Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Ainayrak pirine ve hububat UNLARI BAHARATI Yüksek cins, saf, teiniz ve sıhhî ambalajlarda. BAKKALINIZDAN İSTEYİNİZ. Toptan satışlarda tenzilât Deposu: Tahmis Caddesi 74 Telefon: 20§±7, Telgraf Albayrak İ S T A N B U L II inci yıl Sayı: 7692 u m n u r iver K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Poeta kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yan İtleri: 2429a Matbaa: 24290. Muhttmsi »f BAYILERIHDEN İSTEYİNİZ Perşembe 17 Ocak (946 SATİŞ MEBWEZI.İSTANBUL ANKARA CAD.N! 111 Hasan Sakaya Londra basınının sorduğu sual: " Siz de Iran gibi Genel Kurul kulislerinde hareket edecek misiniz?,, hummalı bir faaliyet var <"" " minimi • • ıımmıım ımımm mıını ••••• ı > ı ••• ı • • > > • • • ı ••. Sovyetlerin istekleri Herkesin sorduğu sual şu : Güvenlik Konseyi, daha ilk ¡ toplantısını dahi yapmadan, küçük bir milletin menfaati peşinde üç büyüklerin birbirile ihtilâfa düşmeleri tehlikesini j ortaya çıkaracak böyle bir meseleyi halle memur edilebilir mi?İ •>,„ Dış İsteri Bahammtz: "Şüphesiz hay ur, Türkiye bakımmdan bir mesele mevcud değildir» dedi Cevad Açıkalının ve Ameri* kan murahhası Vandenbergin demeçleri Londra 16 (a a.) Birleşmiş Milletler genel kurulunda Türk murahhaa heyetine başkanlık eden Hasan Saka, dün akşam Britanovanın Birleşmiş Mîlletler genel kurulu nezdindeki muhabirine bir mülakat vermiştir. Hasan Saka, İran murahhasının nutku üzerinde hiçbir yorumda bulunmamıştır. Gazetecinin, Türkiyenin de, Sovyet Türk ihtilâfları hakkında buna Arkası sahife 3. Su. 2 de Opportunizm ve kapı kulu sosyalizmi evlerin bütün haklarına kendini ortak sayan kapı kulu, sırtında en ufak bir mesuliet yükü taşımaya cesaret edemez. MeJİijet, kapı kulunun en kaçındığı, en orktuğu şeydir. Gündüz keyfi bozulur. M. Vichinsky ece uykusu kaçarsa, bunun mesulü nce mesuliyet duygusudur. Gündelik ınksiyonu içinde rahat etmek, hiçbir kilde kimseye karşı hesab vermemek lygusundan doğan bu ruh haletini o marnile ters anlar. Kendini, devletin ı mesuliyetti vazifelerinden birini ıkjenmiş farzeder. Ve bu mesuliyeti rmalite sahasına dökerek, idare nıeınizmasının sayısız çarkları arasına ı y ar, anonim bir hale getirir. Bir vandaşa aid her hangi bir muamele yan> yürütülmüş, yahud geç kalmış, bu izden o vatandaş şu veya bu şekilde rara uğramış bulunursa, bunun melunu çok defa bulamazsınız. Mesulitten korkan küçük kapı kulu, vaziti öyle idare etmiş, hâdiseyi o de:e yaymış ve uzatmıştır ki, bütün bir viet mekanizmasını toplu olarak mel saymaya kalksanız, gene de hakiki Londra 16 (a.a.) Britanovanın Birleşmiş Milletler teşkilâtı toplantıları•suliveti ortaya çıkarmanıza imkân Birleşmiş Milletler teşkilâtı nezdindeki na iştirak için Moskovadan yarından evvel hareket etmisecek ve bu suretle Lon nıyacaktır. Zati bunun için değil mi muhabiri şunları yazmaktadır: • ki, bizde idare işleri hakkında Birleşmiş Milletler genel kurulu açı draya cumadan evvel varamıyacaktır. ıkid razıları yazanlar, hemen her lışından bir hafta sonra muhtelif mem M. Vichinsky netice olarak, güvenlik kon nan ele aldıkları mevzuu büyütmüş leketlerdeki gruplardan ve siyasî teşek şeyinin ilk toplantısında hazır bulunmıya , bir kuruluş ve işleyiş meselesi, bir küllerden bir çok istidalar almış bulun çaktır. tem ve metod davası haline getir maktadır. Meselâ, dünya Yahudiler Vichinsky. neyi bekliyomuş? şlerdir. Halbuki aslında bu, küçücük kongresi Kumanya şubesinden, RumanLondra 16 (a.a.) FrancePresse r zihniyet meselesinden ibarettir, ya Siyonist teşkilâtı başkanından, İnızyıllardanberi ecdad mirası olarak donezya gençler birliğinden, İndonezya Ajansının muhabiri bildiriyor: Iranın kararından doğan durum, Bir^üp gelen ve bazan lalettayin bir bağımsızlığı merkez komitesinden, Tu;murun kafasında örümcek ağı ku nus italyanlardan, kuzey Afrıkadaki leşmiş Milletler teşkilâtı mahfillerinde çok nazik telâkki edilmektedir. Vichinsı kapı kulu zihniyetini oradan sökü İspanyol kadınları İle İspanyol muhaz, şimdiki idare sistemile de bütün cirleri Cezayir grupundan gelen ve Bir ky ancak bu derece dikenli bir meseirimizin daha iyi yürüdüğünü gbre leşmiş Milletler teşkilâtına hitab eden lenin yeni kurulmuş olan ve henüz tsiniz. bir çok telgraflar alınmıştır. Ermeni genel sekreteri dahi tayin edilmemiş millî komitesi de Birleşmiş Milletler teş bulunan Birleşmiş Milletler teşkilâtında 1u zihniyeti taşımak îçin mutlaka kilâtına tiye olması İçin Ermeni cumhu bahis mevzuu olunmıyacağı kanaatine vardıktan sonra Londraya müteveccimur olmaya da lüzum yoktur. Daha riyetine yetki verilmesini İstemiştir. hen hareket edecektir. ,Şunu da söyleçeki yazılarımda göstermeğe çalıştıSlovak milli meclisi Slovakyamn bamek icabeder ki bu temenniye bir çok ı gibi kapı kulları, bütün memleketi ğımsızlığını İstemektedir. delegeler de iştirak eylemekte ve bu playan, bütün millete hükmeden, buBirleşmiş Milletler teşkilâtı İcra sek delegeler, Birleşmiş Milletler teşkilâtınla beraber her ferde ve her kabi reterinin bildirdiğine göre, bu taleblerete açık duran bir sınıf teşkil edi den bazıları teşkilâtın yetkilerine dahil nın bu neviden islerle meşgul olmadan •du. Onun için kapı kulu zihniyetinin görünmemektedir. Fakat diğerlerinin önce hiç olmazsa bir kaç aylık bir tecrübe devresi geçirmesi gerektiği fikrıldığı saha da çok genişti. Bu rejim incelenmesi ihtimal dahilindedir. rindedirler. ı arta kalan tortulara en umulma D Londra 16 (a.a.) FrancePresse Ajansının muhabiri bildiriyor; Bugün umumî alâka, genel kurul salonundan ziyade kulisler üzerinde toplanmıştı. Murahhaslar, Tahrandan alınan haberlerden, Iran baş delegesi Takizadenin dün söylediği nutukla Iran meselesinin kapanmış olmadığını öğrenmişlerdir. Acaba, güvenlik konseyi, daha ilk toplantısını dahi yapmadan, fevkalâde tehlikeli davalardan biri olan ve küçük bir milletin menfaatleri arkasında üç büyük devletin birbirlerile ihtilâfa düşmeleri tehlikesini yaratabilecek mahiyette bulunan böyle bir davayı halletmeğe memur edilecek midir? Herkesin sorduğu sual işte bu idi. Öğleye doğru endişeler bir misli da Arkası sahife 3. Sü. 3 te "Birleşmiş Milletlere müracaatler yağıyor! Ermeni Millî Komitesi de, Ermeni "Cumhuriyeti,, nin Birleşmiş Milletler teşkilâtına kabulünü istiyor Gangster mukallidi yakalandı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısından bir görünüş, solda, ön sırada: Hasan Saka (1), Cevad Acıkalm (2) ve Saffet Arikan (3.) BİR KARIŞ TOPRAK, Rus radyosunun Türk basınına Doğu illerimizde yeni hücumları ve ulvî bir mana alan Türk basını Üçler arasında ihtilâf çıkararak banş davasının suya düşmesine çalışıyormuş Tahtakalede kırtasiyeci dükkânını soymak isterken tezgâhtan öldürenlerin elebaşısı lise mezunu Konyalı bir grene imiş medeniyet gayretimiz Erzurum içinde başhyan hummalı imar faaliyeti son hudud noktamıza kadar tırnak tırnağa, pençe pençeye bir tabiat Moskova radyosu 16 (B.Y.U.M.) mücadelesi halinde devam ediyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ilk oturumunu yapmaktadır. Yeryüzünün ıürriyetsever milletleri Kurulun bu çalışmalarını dikkatle takib ediyorlar. Mustafa Fakat bir sıra memleketlerde barıKars 16 Erzurumla Kars arasın tabiat mücadelesi halinde devam ediBu ayın dördüncü cuma günü Tahtaşın sahte dostları vardır. Onlar, bir da güzel ve şimdi baştan aşağı karla yor. Erzurumda yepyeni bir çok bina kalede bir soygunculuk vak'as olmuş va yandan barış barış derkenfiiliyattaher suretle bu davaya karşı yürümektedir örtülü binbir karış toprağımız çok çelar görmüştük. Diğer bir çokları da te güpegündüz dört gangster mukallidi ler. Onlar, büyük demokrasilerin ara şidli bir imar faaliyetile mütemadiyen melleri üzerinde yeni yükseliyordu. Sa Tahtakale caddesinde Halil Uyara aid k » sında ihtilâflar çıkmasına bel bağlamış işlenmektedir. Esas Erzurum içinde baş rıkamışı, temizliğine tamamile itimad o tasiyeci dükkânına girerek tabancalarını lardır. Bu savaş ko'rükleyicileri Birleş layan bu imar işi son hudud noktamıza lunabilecek suya kavuşturacak olan te çıkarmışlar, tezgâhtar Albert Krespiyo Arkası sahife 3. Sü. 4 te kasayı açmasını söylemişlerdi. Bu vazimiş Milletler yasasını düzeltmek için kadar tırnak tırnağa, penç« pençeye bir yet karşısında telâşa, kapılan ihtiyar bir kampanya tutturdular. Bu zavallı Arkası sahife 3. Sü. 7 de ^ lardan Tıirkiyede de bulunması rasgele sanılmamakdır. Türkiyede onlar için elverişli bir zemin vardır. Türkiye de Arkası tahife 3, Sü. 2 dt (Doğan Nadi Karstan bildiriyor) Yüksek Ticaret Okulu Vinchinsky hâlâ Moskovada ; yerlerde ve en umulmadık sekillerGüvenlik konseyi toplanıyor bugiin raslamak hâlâ mümkündür, Londra 16 (a.a.) Bu akşam LondraLondra 17 (BB.C.) Güvenlik konüniversite profesörlerinin gündelik da öğrenildiğine göre. Sovyet Diş İşleri seyi yarın öğleden sonra ilk toplantısını itika mevzularına yazılannda do Bakan muavini M. Vichinsky ve maiyeti yapacaktır. nmamaları hakkında geçenlerde MİDİ itim Bakanlığınca bir demeç yayıntnışa. Bu demeci haklı bulan bir 7at memur değildir ve ömründe hiç murluk yapmamıştır fikrini söyle ıdafaa ediyordu: Ne demek efendim? hem devletı para alsın, hem de hükümeti tenetsin! Olur şey mi? şte kapı kulu zihniyetini açığa vuı tipik bir düşünce. Üniversite proörlüğü vazifesini kabul q|miş bir andasın gündelik politika ile uğraşsını ilim haysiyeti adına doğru bulLondra 16 (3.B.C.) Bugün Suudi sır, gerek Suudi Arabistan hükümetleri mak, Millî Eğitim Bakanlığının de Arabistan Kralı İbnissuud ile Mısır Arao birliğinin anayasasına bağh olcine hak vermek pek mümkün Kralı Faruk arasında iki memleketin duklarını, bütün Arab memleketlerinin •. Fakat bu düşünceyi müdafaa için müşterek siyasetini bildiren bir beyan bu esas dahilinde dünya milletlerile İşle bir mantık mı kullanılmalıdır? name neşredilmiştir. birliğine hazır bulunduklarını teyid etndi haysiyetini korumak erginliğini İbnissuud şerefine verilen bir ziyafet mişler ve bu arada Piîistinin Arab ola¡ U dan doğruya Üniversiteye tanı te Mısır Başbakanı Nakraşi Paşa tara rak kalması hususundaki görüş birlikT k en doğru yol olmaz mıydı? O hal fından okunan bu demeçte gerek Mı lerini belirtmişlerdir. devlet bütçesinden aylık, ücret vetahsisat alanlar, hükümetin her yapna mutlaka eyvallah demekle mi "'«t kelleftirler? Hükümeti tenkid eden letvekilleri, gerektiği zaman hükutin yaptığını bozan Danıştay üyeleri, sisat ve aylıklarını devlet bütçesinı almıyorlar mı? Yukarıki sakat manhükumeti devlet ve devleti de miln üstünde tanrısal bir varlık farzeı kapı kulu zihniyetine açık bir miJir. ngilterede İşçi partisi iktidar yerine ligi sıralarda İstanbul gazetelerinı birinde sayın bir başyazar; Bizde sosyalizm Ingiltereden daha Kıymetli romancımızın iki senelik bir fasıladan idir. Demiryollarını, madenleri biz sonra verdiği yeni ve büyük eser tan devletlestirdik. Onlar daha be• başlayacaklar! 'arzında gayet ciddî bir makale ka Norveçin teessürü Rusyanın, Birleşmiş Milletler teşkilâtında Norveçi desteklemesi bu memlekette infial uyandırdı Londra 16 (a a.) News Chronlcle gazetesi yazıyor; Norveç, kendi Dış İşleri Bakanı M. Lie'nin Birleşmiş Milletler genel kurulu başkanlığına adaylığının Sovyetler tarafından desteklenmiş olmasından t e Arkan sahife 3, Sü. 5 te Okulun 63 üncü yıldönümü dün Millî Eğitim Bakanının iştirakile kutlandı Unkapanı yangını Filistin davası Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulunun raz, okulun öğretim heyeti, eski ve yeni 63 üncü yıldönümü dün saat 14.30 da öğrencileri ve çeşidli iş sahihleri hazır okulda yapılan güzel bir türenle kut bulunmuştur. Öğlenciler salona giren lanmıştır. Törende, dün sabah Ankara Bakanı ve eski hocalarını sürekli alkışdan şehrimize gelen Millî Eğitim Baka larla karşılamışlardır. Unkapanmda Umumî Mağzalar dera Hasan Âli Yücel, Bakanlık Teknik ve Törene gençlerin söyledikleri İstiklâl posunda evvelki gün başlayıp dün öğMeslekî Öğretim Müsteşarı Rüştü Uzel, marşile başlanmıştır. Müteakiben kür leye kadar devam eden yangının piyaVali ve Belediye Başkanı Doktor Lutfi. süye gelen okul müdürü doktor Nihad sadaki akisleri çok büyük olmuştur. Bu Kırdar, Millî Eğitim a M ü r ü Murad U Arkası sahife 3. Sü. $ tt Arkası sahife 3. Sü. 6 da Tahkikat ve telkikaf dun de devam etti Kral Farukla İbnissuud dun bir beyanname neşrettiler Şehremini cinayeti Gene kadının eski âşıklarından ikisi şüphe altında Şehremininde boğularak öldürülen gene ve güzel Sulhiyenin katılj henüz bulunamamıştır. Zabıta ve adliye tahkikata ehemmiyetle devam etmektedirler. Polis, gene kadının son zamanlarda münasebette bulunduğu şahıslan şüphe üzerine yakalamıştır. Bunlar arasında, fırıncı Bekir ile müteahhid Osman, en fazla şüphe uyandıranlarıdır. Diğer taraftan Sulhiyenin randevuculuk suçundan müteaddid sabıkaları olduğu meydana çıkmıştır. Gene kadının cesedi Morga kaldırılmış, fakat rapor hçmız gelmemiştir. Hâdıseve el koyan C. Savcı yardımcısı Zuhtu Tarhan, tahkikatı derinleştirmektedir. Esrar perdesinin en kısa bir zamanda kaldırılmas? beklenmektedir. Toprak kanununun ilk tatbik edildiği yer Bozkır kazasının Sarıoğlan çiftliğinin hükümet tarafından halka dağıtılmasına dün başlandı, köylü bayram yapıyor Bozkır 16 (a.a.) Bozkırın SanoŞlan çiftliğinin hükümet tarafından halka dağıtılmasına bugün başlanmıştır. Bir :amandanberi bu çiftliğin dağıtılmasına aid teşebbüsler çiftçiyi topraklandırma kanununun meriyete girmesi üzerine fiilen tahakkuk etmiş bulunmaktadır. Bu münasebetle dün bütün civar halkının iştirakile yapılan törende Vali Aziz Çağlar ile Toprak Genel Müdürü Salih Korur, vilâyet sıhhat müdürü hazır bulunmuşlardır. Şimdiye kadar üzerinde yarıcılıkla çalışmakta oldukları topraklara böyle sahib oluşları köylülerimizin en coşkun gösterilerine ve kendilerini hakikî efendi mevkiine çıkaran Millî Şef Inönüne ve Cumhuriyet hükümetine karsı sonsuz minnet ve şükran duygularını bir defa daha ifadeve vesile olmuştur. ffeşad Nuri Güntekin'in «Cumhuriyet» ! için hazırladığı roman j Miskinler Tekkesi Pazar günü neşre başlıyoruz Arkan fahife 3. Su. 4 te NADİR NADİ Bozkır kazası köylüleri bir ilkmekteb binası için ormandan kereste alırlarken vnniintı mprasim p<ınn«:ını1»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog