Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Dış Bakanımızın Birleşmiş Milletler Kurulundaki nutku Baştarafı 1 inci saht/ede , etledir Lı Turıuje kendini can ve gonulden bu tam nsaii ı^bırııgı, iman ve dürüstlük eserme vakfedecekür.» Türk murahha' nın nutkundan sonra üaş^an saat 18 de oturtuna son vermiş tır Bevın'ın söylediği nutuk Londra 17 (a a ) Bu s^bah Gc^eî jTuxxu toplantısında soz alan Mr Be\ın ingiliz harb kabmesi uyesı sıfatue devletler arasındaki görüşme er v« oiferansl ardan bugünkü E leşmıj M¿1'*» er toplantısına kadar butun tedricî ge ışmelere ı§ ırak etmlj olduğunu söyletmiş ve dem ştır ki « Baı«ın şafağında bu bıiyük mıleLer top ulugu, haram en kara guıuermdeKi um dlerın bir tahakkukudur I s ı l ı z ve Ajnerıkan hükümet eri a asırda yapılan top antılar At antii benameainin dogmasın* ımiân vemıştır Daha sonra Mosıcovada ge el guliK hakkındaki demecin neşrini mumcun kılan dıger toplantılar ounu}tur > Mr Bevin sözlerin* îoyl« devam etmiştir « Harb gitgide daha yıkıcı bir mahiyet almaktadır Ancak atom harbini mikrob harbini vesaır kor> nç harb usul erini bulıram ş olsaydık bile, harbi kanun dışı kılmak ve bu te?k âtı Vıunak gene de vazifemi* oiurdu. Fakat şunu da be ırtmes isterim ki dünya bir anda değiştirilemez. Genel Kurulun y pacağı iş üzerinde buvuk kOçuk bütün mılletlerjı müşterek gayret ve mü tekabll rrenfaaJcle bir arada inlcşal edecekleri zemini hazırlamaktan ibadettir» Bevm b mdan sonra demiştir ki c îdin olursa olsun tecavüze karşı alınacak tedb rlenn tehirli olmasını te•nın uğrunda gerekli bütün ¿ruvvetı sermeye ve malzemeyi sağlayabilmesi çın, her üye memleket bütün mesuliyeti tamamıle deruhte etmelidir işte bu s»bebledir ki Ingıliı hükümeti Müttefik Genelkurmay şefleri tarafından harb içinde elde edilmiş olan tecrübe erln BırlejTiış MJletler Teşkilâtına verılebunesı icın gu\ enlik kurulunun idaresi atında bir asker! genelkurmay komitecinin teşekkülünü meserretle selâm a m n adir ilmî ke^er n kontro u ra dair l ı r plân hazırlamakla muvszzaf bir atom komisyonunun teşekkülü nü de mcnmınhıkla kars hyoruz.> tün meşalelerimizi hava1 e edip tarafımızdan hiç bir gayret sa~fedilmeksizin bir hal tarzıma varmasını beJijecegimJa müphem ve şahsiyetsia l>ir irúessese değildir BirleşnJg MJletler hepimizin, bütÜD milletlerin ve hangi kıtada okursa olsun bJtun memleketlerin bir da> anısı eseridir Bu başkalarının değil, bizim er birLnlzm, aJnya vayandajı niatile 5 Laa \e güvenliğe karaşjraj; için sar fettiğimiz müşterek gayret saje^ind" e'de edilmiş olan eaerimlzdir» \r Bevjıin nutku bir alkış tufanile denizciliğimizde ısı Başvıa'ka'eâen devam başlamağı 5 yıl sonra} a bırakabilir Buna d \ ceğımız yok. Fakat mevend lersaneyı biraz daha takvıje ederek, şehir hatları yapıklarını ve şilepleri memlel el mızde inşa ettınıek hnsusn da on plana alınmalıdır Esasen, bir >uzer ve bir de tas havuz yaptırmak fikri, birinci bes yıllık programa dahildir Tan kızak, yarı havuz olarak knllanabfleceğuniz bu taş havuzun, hemen insafına T)a«îanır \e Istenfml tersanesinin Gazi kop<asünden Haskoye kadar uzanan genis sahasında, evvelce hazırlanmış olan plânlar üzerine bir kaç kızak da kurdurnlnrsa her iki tasavvuru, birbirine mnvazı oîprak vurbrup gerçekleştirmek, pekala mümkün olur Bövls yapıldığı tekdrde İnşası urun yıllardanben düşünülen, fakat çok para istediği ve ba"ka engel ıer de ortaja çıktığı için, bir türlü hakü~t olamı>an yeni ve mükemmel tersane yapılıncaya Kadar memkketlnıı'in gemi sanayiinin de temeli atılmış o^ur Mevcud tersanenin takviyesi ve burada gemi inşası, şu favdalan temin edecektir1 Buyflk yem tersane İçin bol personel ve işçi vetişir; S Memlekette is hacmi çoğalmış olur, 3 Dı«artr« vereteğimlz milyonlarca lira memlekette kalır,* 4 Muhun miktarda döviz tasarruf edilerek kendi yaparaıyacağımız İşlere ar'edıhr, 5 2o milyonluk mükemmel yeni bb tersanenin, bizde ancak 10 yılda meydana peleceçı tahmin edildiğine göre, İra muhıra ıs 10 yıl «sonraya bırakılmamış olnr 6 Yeni tersane kurulmadan önce ve kurulduktan sonra da tonajı artacak olan ticaret filomuzun tamir İslerini daha süratle başaracak tesisler ve bir vardımcı tersane ka7inîrış olunu 7 İhıyacın sevk ve tnryıkıle ağır sanayiimiz yavaş vavas deşil, süratle inkişaf eder Evvelâ, memlekette agir sanayii tamamile kurmak sonra yeni tersaneyi vucude çetırmek fikri, ilk bakışta doğru gibi gonınsa de hiç de 5\le değildir Ağır sanayiin kurulmasını beklersek daha nzun nllar gemi yapamayız Bu İki iş birbirine bağlıdır ve birbirini yürütür 8 İstanbul tersanesinin bulunduğu •erde topraklar çürüktür, kızak kuracak bos »aha yoktur, düşünceleri de } atılıştır Halle tersanesinde çok yer vardır ve çuruk denilen bu toprakların üstünde, koca ilamldiye zırhlısı yapılmış ve Abdulhamid idaresinin İhmali yüzünden bir turlu bıtırılemlven Abdulkadir zırhlı kruvazörü yarıdan fazla inşa edilmiştir 9 Bir tersane, muhtaç olduğu teıgihlann bir kısmını da yapmnk »uretfle tedricen kendi kendini de kurar Herşevl milvonlarca dBviz verip dı^ndan getirtmek gibi kolav ve rahat, fakat mim ekonomıve zararlı bir yoldan artık tedr ecn vaz?ernıelıylı ve yaratıcı olmağa çahşmalıvB, 10 Bulgarların yeni gemi yapmak için tersaneler kurmak kararını verdikleri bir sırada asırlar boyunca denizel »lan va gemi ln«a sanayime sahlb bnlnnan Tıirkivenin, bn İşte Bulgarlardan da çeri kalmaması pıbl maddî ve manevî Lir başarı da elde edilmiş olur Ba belhba«h deliller, davamın İspata kâfidir, sanırır Ali Fuad Cebesovdan bir taraftan ecnebi tezgâhlarına gemi yaprnrnaV, ve matluba muvafık bulursa hazır gemi almak vohında yürürken dıger taraftan da Tı.rk gcnıı sanayiini kurmak yolunn tutmasını rica ediyoruz. Bu havırh memleket işini başardığı takdirde adının Türk denizcilik tarihîne alün harflerle yaz lacaîhru duMiımenln muhterem General lebi en büyük teşvik olacağına İnanıyoruz. t matik bir sure te jenlden sahnede görülmüştür Bu kadar önemi hala olan bu siyasi vazıyet hemen hemea bütJn ingiliz siyasi muharrirlerini ve bir çok başvazarı meşgul etmektedir News Chronlcle gazetesinin sivasl aıjharrlri şunMn yaavor «Eğer Iıandaki durum kendisine tevdi edilecek olursa g^ enlik konseyinin ilk tenkisi bu rryseleyi incelemek Ü7ere Moskovada teklif edilen komisvona benzer bir komisyona havale etmek olacakIranın kararı bekleniyor Londra 17 (a a ) Iran murahhas tır Esasen 61 mill=t tarafından teşkil heyetinin İranın durumunu genel ku edilecek bir ¿.omlsvon üçlü komisyondan rula tevdi edeceği dün teyid edilmişse daha iyi karşılanacaktır > de, bunun zaman ve sekil henüz ta in Daily Telegrapiı gazetesinin siynsl edilmemiştir Bugün öğleden sonra m.^aarririn(9 göre Mr Byrnes Tîjleş İranlıların güvenlik konseyine mi yok Milletleri böyle zor bir imtihandan ge*& genel kurula mı müracaat edecekleri çirmek için zamanın daha çok erken ha'â bi inmiyordu olduğu kanaatindedir Rusyanın İse duSon 24 saat zarfında Birleşmiş Mil rumu o kadar ntih değildir letler nezdindeki İran murahhas heyetlDaily Telegraph, tran meselesinin le Iran hükümeti arasında, İran mesele şöyle bir tablosunu çizmektedir si hakkırda ver lecek karara dair araLordradaJd elcisin* Iran hükümetinin sız rruharebe^r olmuştur İran Rus anlaşmazlığını Birleşmiş Árcale gitgide daha açık olarak görü Mill^er gü enlik konseyine tevdi etnüyor ki. Iran makamları en geç yarına mesi için talimat verdiği bildiriliyor kadar bir karara varmak istemektedir«Bununla beraber bu kadar kesin bir ler hareket tarzının takıb edilip edllmlyeGenel kuraldaki dram o°ği h ı k ı n d a çüpheler vardır Baa Londra 17 ( a a ) İran hükümeti mahfillerde böyle bir vaziyetin henüa nin vaziyetini Birleşmiş Milletler gü gene olan bu teşkilat İçinde bir gerginvenlik konseyine areedecegl öğrenildiği liğe sebebiyet vereceği kanaati hüküm zaman, tran meselesi birdenbire dra sürüyor» * Baştara}\ 1 inci san ¡ede alamıyacafına diki»ti çektü Bn arada İngiltere ve Btrl°sik Amerikadan üg devletin Iran meselesine datr görüşmeler yaptığı hakiinda malumat ald k. Pirlesik Amerika Sovyetler Birliği ve Ingıl ero delegeleinin İrana gelmeleri prens niri ¿abuı edip eteuyecegimlz bizden soru uv ordu Şifahen vardığırnız cevabda böjle bir h°^etdn aylarca kalmak üzere gelmesini bekledlgmJzi biMirdik^ Haşmetti çamur! i Güvenlik konseyinin ilk toplantısı Londra 17 (a a ) Guv«= jk konseyi bugün öğleden sorra saat 15 te Lc ttr>lantısını yapmıştır GüvenLk konseyi beş büyük devletin mümeoStUerinaen maaaa Lr Jlya M"^sia Po on} a M =jr Avustralya ve îloıandanın mlimessi lermden murekkeb bulunmaktadır. Sovyetler Birliğini Groınyko İngiıte'cyl Bevin Birleşik Ameriicayı Stettinius Ç ru WLLÍ. gto~ı Koo Mısın Badavi Paşa, Fransayı Vinoent Aur"el temsil etme1* * idiler Başkanlığa Avustralya murahhası M Makin secilmljtir Mr Makin kürsüye ge erek bir nutuk "oy'emış v« demiştir ta c GuvenİK konseyinin ilk vazifesi çalışma arın n iyi bir şekilde o naşı çın tedbirler almak olacaktır Bu tedbirlerin çabuk alınacağını v« böylece dikkat erimizi anayasa taafından derpl} •"dııen güvenlik sistemini tafbık mevkiine «oymak isme derhal hasredebi eceş miri ıhnid ediyorum* Bur dan sonra söz alan Amerikan murahhası Mr Stettinlus, Mr Makm'i başkanlığa tayın edilmiş olmasından doayı teo I Î etmıs ve teçeoDüs edilen büvuk ise bu derece tesirli bir şekilde işırak eoen hır kuçuk de letın konseyin ilk baskınl "i vazıfe'smi uzenne a1mıs bulunma re n d^ 3yı memnunIjetJii v " errru^tır Londra 17 (a a.) Mr Churchü] Bır'eşmış Milletler teşkilâtı genel sekreteri olacağı hususunda Daüy Ma'J gazHıesi tarafından yerilen haberi dün bizzat yalanlamıştır Churchül'ın teVzibinl bütün îngiuz gazeteleri bas sahifelerinde neşre tmlşlerdir ews Chronlde gazetesinin bu tekzibi yorumlayan siyasi muharr rl çunh n ^ az yor «70 yB>¡ini asmış bir tesan içîn bu derece jüHü bir işe bağluımak güçtür D'£vr taraftan Mr Chuıchillın faal hare>etl bu hflronun disiplinine uymv acakt > Bundan sonra dıger adaylar Hakk ndaki Jıtinaleri gözden geçiren yorumcu genel sekreterlik mevkiine) M. Lıvmovun tayını hu.=oı jnda ortada do aşan ve Mr Bymea ö« Mr AtÜee nin df bu ismr "nuruTclartnda zikretmiş olmalarından çıiî^n şayıajı belırttrekte dır Yorumcu dlgr taraftan Çekosloraît murahhas heveti ba kanı M Jan Masaryk ile bir griruşme j apm ştır M Jen Masaryl. kendisini uygun bir aday addet"ied t ni söylemiş va «Evvel «mirde ben tembeLmdır> demiştir Refik İncenin Demokrat Partisindeki vazifesi İzmir 17 (Telefonla) Refüc Şevket İnce, Demokrat Parti genel idare kurulu üyeliğine tavin ecülmiçttr Çarşam ba gürü Ankaraya gidecektir Eski Manisa milletvekili Hüsnü Yaman Manisa partisine gönderdiği bir mektubl* O H. Partisinden İstifa ettiğini blkllrmışnr Sulh konferansları Pariste toplanacak Paria 17 ( a a ) Fransa hükümeti İtalya, Rumanya, Bulgaristan, Macaristan ve Finlandiya İle yapılacak sulh konferansının 1 mayısta Pariste toplanması hakkında Amerika, İngiltere vo Sovyet Rusya tarafından yapılan teklifleri kabul etmiş v« btmu İlgililere bildirmiştir Genel se'trcterlık için a dav lar Sovyet âlimleri atoma çalışıyor Moskova 11 (a«O Soryrt bHşrmleri yakında atom enerjisi üzerinde btr rapor vereceklerdir Dün toplanmış olan Sovyet İlim akademisi otom enerjisi arastrrmalarUe ÜgiU meseleler Caerinde raporlar müsakere edeoekttr Ayni samanda kozmik şualar, yani son zamanlarda Sovyet bilginlerinin tahinine rruvafiak oldukları bildirilen meçhul şualarla Ug*n araçtınııalar hakkındaki raporlar da okunacaktır Emeklilere karsı ba nasıl muamele? Bu »y «metlilere Üçer aylıkları dağıtılırken kendllnlnden yol parası da kesilmek tedlr Pofeat bunlardan bir çojn 60 yaşını ISmal *dersk bu ver=iden kıutulnıış ol dukianndan kmdllernıden Piira kesLlıksn tflvlyet cÛKlsnlannı gOstarmlflera* de MalmUdurlOklerl <bla kesmej» m«mmuıı tz hüvlyrt oüzdtnııu belediye eubele^^e gösterin oradan kftgıtt grttrln lads edel!m> cerabını vermlçlardlr Bu def» beledy» eubelertsden kAgıd fOtürenlrrln İm <hOv vet cüzdanını beraber getlrlı>> diyerek bu cJz dom yanında bvuandurmıyanlara nüşkülât çıkarılmaktadır ngllllertn dikkat nazarını bn manasla muameloy» çakarlı Tekel ld&rsel ta afından dağıtmaya tabi tutulan a» flçeğl pek yakında bollajacakt r Tekel İdaresinin sipariş ettlgl i sekler va av levaz matı bir hafta on gflna kadar bir vapurlii limanımıza gelecektir Külliyem olan bu patlyl diğer partiler taklb ed«crtttr Mr Bevln sözlerine şöyle devam etmişMr < Kurucunu büjük memnunlı.kla karaladığımız bir o b an da ves^yt konsey d İr Bu iş İçin San Pran sco ¿fa ve hazırlık kcnisvomiiKla yardımımı» P*frreme<3jçeçen r^arb'n sonunda manda sistemi kurulmuştu. Sorumunu ü'pr^ı z" «Unıs oKftıJurruz mandalar» karşı yırtyetlm zl inceledim ve bu hususla niyeler mızı genel kurula bildirmek için bugunk ! fırsattan lst!T«de edivorum. Tan E ir ika Kamerun ve Totoyu vesa\e+ si» emi İçine almak yo1 i"<H derhal mıizakerel<>rin açümas ıı krarlaş irdik Bu topraklar 35 aened n fazla bir zaırandanbert btóm tarafımıadan idare ed Hıislerdl Fffls*in meselesine gelinre bir İngiGene «dünya devleti» fikri liz Amen, an komitesinin haİTi AvWa mngton 17 (a a ) B^dirildığıne rurm'laki Yahudiler ve Pilis İn meselelerini incelemekte olduğu genel kuru g5re Mr Bvines WPSM ı^tonlan, genel 1 m malumudur Filıstinia istikbali hak ^ ^ ¿ ^ ^ 1 Amer kan d^l»geler nın biı kında tekliflerde balonmadan evvel bu «Dunja De\ etı> meselesini durust v« kom fenin raporunu beklemek lüzumu addî bir şekilde lnc^emeslnl isteven na kani bulunuvorua. bir tel^af almıştır Telgrafta bilhassa ürdürün istikbali hakkıda ínclita şoy^ denilmektedir hükümeti pek ya*on bir gelecekte be «IngillzleT tarafından Londrada jnflmemleketiı hükümran ve batmışız bb nakaşa edJmek ürer* ortava a+j aj\ ^e\le+ haline getirecek tedblrle1 almak dünya parlamentosu esas Rrırun büyulı ve Lrdünü bu sıfatlarla tanımak niye ehemmı eti oldj¿una İna^ıvoruz. tindedir Bu şartlar dahıllnd» Ürdüntt Seçi'e^k b r parlamento dünya ka\°sayet altın» vermek bahis mevzuu nunlarır n ya^dımıle mjte'^vız.ere regldir > laşı } o,, ırak iktidarına n a ık o^'atxkBevin sözlerini şöyle bitirmiştir tır An» ikan hükümetim geniş o < Son harbdenberi insanların dü çude oır d n j a •'ÖJ latí ıçm müzakere Sür*» tarznda büyük b!r yenilik hasıl lere başlanacağına inanıyoruz. •»îılletler o'mu^ur Fakat şunu da müdrik olma veto hiK ı oltadan kalkar kalkmaz i erlıyız ki Birleşmiş MJletler teşkl âtı bü leveb lecektır > m mr T F 'I! linillin! [ni ınifimm af» I tnd sahıfede Ankara 17 (Telefonla) Ankara \kerlennln nuirayMeTde bulunma'arı ıroeza m«.h ceme^ı ik gün evvel HaAvrupa ve Pasifik sahalarındaki Ame O cettepede olan çirkin bir tcavuz hSrikan komutanlıkları tarafından yasîk oıe' nın sa^uJa ını ja ga bas aı = eaılırusür mı tır Dtı u=rra gizli celsede y?pıîAlmanyadakl Amerikan kuvve leri majstadır Sanık sr, Mehmed Cemal akomutanı Gereal Joseoh Me N ey dırda bir tesvıje^i ile çöpçü Yusuftur Amerikan askerlerinin ta+mın edi"i ne iadıse şo/ 1 * ohnuştur ticeler verrrıjen bugünkü tehıs s >aTıcaıet Bakanhğı Dıs Ticaret Dafresı eünr protesto etmek mak a 'ile yaptJc muarrele,4 şeflerı^aen Tahs n Ergul jalurı mitingleri meneden bu beyannane nmda ça' ^an daktilolardan 19 yaşmda yayınİEmıştır MuyesseTİ* ak=a*n saat 20 yılarında Bu gösteriler bu ayın başında Ame Ha^ttepe parkına gı rri'lTdir Bu sırikan makamİTinm telhis ışuıe ara rada kerdllerıre sivil polis ve park vermek hL.su=unda bî karar almaların beki «ı süsü veren iki sanık şantaja dan sonra baslamı}tır başlamışlar ve bunlardan b rl xorla 'layessere tecavüzde bulurmuctnr Altı ç c o k baa sı olan T hsin E^sül kıîzmir ithalâtçılarının zn ferj aı ü em« ett aftan ye şe ler şikâyeti olma ına rağmen hâJiseyi giz'eml? îzmır 17 (Te e'onla) İzmir tüccar sonradan Muvesserl bir ta'ksive atırak 1 ları araşır d a, ıthcJat işler i n Istanbulda \ mune naatanes ne goturmu : ur Sor^ekezıleştırur ş o raaiıdan şısaye för ve nöbetçi hekırrıİT vazıjetten, şüpediİTiektccır izmir ıüıa atçımı nal ge helenecek «ivcıhga h^ber vermelerdir tirtmek isleyin e, istanbul ıth lafçılar Bir r"üddet sonra suçlular \a>ilanmısbirliğindeki hususi buroaan kejnjet t r Dttruna göre Tahs'n Er<nll d» «uç• vnzıyet'ne d3smpVt°dfr Ticaret Basorulmakta, ekseriya bu malın xonten •u 1 anı dolaa a ıı anlasıloıgındcn mil gctı l ı n gı duıcn i+ıb'ren Ta^s^n Sr^üle şten el çektırm =tır Ar fişekleri bollanıyor vrupanm mesela Pette gibt* temiz ve güzel şehirlerinde herkes yaçmnr y af sın diye bekler Çunku oralarda vaimıır sokak1ın yKar bahçeleri yıkar ve btaaKrj yıkar Tabiatın bu hayat verici müdahalesi şehri taaelendınr, nndelendırw ve guıeUeîtınr Crelseldim bize tstanbnldan bahsediyorum YaSrour Istanbula kepaze eder rerll eder berbad eder İsfanbula değil, bul reril kepaze eder Çamur du boTnna dkar pisl'k her tarafı sarar Sokakta gelen şehirlinin etek ve paçaları Erzn* n.xndin yaya gelmiş çakıldaklı kovun knyruSlanna döner Dunku, bagiınkıi gibi yağışlı havalarda en titiz bir adamın bile kirlenmeden şehirde gezmesine imkan Toktur Çünkü *chrm istisnasız olarak her tarafı çamur içindedir. Hatta hiç çanınr olmıvacağı sanılan Kopru üstü bile çamnrdur Eminönü meydanı gibi sn kenarında asfalt lir meydan her yerden daha fazla çamurdur Her adanda btr kaç çamur damlası sha veva vananızdan geceni lekeler la> nmızdan geçen de avnı şekilde sizi kirletir Bn bir karşılıklı çamurlaşmadır ki en İyi niyetli adamlar bile birbjrlermo ba fenalığı yapmamazlık edemezler ÇünkB yağmur istanbulini havasını bile Zonguldak . Kozlu yolunda çamur eder Ba neden bSyledlrT ölümle biten kaza Ona görüşmeden evvel tize İrandan Zonguldak İT (Telefonla) Şehrimiz beUü de 60 70 sene evvel «ovlenmiş bir den Kozluya gitmekte olan bir kamyo Şarkının güftesini yani sözlerini yanun üzerinde bulunan diğer bir şoför sacağım araba seyrindevken sofönln yanma İnmek isterken muvazenesini kaybetmiş Úfi'nidarft giderden aklı da bir ya&m ve ve arka tekerleklerin altına düşerek Kât bünln paltosu uzun eteği çamur kalçasından ezilmiştir Dışar asilerin Bn kâtrb o devren setre pantalón gibağırmasUe h&diseden haberdar edilen yen tendurtost adamıdır Yetmiş seno kamyonun şoförü durmuş ve aksi İsti evvel de bu adajnın eteği çimur imi) kametten gelen 108 numaralı taksinin bugün de çamurdur Demek ki çamur, şoförüne yaralıyı hastanev» kadar gb İstanbullunuzun eski hemsenlenndcndır • u misini rica •tmıstj Taksi, içindeki h Şaka bertaraf bir şehrin çamur» yolcuların muvafakatin* rağmsn şoför karşı aczini bn şarkı kadar beliğ ifade, meslekdasmı almamış ve yolana devsm eden delil az bulunur Bu "un de katıb etmiştir Sonradan gelen isletmeğe menyeline daha modern başka bir kahrasup bir otomobil yaralıyı hastaneye nakletmişs* de şoför hastanede ölmüş man koyup meselâ Bobstilln paçaları çamurdur tür Kazaya kurban giden genç şoförün Düşündüğü sabah skşam amurdur olumu burada büyük bir teessıtr uyanDiye bir şarkı yaparsak çamuru ihdırmıştır Öğrendiğime göre Şoförler Cemiyeti yaralı arkadaşını taşımak is mal edemeyiz. temlyen taksi şoförünün ehliyetinin aBa küçük gakayı burada kestikten lmması v« meslekten uraklastrıİTiisı sonra şehrin neden çamur olduğu bahİçin teşebbüsler* geçmiştir Zıya Işık sine donuyorum. İlk »tbeb fuphesix, topraklı solaklarEt fiatUrma zam istiyorlar dır. Boıılan ne kadar temtzleseler gens Belediye Iktısad mOdtlrloea et fljıtlarm» altından çamuru çıkar Kaldırımlı sozam yapı İTE a« hakkında celebleiin münu cfictlerlnl tetkJt ettirerek buna yü7de on kaklar İlk yapılışlarında bumla yıpJU nlsbetlııdo bir sam yapılmasını Beledlya dı&ırulan çamur olmazlar Lakın şehrin Dalmt Encümsnln« tekili etm şttr EncO bütün sokaklarını elektrik gaz ve <n men bu İsı bugtln tetkik ed«e*ktlr Buna amelesi babalarının tarlasını kazar gibi nazaran 160 kurusa satılan «t 175 1*0 futnrsıuoa kazıp deştiklerinden kaldıkuruca »atılacaktır Kesilmiş et getirmek Osero Brsurumlu rımlar bozulur Topraklar üste çıkar, seieb ?r tarafından Tücude getLUmis olan pozulan kaldırım nzun tamın yapılmaz, teçekkül İç isleri Bakan, gına basmrerak lapıldıgı zaman da İyi yapılmaz Tokfstanbulun «t flitlyecinin karşılanmasında maklanmaz. Üstüdkorü kapatılır toppek büyük bir rol oynayacak ol«n faalU raklar dışarıda hırakılır Az sonra onsı yetlertnde kendi erin» kolaylık gOst»rUm« çöker Sn toplanır Dışarıda kalan topjlnl istemliler v* bazı tekliflinde bulunmuşlardır tg tileri Bakanlığı bu tekinlerin raklar sobaga yayılır Kurak hav Cin lazım gelen en°mmiyetle gOzfinCn» alın toz, yağışlı havada çamur olur Brlp. masını Be edîyeye büdirmlitlr P*kat btın diye ka'Jınmlarj ciddi surette muhaf?7a 1ar meyanmda Mezbans rQsumunun üçte etmedikçe bi» bunun (nüne geceme) u btr nlsbetlnda alınması vs bu etlerin Be ve bn kaldtrrmlar hep çamur olur Lalediye Tesaltl İle nakil g'bl Beladlye Tart kin aklımın ermediği nokta şudur Edatııu ar&J acak hususlar olduğundan Belediyede toplanacak bir komisyon bonn minonfl efendim, Eminönü' Deniz keİnceledikten sonra kendilerine eerab ve narında bir asfalt meydan, Kbprtt. De» recektir nla ffctfinde demir beton ve tastan yapıltnıj btr zemin. Bu nasıl çamur olur Adana d a sarib bir vak'a Teni Adana gazetesintn Terdlfl bir ha Yarabblf Haydi çamur oldu. Neden bere gOre sabıkalılardan balıkçı Hİşeyin yıkanmaz' İşte aklımın ermediği budur? (dlgsr adı Uçankale) ranina toplad Jı Ama btfna da cevab bulunur Tahsisat, 109 kadar gentío ganet evlere bir basí n yani ödenek meselesi. Her şeyin cevabı yaamıstır Tetlsen memurlar bunları kaç bulunur lakin çamura çara bulunamımağa İcbar etmişler Hüseyin kaçarken ba yor. Haşmetli camnrt cağından yaralanmjfttr B. FELEK Bu Akşam Y I L D I Z Sinemasında Bir yıllık iş plânı Bajtarafı 1 tncı saiufede tanesi eski <jei operatörü Şerif Korkut tayın edilmelerdir idare meclisine bir isçi mumeiSilı de bir iş veren mümessili de katılacaktır B n^ardan başka işçi Sigortalan Kurur ur un hıfzıssı ıha unr anlığına Ankara Tıb Fakültesi profesörlerinden General Dr Hoseyın Kemal Plevnelıoğlu, tıbbî muşavırlıpıne Zonguldak Kdmjx Havzası b*ş h"kımi Dr Orhan Sanus huVuk mixşavırlıgne çalışma BaAan ğı mufei w ennden R za Isıtan, nıuHa««be madj luçune Bakanlık naufettı ^erinden Faik Atan tayın edılmışerd r Dıger taraftan haber verildiğine pore Çalışma Bakanlığımla emrine verLen in ^ı'tere Çalışma Bakanlığı başmv.}av ireri yola çıkmışlardır Banlar da avın 29 v 4 a vazifelerine başlamış bulur acakl ardır KaragOmriUc Yoksulları Koruyan kurum, dan 61946 tarihinde yapılan sen»Uk top, lantımıada ekseriyet olmadıkından koner» 82^1946 » ü gttntt saat a ı de CHP, Kararümrtlk bucak, binasında yapılacağın, dan Oyelezlmlzin gelmeleri rica olunur * * * TardımseTenler cemiyeti Beyojln şubesin nln senelik kongresi 19 1 94Q cumartesi günü saat 16 da Çlşll Halkevi salon mtl» yapüacaktH Sayın üyelerin bu toplantıda; hazır toulunmaUn no» olunur kongre r. Churshüi Miatnide ünkarada şirkin bir hadîse Mevludtf Şerif İKİ RUHIU KADIN Bugün Matinelerden İtibaren 9 aralık 1948 Tarikinde Allanın rahmetine kavuşan oğlum, eşim ve kaide* şüms •KREM TEKT\Ş m ruhuna bugün ö$l» namazını znüteakıb Nişantaşı Teşvikiye camünde okj» nacak Mev'udu ^«Ife merhumun ak* raba ve dostlarının teşrifleri rica olunur Tektaa ailesi Teşekkür Haseki hastanesinde tedavi edilirken bütün gayretler* rağmen hayatı kurtaınlarruyan çocuğumun hastalığı sarnas nmda büyük alâl» gösteren doktor AU Şükrü Şavh ila asistan va hemşireler» teşekkür© büyük kederim mâni olduğundan muhterem gazetenizin vasıta olmasam rica ederim. Topçu yüzbaşısı Eüseyln Gür«o İn Zihni Bayomın ve Esmine Soyakın h hası Şerif Soyakm kayınbaba^a Hafız Yusuf Oku>anın «nişteki tuccanaıu SÜLEYMAN ŞEVK] B4.YO rahmeti rahmana kavuşmu tur Bugünkü cuma günü ikindiyi muteakıb Fat h şebekesi Ba toraf» 1 tnc» sah fede yük bir deMınl de kendi el yansı Je te m etırel t°aır yapılan incelemeler r Dıger taraftan sonunda bu dört gencin bir müddet evvel Nısaıta'mda Vali konağı cadc"°sinde bakkal Sotıri L ordaVun dukkânmı sovan gangster mukallidleri olduğu anla^ılmı tr Bu a^ada Mı st^fa Kryıcının ıızpı nden ht ar bakkal So r nm ELHAMRA Sinemasında ¡ki buyuk ve güzel îdim birden I MAHPUSUN KIZI ANNE NAGEL WABBE^ BTULL gibi meşhur iki dehakâr ve kuvvetli artist taıiifmdan yaratılan hissî ve muessrr sahnelerle dolu a akak ve hareketi bir ñlm 2 İNSAN TUZAĞI DOBTPY LOVFTT HENRY STEPHENSON ve LJOlıD CORRIG4N tarafından oynanan esrarengiz bir dram arasında ihtiraslı bir a^k romanı ÖLÜM RFSÎKTAS GÜREL'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog