Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

r RADYO Bugünkü Program 2S Açılış ve program 7.30 Orkestra eserleri fP!.]ş 7,45 Haberler g OO Orkestra estrlerf İPİ.) 8,30 Kapanı? program. 12.29 Açılış ve program 12,30 Hafif şarkılar (Pl) 12.45 Haberler 1P.O0 Radyo salon orkestrası (1 Puçcınl: Tos. ka operasından fantezi, o Gneg: Peer Gsct süitinden parçalar 3 Gossec. Gavot) 13,30 Kapanı?. ' 17,5 a icılış re program 18,00 Radyo dan= orfcesrası 15 43 Şarkılar l9,ıjıl Haberler 19 20 Geçmişte bugün l r '.25 Şarkı ve türküler 19 4 i Ssğhk saati 20 00 piyano soloları OPI.ı 20,15 Radyo Gczetesi 20 45 Manlolin birliği 21 05 Posta kutusu 21.2ü Radyo salon orkestrası (\ Auber; Fra Diasolo. 2 Millocker: Vaİ5 3 Tosti : : Me. lodl '4 TTrbini; One Step, 5 . Bach; Ilkbîhann uyanışı, fi Gulraud; Macera 7 Kapeller; Aşk sarhoçluğn) 22,00 Tarihî ÎJrk Mözlgı 22,45 Haberler 23,00 Kapanış Te program. Evinize pislik ve bulaşık , hastalıklar getiren, kiler ve ambarlarınıza zarar veren, .i mağazalarınızda, müessesef lerinizde türlü türlü tahribat \ yapan her cins ufak ve büyük I fareleri öldürür, kökünden i mahveder. 1 HASAN Depolarile ecza, neler ve büyük bakkaliyeler. den (FAR) Hasan markasile arayınız. Taklidlerinden sa+i A SAN FARE ZEHİPİ kınınız. D İ K K A T Veresiye ve taksitle hazır . ve ısmarlama elbise yaptırmak istiyenlerin Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han altında Örnek elbise mağazasına müracaatleri. Tel: 24685. komprime lavı ; ÖKSÜRÜK ve Tıp ve kimyanın insan sağlığına en büyük hizmetlerinden biri Şüphesiz ki Vitaminlerin keşfidir. Mütenasip bir vücut, sağlam bir dimağ, ve hastalıklara karşı mukavemetli bir bünye normal faa> (¡yet için lüzumlu olan vitaminle» fin hepsini kâfi dozlarda gıda ola» rak alan bir uzviyette butunu*. Vitaminlerin gıda olarak kullanılabilmesi için evvela ucuz olması lazımdır. Garbın Vitamin istihsal eden en büyük fabrika» larından birile memleketimizin ejn eski laboratuarlarından bi. rinin teşriki mesaisi bu ucuzlu. ğa imkân vermiş bulunmaktadır. Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği Reisliğinden: Birliğimizin senelik umumî heyet toplantısı 20/1/946 pazar günü saat 15 te Gar Gazinosunun üst salonunda yapılacaktır. GOTîDEM: 1 Umumî heyete bir reis, iki kâtib seçilmesi. 2 idare heyeti 1945 yılı çalışma raporunun okunması. 3 Birlik 1945 yılı bilançosu ve murakıblar raporunun okunması 4 İdare heyetinin ibrası; 5 Yeni idare heyeti, murakabe heyeti ve haysiyet divanı azalarile yedeklerinin seçilmesi. 6 Teklif ve dilekler. Ankarada bulunan birlik üyelerinin toplantıya gelmeleri rica olunur. (159) ? BULMACA 1 m • • • • • 1 • Kapalı zarf usulile inşaat eksiltme ilânı Kartal Belediyesinden: of Kayak Aranıyor Sirkeci Mimarvedad caddesi No. 17 Celâl Güres'e müracaat İstanbul Millî Korunma Savcılığından: Ilám: 94R4 Fazla flatla krlzet denilen kuması satmak sııretlle Milli Korunma Kanununa muhaleietten suçlu Galatada Kardeşim sokak 34 No da balıkçı levazımatı satar Parslh o§Iu 1X14 doğumlu Karabet Sevyan hakkında 3005 s»yılı kanuna tevfikan istanbul fi) No lı Milli Korunma Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda; Suçlunun »abit görulen filimden dolayı hareketine ujan Milli Korunma Kanununun muaddel 32, 3 63 üncü maddelerine tevfikan 10 lira ağır^ para cezasile tecziyesine, 7 gün müddetle ticarethanesinin kapatılmasına ve bu müddet zarfında ticaretten menine hükmün kat'ıleştlğlnde neşrine dair mezkur mahkemeden verilen 1110945 tarih ve 945Í89 sayılı karar kavileşmekle İlin olunur. Cumhuriyet gazeteslle neşrolunacaktır C450) 1 Kartalda yangın yerinde yaptırılacak yol tesviyesi ve onarma işinin birinci kısmı kapalı zarf usulile ve vahidi, fıat esası üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 1 2 Keşif bedeli «23630> lira «77» kuruştur. 3 Eksiltme 4/2'946 pazartesi günü saat 15 te Kartal Belediye Encümeninde kapalı zarf usulüe yapılacaktır. Boldan sağa: 4 Eksiltme şartnamesi ve buna ekli evrak Belediye Fen Şefliğinden 1 Uykuda iken söz söyleme. 2 Vu bedelsiz alınabilir. sudümüzüu mühim, bir kısmını teşkil eder, 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde «1772> lira •ayın şahıs. 3 Zorla alan, hızlı ve habersiz. 4 Bir namaz vakti. 5 Goz Î21> kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Belediye Fen Şefliğine «tatil reski dilde), akciğer Ceski terim). 6 Bir günleri h a r i o üç gün evvel müracaatle ehliyet vesikası almaları şarttır. Bu veharfin okunuşu, usare. 7 Hem eski hem sikayı almak için isteklilerin mühendis, mimar ve fen memuru olmaları veya çevik, çimdi betondan yapılıyor. 8 Bl böyle bir fen adamile işin sonuna kadar teşriki mesaî ettiklerini tevsik etmeleri nanın yorganı 9 Çeviriniz yarım olur, ve bu işe benzer 10000 liralık bir iş yaptıklarına veya bu işi yapmağa ehil bir soru edatı. olduklarına dair Nafıa Müdürlüğünden alınmış ehliyet belgesi göstermeleri Yukarıdan aşağıya: şarttır. 1 Temin etmek. 2 Kıbrıs ve Glrid 6 İsteklilerin teklif mektublarını eksiltme günü olan 4/2 '946 pazartesi glfcl, babasız. 3 Kur'andan bir sure, kücuk sayılmaz. 4 îkl gun evvelki havalar, günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Belediye Encümenine vermeleri bir edat. 5 Büyük (eski dilde) fi azimdir. Postada vuku bulan gecikme kabul edilmez. (287) s Müstahzarat Fabrikası Teslı Tarihi: 1810 eABRlKA 1 Kartal 'STANBUL tsBorstuar. Garata. İSTANBUL leaoutue» > İZMİR West ernChe mlcel Industries Ctd. R Dr. CELAL DINÇER ÜROLOG OPERATÖR îjimser. 7 Kurtulmuş çeviriniz eski devletlerden biri olur. 8 Engel, bir yon. 9 önümüzde bir soru işareti gibi dikilir en çok . İdrar yollan, tenasül hastalıkları mütehassısı, saat 3 6 arasınd, arı istanbul Cağalpğlu 16, Akşam Ki ia. Sanat Okuluna bitişik. l Afyon Belediyesinden: Belediyemiz itfaiye teşkilâtı İçin 110 milimetrelik ketenden mamul 12 telli ve 24 atmosfer tazyika mütehammil İngiliz mamulâtı 300 metre hortum muhammen 950 kuruştan 20 gün müddetle açık «Jtsiltmeye konulmuştur. İhalesi 28/1/1946 pazartesi günü saat 15 te Belediyede Encümen huzurunda yapılacaktır. Talihlerin % 7,5 teminatı muvakkatesi olan 213 lira 75 kuruşu Belediye mutemedine tediye ederek alınacağı makbuzla ihaleye iştirak edeceğinden talihlerin muayyen zamanda Encümende hazır bulunmaları ilân olunur. (323) •• Sayın doktorlara, eczane ve ecza deposu sahihlerine: • Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli ' 4 i S f, 7 X Q 1 2 3 4 5 6 Hazım yolu hastalıklarında kullanılan İstanbul Üniversitesinden: J 7 8 S A | R | N A VTülT Ç|A Y İ E Ü S •ls|u A|L A | H | M | A | K | 1 | R • İS K|A|B|B|A|K|A R A LİBİGİİİYİIİL E N A R | A | Y | A NHII C N A | B | E | L • |M|S A Mü | N | T | A | K | A | B | K AİFİİİBİRİİİLİAİB B İ S M A N T O Z Piyasaya arzedilmıştir. Toptan ve perakende satış yeri: Üniversite serbest konferanslarının ikincisi Üniversite konferans salo nunda 15 ocak 946 sah günü saat 1840 da profesör Emin Bos tarafından verilecektir. Konferansın konusu «Eski çağda Anadolu tarihinde sikkelerin değeri dır. Salon herkese açıktır. ^41* Y E N İ İ Z M İ R Eczanesi İzmir. Demir ve Malzeme Ticaret Türk Anonim Şirketi ORTAKLARINA İLAN İdare meclisimiz henüz ödenmemiş bulunan nısıf sermayenin ortaklardan tahsiline ve bu sebeble de 3 üncü ve 4 üncü apellerin bir arada icrasına karar vermiştir. Binaenaleyh ortakların evvelce taahhüd etmiş bulundukları nısıf sermaye hisselerini bu ilânın intişar tarihinden itibaren 20 gün içerisinde makbuz mukabilinde şirket veznesine yatırmaları esas mukavelenamenin 10 ve 11 inci maddeleri mucibince şirket ortaklarına ilân olunur. Demir ve Malzeme Ticaret Türk Anonim Şirketi İdare Meclisi Edirne Erkek Sanat Enstitüsünden: Çeşidi Miktarı Fiatı EkyJtme, .şekli : Ekmek CBelediye tipi) 60000 Tane 30 Kapalı Sade yağ 3000 Kilo 440 > 5000 Pirinç (iyi) 160 » 4000 Koyun eti 160 » 7000 Sığır eti 80 • Zonguldak kömürü ' 80 Ton 49,50 Kok kömürü . 20 68,70 1000 Gündöndü yağı Kilo 220 Aç ık > 3000 Kuru fasulye 60 6000 Patates 35 50000 Yumurta 8 Tane Süt 7000 40 Kilo Yoğurt 6000 » 55 3000 Kuzu eti » 160 Beyaî sabun 180 1000 » Yeşil sabun 145 1000 Meşe odunu 50000 3,50 Enstitümüzün 1946 malî yılında ihtiyacı olan yukarıda çeşid v e miktarı ile fiatları yazılı maddeler 2490 sayıl) kanun gereğince hizalarında gösterildiği şekillerde 12/1/946 gününden itibaren eksiltmeye konulmuşlardır, isteklilerin 28/17946 pazartesi günü % 7,5 teminatlarile beraber saat 14 te Edirne Erkek Sanat Enstitüsüne gelmeleri, kapalı teklif zarflarının ise gene 0 gun bundan bir saat önce aynı yerdeki komisyona teslim etmeleri ilân olunur. (337) Kumaşı Kurumumuzdan verilmek üzere 380 takım öğrenci elbisesinin ve 100 paltonun dikim işleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4 şubat 1W6 pazartesi günü saat 15 te Ankara Okullar Saymanlığında yapılacaktır Elbisenin «ceket, yelek ve pantalón, beher takımı ve paltonun beheri için tahmin edilen dikim ücreti, 60 liradır. İlk teminat 2160 liradır. Eksiltmeye katılmak istıyenlerin piyasada bir terzilik mağazası sahibi ve en aşağı dördüncü sınıf terzi olduklarını Ticaret Odasındaki kayıdlarile tevsik etmeleri lazımdır. Teklif mekruhları eksiltme günü saat 14 e kadar kabul edilecektir. Şartname ve harç numuneleri hergün Okul İdaresinde görülebilir. ' (388 Siyasal Bilgiler Okulu Satmalına Komisyonundan: BORSA İstanbul Borsasının 14/1 946 fiatlan Kapanı* 6.22 130,50 30,32 55 12,39 31,1325 wondra 1 Sterlin New.York 100 Do'»1 Cenevre 10u isviçre Fr, Madrid 100 Pezeta Stockholm 100 Isves Kr. HSHAM VE TAHVİLAT 5 faizli ikramiyeliler 23,5 23,5 1933 Ergani 1933 IkrarnlyeU 22,60 22,50 MM! Müdafaa 21,1U 21,10 D. Yolu lkramiyell 97,10 US.15 D. Yolu ikramiyesi 4 99,22 99,22 D. Yolu ikramiyesi 5 95,07 95,25 Tasarruf bonosu 97,25 <?o 7 faizli tahviller Bıvas Ereurum I 19.U0 19,00 Sivas Erzurum 27 20,80 20,80 1941 Demiryolu I 19,12 19,12 1941 Demiryolu II 20,06 20,06 Fakültemize bağlı Eczacı Okulunda Farmakoğnozi asistanlığı açıktır. 1941 Demiryolu m 19.59 19,59 isteklilerin ocak ayının sonuna kadar Dekanlığa başvurmaları. (307) lililí Müdaíaa I 19,35 19,35 Milli Müdafaa n 20,10 20.22 Milli Müdafaa m 20,27 20,29 Dosya No. Milli Müdafaa IV 19,12 19,28 Anadolu Demiryolu Grnpu: 17912 rahvlller 12 64, 64, Elektrik fabrikası Dizel motorunun iki kaveri ile bir piston ve sekmanSisse senedlert %eQ 34, 84, larının yeniden imali ve bir silindir rektifivesi 15 gün süre ile eksiltmeye koMümessU sened 46,75 45,50 nulmuştur Muhammen bedelleri tutarı 2250 liradır. % 7,5 pey tutan 168 lira 52301'3956 75 kuruştur. İsteklilerin 25/1/946 cuma günü saat 15 te Belediye Encümenine Hisse Senedleri rnüracaatîeri. (338) Merkez Bankası 3 13, 143, rş Bankası 15,35 14.70 52301 '4076 T. Ticaret Bankao 4,50 4, *slan Clm?nto i),?O 10. Tıb Fakültesi Dekanlığından: Çorlu Belediyesinden: 1 Ankara Merkez Ceza ve Tevkifevlerinin ocak 1946 iptidasından 31 Elinde bulunanlar, Fincancılarda 29 No ya müracaatleri. Tel: 22497. aralık 1946 sonuna kadar bir yıllık ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 6 2 946 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 te Ankara Adalet Dairesinde toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 1 OrduSivas yolunun 7X16023X400 kilometreleri arasında esaslı 3 900 gramdan ibaret bulunan ekmeğin muhammen miktarı 175000 şose tamiri yapah zarf usulile eksiltmeğe ç:karılmıştır. adeddir. 2 Keşif bedeli 57399 lira 05 kuruştur. 3 Geçici teminat 4119 lira 95 kuruştur. 4 Ekmeğin muhammen bedeli 52500 liradır. (Elli iki bin beş yüz li4 ihale 4/2/946 pazartesi günü saat 15 te îl Daim! Komisyonunda radır.) .. 5 Geçici teminat miktarı 3875 liradır, (üç bin sekiz yüz yetmiş beş yapılacaktır. 5 Bu işe aid evrakı keşfiye vesaire Ordu Bayındırlık Müdürlüğünde liradır.) 6 İhaleden mütevellid damga resmi, mukavele, teminat mektubu, bi görülebilir. 6 İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Valilik makamına lumum vergiler, teslim ve muayene masrafları ve nakil ücreti daireye aiddir. müracaatle alacakları yeterlik belgesi ve 946 yılı Ticaret Odası vesikası v« 7 Teklif mektubları 6/2/946 günü saat 14 e kadar sıra numaralı makgeçici teminatlarını havi teklif mektublarını muayyen saatten bir saat evveline buz mukabilinde ikinci maddede yazılı komisyon başkanlığına verilecektir. kadar Daimi Komisyona vermeleri aksi takdirde postada vuku bulacak gecik8 Şartnameyi görmek istiyenlerin memuriyetimize ve fazla bilgi almak (364) istiyenlerin de Cebecide Ankara Merkez Ceza ve Tevkifevi Müdürlüğüne baş meler kabul edilmez. vurmaları ve şartnameyi alacakların da (262,5) kuruş bedel mukabilinde alabilecekleri ilân olunur. (381) Ankara Cumhuriyet Savcılığından: İHTİYAÇ BİR KALENDERE VARDIR Ordu Vilâyeti Daimî Komisyonundan: (Satılık Emlâk) İstanbul Defterdarlığından: C i n s i İSTANBUL TİCARET BORSASINDAN: Kıvmeti Teminatı Lira Lira 13 Borsamız tellâllarından (Hüseyin Zihni Eden) vefat etmiş olduğundan mumaileyh ile Borsa muamelâtından dolayı ihtilâfı olahlarm işbu ilân tarihinden itibaren on gün içinde yan ile Borsaya müracaatleri ilân olunur. İstanbul Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu D R A M K I 8 M I Devlet Demiryolları İşletme U. M. den: PİRİNÇ ALINACAK Bu aksam 2O,3O da CYRAJİO D» BERGERA.0 İSlrano Do Berjerak) Tazan: Edmond Rnstand 8. Esad SlyavusgO Ctıstan; 42157 E O M £ D'I"*"K 52184'27 52186/167 52301 '2458 52301/33 52301/2788 DEV AYNASI Yazan Faruk Nafiz Çamlıbel Pazar eflnleri 15..'.O da matine Cumartesi ve çarşamba günleri I 1 te Çocuk Tiyatrosu I S M I f Bilumum Mensucat I I I I I Sanayünden anhyan ve piyasayı tanıyan bir adama ihtiyaç vardır. İngilizce bilen tercih olunur. İsteklilerin 41502 numaradan randevu almaları. 1 İdaremiz ihtiyacı için saün alınacak 100 ton pirinç kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 108.000 lira, muvakkat teminat 6650 liradır. Bu ise aid şartname ve mukavelename projeleri Sirkeci Haydarpaşa, Ankara. Adana. Malatya veznelerinden ve Ceyhan, Eloğlu, Diyarbakır istasyonlarından (270) kuruş mukabilinde temin edilebilir. Eksiltme 24 ocak 1946 perşembe günü saat 15 te Malatyada 5 inci İmletme binasındaki komisyonda yapılacağından teklif zarflarının ve yarım kilo dan az olmamak üzere ikişer numune ile o gün en geç saat 14 e kadar makbuz karşılığı komisyona verilmesi veyahud vaktinde komisyonda bulunacak şekilde iadeli taahhüdlü olarak posta ile gönderilmesi. (87) tyalafva İsletme Komisyonundan: Eminönü, (Yenikapı) Yalı Mah., Bostan So. 841 ada, 7 parsel, eski 51, yeni 37 kapı sayılı 34 M2 ahşab ev. 170 Eminönü, (Alemdar), tshakpaşa Mah.. Aksakal So., 106 ada, 19 parsel, eski 21 kapı 204 saydı 51 M2 arsa. Beyoğlu, (Kasımpaşa) Çatmamescid Mah., Ç/ivici So.. 888 arla, 12 parsel, eski ve yeni 12, 14 kapı sayılı 95 M2 kârgir iki dükkânın 4476 16/20 payı. Fatih, (Samatya) Sancaktarhayreddin Mah., İzcitürk So., 478 ada, 26 parsel, en eski 14, 222 eski ve yeni 8 kapı sayılı arsanın 2^3 payı. Fatih, (Şehremini) Seyidömer Mah., eski Tekke, yeni Hüseyinkâzım So., eski 20, yeni 31 kapı sayılı 240 M2 arsa. 240 Fatih, (Saraçhanebaşı) Babahasanâlemi Mah., Horhor Cad. 934 ada. 10 parsel, eski 72 yeni 98 kapı sayılı 10,50 M2 arsanın 1'2 payı. 45 Fatih, (Samatya), Sancaktarhayreddin Mah,. Teberdar So., 481 ada, 2 parsel, en eski, eski ve yeni 2 kapı sayılı 56 M2 arsa. 560 Fatih, (Samatya), Sancaktarhayreddin Mah. Cambaziye, Mekteb So., 844 ada, 1 parsel, en eski 55, eski ve yeni 57 kapı sayılı 66 M2 330 Tarsus Belediyesinden: Atatürk caddesinde 2. 2A kapı numaralı sesli sinema binası ve içindeki makine alât ve edevat ve demirbaş eşyasile birlikte 2490 sayılı kanuna göre şartnamesi mucibi 8/1/946 gününden itibaren 20 gün müddetle v« kapalı zarf usulile arttırmıya çıkarılmıştır. Muhammen bedeli (75) bin lira olup muvakkat teminatı (5) bin liradır. ihalesi 28 ocak 946 pazartesi günü saat 15 te Belediye Encümeni salonunda yapılacaktır. İlân ücreti, ferağ harcı ve bütün masraf alıcıya aiddir. Teklif mektubları 28 ocak 946 pazartesi günü saat 14 e kadar Belediye başkanlığına verilmiş olmaktır. (383) 16 111 17 18 Tarsus Belediyesinden: Cumhuriyet alanında belediyeye aid eski su deposu yerinin 2490 saydı kanuna tevfikan şartnamesi mucibi 8/1/946 gününden itibaren 20 gün müddetle • kapalı zarf usulile arttırmıya çıkarılmıştır. e Muhammen bedeli C8) bin lira olup muvakkat teminatı C600) liradır. ihalesi 28 ocak 946 pazartesi günü saat 15 te Belediye Encümeni salonunda yapılacaktır. ilân ücreti, ferağ harcı vesair masraf alıcıya aiddir. Teklif mektuSları 28 ocak 946 pazartesi günü saat 14 e kadar Belediye Başkanlığına verilmiş olaktır. «84) 42 25 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığından: Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü için bir gramer doçenti alınacaktır. Doçentliğe ehliyet kazanma yönetmeliğinin hükümlerine göre isteklilerde aranan başlıca şartlar şunlardır: 1 Faküateden veya yüksek okuldan mezun olmak, 2 Büyük kültür dillerinden birini bu dilde, ihtisasını branşı ile ilgili bir konu üzerinde etüd yapacak derecede bilmek, 3 İlmî değer taşıyan bir eser yazmış olmak. isteklilerin eserlerini dilekçelerine bağlıyarak bir ay içinde Fakülte Dekanlığına vermeleri. (294) Kavı1 111=; numaralı maaş cuzdaıını'a Eminönü Malmüdurluğunden almış )lduŞrum ana karnemi kaybettim. Yenisini ılacajımdan hükmü yoktur. Emekli subay Fuad Kambay Mnsam E M L Â K H H I I Ev, apartıman ve arsa gibi bilI umum gayrimenkulu almak ve I satmak ve emlâki idare ettirmek I suretüe kirslarını peşin almak isE tiyenlerin müessesemize müraca1 atlerı. Taşradan sorulara derhal E r,o, u ,,<,,;ı;, pivrr ivin n»ı.*.» Fatih. (Fener) Hamamimuhiddin Mah., K a rapapak v e Tatlımemba So., 1874 ada, 1 p a r sel,, en eski 2, yeni 6 kapı sayılı 299,50 M2 arsa. 560 42 13996/1 Eminönü, (Bahçekapı), Şeyhmehmedgeylânî Mah., Arpacılar Cad. Şapçı h a n alt k a tında bilâhava eski 22, yeni 34,36 kapı sayılı 34,50 M2 kârgir dükkânın 156'2304 payı. 971 73 Yukarıda yazılı gayrimenkuller 8/2^946 cuma günü saat 14 te Millî E m lâk Müdürlüğündeki komisyonda ayrı ayrı açık arttırma ile satılacaktır. isteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfus cüzdanlarile ihale s a a tinde komisyona, fazla bilgi için sözü geçen Müdürlüğe başvurmaları. (487) 51210'40 . Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam L*. U.Í.....LL Aşçı ah nacak VilâvAİi IIAVIAI Uactanaei 1 Ankara Bahçeli Evler P. T. T. binasının ikmali inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli 49971 lira olup muvakkat teminatı 3747 lira 85 kuuştur. 3 Eksiltme 30 ocak 946 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 te ». T. T. Genel Müdürlüğü binasında toplanacak Alım ve Satım KomL;\ onunda apılacaktır. 4 Bu işe aid keşif ve şartname vespir evrak Ankarada P. T. T. işletme Genel Müdürlüğü Emlâk ve Levazım Müdürlüğünden. İstanbul P. T. T. Umumî Depo Muhasibliğinden 2 lira 50 kuruş mukabilinde alınabilir. 5 İsteklilerin bu eksiltmeye iştirak için eksiltme tarihinden üç gün ıvvel bu işe benzer bir iş yaptıklarına dair resmî dairelerden alınmış iş vesi:alarını bağlamak suretile bir dilekçe ile Alım Salım Komisyonundan bu ekîlhnpvo mrpbilprelclprine dair vesika almış olmaları ve isteklinin bizzat yük P. T. T. İşletme Genel en:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog