek niyetinde lendi ve elindeki satırı bana doğru savücude getirmek lâzımdır. Güvenlik o olduklarını bildirmişlerdir. Bu mesele rarmağa başladı. Ben de kendimi müsurette teşkilatlandırılmalıdır ki, bu harbden galib çıkan devletler tam bir belki de cumartesi günü adı geçen tem dafaa için elime geçirdiğim demir paritimad içinde inkişaf edebilsinler ve silciler kurulda söz aldıkları zaman ba çasını kafasına vurdum.> teşkilâtımız harb hazırlamaya matuf his mevzuu edilecektir. Katil, nüfus kâğıdına göre tam 15 yaher türlü şeytanî faaliyete gerçek bir ingiliz hükümetinin mandası altında undadır. Fakat kendisinin 1819 yaşlacevab teşkil edebilsin.» bulunan arazinin Birleşmiş Milletler rında olduğu tahmin edilmektedir. vesayetine terkedıimesi hakkımdaki tek Maktul ise 2830 yaşlarında bir genedir Fakat bu muazzam iş, öyle alkışlarla lif üzerine yapılacak genel müzakere re ani kararlarla başarılıverecek kadar Vak'aya savcı yardımcılarından Neferden sonra, Suriye meselesinin de ba kolay santimantalidir; «Şunu da belirt' his mevzuu edileceği zannolunmaktamek isterim ki, dünya bir anda değiştidır. Arab temsilcileri de ilk fırsattan isrilemez. Genel Korulun yapacağı iş, tifade ederek Filistin ve Trablusun, he üzerinde büyük küçük bütün milletlerin hangi şekilde olursa olsun, Arab dev müşterek gayret ve mütekabil menfaatletleri vesayetine terkedilmeleriui isti lerle bir arada inkişaf edecekleri zemini yeceklerdır. hazırlamaktan ibarettir.» Kudüs 18 (a.a.) Franoe Presse muhabiri bildiriyor: inanılır bir Ermeni kaynaktan çıkan bir habere göre, geçenlerde Istanbulda Sovyetler Birliği Dış işleri Komıse: muavini Vichinsky ile Türkiye Dıj iş leri Bakanı Hasan Saka arasında ga•,'et gizli bir mülakat yapılmıştır. Bu mülakatı Vichinsky teklif etmiş ve Ha san Saka da kendisini iki memleketi il giîendiren bütün meseleleri şahsan görüşmek üzere mütenekkiren Türkiyeye gelmeğe davet etmiştir. Ayni kaynağa göre, müzakereler üç gün sürmüj ve Hasan Saka, Kars ve Ardahan çevrelerini; Karadeniz ve Çanakkale Boğazlarile kendi memleketi olan Gürcü vilâyeti üzerindeki her tür!ıi iddiadan vazgeçmek şartıle Sovy e tí e r birliğine terketmek teklifinde bulunmuştur. tahsil gençliğini yord İşi hallediliyor „ . r.^ıvoıu »ermin yaptığı top Millî Eğitim Bakanının riyasetine! dün Parti merkezinde yapılan bi toplantıda kat'i kararlar verildi Bursa şehrinin çehresi tamamen değişiyor Tütün piyasası Eğede müstahsil sa tısların ağır gittiğin den şikâyet ediyor / aşçı çırağı da, kendisine küfür eden asını, bir demir na»r*r;ı su» ... Kapatılan partiler açılıyor? gazetelere izin veriliyor Vali Haşini îşean, bu tarihî şehri asrı bir belde haline getirmek üzere faaliyete geçti İran davası Konseyinde... Birleşmiş Milletler Zilzr*" •? >*»«H* w Ortaşark meselesi Lübnanın isteklerini destekliyeceklermiş Reşad Nuri Güntekinin GAZETEMİZ İÇİN Demek oluyor ki hayal kırıklığına uğramamak, ümidsizliğe ve cesaretsizliğe düşmemek, bir devrimi andırırcasına kısa zamanda en mükemmel bir bam hazırladığı büyük edebî eser NADİR NADÍ 1 Arkası sahife 3. Sü. 4 te Yarın neşre başlıyoruz Loncra 18 (a a.) Reuter ajansının diplomatik muharriri bildiriyor: Moskova radyosu dünkü yorumlarında, Suriye ve Lübnan tarafından, Ortaşark meselesi Birleşmiş Milletler genel kurulunda bahis mevzuu olduğu takdir Arkan sahije £ ¿ü. Ş fe a» Sovyetler, Suriye ve Lübnanın talebini destekliyecekler Cumhur Başkanımız Yunan Elçisini kabul buyurdular Ankara 18 (a.a.) Cumhur Bafkanı ismet inönü saat 16,30 da, Çankayadakı köşklerinde başka bir vazifeye tayini hasebile memleketimizden ayrılmakta olan Yunan Büyük Elçisi Ekselans R. Raphael'i, kabul buyurmuşlardır. Bu kabul esnasında Dış İşleri Bakanı vekili Nurullah Esad Sümer de hazır bulunmuştur, ı Her i* bitti, ura leğen örtüsüne geldi!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog