Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

JHABBET • • .•• KÖPRÜSÜ ve çalışması sayesinde bir çiftçi İumın kazandığı zaferin romanı. 75 kuruş. umnunyeı Ti inci yıl Sayı: 7691 KURUCUSU Í YUNUS NADİ Telgraf w mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: Umum) Santral Numarası: 24298. Yan İsleri: 24299. Matbaa: 24290. FIKR NÜKT Bildiklerinizin duymı 340 sahife, 686 fi IED HALİD Kitabevi J Çarşamba 16 Ocak 1946 Âhmed Halid* Başbakan ve Dışişleri Bakanı Parti Grupunun dünkü m murahhası: "Müttefikler davasına içtimaında izahat verdiler gibi hizmet ettik, mükâfat istemiyoruz, Memlekette veremin önlenmesi için hükümetin neSağlık tedbirler aldığını soran bir milletvekiline cevaben Bakanı da vaziyeti ve alınacak tedbirleri anlattı haklarımıza riayet istiyoruz,, dedi ¡miş Milletler Genel Kurulunda söylenen nutuk ancak birkaç korkak ve çekingen pmasile karşılandı. Sovyet murahhasları derhal aralarında göriişmiye başladılar İran dün Londrada davasını açığa vurdu Dış vaziyet ıpı kulu ihniyeti manada her buyuk devrim ti, taazzuv etmiş, jahud da ra yuz tutmuş bir sınıfın gürafından yapılır. Herşej den \en bir sınıftn menfaatlerini bir cemiyet nizamı olma'ımiyet nizamını nazariycciler . Eski sistemi mıidafaaja çajeni fikirlerin galebesini israsındaki mücadele, bu solesabına başarı ile neticelenı, cemiyet artık bir tazelene girijor, demektir, îpı kulu sınıfının biijük bir sahib olması, devlet mekaîsırlar b o r n e a avuçları içince nihayet çesidli içtimaî ve etiler yüzünden memlekette ir kapitalist burjuva sınıfının dip genişliyememesi, bizi, banda rasladığımız sosyal oluş îiı uzak tutmuştur, ikinci ı başardığı askerî ıslahat dadevrimlerimiz hemen daima n, kapı kulu sınıfının Ruzi' afından yapılmıştır. Kendi gene kendi iradesile yeni ire ayarlamak hedefini ffiidcn sosyoloji ile uğraşan bilgin1a dikkate değer bir konu saetir. le devlet kapısı hiç hir feTde sınıfa kapalı değildi, idare yetiştiği yer hürün memleket idi. Her ne kadar kapı kulne mahsus menfaatleri olan sınıf teşkil ediyor idUse de. cratik hir temele dayanan ve seçme (recrutement.) rae»inde, yenilik sever, uyanık îiyetler, onlar arasına sokulut idaresinde üstün yerlere iyordu. Kapı kulu sınıfı, böyi meşrutiyete kadar baran i hamleler yaparak yaşadı, de asker münevverlerin yü»08 ihtilâli, hn .sınıfı kısmen le. bütün bütün ortadan kalÂyan azasından tapu sicil ı kadar, het ferdinde hir takım ayan koskoca hir mekanizmaemde yenileştirmek mümkün unu tam ölçüsü içinde ancak ıvasımızla başarabilirdik. Saa bağlı temel müesseselerin ek, devlet ve idare sistemimiian doğruya malrdilmesi, hamilletten başka hiç hir kıiv• toplanamıyacağmın yüksek edilmesi, ilk Cumhuriyet yılsnc elemanlara büyük çapta idarî vazifeler verilmesi, kapı 'ıtıı resmen tarihe devrediynridare edenlerin bizim efendiatnıyacağım, memlekette halinin ancak köylü olduğunu \tatürkten işittik. Vatandaşlar halk ve memur diye asırlardır len sahte ikiliğe son vermek, rlerden artakalan kötü bir kökünden kazımak için Cumdaresi az gayret harcamaımş Vichinsky Londrada bekleniyor Dün geceki ziyafet ve söylenen nutuklar Amerikan basını: «Birleşmiş Milletler büyüklerin tahakkümü altına alınmak isteniyor» diyor Irandaki ingiliz ve So\yet kuvvetleri kumanda hej etine nıensub subajlar Murahhas demiştir ki; Londra 15 (a.a.) Bugün Birleşmiş «Hepinizin bildiği gibi, İran, milletler Milletler genel kurulunda verdiği bir demecde, Iran murahhası Seyd Hasan arası mahiyet arzeden bazı vahim güçTskızade, memleketinin endişe ve u lüklerle karşılaşmakta ve ağır bir üzün Arkası sahife 3. SU. 2 de nudlerıni belirtmiştir. Üç Dış İşleri Bakam Savcı, Reşid Mercan ve Haşmet hakLondrada işi kındaki kararlarm bozulmasını, davanın münakaşa edecekler bir başka Ağırcezaya naklini istedi Avukatlar Reşid Mercanın fail olduğundan dahi şüphe ettiklerini ileri sürdüler Ankara 15 (Telefonla) Reşid Mercan hakkında Ankara Ağır Cezasmca verilen karar dolayısile yargıtaydaki duruşmaya bu sabah birinci ceza dairesinin salonunda başlandı. Her yer hıncahınç dolu idi On sırada oturanlir arasında Resid Mercanın annesi de görülmekteydi. Ankara C. Savcısı Kemal Bora da salonda dinleyiciler arasında idi. Saat 9,30 da yargıçlar heyeti, önde başkan Fuad Hulusi Tuğcu olmak üzere, geldiler. Başkan ve jyeler A!i Rıza Oğan, Vehbi Geçebaş, Süreyya Orhon ve İbrahim Nazif Çağlayan yerlerini aldılar. Başsavcılık yerine de yardımcı savcı Sahir Kurtluoğhı geçti. Arkası sahife 3. Su. 5 te Reşid Mercan davasına Bulgaristan yargıtayda başlandı meselesi Londra 15 (a.a.) Rus murahhas heyeti balkanı Vışinskl yarin sabah Londrada beklenmektedir. Londra 15 ( B B C ) Bu gece İngiltere hükümeti Birleşmiş milletlerin murahhas heyetleri şerefine Greenwich Holde buyuk bir ziyafet vermiştir. Ziyafete iki yüz; elli misafir iştirak etmiş, saat 22 de İnguueıe Başvekili Mr. Attlee bir nutuk soylljerek Greenwich Holün Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar tanhi değerini belirtmiş, bir çok meşhur dün istanbul basın üyelerile ay'ık gazehıikumdarlann burada doğduklarını, 240 teciler toplantısını yapteış ve Ankarada Arkası sahife 3. Su, 1 de takib ettiği ve neticesini aldığı işler hakkında beyanatta bulunmuştur. Dünkü toplantıda Parti istanbul Başkanı Alâeddin Tiridoğlu. Vilâyet ve Eslediye Reis muavinleri, Emniyet Mudüru, su"ar idaresi müdürü ve Belediyenin şube müdürleri hazır bulunmuşlardır. Yeni bütçe tanzim ve takdim ettiğimiz şekilde hükümetçe tasdik edilmiş ve tatbik olunmak üzere, buraya gönderilmiştir. Hatırlarsınız ki hususî ;dare ve Belediye bütçesi 26,333,000 lira üzerinden denkleştirilebilmiştir. Yeni bütçemizde bu sene içinde yapabileceğimiz mühim işlerin bir kaçını Valimizin Ankaradan getirdiği güzel haberler Dr. Lutfi Kırdar, şehrin su işi başta olmak üzere birçok meselelerin hallinden dolayı hükümete teşekkür ediyor Lutfi Kırdar, dün gazetecilerle konuşurken Ankara 15 (a a.) C H P . Meclis Grupu Başkan vekilliğindenC HP. Meclis Grupu genel iurulu 15.11946 salı günü saat 15 te Ankara milletvekili Mümtaz Okmenin başkanlığında toplandı. Kürsüye gelen Dış İşleri Bakanı vekili Nurullah Esad Sümer dış işleri ve son günlerin milletlerarası olayları hakkında etraflı açıklamalarda bulundu. Milletvekillerinin bazı konuların aydınlanması hakkındaki soruları Başbakan tarafından cevablandırıldı. Bundan sonra Malatya milletvekili Dr. Cafer Ozelçmin, yurd içinde verem hastalığının önlenmesi için hükümet tarafından ne gibi tedbirler alındığı hakkındaki önergesi okundu. Önerge sahibinin ve milletvekillerinin izahları dinlendikten sonra söz alan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, memlekette verem hastalığının dikkati celbeder bir Arkası sahife 3. Sü. 2 de Filistinde yeni karışıklıklar Yahudi çeteleri bir treni soydular Londra R. 15 (BY.UM) tıdda ile Hayfa arasında Cedar kasabası dolaylarından geçen bir tren tüfek, mitralyoz ve bombalarla mücehhez Yahudiler rı hücumuna •uğramıştır Bu 70 Yahudi trende bulunan 35 bin İngiliz liralık bir kasayı alıp gitmişlerdir 7 vagon, bomba kullanmak suretıle yoldan çıkarılmıştır. Bir İngiliz eri olmuştur. Akşam yayınlanan resmi tebliğde çetenin şiddetle arandığı bildirilmektedir. Valinin beyanatı Bu sene yapılacak mühim işler kasaca zikredeyim: Cerrahpaşada yapılmakta olan verem hastanesini tamamlayacağız. Haseki hastanesinde jeni bir çocuk paviyonu yapıyoruz. Bu suretle en başta gelen verem ve çocuk hastanesi ihtiyaçlarımız, bu iki yeni tesis ile biraz daha geniş nisbeHe karşılanmış olacaktır. Süleymaniyede arsası Belediye Arablar Yahudi mallarına tarafından istimlâk edilmek, inşaat masboykottan vaz geçmediler rafı Sağlık Bakanlığı bütçesinden verilmek üzere bir de doğum evi inşa ediKahire 15 (a a.) Arab birliği genel lecektir. Arkası sahife 3. Sü. 3 te Yollara gelince, yeni bütçeye bunun için bir milyon lira konulmuştur. Ayrıca 800 bin liralıi bir tahsisat da halk dileklerinden olan sokak inşa ve tamirleri için ilçelere taksim edilecektir. Bu yıl, inşası geçen sene bitmiş olan Dolmabahçe Maçka yolunun bazı eksik Şehremininde 25 yaşında bir Arkan sahife 3. Sü. S te Bir cinayet daha öldürüldü kadın esrarengiz bir şekilde Hükümet akaryakıt fiatlarım indirdi Motorlu vasıtalara daha fazla Benzin verilmesi kararlaştırıldı Bulgar Başbakanı Kimon Georgief Londra 15 (a.a.) Britanova Ajansının siyasî muharriri yazıyotj Sanıldığına göre, Birleşmiş Milletler teşkilâtı genel kurul toplantısı içte Vichinsky Londraya geldiği zaman, ingiltere ve Amerika Bulgar hükümetine iki muhalefet liderinin dahil edilmemesinden ileri gelen durumu kendisile münakaşa edecektir. Her nekadar Başbakan Georgıyef kabinesini genişletmek için muhtemel olarak samimî gayretler sarfetmişse de, Moskova konferansı tarafından konulan tanınma şartlarının yerme getirilmemiş olduğu aşikârdır. Bugünkü şartlar içinde niyetlerin fiiliyatın yerini tuttuğunu İngilterenin kabul etmesi asla ihtimal dahilinde değildir. Zira bahis mevzuu olan şey hür bir politika bünyesinin kurulması meselesidir Bu itibarla, hükümetinin hemen tanınması hususunda Georgiyefin yapmış olduğu taleb reddolunacaktır. Ankara 15 (a.a.) Ticarat Bakanlı ve satış şekillerine göre yüzde 35 i bulmaktadır. ğından bildirilmiştir: istanbul, İzmir ve Iskenderunda müşBir taraftan mense memleketlerdeki akaryakıt fiatları diğer taraftan gemi teri vasıtasına depo teslimi satış fiatları lavlunları ve sigorta primleri ucuzlamış şu hadlere indirilmiştir. ılduğundan memleket dahilindeki akarGaz yağının bir tenekesi 403 kuruş•akıt fiatları da ucuzlatılmıştır. Bu su tan 264,41 kuruşa, dökme kilosu 21 kuretle K'510 sayılı karar hükümlerine ruştan 18 53 kuruşa, benzinin bir tenedayanılarak yeniden tesbit edilen ma kesi 631 kuruştan 449,37 kuruşa dökme hallî azamî satış fiatlan 21/1/1946 tari kilosu 42 kuruştan 35,90 kurusa, motohinden itibaren yürürlüğe konulmuştur rinin bir tenekesi 381 kuruştan 244 60 Ucuzlama nisbeti akaryakıt çeşitlerine Ariyası sahife 3. Su. 2 de Son günlerde bıribırıni takib eden cinayetlerin akisleri henüz sönmeden; bir cinayetle daha karşılaşılmıştır. Öldürülen, Şehremininde Ibrahimçavuş mahallesinde Caferağa sokağmda 8 numaralı evde oturan sıhhat memuru Hadi Irmakların karısı 25 yaşında Sulhıye Irmaklardır. Evvelki aksam üstü isinden eve donen kocası, kapının bir turlu açılmadığmı görünce, vazıyeti polise haber vermiş, bunun üzerine eve gidi'ip, kapı çilingire açtırılmıştır. Ust kattaki Arkası sahife 3. Su. 4 te YARIN Kesid Mercan bu gayretler yüzde yüz mntli neticeler vermiş midir? le evet demek için, iki günrazdıklanmm toptan inkâr etndır. İçtimaî bir realiteyi ifahir sınıfı ortadan kaldırmak lür. Zor olan o sınıfın temsil niyeti yıkmaktır. Hele bizdeki şad! ve içtimaî manasında sınıf • Arkast Sahife 3. Sü. 4 te » Dünkü yangın Unkapanındaki 6 katlı umum mağazalar zarar antreposu 3 milyon yandı, lira KORKU!. Cemal Nadirin büyük renkli karikatürü NADİR NADİ Cumhuriyet» in yeni romanı EŞKİNLER EKKESİ şad Nuri Giintekin in en son eseri İzmir 15 (Telefonla) Bugün Amerikalılar tütün piyasasına iştirak etmemişlerdir. Buna rağmen piyasa canlı bir şekilde inkişaf etmiş, müdahil müesseseler ve bütün firmalar mübayaatta bulunmuşlardır. Satılan tütün 9 milyon 324 bin 543 kiloyu bulmuştur. Seydiköy ve Gâvurköy piyasaları bu Ege tütün piyasası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog