Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

RADYO Bugünkü Program 2S Açılış ve program " 3 0 Orke=tra rlerl (Tl ) 4 O Haberler jO tra esefleri (VI ) 30 Kanamş gram 12 29 Açılış ve program 12 "O Ha f lalar İP ) 1 J 4 3 Haberler 1^ avo sa on orkestrası f i B itims AşR kışı (vals potpurisi) 2 Boulanger ifca t e'enot) 3 Albenlz Tango 4 rt Mahr Neş eli koy val«ı • M. > daş b Sammartini . Elnan Aşıkane ti 7 Micbeli ispanyol serenad ) 30 Kapanış 7 5*} Açılış ve program 18 00 Hadvo n orkestrası <\ Albeniz Prelut 2 Yo Dmo Uzakdoğu süiti a) Lahorda 'ener a b) Ekbabar çiçekleri c) Honfcong soka¿ eda 3 Rachmaninoff Serenat 4 jmbaoh Sabah öğle akşam) 1>. 30 auşma ı s 4 O Şarkılar 1<1 JO Haler 19 20 Geçmişte bugıln ıo 2 ki ve türküler 19 45 Iktı=ad saati 00 Armonika külnteti Çatanlar Kaya an Necdet Alpün Wagner (plyam) Ensoy (Tsontrabas Drhanlı (davul) I? Eaayo gazetesi 20 4o T=ms 1 "0 Serbest saat 21 4o Tarih* Türk zlgl 22 15 Dans müzifi (Tl) 45 Haberler 23 00 Kapan ş ve prog Ev ışlerınd 1 ve sonra ellerinizi SGANDINAYIAN NEAR EAST AGENGY (SVENSKA ORIEVT LIMEN) GOTHENBURG Limanımıza gelen SKOGALAND Vapuru 11 ocak cuma gunu doğru Beyrut Hajfa Anvers ve Gotenburga hareket edecek ve bu lırranlar için eşyayı ticariye kabul edecektir Her turlu tafsilât için Galatada Tahır hanında 3 üncü kattaki acentalıga müracaat Telefon 44993 2 1 GARİP PUDRA TECRÜBESİ /0.000 kadını Hayrette bırakan BlR İLÂN NEVİN buyuk ltTl;at 3ULMACA KREM i •••m ••m 9 i •••m ••D • E ••m •••• E S •m D ••9 E •••D •••9 •••m • ••••••••M • HASAN DEPOLARİLE Çiftliğimiz koyunlarından istihsal olunan sütlerin 21/ Ocak/1946 pazartesi gunu saat 17 de çiftliğimizde açık arttırma ile ihalesi yapılacağı ilân o'unur. Devlet Ziraat isletmeleri Kurumu Turkgeldı Çiftliği LÜLEBURGAZ ÖKSÜRÜK ve BRONŞİTE KARŞI BÜTÜN ECZANELERDE ARAYINIZ Oaha güzel görünebileceğinizin K t ı DELİLİ a B U G Ü N bu Pudracıhkta jayán» TECRÜBEYİ hayret »on bir keşif w Cildi güzelleştiren* »apınir ona güzel bir cazibe ve'yenı bir hayat veren unsur r donuk ve çirkin bir cildi gençliğin tabu renkterıle • üsler Pudra yağmur a Rüzgar a ve hatta terlemeye rağmen ¿bile sabit kalır ve artık parlak burun bırakmaz Bu cevher (Krema kopuzu) namı al tında beratı istihsal edilmiş ve yalnıs Tokalon Pudrasında bulunmaktadır CİDDEN MÜHİM 6İR JEKLÍF Yüzünüzün bırjtarafma krema köpufu sayesinde istihzar .^edilen T o k a l o n Pudrasını veıdıger ta rafına her hangi bir pudrayı surunuz. Şayet Krema kopuklu pudra ile pudralarım ş taraf diğerinden daha güzel daha taze ve daha cazip förunmezse Tokalon pudranıza verdv, pin z para iade olunacaktır^ İle uguşturarak bu zarafeti her zaman temin ve muhafaza edebilirsiniz mağazalarında satılır Her geniş faalıvetlı ticaret evi 1 İşletmemizin Beykoz dahilinde Akbaba deposunda mevcud (2616) Örnek j a tarıfname isviçre demete muadil tahminen (654) kental kestane çemberi açık arttırma sureble Thalvvıl 31305 sanlı posta satışa çıkarılmıştır kurusuna göndermeleri nca 2 Beher kental çemberin muhammen bedeli 20 lira 75 kuruştur olunur 3 inanç akçesi (1017) lira (79) kuruştur 4 Arttırma 16/1'946 çarşamba günü saat 15 te Ömerlide İşletme Muoldan sağa Tuva et ve intizam 2 Şu vs bu durlugu binasında yapılacaktır Ak=arayın ilersinde bir sem* 4 5 Bu satışa aıd şartnameler Ankarada Orman Genel Müdürlüğünde Silivri Aslıve Hukuk Mahkemesi ünku Rus rejiminin kurucısu eski bir istanbul işletme Müdürlüğünde işletmemizde ve Beykoz Orman Kâtıbngınde 946 88 k devleti 5 Tatlı um İd ve hülya görülebilir zaman İhtiyarlıkta bazan da gençlikte Fener kojünden Abbas Coşturan ve Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü için bu gramer doçenti 6 ^ eklilerin muayyen gun ve saatte inanç akçelerüe komisyona mür 6 Bir edat Mecnunun Leylaya (269) leri (269) kızları Hamide ve Çevriye Coşturan alınacaktır fi duyduğu 7 Bir takım sevgililerle racaatleri tarafından aynı ko\ den Emme CoştuDoçentliğe ehhvet kazanma yönetmeliğinin hükümlerine göre isteklilerde erinin reıgl S \ucude ge lrm» gaEskişehir istanyon karşısında Güneş ran alevhme açılan tapu ıiaydmm ta 5 aranan başlıca şartlar şunlardır (yenl dilde) 9 Yamyassı olmuş hay. Çuy evi yoıCıiluk dolayısile e h v n iıatla hıhı davasının vapılan yargılamasında pabucu 1 Fakuateden veja yüksek okuldan mezun olmak cevT^n satLiktrr Içındedns müracaat davalı Emme ılanen yapılan tebligata ukarıdan aşağıya 2 Buyuk kultur dillerinden bırmı bu dilde ihtisasını branşı ile ilgili Toprak kaplar yapan sanatkar 2 rağmen mahtenıeve ge medıgmden bir konu üzerinde etud yapacak derecede bilmek, le flafları yükselme İstidadı p;o t"'en hakkında gıyab kararı ver Idıgı ve 3 ilmi değer taşıvan bir eser yazmış olmak. madde bir tenbih terimi bir har'in mahkemenin bırakıldığı 23 1 946 gunu nuşu 3 Sanki (eski dild») noşlan KURULUŞ TARİHİ 1928 isteklilerin eserlerini dilekçelerine baghjarak bir ay içinde FakuUe Desaat onda gene gelmediği takdirde hak kanlığına vermeleri duygusu 4 Şiddetli tlryac İlk b r (294) 1.000 000 T. L. Tamamen ödenmiş Sermayesi ıtında gıyaben mahkemenin icra kılıt takısı 5 Borç fe*\l dilde) bir fin okunuşu 6 Vücuddin çıkanlar nacağı tebl g makamına xa m o mak 184.837 T. L. İhtiyat akçesi birinde bulunur yamaç " Çeviri üzere ilan o unur (262) hamamdan yeni çıkmış olur alil erden istanbul Yenıpostane arkası A=ırefendı Caddesi imar han No 35 37 Hastayı b<*vUtma\a yarar bir renk Telgraf adresi İSTANBUL İMAR Te efon 24o27 24528 Teniz ve kibar bir em r • ^ SATILIK • » Her turlu banka muameleleri japar demırvolu şose kopru binalar ,vvelki bulmacanın halledilmiş sekli inşası için şirketler kurar inşaat müteahhıdlerını finanse eder Ticarî muamelelerde bulunur E •D •••m | •m D •m •• •••m ••a •9 Ömerli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: isviçreli bir ithalat ve ihracat Eva tavız muamelesi icra etmekle vahud Isvıçerve ithalat için her nevi \e tercihen iplikten mamul emtia esjası satın almak istemektedir Her teslimatın bedeli serbest isviçre frangıle tedıve olunabilir Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığından: SATILIK TÜRKİYE İMAR BANKASI SIÜTR ÜİKfTİE M|E Mevduata verilen yıllık Tasarruf mevduatına 3 J/2 faizler: Diğer mevduata MOBİLYA MAĞAZASI Beyoğlunda ve işler vazıv ettedir Mobilyaları yeni ve temizdir Akşamları saat 19 20 ve kadar 80192 telefon No sına müracaat ÜROLOG • OPERATÖR V E B|A|L|B|A|L|I t |M • |L|O|K|Vİ|A N L|L|Î|M|g|R|î|Y A C İ B İ B A L İ E İ B A|D E | B | A K A | M | • L|A • İÖİRİSİSİAİYİUM 1 31 J 1 E.D. I R|A N İ I İ B İ S A|M Bulaşıklarınızı « İller Bankasından: 1 Turkçeden ıngillzceye ve ıngüızceden türkçeye mükemmel tercüme >apan bu mütercime ihtiyaç vardır Diğer bir yabancı dil daha bilen tercih olunur Evsaf ve ehliyete göre verilecek aylık (barem dışı) 400 dört yuz liraya kadardır 2 Gene bankamızca ehliyetine göre 170 yuz yetmiş liraya kadar (barem dışı) ayık verilmek uzera yabancı dil bilen tercumeje muktedir ve sen yazar bir daktilo alınacaktır Her ıkı iş için isteklilerin şahsî durumlarını bildirir bir dilekçe ve belge (asıl veya tasdikli örnek) lefıle ocak 1946 ajının nıhajet 21 inci gunune kaiar Ankarada bulunmak üzere muracaatlerı (161) Dr. CELAL DINÇER | R idrar yolları tenasül hastalıkla mütehassısı saat 3 6 arasınd da istanbul Cagaloglu 16 Akşam K: Sanat Okuluna bitişik KİBAR PIRIN \ SABUNU İLE Temizleyiniz çok ekonomik ve çok temizleyicidir Asmaaltı No 26 Telefon 21526 D O K T O R ^••f BORSA umu aoı an I I J tanbol Borsasının 10/1/946 hatları Kapa dra 1 Sterlin 6 22 132 York 100 Dolar 3U32oo evre 100 Is* çre Fr Irld 100 Pezeta 12,89 kholm 100 isveç Ki 31 132o ESHAM VE TAıTVJLÂT K I Z I L A Y İstanbul Deposu Direktörlüğünden: Bu k*re satışa arzedılen ağustos 946 müddeti tatbıkı^elı (200) ünitelik 10 c c lık Lilly marka Ensülinlerin Eczanelere toptan satış fiatmın 75 kuruş Eczanelerde perakende satış fiahnın da 94 kuruş olduğu hususu 5 faizli ıkramiyehler Alıı 8aua •»4,40 24,40 3 Ergani 22 50 ¿2 50 3 Dcramlyell ! MUdaiaa 21 10 21 10 foJu lKramlyell 97 10 9= 15 QQ22 99 22 folu lkramlvesl 4 folu tferamlye'i o 9o 0 93 2J irruí bonosu l2 98 "e 7 faizli tahviller aO 20 80 t . Erzurum I Muhammen 20 80 20 80 s . Erzurum 27 ihalenin yapılacağı nk teminatı bedeli 20 50 20 feO Cinsi Miktarı 1 Demiryolu I gun tarih saat 20 Oo 20 05 1 Demiryolu n Lira Kr Lora Kr 1 Demiryolu m 19 o^ 19 o9 Cuma 1/2 946 11 472 50 6300 00 3000 kilo Zeytinyağı I Müdafaa I JLQ 29 19 29 Cuma 1/2/946 1130 450 00 6000 00 3000 kilo Bej az sabun I Müdafaa L 1PQ9 10 99 1 Çifteler Koy Enstitüsünün yukarıda cins ve miktarı yazılı yiyecek I M 1da aa rn 20 ~>2 20 22 ve temizlik ıhtıj açlarından zeytınjağı ile be>az sabun 2490 sayılı kanunun huAnadolu Demırvolu Grnpu kumlerı dairesinde kapalı zarf usulıle eksıltmeve çıkarılmıştır vttler 1 2 j 1 tJ4 2 Ikı maddenin ihalesi yukarıda yazılı gun ve saatlerde kapalı zarf e senedler! %60 34, 34, usulıle satın alınacaktır n»ssil senfd 4n "o 4o,oO Hisse Senedleri 3 Şartnameler hergun Eskışehırde Enstitü Bürosunda görülebilir Sez Bankası 14 3 113, 4 Eksıltmeje girecek talihlerin yukarıda esaslar dahilinde muvakkat lankası l o 35 14 70 teminatlarını Malsandıgına yatırmaları ticaretle uğraştıklarına dair vesıkari aret Bankası 4 oO 4, rını yanlarında bulundurmaları n Çimento P 8O 10 5 Kapalı zarfla alınacak olan bu maddelere iştirak edecek olanların Bı H a m ı muamele olmuştur muvakkat teminatlarını teklif mekruhlarını ticaretle meşgul olma belgelerini S*RKAFL4RD4 ALTIN her maddeye aıd ihale saatinden bir saat evvel komisyon başkanlığına mak: \elki Danku buz mukabilinde vermeleri şarttır Posta ile gönderilip de herhangi bir sebeb3o 10 34 hO den dolayı eksiltme saatine yeüşmıyen teklif mektubları kabul edıımez Eksiltme Eskışehırde Koy Enstitüsü bürosunda 1/2'946 tarihinde cuma gunu teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır (76) Bu aü.ım u Mı ua YRANO De BERGEBAO i b l r a n r Oö Berjerafcı azaD EdmrmO Rostanfl Kçp i s i ^ a d Slyavu«gl] [f] Inebria asliye hukjk yargıçlığımdan 386 Irebolunun Avra mahallesinden Osman Yjmalı tarafından da,\a olunan Ahmed alev hine açılan kayıd tashihi ve ferağa ihbar davasında davalının adresi meçhul olduğundan gıyab kararının üânen yapılmasına karar verilmiş Umum Müdürlüğümüzde münhal 75 ve 85 liralık ücretli kadrolar için en ve mahkeme de 4 2 946 pazartesi günü aşağı orta okul ve gene 85 liralık kadroda ve hesab işlerinde çalışmak üzere sen saat 10 a bırakılmıştır Belli günde blz yazar daktilo ve 150 lira aylık ücretli fransızca karşılıklı yazmasını ıyı bilen bir za* gelmez veva kerd sini temsılen blı daktilo alınacaktır isteklilerin vesıkalarıle birlikte en son 20 ocak 946 gunune vekil gondermezse muhakemeve kabul kadar Zat Sicil ve Levazım Şubesi Müdürlüğüne müracaat etmeleri (162) o unmıyacagı ilân olunur (2o6) Memur ve Daktilo Alınacak Muin Memduh Tayanç Cerrahpaşa Hastanesi tç Hastalıkları Mütehassısı Saat 3 5 7 ye kadar Beyoğlu Avrupa pasajı karşısında No 19 Kuçuk Parma H daire" 1 Devlet Meteoroloji İsleri Umum Müdürlüğünden: ÜROLOG • OPERATÖR M ^ Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü ve Eğitmen Kursu Müdürlüğünden: Dr. M. ALİ TEZSEZER I idrar yolları ve tenasül hastalıkları I mütehassısı Cagaloglu eczanesi ya I runda 30 4 Saat 920 ye kadar H İ istanbul Asliye 12 ncı Hukuk 1argıçlığından* 946/295 Davacı Dıkranuhı tarafından Pangaltı Çimen sokak ve 113 de oturan kocası Manuel Gurulluoglu aleyhine açılan boşanma davası içinde muddeaalejh 9 1 946 çarşamba gunu saat 10 da mahkemede hazır bulunması hakkında üanen tebligat yanıldığı ha'de gelmediğinden muddeaaleyh hakkında gıyab kararı verildi. Ve doldurulan bu karara aıd ihbarnamenin bir nusha«ı da mahkeme divanhanesine ası'mış ve keyfıjetın 15 gun müddetle ilânı îçın muhakemenin 13 2 946 çarşamba gunu «aat ona bırakıldığı tebliğ y e m e geçmek uzere ilân o unur (2~6) • TÜCCAR ve ŞİRKETLERE 4 r # AGELE SATILIK 1 TOKATLIYAN BU A K Ş A M SALONLÂRINDA Saat 20 den ırıbare MÜZEYYEN ve SENAR İŞIL Arkadaşlarının ıştırakıle MÜZİKLİ AKŞAM YEMEĞİ Masalarınızı evvelden tedarik edmız Tel 44778 r I I I I I Haliç Fenen civarında her nevı ımalathaneve musaıd bir bina boş teslim satılıktır Fenerde Tahtamınarede konusvoncu Yusufa müracaat DEVREN SATILIK KÜTÜBHANE Ankara Belediye Başkanlığından Ankarada su işlen ambarında teslim edilmek üzere su süzgeci için 300 ton % 90 ilâ 95 nısbetmde kuvartz dere veya kara kumuna ıhtıjac vardır Bu işe iştirak etmek ıstıyenlerın bir ay zarfında Belediye Su işlen Mudurlugune tekliflerini bıldırmelen ilân olunur (160) I Gayet temiz ve işlek bir dukI kan içinde ayıca depo vesaıresı I de vardır Cagaloglu yokuşu 35 ^ No ya müracaat Tel 22361 W İŞTEN SONRA DUZ AT NALLARI < Yem saçtan 44 45 46 ve 47 No lı duz at nallan makine ile rruntazam surette imal edilmektedir Anadolu ve Trakyada acenta aranmaktadır Cem yetin genel toplantısı Beyoğlu Is ıklal caddeai Deva çıkmazı 2 numaralı cem v et binasının salonunda 26 0ak 1946 tarhine müsadif cumar esi jnu aaıt 16 da yapuacak ir DİZEL GRUPU SATIN ALINACAKTIR releton S 42157 DEV ATNASI Tazan larufc Nafiz Çamı bel Pa?ar eünlert l ^ Sfi da matlns O M £ D ' I™*""K~7 fi M 1 100 150 beygir kuvvetinde yem veja az kullanılmış Dizel grupu v=va motor ve Jeneratör ajTi avrı olarak satın alınacaktır Elinde bulunanlarıi 15 1 946 tarihine kadar Istanbulda Buyuk Kmacıyan han No 10 posta kutusu 474 jazıle tekliflerini yapmaları 1 Toplantıya rivaset edecek olan reısm ve kat bin seçimi istanbul Unkapanı Yavuz Sınan Çakşırcı sokak No 2 2 Son genel toplantıdaki müzakere zantn n okunması 3 Cemıvetın faaliyeti hadundaki aporun okunması IST Ş BAŞKANLIĞIVDAN 4 Cerrıvetin unvanını deği^tıreb leBirliğimiz yıllık U toplantısı 12/1/946 cumartesi saat 15 te Ticaret ve cek salah ve i haiz bir konisvonun seZ \ l t MAKBLZ Toprı* MahsulleSanayi Odasında (4 uncu Vakıf Han kat 3) kesin olarak yapılacağından azanın çimi ri Ofisinden aldığım ve çuval defterinin 57 nci numarasına kayıdlı 70 aded çu eşrıflerı rica olunur 5 Dahili nizamnamejı hazarlıyacai val hprtpHnA aiıi tpm not rnoVh iv n ı jır komısvonun spcımı Ameli ve nazarı bilgilere sahıb bir muhasıb muhasebe işlerinizi, hergun saat 16 dan sonra idare eder ve bilançolarınızı hazırlar (Izer) Bahriye Cad No 114 Kasımpaşa adresine jazılması rica olunur Ruzname: Nal ve Pres İşleri İmalâthanesi Türk Yüksek Mimarlar Birliği
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog