Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

TEKNİK FOTO HARİKASI «DUOPHOTO» Reprodükdon ve otomatik tap makineleri geldi. Glase makinesi, künetleri, eczaları ve teferriiatile orta boy modelleri 379 lira, büyük modelleri 585 liradır. Ayrıca muhtelif eb'adda hassas fotoğraf kâğıdlan, çok ucuz fiatlerle makine alanlara verilir. KİM GENÇ Tuzla Çayırova Teknik BahçıGörünmek istiyor? vanlık Okulu Müdürlüğünden: Okulumuz İçin numunesi üzere 150 takım haricî elbise ve 150 aded gocuk diktirilecektir. Kumaş ve harca okuldan verilerek yalnız tire ve düğmesi dikene aid olacaktır. Elbisenin muhammen fiatı 775 ve gocuğunki 570 kuruştur. Açık eksiltme 22/1/946 salı günü saat 10,30 da Çayırovadaki okul binasında yapılacaktır. İsteklilerin eksiltmeden evvel Okul Muhasebesine yatıracakları 151 lira 32 kuruşluk ilk teminat makbuzu, yeni yıl Ticaret Odası vesikası veya ruhsat unvan tezkeresi ve 2490 sayılı kanunun tayin ettiği diğer vesikalarla birlikte resmî bir daireye bu neviden en az 3000 liralık bir işi iyi bir şekilde başardıklarına dair referansla eksiltmeye gelmeleri. Numune ve şartname cumartesi ve pazardan başka her gün okulda görülebilir. Okula gelmek için Haydarpaşadan yalnız 7,15 treni vardır. (132 Hariciye şef muavini, sıtma mücadele doktoru, saha doktoru, bakteriyolog ve iki eczacı alınacak TEKNİK FOTO: CEMAL IŞIN HB İstanbul: Bahçekapı tramvay durak yeri karşısı No. 6. • • • Edirne Erkek Sanat Enstitüsünden: Miktarı Fiaü Eksiltme şekli Çeşidi 60000 Tane 30 Kapalı Ekmek (Belediye tipi) 3000 Kilo 440 Sade yağ 5000 » 160 Pirinç (iyi) 4000 > 160 Koyun eti 7000 . 80 Sığır eti 80 Ton 49,50 Zonguldak kömürü 20 > 68,70 Kok kömürü 1000 Kilo 220 Açık Gündöndü yağı 3000 . 60 Kuru fasulye 6000 , 35 Pautes 50000 Tane 8 Yumurta 7000 Kilo 40 Süt 6000 » 55 Yoğurt 3000 . 160 Kuzu eti Beyaz sabun 1000 » 180 Yeşil sabun 1000 » 145 Meşe odunu 50000 • 3,50 Enstitümüzün 1946 malî yılında ihtiyacı olan yukarıda çeşid ve miktarı île fiatları yazılı maddeler 2490 sayılı kanun gereğince hizalarında gösterildiği şekillerde 12/1EM6 gününden üibaran eksiltmeye konulmuşlardır. İsteklilerin 28;1'94S pazartesi günü % 7,5 teminatlarile beraber saat 14 te Edirne Erkek Sanat Enstitüsüne gelmeleri, kapalı teklif zarflarının ise gene o gün bundan bir saat önce aynı yerdeki komisyona teslim etmeleri ilân olunur. (337) Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi } Müdürlüğünden: Müessesemiz Sağlık Koruma servisinde aşağıda kadro tahsisatları gösterilen barem harici münhallere 1 hariciye şef muavini, 1 sıtma mücadele doktoru, 1 saha doktoru, 1 bakteriyolog, 2 eczacı alınacaktır. İsteklilerin hizmet müddetleri ve son aldıkları aslî maaş veya ücretleri gözönünde bulundurulmak suretile kanun ve mevzuat hükümlerine tevfikan tesbit edilecek ücretlere göre aylık ücret verilebilecektir. Bundan başka her ay ücretinin takriben yüzde yirmisi nisbetinde prim ve senede biri fevkalâde ve diğeri temettü olmak üzere iki maaş nisbetinde ikramiyeden de istifade ettirilecektir. Müracaatlerin en geç 15/2/1946 tarihine kadar nüfus tezkeresi, tahsil vesikası, sicil hulâsası ve halen bulundukarı vazifeden ayrılmalarında . bir mahzur olmadığına dair alacakları muvafakat mektubunu havi bir dilekçe ile Karabükte Müessese Müdürlüğüne müracaatleri. (534) Kadro tahsisatı: Genç Hayvanların cild huceyrelerinden istihraç ve " Biocel" tabir edilen yeni kıymetli ve cildi ibya eden helas»; meşhur bir cild mütehassısı tarafından keşfedilmiş ve şimdi penbe renkteki Tolulon kremi terkibin? karıştırılmıştır. Bunu her akşam kullanınız, siz uyurken cildinizi besler «e gençleştirir. Her sabah daha genç uyanınız Gündüzler için (Yağsız) beyaz renkteki Tokalon kremim kullanınız. Cildinizi beyazlatup kadife gibi yumuşatır. Bu baıit tarzı tedavi sayesinde her kadın 10 sene kadir gençleşebiiir. Açık Arttırma İle Eski ve Müstamel Tiftik Hararı Satışı Tiearet Ofisi Umum MüdürliipMü! ¡ 1 Ofisimizin İstanbulda Sultanhamamında kâin deposunda mevcud 4822 aded eski ve müstamel tiftik hararı üst üste ve tane itibarile oldukları yerd teslim ve hali hazırlarile açık arttırma ile satılacaktır. 2 Sözü edilen hararlar hergün saat 9 1 2 arasında depoda görülebilir. 3 Açık arttırma İstanbulda Yeni Valde handa Ticaret Ofisi Satış Müdürlüğünde müteşekkil komisyonca 22/1/946 tarihinde sah günü saat 15 te yapılacak ve talihler bu arttırmaya aid 1000 liralık inanca akçesini ayni gün saa' 11,30 a kadar iş veya Ziraat Bankalarına Ofisimiz namına yatıracaklar ve makbuzların ikinci nüshalarını satıştan evvel satış komisyonuna ibraz ve tevdi edeceklerdir. 4 Her türlü resim ve harçlar alıcıya aid olacaktır. 5 E d e edilecek olan fiatlar haddi lâyık görülmediği takdirde Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6 Açık arttırma ile satılan hararlar uhdesinde kalacak olan kimse bımiann bedelini ihale tarihinden itibaren 48 saat zarfında ödeyecektir. Ödemediği takdirde depozitosu trad kaydolunacaktır. ' Mallar ihale tarihinden 7 iş günü zarfında depomuzdan çekilecektir. 7 İşbu ilanımızın birer sureti Ofisimiz Umum Müdürlüğünde, İskenderun, İzmir ve Mersin Depo Şefliklerinde görülebilir. (236) Kırklareli Sulh Hukuk Yargıçlığından: Kırklarelinin Karaca İbrahim mahallesinden polis mütekaidi Abidin vekili avukat Ali Rıfkı Kiper tarafından Akalar mahallesinde sakin Mustafa kızı ismet Affan ve Haticehatun mahalleBüyük istifadeli ve çok kelepir sinden Rahmi Önder ve Akhisarm Ca™"i miikebir mahallesinden Hanife vekilleri avukat İbrahim Hakkı Baykut ile Adalet aleyhlerine açılan izalei şüyu davasının yapılmakta olan oturumunda: Lira Davaya iltihak edilen davalı Adalet Galata, Ömerâbid han 2 nci kat No. 23. Telefon: 42368 namına çıkarılan davetiyede gösterilen 300 Hariciye şef muavini adreste bulunmadığı ve davetiyenin bi300 Sıtma mücadele doktoru lâ tebliğ iade edilmiş olduğundan ika1 Yapılacak iş: Ceyhan ilçe merkezinde P. T. T. binası inşaatı ile sıhmetgâhının meçhul bulunmasına binaen hî ve elektrik tesisatı. 260 Saha doktoru adı geçen Adalete davetiyenin ilânen 2 Eksiltme, kapalı zarf usuliledir. Bankamızın. 1945 yılı hissedarlar genel heyeti toplantısı idare kurulu &a tebliğine ve muhakemenin 22/1/946 gü300 Bakteriyolog (iç hastalıkları) 3 Keşif bedeli 232418 lira 01 kuruştur. rarile 7 şubat 1946 perşembe günü saat (14.30) da İstanbulda Yenipostane arka nü saat 9 a bırakılmasına karar verildi4 Muvakkat teminatı 12870 lira 95 kuruştur. şef aauavini sında Aşircfendi caddesinde 37 No. U îmar hanındaki banka binasında âdiyen ğından işbu ilânın nesri üzerine muay5 Isteklilerce tam takım keşif evrakını 11 lira 62 kuruş mukabilinde yen günde duruşmaya gelmediği veya Ankarada P. T. T. Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Müdürlüğü ile Tstanbulda P. yapılacaktır. 300 Eczacı bir vekil ile de kendisini temsil ettir T. T. Umumî Depo Ayniyat Muhasibliği ve Adana P. T. T. Bölge BaşmüdürToplantıya girmek için mezkur tarihten en az bir hafta evveline kadar 260 Eczacı mediği takdirde hakkında gıyap ksrar' lüğünden alınır veya görülebilir. gerek asaleten ve gerek vekâleten (yüz elli) hisseye sahib olanların hisse senedittihaz olunacağı ilân olunur. <T 471 6 Isteklilerce bu işe girebilmek için 100,000 liralık tek bir bina yaptıklerini bankaya tevdi ile karşılığında makbuz almaları rica olunur. larına dair resmî dairelerden alınmış vesika ile kendileri mühendis ve mimar olmadıkları takdirde bu inşaatın mes*uliyetini deruhde edecek bir mühendis veya mimar göstermeleri şarttır. 1 İdare kurulu ve murakıb raporlarının okunması, 7 İhaleye girecek İsteklilerin İhale gününden bir gün evvel Seyhan Ba2 Bilanço ve kâr ve zarar cedvelleriuin incelenerek idare kurulu üyeHastahk'mm yındırlık Müdürlüğünden vesika almaları lâzımdır. lerile murakıb zimmetlerinin ibrası, 8 Bu işe girecekler kanunî vesikalarla teklif mekruhlarını havi ka3 1945 yılı kazancının dağıtılması şeklinin tesbiti, Ticaret kanununun 361 inci ve şirket statüsünün 39 uncu maddeleri gepalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Adana P. 4 Müddeti sona eren idare kurulu üyelerinin yeniden seçimi, verilecek reğince Konya Elektrik Türk Anonim Şirketi hissedarlarını fevkalâde olarak T. T. Bölge Başmüdürlüğü ihale komisyonununa vermiş bulunacaklardır. huzur hakkının tayini, murakıb ücretinin onaylanması, 9 ihale 31 ocak 946 perşembe günü saat 15 te Seyhan P. T. T. Bölge 15/2/1946 cuma günü saat 10 da Konyadaki şirket merkezi binasında toplangeçirir. ^HMH 5 İdare kurulu üyelerine nizamnamenin 39 uncu maddesi gereğince malarına Jdare meclisince karar verilmiştir. Hissedarların sahib oldukları hisse Başmüdürlüğü binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. verilecek mezuniyet. İstanbul Asliye Dördüncü Ticaret 10 Bu işin demir ve çimentosu (demir 12 ve daha yukari kuturlu) senedlerini içtima tarihinden yedi gün evvel şirket veznesine usulü dairesinde atıracaklardır. Mahkemesinden: 945/86 idare kontenjanından verilecektir. 1 Erol Bekerin talebile Avadis 11 Postada vaki olacak gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. (306) Ruznameye dahil İşler aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir: Haçaduryan tarafından tesellüm edil1 1945 senesi kâr ve zarar hesabları hakkında idare meclisi ve murameyen ve halen istanbul Tahtakale Tekıb raporlarının okunması. lefon sokak 25 No. lı ardiyede bulunan 2 1945 senesine aid bilanço, kâr ve zarar hesablanıun tetkik ve tasdiki, 1 Aşağıda adları, forma ve baskı sayılan yazılı istatistiklerin tab'ı işi Kalküta malı, tek kırmızı kolonlu, 120 3 1945 yılı kârlarının tevzii sureti santimetre boy ve 0,70 santimetre eninaçık eksiltme ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 4 İdare meclisile murakıbın ibrası, deki bej bin aded"yeni çuvalın 19/1/ Muhammen forma Baskı 5 Ticaret kanununun 441 inci maddesindeki hükümlere ve şirket sta946 cumartesi günü saat 10 da mezkur sayısı sayısı tüsünün 39 uncu maddesi gereğince şirketin feshine ve tasfiyesine ¿nahalde açık^. arttırma^ ile toçtan satısı 1 Kütübhaneler ve müzeler istatistiği 8 800 müteallik hususatın görüşülerek karara bağlanması. yapılacaktır. 2 Meslekî ve yüksek öğretim istatistiği 14 1500 Keyfiyet ilgililerin malumu olmak üzere ilân olunur. 2 Mezkur çuvalların adedine 1873 Orta öğretim istatistiği 14 1500 190 kuruş takdir edildiğinden yukarıda 1 İdaremiz ihtiyacı için satın alınacak 100 ton pirinç kapalı zarfla eksilt4 İlk öğretim istatistiği 14 1500 meye konulmuştur. Bunlardan ilk öğretim istatistiğinin 16 sahifelik beher fonnası İçin 160 yazılı gün ve saatte tamamının %75 ini bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. 2 Muhammen bedel 108,000 lira, muvakkat teminat 6650 liradır. lira ve diğerlerinin beher forması için 175 lira fiat tahmin olunmuştur. 3 Satışa iştirak edecekler muham 3 Bu işe aid şartname ve mukavelename projeleri Sirkeci, Haydarpaşa, % 7,5 hesabile muvakkat teminat vesikası verilmek lâzımdır. Ankara, Adana, Malatya veznelerinden ve Ceyhan, Eloğlu, Diyarbakır Sevr, saks, tablo ve marketeri amatörlerine hatırlatırız ki bu pazar 2 Eksiltme ocak ayının 28 inci pazartesi günü saat 15 te İstatistik Genel men bedellerin 7c7,5 nisbetinde pey akistasyonlarından (270) kuruş mukabilinde temin edilebilir. çesi göstermeğe mecburdurlar. günü mevsimin mühim satışı Ortaköyde olacaktır. 19/1/946 cumartesi Müdürlüğü binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. Bu babdaki şartnamenin komisyon kâtibliğinden istenmesi lâzımdır. (385) 4 Muayyen günde satış tutarının 4 Eksiltme 24 ocak 1946 perşembe günü saat 15 te Malatyada 5 ind İşletme gazetelerinde tafsilâtı okuyacaksınız. binasındaki komisyonda yapılacağından teklif zarflarının ve yarım kilo %75 ini bulmadığı takdirde ikinci ihadan az olmamak üzere ikişer numune ile o gün en geç saat 14 e kadar leye 24/1/946 perşembe günü saat 10 da makbuz karşılığı komisyona verilmesi veyahud vaktinde komisyonda budevam edilecektir. lunacak şekilde iadeli taahhüdlü olarak posta ile gönderilmesi. (87) 5 Miktarı yazılı çuvallar hakkında daha fazla malumat almak istiyenlerin Cumhuriyet alanında belediyeye aid eski su deposu yerinin 2490 sayılı Trakya ve Çanskkaledeki elektrik tesislerini kontrol ve düzenlemek îeîn stanbul Asliye Dördüncü Ticaret Mahkanuna tevfikan şartnamesi mucibi 8/1/948 gününden itibaren 20 gün müddetle merkezleri Tekirdağ ve Edirne slmak üzere ihtisas mevkili, seksen lira aslî kemesi Başkâtibliğlne müracaatleri ve ve kapalı zarf usulile arttırmıya çıkarılmıştır. talihlerin muayyen gün ve saatte Tahmaaşlı iki yüksek elektrik mühendisine ihtiyaç vardır. Muhammen bedeli (8) bin lira olup muvakkat teminatı (400) liradır. İsteklilerin gerekli belgelerile birlikte 15 şubat 1946 cuma gününe kadar takalede Telefon sokak 25 No. da hazır ihalesi 28 ocak 946 pazartesi günü saat 15 t e Belediye foıcümeni saloTrakya Genel Müfettişliğine yazı ile başvurmaları ilân olunur. (623) bulunmaları lüzumu ilân olunur. (575) Satılacak mal Çam azman nunda yapılacaktır. Miktarı 66676869717273 numaralı İstiflerde mevcud cem'an 1 Hân ücreti, ferağ harm vesair masraf alıcıya aiddir. Teklif mekruhları SATILIK MOTOR • 585 adede denk (427,471) M3. çam azman 28 ocak 946 pazartesi günü aaat 14 « kadar Belediye Başkanlığına verilmiş olaGazojen veya mazotla çalıştırılMahal ve mevldi 3 üncü bölge Banaz istasyonu son deposunda caktır. (384) masına müsaid 40 45 beygir Muhammen bedeli 108 liradır. kuvvetinde tamire ihtiyacı olmıTllç teminatı Her istif ayrı ayrı satılacaktır. % 7,5 hesabile 3462 Hra yan Crosley markalı bir motor 52 kuruştur. ehven fiatla satılıktır. MahmudMüddeti 15 gündür. Elektrik alçak ve yüksek tansiyon malzemesi alınacaktır, isteklilerin şartElinde bulunanlar, Fincancılarda 29 No.ya müracaatlerl Tel: 22497. paşa Handan Han, numara 7 ye İhale şekli Açık arttırma suretile (597)' nameleri aldırarak 17 şubata kadar tekliflerini yapmaları. müracaat edilmesi İhale tarihi 28/1/946 pazartesi günü saat 15 te İhale yeri Devlet Orman İşletmesi Uşak Müdürlüğü binasmda Gayri menkul satışına aid 1 Yukarıda cinsi yazılı 585 adede denk 427,471 M3 çam azmanı açık Gemlik İcra Memurluğundan: 46/244 arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Türkiye İş Bankasına 26 bin lira ve 2 Buna aid şartname Ankara Orman Genel Müdürlüğünde, Afyon, Esmasrafa borçlu Gemliğin Umurbey köAmbalaj islerinde çalışmak üzere işçi kızlar aranmaktadır. İstekli1 Kartalda yangın yerinde yaptırılacak yol tesviyesi ve onarma işi yünden Ali Rıza varislerine aid tapu kişehir, Kütahya İşletme Müdürlüklerinde ve 2 nel, 3 Öncü Banaz Bölge Şeflerin Yenipostane caddesi Atabek Mağazası yanmda Temelli Han 9 nunin birinci kısmı kapalı zarf usulile ve vahidi fıat esası üzerinden eksiltmeye nun aralık 926 gün ve 24 sayısında ka liklerinde, İşletmemizde hergün görülebilir. 3 Talihlerin ihale gününde evrakı musbite ve ilk teminatlarile komismaraya müracaat çıkarılmıştır. yıdh 230 M2 eb'adında olan Gemliğin yona müracaatleri. (379) g. Keşif bedeli c23630» lira «77> kuruştur. Hanıküye mahallesinde kâtn sarkan yol. 3 Eksiltme 4/2/946 pazartesi günü saat 15 te Kartal Belediye Encü garban kumsal, şimalen Mehmed ve meninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. halen Mustafa ve İbrahim Karsak, ce4 Eksiltme şartnamesi ve buna ekli evrak Belediye Fen Şefliğinden nuben yol ile mahdud ve tamamı bin İlk bedelsiz alınabilir. lira muhammen kıymetli arsanm 16 seİhalenin Tutan teminatı Ratı Miktarı 5 Eksiltmeye girebilmek işin isteklilerin usulü dairesinde «1772» lira himde 12 sehmi 21/1/946 tarihine müBelediyemizde açık bulunan 50 lira asi! maaşlı kimyagerliğe gıdaî tahliA. kuruş kilo Lira günü Saati Lira c21» kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Belediye Fen Şefliğine «tatil sadif pazartesi günü saat 1516 radde Cinsi 30 30000 100,000 2250 30/1/946 salı 11,30 lât yapabilecek sertifikalı yüksek bir kimya mühendisi alınacaktır. İcabında digünleri hariç» üç gün evvel müracaatle ehliyet vesikası almaları şarttır. Bu ve lerinde Gemlik icra dairesinde açık Ekmek 570 34200 Sade yağ 6000 2565 30/1/946 sah 15,30 ğer dairelerde de munzam vazife almasına müsaade edilecek olan b u gibi evsikayı almak için isteklilerin mühendis, mimar ve fen memuru olmaları veya arttırma ile satılacağı, o gün sürülen 140 16800 1260 5/2/946 sah 11,30 safı haiz kimselerin Yüksek ve Sosyal Yardım Bakanlığı nezdinde tayin mua12000 böyle bir fen adamile işin sonuna kadar teşriki mesaî ettiklerini tevsik etmeleri pey muhammen kyımetin % 75 ini bul Koyun eti meleleri tekemmül ettirilmek üzere evrakı müsbitelerile birlikte Belediyemize 135 8100 6000 ve bu işe benzer 10000 liralık bir iş yaptıklarına veya bu işi yapmağa ehil madığı takdirde ikinci arttırmanın. 31/ Pirinç müracaatleri ilân olunur. (492) 65 2600 4000 olduklarına dair Nafıa Müdürlüğünden alınmış ehliyet belgesi göstermeleri 1/946 perşembe günü ayni saatte icra Nohud Kuru fasulye 60 5000 3000 şarttır. edileceği ve tellaliye, tapu, ferağ harr 1300 Yeşil mercime k 65 2000 6 İsteklilerin teklif mekruhlarını eksiltme günü olan 4/2/946 pazartesi cı, ihale karar pulunun müşteriye aid Patates 35 3500 10000 günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Belediye Encümenine vermeleri olduğu ve daha fazla malumat istiyen Kuru bamya 750 250 1875 lâzımdır. Postada vuku bulan gecikme kabul edilmez. (287) lerin 946/244 numaralı dosyamızdaki Bulgur 55 3000 1650 şartnameyi görmeleri ve ihale günü 5/2/946 salı 15,30 Muhammen Geçici 22025 1652 müşterilerin % 7,5 pey akçesiyle mürakıymeti teminatı Cinsi ve mevkii caat eylemeleri ilân olunur. (532) 1 Polis Enstitüsü ve Kolej mevcudunun 946 akçeli yılı içinde alınacak Lira Kr. Lira olan ve dört kısımda şartlaştırılan 10 kalem yiyecek maddesi 2490 sayılı ka276 00 Beşiktaş, Yenimahalle, eski Hallaç, yeni Kalas sokağın21 nunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş cins D O R TO B da, eski 4 numaralı 46 metre murabbaı arsanın tamamı). fiat ve ük teminatlarile eksiltmenin gün ve saati yukarda yazılmıştır. Galatada, Emekyemez mahallesinin Porsuk sokağında Müessesemiz Çiçek Şubesi ihtiyacı için kapalı zarf usulile 100 aded dana 234 3114 00 2 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeleyeni ve taj 7, 9 numaralı 261 ada, 6 parselde kayıdlı satın alınacaktır, Muhammen bedel 12000, ilk teminat 900 Ura olup ihalesi 28/1/ rinde yazılı belgeleri göstermeleri gereklidir. ahşab evin tamamı (yirmi senelik taviz bedeli dahil) 1946 pazartesi günü saat 11 de müessesede toplanacak Satmalma komisyonunda Şişli Btfal Hastanesi 3 İsteklilerin zarflarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona veryapılacaktır. Kanunî teklif mektubîarı belli günde saat ona kadar komisyona Hasköyde, eski Abdüsselâm mahallesinin eski Cezayirli 10 DAHİLİYE MÜTEHASSISI 131 40 meleri şarttır. verilmelidir. Şartnamesini görmek istiyenler her gün müesseseye müracaat yeni Bademlik sokağında, eski 13, yeni 63 numaralı 657 Ankara Cad. No. 15. Tel: 20189 4 Fazla bilgi almak istiyenlerin Polis Enstitüsü Müdürlüğüne müraedebilirler. (3S7) arşın murabbaında arsanın 1/3 hissesi. caatları. (336) 65 Gümüşsüyü mahallesinin Bolahenk ve Timsah sokağın861 50 da eski 18 taj 13 numaralı 728 ada, 13 parselde kayıdlı 51 metre 69 santimetre murabbaı arsanm 5/6. Ortaköy, Mecidiye mahallesinin Pişmişoğlu Salkım so250 00 1 Lâledere bölgesinin Lâledere havzasında (20,000) adede muadil kağında eski 36 mükerrer, yeni 18 numaralı hanenin (1000) metre küp ve Burhaniye havzasında (30,000) adede muadil (1500) metre 4/12 hissesi. küp damgası yapılmış kavin ve meşe maden direğinin kesim, tomruklama, istif 14 Hasköyde, Sütlüce mahallesinin Kombarhane caddesinTahminî Ek 176 00 ve nakil işi açık eksiltmeye konulmuştur. İhalenin gün ve saati Miktarı teminatı fiatı Erzakın cinsi Tutarı de eski 24, yeni 158 numaralı kalaycı dükkânı ittisalin2 Kesim, tomruklama işi beher metre küp için (100) kuruş nakil ve Kilo Kr. Lira Kr. de bulunan üç tarafı yol ile çevrili 22 metre murabbaı Lira isHf isi T.âlf.r!ore ipin (220<n kuruş Burhanive havzası için (2250) kuruştur. Acele Satılık E m l â k l e r FERDİ ŞELEK TÜRK EMLAK BÜROSU Türkiye îmar Bankasından: J Seyhan P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünden: Görüşülecek işler: I I [DE DERMOLİV U Y U Z ve D E R I I Ha « Konya Elektrik Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden: Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Eksiltme ve İhale Komisyonundan: Devlet Demiryolları İşletme U. M. den: PİRİNÇ ALINACAK Malatya İşletme Komisyonundan: E S K İ E Ş Y A Yüksek Elektrik Mühendisi Alınacak Trakya Gene! Müfettişliğinden : Tarsus Belediyesinden: Devlet Orman İsletmesi Uşak İsletme Müdürlüğünden: BİR KALENDERE İHTİYAÇ VARDIR İzmir Belediyesi Eshot Umum Müdürlüğünden: Kapalı zarf usulile inşaat eksiltme ilânı Kartal Belediyesinden: İŞÇİ KIZ ARANIYOR Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: Kimya mühendisi alınacak Balıkesir Belediye Başkanlığından: Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Mirkez Hıfzıssıhha Müessesesinden: Kemal Saraçoğlu Kapalı zarf usulile ve açık eksiltme suret ile erzak alınacaktır Serîye Harran Sağlık Samurları ve Nalband Okulu Müdürlüğünden: Yalova Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog