Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyei 22 İflCİ 7687 konferansının ün atlattığı tehlike Telgraf ve mektub adresi Cumhuriyet, istanbul Posta kutusu İstanbul No 246 Telefonlar Umumi Santral Numarası' 24298. Yazı işleri: 24299 Matbaa 24290 ClJITIflrİeSİ 1 2 1946 Ukrayna ve Yugoslav delegeleri Genel Kurul Başkanının seçim tarzını ağır şekilde tenkid ettiler Ukrayna delegesi: "Dünkü hâdise Birleşmiş Milletler topluluğunun haysiyetine halel getirebilir,, diye bağırdı Birleşmiş Milletler Genel Kurul Hazırlık Komisyonunun toplantılarından bir gorunuş irlesmış Milletler genel kuru] toplantısını, ev «ahıbı devle Washington 11 (a a ) Reuter ajan caret gemilerine açık tutulmasını gene ün Başbakanı sıfatıle, Clesının özel muhabiri bildiriyor her zaman için Boğazlardan Karadeniz ment Attlee güzel bir nutuk okınarak Salahiyetli Amerikan ma^llırırıde dev letlerı harb gem lerının transit geçaçtı Bu nutka hakim olan idealist zıhbelirtildiğine göre Amerika Birleşik meler ni ve Karadenıze sahil olmıyan mvet onunde savgı duvarız, ingiliz BaşDevletlerinin Boğazlar meselesi kar,ı devlet erin harb gemilerinin ise bazı bakanı omru bovunca ıkı müthiş harb iindakı durumu, Dış isleri Bakanı Mr mahdud şartlar dışında Boşaz ardan gordugunu söylüyor Uçuncu bu haıb Byrnes un kasım ayı babında Montreux getme^me müsaade olunmamasını te Tanrı esirgesin ötekileri gölgede bna tnukavelenamesırın tadıl bahsindeki «in ermişti kaçak kadar feci olabilir Medeniyetin tekliflerim bıldırdıgındenberı deg <meAmerikan mahfilleri Mr Byrnes un, ilen hamlesini nesiller bovunca durdumış bulunmaktadır Amerika Birleşik Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ıup jerjuzunde güzel ıvı ve f av dalı ne Devlet çrı o zaman, Türkiye Boğaz a \merıkan murahhas hevetı şefi sıfatıle varsa hepsim vok edebilir O halde ne rın her zaman için butun milletlerin ti Arkası sah\ie 3 Su S te yapıp vapıp bir ucuncu cihan haıbıne mutlaka engel olmalı dunva milletlerini her birine esıt haklar tannan, adaletli bir barış düzenine kavuşturmalıdır Bu nasıl vapılabılır*» Savın ingiliz Başbakanı eski Sovjet Bir taraftan Londrada »ulDıs Bakanı Lıtvınofun vak ile Cenevhıın garantiMwvicm çalışılırrede sojledıgı bir gerçeği hatnlatıjor ken, dıger taraftan SovyetBu gerçek «barışın bölünmez oluşu» dur ler Fmlandıyada tahkmat O zaman galiba Habeş harbi sıralayaptırıyorlar' rında ıdı sajın Lıtvmof tarafından hakikatin tim bir ifadesi olarak açığa vurulan gurrl prensıpe çimdi tekmil Washington 11 (a a ) Wishington milletler jurekten bağlanmalı dunva Post gazeteci şunları yazıyor barısının bölünmez bir butun olduğuna Fınlandıj adan gelen bir haber moolanca samımıvetlerıle inanmalıdırlar Bııleşmış Milletler Hazırlık Komısvonu toplantısında memleketimizin mümessili dern dünyada işbırlıgıle anlaşmazlığın Bujuk Elçi Cevad Açıkalm, Sovjet mümessili Gromyko ile konüsujor «Lakın prensipleri vazetmek kıla* bunnasıl beraber yurudugunu göstermekArnavutluk Kralı Zogonun Kraliçe ları fıılıj at alanına nakletmek, bir ideali Londra 11 (a a ) Birleşmiş Mil nın ve ın=annetın butun menfaatlerini tedir Fmlandı>a Botnıya körfezi boLondra 11 ( B B C ) Sofyadan bil1 ile beraber istanbulda alınmış bir resmi canlı bir realite haline gerilmek ise cok letler Genel Kurulu bu sabah saat 10 15 müdrik bulunmalımız. Şahsı tercihle yunca Fııı isveç hududundaki batı kıyılarım tahkim etmektedir Butun dırıldıgıne göre birkaç gun pwel Mos j zordur > Nitekim bundan vıllarca once te toplanmıştır rimizi sempatilerimizi ve antıpatı eııkovaja gitmiş bulunan Buljar Başbabir Sovjet delegesinin ortava attığı çok Başkan Spaak irticalen söylediği 25 mızı un tmak için gajret sarfetnel yız dünya ile bir ıkte isveç de bu tahkimadoğru bir dusunceje bugünkü Sovvei dakika suren nutkunda, Genel K ıru Dun baslajan tecrübemizin ilk tecrübe tın Sovje Ierm arzusıle yapılmakta ol kanı Kımon Georgıef ile Bulgar Dıs işleri ve iç işleri Bakanları bug\ın So f hükümeti eski hevecanla bağlı gorun lun vazifesini belirterek demiştir ki olmadığını ilk tecrübede muvaffak o^ duğunun farkındadır nıujor Barışın bölünmezliğini temsil Arkast sahıfe 3 Su 2 de Kuvvet muvazenesinin buna benzer yaya dönmüşlerdir Bulgar Başbakanı « Özel menfaatler üzerinde dünyaetmesi gereken Birleşmiş Milletler kuoyunlarına danjanın her yerinde ras gelir gelmez halen Sofyada buljnnn ruluna Ruslar tarafından yeter derecede lanmaktadır Buvuk hal çarelerine baş Sovyet Dış işleri kom ser muavini vurmadığımız takdirde dünya masasın Vichinsky ile görüşmüştür Vi'hınsky ehemmıvet verili}or mu' Di? Bakanı da o>nanan bu poker partisi devlet nın daha birkaç gun Sofyada kalması Molotov vorgunlugunu ilen sürerek topadamlarının enerji ve vakitlerini israf muhtemeldir lantıva gitmedi Onun verine vola çıkaLondra 12 (BJB C) Arnavud mflDıger taraftan Georgıef in Mos'tovada edecek ve B rleşmış Milletler hesabına rılan muavin \ıçınskı ise, hala Sofvada essesan meclisi bugün yaptığı toplanbugün mejdanda jalnız kelimelerle cümleler yaptığı görüşmeler hakkında Bulgar muhalıflerıle konuşuyor Atttıda krallığı ilga ederek memleket Sovyet başkentinde bir tebliğ neşrolunkalacaktır lee nın tara gerçeği ifade edıror dije cumhunvet ilân ev lemistir \çeclıs aymuştur rnumııze sunduğu o doğru sözleri vakrıca bugilnun ve onu takib eden günün tıle dunva milletlerine karşı açıkça Bulgarların hayreti her sene milli bayram olarak kutlansovlejen bir rejim bugün esla heyemasını kararlaştırmıştır MecUs bu kaSofva 11 (a a) FrancePress ajansı canını kavbetmıs gibidir ve bu, umıd rarları verirken atılan toplar haa ^ y i muhaciri bildiriyor kırıcı huzun verici bir hale benzemekmemlekete duyurmakta idi. Londrava gitmek üzere yola çıktığı tedir Bununla beraber sajın ingiliz Amerika, Moskova kararlarına uygun olarak Cumhuriyet Geçen ay ArnavudlukSovyet Dış işlen Komiser muavini sanılan Sovjet Rusya Dış Işl°rı KOTIIBaşbakanı nutkunda umıdsızlıge duş Arkası sahvfe 3 Su 2 de M Vichinsky ser muavini M Vichinsky nın an olarumor hüzne kapılmıvor O, Birleşmiş değiştirilen hükümeti, ancak memlekette demokrak Bukreşten Sofyaya gelısı Bjlgar Milletler anajasasının yalnız hükümet kamuoyunda derin bir ıntıbaa sebeb olratik hakları sağladığı takdirde tanıyacak lerle devletlerle, sıvasetle ve harble muştur iegıl avnı zamanda ferdlerle de mes M. Vichinsky*nın nyaretl haikınoa gul olduğunu görmekle bahtiyardır Washington 11 (a a ) Amerika Daşhiç bir resmî tebliğ yayınlaamamıssa Attlee nın şu sözleri çok mühimdir kentının ı\ı haber alan mahfillerinde, da, kendisinin, Moskova konferansı kaRumen hükümetinin Birleşik AmerJca rarlarına aıd Sovyet hükümetinin tav< Biz bu anav asada insanın temel tarafından tanınmasının yeni hukum»siyelerim Bulear hükümetine «dostane» hcklaıını tekrar trvıd edıvoruz. Biz fer tın Moskova bej annamesınde tarif ediAnkara 11 (Telefonla) Birleşik A mahiyette bildirmek üzere geldiğinden oın devlet içindeki huri iv »tını, devle len demokratik hürriyetleri memleket menka ile son defa yapılan bir anlaşma şüphe edilmemektedir tin Lutun dunja milletleri içindeki hur ıcmde sağlamak için alacığı tedbirlerin neticesinde yurdumuza kullıvetll mikM Vichinsky Bulgar Kral Naıblerı rıvetımn en esaslı bir parçası ve mü şekil ve tatb ki suretine bağlı buluntarda akar yakıt gelmesi sağlanmıştı tarafından kabul edıhnıştır temmimi telakki edıjoruz Bu suretle duau bel rtılmelttedır Anlaşmanın derpiş ettiği miktarda M. Vıchinsky'ye Müttefik kontrol koçtımaı adaletin vf her verde mumkun benzinin verileceği Birleş1 k Amerikaca Rumen kabınes nın esas bakımından Dİan en vuksek hav at sevıjesınm, dun pemşletılmes isme memur uçlu komiskabul edJdıgı için. Ticaret Bakanlığı ta mısjonu başkan muavini Geneal Bırıva bar sim devam ettirecek esaslı «art jon her ne kadar vazifesini ba?arı ile rafından şimdiden baa hazırlıklar ya lızov ve Sovyetlerin Sofya orta elcisi lar o'dugu kejfneü üzerinde ısrar edı b tırmı«se de venı hukumetm Yalta'da pılmağa başlanmıştır Bunlar arasında M. Kırsanov refakat etmeste ıdı Moskovada neşredilen tebliğ benzin fiatlan jüzde 25 nisbetinde uimzalanan v esıkaları kıymetlendirmek cuzlatılacaktır Moskova 11 (a a ) Bugün neşredilen Bırlesmıs Milletler kurulu ile eski rmksadı'e alacağı tedbirlerin tatbiki Taksi otomobillerine verilen günde 10 ıesmı bir teb gde bildirildiğine göre Milletler Cemıvetı arasındaki başlıca suretinden ne kadar zaman zarfında litre benzin 20 litreve kamj onlara da Sovyetler Bırlıgı tarafından Stahn ve Farkı ortava kovın bu sozlerıle, Attlee Washingtomm memnunluk gostereceayda verilen 450 litre benzin 900 litreye Molotof, Bulgaristan tarafından Başbakendi hükümetinin sosjalıst idealini de g m smdiden tahmin etmek mumkun çıkarılacaktır Özel otomobillerin de kan Georgıef ue Dıs işleri Bakanı Stabir çırpıda acıga vuruyor Esti Milletler değildir benzin istihkakları arttırılacak ve şim yanof v« iç işlen Bakanı Yugof MosCemp eti rallicilerin iç rejimi ile uğ Tetkik İçin Balkanlara gönderilen ve di} e kadar işletilmesine musaale edil kovada japtıkları görüşmeler sırasında raşmazdı Fışıst, komünist, liberal, de e=as it barıle yeni Rumen hükümetinin mlven özel otomobillerin işlemesine mü Moskova konferansının Bulgaristan Amerikanın Moskova elçisi NADÎR NADJ derhal tanınmasının alej hinde rapor saade ol macaktır hakkındaki kararlanle ligdi meseleleri Arkası sdhıfe 3 Su 5 te Mr Harrıman Arkası sahıfe 3 S 4 te incelemişlerdir Bu görüşmeler sırasında, Sovyetler Birlisi ile Bulgaristan arasında iktisadı sahada bir işbirliği projesi ile her iki memleket arasındaki münasebetleri ilgilendiren dıger bazı meseleler üzerinde goruş teatisinde bulunulmuştur e Fransız basını: "Olup biten herşey Attlee'nin Cenevreyi hatırlatıyor,, diyor mühim nutku Dünkü toplantıda tartışmayı müteahıb teşkil edilen komiteye biz de seçildik Amerikanın yeni teklifler hazırladığı yalanlandı Vashington hükümetinin Kasım ayı başında açıkladığı görülen tarzını değiştirmemiş bulunduğa haber veriliyor Boğazlar Meselesi «Dünya masasında oynanan acayib poker partisi!» Bulgar Başbakanı Moskovadan döndü Daha bir kaç gün Sofyada kalacak olan Vichinsky, Naibler ve Başbakanla görüştü Kumanya meselesi Bükreşe gitmiş olan İngiliz ve Amerikan elçileri Londraya çağırıldı Ârnavudlukta dün Cumhuriyet ilân edildi Benzin fiatı ucuzluyor Hususî otomobillere müsaade edilecek, taksilere iki misli benzin verilecek f İstanbulda ilk briç müsabakası ~ Celal Bayar dün J Atıkaraya döndü Yeni Partiye azalık için muracaatler başladı Sipahi Ocağı, Moda Kulubu ve Galatasaray takımları dünkü müsabakalar esnasında Yazısı 3 uncu sahıfhemizde Evvelki gun şehrimize gelen Demokrat Parti lideri Celal Ba ar dun akşamki trenle Ankaraja donmuştur EeAnkara 11 (Te efoı H) Haber alki Başbakanı istasjonda dostları ve ga dığımıza göre italya devleti nezdlnde zeteciler ugurlamışlardır memleketimizi temsil eden büyük elçi Parti ne zaman aza kabul edecek 7 Cemal Hüsnü Talay görülen lüzum tiAnkara 11 (Telefonla) Demofcra lerine merkeze çağırılmıştır Partisinin avın yirmisinden once parBaşbakan Adanaya gidiyor ti%e giım°k üzere vaki olacak muraca Adana 11 (Telefonla) Ankaradan atları kabul etmemeve karar vermesine rağmen yurdun muhtelif bölgelerinden alınan tüterlere göre Başbakan Şükrü Arkast sahtfe 3 Su 5 te Saraçoğlu yakında Adanava gelecektir , Cemal Hüsnü Talay Ankaraya çağırıldı «Yedi dehkh Bunu bilmiyen tokmak, ahmak!..*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog