Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Bası akdeden devam Ferdler ve milletlerle beraber devleti ve saltanatı da sömürmeğe başladı. Ba sı nıf, artık devlete hizmet etmiyor, onun basına bela kesiliyordu Vatandaşlara hiç ohnarsa mal ve can emniyetim sağlayan bir nizam karmak kapı kolunun Bastaraf 1 tnet sahıfede Millet Meclısmın iştirak edeceğini umu oa günlerde Londraya gidip dusjnecegı sev değildi Cunku kendisi miz taahhudlerın yerine getirilmesidir vorum (Bravo seslen alkışlar) donmuş bir asına orada bu i"in bahis mevzua olmıyan haklan baş Fılad«lfıyada ve daha evvel Csre.r<»de HatibîcTn sozlen ^ sejler kalmadığını yıvecek kalarına vermekle o kendi hakimiyet' toplanmış olan iş konWansiarmda ıs Bakanın izahatından sonra soz a an 1 ir Fransız ajans Urdun Enîn sona ereceğini bıbjorrro tavassutunu bir tica.et metaı olmaktan Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) «On se giyecek kıtlısrı olduğunu, topa topu bir Baftaraft 1 met seh fede I sekreterinin secılmes etrafında su yomırı Altes Abthıllahın yem geler yaratan menfaat değildir Korku j rumlarda bulunmaktadır Bn hal böylece Tanzımata kadar sür çil ararak bunu arrme hizmetleri meya ne evvel 148 maddelik bir iş karuınu şapka satın alabildiğini anlatmıştı. bir teşebbüsünden bahset ve şaphedu Bunlar da venı yem korku Par isten haber getirenler ise bil ışık Beş buyuk dev'et bu m» ele u'°rınde da. Gulhane Hattı Hümayunu okundu nına dev et vazıfe'erı arasına so«rmak kabul ettik» diyerek bu kanunun tamekte ve bn te$ebbusun bir taraftan ve şüpheleri dogurma^t dır ğu gun, garb dunv asına merhaba diyen bir çok devletlerce olduğu gıoi orzım rLaçesıni yaptı ve sözlerine devam a sehrmm daha hazin btr dununda oldumutabık o madıklarına göre mesele} ı Lıdunun Iraka kaiı'masını, di""? tağunu TOyhıyoriar Fraasaéa her şeyden Müşterek ilerleme \e c lerde şbır daha sonraya bırakmaktan başia Çore padişahtan ziyade iste bu kapı kula sı devlet mızce de kabul ed İm ^tır ki b ı dedi ki raftan Sunyenın de bu yem teşekküle lıgı yapmak kadar kerku ve «upnelerı j oktur nın ıdı « Kanon çıktıktan sonra ıkı sene evvel ıkı noksan göze çarpvromnıs Konun tasdiki hakkındaki kanun ta a~i£i iltihakını gözetmekte olduğunu anlat İdare edebilecek hiç bir amil jok^ur Ba sınıfın nasıl yıkıldığını, ondan bi da hazı lanmış olup yakında yüksek geçecek sonra tatbik edilecekti Sebe mur vok ve nakil vasıtası az ve bu ıkı, Gene al Eıs^nho^er g=nel sekreterli maktadır ze ne yadigar kaldığını bir başka yazıda huzurunuza «unulacaktrr Bu ^ur"»4!* bi de İş ve isçi bulmak ıçm hazırlık sevm yokluğu butun hayatı telce Bgraı Birleşmiş Milletler teşk l i n i n mu e j g l kabul etrruvecegını Am=r san göreceğiz. f j Oaha once bir çok defalar bujuk rek çalıçma yolunda aç ¿ı fırsafar bu taahhüdümüzü de yerme getunuf yapılacaktı. Haloukı aradan tam on trvor bakanı k a ^ a k ruy<>ünae olduAmeri kava gelince, oranın derdi başi sene geçti b j hazırlık bir turlu yap lasuııjeden yanı Lübnan, Suriye, tıl^s millî fcerrıid esaslarına müstenid i+i guna Mr NADtR NADİ ol ''ağız bıld rmı=;tır Sov\etın ve trdnnun bir araya gelmesinden yadlara galebe etmeğe ve anlayışı mü ler hafi oy toDİamaga muvaffak olamıUçunc TÎU ve şüphesiz en onpm ısı madı Bugün b^vle bîr kammla rjrtava ka Orada her se) bol, fabrika manrui l l I o jrtava çıkacak \enı bir tcaeU u eT samaham varatmaga çok huzmet ecl bı jacaklarmı peka a b İd klerı için Yu'osmemleketin kendi zaruretleri ve fcend ç kt gıonız hJde esaslı bir hazırlık ol latí mebzul, lakın yiyecek ve eğlence] 3ah=ei 'mış ise de aslı cıkmaıru hiç lir gerçekleridir Vatandaşları çok muh+ac madıgmı sayın Bakanın sozlennden an cok pahalı lavyanın W aahıngton i?u\uk elçi 1 M 1 Ve böttm b u d a n bize haber veren] olr"az=aı ı e bimsızhgı anls İmi ti Bayuk devletlerin anavasanın kerdı Sımıç 1 ileri surmu=l cır Bu a 'avı k oldıgumjz ça =ma»a bu uk olcu layoıuz Uc sene evvel hazırlıksız olde =e\^edeb lm«k için elimizde bulunan dogımdan bo>le bir ise başhyannvan lerın içinden bir kısmı Dogrusj bunâen biri aç hafta evvel lerine v er^ ği hakları s ııis^ımal edebi batı tarafından gösterilecek herhangi Bunları gördükten son. a artık ha1 v a. itaların en muhımlerınden b rısı iş bu darre şrmâı bu kanun a bu ıs^ı v ale Lrduı un Iraka katılmacı meselesi leckleri iddia edilmektedir Beşerin bJ bir adaj a muhalefet etm°k için kor Baştarafı 1 met sahı'ede aıa,ana iş ve ı^cı a ayana ı=çı bulma pacag m dije ortava çiıtıyor Keyı yapa faanzdea sıkajel etmeğe dılunız varma1 teşebbuslrrn/e tehlikeler vardır muştur Müzakereler biraz dana liflelerı sıuulmus ve o zaman vetkili ma tun hakkında bir fikir eaınmek mümk m hususunu verimli surette temine dev cak ve nejı hazırlavacak bilmiyorum» malı eıy«r Fakat b=n buyuk devletlerin Başkan yince Sovyetlerin ba^ka bir aaayı desia i l a ' tarafından jalanlann' ti olur Filvaki her taraf a pıvasa fıl°n et ı ta=avv it etme Eski kanunun 63, 64 ve 65 mcı radTnımaım San Francisco konieı ansın teklemesi b^Klennr^Ltodir Gene bu savın kimselerin ıfadderınel Bir Fansız ajausı tarafı ı l ı n verilen 1o de er nı ele a'arak tahlil eden Balıkc* r göre bilmem hangi banka mudurlermf da sc lemis olduğu gibi taahhud'erjıe Mr Ecenin ad av gı da lala mumkun akılmış değildir Bujuk müstahsillerin vu «e< mu«ıa n » e bu kanun mer ereni haberlerin de dog u çıkması a=la riayet ede ekleime güveniyorum > mı Jet /ekili «Gor ay orsuntız çok mugörülmektedir Fakat Mr Eden n tütünlerini en son satacakları anlajilı te eııd şı zam?n Cumhuı vetın temelie saıddı şımdje kadar yapmak isteme dea hınsı batı Avrupadan Istanbola] )4knmez r le beraber bağlayan bir zıhnıvet ınkıMr Byrnes bunaan sonra Birleşmiş kabul niyeti olsa bile kapanmak şansı vor ve bakkal dokkânlarmı gostej diler istemediler diyorum çünkü steBunun sebebi Arab ulkele u m FilisTegkıla mm müdafaa zaru Za>ıfla*ri5 bulunmaktadır Alelumum mustah^ll°rin gösterdikle abınııı h zlanacaguu goreoegımızı urcrek in me^lesı hallol nmadan h ç bir de reti hariç butun i r t laflan sulh yolile muyoruz Ses= zce baslıvan bu n K lab elerdı yapaııardı» dedi ri mukaverr°t k°ndı lehlerinde netice Sude bersey var katma 1 Biç dej Yahya Sezai Uzay veni kanunun tati'ikhge luTinı gormemel°rı hatta her halletm°k edasına d aj andığını söylemiş İngiltere nasıl bir hareket hattı ler vermiş ve barem fiîtlarma nazaran çilışmın n azizi gını ve kuts ye aı tutuyor 7 bikatta uğrayacağı müşkülâttan uzun gılse su dükkanları gorup goznnuz dol legısıHıgı tehlikeli sajmplarılır ve sozl r ne şojle devam e rniçtir 10 30 i mış arasında fazla fıat sas, meml°ke m butun tabakalarına >avrrioK uzun bahsetti ve %u mühim 1çin daha var AvTunada bunlardan hiç bin yok!j Londrp 14 (a a 1 Oba^r er ya i r na Fili *ın Arab Bııl gıne giren butun c ikaz yolanda bir keume sovlemels gıbı bazı verlerd" bu tan ibaret o n b r zıhnıvet mkılab dr e=aslı tetkik ed"mek üzere kamın tasa demiş göre Irgıltere bu un manâa altırda lanmıştır Se nem'eketler aracında ad»ta bir irtibat itiyorum Vucaoe getirdiğimiz mue* °Sanat mekteblerımıze lıselenmız defazlalığın 50 kuruşu bulacağı da sanılVe bn serdenn bir hniaseu «larak] soktaıdır Onun ıcın butun \rıb mem selerden bugünden j arına sihirli n°t4 bulunan topraklinn bu iş iç n ıhlas j maktadır recesinde h tta onu a=an bir tehaca rısının komisyona iadesini istedi Reb ı Barkın (Zongı İdak) tasar nın bize enefen Filistin nıese'e ile alakalara çeler b^ demi.» elim Gfell kapalı ıvım edıleceıs a.onsej n ji^itro u altına bir an Piyasa ba suretle hızlanmak istidadı muti vuliı b İması ve vatandaşlar ara Artık haltetmeyin' H*r seviniz var| er ve Fı'ısrmın Arablıgıuı korumak serlerden olduğu kadar gozu kapalı ko e ^el ver İm esini t°klıf edecek*" J=ı^da artiK O manii imparatorluk dev memleketin büyük bir ihtiyacına cevab Ob^eıvenn sjasî muhaouine gor» gösterirken Amerikan tutun firmaları rinde olduçu gibi rn hanıkı isler n hak teşkil ettiğini behıttı ve iş bulmak için ken ha t attan «akayete hakkmu }ok!j cin hiç bir v ardımı esirge an o lar tümlerlerden kaçınalım Batun mesel0 eksper ve mubayaa memurlarına tngılteıenın konferansta takıb edeceği gorulmes taı'indeki telakki sesbiz «a yurd içınd" vawlan muhaoeı etten ba den»ek ıstenıjor B i¿i'n Arab Bırlıgı jçm en buvuk he lerı Br eşrnis Milletler Te}Kila ma e'dı Pivası nat şudur hisle bunların perişan durumunu anlatDuı^anın iktı^aai mübayaatı durdurup Izmire dönmek \aHahi çok doeru laf edıvrrlar BızJ lef Fılıstındır ve Fılıstının hüviyet ve edebileceğimizi ve nall=dılme^mi İstı ^.alsırtasını ve jenıdeı imar nı Biıl°3 emnni vennişlerdır Amerikan müesse di^ız el n i t oltadan ka konakta ve bu tı Şımd ye kadar îs karurmnun V\to k de «rjTB ftkır4fvız. Memleketimizde h e r i nun yer ne çal şmanın azız o u u hıi yebileceglmızi s'nmı^alm Biri» n ş nahiv etini muhafaza eder°k j aşaması. nuş Vulet °ıin sorumu al ma vernik. seleri bu hususta henüz malumat mev kındaki ka ıaa >erle'm^kt*»dır Bu z"h edemediğine işaret ederek bu kanunla sev »ardır Çok şukur buğdayımız var,] Vrab Bır'ıgının ayrılmaz bir parçası o Milletler müe^se el=rıne bühas=a d? ha •eni e A latın kadrocunu bir an evv»l cud olmadığını c o luyorlar^a da. mübaniyet deg =n c=ım el m zdekı büTun va ve iş verenlere iş aravan arasındaki mü pamuğumuz yumunuz var SekennusJ venl doÇarien fazla yuk tahmil etrr»k arak ha;> atını temadi ettırm"sıdır tayın et 1 erek durv anin bir çok yerl° m ar a memurlarından onu bu aksam iz sıtılarla hı İare' rmak başlıca vazife nasebetin çok dar *uruldngaıra anlattı komnrumttz var EtcBLC. surumuz, yağıten "kınalım l e ve hukömetm «barwn ve nuıhaseb» ka mız, balımız var Gel^cl^'ım insafımız Bjtun çalışmaların bu hedef üzerinde <=ını rus^ettren emir har' donmu^ur D^eîlerınin de don len mızden büıdır Evvela güvenlik konsejınn sulhu rinde k° nunlarmm dışında çabfma^uıa bu kayok Husımız çok, tertibatımız noksan. mek emri aldıkları bir vakıadır cVaSuf ettıgı sırada şu v ev a bu nnk 1 eli havasını » Ote taraftan kan ınun sevk ne Irr il nunla olsun i n t a n verelim > dedi. idame için muhtaç bulunduğu as^cı bem nın eli sistemine caha dag 1 mık. Şayialara göre Amenkahlar Odemtş! Battın b * bolluk içinde hayat sahalı oma^da ara.» biri adı go"tl»v en bir takım proj"l° n ha kuvveti sağlamalıyız. Bu ıs gu n k olan sebee = den bir ı memlek<=>4' nıt e Tasarntm komisyona iadesinin doğru luvor Biz iste bundan şikayet edıyoır'anmış ve şuraya baraja v u ı niş ol konsev e teşkilâtı üyeleri arasında tan tazda i5lemp¿ imkanını sa« akarak es I piyasayı jurmak çin mudahil mües zin hususi} et'crınden bfr ne bir çare olmadığını cunku bir kere komisyona | raz Esnaf çok kazanmaya tüccar cok luşruna dair yavılan şayialara Arab zim edilecek hu usı anlaşmalarla sag kı manda si mini tasfi e etm»k ve selelerin >ap ıkları lehte tekUlerle fi ramakt r Lan gbı m 1 ctleraası karı= m»s°. | atların 5 1 0 yukselmesıre guc°nmaslem nın birliğini gevşetmeği ve bir ta lanab lir Bu ı=e derhal başlamalıy z Bildiğiniz veçhile orta Anadohıda giderse tekrar JM zaman geleceğinin i kazamnava. fabrikatör cok kazanma) a lcrdır bela omuyacagmı ha'bukı mem eketıa' dukun, Hattâ iktisadı Devlet teşekkal1 Amerikalıların bugünkü vazıyeti im ayrılıklar vucude getirme ı ı«:*ıh Ehemm vetlı ikinci bir ısımız d^'ıa lelerın DL ^ U toplantıvı ehlıke5° at I Ankara da verilen kar i n ruhuna, mu Trabzon havai mde çok büyük işçi ha hu kanuna, acele ihtiyacı cıdugunu lerı çek kazanma} a mecbur' Borle oaf etmektedir reketlen vuku bulrrnktadır Şımaı*» cevardır Atom enerjilinin keşfinden do rasın onlenek l«nca hayat pahalı olcvor Mesele j orordunun nuba ve b!İha«s:> garbı Anadoljda bu sorledı ve kabulünü rica etti. Bilhassa Emir Abdnllabın Irak Ur ğan ve güven m c e e«ıle sıkı bir surette } ar atıldığın joksa müstahsilin yuk isçi hareketlen vuku bulmaktadır Emin Aslan (Denizli) kanunu övdük takta dcfil alem m şikayeti bu bolluk lun ve Surıjen biri»* tırcrek bu un bu bagh bulunan meseleleri tetkik edece t teş'iiiuıae >srar ediyor hakkım ödemekten kaçınmadıklarını Zaman'a elimizdeki elemanları iyice ten sonra sadece sanayi ışşılerıle değil, icmdrtn pabalıblrte Bu pahalılıklan sıilkelerde bir saltanat kurmak istediğine kom syonun kurulması. Bu butun milLondra 14 d a ) Daily ExpreiS'in sovledıklerı bildiriliyor veriştirdikten «onra bu buyuk işçi ha taran ısçdenle de alakadar olunmasını ka jet edince hükümet roemarlan, otolaır v avilan savlaların hedefi Suudi A letler iç n enemmıvetı başta gelen bir J azcîığ na göre In'ftere Birleşmiş Mil Halbuki Ankara karan denilen barem reketlerini Zeptu r^pt alt na almak belirtti ve «Eğer böyle olmazsa bu ka ntclı makamlar asla almraamahdırlar. abıstan hükümdarı 4oduUzız ile hu Meseledir Bu buyuk ke'hn, insanla a letler askeri komitesinin derhal faaliyecun yarım tatbJc edıleoektır> dedi ve •umetını, şimaldeki komşularından ya rasında harbi çok daha oldurucu bir ha te geçmesini d er büyuí ere tekiif et asgari fiatlan göstermek sdir Müstah sağlık \ e sosyal tedbirler m yerinde sozlerırun sonunda Bakana başarılar dı Çinko cuıttınuı istikameti pahalılıktır yoisnzlukrur ve tedbirsizliktir Makam !e getirmesinden zij ade beşerin hayrı miştir Lonoradakı Amerikan murahhas sil bu iıatlardan fazlasını istemek hak İttihaz etmek ve iş venmınm memlekeı» çupheve düşürmekten ibarettir c B u c ı h e t 'egıle kanun jn kabulü lehinde bevana* değildir k m ı B a »« " te yararlı olmasına çah mak gayelerini ta budundu. Malum olduğu u ere Krıl Abdulâzız na kulanılmasını temin edecek lü heyetinin yarında a»kerî uzmanlar da mun es. Jlennın neşrettikleri gütmekteyiz Kanun tasarımından butun Basan agnyor dediğim zaman sııın Suud, Necıdlıdır, Ne idden çıkarak zumlu emnljet tedbirlerinin tanzımm bulunmaktadır Ancak Sovj etler Blrlıgı Hasene Dgaz (Hatay) «Menneketm kâyetım bacımdan degıl ağrıdandır ve bu büyü c vazifeleri olduğu gibi o<Londraja kurmay subayı gönderme reîmi tebhgae de bildirilmiştir Iıcazı harb joıile zap4elmıs ve öteden oe kusur etmemeliyiz» augu çapıvla e e almayı utıhdaf etme bir çok yerlerinde İşçi var iş >ok Bir basımın ri*rıhnesını <ıe|ü ağrının geçAmerikalıların piyasadan çekilmeleri mı t r len Hicazda hukum «üren Ha nılerı dd dedi mesini isterim Dun yapılan seçimler mekte> z Daha ııjade ı l ı selelerde çok yerlerinde d" ıs var ışcı çok y Ingı tere her turlu tecavüz teşebba teessof edilecek bir hâdise olmakla beturadan uza'tla^tınnıstır Fakat Ha>ıd kl P t Londra 14 (T a ) B rlesmıs Mü etraber tıatların yuks°lmesire manı ol buyuk i"1 riere ınh^ar etmesi zaruri ve kendisinin de vaktıle Partide çalıştığı Onan içm Avrapanm şurasında bunıler Irakta ve Lrdur e h u l j ı ı sıır er geel kurulurun bugünkü toplantı sunu derhal ezmekte ödevli olacak mılolan b r fialiyete geyeceçız P°sorel etleı arası kuvvetin acele teşkili husu ırak için bir manevra telâkki edilmek yetişti tiKten kendim ze mahsus nıe sırada is ıstiyenîerle işcı ıstıv enlerin rasında kıtlık yoksulluk ve açlık varnege devam edıjor ve arada, janı S J sında Yeni Zelanda, ekonotruk ve sosyal < sunda • ar etmer. "dır Böyle bir kav tedir Zira Amerikalılar ne"aket esen todlarla kendimize emniyet geldıtten kuçuk bir teşekkül e nasıl tatmin edil kea bıade her şeyin bol oluşana artık = dıler ve Haşımıler ardında <a lam konsev m 18 mcı uyel ğt adaylığından diğini anlattı Issızlığın dogurdu<nı « bızıra biç btr şeyden şıka\ et etmeğe vetın teşKili Bııle^cui Mille ler teííi claraK değil ihtiyacın sevkile tütün alostluklar kuıul nu, bulmuyor Onun l u g o s l a i a lehine feragat etmiş o'du latının ııufoz v° itibar nı ço^ ar tua maktadırlar Filhakika Uç Amerikan sonra iş kanununjn çızdıgı buyjlc he kmtıdan bahsederek «Btmlarm perişan baklamız olamayacağına sebefe gibi göscin Su idiler de Haşrmıler de Arab aefe bir an evveı ulaşmak için el mız halını yurd gezilerinde goruyomz Bun termek y achí bir kazıvye kurmaktır. ir ligi içinde elb rlıçı \ a o n l t i ve ¡undan Yugos avj a 45 ov a bu uv =1 ,e cak ve bu teşkilâta milletle arası mes« kumpanyannaan birinin hemen hemen dekı butun vasıtalarla çahsa ağız B j l»lerde &.zunu daha bujuk bir tuwetle hic tütün stomı yoktur Diğer ikisinin de hedef, iş ve sçı bulmak davasında tim lar üzermde hiç hır tetkik yapmamışız) Tersme olarak bizde ba kadar bolluk auste^ek gaje \e hedef ıçm çalınma1 =eçı iriştir Yugoslavyanın seçı!m°sl üzerine ta dinletmek imkanını fiag'avacaktır dedi ve kadm isçiler hakkında Bakan varken havstın hala oralara nazaran dai stoklürı pek azdır Binaenaleyh mastahadırlar manılanırış bu'unan ekonomik ve so c Bırle§mxş Milletler asKert komi esi J sil dayanırsa sinir mücadelesini kazanıp manasıle d°v!et n nmıl olmasıdır Bu dan temennilerde bulundu ba pahalı olusuna p a r i r é kovup sebebnun ıcm basKm olan ıstırarı faa j tıBu çalışmaların paru >nz bir tar7<*a jal konsejde 18 uje arasında bir e enr>e Emin Sazak (Eskişehir'i «Bu yeni lerını aramak lazım^fi r cumar esi günü güvenli* ^enseyi taa1 tütününü değer fıatüe satacak durum m zde devam edıccgız. Bir taraftan ı« evam et<ığı sırala Hh i n i l " ' n salta yapılacak banlardan üç yıl mu^d^tle bakanlıkla ne yapabiliriz ve^a re vapafından se v ilece^j: Ancak askeri Dir Şnphc etmıvorJin la bn noktada okuve işçi bulmayı dev'et vanfesi halınd^ Lallarını genişletmek ve diha (arla üyelikte kalacak olan ar seçilmişle dtr mayız bunu izah edece5rım> dı^e 'oseyucular da benimle beraberdir TeıntnMaamafih hızlanmak istidadım gös •uwetlenmek ıçm nlanİT rnrrrîadıkla Ov net çeler sunl^dır Çin 44 Peru 43 kuvvetin teşkili daha zamana lhti>aç' t»rmış olan piyasanın sıcaklığını muha gelı Hr r ^.en diğer taraftan da av nı başladı ve d°di ki m etmeliyiz ki salahiyetli makamlar da ına dair umdurulacak habe 'erin hiç Fr n5a 40 Şili 38 Kanada 29 Be ç \ a gösterge tır 6 ~a eji bnhsmie rruza faza e mek işi şimdilik müdahil maes kuruma memleketin buyuk b r sini de « Kendi kanaatime göre en gene a\m fi kirie olsunlar ke eleın avlarca sürmesi beklenmek ' tevdi etmek kararındayız Bu da mu eîmazsa bir iz bırakacağını h'İKi «le bir ve sevimli arkadaşlardan b ri olan Baseselere düğmektedir 29 ti^ır ' Bir daha tekrar edelutı hassıs işcı jeti ti me davasıdır Kanuakım şüpheler ui<»nlıraca i n baı pn Uç sene kalacak olan üyelerin ayrıl Molotov Londraya niçin gitmedi' Şekvamız birde bir sey yoktur dı>e nun şevkine amil olan nokta an gavet lca» Dr Sadi Irmak arkadaşımıza acıiliştin meselesi gibi Arab Birliğinin masından sonra iki sene vazife gor»cek kısa hatlar e izah ettikten sorra hatıra vorum Cunku en verimste ve nankör ğ , bizde her şey varken hayat paLondra 14 Ua.) «Sonday Tıme^» ütün kuw etini tek«if ermı« oldn*»ı meo an uje 1 er seçilmiştir Seçimin n°t Te m u h a b i Londra sıvacı mahfillerin n halıdır dıvedır gelmesi me huz olan bir kaç sua'e kı bîr bakarlığa gelmiş bulunuvor» elelerın takibini gevseteccînı he=ab Emin Sazak bundan sonra keneU golen şunlardır sa olarak ce nb vermeme izin vermeGenel Kuru dek S o w e t siyaset ve t a Banımız agrıvor ama, başımızdan sek» iv anlar ikide birde buna h» 17er h ı Rusva 41 ingiltere 36 Hmdı tan 34 ta v esini akından tetkik etmekte o'dı knizi rica ed=rım Birincili bu ıiuess^^e rüşune göre iş verenin, çektiği okintı vacı degılır. Agnnın geçmesini istiyoruz. «rler u> durmakta ve K tanık suda av Norveç 33 Çekoslovakya 32 K U M 35 l?rını ve Molotov •un bulunmama^ündan ı e tam bir hukuki mesulıvet kaoul et ları anlattı ve «iş böyle gide k€n huB. FELEK Vft I ve Beledl"e Reisi LOtfl Kırdar bu v lamayı omıım'si r T ov kazanını lardır doğan ho'nudsnzluğan Vıchmskj n i n gün saat ? te 11 binasında gazeteciler top medıgımız beLtı b r tenkıd r> evzını o knmet müdahale eder fakat işi Arab Bu gibi haber erm hal ıtı malı i et D g»r taı aftan Sovvet Ukravnası 19 S°Ckrr M ıle bir k a t d a h a art ığını b° lan ıs nı vapacaktır An daradan donen Va lab lir Vatandasın iş oulma hu^lKurda saçına çevirir sonra da verimli amele demekten maksadımız ne kadar hazırundan ibarettir Yunanistan 14 Lübnan 12 Birleşik A Lr raerle beraber Sovyet dış işlerinin li ve Belealy* EelBl istanbul Ö Te Eel° 1 vuku bulacak mu 3caatlerını ıs af ^tme arar alafrangası «rasyonel» mi dryor lanırsak hazırlanalım hizmet hususunÖ RD menka 9 Yugos avya 8 Ko om 5 a 8 Jiilıca ıkı ş=fmin konferansta bulun re İşleri haKiında. b&çta Cumhur Ba$ka mejvten otur a ku umu mesul addetrn" lar ne aıvorlar (gülüşmeler) neyse, ve daki err ellerimiz karşısında gene az bunımız Ismft Inöntt o duğu ha d" Cumhu oy kazanmışlardır Bu son altı de^et mamaları s ^ b ı m n Henüz hazırlığımzm alakasızlık o l rl et h ikfıme nln gösterdi lerl s v 1 ve di t B=lkı bu b r tenkıd mevzuu o a rimli amele yetiştirecek insaf edin, ar lusumuzdanciır işçi iş başında ışın ıçıı de kâfi olmr'vnsı eozumu bu manada telâk< n^eyde bir s°ne u>elık edeceklcdır rradıemı ilave etmektedir Müzakerele alaka net cesina e i' pdı en basanları an bılır Supnesz ideal o an bütan vitan kadaşlar c ÖLÜM 1 Güvenlik konıeyi yarın toplanacak rin ilk safhasında Rusyanm çekingen lataeakttr Bu me anda Çıragan Sarayırın da : arı ihtisasları bilgileri 1° mu e:ps yetişir işçi vetiytirmek iç n fabrika mi ki buyurmanızı istirham ederim. Kaldı Merhum Dr Talâtın ^ı ı « Of.man'1 Ban Londra 14 (a.a > Hab r a'ırd nna ve ı h lı h a ek^t edeceği ve Molo b r ct»l ltt haz edilmek üzere Beledlyeve «ıb işler bulmaktır Ve fakat J memle fcnracao'iz'' Eğer Bakanağın bir tavsvve ki arkadaşlar biz icra ederek hazırlanDolraabahçe camllnin bir a nda >rií B gat n şöyle yap, boyla mak istiyoruz. Yapacağız viiavetlena <*ore G J en k Korsevn ça samba veya ' o v u n k*b 1 edemvecegı b u siyaseti veri dlginlfaz ed mes tize e Belediyeye dev ketimiz ıcın yepyeni olan bu o °vı bu si varsa «Arkadaş rr İz» ltt en<*esı ve Afyon D " perşembe gunu toplanacaktır B lan r o r u t m e k çm Grorm o n u n d a h a m a redlldl'' nl î tanbul Te Los Eiıyu fienö n tun mes'ulıyehle devletin omuzuna vuk yap > d v ebil • Fakir fıkararun hakkmı mesaisi varaır lemlryoüan dosya a evvel konsev uvelerı arasınla danışma sıd Bugun Ietanbuldaki partimızırj maoliagu belirtiliyor Başlıca iki den Kahtaneye kadar gelen galerinin ıs a lemeyı amelî bokundan faydalı 'bu'ma ötekine benklne yeaırmea Bundan ote İrt Zl a E ngl e,l sine el uza tırısa, rahneler açar Ne bitevaa bir çok havırlı mesaisi vardır. lar olması ihtimali vardır zmir seyyar A* ha» Sovje* si a ^ei adammın konferansta hı ve «imdi lk bendden bu mev kle kadar dık. tir metre genişliğinde bürJk bir boru de leyim, karışık bir iş. Komisyondan da Ferdlenn mesaisi vardır Bizim bir devanesl btçLekiml Dr Genel sekreter bahsinde ihtilaf bulunmaması M Gromvko ya naziîc jenmesl ve artezijenler açılnası İçin Bel" îkıncısı böyle bir teşkilata nîçm Ca böyle çıkıyor Veballi bir İş kötü bir iç let müessesesi olarak bunlardan daha =zlb.l Çppulj Nev Londra 14 (a a ) Sondav Dispatch in a n d a talimat almak fırsatını verecek dijeye varidat temla edilmek üzere BJ ü t lı^ma Bakanhgınm mudur'u'tlerınden arkadaşlar Bakanlık amelenin sıhhati fazla muvafık olamamamız için benPe Spıı MlUet Meclis ne bir kanun ta ar sı v siyası yazarı Birleşmiş MılMle' g°nel >nn in Kar flerl dlğlnl naili va» talanndan alınan resmin bırjs ne vermiyoruz da ayrı b r ' Î ıru ne baksın, sigorta ettirsin, hakianı ye deniz hiç bir s°beb görmüyorum. Bina» . ıra,», ı, ınılUlimiffllHUİHIIIUlU NADIR BENGI ma verıv oı uz şek mdekı suali rmıkad dirmesin. Bundan ötesi hükflmpt için enalevh bu noktanın bilhassa gozonunbeste birinin Belediyeye ü«t tarafının da 11 ptel» olduğu b u =u tesisatına vakfedilmek üzere Sular İda I deıe cevab arzedevım Evvela arkadaş de devVt İçin de millet için de sarar de tutulmasını rica aderım.> ti ktan kurtulam resine verUecsğinl bütçenin kabul edilme larıma şu noktayı hatıra olarik arzet hdır Ben Bakanla da konuştum «ArBakan, izahatı meyanında çunlan oa »rak gfn rafında rahmeti rahman» Ya «i dolayı le derha tljatro binas n n ln'aa •uçmuştur Cen»*««l i, 1 04fisah p n l iaaliyetine geçileceğini bildirecektir \a mek isterim ki yeni bir brokrası ci kadaş, bundan başka yapacağın iş ar söyledi + 6« namazında Katiıkoy Moda Caí rs^a 'İnin istanbul in fethinin b ş yüzüncü yi haz kurmak iç n bir temayülden çok mı'» dedim Ameleyi dağı mak ve ye « Is Kanunu içine girmemiş olmafecld< sckaK No 3 den l.ald rf ıra.* Ka a Um kutlarrak üzer» yap lacak işler has uzak bulunuyoruz. Bojle bir kurumu tiştirmek istmo, agir olduğuna. Bakan da sına rağmen zıriat meselesi de derpiş; Ba* arah 1 tnc» " Baştarajt 1 »net *a/"i^ie Aarımed &1 e k^ris amca dp n d ecekMr landa hılkumetten aldığı valdlerle Belediye mejdana getırnıs olmaktaki âmil daha fcantdir Fakat kan ıaa #oyle mr bakedilmiştir Bu husus a Tarım Bakara nunda goruş teatilerini* bulunu^miş bı bu rakan ara daHı deg dır Kederli a I»s1ne tsŞ'ık ar dileriz zıvade bu kurumun gerektiği g Oı ti tsm Müdürleri var umum müdürleri arkadaşımızla mutabık tolarai ziraat MıL°tlerarjSi tedıve bankası geçen a idat n n arttırılması için hazırlan tur 5¡C •*. rfi ra s o an kanun tasarsı hakkında ve Yedi carı ve eionomık esaslarla çaliimasını var geni» teşkilatı var kim b lir bel amelesinin bıivuk ıstırabına ve derdl°ingiliz ve Amerikan goruç tarzı ge haibm c ha aza n al olduğunu belirtGazetemiz sermak ni t "rinden Merım3d b ík s lna ku e h . b r °cak...1]a.°çl I sağlamak ıcınd r Onun ıçm bunu Ça ki de yapar Elli amelenin bulunduğu r ne elımıaden gefcugi kadar çare bJİmaıî nel ku a un jalıuz B 1^=TII? JI c t er mek edır Geçen hartde 4a m jar 1^içjj sipsr^te .í l f . k 1 erin reıi ası bulunulması kabul edildiğine I ll ş ş m a Bakanlığının mes ulıj eti ı ğ l * nda bir mue e eve bir doktor verece aru LZ e bilhassa iş bulmak ve ş*en donerk°a teşkilâtına a id mese elerle meşgul olua g Ii3 lirası hırcanmıstı Bununla bera aalr İzaha ver çeel zanned enektedir ' HAMDIYE KILICERÍ ve fakat amelî bakımdan mun+ar hıık Günahtır, a'kadaçlar, Otus Wn nüfuslu £°iaîete düşmeme erine çalışmak başlı=ı gerektiği noktasında toplanmakradır ler iki h bin nıu^aj es°si buyuk bir s=v ızvm zansanasnberl çekm k e o d u has mı şahsiyeti hoiz bir müessese olmasın Kazalarımıza bile doktor buiamıv oruz » ca vazu>lerımızden bı r i olacaktır Bu ad" " r r f zira hakikatte geçen ha b alıktan kurtu'amıyarak dun rahnetl rah Ote yandan genel kurul v e guv en \z Hatıb kanunun yemden teUıiı ıçm husa^u bınnci maddede sarih olarak îirde' 1ı* bir z n an «ona ermemiş sulh bir Ankarada yapılacak Ticaret da fayda mu ahaza ettik nana ka>uíim.stur Cenazesi bueılntü salj konseji ba«kanlarmm seçilişi Zaten butun dı = er tetkik ettîermız komisyona gondenlraesını rica ett teabıt e mi'.adır Serbestç0 anlaşma a c nlenT^oen ıoaıet kalıp milletler sad•unu Cağaloe u TürSocağı caddesi 2 n ı Rusvanın uğradığı mağlubiyetten Irarm Odaları toplantısı Kasım Gulek (B lecık) kanun jn lüzu biz ba kanunla engel olmuyoruz. O memleketlerde iş ve ış^ı bulna nara! »TÜ oen kaldınla ak namazı oji^vin faydalanrrak tasavvurunda olduğu ın m»nn »«ıı inden kurtulur kurtulmaz 3eya d caTii ude k ! n ( . ¿n EOıra M r t baı da vardır Ancak gerek Ineıl to re 170 mı' ıı harcamak zorurda kaimi, 1 izmir 14 (Telefonla) Ankarada v<* seselermm bovle otonom old ıgunu gor mundan ehsınmıyetle bahsıle l>u kanu kemafıssabık devam edıvor T o pılacak Ticaret Odaları toplant air ja duk ve bi'im iç kanunurruzda aa buna nun mıll°t erarası cephesi oldaguna oa ezefend deki aile 1 fösSbereilna deinedüe Bakandan sonra soz alan Yahya Se;ere Amenka bo/le bir hareket taı la dıı Lmarz ki sulııu hazırlayan d v içtimalara *i«lr AlJat» rahmet eiieıln işaret etti. Birleşmiş Mîlletler teşkilatına zai Uzav Bakanın cevablanna cevab edecek olan ŞU«JU aıa sarih imalar me/cuddur Onun let adan lan ceçpn seferki gafları zma tamamile muarızdırlar ¡Saraco¿Knjn b lhas»a p^hqhlik rr lee bu vazifeyi tekaVu1 ede ken Vullanacı giren her memleket gibi, bizim ae huvererek, 500 bin liralık tah ısatm mev Saraco¿Knjn lhas»a l ,ktısadı munasebetleBu it barla bu ıkı devlet Birleşmiş t ı r l a v a c ^ n h r tcuncu bir harb yal . memur sav sı bu vazifeli m°vcud ışı yapmamız lazımgeldıgını anlattı ve cud olduğunu sözlerinde bir yanlış i£ Ma!*7« Vekâleti Ietanbul Kambiyo va Milletler te^ki'^tının bugün 1 u bunranlı butur dımva ıçm tajflls d e £ J f a j l e t a r a £ ı n d a k l de£Jf a nız butur dunv a ıçm ™ » . luVnıd Borcası acentası Ned m ürfads diş te=k la miza gördürmekten do avı kul «Buna soz vermiş bulunuyoruz» dedi ve bulurrmac ^ını söyledi ve elinde her uz kat <^nı zamaraa nıedenıjetin intihar de Ticaret Odalarına geru? salan et lanacağımız memur sajısmian fazla ol ted ıcı t°kâmulle çok j akında b r Tırk umara alrramış DIT k^rııın tasansmdaa ioktoru M hmed R za Ki o T a yak t.ilk top fanıs nı bu revıden bir fantıhana ektrik munendısl Naim Ki aosman n a tabı tu mama mı ve uç bu uk er ara olaa^tır ler verilmesi ve enflasvonun cral«nrrıesı mıvacagmı huzı. ru a mı^de tenun et ıs «kod» unan teşekkül edec»guıı soy bu 500 bin liralık faslı okudu Kanunda s nda cereyan eden T ı^akerelerin nehakkında ne er duşunuldı gma »oracığı mek isterim mukaader bir suale cevab ledı. L r çok aksaklıklar bulunduğunu ilâve > Bern «»fi m z Yasub Kadri KaraosmanCe, tıce= nı beklemesini Irandan ısrarla taanlaşıldıgmdar izm r T =ret O'abi bu vermiş olmak için. Reşad Şerasediın Siler (Sıva=) «E eta ve dedi ki Siyasal Bilgiler okulunun unun amc\ad» I tüccardan Suad Sara eb edeceklerdir hususta yeniden incelemelere caşlarrusmuı Sazak Bakan arkadaşımın gozunu 1 'an vs Dovça Orventban^ mudJr er n izin ve ır^^nız ve tasarı kanı n'asırsa «Bütç.Tnr'de lüzumsuz yere sarfede"ek çıkaracağını tır mezunları kork ien Cerad Ksrao^njtım da" zadeleri Ma Meselenin müşkülât merxve'de bir genel müdürlük teşkilatı m a ıttu. Ama bilmiyorum, Dr Sadi paramız yoktur Icab ettıgı jerae cekeİran da bılıvor şua milleti eiiii Kani Karao man n te ze g°z^ korktu mu, kork.Tiaaı m ı ' tımzı de ^a arız ama bu iş bu k^dar vardır bunun herhangi bir umumi he 1 Ankara 14 (Telefonla) Kavmatundra 14 (a a ) Brıtanova ajan k i arın vuksec okullardan bilhassa >e+ı olmadığı gibi bu idare meclisi d« Ben de Dr Sadıye ve onan etrafındaki para etmez.» «irin ımıb>birile yapmts olduğu bir go hukuk ve Sıy2 « Bileıler oku laruıdan yaktjr arkadaşlara ışın istikbalini goste er«k ve »IEHPABE Gemici koTiiîyon sozcu^u Necnıı Ozıu«me esrıasnıda Birleşmiş Mili ler ç anlar ara« ndan vet ş»ne« ne ehemmıZannderim ki bu durum su tasaı ka *erefuu hatırlatarak manevnva lar nı tem (Cıe'un) gecıcı komisyonun ka13 ocak l ° 4 o pazar eabalıı Lrfaáa sektei ki öden ve'at ederek vedial hâki gufran Kurulu nfdındeki I>an temsilcisi Na s vet veren Ic iş en Bakanlığı Mahye bul bııyunıMuğu takdirde masrafsız btr kuvvetlendirmeği istihdaf ediyorum» de nun üzerinde uzun tetkikler >apL*gnı va ruUah lr^n 1 Sovyetler arasında İd BajiQnlı;,ı ile t°masa gec»rek Siyasal » eai mistir teskı at meydana gehrmek ve kabil ol di ve kanunun ehemmiyetinden bahse hassasiyetle durulduğunu soy eoı ve Cenabı Haktan muhterem ölüye magft htilâfm Genel Kurulda doğrudan doğderek, kab olunu rica etti. dagu kadar bürokrasije boğulmamak «Şüphesiz bu karunun tam ve kamil olretl*r dilerken eludíanle ak aba ve taa;. ruya bahis mevzuu edileoileo^gini sov Bilgi er O>J jnaan mezun butun tıleSırrı Içoz (Yozgad) bu kanuna merag belerm kend' emrine verilme^ TI ı=te10/çatına taz et e r^ zi sunar z duğuna xonus/onum da kanı degılaır» lemı tır Temsilci topla nm IIK saflıa JI sür Mal ^e Bakanl gının bu teklife enelinde bul ındugumaz hakkn <a bir lektın şiddetle ihtiyacı olduğunu bededi. Faicat Bakann v erdıgı ı jnaalı söz^nda me«tlevi ortiva atmakla bazı musbet cevab vereceği anlaşılm ktadır r\ sal v ^bılır Mütehassis bir umum lırtta ve dedi ki «Fakat, ana kanunun lere guvendıgju ve kanun an istikbali ıruşsülat çıkabileceğini da ilave etmışarasında müdürün riyaseti altınla ademi mer bazı maddelerıle bu tasan bakımından çok fayaalı ola ağını uzun BU AKSAM tr keave esanna göre illerde çilısa"ak iş tearuz vardır Tasarmuı gelecex içtiAnkarada bir otomobil uzun izah ederek, dıger soz alan atın Sehır Tıyatrosv Komedi Kısmında j Nasnülah Gözlerine çoyle devam etbüroları açmağı di. sünmekteyız Bu bü maa kadar geri bırakılmasını arkadaşitirazlarına cevab verdi ve tasarının kazası mı tıı rolarımız gen le kçe buıları mumm larımın ıfacelerının de nazarı dikkate tekrar komısvona gond°rıLnesıııın iu«Bununla beraTyr tran heyeti gemerkezlerde psıkotekruk me^'ekı ıstii>a alınarak korrısvonda bir kere daha inAnkara 14 (Te^fonla) Buşün zırmsuz oldu>nınu söyledi nel topl?n 1 esna=ındî bu meseleden relere de ba seneden itibar n ba« orak celenmesini istiyorum » Ankarada f»cı bir otomobil ka'a^ı ol20 inci sayı çıktı Bu swaia Mecliste «Kafi kafi snbahs'tmek niye indedir Fakat Ir n kararmdıvız Tasarı hakkında başka soz alan olrramuştur Yaoancı elcılık'er nden birine Yeni iradjann günlük olavlar haline diplorratU muzakreler bir neticeye \a aıd otomobil Havu^ba^iraan geçTKen Arkadaşlar, dıgından Çalışma Bakara kursöje g»ldı laşı.dı artıl' =ozlen yükseldi ve izahat Sild gi bu devinle aradığınız tam re kafi kâfi gorıldu r r e v a k^aar Bırl=":ıniş Mületler Ku Ankararya îs tak bı ıcın gelmiş hıvıyetı malumatı yalnır «Ajlıi AnslkiOpEQ » de ISL« bu m ıtev azı çerçeve içinde bas ve ezcümle dedi ki Bundan sonra tasarının KO~ o crja rulun in bu ısı ele almasını istem j e meçhul otuz beş kırk yadlarında t ı r bulacaksınız MemlEketlmlzd» yeni bir an ıjoruz Şuphes z her ha^nrlı faalıvetın Çalışma Bakanının cevabim 2Jf>sı hakkında Yahva Sezai Emin Saceiîtır Bu müzakereler muobet bir nektdına çarparak olum delegesinde yara siklopedl çı rı açan bu zengin münde başlaması luım gelüıgı gibi F^kat he < Evvelâ şu nolrtayı musaadenJe aV Sırrı Icoz tarafından ayn ayrı ve1 rerat ı ve fajdalı eeer aktu»l hadi eleri de defimiz, bu yeni neviden tekarbul etHt ceje varrradulan takdirde Iran m lam stır Kadm ıfad" veremijecex ha de sütunlar na alma í a daima okuyucuya belirtmek isterim ki, bu tadarı ıl° y"pseleyi güvenlik konseyine vejahud Ge hast n°ve kaldırılmiotır gımız va7 feyı kendisine layık olan e venı mahryetı* bir vasıf" ertaja A. , rilen orergeler okundu reye kondu ve kendisini arattırmaktadır h p ı de ekseriyetle reddedildi Bunun nel Kuıulun 1916 yılı için derpiş etulen Bilhassa jüze yakın resimli o an bu hemmıyetle ele almak, ískmex, adam makta değiliz. Elde mevc id ve maa 1 ' u nne maddelere geçildi Ga ib P ker, lumcı devresine arzedec,=lcür » zene n sarıda Eatı Cepheli ve Mataban 5etı«tumek ve kabil olduğu kadar ya sef olu kalan bir madde 1 aın bir hale Mevlud mlUilestiruen ingiliz Bankası kın tarih e memleketin her turlu ı? ve getireceğiz. Yani Meclisi alının şerefi Vunır Bu^el Feridun Fıfrı 1>UBU 'el, harblertle Faik Kurdoglu Hasan Fehmi Ataç madHıtlerin doktoru intihar etti M rhume «evgül anremlz Qulsltngler Maxenlklcg uçak gemllen işçi alanına şamil bir faaliyet sahasına Saadabaü. Poktı Mev âna Celâleddini Ru girmektir Bu hedefe varmakta, Buyuk nin emrettiği bir işi yapıyoruz On sene deler hakkında mutalealarda baronduNurnberg 14 (a a ) Hıtlerin hu AYŞE BALLI nm evvel çıkardığınız bir kanunla verdıti lar mi Dante Goethe Hindistan M thinkof d< K ora c ' n ve ırkı saflaştırmak irin Ecnond Ko and ve Kalori bendleri okun Millet Meclisinin muzaheretini esırge nz bir vazifevi icra etmek öaevıni empe şemb günü r ve arkac^aslm kon«eri Çalışma Bakanı tekrar kur^oye geldi. ^inlerce kışının katledilmesini •emret ru u lçir 1 1 i 6 fc le nar azım T n aiıdır IÎ snbul Hukuk Fakülte nln ta ru)ec°gme kuvvete emjî b Sunmak lni zaten vermiş bulurruvorsunırz cani şr f nde b S Pınar IS Tokvay K. Ş calaı Bakanın izahat ndan sonra anun kanış tnalı nan I/^oııad Contı nın Nurn kıb mevlud kıraat oluncragından akraba lnçe ini de g oe «Aslık An k op»dls nln tayız. Çı nku Tur 1 ! demo ras sı ve sosBurada kemali t<»v arala, bazı husus bul edildi \e L Şenclar in utıra ile on c kar bu yirminci sayısında bui*cak yal po ıtıkanın bir gereğini gerçekleş h»rgde«ı hucre« ı)e uç ay nce kenlı:1arla İhvanı dinin tefrlTl u rica IH Biletler bitmek üzeredir M siniz tiıniAİr on\ mdavız. Bu ınübaa, Bu>Ck larda çalışmalarımız tamam olmuştur Kapı kulu Amerika Dış Bakanının söylediği rutuk Mahiyeti şüpheli haberler dün Çalışma Bakanlığının hazırladığı kanunlar Hédisekrflrasmda BaşHH ağrıyor! Ege mıntâkas! tütün piyasasında bir hâdisa Bugün yapılacak basın toplantısı İranın Genel Kurula müracaatı bekleniyor Bu harb 170 milyar statüne mal oldu d u z e n l e n m e s l < t aret m e e e ANSİKLOPEDİ SADİ H3SSES L I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog