Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

RADYO ( Bugünkü Program j 7,25 Açılış Te program 7 30 Orkestra «erleri (Pl) 7,45 Haberler g.00 Orkestra eserleri (Pl.) s,30 Kapanış ve program 12,2i» Açılış ve plög'am 12,"ÎO Çe»ldll müzik rPl.) 12,45 Haberler 1,3,00 Radyo salon orkestrası (\ Fauchey Bolero 2 Romberg; Prens öğrenci opc^etüjden parçalar 3 Blzet Karmcn opErasınaan 3 ünctf perde ara müziği 4 Píaccone; Intermezzo 5 Placcone. Napoli gökleri) 13,3o Kapan.ş. 17,5? Açılış ve program l a , 0 0 Radyo Balon orkestrası f i Tchaikovsky' Sere. sacın valsı 2 Utszt., Aşk rüyası 3 Strauss Sanatkar hayatı 4 Mlclrell; Neş'eli eerenat 5 S^ede; Intermezzo) 18,30 Konuşma 19.45 Şarkı ve türküler 19,00 Haberler 19,20 Geçmişte bugün 19,25 Saz eserleri 19,45 tktoíad saati 20,00 4 sesli koro 20,15 Radyo gazetesi 20,15 Temsil 21,30 6erbest saat 21.4 5 Tarihi Türk müziği 22,15 Dans muzlgi CPlj 22,45 Haberler 23,00 Kapanış ve program. TURÁL ^ÖKSÜRÜK V ve BRONŞİTE KARŞI BÜTÜN ECZANELERDE DOLMA KALEMÍNÍZÍ 4 ŞEKILDE MUHAFAZA EDECEK MÜREKKEP BULMACA • •••••pi Si•••••••• ••••D • P l •••0 ••• • Si ••••••• • ••••• • D •••D ••••••• ••••D ••l • TOPTAN SATIŞ MAHMUZ SATIŞI Elimde mevcud 600 çift uzu vardır. Ehven X, Solveks nedir? 1. Tikonmaları önler ve mürekkebin muntazam akışını iemın eder. 2 . Yazı yazarken, aynı zamanda kaleminizi temizler. BİRADERLER SOLVEKS (Solvx) ihtiva eden ıs Belediye Sular İdaresinden: Senelik matbu evrak kapalı zarfla münakaşaya konulmuştur. Şartname levazım dairesinden alınabilir, ve numuneler görülebilir. istekli olanların teklif zarflarını 28 ocak 1946 pazartesi günü aat 11 e kadar Beyoğlu istiklâl caddesi Mayer binası arkasındaki idare merkezinde Yavrularınızın ve sizin nazik cildinizi Muamelât Dairesi Şefliğine vermeleri ilân olunur. <606) muhafaza etmek isterseniz. Mutlaka ¡3. Adı mürekkeplerin braktıklon tortuları e* rıfır. 4 . Yüksek osifli mürekkeplerin meydana getirdiği tahribatı önler. PARKER QUINK « madan önler. MÜREKKEBİ dolma kalem arızalarım başlaDolmo kafeminîzi koruyunuz . . . Dcrna, çabuk kuruyan ve kolayca akan Parker Quink ile doldurunuz. Bu mürekkebin her damlası, Parker kimya* çerlerinin ıcot eftığı, kolemkoruyon Solveks maddesini ihtiva eder. Eoldan saga: 1 içinde bulunduğumu» mevsimin tam civcivli zamanı 2 Japon şehirlerinden birinin halkından. S Durgun, karınca i eski dilde). 4 Çeviriniz meşhur Haramilerin sayısı olur> besleme. 5 Bir etiat takısının tersi, buyur etme, 6 Atfedersiniz İnsanın bir ihtiyacını karşılayan kap. 7 Boyun (eski dilde) > deniz İdmanı yapma vasıtalarından. 8 Frenk bayanı, bir yön. 9 Aldanan veya suya doymuş duruma giren, bir emir; Yukarıdan aşağıya; 1 Heyecan ve dehşet verecek şekilde. 2 Tekdir yeme. 3 Bir çok cinayetlerin başlıca sebebidir çeviriniz «bozma» olur 4 Şöyle böyle kıymetli süs taşlarından, bir edat. 5 Üstüste dizilmişin bir tanesi, kabil olma vaziyeti. 8 Bir *ıiat takısının tersi, bir bölgenin yıllık hava değişikliklerini' belirtir. 7 Çok yüz bulmuş 8 Hizmetimizi görenlerden, bir emir. 9 Lutui, Araavudların besası bu çeelddendır Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli K İ B A R Defne Sabunu kullanmalısınız. Asmaaltı No. 20. Telefon: 21526 ÜROLOG OPERATÖR • • % PARKER KALEM • KORUYAN SOLVÉKS İHTİVA MÜREKKEBİ EDEN YEGÂNE MÜREKKEPTİR. Dr. M. ALİ TEZSEZER1 İdrar yollan ve tenasül hastalıkları I mütehassısı. Cağaloğlu eczanesi ya I nında 30/4 Saat 920 ye kadar H İ ŞBB Eski Saray Doktora İ M 9 renkte bulunur • Her nevi kölem ve dolma kalemleri fçfn elverişlidir. A, Zeki Erataman ÇORLU: Kömfirpazan 25. Fakirlerden para alınmaz. Afyon Belediyesinden: Belediyemiz itfaiye teşkilâtı için 110 milimetrelik ketenden mamul 12 telli ve 24 atmosfer tazyika mütehammil ingiliz mamulâtı 300 metre hortum muhammen 950 kuruştan 20 gün müddetle açık «eksiltmeye konulmuştur, ihalesi 28/1/1946 pazartesi günü saat 15 te Belediyede Encümen huzurunda yapılacaktır. Talihlerin % 7,5 teminatı muvakkatesi olan 213 lira 75 kuruşu Belediye mutemedine tediye ederek alınacağı makbuzla ihaleye iştirak edeceğinden talihlerin muayyen zamanda Encümende hazır bulunmaları ilân olunur. (323) 'PTTIN" E İ K İ L İ E İ M İ E EİH A L ! • GİOİL ŞİA H A N E • | S | l İİL İ MİBİT R A M N|E T • U|L U M A PİB • 1 R • A|Ş A m K A H K A HİA [RE • D E •İRİAİL AİKİD E N i z • I 1 Yakalama müzekkeresi El rM . kadına zarafetinin ifadesidir. ET işlerinden evvel ve sonra eHermlri BORSA İstanbul Borsasının 17/1/946 (¡atlan Sapamı Londra 1 Sterlin 5,22 NewYork 100 Dolar 132, Cenevre 100 İsviçre Fr, 30,675 Madrid 100 Pezata 12,69 Stockholm 100 îsveç Kr. 31,13,25 KSHAM VE TAHVİLAT KREM NEVİN üe uğuşturarak bu zarafeti her zaman temin ve muhafaza edebilirsiniz. 1 Akçaabadın Haldendoz köyünden İst. da pehlivanlıkla tanınmış Ali Oğ. 1334 Dğ lu Ahmed Kızılkan (Kandemir) firar suçundan sanık. 2 Nığdenın Boz köyünden Mehmed oğ. 1316 Dğ. lu Ahmed Tekeli çiftçi olup As. ceza evinden kaçak. işbu iki erin yerleri bilinmediğinden As. C. U. K. nun 111, 112 gereğince yakalanarak As. Pos. 11020 Gebze Adlî Amirliğine teslimlerine üç gün sure ile Cumhuriyet gazetesinde ilânına 11 fl 946 gün 3000 sayile karar verilmiştir. Ad subay Ad. âmir E. Ozbay B. Atasoy 95559 ACIK Sudan ve rutubet ğazalardan arayıten îr.uhafaza edi nız. len bacakların de Sudan v« rutubetrisi düz ve gergin, ten muhafaza edılrençi normal ve miyen bacakların cazıbdir. ise derisi buruşuk, A T O M İ N I rengi anormal ve Çorab satan ma gayri cazibdir. Çorablar için orijinal ambalaj 100 er gramlık şişelerde Tel: 21421, Birinci Vakıf Han No. 40. Bahçekapı istanbul ARTTIRMA İLE TAHTA FIÇI SATILACAK Mahdud Mesuliyetti İstanbul Madenî Eşya Sanatkârları İstihlâk Kooperatifinden: Muhtelif eb'adda ve her hususta kullanmağa elverişli 110 aded TAHTA FIÇI açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. İsteklilerin malları görmek üzere Galata Kalafatyeri Uskufçu sokak 20 numaradaki Kooperatif deposuna ve arttırmıya iştirak için de 22 1 946 salı günü saat 14 te Galata Tünel Cad. Kardeşim So. 6 No.daki merkezine müracaatleri. H H B M B M H H B H i ^ B TEL: 41001 taHH^^H^BM^MB^H % I faUli Ikramijreliler Auı tatlı İstanbul ve İzmir kırtasiye depolarında saklı numunesi ve şartnamesi 1933 Ergani 23, 24, veçhile 4000 aded kâğıd sepeti yaptırılacaktır. Eksiltme 25 r\ '946 cuma günü saat 193S ikramiyen 20.95 20,95 Milli Müdaia» 21,10 21,10 10 da İstanbulda Beşiktaşta Hayreddirdskelesi sokağında Kırtasiye deposunda D. Yolu İkramiyesi Ö7J.0 98,15 yapılacaktır. D'. Yolu İkramiyesi IV 99,22 99,22 Gerici teminatı (720) liradır. (293) D. Yolu ikramlyeel V 100, 100, Tasarruf bonosu 97,25 99, % 7 faizli tahviller Nihayet uzun zamandanberi beklediğimiz İngiliz Sıva* . Erzurum I 19,00 19,00 Sıva» . Erzurum 27 20,80 20,90 1941 Demiryolu I 19,12 19,12 V1941 Demiryolu i t 20.06 20,06 1941 Demiryolu UT 19 59 19,59 Milli Müdafaa I 19,35 19,35 Milli Müdafaa n 23, 23, Milli Müdafaa m ¡0,40 20,40 marka ceb fener pilleri gelmiştir. Milli Maéafaa IV 19,29 19,29 HER YERDE BULUNUR. ájsadota Demiryolu Gnıpn: Tahviller 12 64, 64, HİSK seoedleri %$0 34, 84, HümeesU sened 46,75 45,50 Hisse Senedlerl Merkez Bankası 143, 143, 22 ocak 1946 salı günü saat 15 te umumi heyet toplanacağından bütün tş Bankası 14,70 14,70 azanın behemehal gelmeleri. r. Ticaret Bankası 4,60 A< Aslan Çimento 9,80 10 SARRAFLARDA ALTIN Evvelki Dünkü Gulden 34.45 34,60 Reşadiye 36,20 36,50 Külçe 5,31 5,35 «»¿azalarında Yaptırılacak Maliye Bakanlığından: HASAN ltrijat DEPOLARİLE b ü y ü k Kâğıd Sepeti satılır. NEOGAL UYUZ • Kasıntılarının M a ve C1LD 5000 Liralık Küçük Evler İnşa Şartnamesi u DEVALİTE 1 Belediye otobüsleri için kapalı zarf usulile 12600 teneke benzin alınacaktır. 2 Satın alınacak benzinlerin tenekesi 7 lira, hepsinin tahmini bedeli 88200 liradır. Yüzde yedi buçuk teminat akçesi «6615> liradır. 3 Eksiltme, ocak 946 ayının 29 uncu salı günü saat 15 te Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Şartname, Otobüs İşletmesi Müdürlüğünden alınabilir. 5 isteklilerin teklif mektublarını 29/1/946 salı günü saat 14 e kadar f Belediye Encümenine vermeleri lâzımdır. 490) Adana Belediye Başkanlığından: Tohatliyan Salonlarında 23/1/946 Çarşamba akşamı saat 20 den itibaren İstanbul halkının bir senedenberi dinlemek istediği 1 Binanın cephesi (7), derinliği (6), metre umumi sahası (42), metre karedir. ve arkadaşlarının ilk M Ü Z İ K L İ K O N S E R İ 2 Tabiî zeminden 0 50 santim temel üzerine 3 metre yüksekliğinde bodrum Fiatlarda zam yoktur. üzerine yapılacak bir kattan ibarettir. ^^B Masalarınızı evvelden tedarik ediniz. Tel: 44778. j ^ H 3 Binanın duvarları 0.25 kalınlığında birinci nevi tuğla üe islenecek ara bölme duvarları 0.15 kalınlığında tuğla olacaktır. 4 Tavanlar beton ve çatı ahşab olup üzerin* Marsilya yerli kiremidi 1 Bursa Mudanya asfalt yolu OJ000 0f 150 ve Bursa Gemlik konulur. 5 Banyoda küvet olmayıp mozaik kurna konulur. Zemin ve duvarlar çini yolu OJ000 0f300 kilometreleri arasındaki kısmın beton temeli, beton asfalt inşası işi 123837 lira 86 kuru; keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile ekşitkaplanır. meye konmuştur. 6 Hela alafranga veya alaturka yapılır. Lavabo konulur. 2 Eksiltme 8/2/946 cuma günü saat 15 te İl binasında toplanacak II Da7 Mutfakta maltız ve ocak tertibatı, çamaşır kazanı ve tabak rafları, dolabı imi komisyon tarafından yapılacaktır. Geçici güvenlik akçesi 7441 lira 89 kuruştur. yapılır. 3 Bu işin keşif, sendöpri, proje, fennî, (hususî bayındırlık genel şose 8 Kapı. pencereler, çam ağacından olup yağlıboya ile boyanır. Kapı aynav« köprüler fennî ve kapalı zarf usulile eksiltme şartnamelerile sözleşme modeli ları kontrplâktır. Döşemeler betondur. Bayındırlık Heyeti Fenniye odasında görülebilir. 9 Dahili sıvalar kum ve kireç harçlıdır. Harici sıva mürçtür. 4 İsteklilerin eksiltme günü bitmeden üç gün evvel fi. makamına mü10 Öndeki merdivenler mozaiktir. Camlar şeffaf ve yerli camdır. racaatle bu işi başarabileceklerine dair yeterlik belgeleri almaları gerektir. BENGÜ KÜÇÜK EVLER TAPI ŞİRKETİ 5 istekliler teklif mektublarile geçici güvenlik makbuz veya mektuAltıncı Vakıf Han GALATA. bunu, yeterlik ve 1946 yılı Ticaret Odası belgelerini 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre hazırlayıp mühürlü sarf halinde 8/2/946 cuma günü ihale saatinden bir saat evveline kadar H Daimî Komisyon Reisliğine teslim ederek makbuz alacaklardır. Postada zuhur edecek gecikmeler kabul edilmez. (545) Güzel Sanatlar Birliğinden: NUALLÂ GÖKÇAY Y E Bursa İlinden: İstanbul Belediyesi SEHİB Tiyatrom OT RANO De BSRGSRAO fSirano DO Berjerak) Yazan; Cdmond Rostand fürk;est 8. Esad SiyavusgiJ Teleiotit 4Í157 K I 6 M 1 K O M B DI A Y N A S I D E V O B A M S I 8 M I Bu akşam 2 0 , 3 0 da ÇİMENTO, KİREMİT ve TUĞLA FİATLARIMIZ Sivas fabrikamız mamnlâtı normal Portland çimentosu, trash çimento, kiremit ve tuğla satış fiatlanmız 1/1/1946 tarihinden itibaren indirilmiştir. t S A T I L I K EY Ankara, Hamamönü, Fidan So. 46 sayılı ve 255 M. 2, çok kullanışlı ev satılıktır. Fiatı 9000 bin liradır. Müracaat: Kadıköy Güneşlibahçe sokak No. 35 te Şükriye. I Normal Portland Çimentosu: 2Trash Çimento s 3 Marsilya Tipi Kiremit : Torba Depozitosu • ^ ° SATIŞLAR: Peşin bedelle ve fabrikada vagona teslim şartiledir. , Bir No. beı torbalar için tonda 15, N iu|ar ıo fi N in!ar da 5 uradır G O M A L A K A Hind Menseli Tabiî SÜMERBANK > s ° TOPTAN SATIŞ FİATI: 350 KURUŞ ¡teklilerin Bahçekapıda, Selâmet hanında 8/9 numaraya müracaatleri. •••^HBM^^HMİ Tel: 23483 ^^l^HHHHMMl^^Ha YERLİ MÂLLAR PAZARLARI Müessesesi Müdürlüğünden: Türkiye Demir ve Gelik Fabrikaları Mamulâlı Ahşab tesisatı yangından koruyan İ Z 0 L İT MARKA BOTA Alâkadar mütehassıs makamlarca tasdikli M Posta kutusu Galata 1556 H Sahib ve Başyazarı: NADİR KADİ Umumi neşriyatı idare eden Yazı işleri Müdürü: HİKMET MÜNİF ÜLGEN Cumhuriyet Matbaası Bedelle birlikte peşin alınır. Müesseseye aid bez torbalar evvelce ilân edilen şartlarla geri getirilirse depozitoları aynen geri verilir. 1/1/946 tarihinden sonra eski fiatla yapılan satışların farkı müşterilerin alacağına yazılacaktır. Daha eski tarihle parasını yatırıp da henüz çimentosunu alamamış olanlar da yeni Hatlardan faydalanır. NOT: Trash çimentomuzun bilhassa yol, tünel, köprü, ne'jn inşaatı ile alçıyı muhtevi zemin suları içindeki inşaatta normal Portland çimentosundan üstün evsaf bulunduğunu değerli alıcılarımızın dikkatlerine sunmayı ödev biliriz. Müessesemize müracaat edenlere her hususta izahat verilir. Kısa Tel Adresi: ÇİMENTO SİVAS Tarsus Belediyesinden: Atatürk caddesinde 2. 2A kapı numaralı sesli sinema binası ve içindeki makine alât ve edevat ve demirbaş eşyasile birlikte 2490 sayılı kanuna göre şartnamesi mucibi 8/1/946 gününden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile arttırmıya çıkarılmıştır. Muhammen bedeli (75) bin lira olup muvakkat teminatı (5) bin liradır. ihalesi 28 ocak 946 pazartesi günü saat 15 te Belediye Encümeni salonunda yapılacaktır. İlân ücreti, ferağ harcı ve bütün masraf alıcıya aiddir. Teklif mekruhları 28 ocak 946 pazartesi günü saat 14 e kadar Belediye başkanlığına verilmiş olacaktır. (383) SAF NAFTALİN Satışları yalnız müessesemizden yapılacaktır. Toptan mal almak istiyen sınaî müesseseler ve tüccarın numune görmek ve satış şartlarını öğrenmek üzere Sümer handaki müessesemiz merkezi satış servisine müracaatleri açıklanır. Perakende satışlar bütün mağazalarımızdan yapılacaktır. SÜMERBANK ÇİMENTO SANAYİİ MÜESSESESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog