Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

İLİM lüyük Suriye davası Yazan: Ömer F.i'a Doğrul VE GENÇLİK 1IHEM MIHINA NALINA ulusumuzun juzde 41 faıı çoruklarm teşkil ettiğim üerı sürerek nüfusumuzu süratle urıye ile Lubnana veda etmeden lıgının islamlıkla al kabının derecesini artırmak İçin çocuğu anacının karnıne ikide birde bahis mevzuu olan sormamın seoebi buydu dan itibaren bujuyup yetısıncıye kadar Azzam Pa*a Arab Brlıgini, bütün ıyuk Suriye» meselesini de aydınlatkorumak lazım çeldiğini pek haklı olaislam alenime bağlamak ve butun islâm Küçük Çekmecede bir fırını k ıcab ediyor rak en muhım bir vatan davası telakki urıye ile Luonan Filistin ve Urdun aleminin a akasını onun üzerine çekeden Çocuk Esirgeme Konunu başkanı ı kuçuk, birbirine bit şk, bırb rıne mek lehindedir Çunku bu sayede bir soyanların, paralan Safran Mılletlenn muv etlenmiş ise, başka Dr Fuad Umayın bir «çocuk veıçiM» ••»^^•WÍ Y a z a n : *<*^ lı aynı dili koni sur aynı tarihi 1 3in dava ı altmış milyon Arabi aiaka boluda toprağa gömdükleri kael deratında, en abir ekole bağlı di ihdasını Bu^nk Millet Mecbsıne teklif cıl eder ayni iktisadı b r k inince anaıran bir dava olmaktan çıkar dört ğer bir ılım adamı ettiğini yazmıştım ğır mes'uhyet hissear ülkelerin birleşerek daha saygı •vuz milyon insanı hem alakalandıran, meydana çıkarıldı nı da buraya getiresi Üniversiteler* aSavın başkan 1945 sayımından önce er bir varlık vucude getirmelerim hem heyecanlandıran bir mahiyet alırrek filar muvazene vazdıgı ve son savım neticesinin tevıd ıddır Bugon Ünıver Bundan altı ay evvel Küçükçekme I nfaatlerinın icıbı savacak ve bu ışın dı sini korumak lazım ettiği raporunda, nüfusumuzun ikinci site gençleri, y arın in evvel başarılmamasma hatta hayBenim anlayı*jna göre Lübnam, Su cede esrarengiz bir sovgunculuk olmu? memleketn ılım siyaset, ekonomi ve kajıdsız kalamazlar Ilım adamı, sıjaldır» Hal ki ılım hurrıj ti propoganda savunda görülen sevindirici artısın dunveve ka lmaktan ve onunla birleş ve Kuçukçekmece köyündeki Ahmed idare bünyesinde rol oynamağa nam setin çuıır ve sevkı tabiisi üzerinde te serbesti inden ziyade taassuojn ve tek ğunııın çoğalması ve olumun azalman etmem=k mumkun delildir reçen ka«ımm ba^lannda Halebde mekten alıkovan dinî =ebeb, onun Arab Buyukdoganın fırınına meçmıl bu* hır zeddirler ilende bu gençlerden bazıla su yaratır Ban ılım adam1 arı siyasette tara'lı görüşlerin jerle me ınQ meydan gibi sebeblerden değil, daha znade ı nazırlardan ve ş mdıkı saylavla Bırlıg nı de yalnız ve yjnız Arabükla sız girmiş ve çekmeceyi kırarak içlnae rı memleket idaresine iştirak edecekler aktif ve stratejik bir rol oynarlar Di renııyen bir fikir mjvaz»a o ı d r ıncktum nüfusun meydana çıkmasından ı ve meclis liderlerinden doktor Ab alakclandırmak yolunu tutmasına saik bulunan 65 bin lira ile 7 tane beşibir ve birçokları da muhtelif faaliyet branş ğerleri ise, kabuklarına çekilmiş gibi Tjmversıtenm bu vazifeyi ba<=araoıl ileri geldiğini soylıjerek şöyle dijor rahman Keyyali Beyle gorU}tugu*n oluvor ve onun bu hareket t a r a diğer yerde altını alıp kaçmışlardı Jandarma larına dağılacaklardır Fakat işgal ettik gözükürler Fakat bu sonuncular, d?ha rae«ı çatısı Jtındakı ılım adamlaıinm «Sıhhat ve içtimaî Muavenet Veka eıan bu bahse de temas etmıs ve bu Arib d°vlotlennı huzursı zluga ugrat nın başladığı tahkikat, «avcılısça Emrı leri mevki ve yaptıkları if ne olursa ziyade, şimdi ekt klen tohjrrıuı mah me lek ve ahlâk halita ne babıdır idetının utatıst klerıne göre yurdumuzda ı hakkında ne dusandugunu sornu» rıaltn h u lı kalmıyor Çunkıi Arab jet ikinci ŞuDe Müdüriyetine venlrrış olsun geleceğin Turkiyesınde fikir ha sulünü ilende biçmeğe hazırlanan ardı al için ılım yapan kursu sahip =rı me doğum m=betı b nde 44 tur Bu miktar dev etWı içinde ov Veri vv ki lslâmî ve şube memulları sıkı bir arama ne v atının liderliği bugünkü Üniversite Hakıkı ılım adamı Içmde bulunduğu leğın istifa kanunlanna goıe vetiren acarıdır Artık nöbeti birde 18 nah il £eyyalî Beyin verdiği cevab hayatı vasfını taşımadığı takdirde kendini hiçe ticesinde hırsızlan yakalamışlardır Ya gençlerinin elinde toplanacaktır şartlar ne olursa olsun, tar hı vazifelini yardımcıları vasıta le Uiıve site r j edılj=e «enede buıde 26 olum nısbetı ı en buyuk sürprizlerinden bin idi ındırm ş ve butun saygısını kaybetmiş pılan tahkikat sonunda bunların ismail Yarın bu memlekette fikir eeeryan daima yerine getirir tEppur si nuove » hunun ve an aneminin de am nı sağlar olur ki bu nı=bet hiç bir memlekette olur Meselâ Suudî Arabistan, is âmin Gundogdu ve Su eyman ÇeUk adında di k diye bağıran Gahlée, MaBdeburg*dakı lar Üniversite an anesı içmde yetişmiş, bu dereceye varmaz Bu miktarı yapa Bu ñkir esas ıttbarıle doğrudur mukaddes toprak arını ihtiva ettiği içm Safranboludan şehrimize gelen İki kışı larının alacağı çekil, bugün Üniversite kursusunu bırakıp vatanı dışında fıkır ahlâk ve ehliyet kuvvetine dayanarak cağımız teşkilâtla em'alı memleketlerde 1 müsluman arın oldungu anlaş lmıştır Polis, fakır o an muhitinde aşılanacak ruha bağlıdır tat içimizde yabancılar yan sıyo •ve^vnızundekı butun mücadelesine devam eden Ropke veva yükselmiş bir ılım. adamı azun gajret o du/u ?ıoı senede en az bmde 15 e t er var Ve bugün bu fikri ı en su al kalı oldukları b rl! memlekettir Bu bu ıkı şahsın «on aylarâa birden len Gençliğin ilmi sevmesi veya istihkar et durman çizmesi altında kalan Danimar ler netice ı eld» ettıgı vasıf ve a'ışkan md rebılırsek senede kazan3.c3°ımj; i feragat «ahibı veya menfaat duşrr^m'e^e* islâmî va fını inkâr edecek gınleşeret şuurauzca'ına para sarfetler bu fikrin gerçek eşrefim ıstı1 kadan kaçarak yabancı topraklarında lıklan kolay kolay feda »d=m^z O e b nae 10 h abıle İS =«ned» 180 b n k ıler onlardır Bunu ilkönce ileri su ol ırsa dünya muslumanlarınm sempa mesınden şTjphelenmı=tır Hırsız ar k y kunu o ması çalışkan veya maeerapee^t atom üzerindeki araştırmalarına devam =isen kursu sahibi oluncı a ka ar ge şı ı normal olunun ustunae olarak oÜniversite profesörlerinin zatlar, Kudustekı ibranî Unıversi tıs nı ve varlığının hikmetini kavbeder mettar evrakları Kuruçeşmede meşin yetişmesi ektikleri tohumların eden Bohr ılım aSamındaki cevher kud çen müddet iarfrada şahsıytuıı hakkıle lumden kurtann ş olacağız Bu sayed" Arab B rl gıne ist rak eden devletle bir toıba içinde toprağa saklamışlardır körpe dimağca L profeso lirinden do tor Matris gikazanmıştu A'tuıdakı kursu de;=*me «eneíe artış m Vtnrı jarım mıh ona varetine parlak birer örnektir lıberal yahudıler nartisi şen Ca rin h°psı de islam alemıle alikalarını Paralar ise Safranbolu da bir toprak mahvetme göre deg şecekür Unıve^^ıte Dm adamı janlış yola sürüklenebi yeni bir şey ila e etmez Fakat ta h racak nufuumuz b r batında ıkı m3slı ıskı gibi kimselerdir Bunlar, a y o kuvvetlendırmev ı ve İslim âleminin tencere içinde toprağa gomulJ ığü yer pıpfesorunun içtunat rolü, nayaü tunç rüzgârının kendilerini tesadüfen ilim 30 35 senede jaatılnası tleri Arab memleketler njı hen^m «sempatisini kazanmayı ısted Heri çın de bulunmuştur Beşibiryerdelerin hep veja mermer üzerine aksettiren bir lir Hattâ ılım adamları, sıyıset aderrla i mabedine suru.<ledıgı sonuk kıymetler olacaktır en geniş olçude yayılmağa davet edı Lubnanın buna karşı geımes m son de si paranın da 56 bin lirası bulunmuştur hnykeltra'in sanat kudreti ile mukaje kadar çok hata japarlar Fakat ı l m a Ropke nın behrttıeı gibi, ilmin bu simumkun 35 mılj orluk t ı r Türk 1 ıtlesı r ve kurulması arzu o anan yahjdı rece av kırı görüyor ve işittiğime göre Altı ay ıçmde 9 bin lira yiyen iki hırsız se edilemez. Üniversite profesörü, «ynı danunın halasını ıhm, siyasetin hatası yaset vasıtası ve ticaret mevzuu olma vatan müdafaası bakımından iktisadî ve içtimaî tedb rleri alma bakımından zamanda yarattığı esere ruh veren bir nı siyaset adamı düzeltir llutı, siyasete ?letımn buyuk bir devlet olmadı içuı Arab B r ıgı içinde bu bahis üzer nde yakında savcüıBa teslim edilecektir yol gösterebilir Buna karşılık Devlet sına sebeb jet verirler Ilım heveccmı imar bakım ndarı umumî kalkınma baıPvgmahon» dur deniz kıyılarıle Sna yarımadasına ve kopan münakaşalar arasıra çok tatsız adamına da, hakiki ilim ile yabancı yerini menfaat endişesine bıratur On >trr ndan ne büyük b r kıymet ve kuvsra korfezile Dicle mrntakasma ve bir mahiyet alıyor Eski Yunanlılar ilâhlarını yantırken maske tasıjan propaganda crasındakı lar için, şahsiyetlerim borçlu trulnduk ve *rr > ros dag arına kadar uzanan, genişleO halde şu neticeye varıyoruz Sıyoİnsanı model olarak almışlariı. Benze farkı «ezmek, anlamak ve anlatmak va ları mevku muhafaza etmek ve hak, 'j ri, yayılan bir devlet olmasını goze rızm tehlikesi, Fılistının de dahil olaNüfus davasında en mühim noktanın m°k ve beizetmet merakı insan1 ıgın en zifesi düşer Muasır bir Türk Devlet ehli jetleri uzak tutmak ıhtıvacı, taas encuk olumunu azaltmak olduğunu Uorlar Bunun 'çın Siyonistler Fılıstıncağı bir buyuk Surıyenm kurulmasına ku/vetlı sevkı tabiiyidir Bu t i e^e ho adamının belirttiği gibi <ılmın tıassuba suola bağlandıkları bir gaje haline gekı durumlarından faydalanarak ötede mversıte profesörlerinin yaptıkları tetmanı o^ugu gibi Lubnanın katolıkhgi tek taraflı goruş er v e kiklere ve yazdıkları vazılara davınaMUI! E tltn BiMni Hisan A H Tücel Cosını daima başka insanlarla mukaje âlet olması kadar tehlikeli bir şey yok lir Taassub, ride Balkanlara fabrikalar kurarak, mjddet Teknik Üul erslte aı teşebbüsleri destekleyerek, hasta daha doğrusu maromlıgı de onun Su dün snbah birolmuş buradan tatanbul ü se eder Ona tanıdığı muh e ıf insan tur Fıkır hareketlerinde ahenk ve mu menfaat hırsı işte Üniversite rununun n k bir kaç defa bu şutunda belirtmişsinde meşgul ler ve ilmî müesseseler vucude getı rıve ıl= birleşerek tek bir devlet kur nlverslteslno geçe'elc Rektör ve mühentls tiplerini tasnif ederek meydana gttır vazene gözetmek zaruridir Eğer bir U ve ilim zihniyetinin en buyuk düş tim Davanm bu bakımdan halli çnresı rek yayılacaklar, daha sonra aran mas na engel olmaktadır Lübnan Suri lerle blrllfe \eznecllerdeî:l Fen re Edebi dıgı psikolojik hiyeraş de bir mevki ruversıtede muayyen bu cereyan kuv» manları . <u dört kelime ile hulasa edilebilir tın almağa ve burada daha geniş ol jeden ayrı kaldıkça katolıkhk vasfını yat Fakülte İnşaatını tetkik etmiştir C ayırmağa çalışır Talebenin bu teşhis «Ana ile çocuğu korumak> Kızılayın tertib ettiği güzel de yerleşmeğe başlayacaklar, servet aşikar bir surette belirtmeğe imkân zun zamandanberl büyük ma«raflarla mey neticesi hocası hakkında verdiği kıymet 200 bin kflo kurşun satısmdan Erzurum demiryolunun açılış töreynaklarına el koyacaklar ve asıl he bulacak ve buna kavbetmemek için her dana getirilmesine çalışan bu İki fakülte hukmu tahsil hayatında kat ı bir tesir bir musamere çıkan dava ninde bulunduğum laman Edırn» milmukavemeti gösterecektir Fakat bu \ap sının ağır gitmesinin sebeblerl üzerin yaratır Eğer hocayı hakikaten model flerıne doğru ılerlıj eceklerdır Kızılay cemiyet Bej oğlu FJuzağa gu 20O000 kilo kurşun taanhud T« »atış de djrutruş daC nık biralarda ve pek kıymette bulmuş ise İşinde haksız yere fazla kâr temin edildiği besi tarafından hasılatı mualtlndekl iakj: letvekili muhterem Dr Fatma Menvkle «Siyonistlerin Urdun Filistin Suriye gayrıtabıî mukavemetin uzun bir za güç çartlar al'ında ög etim y pan en ti tutmağa değer devam edeceğini sanmıvorum tu erin bir an e \el düzenli çal şıraya ka ora benzemek talebe İçin bir gaye teş lddlaslle açılan bir davaya istanbul birinci lere yardım olmak üzere önümüzdeki cu beraber, Erzurumdakı Doğum c i m ziLubnanı birleştirerek buyuk bir 3a man pemn vucude getirilmesini ıstemelerı Çünkü uzun sürdugu takd rde S ırıye vuşabllmesl İçin gereken teflbi erin alm kil edecektir Çalışmak bir külfet de toplu mini korunma mahkemesince dün martesl günü saat 16 fla Maksim Balonla yaret etmiştik Buradaki yataklardan rında güzel bir müsamere etmiştir n sebebi budur Yukarıda ismi geçen nin de Lubnana karşı adeta bu takım m a i hu«u=unda Bakan^ İlgililerin dikkat ğil hakikî bir zevk olacaktır Fakat ho başlanmıştır Da\a edilen tacir Emin sor Bu çaylı müsamerenin bile tertib Plruzagada bırıneîe velud bir Türk ana«ı 14 üncü eri kendisinin haksla yere co sevgi sajgı ve ilim hevecanı telkin gusundaetmediğini Inglltereden fazla kar Ertuğrul eczanesinden ve Maksim kapıcı çocuğunu doğurmuştu Fakat bu 11 çoofesorler ve siyasiler butun burlan zecri tedbır'er tatbik etmesi muhtemel nazarını çekmiş İr temin getirtilen cuktan valnız İkisi yasnordu Son doOfleden ecnra d» Üniversitede Hasan edemezse o vakit talebe dersten zıjade )açık anlatmakta ve istikbalde kurul dir bu kurçurlann maliyet flatı ve yapılan ğından tedarik edll»bl.lr Ali Yücelln lştlraklle bir toplantı yapılrı ş ğanın da x a*ıv arağından doktorlar pek asını umdukları buy ak yahudı aev eÇünkü Lubnana ilhak edilmiş bir ta ve geç vakte kadar defanı eden bu top imt hana ehemmiyet verecektir Talebe türlü masraflar gözönünde tutulunca İh Tarım Bakanlığı ateytinlıklerini umıdlı despllerdı nın hududunu demin izah ettıgm se kım Suriye bo pe'erı vardır ki ha ıs lantıda tin erslte ö*re m mtse »si o en gözünde imtihan cevaba musabıl not tikar yapılmadığı anlaç labllecefelnl söyle mlş ve bazı hesablar gu t»rerek izahat ver. ıslah edecek lde tesbit etmektedirler KırHar^h milletvekilinin bir surem u ı ı s Arabi ar a meskundur Ve bu el erin d İp İn da uımı bina iütivacı et a a j a ınhsar eden b r mübadele a mistir Kendisi hakkında evvelce milli ko Tarım Bal ani Şı zevttne İlgin ıs ahi ve tim göndermek lutfunda bulunduğu ço«Yani Surıje Lübnan Fılıstm \e Ur Arablarm en kesm arzusu bir an evvel raf nda e«vîlı rr zakereler 7e bu arada U melıyesı sorulan sual ise bir piyango ' u j r r a «ıvcıhgınca tevkif müzekleresl kerevttnliklerln İşletilme*! için daha gen 5 ıınun birleşmesi projeli nazarı bakım Sunyeye donmeVtıı B j boWler, Sav niverMte civarında tesirine karar veıi f i mahiyetim ıktı&ab eckceKtır cuk verşısı ihdası hakkındaki kanun stlml 1 mahkeme 1OOO Ura kefaletle ter olarak harekete geçmiştir Mcm eketlm zde ın çok güzeldir Faka* Arabların bun da Sur Buka Bi^ebes Trablus, Akkâ öğrenci yurdlan konuşmalarda başlıca n ko nu teşk 1 etmiştir Paıtlnln Eaianlığ ve Aynı şey butun ogretım kademeleri best birikilmas nı kararlaştırmıştır Tan buf ün hc nen 1* ah ve a anması ka )Ü teki finde mnhtelıf kıvmetlerde «çocuk an faydalanmaları için «iyonist ga e gibi baştanbaşa zirai olan bölgelere1 r 1 lerln ortaklaşa yapacakları top u ya dım için varittir Fakat taleo a nın olgunluk Hknt snfhası tskml! enmek üzere da aya delice denll»n yabani zcytl k.er 4 n o n Tnılu» çı1 tnlmasını ıstıvor Bu pulu"Ka ık bir sai a lşeal etmektedir Zeytin ların kullanılacağı yerl°n de sovle gösnd°n kurtulmaları lâzımdır Yossa Bılha sa sihıl bölgeler nın Labnandan la Kum acak ol n jurdlann bir te=ls fek s^vıve^ı ve ıstıl balde oynamışı nam b>\ska bir gjn devan olunacaktır aîalan İse 14 vl 95e n i İnde yav l m yonıst ga lesı devam ett kce Ano ar avrılna le Lübnan yalnız j a z mevsı lince İdare 1 U erinde fi ir b r İSİ ha. 1 teri jor zed bulunduğu rol bakımından, ÜniverBir doğum bulunma tadır Tar n Ba¿aul gı bu v m burdan daha tehlikeli b r iş oı. u •" nde Cebeli z yaret eden misafirlerin olmı şt r B r komisyon t a n ' ndan u uu âjetle'cıe zeyt ncillgjı ge İlmesine ve yUk Radjo abone makbuzları « n°Tna » e site tahsilinde hakim bul n a n ıııh ve Bur a a ç kan (And) gazetesinin baş amaz Çunku Fılıstme munha ir ka den elde edeceği kârla kalır ve o zaman çalışmalardan sonra, hazırla ıan yurdl r n çal şmactadır Bilha sa içel tıva'o biletleri demiryolu saparı arkadaş m z Abdjrrahman Konuğ m E lr>eslae b l»tlerıle kurı lu una ve İdarecine a d rapor go den in Siyonist ıstı asını butun Arab mem maronılerın inadı yüzünden uğradığı geçirlimi ve bu da\anın gerçekleşmesi ha u zıhnıjet hayatî bir eh »mm v et arzet bir oğlu düeyava ge mistir Yavruya uzun Mu»la ve Aydın vilâyetleri İçinde pek çok j ataklı vagon biletleri vaour b Ietlerı mektedır Ilım ışsgı mer tezden muhite olan delicelerden İstifade İşi ön planda ketlerme yayar Arabları bir ekallive mes ud bir sunda bir aa evvel harekete geçilmesi uy kavıbların de enrl anlar vapur ve tren yuk «enedlen tramvay Üniversiteden halk kutleıerıne doğru tebrik ederiz ömür diler ana ye babasını tutulmaktad r ete boyun eğen bur ekseriyet ha ne gun go n tür Sunyerun en ciddi ve en kıvmetll «ibiletleri ıtha^t ve ihracat menşe şehavavilır et rır \e Arab memleketlerini tam bir yc=et adamlarındın bin burlan bana detnameTTi ile konı,merto ve o dmoÜniversitede tayinler Üniversite ruhuna can vermek ve omurga durumuna duyurur > lar butun satış faturaları, not°rl»ree Profesor Maznar Ned m C jknll Istanbu Doktor Keyyalı Beyin verdiği lzal lar anlatırken di rurıun bu safhava varaılım zıhmvetım aşı amak heıkest°n onHukuk Fakültesr* deniz ticareti hukuku tarzım ed len mukaveleler ve senednuhımdı ve beni bir hayli du^undur cağını sanmadığını herhalde Lubnana profesörlu üne tayin edilmiştir Gerek TJnl ce profeso lerın vazıfesıaır Profesor bir t D \ 'L. III K I K t O d Frot "iddik aoıı Onar hakim o ^ a y kuran ve bu haVinrlyeti ler teşviki sanayi rruafiy^ü vesikaları, nuştj ılım adamıdır Ilım ve siyaset mahıv etversl ede ve gerek e yüksek ekonomi ve Tl D E U U L t B HlsLSít HIKVKO Ord. Prol Muammpr Basit ¡se\ıg devam ettirmeyi istıyen maronıHam, caret okulundu açık bulunan ktlrst lero leri ıtıoanle başka başka şeyleHır Fael» t ık s a ve havagazı tahsil makbuzDEMETLER UMUAIÎ HIKCKD Ord Prof Cemil B !sel buvuk menfaatler karşısında yumu^s bir an evvel tayinler yapılması İçin Mİ 11 kat ılım ve siyaset bırbır er ne karsı ları A>V IICRCK OrdL Prof AH Fuat Baîsil Fakat buyuk bir Suriyenin ku r ulma v a i ı ilave etmişti E£it m Bakanı 'Igl I e e emir vermişti Butun bu biletlere ve'aıreye vapıştırılBO>t\ H I K t K U O'd. Prof V B Schnartz ma mâni olan sebeb ya nız sıjonıst tCRV Mu İFLKS HIKCKÜ Şu muh W ak ki sımd ki buvuk Lüb Yul »ek Ekonomi ve Ticaret o'ruluna VPrl Ord. Prof M R»5İt Belresay : ması t°s.lıf edilen pulların nıç biri aeır ehlıkesi değildir Çunku bu tehlikeden lecek venl şekU gerçekleşlnclye kadar ADLİYE Hl Ki KU aogıliır 10 paralıkları bile vardır Kaorunabı ecek bir takım birlikler vu nanda ikamet eden rrusljnan Arabların pro e'Srle' yard mcı e emanlar alınması da a tNÍ.ÍLlZ H I K I K Sl^TEMt Prof Cilve Parry nun teklifinin ikinci maddeci, sıhhi maude getirmek mumkımdur Bunla r m bınn ev\el Surıje ile b rle=mevı c\ kar rl.» tırıl mıştır > l ' i \ > T I I J K Mt N VSFBETLERt Prof Max Gficıur d kleri ve Suriye Lübnan ayrılığını nı olmamızın 2D varına kadar evlenmetutiıı şaujırl Suriye ve Lübnan birliğidir Bu ıkı Karadenızdeki fırtına devam CAIl Alî VttMT m Ki KlJ Doc Becai Ol n aa yeı bekar erıcekleri evlenducları veja nemleket birbirinin mütemmimi OIOA gu suni ve zornkı gördükleridir •NOTU TtKK K N M M J MEDEVISt Te BOKCL\B R4VTi«r ile >Iemet Ka ediyor 45 ya ını ikmal ettıMerı taıine kadar, El • it buvukçe bir Surıvenm kurul> ıaîde bilhassa Luoranm baeıns »lıama \e HgiU diğer kanun nizamname talimatı ime tanüm ve TevMdı İçtihatlar Ka'adTİzdekl yıld z karayel fırtmi !! v r ı vergı\° tabı tırnakta r djgu gbı ımsıkı tut anması yüzünden ıkı mem rrasına k a m en bı\uk man lerın biHazırlıjan Doç Dr I er t H SUMEN ! ç» şiddetimi arttırarak de tm etr^et in eserleri KANAAT KİTABEYİ ev enaıkten sonra beş >ıl muidetle çori ı i snoTZTiın v av, limanına kar=ı trdlr Dün K radenl'den Boğaza h ç b r leket birlenemiyorlar Çok büyük bir İtina İle hazırlanmakta olan bu eser pek > akında çıkacaktır tarafından ve L>maıl Hamı Danışo|r c ıgu clmıvanları da b arlık ver^isir n "elmek ve F lı tın m°selesm n halline vanır g rmçaılş ve dışarıya da Tapar çık Halouki iki memleket arasındaki muş mendın nezareti altınaa j°nı H \K R Î T \ B E " \ Î , İstanbul Be>azıt Tel 20968 yarıcı kadar bir vereı ile mükellef tutkadar sabretmek zaruretidir Fakat mamıştır «rek menfaatler yanı müşterek ola ak harflerle ve seri halinde neşreKaradentede seferde bulunan hemen bü maktadır Bu vergiler mukel'ef'cın sek n"i=ı de Luonanın «Maron > lik tesiri dare olunan ve menfaatleri pay1 a' lan dilmektedir Şımdıj e kadar tttn vaptırlar limanlara İltica etmls vazl nelik gelirlerine göre muayv^n nısbetaltında kalarak bu rengi muhafaza ırm yett°dlr ıraridat kaynakları ve idareler pek çokbasılmış olanlar MORÍS DEKOBRA Adnan H t \ 1er uze inden tarhedılecektır Uottejgo^'erdıgi gayettir Bir taraftan mıllıtur Gümrükler, telgraf ve posta, ulaşm°n rütbesine Vadar olan moa larla gevet hıss nin olgunlaşması dıger taraf Şehremini cinayetinin tahkikatıd B İ R A L Ç A Ğ I N R O M A N I Şehremlclndekl evinde bozularak ö tırma vasıtaları, eski eserleri murakao chler sılan altınca buluna ıklııı mudtan dm hürriyetinin kemalini bulması rttlcn ve sovulan Sulhlye Irmakların ölü ( Le Roman d un Lâche ) be karantm» umumi emniyet, sah 1 de çe erler ve talebe bu vergiden mub^ha'sa iktisadî kalkınmanın hızlanma tnü tahkikatına nöbetçi savcı Zühtü Tar muhafazası, pasaport, harici temsiWUk Bu harbe aıa Dekobra nın yazmış olduğu bu kıtab butun duryada derin aftır sı butun maniaları yıkacak ve Suriye han dün fle vak a yerinde devam ederek şirketleri murakabe vesaire hep elbirbir akis uyan 1 rmış ve her lisana çevrılm ştır Her münevveri ılgıl^nmuhtelif İfadeler »lmıştır Kendisinin ya Lubnan birliğini bir olup bitti yapaTeklifin bir maddesi butun telgraflarliği ile idare olunuyor ve bu idare iki cek bir mevzu zevkle okuyacağınız bir tercüme Fıatı 200 kuruş kından tanıştığı ve buluştuğu 1 eri ürül<n caktır dan mahreç kelimesi karnlıgı o'arak erkekler bu aradadır Tahkikat ha^li •nemleketın birbirine ne derece başlı ol B E B K A L P K İ T A B E Y İ Ankara Büyük Sunye meselesinin şimdiki İlerlen Mir Fil İn tayini İle ele geçnesl bir kelime ücreti fazla alıam =ını oa duğunu vuzuhla belirtiyor Bu, bovle r r u p ^ b görmektedir olmakla beraber Lubnanın bagımsızl gı durum j bu mah > ettedir ve herhalde nin pek gec kml'ecegl samlmaktad r Cıldh olarak her kitabın fıatı 125 ücret baremi Dr Fuad Lmavin teklif ettıgı çotuk na sımsıkı bağlı kalmasının sebebi, bu bugurku durum bir müddet daha dekuruştur Kanaat Kıtabevınde ve Devlet İktisadi teşekküllerinde çal sın vergisi umumı>et itibar Je agir değildir rada Arab Hıristiyanlığının kendi hu vam edecek fakat Fıhstın meselesinin butun kıtabcılarda arayınız halli bu cereyana en buyuk hızı vere lerm ücret barem dereceleri İçin teşkil e H°le takıb ett"gı buyuk eave go7oı ünde Y A V R U N U N G E C E S İ susiyetlerini yaşatmak istemesi ve bu dilen umum müdürler komisyonu raporu tutulursa hiç de ağır «ayılamaz Malıvehusus yetlerın Arab camiası içinde en cektir Sevimli Halk Türküleri Biricik OHıyucu=,u nu vermiştir Bu raporda memurlar için Güneş ve Bilgi Dünyası cı'erımız ve Buvuk Alıllet lleclısı taraÖmer Rîza DOĞRUL rrevcud olan baremin banka sr ve İktisadi yıp gitmesine karşı gelmesidir Bu yüzfından a r r telakki edilecek nısl etler deflet teşekkülleri memurlarına tatbikinin dendir ki Lübnan, butun Arab bırlıgmGüneşin gırdıgı evde nasıl rar«a bunlar da azaltılabilir Nüfusukabil olmed 5ı neticesine Tarılnıştır Teşekkür de dahi yalnız Arabhgın yaşamasını ishastalık barınamazsa Klâsik fasıl ve şarkılarını en güzel ok Jvan S4FIYE TOK^T, Türk muzu bir batında ıkı mısh arttırmak temekte ve Arab Biri ğn'n Hârr'ıVa Eşim Mevhıbe Akkanın ölümü do'ayi İhracat tacirlerimizin alacakları musikisinin bir cık bestekârı çil ı çok havnH bir iş ıcm burun vurdihracat tacir erimizin b a aa yum ı ta BİLGİ DÜNYASI alâkasını ya büsbütün gizlemesini ya sıl° ger°¿ cenazesine iştirak eden ve dasların kürdilerinden 'stenılen kucak hud bu alâkayı kesmiş gibi görünme gerekse şıiihen veya talıriren bevinı İhı a n t e lar r in l T4O ylncanb»rl Î J a Kolleksıvonu kıtablarınm gud gı nlsta ıd3 ve 1 1 " tenberl ispanyada ala fedakarlığı sevinerek kabul edeceklerine sini gözetlemekte bu da ikide birde tazıyet lutfunda bUıUnan aziz dost ve mpdıklan mat ublarımn tasfiyesi İçin yapı c evde de butun fena ıkların Kemani NECATI TOKYAY ve saz arkadaşları akordeorıst SAADET uphe >oktur Arab Birliği mahfillerinde derin akis yakuVanmıza ayrı avn tefekküre bu lan müıacaatler neticesinde bunların Merkez kol u bilgisizlik öylece NAZ1KCAN (Novotnı Aile Sd'onu seanslarından evvel FTI TH \TROSU ler bırakmaktadır jük acımız mâni olduğundan muhterem Bankası tarafından tasflyesh e ba laracagı tutunamaz Tekmil kumpanyasıle SLBUSUNE BEKEKET Vodvil 3 Perde haber ve llrrlştlr Almanyadikl alacaklar Arab Birliği genel sekreteri eski dost gazeı^r^zm tavassutunu rica ederiz. İçin henüz bir haber yoktur IMVEKSITE KİTABEYİ ve arkadaşımız Abdurrahman Azzam Ziraat Bünkası em°kli müdürlerinden Pasa ile görüştüğüm zaman Arab BırŞevket Akkan ve a 1<^ Amerıkada grev | sızlanan kendi i lerın alıp jurudukenen ve vatandaşla rıra vetecek nalal ğu şu sıralarda grev Dünya Edebıj atında muhım bir yer almış kıymetli bir eser vasıtası bulamazken adı altında şu dünbu de pek çoğu çoyanın basına gelen cuk sahibi 40 bin ^ garibi klerı hatırlakadına Atlantıgı anmamak elde degıl. sırmak meselesi kar Tarihin yazdığına Radyumu keşfederek insanlığın ıstırabını dindiren MADAME CURIE şısında Londrada v göre, grev usuıunu ömrü sefalet ve mücadele içinde geçen bu buvuk insanın hayatı sabrın, olur n» ohnaz, kailk ortava atanlar feragatin aşk ve faziletin eşsiz bir romanıdır Butun dünya dillerine dın yuzune b°ke.rriz bi" ha e gelmişler çevrilmiş olan bu e c en her Türk kızının her Türk anasının her Türk Dubanın en bu.yj.k nakl ye tayyareBojlece çalarına kavu a a< an gunu beklemekIsanın doğuşundan 49o yıl onc° zafer 'arından «arkan ve sırf e<=kı itıyadlarıra hıb olmak karacım almışlar münevverinin okumasını ıs^a^'a tavsiye ederiz kazandıkları bir harbden donen Romalı uymak ¡çın soıca^ arda dolaman soğuk işçilerin biramız kalmasını önlemiş ola ten usanan bu kadınlar n hayet g T tv ı r Sta^lıgtıt uımlı Irgıaz uçag mr Yazan Eve Cune Çeviren Mebrnre Sami Koray Plev ler, ş»hır surları onure ge ince, kadınlardan bo<=ka hiç bir «cinsi latıf> cakları gibi grev e^nacinda işçilerin yapımga karar verm = °r ve eıl^rın^ Do t rrotorlu olan bu bu iık tavv^e 450 sahıfe 8 resnn. Fıatı 300 kuruş feçen hafta ilk tecruoe uçuşunu uUj 'k Parısın duble dub e bira ıçmes le du^mınlarının eKoca ızı eteriz 1 » «Biz bırdeno re sola çarkederek b r bir bu mensubıle karşıla'namışlar kocamızın bir muvaffakiyet e tananUmıştır InR E M Z İ K İ T A B E Y İ çuk kilometre ötedeki tepeve tırman rresrebi hafif kadınları ısgal kuvvetleri ağızlarını su'indıryanma gönderin'» «Çocuklarımıza k m g lte r eden Cenub Amenkaya uçan 1 malar ve orada jepyenı bir şehir kur ne karsı grev ilan elm ler süslerinden mak ve anlaşmazlığı bakacak » cümleleri v azılı levhalar ala Starlıat t 7 memleket u ; kıta ve bir eğlenmekten bir an evvel kendi mağa ve eski şehri kendi haline bırak Almanların kesesinden rak Londra sokaklarında p3rla~n«nt3 okvanus üzerinden uçarak vanvrların maca niyetlenmişler Roma ordularının vazgeçemıjen bozgunculara ise mu lehler ne haFedebınun Amerika elci' o ının onunde do aşıp ancak 17 günde katetmefe° rnuvatfai o ozunu teşkil eden Plevlerin dava«ı sı vakkat dostlarından ayrılır avrılmaz leceklermı de umdurruşlar Tuhafı şu ki bı kadın ka aukları uzun rricsafevı 2 günde a?ı enıflar arasında farklar gözeten kanun ko eba^l r d a grevci mes ek as arı ta muşlar Her nedense laLa gm n ara^na da Fele n ¿Jia ı m ştır Lond^adan hareket eden tajeare ıardan korunab lmelerı ıcm ıkı trıbu rafından b r emiz mevdan dayağı a t ı eninde sonunda bira çınlasın «Bu ksdar tavuğa bir noıcz bir günde Rio de Janeiro ya ikinci % annun teşkili ve borç yüzünden habis ol d gı ıçm çok g^cnWen bozgunculuk da ilcileri grevden vaz i 1 lâzım » vecizesine ujarak b r tanecik de de BuenosAirea e ulaşabilmiştir ma kanununun refı imiş Askersiz kalan iflas ederek Romalıların grevi g bı Pa geçmişler Fakat işde erk°k kar mış M=»er bu Ing lız va Uzun scvahatınde b r merha^de 9 «aat futuhatçı Rcna karcısında grevcilerin ris sürtüklerinin grevi de yüzde yuz çı sendikalarının bira tandaşı da Amerikalı bir a ker kadın 1° durmadan uçan S arlıgt t 51000 millik juzde yuz mjvaffak olarak butun ta muvaffakiyetle neticelenmiş imalathanesi bittabi evlenmi" \e Amer k c n jcu vet'erı yud (takriben 82 000 ki ometre) gidiş ge ıl'blermı kabul ettirdiklerini soylempge Me=ela Gandı nın şu meşhur açlık faaliyetine devam 1 larına dordukler zaman tabı' ask^r ş nde hem°n dakikamı dakikasına tar lu'um jok tabu grevi kabilinden bazı grevler n ş^kıl ve etmıs hattâ ta ikinci Cihan Harbinde ¿arısından mu\ ak^aten ayrılmak zo feve uyaodm°ge rru afia> oİTiuş*ur usullerinin tuhaf o dugu gibi bazı grev Almlaıuı Kopeıhagı işgaline kadar Gene ordavla alâkalı grevlerden birisi runda ka'mıs imiş Grevde kadınlar kı S atte 240 mil (390 kilometre) sürate 1 de 1871 deki Alman Fransız harbin 'erm de retıceler tuhaf ve hoş oluyor fabrika işemekte ve söylendiğine po'e dar kenaınm haHı olduğunu sovlıyen sev eden Star ıgtıt fennin yeni bu unden sonraki Paris g e v d r Mütareke Kopenhag sendikalarının aldığı bir ted «St\r» ısımh sendika birası hiç de tena ALTI Af IÇINDt İngiliz erkesi «Onlann c>»nı can da ları saye= nde muhalif hav a ce eyanşartlarına göre ıkı gun iç n Paruın bir bir buna güzel b r misaldir Geçen harb değilmiş /2 DEFA BASILIP benimki patl can m ı ' Ben de eşimin ya larına, Hatti Istıvarm şiddetli yağmurkısmını işgal eden Alman kuv etlerine sonunda her bujuk şehir gibi grev sallarına rağmen güzergahından bir ıkl Geç°nWde de Londrada kadmlaruı nına Amenkaya gitmek 'stıyorum > dimensub askerler bittabi zafer ardında gınına tutulan Kopenhagda da sendlkilometreden fazla inh raf etmemiştir. dünyanın bu büvuk zevk ve eğence alar bir ara muhtelif sana>ı işçileri başka bir grevi olmuş Harb boyunca >ormuş Bu tecruoe uçu'jnun rruvaffakı ftmşehr nae b ıaz felekten kam alna^a he nin de grev >ıpma=ı ihtimali k a r a m Ingılterede \a=anı ş olan yabancı askerŞaka berta af bu RUÇ dun m kar? den sorra In o lızler ç k yak nda in* SATILAN KİTAP I , vealermışler Gel^elelm kadınlarının da kalmışlar Fakat biracılar grev ilân lerden bilhassa Amerikalılar bol bol inda in» lız huk n eti ko T ^ a aka gıltere L bon şimali garoı A'TI •>< »• = c mukrımhcile me«h tr Par te zevk ve ettikleri taKdırde, sermayedarlar ve ingiliz kadmlarıle evlenmıslermış Ne Dinı kurtarmış «bu bizim ı mız deg 1 Brez'ja A^ antm arasında muntazaiı eğlencelerinde dışı bir refik aravan Al halk kadar işçilerin de bırasız kala a ticede askerler yurd arma dönünce In Amerikalılar du'unsun'ı diyerek sıyrı nava seferleri işletmeğe başlayacaklar» silterede kimisi bir veya bir kaç çocuk lıv ermiş. Amerika Elçiliği mensubları 65 bin lira çalanlar tutuldu Üniversite ruhu ve Dr. Feridun Ergin iiiıııııiüiııııııi'MJitMiıııınjnunnıi'üıııiitiiıiııııııiMnMi'iııııi! 35 yılda 35 milyon olmamız için Millî Eğilim Bakanının tetkikleri 0 ( HUKUK KITÂBLÂRI c 1 ABDİİLHAK HÂMİD MAKBER TEZER EŞBER Yarın Akşam TURAN TİYATROSUNDA Z E H R A B İ L İ R SALÂHADDİN PINAR Dünyada Neîeı» Oluyor ? MAD4ME CURIE Grevler ¿f.J.CROMN 300QQ&
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog