Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

AMCABEY lü=ü VE BÎR YOLCU!.. Elektrik sayıcılarıı değiştirmekten ne Ve eğer bu dünyaya bir da Artık bir degıl ıkı ayag m Bir meyva mesela bir ar Hatırlı da çukurda Amcabey! Her gu ha gelmek alnımıza yazıldıysa ne mud olarak gelsem elin ayılarına gelsem, sonunda gene tekaudlıik sefere bir Boğaziçi vapuru olarak num postacıyı gözlemekle geçi olavım diye düşünüyorum kadın yem olmak var . var Hulâsa, gel bayım ne ihtiyarlığı var ne olarak gelsem eh tabancalı bir şaşırdım .. yor , tekaudluğu!. kocaya düşmek var! Küçük hikâye A s r Kızla ı a r.. ız Nakleden: A. Hidayet Reel dans etsinler biz de bir parça lâf ata I larına oturmak zorunda kaldılar Her rız Havatlarmaa J k defa Raıfe e Samı ıkısı de uzgun ve iştahsızdı Her ıkısmın hanın nazarları tek nokta ustuncıe, aynı de kalblerını bir pençe sıkıyor, ruhlainsan üzerinde birleşti Nıhad gerçekten rını bu* cendere tazyik ediyordu erkek güzeli çok yakışıklı bir delikanDirseklerini masaya dayayıp başını lı mat bir ten geniş omuzıar dalga ıkı elinin arasında uğuşturarai çorba dalga koyu kumral saçlar uzun ve uç tabağının içine dalgın ve perişan bakları kıvrık kirpikler derinden bakan makta olan Samıha bırd°n yerinden menekşe gözler geniş bir alın fakat kalktı Raıfenın boynuna atılarak hunacaba kafasının ıçı nasıl' Orada dor gur hungur ağlamaya başladı. Bir tarafgun bir zıhın mı kıvrak bu zeka mı tan hıçkırıyor bir taraftan da 7 var Huyu, tabiatı ne âlemde Uysal mı Ablacıgım, artık dayanamayacağım 0 sert m ı Hele ruhunun sırrı bakalım tahammül edemıyecegım nasıl çozulup açılacak sevgı&reüe hırslı Diye mırıldanıyordu Raıfe kara gözlemı yoksa kayıdsız m ı ' rinde huzun ve keder damıaları sorau Ne var kızım ne oldun' Nıhad bir S^ıngı Samıha ile oynarsa Ablacıgım seviyorum, Nıhadı sevibir tangoyu Raıfe ile adımlıyor, hiç bir havayı kaçırmadan pistin uzerınlekı yorum O vakit Raıfenin nazarlarındakı mermahşer kalabalığının arasında her birini yılankavi ustaca figürlerle kayJırıp do hamet ve şefkat izlen ansızın sıandı Deli mısın .ıız, diye bağırdı. Onu laştırıyordu Buyuk Karaşın delıkanlıım her eh ben seviyorum ve emnım ki o da beni seviyor çunku dans ederken bu auybeline dolanışında ürpertiler içinde gusunu bana kaç kere rumuzla anlattı. Aradığımı nihayet buldum Ya bana da aynı şeyi yaptı ise Dıve düşünüyor iuc.uk sarılın ken Zannetmem öyle bile olsa ben sedi gog'ile gencin gogsunun her karşılanin buyugunum sevmek ve evlenmek sışında sırası benim Ne güzel delikanlı! Hayır ne kanunlarımızda ne de Takdırıle baygınlıklar geçırıjordu âdetlerimizde böyle bir şey yok Bu Çunku Nıhadm yuzu ve bedeni ne kadar mutenasıbse ruhu da o ka hususta tercih Hakk» yalnız Nıhadındır O zavallı galiba çok perişan ve mudar normal huyları ve tabıatlerı de ne yapacağını o kadar hoştu Tatlı konuşuyor, ruk e tereddıd bir vazıyette savuruvor bununla beraber vaktinde bilmiyor ikimin birden se jor galiba Sıkıştırırız, açıkça f i i n i ı sojlean' susmasını biliyor düşündüklerim sukut Raı'e bir dakika duşundu Sonra içinde belirtmeği de pek ıyı bıhvordu. Olmaz, dedi Öyle olmaz, bak ak* * * Raıfe ile Samıha o ane kadar sade bir lıma ne geldi eğer sen de razı olursan anadan bu babadan dünyaya gelmiş ol bu ışın ondan kouv hal çaresi yoktur Mesela ma arı ıhbarıle degıl aynı düşüncelere Yazı mı tura mı diye para atacız ayrı zevklere sahıb olmaları bakımınBen yan tarafını tutuyorum dan ye ıdıgerınden ayrılmaz birer arka Peîi ikimizden birinin Nılııdı daştılar Aralarında tek bir tek g zlı kapaklı nokta yoktu Her şeyi açık ki b kaybetmesine karşılık oteM ne koZcle konuşurlar soğukkanlılıkla münaka nacak' Hah hah bunu düşünmedim mı şa ederler ve mutlaka tatlı ve hayırlı bir neticeye ulaştırırlardı Baba a^ına sanıyorsun, babamın tek vansı o olacak dükkân1 ar apartı karşı savgılı, evlerine mallarına ıraa Hanlar, hamamlar larma bağlı idiler Allah gecnden ver manlar ona kalacak' sin Muharrem Bey gözlerini yumar Raıfe Je Samıha var kuvvetler le kolyummaz bu taraftan ona ağlarlarken o larını açıp yemden sarmaş oolaş oldubur taraftan da hanları hamamları a lar Fakat bu sefer ağlamıyorlar hıçkırpartımanları ve bankadaki nakdi eshamı nvyorar Bilakis kahkahadan kırılıyohiç sızıltıya meydan vermeden kolayca lardı taktım edebileceklerin» kamdılar Fakat o geceden itibaren Kardeşlerin 3IR ÎK1 SATIRLA birbirlerine karşı olan durun^n tama C mıle deg stı Raıfe de Samıha da kendi Sibirya geceleri kabuklarının iç ne kıvrılmış birer mahGeçen dünya harbinde Çar ık Rusyas n n luka döndüler E kıden bıroırlerımn odalarma gidip uykularından feda ede gizil teşkilatı Ohrana nin eline düşüp 81 blryanın en ücra köşele İne sürülen b r rek sabaha kadar konuşurlar f kır fıkır Almanın orada geç re ;t İşkence es ar e gülüşürler ayrı yaşadıkları saatlerde rrücadele dolu tüller ürpertici hasa n hatta dakikalarda geçen o'a/ları en kü canlı sal neler halinde anlatan S birya çük tafsilatına va'mcıva kadar yekdi Geceleri adındaki Ut&b Berka b K tabevl ğerine anlatırlardı Simdi ba vazıvet tarafından neşredilmiştir Burada yalnız bu eraları devam etmek şöyle dursun bırbır erin g 1 Almanın başından geçen maçeş dil yde ajnl zamanda Sibl yanın r den çekiniyorlar kaçınıyorlar yemekte lerindekl insanların ve hayvanların ne se ve salonda mecburen karşı karcıya kal Kİ de yaşadıklarını ne gibi İhtiyaçlar al dıkları zaman bile ağızlarını açm<ı>tan tında tabiat İle mücad le ettiklerini anlat ihtiraz ediyorlar durmadan düşünüyor maktadı ibrahim Be kalb taralından di lar ellerine bir ¿itap bir gazete alıp o llmize çevıl en bu güzel k tabı okuyucu a m u z a hararetle ta^siye ede iz Güze bil kıır gibi görunuvorlar Arasıra sıkıldık kapak içinde 24S sahiie tutan kitabın Ii larına üzüldüklerine delalet eden ahUr atı 200 kuruştur oflar çekiyorlar sonra bırd°n yerle inLâle den fırlayıp kalkıyorlar gidip edalarına Yepyeni telli bir eser v en romanlarını kapanıyorlardı fcuyuk bir zevkle okuduğumuz romancı İç İşleri Bakanlığından: 1 Bakanlığımızca 1946 yılımın şubat, nisan, haziran, ağustos ekim aralık aylarının sonlarında yayınlanacak olan (Yönetim Dergisi) nın basılımas: eksiltmeye konulmuştur 2 Eksiltme kapalı zarfladır 3 Tahmin edilen bedeli forması 125 liradan 12060 liradır 4 Geçici teminatı 904 lira 50 kuruştur 5 Eksiltme 29/1/946 salı gunu saat 15 te Bakanlık Levazım Mudurlugunde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır 6 istekliler bu işe aıd şartnameyi Bakanlık Levazım Müdürlüğünden alabilirler 7 isteklilerin teklif mektublarını kanunen gerekli belgelerıle eksiltmenin yapılacağı gun eksiltmeden bir saat evvel komisyona vermeleri gerektir (378) "• alıba yirmi sene kadar oluyor Tıpkx bugua.iu gibi soğukça bir kış kşamı tanınmış mübadillerden ve seret erbabından Serfiçelı Muharrem Beın zevcesi Şadıye Hanım ilk çocuğunu unvaya getirdi Hastanenin misafir oasında neticeyi çarpıntı ve heyecan erısnde beklıyen Muharrem Beye lujdeyı ulaştıranlar onun sevineceği erde yuzunu buruşturduğunu görünce acırdılar Muharrem Bey memnun olmayışının eoebını açıklamak zorunda kaldı Ben dedi şöyle tosun gibi erkek \lad umıd ediyordum Tanrı bana kız önderdi Ama methettiğiniz kadar guelmış, şırınmış kaç para eder Ne se buna da şukur hamdolsun kazasız »elasız savuşturduk ya Eh kımbılır >elkı de Cenabıhak ikincisinin oğlan olnasını munasıb görmüştür' Bunun alını Raıf yerine Raıfe koyalım da, oteasıne Allah kerim' Ne yazık ki bu buçuk yıl sonra, ıhk >ır yaz gecesi sabaha karşı Şadı>e Haıım ikinci bu kız çocuğu dana doğu du Muharrem Bey için başlangıçta yeni bir ıajal kırıklığı yaratan bu hadise araJan dört beş gun geçer geçmez çok aıkh bir facia daha meydana getirdi padıye Hanım lagusaük hamma'ina utuldu Kırk derecenin üstünde aeşler içinde çupınarak gözerim dünyaya yumdu Muharrem Bey eşinin jlumıle sade onu degıl bir daha evenmege cesaret edemezse erkek ev[ad sahibi olmok uımıdını de ebediyen kaybeckvorru Karısının cenız°sını janaklanndan aşag ya sızan goz> asimle tak b ederken etrafındakilere Barı dıjordu mübarek bir oj,l an dngursa>dı da o>le gıtse>dı Ne ı^e kader böyle im ş kazaj a rızadan ba^ka çare var mı 9 Bunun da adını Samıh koj tısk nı> etinde ıüım ne yapalm samıha ol s un' Yirmi sene dile kolay' Fakat yıldırım hızıle ne çabux geçti O b rer ırı de\e kuşu yumurtası kadar yumu caklar nasıl da buyuvup serpı ıverdıler Ikısı de bir boyda bir vu"udda. kusurs z bir endam ince bir bel muntazam bacaklar yalnız Raıf»de lüle lüle ku gunı sıvah saçlar bu A.cem ressamının fırçacından çıkmış gibi Şirin varı kışlar ve onların altında ıkı damla kara elmas Samıha sanki bir Betty Grable başından om ızlarına kada» sarsan pıatın sarisi bu deme Koyu ela aozl°r n u«tunde ayva tüyleri letafetinde ve zarafetinde ince bu er tuy çızsısı Serf çelı Muharrem Beyden soz açıldı mı konuşm* her kımm agzmda nıbajet bulursa bulsun mutlaka şu cümle ile biterdi Eh Allah için mes'ud adam Bir yandan han hamam dukxan çiftlik er ve apartıman! Obur yandan ayın on do du gibi ıkı güzel kız' Yalnız ne var ki zavallı Mjnvrem Be\ın bir ayağı çukurda evlendiği zaman biz delikanlılık çaaına henaz g n yorduk O kıranta bu adamdı Bugün aşağı yukarı her hald* altmışında var Para rahat hepsi ıyı ama gel gele im yüreğinde esaslı bir kaygu daha var Bu fanı dunjadan çakılıp gitmeden kız larının mürüvvetini görmek kendi e cegızıle onları başgoz etmek1 Hevhat ne Raıf° ne de Samına oralaıda degıl buyugune de kuçugune de yüksek mühendislerden kurmay subaylardan, ikinci Dünya Haromın sivrilttiği genç tüccarlardan yığınla talıb var Ama Serfıçeh zengin onlardan her bı rım ayrı ayrı odasına çağırıp da izdivaç bahsim açtığı zaman yuzune guluverıyorlar A babacığım, diyorlar vallahi neniz böyle bir şey düşünmedik O vakit Muharrem Bey kaşlarını ça tar*k gözlerim açarak ısrar ediyor Iyı hoş evladım lakın bir gun npsıl olsa bu ıs olacak' K ıçuk sarışın biraz mancub ezılıvor buzu uyor fakat buyuk karaşın serbest erkek tabiatlı bu gun vuc ıdunu d mdık tatup başını DU tarafa egdı dudaklar n¡ bir kenara kaydırdı Baoacıgım oedı Senin anhyacagm aşkı bekliyorum birine tutulmak ıstıyoıum' *** Daha aralık ayının başmdanbeı bir hazırlık bir hazırlık ıkı kız karaeş vucudlerıne sımsıkı yapışık göğüslerinin dekolteleri köşeli eş birer tuva et vaptırdılar Yılbaşı gecesi dog ısu Taksim gazinosu da pek nezih pe< temiz bir kalabahsla dolu ıdı Münasebetsiz, cadaloz kimse yoktu Beyaz krep satenler içinde Raıfenın bugdayunsı Sarrıhanm zambagımsı vucudlerı bin hafif kumlu otekı som mermer Yunan heykelleri gibi güzellikte yekdıgenle yanşı\o lardı Bir aralık Muharrem Beyin ta Selâ nıkten askerlik arkadaşı RadovMelı bagırsakçı islam Bey yanında iri yarı bir delikanlı ile cıkagelmez mı» Size ağabeyimin oğlu Nıhadı tak Oze idare akarlarından istasyona yakın ve deniz kıyısına (490) metre murabbaı arsa üzerine betonarme olarak inşa edilmiş alt katında ıkı dükkan bir kıraathane bir lokanta iki ufak oda uç kurnalı bir banyo dairesi uç gozlu hela ikinci katında on beş oda uç duşla banyo ayrı ayrı hela uçuncu katında on dört ocU ıkı duşlu banyo ayrı ayrı uç he'a ve aynca bir kule odası ve ıkı koridoru olmak üzere bir tavan arası ile bir miktar bahçebi bulunan otel binasının mülkiyeti kapalı zarf usulıle yemden satışa çıkrılmıştır Binanın tahmin bedeli (220 000) lira ve geçici teminatı (16 "=00) liradır ihale bedelinin birinci taksiti peşin yanı on beş gun içinde dıger ıkı taksiti a tışar ay ara ile uç taksıte ödenecek ve para tamamen ödeninceye kadar bina özel idare ramına bi'ına derecede ipotek edilmek şartıle ferağ o unacaktır Teklif mekruhları ihaleden bir «aat evvele kadar kabul edileceği ve ihalenin 7 2 946 gunune raslayan perşembe gunu saat 15 30 da II Encümeninde yapılacağı ilan olunu*(498) Balıkesir Valiliğinden: Fatih Kıztajı caddesi 2"? numar da o ı kuvucımuz Niyazi Ozansoy yazıyor I tVaJctfle ElektIk şirketi tarafından elek | trik Bayıcıları için gerek e lerde ge ek e dükkânlarda ve müess»seleme muay en bi>tr gösterilmiyor bunların t c i j k bak nı aan mahzjru o m yan h»r nangl bir ma lıalle konmasına müsaade ediliyordu P zirr e lmlzQeki aayıcı da böyle bir durumJa. idi ve şlmdiyo kadar bulunduğu nokta ns bl z ir ne de müessesenin şikâyetini muc b 0 muştu Son al nan bir karar mı clblnce bütün aboneler nezd ndekl sayıc ların giriş kap sının hemen vakmma n kledllmesi U e nlyor Biz de bu loteğ! yerine getirmek lvl nlj etile hareket ettik Başvurd ıgumuz mü teahhld elektrikçi nakil İşinin ancak 1 (. 1 ra 1 e kabil olacağını söyledi şimdi size orarım bu parayı her hangi bir memur yalrud o ta halli bir aile bil tahtada nasJ tedlve edebilir' Tabii diğer bir çokları gibi biz de 1= taubul Belediye ne bağlı Elektrik İdaresi ula İs ğlnl yerine getiremediğimiz için e lekt lt,lmlz kesildi ve karan M a kaldık E T T Uaresi bütün sayıcıların g rt kapısının yak nina nakledilmesini İste mekle ne gibi bir faydalı ga e taklb edljor bilmiyoruz Acaba sayıcıyı okumaya gelen memurlarının yorulrnamaları ve vasit kay tetmenıeleri mi* Başka bir şey hat r T 7a gelmiyor Böyle küçük yahud İdarenin he nüz açığa vurmadı&ı büyük bir menfaat •en hangisi kasdecj miş olursa olsun nakil İşi hiç o mazsa e eitrlk malzemelinin bo la tığı ve ucuz ad gı b r zamana tehir e dilen ez miydi? Her halde bizim vazijet e bir çok aboneleri olan Elektrik İdaresinin bu meseleyi ya talik suretlle yahud c a başka bir kolaylık go termek yolu Ue h ¿. mızı karanlıkta bırakm yacak bir şe ; de ha letme=Inl ârm e menfaati adına bir hak olarak İstiyoruz > *•> * Ordu Defterdarlığından: 1 ıkı oda bir salon orta katta bir salon uç oda tahtan! bir mutfak ve bir oda ve bir salon bu kiler alt karta bodrum ve sarnıç müştemilatı ve banyo ve sureti havı dört katlı hane maa arsanın tamamı 2/1/946 dan itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarfla arttırmaya kondu 2 ihale 1 2 946 cuma saat 10 da Ordu Defterdarlığında yapılacaktır 3 Muhammen bedeli tl2000> on ıkı bin liradır 4 Teminat «750> liradır 5 Şartnameyi görmek ıstıyenlerm Ankara istanbul ve Ordu Defterdarlığında görebilirler 6 isteklilerin tayın edilen müddet içinde muracaatlen ilân olunur (271) (•Okuyucularımızdan Şevki) lmzaslle şu mektubu a dik Beyoglanda Parmakkapıda Emgen apar t maninin kap smda bundan b r müddet evvel bir kahve ocağı açrrış ve mese den Maliye Tahsil şubesini de haberdar e t j ş tim A>nl zamanda Belediyeye de haber verrrek lcab ediyormuş Ben bunu bllml yordum ve bllmemekl ğ mln ce asını d i çektim Çünkü üç dört gdn sonra me merula* gelip kahve ocağını kapadılar Bir aydır her ne gibi formalite yapmak lâ^ım sa onu yapmak ve diğer cezail şekilde mü keUefiyetleı varsa onlara da katlanmak şar. tile maişet vasıtamın faaliyetine müsaade cdJlre»sl İçin Belediyeye hemen her gün dilekçe İle başvurup duruyorum Fakat kimseye derdimi din etme o e muvaffak ola mıyorum ilgililerin dikkatini çekmenizi Hazineye aıd Ordunun Taşbası mahallesinde kâin 172 metre fevkani rlra ederim > *** Vurmak, fakat ayni zanatıda dinlemek lâzım degıl m ı ' Türkiye Kömür Safcş ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden: Derbendbucagının Maşuklye köyünden okuyucumuz Y Onçer yazıyor Buğday ekim zamanında ben de tarlamın bir dOnüm kısmına buğday ekmek İstedim Köy odasında köylüye tohumu nasıl 1 İçladıklarını sordum Birisi kireç bula:ına göztaşı kan tırarak tohumu bu nun İçinde ıslatmak lâzım geldiği fikrini 1 eri sürdü Miktarını anlamak İstedim bl lemedl Öteden bir diğeri yalnız göztaşı kâfi geleceği mütaleasında bulundu Der Ziraat memurlarımızın köylülere manevî yardımlarda bulunmaları lâzım! Linyit Köftıfirîi Satışı Garb Linyitleri işletmesi Müessesesinin Linyitleri saüşa çıkarılmıştır a Soma Değırmısaz, Tavşanlı işletmelerinin PARÇA Linyit kömuru b Kuruçeşme Unkapanı, Üsküdar ve Kadıköy depolarımızda müşterinin vesaitine yuİOenmiî olarak teslim Tonu 30 Lira c Butun ihtiyaç sahihlerine fabrikalara ve kömürcülere motorde veya depoda tamamen serbest olarak verilir d Satış yeri Yeni S o Ico Salonu 3 üncü kat 1 No.h oda ? G A L A T A (14831) Afyon G. Savcılığından: Kesim, nakil Yapılacak iş Kandıranın Ç Mahal ve mevkii Kayın gurgeı Miktar ve emsi Beher kentali Muhammen bedeli w o7 5 hesabıle ilk teminatı 31/8/946 Müddeti Açık eksiltme ihale şekli 25 ocak 946 t ihale tarihi izmit işletme Díale j e n 1 Yukarıda ems ve miktarı yaz me ve Kumcağız deposuna nak 1 \e ıstı 2 Buna aıd şartname Ankarada Adapazarı Geyve Karasu v« izmit Orm Orman Bolce Şefliğinde görülebilir 3 isteklilerin ihale gününde evi yona muracaatlerı Devlet Orman İşletmesi 1 Afvon Cezaevinin 1/1/946 tarihinden 31/12 946 tarihine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı beheri 750 gramlık olmak üzere en az 85000 en çok 90000 aded ekmek kapalı sarfla eksiltmeye konmuştur Adedi Muhammt 2 ihale 22 1/946 salı gunu saat 15 te C Savcılığında teşekkül edecek Cınsİ Ln komısvon tarafından yapılacaktır 182 500 45 3 Tahmin edilen bedel 23400 lira muvakkat teminat % 75 hesabıle Ekmek 1 İzm r Cezae\ r n ortalama 5 C 1750 liradır 4 istekliler ihale gunu olan 22 1 9¿6 tarihinde saat 14 te teklif mek eıcmek ihtiyacı kapalı zarfla eksıtmege men bedeli ve geçici tem mat mıktan 3 tublarını komisyona vermiş olacaklardır 2 Ekmek er tek tıp ikinci nevıc 5 Postadaki gecikmeler nazara alınmaz 3 Şart'aşma her gun izmir Cu 6 Şartname hergun Afyon Cezaevırde görülebilir (527) ornegı alıraoılır Muazzez Tahsin Berkandın Lâle adlı son 4 Eksi tme 29 1/1946 <=a'ı gunu Fakat bir gun babalarının evae bu omanı çıkmıştır Karilerimize hararetlo daire* nde vapıhcaktır lunmadığı bir gun sofraya yalnız baş a =lye ederiz 5 isteklilerin bu kabil işarın cırır ve'ikalanle birlikte teklif zarfları 1 Yeşil toy fener ve sis dudugu m«vk nde 902 lira 89 kuruş ke,ıf tutarında ine kadar korr syon balkan! g na vermt kuyu kazdırıİTiası ışı 6 şubat 1946 çarşamba gunu saat 11 de Tophanede eski Mohasebe binas nda bulunan Alım Satım Komisyonunda pazarlıkla S Ü M E R isteklisine ihale edı ecektj: 2 isteka er bu işe aıd kagıdlan Yapı Şubesinde görebilirler 1 3 istek uerm pazar 1¿ gününden tatil guipen dışında en az yedi gün önceve kadar Gerel Müdürlüğe başvurup ehl yet be gssı almaları lâz mdır Derneğimizin 1810 metre haricî telefon tesisatı için 4 istek uer 67 ıra 71 kuruş geçici gjveimeyı ya rarak ehliyet belgesi ve Müessesesi Mu gemici güvenme makbuzıle beraber belirli gun ve saatte pazarlığa gırmeK Muessesemızce hususi için komisyona başvurmalıdırlar (620) İzmir C. Savcılıi Devlet Denizyolları İşletme U. M. İlânları IZILAY İstanbul Deposu Direktörlüğünden: YERLİ MALLA YÜZ ÇİFT BÜKÜLMÜŞ KAPALI BRONZ TELE ihtiyacı b u l u n m a k t a d ı r P T T Müdürlüğünce tanzim edilen şartnameye uygun evsafta olması ve mezkur idarece kabul edilmesi şartıle b u k a d a r teli satmak ıstıyenlerın Depomuza muracaatlerı Kendir ve Keten Sanayii TÜRK AHONİM ŞİRKETİ MECLİSİ İDARESİNDEN: HAVLULARI, BC CİBİNLİK v Ewe c° kadastrosu yapılan Çatmamescıd Yahyakâhya Suun Harbiye Bostan Teşvikiye Inoru Vışnezade Muradıje Bedreddm Emekyemez Mueyyedzade Bereietzade Ömer Avnı Gutıu^suyu Hac r^ mı Kemanke? mahallelerinden tekemmül etmıyen muhtelif gayrımentulleri bu kere tesbıtlerı ikmal edıerek 2613 No lı Kadastro Kanununun hükümleri mucibince aşka eed\ellen mahalle muhtarlıklarına ve Müdürlüğümüz divanhanesine asılmıştır Bu maidare ıreclısının 17 1 1946 tarihli ıçtımamda şirketimiz ortaklarının =e ha < °r d a h i n d e vaktıle >ada ro c u yan mıyan gavr meı ul »ahıb er nın bu= nel k umumi heyetinin sureti adıyede içtimaa daveti karar altma almm ştır askı cedveılerım görerek itirazları olanların ıkı ay zarfında Taksimde SıraselvıTicaret Kananım un 361 mcı ve dahili nizamnamenin 49 uncu maddesine ler caddesinde 48 No da Beyoğlu Kadastro Müdürlüğüne muracaaJerı lüzumu tevfikan 18 şubat 1946 tarihine müsadif pazartesi gunu saat 15 te Galatadakı (600) ilan olunur Manhaym hanının 3 uncu katındaki şirket merkezinde aşağıdaki ruznameyı müzakere etmek üzere içtimaa davet olunur En az (5) h sseye malık hissedarların içtima gününden bir hafta evveline kadar şirket merkezine veya mulı bankalardan birine hisselerini tevdi ederek 1 Bursa Belediye hududlan dahilinde Çakırhamamı önünden Çelıkmukabilinde duhul ve varaka an almaları ve toplantıda bulunamıyacak his epalas Atatürk koskune kadar olan Bursa Mudanya asfalt yolu 016852(901 kilometreleri arasındaki 1216 metrelik, yanı 31878 metre murabbalık cadde darlarm da nızamnarıerrızm 59 uncu maddesine göre d ger ortaklardan kimi kısmınım bıeton ve tar makadam temelli 5 santim kalınlıgırda beton asfalta vekil edece^erse bı d rmelerı lüzumu ılın olunur Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünden: Butun mağazalarımızda serbest olara ıstıjen perakendeci esnafa toptan ña hanın birinci katındaki ToDtan Satış (Satılık İstanbul Defterdarhğındai No C İ N S İ Bursa Belediye Başkanlığından: tahvili inşası ışı 243477 lira 32 kuruş keşif bedeh üzerinden kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur 2 Eksiltme 7/2/946 perşembe günü saat 15 30 da Bursa Belediyesi binasında toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır 3 Geçici güvenlik akçesi 13423 lira 90 kuruştur Bu para Belediye muhasebesine yatırılacaktır 4 Bu ışın keşif hususî ve fennt, bayındırlık genel şose köprüler fenni ve kapalı zarf usulıle eksiltme şartnamelerde sözleşme modeli Belediye Fen işlen dairesinde görülebilir 5 isteklilerin eksiltmeden 3 Bun evvel Beledıve Başkanlığına muraca 1 2 3 4 Beyoğlu (Galata) Sul Hurma So en eski 18 yeni 9 kapı sayılı maa hiasesı 52151 698 Fatih (Sanatya/) Kasa matya Cad 1144 ada 3 yen 42 kapı saM i 36 M 55100 5799 Fat h Hacım jhıdd n Ma eski 21 e«kı ve yem 31 n°n 60 M2 arsa 52301/2145 Kad koy (Yeldegırmenı) Meclisi idare ve murakıb raporlarının okunarak 1945 senesi bilanço ve heUzunhafız So 193 ada sablarınin tetkik ve tasdıkJe idare meclisi ve murakıbın ibrası Muk yeni 50 kapı sayılı Temettuatm tevzii Yukarıda yazılı gayrimenkul er aç Nizamnamenin 27 ncı maddesi mucibince vazifeleri hitam bulan iki idare isteka bulunmadığından 12/1 946 dan it meclisi azasının yerlerine yeniden aza ıntıhabıle idare meclisi azalanna mıştır verilecek huzur hakkının tayini istekli erin geçici temırat makbuzl 1946 senesi için murakıb ıntıhabıle verilecek ücretin tayını 946 tarihin» kadar komisyona fazla bil 51114 61 RUZNAMEİ MÜZAKERAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog