Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

ahc tersanesine aid bazı eski bulunan dünj a efeseılerı kanstınv ordaro Bunkârı içinde An ların birinde şu satırları oSaksona düsen par kudom çayı ajdınlarmak «E jevm (Efradı Cedide Meí+eW) ittidolayıstle dünya ef haz edilen bma heyeti hazırasıle e c kı kârını da tenvir et (Kalyoncu Kışlası) du ve 1198 de Kape Suriyenin en değerli dev' t adamları ' raptıgını bılmıyen ve jalnız vurmak Osten» ideali ile yakın alâkadarîıgı in mek derw tanı Derva Cezayirli G»^ Fasan Ps a le ve mumess İlenle görüştükten ve da ve kırmak yalnız ustunl ık taslamak is Kamyonu deviren ehliyetsiz kâr edilemez. Şimdi şark dillerini <5gDüşündüklerimi son günlerin vuku tarafırdan vucude eetinlmıstir Ondan nuna yerhye^ınde inceledikten sor a teven b r hamlayle hareket ettiğim anrenme hususunda Fransız ve Alman atına evvel kalyonculara mahsus bir kıs a dav anarak müşahhas aşırmak şoför, arabayı garajdan edinebildiğim kanaat, komşumuz Suri lamıştım Yoksa bir oteli bu şekilde kadar temayül beslemıyen, meşhur fık mümkündür 1945 sonunda hiç y oktan voktu, bunlar seferden avdetteımae yenin ıkı buyuk ve muhım meseleyle bemoa dıman elTek okıl ile harek°t ranın gösterdiği gibi cdunyanın ner ye bir Ermeni meselesi ortaya çıkauldı. Galata ve Ka«ımpa«ada mevcud olan kaçırmış karşılaşmakta olduğudur Bunların bı ı eden bir krase taraf ir dan vapılamaznnde ingilizce konuşulmadığına şaşan> Meselenin «hiç yoktan» olduğunu biz be^ar oda'arında otururlar ve bazı ahdamlı mahiyettedir ve Sur yenin mil ı dı Ingılıze ve ingiliz Amerikan camia ler pek iyi biliriz Fakat dunva ne bil vali gayrılayıka hudusuna baıs olurMaslak yolunda ewelki gün vuku Daha acısı hapısaneyi tayjar» bom bulan kamyon kazasında yaralananlarbirliğini kurması \e sağlamlaması ile sına kendimizi anlatmak vazıfrsıle mu sin' Bilhassa Anglo Aroerixan halk lardı Kalyoncuların «bir dairdi saptı bardımanına tutmaiti Şam k a e ı n n dan dört tanesi Şişli hastanes ne, bir tad gen haricî mahvetted , ve Sunyerm kelief bulunuyoruz. ha^rıyesıle efkârının biz m bilgfantan birazına ol rapta konulmaları nıyeU ıs ıklalıni butunlemesüe hulasa edıle tekkesinden aunj anın hem güzelliği hem nesi de Am rai Bristol (eski Amer kan) bunlara mahsus olmak üzere bir kışla Kendimizi anlatmak siyasi ve sosva] sun sahib olmasını istemek hem haktarihî hatıralarının zeneınlıgı babamın hastanesine kaldırılmıştır bılıBu gençler davalar mızm hakikatini belirtmek için sızlıktır hem de gülüne bir harekettir Dması Hasan Paşanın mudd°tı medıdeDune kadar Surıjeye hakim olan dan e^ız o an b r rranzar'jı temasa et alasında en agir jara alan Galatasaray Irgılızı ve Amerikalıyı ayağımıza ge Tabu olan yol, soz ve yazıva v« herdenberı hatrr nişanı olup ancak mazhamanda sömürgeci zıhn >etlı ıdı \e he tikten sonra kalenin bıtışıg ndekı haoı ıısesı talebesinden ve Boğaziçi takımı tirtmek imkânsızlığım ve manasızlığını çeşid vasıtaya başvurup kendımıd, da n meal (fi kuluböıhn maraz) olan asdefi Surıyeyı dağıtarak ve parçalayarak Sarevı ııvaret etti m zaman tav > are futbolcularından Vedad Erk âu Bu onji ay agıı a gitmek zaruretıle telafi valarımızı tanıtmak dunja efkârını saf habı ha'eaa garaz Kaptan Paşanın bojmerm er nın ta r a ett sı j erleri go gencin kafatası çatlamıştır Kazaja s*>mandavı devam ettirmekti Bu dağıtma 1 mecburıvetındejaz iste Londradaki sata içinde jalnız a eyhınıze deeıl ay le bir es°ri havra mazhariyetim ce\eve parçalama siyaseti yirmi beş yıldan rere< büsbütün ha Tet etm >tm O e bebıvet veren şoför muavini Necdet mıjerek ba hulusta bazı mevanı ıradıle Turk Halk/i kanaatimce, bu telafi nı zamanda hakikat ve tarih alevlime de fazla bir zaman hükmünü juruttu dekı insanlar hiç olmaca «eroesttıler ve Beı "Tin de kalça mafsalı çıkmıştır feshi azimet ettirmeğe say ve verzşten ışını geriş bir program ve teşkıiât'a boğma j olunda yurundugunu gösterfuttuğu yol şuydu Suriye Arablarını kacob lirlerdi Ya buradaki zavallılar ne Necdet dun kendısıle konuşan bir arhalı olmamışlardır Kaptan Paşa ise rey Şıphe vok ki bu birkadaşımıza kaza>ı söyle an'atmı ir başarmağa çalışmalıda B lhassa ougun mektir Keza gene bu sırada <his yokevvela muJırman hırıstı an dıve ıkıve j apabıl'rlerdı' tan» bir Gürcü işi çıkarılıyor Karadeniz v» azminde sabit bir zat olduğundan n l'etlerarası rnah vetl haiz davalarıboımek sonra muslumanı ele alarax kudurtma saldırı ti ve her kuJurmu' « De let Ziraat isletmeleri kurumu, nızda Anglo kakaon halk efkârını bıM sahillerinin tarihî, etnik, coğrafi huvı ruııayet izni ululernrı ısüi~al ile kendi Sünnî, Şu Alevî, Durzı 3 ye çesıd ce saldırış gıoı hüsrana ir al kumdu malından o mía. ve canibi rruıden b r Şarab doHurma evinin 645 numara ı ve rşad yc^u ile kazanmak ıcab edıvor vetını ve bugünkü realitesini be ırten Fakat bu kuduz saldırış butun Sjrı|id taifelere ayırmak her taifeye musakçe alınmamak üzere Tersanede V2kı kamyonun soforu Şevketin mjavınıvım 1 Anglo Sakson dun> asının kendi halk ilmt bir izahın bes on ingiliz kar^ısjıda taxil ve bariz bir varlık vermek, hu yenm mukavemeti » karşılandı ve bu Pazar gunu kamyonu garajdan a!dım ve ambarlar kurbmde bir guz»l Kalyoncu efk'rı ^arafndqn n s i ılare edil okun Londra Halkevlnde japılması ne 5u<ayellermin millî birlik ıcmde erıme tun Arab âleminin Surıveyı tutmasile s hp btıjılennı tam r etm^k ıc n Arnahşlası bma ve ın^a e em =tır» f>ıs£ı jinı degıl ayrılım ıçmde bus bu un be Suı ve " va d m etmekle ve Surıve> vudko>ündeki evime goturcıum Don ı?di politika ma nesinin su veva bu kadar favdalı olur' Bu be« on ingiliz kârgir olmak üzere uç kat ve 160 odayı ır o \et tari* le veya ingiliz gazeteler nırmesını teşvik etmek her taifenin ih kurtarmak ıçm kalkınmasıle neücelen te semtım.n gençleri janı Boğaziçi kuıs ikan ette dönmesi için he .«»nen onae sadece böyle bir mevzu uzermde müştemıl olan bu kışlanın deniz taatiraslarını kabartmak ve ayrılığını mea aı ce bu şuurlu y iğinin aempatis nı kazanlubu futbolc ı'arı kendilerini Alecıd ehasbıhal yapıldığı haberinin int şan Ü« fındakı kanısınm üzerindeki çıkma da'aatlere ve imtiyazlara bağlayarak ınend gı mlumdur Hatta çok muhtemel O manda idaresinin yirmi beş sene koyu stadına götürmemi rica ettiler kuçuk bir ingiliz kümesi haline gelebi ire e^a^en (ka=rı humavun) ıtfhaz eFaatlerı kaybetmemek hırlını korude kend i e b i r d m k dunj a buh anlarına k a m AngloSak lir Te«ır hareketleri çoğaldıkça bu ku dılmıştı B J mjdd°t kalv on ala a aramn ugra^tı^ı ele Kabul ettim ve parasız o^rak J I v ı nek, manaanın bu menfaatierı ve ım manların hepsi, musl n ı ve gayrım ıs maça götürürken bu kaza vukua geldi son sevga nı filan veva falan devlet a menın çe\Tes nın geniileyecegı de şup gâh, soma bakımsızlıktan narab O İ T I Ş ıyazları daima hnnaye edeceğini gös I™ kesin bir elbirliği e ona karşı g°l Kazanın nasıl oldı gunun Í3r inda í e H^Taen soyhyelım ki XIX uncu BSIT damınm degıl zira bu devlet adamı Vsizdir Pol tıkasma halk efkarının hak hanılabij=cek obaları Tersane matererek manda lehinde çalışacak m şler ve orunla dovtı muilerdı O 1 m, ağacı karşımda gordurr onn^n TurKunun bu t^lı=ıv uıu Avrupa bıkı indalj esinde ha k ıradesıle oturuyor kim o dugu bir memlekette ise ba gibi ranzozlaruun ikametine tahsis edı inikperla unsurları çoğaltmak v« icabında Fransayı şefsatlı ana sayan katolık Amından da pek janlış d^s1' Buj ak Fnd du devlet adamının mensub olduéu halk tesirWm değeri olçülemiyeele kadsr ti 1242 de rrehrr>aeTken tam r ed lerek Gozler*nıı i erk unsurları çarpıştırarak manda} ı rablar mandanın bu hurhar ST J ı sı Eonrasını hat rlaraıj orum. neh Potsdamdaki saraj nda alnarıa ja efkarını ele geç rmekle mümkündür bujuktur Hulâ a Tuk tarıhç ı g n n ve 12=53 de (^akırı muntazamaı bahrıve) ^tmode aftım » korumak' Müslüman Arab'ara karşı karşıcında o analık iddiasının en sihMarmara kluugl mesul nıudurü Dr zı mış eserleri nefret e kar^ılarsen fr^n \ azıyet bovle olunca b gı ve ikna j o u her çeşıd Turk bilgisinin tatbikatına ve verildi ki aynı zamanda t"e sus ed^n tatbik ohman siyasetin temeli bu ma te iddia olduğunu anlamışlar ve hepsi J Osman Temızer aun kendısıle konu an sızca ile ha*runeşr olmuş, Klopstok u ile medenıvet rehberlimi yapan buvuk zemin hazırlaması ıtıbanle bu nevı «n (Bahnve Meclisi) re o zaman Oıvannaiyette idi Fakat hmstıyan Arablara elbirlıgıle onunla pençeleşmıslerdı, reJd derkei Volta re e ılt fat e^mijtı. On vıgm arı kerd n» ta aftar yapmak ıç planlı bir çalışmanın faydaları uzermde nenin (Se^gı Dairesi) nı işgal eylebir arkadaşımıza şunları söylemiştir tatbik olunan siyaset de bundan farkIngılterenm derhal müdahale ederek mışii» « McS^Vta vukua gelen kam on sekizinci asır Fransasınm ingiltere de t n aı Vır zaruret halın alıyor işte Lon nekadar durulsa azdır sızdı Onlar da marcraı, katolık, ortoLondra Halkeunln AngloSakson ioks ve protestan oldukları ayrı ayrı butun gayretlerde mandaya karşı gelen kazasınaa yaralananların muracaatle dahil olduğu ha de butun Avrupaca te dıadan.1 Halkevım z bu zarureti, iıkrım«ı ı%ı bıjak n an I tino il voja Izmır ce çalınmalarının ağırlık merkezi haline dünyasının birinci merkezinde TurkıTazıda adı geçen buıa Kasanpasana, taifeler tenkil ettikleri için içlerindeki Arabları koruması ve faciaya son ver rinde hastanemızce kabul edilmemiş ve >eye yan ilmî varı popüler çalışma ar a çmıdı Deıuz Yenî Erat Talim alavımn katolık unsurlar benimseniyor onlara mesi, Suriye tarihinin unutmıyacağı bir yaraları sarılmamış bulunduğu yazıl dckı Tuı »un «F ançe dıyan» m butun getirmelidir lyilixtir Fakat Ing İtere müdahale et mıştır Halbuki böyle bir kaza neticesi Av rupa addedıbş nın yanlış olmadıkını kıstasıdır mümtaz bir muamele gösteriliyor ve dıIstanbulda adeta bir İngiliz Halkevi tanıtması i*ımn nasıl teşkilatlandın acager hırısüyan ekalliyetlerin şöyle boy mesevdı bu an Arab âlemi ayaklana yaralandıkları ıcın tedavi olunmak u ' c gosterıjor XIX urcu as in sonunda bir demek olan ingiliz kültür heyetinin In ğmı ileride ayrıca ele alacağım ŞimdiKaptanı Derya Cezajırlî Gazı Hasm ie hımayesıle iktifa ediliyordu Fa Kat caktı ve butun Ortaşark allakbullak o re hastinemıze ne husus!, ne de res <ısım imparatorluk münevverlerinin gıltereyı ve İngiliz olan herşeyi Turkı lik bu noktayı bir tarafa bırakarak me Pasa ise, Cesme deniz savasında keniı lacaktı AngloSakson yaşayış tarzına ve zı nımî bir müracaat olmamıştır Yalnız pcmandanın acil hedefi, Arab Bırlıgı idi >eye ve Tuklere tanıtmak, sevdirmek seleyi toptan vazetmenin alâkalıları gemisi ile Rusların amiral gemısn^ ve bunun kü'tur bırlıgı, yurd bırLgı Geçen mayıs hâdiseleri, Suriyerın zar gunu öğleden sonra neden yaralan jetne 1 ar ıc dujdıklan hajranlk bile içm sarfettiği plânlı mesaiyi, ingiliz favdalı bir şeyi düşünmeğe sevkedece rampa olarak her ıkı gemiyi havaya r dil birliği, menfaat bırlıgı savesınde manda ile alakasına en katî sonu ver dıkları bıhnmıven ve hastanemize hu iransızca nı. rıyat vasıtasıle do^iıuş ve menfaatleri namına, hayranlıkla, Turk ğıni zannediyorum Gonul, Istanbulda v ı curan kahramandır Paşa Çeşme muha taife ayrılıklarına galebe çalarak b t miştir ArtiK Suriyenin manda ile anlaş susî olarak müracaat eden iki hafif ya jayılmıştır Bu ii^GLsenın seooblerı aradönere menfaatleri namına pek ders verici ola «ingiliz kultur heveti> nın gördugu İsı rebesınden sonra Istanbula tunleşmesine ve o'gunlaşmasina imkan masına barışmasına, uzlaşmasına im ralının pansımanları ücret alınmadan cında Avrurjinm uç buyuk ku'tur memLondradaki «Halkevi> nın küçük çapta toplauıgı 4000 serdengcçtı (gomıllu) ıı ejiCtm en en ziyade Fran anın şarka rak takıb etmemek imkansızdır Bizim ve Turkije ölçüsünde de olsa başardı karıklara bindirerek Lıınnı adasına br» vermemekti Manda bu hedefi gerçek kân kalmamıştır Manda, Surıyede, an yapılmış ve hastanede yatarak tedav ye c leştirmek ıçm Surıyejı bir aralık dört cak savaşla karşılanabilir ve bu savaş muhtaç olmadıkları ıçm evlerine gön crkh milletlerin ha> atına bilhassa şark dilimizle, hem de en güzel turkçemizle, ğını görmek istiyor Eğer İngiltere dev baskın yapmış ve burada kaleyi 60 gur dileri ve ult i »rile oUn ş ıgale bir hattâ biz Türklerce yapılan neşriyatta let merkezindeki bu derneğim z bu j ol denberı muhasara eden sayıca ve s^ahça bölgeye ayırmak ve her bölgede avrı bir ya bir milleti ezer vahud onun başına derilmiştir devlet kurmak yolunu tutmuş bu dev vuklenmek istejen bu kabusu imha e* Kazanın vuku bulduğu kamyonun fiid kelime ile Orıentalisme e verdiği ehem r>ek az tesadüf edilen tabu ve dosru b r da sistemli ve plânlı bir adım atarsa ustun Ruslar, Rumlar ve hıris'ıjan A* turkçe ile Ingıkeredekı terbiye, hukuk, letleri vucude getirerek aj rıl VI n <;u der olduğa Devlet Ziraat isletmeleri Kuru mıjetın de hissesi büunckıgj ıu ırkSr ıktısad, ilim, tıb« cereyanlarını tanıt Anglo Snkson âleminin ikinci merkezi navudları, avnı zamanda bir miktar Inresıye yaşatmak istemi se de aj lık Geçen mayıs savaşı Suriyelileri bir mu da bu hususta şunları söylemekte eti Temelidir Tiaga çalışıyorlar, Halkevlerımizde mu olan NevvYorkta da bir ikinci Turk gılız ve Isveçb denizcinin de bulunduğu yer ne birlik khıide çalışan amiller leştirmiş Suriyelileri avırmak için yir dir Kısacacı şu ki Birinci Dünya Harbine sahabeler tertıb ediyorlar Buyuk Bri Halkevıntn açılmadım onun da avnı «e Rus donanmasını kaçırtıp kaleyi ve agalebe çalmış ve manda mar^ı zorlaaı mi beş yıl suren gayretin boş olduğunu < K vrumumuzun Boğa7 çı G"ncl k kadar garb ile temasımız ve alâkamız tanya imparatorluğunun daha bıtmıven k İde memleket haricinde Turkıve ve dayı kurtarmıştır gı bu tejebbusun iflas 1° ka şı'işmı^tı kla*^}? ve Sur i el ler mandanın so kuluna ı!e hiç b r münasebet yok ir \e Türklük için çalışmasına zemin ve r u (Gazevatı Gazı Hasan Pasa adlı eserDaha doğrusu mandanın bu te eMju« murgecıl gı yaşatmak ıcın kuıdugı bu kamvonunıu7 bu kulufce kıra1 nn ıs ^p Fran a ve fransı ca jolu ile ba lamı? bir harb içinde buna neden ihtiyaç hıs mune ha7irlıyacaktır Fe!e bir ffun bu \e bo>Ie devam etmek e bulunujor iken =ett m sorulabı ir Verilecek cevablarm de Paşanın bu basMnı 1070 kaboncu lerı, bu tazyikleri Arab m llî şuurunu tun mu°bsesoleıı kültür r mı altında ır K a n umjz Karakojde Veı 19141918 kultur ha> aluniza ikinci Alnev den Turk Halkev irinin bütün dün ile japtıgı yazılıdır 23 yelkenli kavıga k sürmesi sudur Kendini tanıtmak k\ıv\etlendirmiş ve manda idamesine sömürgecilik propagandadır sömürge nın garajında durmiktaiır Sof l'omsu Rusvanın devlet bindirilerek Çanakkale Boğazında Sedy karşı hürriyet ve istiklal dnvasjii ka ci edebıvatını ve telkinatmı yapmak r ımüz bt> sıbah kamyonu almak iı.f e mrn penceı e^mm açıln a=ma zemin lıa ıcın Bu bov e iken Turkıyenın, çok da yada ve zuladı G» çı daha ev el ast ıı ve tek ha buyuk o'çude kendisini AngloSak merkezinde ve buvuk şehirlerinde de dılbahırden gecelevın >ola çıkardan bn zanmak hızıle açı an savaşlar md'ı bır îçm vucude gehre! §ı sahte ılım yurdn]a eıtmıs ve kamyonu bıraHı n ııv. ı? erde Am ı\anın r i ı,ı jok son dünyasına tan tması hayatî b r za ıçıldıfım ve ilmî kültürel faalıv+lere vıgıtlerm tek tooları yoktu yalnız yaQ Lge karşı dikilen butun engelleri yin.mi'; armı ortada ı kaldırmıs'ar sonıurgec verde bulama>i"ca •».vyfıyetı b u o a have ayrılığa sebeo olan amilleri erittik nın d ını dahi uzaklaştırmak ıçm heı ber vermiştir î c a\ı pTze'cpizaen ev değildi fakat 1914, t u teması Fransa v c ruret deaıl mıdır' Arasıra gazete er 'ir şt 5ını görmekten muteiellıa mem tağanları ve tabancaları vardı.) f'arsızca ile olc.n tema a ıetab^t eder mıze akseden ve Londra Halkevınde fi nun jetimi» milletler arasnda hak'kî çe eritmiştir rendik ve çara^clan izahat istedik Şoçareje başvu muşlardır Bu parlak başarısı uzeıme CezaybH re arttııdı ikinci Duıyı Harbıre lan nesele hakkırda bir konferans ve uzlaşmaları görme namına daha bu uk Has^n Paşava Gan'ık unvanı Kaptan Bugün Sırijece manda devrine aıd för muavini Necdet Benerın kamj jnu te«.a aum eden devre ile ba* i\an An rıldıgım b 'aı en haberler bu zaviyeden o'acaktır 1 P»valık ve Boğaz muhafızlığı venlmı*Surivelilerin hürriyet ve İstiklâl uğ o an mektebıer danı kapanmış ve tasfi temizlemek üzere pnz r euna s? q1 *. o Sal<con alacası bueun ilk ıkı tenekadar sevindirici ise bunların s stemyın gaıaja "eldi" nı ve bir aralık moLınını kalesini kurtardıktan soma, rundaki sava; in, bir çevrik asır devam ye ed Imıstır > Tefekkür toru ça'ıştır rak kamv onu garajdan çı mas vasıtalım çok "ölmede bıraKmı? bu siz dağınık ve gelişigüzel oluşu da o Istanbulda teşkil ettiği birkaç kalyon efrrış ve bu sürekli savaş sıracında a Suriye bütün taife farklarını unutadar m ü e s s i r edicidir Bana ka'ırsa kırıp kaçırdığını kevfnotn eira t 1 nujor isterce uz d ha haro korkıları \e 20 kadırgp'an murekkeb kuçuk bir *amand»nt*eTl ç»kmekt« olduğum z m \e sebat Sun velilerin her fedakâr 'ak marda dusm.ınlı ı uzermde hurtamamıle bertaraf olmadan ba? ayan = ha a ktan d«erll müdahale erile ber! lığı göze alarak icabında kanlarını se ıı>ct ve ıstık il sancağı etrafında bır nfından zabıtaj a h^be^ verildiğim oy Amerıkaya talebe akınını mekteolerı Londra HaUev nın Londra ve In»ılte kurtaran Denl2 lustuıesl operatörlerinden donanma ile Mondros kofezı cıvannda ledıler > redekı Ti rklerı rıute anıd b lu'd.ır^ Amiral Orlofun kumandasındaki Rus ve seve dökerek savaşlarını mukadder le^n ? ve bu birleşme onun milli vah^e i" ılızce şub'* erm= P enlen UguraU T» aslst nı K, arasıra bıyram ve seyrin gunle Yarbay O man s yattığım müddetçeÜBtee filosuıa rastlamış ve hemen savaşa tuKa*a hakkında savc 1 k tc*kı W ne rağbet nısbetının a in fazla ıgıaı gazeneticesine götürmek ıçm her imtihanı detin pe ç nlem stır men Küzhete m rınd« boluşmalanna v sıtaıik yapmak tik alnkalarlle beni Klle=MTn=='e ka tuşmuştur Bu muharebede iki taraf da devam ederken po'ıs de «kamvon ^a^ır telerdeki jabancı dil oçrenm» ve ogretbaşarmaları en nihayet inanda idaresi1 Fa1 at dahı.î mesele yalnız bununla ağır kavıblara ugıamıs Rus amirali nin de hürriyet ve istiklallerini tanıma hallolunamaz. Hadiseler dahilî m e e ma> meselesi hakkında tahkikat yap me ilan arı arasında ^ 95 inin mgı ız v az resi cok arka pHnda kalmalı me'i herrşlre erp teíek\ü O borç cbilirim Trp Teğmeni ° İm B 5 " eketı tın trra ve m ı davaların ı ilmak adir Orlofun \e mu avırln olan Ingılıe Rjıa saik olmuş çok geçmeden îng\ tere ı in hail m ko'aylasfırmış ve m 1 ı şuuceve aıd olu usu alaî anın elle tu in n lisemle anlatma on şifte ver alıraamirali ile komodoru ıun, öteki Ingılır ve Amerika bu duruıru teyıd etmi' lun uyannvîsı uıar =u lülen addedin z nuslım gayrimüslim Ölüm lıdır Bu şekilde bir tanıtma ve anlatdenızcıleıının idare ettikleri gemiler de Rusya yakıt kaçırmadan Suriye ve butun Suriyelileri biri rile kayn^ştırHırksl Saadet ve Emaneti Muk dde = kaçmışlardı R^3İar bu savaşta da galıb Her u" devrede vanı Fransız Mraan manın neticelen Hıbarıle nekadar haLubanın istiklâlini tanıyarak siyasi tnıştır Şimdiki vazife bu kayncı'mavı sesm ğlnden emekli Hacı Ahmed \ \e AngloSas^on kultıı lerıle teması vırlı oHcaRinı tasavvur etmek guc de"elUıkleruu ilan etmişlerse Ae merhum temsilciler mübadelesine girişmiş Mı kultur ku\*v etile sağlamlamak din ve mızın m=rhale Tinde alakalı lı^an arı g İd r In"i teredeki = \a»ı cercjanl? n men'n o* u Z°k! Akmen ve Kemal Akrce Sulevm^n Nutku Bev «Muhaıebatı sır Suudi Arabistan Irak gibi Arab \ edan hürriyet le be= emek ve bu milkarde leri Eahııreı Osmanne» adlı eseıındc, meşŞehremi ünde Hatib I>.ail so^ağ nds ve kultur crı elde etmenin başka he b rer ha k çere., anı olduğu bir daha Birliğine dahil olan milletler bu kjık lî vahdetin b r daba sarsı'masma imkân irVIÍV 4KMF\ çegıdlı vasıtalarla uzun iamandanberl müpt 'â o dulu has hur tarihçi Harametın bu denir sava1 numaralı evde ot irin Me'hmedln l a defler ıçm vasıta olduğu şüphesizdir gozonuno alınırsa !alı tanıyarak Arab B rlıgıni ki ı mak vermemekt r Sur j el erin de bu ısı 5 ITI HRllm" İle ev komşuları Ce adın kansi Bu hedefler ne nısbette elde edildi*1 kendmi bu halka tanıtma ve anlatma talıktan çlfayab olsmıyarak 13 1 0415 Da sını Türklerin kapanmış olduklarını ısimkanını eld« etmişlerdir A il rnuH m başaracak arına eminim Çunku bu ışıNecmlvenln bir tür 0 geçinemeyip yok yere r günü ve'at etmiştir Onazesl bugünlj bat ettiğini vazar Kendimizi ne mabette tanıt ı s ' Frar n n muh em° bu! ian zannnları için mesele Suriyelilerin ele aldıkları ıs başarmağa başladıklarını ajan beyan mütfnad yen kavpa etnelerl yü ünden sa 1 günü Bakırköy ha tanesinden kaldır tıklâh bir daha kaybetmemek için en gördüm bir cinayet olmuştur Necmlye İle Hallıre ızcanın hâlâ devam eden ve etmesinde a ılav ı^h v e sempatik milletlerarası murak Kadı! ov o manâga camiinde ikindi İste savaşta eş*ız kahramau CezavırB yeniden pazar günü kavgaya ti ti şmu a* de bir mahzur bulunmıyan hakimiyetin hitleri yaratmak husufunda büjük fay r»mazı kılındıktan soar» Harscaahmed Gazı Hasan Pa a memleket hizmetinde buyuk celâdet ve metaneti göstermeleri Haricî m A se!eje gehnce Suriyeliler ve bir müt tuet dövüştükten sonra ayrılmış den yetesıye istifade ettiğimiz munak da arı ohcaktır Hele ke mekp? ir nd= d°kl p 1= rnerarl na d?fn=d l»cektlr < ve son derece uyanık ve hazır davrankanı gibi parasını da feda eden bu kahbu yolda da bir çok muhım adım'ar at ardır Kadınlar akşam e e g"l=n koca a kaktır Eğer dunvaya kendimizi snl«,tmalarıdır raman olduffunu da ısbat etmıs ve komış bulunuvcTİar Birleşik Milletler rina hadisen mübalacalı bir 5=MIde an a ma ve tanıtma ıtıoarıle şimdiye kadar tınca İki erkek d» önce iğ z sonra da bir iş gördükse bunu fransızca vasıtsca bu kıslavı kenaı kesesinden yaptıOnun için manda idaresi 1$45 mayı camiasında hur ve mCstak 1 bir millet in k k«%ga<; na g ri. mi erdir Bu e n rarak devlete hedıve etmiştir Cezayırsında son ve mezbjhane b r g Tet e o prak ver almak Arab Bırlıgı camia da Cevad Sarıgül İşi daha İleri gotj " uj süe elıraızaen ge dıgı kadar yapmışıztC HAST\I'\>A'« îONtNDFN t EBEUK Ja Iı or> dekı Turk korsanlarından Ouı olan bu cebinden bıçağını çekerek önce Mehn d dır ve hâlâ da yapıyoruz. Almanca \a Soriyeaın mukadderatım tekrar ele ge sının en kuvvetli elemanlarındın bin Ord Prof Dr Tc% fık Sağlam in baştanı!; nda Klinik profesörleri Turk kahramanı daha evvel Istanbula çirmek ve oma gene bir somurce hajab olarak k°ndıleııni göstermek, mı lı mü Tc eri ronra da karısı Hallmeyl at,ır su sitille kendimizi tanıtma isme, AlmaTIBBt SEMtlOLOJt Ord Prof Dr Neşet Ö m c Ir del p ge'dısı zaman, bir takım entrikalar jurette > aralamış \e KaçTiışt r nın kendisi daha nyade yardım etti Yayaşatmak üzere harekete geçtiği zanan dafaavı kurmak hususunda zeTe ka"VılKKOBriOLOJl Ord. Prof Dr Braun Prof Dr Zıya Öktem zunden hapse atumıs olnasına rağmen, dar teredajd etmeden kuvvetli adımMelıraedin ücü göğsünden ve İkisi va ni Alman dilimizi öğrenerek ve hayaHtriTEN te PP İKTİKrai Ord. Prof Dr Hırsch Prof Muhittin Erçl butun Sunye halkını karsısırda gordevlet hizmetine girdikten sona, 20 gelar atmak >eni Sumenin en bellıba'îh nağmdan olmak üzere beş T yarası vardır tımızı yerinde görerek bin kendi memCÖZ H\^T\IJKI.\BI Prof Dr >aci Bragısu mus hattâ vırmı beş yıl hımave ettiği Halim n!n de ka nmdan ba «ı^lan döktü md'k bir filo rap irmiş ve bu gemilefaa1 >e eı a a mdad r S u m e bu seP^tKtTVTRt Doçent Dr İhsan Şükrtt Ak«el ve mütemadiyen kışkırttığı burun j n ki'de hareket etmekle ve bu yolda her mil ti r Hâdı eye savcı lard ı c larından leketine tanıttı ve buna gay et etti. B J rin ınsa ve teçhiz masraflannın çoğunu PR\TİK "»ttKKOP BİİCrtSÎ Bakt Dr tahap Sorln surların da valnız milli vazfelerni du fedakarlığı grıze almak'a hancî mese'e Cahld Tılresay el koymuj v« tabklka a öğrenme ve tanıtmanın bizin kara gözkendi kece*mden ödemişti. TIBBt î5PESt\Lt"EIER \e KCIX\>TLIŞLABI (basılliorj lerimiz için değil mahud «Dring nach hunduklerıne ve yalnız milli vazifeleri sım de halletmek imkânlarının hensm ba lamıştır Dr Sald Erbil Dr Hsmdi Inntmaz Dr Cemal Şovdan Cezavirb Cazı Hasan Paşanın bu feni yaptıklarına şahid olmuştu den faydalamaktadır Memurlatin vereceği be>anname 944 945 TIP ME/1 NX4RI AtBÜMt (basılıvor) Dr Saıd Erbil dakarlıkları bana u ilhamı verdi 943 43 Te 943/44 Mezanlan Albüran Tıp Onujetl Mec togilızce Kitaplar Ocak avın n Tl İnde memurl r t tatl«t ^1 1945 mayıs hâdise erinden altı ay gonUzun uzsdja bıhıs mevzuu olan son MEIÂHAT EBTUNÇAY LJ Darülacezenin banisi sa ilan Halil ra Şama uğramış oklusun) halde Samın tn»f z Fransız anlaşmasına gelince yapılacaktır Mermi ar kendilerine veri ıle a;Ken doktor âmir erme H \K K İ T 4 B E V Î , l«tanbul Beyazıt Tel 20968 hıfat Paşanın bu müessesemin bahçesinj sırada meydanın son mezbuhane bu da Suriyenin tim istiklâlini tan mak ceit beyannameleri doldurarak memurlar receklerdir Bu be annamelere MİJKREMTV KIUÇU de bir bustu vardır Deniz e^lerımi7in gayretleri yüzünden aâlâ delıkdeşık ol bakımından zer e ka^ar müessir OİTIIi** annı memurlu!: m İddet'erlnl ya?l* 1ıslasını 1 ^rdı cebirden j?ptıan Cezaiugunu, hâlâ her yerde tamirat yapıldı yacak, Surıje milletin birlıŞme ve r n ve servetlerini yazacaklardır Bu alel Evlendilervırh Gazı Hasan Paşanın bir büstünü *ını bilhassa parlamento binalının uğ kuvvetine gu enerek tam istiklâl gaye u ul yapılan b r İstatistikten İbare* olup 12/1 94G c redeu bu ki lanın cephesindeki avluva adıgı tahribatı tanır ıçm harıl harıl sini gercekleşt recek v e kars la tı<n bu ba ı gazett erce mevzuu bahsedilen memur Yüksek Mühendis Haluk ihsan Dermanın STRAS^NTTRden dilinize ten Xatllc İlgisi yoktur dıkmn elim 0 Gerçi kışlanın cph»sınde yuk mese eler n hakkıHan gelecek Or< si'dıgını eormustum 5 1 çevirdiği bu kıymetli eser LMVERSITF KITABEVİ tarafından bu kitabe varsa da bunu kâfi bulmuTurk Tıb Cemiyeti kongresi ikamet ettiğim Orıent Palaıem bana tasaıkm saygı de er millet en arasında yayınlanmıştır Fıatı 500 kuruş •vorum Zamanında doıanmavT ı«lab etTürk Tıb Cemiyeti on bej ocak bugün Matematik ııd odasında hurdehaş olmuş bir ayna jer alacaktır mek suretıle Turk denı?ilı*ıne avne» rardı. Garsonu çağırarak avianın enSurıve halkının ıktıspdî kalkınma/a saat 20 "O oa sene Ik kon0re£lnl yana n c<üct r Kongrede koı greye reis ve sek ERCLMEND EKBEM T^LU Ftxíit WMW Kimya uv uk lııane^ler ifa etmıs olan bu kahbjnjeamını sordum Mayıs hâdı=e eri sıra verd ı ehemmiyet men eket eter lrtllınbı cemiyet başkanının senelik raman amirali niza karsı kadirbilirlik mda sokaktan atılan ve pencereden içe smın musaad^^ı msbetinde sanayileş raporunu okuması genel sekreterin rapoAdres M F h. Fosu kutusu 367 tstaobıit mek iç n yaptığı hazır1 k Surıv ilerin runun okunması muhaslb ve murakıb raiye giren kurşunlar yüzünden aynanın vazifemizi yapmalımız yasî varlık1arını iktisadı gayret'erıle porlarının okunması tadil edilen yeal ni>u hale geldiğini yem b r avna tedarik Bu teklifimi Müb Savunma Bakanı( Güldürücü Roman ) » menn şimdilik guç o ma<=ı yüzünden de desteklemek istediklerini apaçık zamname rradde erine göre dare heyeti Matematik Fizik Kımja dergim z savm General Alı Rıza Artunkal ile Ustodın büyük bir emek sarfıle haz 1 qmış olduğu bu kitabı mutlaka İntihabı vardır unun olduğu gibi yerınd" bırakıldığını göster j or sinin aralık ayı başında çıkacağı evDeniz Müsteşarı sa>m Amual Cevad okuyunuz. Kahkahalarla güleceksiniz Fıatı 125 ovledı Dikkat ettim Kurşunun j « et işte biz m Suriyede gördüklerimiz bu İrmik fiatı Llmene arzedıjorum. velce kararlaştırılmış olan 78 numaB E R K A L F K I T A B E V İ Ankara M O R ttışı >er avnayı entmıs ve kur=un du mahiyette id Irn gül toptan azami O perRkeı de ""i ralı çift sayısı, matbaa degışürıldığ nkuruş» halka satılacağı ve bunların deflet 7a'a işlem stı. Demek bu ayna 1945 örrer Rıza DOĞRUL ve altile taşınmadı hakkındaki yasa in den dolayı, ancak şubat ayı basınla Hav ıs hadiselerine şah 6 olmuş /e bu kaldır dığı Ticaret BakanJ gmdan Vilâye e ve hususî olarak döktürülmüş olaa taahıdlıgı yüzünden bu bale gelm =tı jlldlrt mistir mamen yeni harflerle çıkacaktır Bu Kitab Fecme Zorluğu Mevlud =aır olsaydım bu aynanın kanaj an sima suretle husule gelmiş olan gecikme Av tüfeği fle yaralandı Çok kıtab karıştırmalı az kıtab ida butun o mayıs facialarını tahav yul Sevgili annemiz Sanjerln Maden ma'ıal esirde ott ran 20 gun ara ile çıkarılacak ilk 5 say da okumalı. aer ve onun mersıyesıle yürek er dag Kamil o({ln 27 yasında Yahya Şefi* Irle telafi edilecektir Bav an SEHER YENEX1n Danseden şarkı sovlıyen eğlenen ve seven NewYork un butun lüks .ardım. ^unun sağından ve meme altından av BÎLGÎ DÜNYASI vefatının kırkıncı gunune tesad jf eden ve ihtişamı ve gönülleri saran nefis musikisi ^lUegile vurularak a#ır yaıalanmıj vo kal Otel n içinde dolaştıkça duvarlarda 17/1 946 önümüzdeki perşembe gunu kolleksıj onunun kıtıbları hiç dıııldığı Be\otlu Belediye hastanesinde öl MARİA MONTEZ SUZANNA FOSTER ık sık beyaz yamalar gcruvor ve haymuştur \ ak anın kaaen olduğu sanıl ruhuna ithaf edilmek uz°re öğle namatereddudsuz okunacak değerde ret ediyordum Butjn burlaría mıtralmakla beraber 8a . cüıliça eoruşturmaya Peygamberler Tftíihl olacaktır zından sonra KacîJ oy Oamanağa camii JACK OAKÎ VE TURHAN BEY devam o unmaktadır ıroz mermileri izlen olduğunu ogıeninşerifinde mevlud okurturula"ağmdan 'îâu âlîmi Aîımet Cevgibi ateş saçan yıldızların emsalsiz ibdalan Üniversite Kıtabevi *e mandanın kudurmuş bîr sav etl= ne Millî piyangonun yılbaşı çekilişi dostlarımızla arzu edenlerin te=rıflen det pajaom y»zdığj ba ultalihlileri ca oiunur ^ Kudurmuş denizlere meydan okuyanların • * mel fBftr çıktı, 5 cıjdı bir Millî Piyangonun ] H6 yılbaşı çekilişin Oğlu doktor Natık Yenen de bttjük İkramiyeleri kazanan ve bugüne Olum dağıtın torpillere gogus gerenlerin *te.é* ciltli olflTAk h liredir. kın ihsan Yenen kadar ili 11.1 Piyango idaresine veya Ziraa Cesaretlerde mucizeler yaratan kıhramanlarm romanı İstantol • $»TK Kıtabevi Ikı saatlik neş'e ve zevk filmi başlıyor Bani ası şube ve ajanslarına başvurarak (Posta «iretl *!mtnas) para arını ajan ta i ı iler şunlardır Bu aksam için yerlerinizi evvelden aldırın» 200 CHX) liralık ea buyttk ikramljeyl ka zanan talihli Trabzonun Akçaabad İlçe Nüshası II kuruştur. ••inde şoför ismail Sezgınd r Is ali Sezgin Tüı ti re aarlo Mi 11 Piyango Müdürlüğüne gelerek bi eti «ACTION !N NORTH ATLANTlC» Abone Şeraiti için Içto tanı o duğu için 00 (XX» lirayı tam olarak almıştır f t ayıı* 900 Kt OOC) Si HUMPHREY BOG\RT REYMOND M\SSEY • ir< < no Ura kazananlar 0? aylık 800 > 16O0 » Yazıhane olarak kullanmak üzein ask ıstırab heyecan dolu s^hcserı Çorum Saatkulesi civarı 13 numarada \ t> syuk 1«X) » 2900 » re istanbul \eja Galata tarancı IÍ h n d Hilmi Ust ıı el Ed míd n 28OC » 5400 » fında telefonu bulunan 3 6 oda H ran ilçesinde h m (MADONNA OF THE SE\r£N MOONS) aramaktadır Hergun 44070 nu0 K > i a Kaz ran IT X D i k k a t Topalda Mu£t»fa kendi bağına TI on bir marava telefonla müracaat Yürekler parçalayıcı bir aşk faciası Gazetemize gönderilen *vraK n ortpyı Suriyenin büyük meseleler Yazan: Ömer Kıza Doğrul Şehir= karşılaştığı =haberleri Hâdiseler Düşünceler Geçenlerde ingiliz hukukunu Türklere tanıtan ve «Ingı'ız kultur heyeti» tarafından turkçe olarak neşredilen bir mecmua vesılesıle değerli Prof Hıfzı Veldet bu sütunlarda ^eşr^+tıeı bir makalede Londradaki «Halkevi» rrıze düşen vaafey» işaret «tanıktı Bu işaret, kur ıluş gunundenb=rı milli olçude bir iş görebileceğini tasar adıgım bu «Ha'îevı» n n yalnız resmi veya jan resm! merasime sahne clmaloa kahnı\ rak sistemli bir çahs~na programına göre yürümek zaruretinde olduğunu duşundurttu. Sebeblerı ne olurca o sun on sekizinci asırla beraber goz kama •ırı^ı garb redenı emirsen geleeejc ışıklara o an utijacriz bir vakıa bedah=ü tanımaktadır Keza bu ışık percer^smın ilk zan anlarda sadece Frengıstana açıl ligin urrunıl harbe gelinceye kadar burun bovle devam ettıg n hep mız blhrız Ha ta Alman, Ing lız k ı l u . enle t»ma TUZ da Frengistan ve Fransızca kanalı ı'e oldu O kadar ki nazırımızda Transa, biri asıl Fransa d gen I utun \vrıpa olan bir ülke ılı Paris Avrupa medenn etinin tam merke.vrııs gibi tahayyül edilirdi Ne hacet Frenk ve Frank kelimelerden vapılma alafranga sozu hakikatte busun uıle Avrupai veja ^.vrupavarı dempk degıl mıdır7 HEM 1 I] NALINA MIHINA Maslak yolundaki kamyon kazası Londra Halkevlnin vazifeleri Yazan : Prof. Ziyaeddin Fahri Fmdıhoğlu Cezayirli Gazi Hasan Paşaya büst Karı dedikodusundan islenen cinayet TIİ K İ T A B L A R I p BETONARME ÇERÇEVE HESABLARI ÇÖMLEKOĞLU ve AİLESİ BU AKŞAM SÜMER Sinemasında ı Kısası Enbrfâ BRODVAY KRALİÇESİ CUMHURİYET Bir Amerikan Şirketi İKİ EUHLU KADIN PERŞEMBE AKSAMI L Â
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog