Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

FİKRALAR NÜKTELER Bildiklerinizin duymadığınız fıkraları. 340 sahife, 686 fıkra. Cildli 3 Lira. Ahmed Halid Kitabevi 22 inci yıi Sayı: 7690 umnurıyeı KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve raektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yan İşleri: 24298. Matbaa: 24290. Zekâsı vı çocuğun sı sayesinde bir çiftçi Sdığı zaferin romanı. 75 kuruş. Salı 15 Ocak 1946 AHMED HALÍD Kitabevi Byrnes, Birleşmiş Milletler hakkında Amerikanın neler düşündüğünü anlattı Dün yapılan seçimde yeni Zelanda ekonomik ve sosyal omite üyeliğinden adaylığını Yugoslavya lehine geri aldı Amerika Dış Bakanının dön söylediği İngiltere milletlerarası ordunun derhal teşkil olunmasını ısrarla taleb ediyor Bakanlığının Meclis dün iş ve İşçi Kurumu kuruluşuna aid kanunu kabul etti Çalışma Bakanı, tasarı etrafında etraflı izahat verdi, milletvekilleri Türk işçisi hakkındaki mutaîea ve isteklerini ileri sürdüler, tasarının tekrar komisyona havalesini istiyenler oldu, tartışmalar yapıldı Ankara 14 (Telefonla) Meclis bugün saat on beşte Başkan vekili Teviık Fikret Sılayın başkanlığında toplanmıştır. Gündemde iş ve işçi kuramu kuıuluşuna aıd kanun tasarısı vardı. Bu münasebetle ilk sözü Çalışma Bakanı Dr. Sadi Irmak aldı. Kapı kulu 5X rkada*ım Ham d i Başar, ikyl tisadî devletçiliğe dair jazLondra 14 (a a ) Mr. Byrn°s, Bir""V» dıçı kitablann hemen hepleşmiş Milletler genel kurulunun bu. şu noktaja ısrarla dokunur: Bugünkü toplantısında verdiği söylevde stısadi devletçiliğin normal inkişabu teşkilâtın harbden sonra sulhun kugiıçleştıren sebeblerden biri, batı rulması için vücude getirildiğini, bunun jetlerinde görülen taribî şartlara Birinci Dünya Harbinden sonra kuruen yabancı kalışımızdır. Feodal lan Milletler Cemiyetinden daha faıklı • rejiminden merkezci saltanat rebir zihniyemle kurulduğunu söylemiş, ıe geçen batı memleketleri, kapi«bugünkü dünyada milletlerin de şaburjına hareketi gelişip serpilin hıslar gibi yalnız kendilerine fiivenerek kadar, juzvıllar boyunca, muayyen yaşayanın acaklarını bıldiklerınU anlaoprak mülki jetine dajanan ikt'sa tarak Bulesmlş Milletler teşkilâtının ır sisteme bağlı olarak yasıyorlar 1543 te Moskovada Cordell Hull, MoSatı memleketlerinde basçosteren lotov ve Eden tarafından temeli atıldıimler. her*e>den once mülkiyet ğını hatırlatmış ve demiştir kilini \ e o rejimin gerektirdiği si>a«Ben Birleşmiş Milletler teşkilâtının zamı değiştirme hedefini güdirjoryaşayacağına kamım. Buna, bu teşkilâOsmanlı saltanatı devrinde, vakıa tın yaşadığımız asrın hâkim zaruretle• de bir ne\i toprak derebeyliği rinden doğduğunu bildiğim için kani Fakat bu derebeylik, çok sağlam bulunuyorum. Birleşmiş Milletler teşİler ii7cıine yerleşen merkez otokilâtı yaşayacaktır. Zira, bu atom devın üstünlüğü karşısında, garbtiaki imde müşterek menfaatler milletleri ısile hukukî, iktisadî bir sınıf topbirbirınden aynacak muhtemel bütün u haline yükselemedi. Kapitalist ihtilâfları çok geride bırakarak hür müiv a sınıfı ise bizde hiç bir raman etîeri dost ve sulhsever bir dünyanın us edemedi. Demek oluyor ki, tamüdafaası için birleştirmek zorundadır. şnrtlarm normal yürü} üş çerçevesi «Biıleşmiş Milletler hiç bir milleti e kapitalist burjına rejiminden tehdıd etmn orlar Teşkilâtın üyelerinden ı hayata doğması gereken iktisadî hiç birinin hakikî ve hayati menfaatletçılik sistemini, biz. batı Avrup» rıı.e aykırı değildir. Sulh yolunda gólAmerika Dış İsleri Bakanı Mr. itlerinden farklı olarak, içtimai ta Arkası sahife T, Sü. 2 da Byrnesün Londrada alınmış bir resmi ırocessus'unde bir basamak atlamak ile ba«armalı> iz. mdi Başarın hakkı vardır. Tarih nca ke*in sınıf farklarına ve «mıf larına memleketimiz sahne olmar. Aşiret devrinden başlayarak, On zuncu asrın ortalarına kadar merotorite sistemi. bİ7İm değişmez idajımimizcH. Hiç bir sınıfa dayanmıbu rejim, zamanla, son derece haeti olan. sağlam bir sınıf yarattı. ılkonceİTİ saltanat sayesinde çedünya şartlan uygun düştüğü letçe saltanata hizmet eden. sonrasc saltanatı elinde oyuncak ederek devlete ve millete tahakküm eden kulu sınıfıdır. vuk sosjolog Pareto'nun (güzideavası) na7ariyesile İ7ah ettiği ietibizim kapı kulları DJu« vakıasına , çok a>dınlatıcı bir misaldir. PaLondıa 14 (a a ) Reuter'in siyasî tesanüdü, bu memleketin lehine bir amil a göre, adına «ınıf kavgası derliolacaktır. \e sosyal gelişmenin 7arıırî bir nuharrirı yazıyor: Konferansta Rusyanm Iranla Rusya arasındaki ihtilâf husu• bildiğimiz hâdise, gerçekte güu beklenmedik nüfuzu kırıldı T arasında yapılan bir kavgadır, unda önümüzdeki hafta ur hâdise ile karşılaşılması ihtimali aî şartların gerektirdiği bünve deLondra 14 (a a ) Britanova'nm ardır. Her ne kadar İran meselesinin diplomahk muharriri yazıyor; iŞi, mua^ven bir nİ7amı müdafaa erle o nizamı jıkmak istev enler ;enel kurul toplantısında goııi'ültıiyeIranın, bu hafta zarfında Birleşmiş ida mücadeleye yo! acar. Savaşan :eğı müteaddid defa teyıd edilmişse de Milletler genel kurulunun Rusya Iran [ardan her birinin başında güzide ıaber alındığına göre, Seyid Hasan Ta ihtilâfına derhal müdahale etmesi taelıtes) vardır. Muayyen bir niza gızadenın başkanlığındaki Iran heyeti lehinde bulunmasına Birleşmiş Milletuzun Veya kısa ömürlü olması, o nin bu meseleyi güvenlik konseyinde ler teşkilâtı mahfillerinde intizar edilun dayandığı iktisadi sistemin ortaya atması ihtimali vardır. Bu kon mektedir. Böyle bir talebin meydana ne bağlı olduğu kadar, iş başına seyde Mısırın da bulunması ve Arab çıkacağı yeni durum hakkında hafta soek güzidelerin seçilme tarmıa da Birliğine dahil memleketlerle İranın Arkası sahife 3. Sü. 2 de áir. En dayanıksız rejimler, idare> umumiyetle devlet sistemini, ba1 oğula devrettirmek suretile yüI rejimlerdir. Siyasî feodalite bunotürü uzun zaman yaşayamamıstrr. saltanat rejimlerinde subay, hâkim, t adamı olabilmek irin asil bir baII gelmek şarttı. Seçilme sahası dar şundan, muayyen bir devletin huırı genişledikçe o devleti idareye adamlar bulmak da o nisbette şiyordu. Buna karşılık kapitalist ıva sınıfı mütemadiyen kuvve tleni Bu harb 170 milyar sterline majjridu Birinci Dünya Harbinde milletler 45 milyar sterlin harcamışlardı Londra 14 (a a ) Daily Herald gazetesi dun, milletlerarası tediye bankasının tahminlerine atfen ikinci dünya harbinin masrafları hakkında şunları yazmaktadır: Harbe girmiş olan muhtelif memleketler maliyesi tarafından Japonyanın yenildiği güne kadar yapılan masraflar 170 milyar İngiliz lirasını bulmaktadır. Bittabi can kayıbîarı, hususî mülklerin ve fabrikaların tahribi ve sayısız kadın ve erkek işçinin sulh zamanı istihsalinden tahrıb gayelerine geçmeleri neticesinde doğan büyük fctihsJnHH9*ti kay Arkası sahife 3. Sü. 3 te Çalışma Bakanı Istanbulda yaptığı tetkikler esnasında Çalışma Bakanının demeci Çalışma Bakanı ezcümle dedi ki: « Bu tasarı ile istihdaf ettiğinia gaye Türk demokrasisinin ve milletimizin güttüğü sosyal politikanın bir gereğini yerine getirmektir. Yüksek heyetn malumu olduğu üzere her şeyden evvel sosyal politikanın esası, vatandaşı çalıştırarak mutlu kılmaktır Çalışma mev zuunda ne ksdar büjük hamlelere nm'ıtac olduğumuzu v> çalışmamın gerek kemi vet gerek keyfij et bakımından daha r.ekadar artırmağa mecbur olduğumuza = uca arze'meğe bir sebeb gormeTi. Su. ı muhakkaktır ki vatanımız için güttu^'iamele ile konusujor muz büyük davalarımızda, büyük ümran ve kalkınma dava'arımızda bas'ıa kaynağımız ve istmadgâhımız vatandaşların çrlışma, bedenî ve fikrî ça : ma güçlerini arttırmak ve ra5yon?llemektır. Bu kanunu sevkederken üç gayeyi tahakkuk ettirmeyi hedef tutmuş oluvoruz Birisi bundan on yıl evvel merveie Sİrmi^.olaa^i^ kanununun bir emrini jerme getirmektir. Bu kanunun 62 rci maddesinde işçilerin elveriş'i oldukları işlere yerleşmeleri ve muhtelif inssıları işe elverişli işçi bulmak devlet hizmeti olarak devlet tarafından yapılması e! s alınmıştır. Tasarıya şevke arrıl olan ikinci sebeb milletlerarası giriştigi Arkası sahife 3. Sü. 5 te Lübnan ve Rusya Beyrut 14 (a a ) Suriye ve Lübnan İbnrssuud Suryelilere birlik isinde Fransız İngiliz anlaşması haktavsiye ediyor kında Lübnan hükümetinin İngı'tere ve Kahire 14 (a a.) Kral İbnissuud Fransaya verdiği notanın metni Beyruttaki Sovyet siyasî mümessiline ve Suriyeli gazeteci îlamdi Babıl'e şu beyanatta bulunarak: «Haricde Sttriverilmiştir. Bu haberi ver?n Başbakan Sami el lilerln çok konuşmak ve bir fikirde Sulh bu münasebetle Sovyet siyasî mü durmamak gibi bir şöhretleri vardır > messılıle yaptığı görüşmenin çok sami demiş ve Suriyelilerin, eğer kuv/etli olmî bir hava içinde geçtiğini belirtmiş msk istiyorlarsa, bugıin her zamankinve Lübr.anın siyonist mallarına karşı den ziyade birleşmeğe gayret etmeleri Tapılan boykot neticesinde Filist'nle o lüzumu üzerinde ısrarla durmuş, kenlan ticaretinin durması üzerine Rusya di hesabına bu iddialara İştirak etmek İle ticarî münasebetlerini geliştirmek istemediğini, zira Arab cereyanının arzusunda olduğunu söylemiştir. Samda coğduğunu bildiğini söylemiştir. İranın Genel Kurula möracaati bekleniyor Lübnan Başbakanı, Rus mümessilile çok samimî bir görüşme Amerikan askeri yaptığını bildiriyor terhis istiyor ve fena Hindistanda karşılandı rikada Avrupada yaptıkları nümayişler Ame Amerika ve İngiltere bu harekete şiddetle muhalefet ediyorlar Dünkü tartışmalara iştirak eden milletvekillerinden Resad Hasene Emin Şemseddin İlgaz i Sazak Bulgaristan meselesi Rumen hükümetini tanımaya hazırlanan Müttefikler Bulgar hükümeti için vaziyetin ayni olmadığını söylüyorlar General Eisenhoy\er Washington 14 (a.a.) Avrupa ve Amerikada Amerikan askerleri terhisin çabuklaştırılması için nümayişlerde bulunmuşlardır. Pariste nümayiş yapan 500 Amerikan askeri Harbiye Bakanı Patterson'un işinden çıkarılmasını istemişlerdir. Calcutta'da da 5 binden fazla Amerikan askeri nümayişlerde bulunmuştur. »Hükümet ile muhalefetin arasını bulNewYork 14 (a.a.) NewYork mak için, Sovyetlerin müdahalesinin aTimes gazetesi surları yazıjor; kamete uğradığı Bulgaristan için ayni «Amerikan askerlerinin Avrupada yaptıkları yeni nümayişler, Müttefikle şey söylenemez.» Times gazetesi bu muvaffakiyetsizlirin Birleşik Amerikaya olan İtimadım sarsmakta ve düşmanın kalkınma ümidlerini de artırmaktadır. Amerikan genel efkârı eğer askerleri, sulh zamanındaki ödevlerinin harbdeki kadar önemli olduğuna ikna edemezse, Birleşik Amerika itibarından başka daha bir çok şeyler kaybedecektır.> Londra 14 (a.a.) «Times» gazetesi ğin «rtaya yeni bir mesele atmış olduıin siyasî yazarı Rumanyadaki Müttefik ğunu ilâve ederek makalesini sona erkomisyonunun azası bulunan M. Vichıns dirivor. ki ile Sir Alexandr ClarkKerr'in her an Londrada beklenmekte olduğunu ve bu komisyonun üçüncü üyesi ve Amerikanın Moskova elçisi Harriman'ıri Londraya gelmiş bulunduğunu yazıyor ve Rumen hükümetinin yakında Müttefikler tarafından tanınacağının ih+imal dahilinde olduğunu bildirerek diyor ki: Yeni Romanınız Miskinler Tekkesi Yazan Resad Nuri Güntekin Birkaç güne kadar Ege mıntakası tütün piyasasında bir hâdise dun piyasadan çekildiler ı. tnanlı saltanatı, kendi idare nnsıır1 son derece demokratik bir lihnisecijordu. Ordu kumandanı, vaîkim, vezir yetiştiren fidanlıklar lı bir memlekette sayısı bir kaç yüeçmiyen dar bir kalabalığı değil, n imparatorluk tebaalarım içine rdu. Son derece kuvvetli olan temes abiliyeti sayesinde, çesidli ırklardan nillij etlerden teşekkül etmiş milîrca insan eleniyor, eleniyor, en in zekâlar, en becerikli şahsiyetler anlı imparatorluğunun idare mermasmın basına seçiliyordu. Bakıunuz, bir köle sadnazam oluyor, bir irme günün birinde koca orduların adderatını eline alıyordu, ınya şartlarile birlikte veya o şarttarsısında bağımsız olarak yasayaği müddetçe bıı sistem imparatormenfaatlerini çok iyi korudu. Bıisosyal devrimlere meydan verilme[mparatorluğun devamına hİ7met 1 bir nevi ekonomi sistemi, Türk eti de dahil, içeriden dışarıdan imıtorluğa bağlı bütün milletlerin ve iyetlerin sömürülmesi esasına dayaırdu. »kat zamanla kapı kulu sınıfı başlı na bir kudıet haline yükseldi. Amerikalılar, müdahil müesseselerin lehte yaptıkları tekliflere gücenerek Toprak kanunu Tatbik hazırlıklarında yeni safhalar Eisenhower ne diyor? Ottawa 14 (a a ) Kanadadan hareketinden evvel General Eisenhower, terhis isteyen Amerikan askerlerinin nümayişlerinden bahsetmiş ve bu askerlerin, dünyanın muhtelif bölgelerinde işgal kuvvetlerinin bulunması lüzumunu ve ehemmiyetini kavramamış olduklarını söylemiştir. Müstahsil, tütünlerini şehre indirerek emanet ambarına götürüjor İzmir 14 (Telefonla) Tütün piya dan bu aksama kadar ancak 7 milyon 234 bin 937 kilo tutun satılmıştır. sısı yava« gihnekte devam ediyor. Geç»n senelerin ayni rmıddetı içinde Dun ve bugün Ödemiş, Tire, Adacıda \e Çeşmede 1 milyon kilodan fazla tu rn az 17 milyon kilo tutun satılmasına Londra R 14 (BYUM.) Berlindeki Ameııkan işgal bölgesinde Sovyet askerleri Ameı ikan askerlerine taarruz ederek silâh çekmişler. AmeriK»:ı'ar da ,:iiuı l.«K n l. o+ni=lo^li^ Şerlinde Rus ve Amerikan askerleri Yunan Başbakanı Büyük çarpıştılar Elçimizle görüştü Tahkikat Ankara 14 (Telefonla) Toprak kanununu tatbik etmek üzere kuruları Toprak umum müdürlüğü çalışmalarına devam etmektedir. Umum müdürlük kanunu tatbik edecek elemanları yetiştirmek üzere, bunları bir kaç grup halinde devlet çiftliklerim ölçmek ve bu suretle ileride alacakları vazifelere alışmak üzere, yurdun muhtelif bölgelerine yollayacaktır. Atina 14 fa a ) Anadolu Ajansının ezel muhabiri bildiriyor: Başbakan Sofuhs bugün Türkive B'ijuk Elçılıeine giderek Büyük Elçi U Medeniyet îlerlsdi mi, aerîiedi mi dErsin?.. Bilmem ama. eskiden duraklarda bövle demir sıra çemberleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog