Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

11 Ocak 1946 SÜMERBANK • Bankamızda tasarruf mevduatı hesabı olanlar 1 Senede dört defa Şubat Mayıs Ağustos \e Ka un avlarınn birinci gününde yapılacak yerli nalı ikramiye çekilişlerine iştirak et mek ve. 2 Dileyenler faizlerine karşılık 1 8 fazla ile yer ı malı almak hakkını sağlamış olurlar Gişelerimizden izahat alınır Denizli Pamuk ve İplik Sanatları işletmesi Türk Anonim Şirketinden: Şirketim z Denizlide en az dört ve en çok jedı bin ıghk bir iplik fabr kas.ı kurmayı kararlaştırmıştır Fabrikanın makine ve butun aksa mrnın venı olması ^arttır Muharrik kuvvet şehir elektrik cereyanıle te"nın olunacaktır Fabrikayı kısa müddetle k.ırup isler hale getirmeyi taahhud edecek olan firmaların şartlarımızı anlamak üzere ehlıvetlerim bildirir belgelerle en son 1/5 1946 tarih ne kadar va bizzat gelerek veya mektubla teklıfleıını «ırke ımıze bılJ rmelermı ilan ederiz Edirne Erkek Sanat Enstitüsünden: Kocaeli Defterdarlığından: 1 Emnıvet Mudi lagüne aıd o up satılığa çıkarılan 500 ra muhai>men kıymetı binek deniz motorunun 2o 12 945 gününde yapı an muzavedesinde talıb çıkmadığından bir ay müddetle \ e pazarlık =uretıle satılmas na k?rar verı'mıştır 2 I teil lenn 9 o ocak 946 gunune kadar Defterdarlığa müracaat eyle •neleri ı an o unjr (2"0) Miktarı Fîatı Eksiltme • Çeşidi Kapalı 30 Tane 60 )00 Ekmek (Beledi} tıpı) > 440 3000 Kilo Sade vag > 160 5000 Pirinç (ıyı) 160 4000 Koyun eti > 80 7000 Sığır eti > 4150 80 Ton ZonguMak komuru > id re htvac e n o<X) k İT va<* 5 vah kösele satın alınacaktır istekli 68 70 20 Kok komuru 220 Açık o an ar n teki fle m 21 ocat 946 pazartesi gunu saat \ e kadar idaremiz Mu1000 Kilo Gıınnondu v a S ] (343) > 60 amlat Daı e=ı Şefhgıre bılcurme eri ilan oıunu 3000 Kuru fasulv e > 35 6000 Patates > 8 50000 Tane Gayrimenkul satış ıianı Yumurta 40 7000 Bej oğlu Sulh mahkemesi baskatıblı Kilo Sut 6000 gınden 945/ol Yogurt * 160 3000 Nazile Eıgunun Kuçuk Güzide Nu Kuzu eti > 180 İOOO ran ve Ha id velisi babası Sadık Ergun Beyaz sabun 14a ile şayian ve müştereken mutasarrıf Yeşil sabun ıoco olduğa Galatada Arabcamıı Yen enıcı er Meşe odunu 50000 Enstitümüzün 1946 malı yılında ıh'ıyacı olan yukarıda çesıd ve m J<aı Hastanemize a=cı plmacaktır iaşemi hastaneye «jd olmak sartıle 7o l ı neski 9 9 yeri 9 9 1 ve aynı mahalde 1 Ankarada 2 ncı işletme servislerde istasvon yatakhaneleri ve vagon İle hatları vazın maddeler 2400 sayılı konun gereğince hizalarında gösterildiği verileceği gibi ayrıca da ^ 25 zam verilecektir Talıb olanların vedlermde bu eski 33 venı 33 ve e^kı 11 yen 11 ve sekilerde 12 1946 gününden itibaren eksıltmeve konulrrus ardır istek ilerin lunan bonservislerde ve Emniyetten almış oldukları doğruluk kagıdları ve eski 3 yem 3 ve Fermenec erde eski 2 servıs'enne a d takriben 70o88 parçadan ibaret muhtelif cins çamaşırın 31/12/ 28 1 946 pazartesi gunu "r 7 5 temınatlarıle beraber saat 14 te Edirne E kek p u l u bir istida ile hastanemiz bastabıbhgme m ü r a c a a t ı n ilan olunur (3o3) yen 24 numaralı be» du kanın şüyu 946 tarihine Kadar ve ıhtvaç hasü oldukça d şanda vıkattmlması ve utuletun izalesi zımnında Beyoğlu 3 uncu tırılmesı ışı apalı zarf usulile eksiltmeye konu muştur Sanat Enstitüsüne gelmeleri kapalı »klıf zarflarının ise gene o gun bundan 2 Mu! ammen bedel tutarı (23444 35) lira j ı r m ı uç bm dört yuz kırk Sulh Hukuk Yargıçlığının 24 10 S4a tabir saat once a>m yerdeki komisyona teslim etnelen ilan olunur (337) rih \e 14o 14o9 numaralı lamı mJc dört ura otuz beş kuruş ve geçici mancası (1758 33) bm yedi yuz «Ilı sekiz lira otuz uç kuruştur bince ve tapa kayıd arma ve mahkeme 3 Bu işe aıd şartname ve sözleşme tasarısı komisyon kaleminden paradivanhanesine ası an şartname ne göre açık arttırma suretı'e satıma cıkarıln ıs sız verilir 4 Eksiltme 18 ocak 946 tarihinde cuma gunu saat 16 da Ankarada 2 n d Beyoğlu 4 uncu Sulh Hukuk Yargıçlığından* tır Kıymeti muhammene e n bun ardan 4 > S07 1 Kartalda j angın verinde vaptırılacak yol tesviyesi ve onarma ışı Yemeniciler caddesinde üzer nde ıkı isletme binasında toplanacak komisyonda vapılaeaktır Isteklı'erın otedenberı bu ışı kendilerine meslek ve sanat edınm*} kımse 1 er Fadıl Ömer Fikri Efdal ve D fnının ıştııak halinde m ılkıvet seıjınclp nın birinci kısmı kapalı za>f usu ile ve vahidi fıat esası üzerinden eksıltmeve odas bu unan 3 nun aralı dukkarın ıkı çıkarılmıştır uhdelennd» bulunan ve ızaleı suyu suretıle satıln asına karar v rilen Kasım bm lira aynı caddede ve yekdıge me o duklarma dair Ticaret veva Esnaf Odalanle dıger resmî teşekküllerden her Da* Catmpmescıd mahal edinin Carmdan SOKIK e=kı 26 28 yeni 2628 numa a'ı 2 Ke,ıf bedeli .23630> lira «77» kuruştur maklub 9 9/1 ve 11 kapı n j n a r j ı ı l ı hangi bırısnder verilmiş belgelerle eksiltme gününden en az yedi gun evvel ıkı e\ n açık arttırma sı retıl» v agıchgımız ta af ndan 2 ^ 946 tarihine m ü s a 3 Eksiltme 4 2 946 pazartesi gunu saat 15 te Kartal Belediye Ercu duKkan ve üzer erinde oda arı bu unan 2 ncı işle ı e Al ıdurlu^une va'i ile müracaatla alacakları ehlıvet vesikası v e dıger kanuni vesıkalarıle geçici inancalarını ve tekliflerini havı zarflarını eksilt» dif cumartesi sjunu saat 10 dan 12 ye kadar s? lacaktır Mu t e n çıkmadığı ve menınde kapalı zarf usulıle yapılacaktır binan n 9 bin lira keza avnı caddede me saat ndeu bir saat evveline kadar komisyona \e melen veva muayyen vayahud arttırma bedeli haddi lâvıkmı bulmadığı takdirde ikinci arttırması 1 2 ' 4 Eksiltme şartnamem ve buna ekli evras Beledıve Fen Şefliğinden üzerinde odaları bulunan 33 numaralı kitten evvel kamısyonun eline geçecek tarzda iadeli taahhudlu olarak potta ile 2 946 tarihine müsadif >alı gürü saat 10 dan 1? ve tadar ıc a edilecektir T a m a dükkanın sekiz bm lira Fermene~ılerbed s al nahılır fonderme er (17118) mının kıymeti ıkı bin beş vuz lı a olup ihale pulu tavız bedeli kac'a^tro harcı de ve havası camie aıd *• 4 nun aralı 5 Eksiltme /e girebilmek ıçm isteklilerin usulü dairesinde «1772> lira müşterisine «a is gunune k a r a r vereıler hissedar ara a d d ı r A r t t ı r m v a sjıre dükkanın beş yuz liradır 21» kuruşluk muvakkat teminat verme e n ve Belediye Fen Şef ıgme «tatil bilmek ı ç n yuzde vedi buçuk nısbetırde pey akçesi yatırmak lazımdır SaLş işbu gayrımenkuller gösterilen kıv m e m u r u lu?um gordugu takdude pev akçesini «rttır bileceni ve uze ine i m l e sunlerı h a r ı o uç gun evve muracaatli ehliyet vesikası almaları şarttır Bu ve metı muhammene eri UZCT ne y ı *> r 1 edilen müşteri bedeli müzayedeyi derha vevahud satış m a m u r u n u n tavın e t sikayı almak ı ç n ı tealilerin mühendis mimar ve fen memuru olmaları veya müzayedeye çıkarılacaktır Muzav edeve tıgı gund^ rrahkeme \eznesme vatırmak mecburıvetı >dedı i r 5 u hus ist n bovle bir i"i adamıle sın soruna kadar te 5 rıkı mesaî ettiklerini tevsik etmeleri ıştıra* edecekler kıymeti muh¿mmen= başka şerait hakkında icra ve iflas k a n u n u n u n maddesi tatbik edilecektir Ve ve bu ı=e oenzer 10000 liralık bir iş yaptık'arma veya b u ışı yapmağa e h J lerının yuzde vedi buçuğu nısoe^ınde ol d \klauna dair Nafıa Müdürlüğünden alınmış ehliyet belgem gosterme^rı pey akçelerini nakıd tahvilat vevahud satış tapu kaydı mucibince yapılacaktır Elinde bulunanlar Fincancılarda 29 No ya muracaatlerı Tel 22497 Tafsilat 26 numaralı evin kapısından gırınc° bodrumda bu mutfak bir şart » de milli barkalardan b rının kefa et kömürlük u z e m d e bir oda ve hela ikinci katta ıkı oda bir hela 28 nun arslı 6 ötekilerin teklif mektublamı eksiltme gunu olan 4 2/946 pazartesi mektubunu müzayede bağlamazdan ev evde bodrum \e kömürlük ızerınde bir oda bir hela ikinci katta ıkı oda ve Sunu saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Beledıve Encümenine vermeleri vel satış memuru ba katibe tevdi ede bir hela olup her ıkı e\ de ahsabdır İ T rndır P s ada v IKJ bulan gecikme kabul edilmez (287) rek mukabı nde makbuz ilmak ^uretı e ipotekli alacaklılarla dıger alakadarların irtifak hakkı sahihlerinin gavmuzav edeye gırebı irler Mjzayede baş rımenkul u z t r ı n d " k ı haklırının hususıle faiz \ e m ^ r a f a d a r olan iddialarını ladıktan sonra pey akçe ı al nmaz ve evrakı musbıte e n l e h rlıkte satış gunanden evvel mahkemeye bildirmeleri ıcab hiç bir mazeret de kabul c ınmaz eder Aksı takdirde hakları tapu sıcıllıle sabit o ^ a d kça satış bedeli pav a» Gayrıırenku un evsafına »el nce Fer1 Haymana depolarımızdakı hububattan 1000 tonunun Ankaraya nakli masından hariç kalırlar isteklilerin vukarıda gösterilen gun ve saatte Bej oğlu Rahatlık ve ıktısad Ikj kilo pamuk yenne bir kilo kuştuyu kullanınız. meneci er cadde inde 2 4 numaralı duk ışı 15 1 946 tarihinde saat 15 te silo >anındaki şube binasında açık eksiltmeye 4 uncu Sulh H u k u k Yargıçlığında hazır bulunmaları ve görmek ıstıvenl°r n Sıp=rjş üzerine yastık yorgan ve yatak yapı'ır ist Çakmakçılar Sandalkanın zemini tahta ve s or Atpenkl konulacaktır içindekilere müracaat etmeleri ilan olun ı(323 • » • yacuar sokak Ömer Balıoglu huştuyu fabrikaları. Tel 23027 a g ^ elektriği var Yemenici er caddesinde 3 2 Bu iş için lastik venlm vecek peşin be ¿e mukabilinde benzin v e numaralı dükkanın zenını tahta ıstor nleceVt r kepenk i v e dükkanın us ünde ıkı kat 3 Isın şaıtnamesı her gun Ankara ve istanbul şubelerimizde goruleoüır üzerine ıkı odası ve elektriği var aynı 4 Ekb ltrreve "ireceklerin muvakkat teminat akçası olan 2000 liraya caddede 9 nıumralı dükkanın zemin e k s i n e sunu s at 14 4o e kadar şube vezne me vatırma arı lazımdır '84) a stanbul Defterdarlığından: ahta elektr gı var keza avnı cadoedc Kıymeti Teminatı C I N S I Dosva No 11 numaralı dükkanın zemini tahta Lira Lira Elektrik fabrikası Dizel motorunun ıkı kaven ile bir piston ve sekmane ektr ğı var 9 1 numaralı maha 9 ve 51114 38 Üsküdar, Pazarbaşı Mah. Mıroglu So eski larının vemden imalı ve bir silindir rektıfıvesı 15 gun sure ile eksiltmeye ko11 numaralı dükkan arın u tund<> ıkı 27 27 Muk venı 35 37 kapı sayılı bir ev nulmuştur Muhımmen bedelleri tutan 2250 liradır " C 7 5 pey tutarı 168 İMa kat üzerine ikişerden do t oda ve 3 un 1 Erzı um Cezaevindeki tutuk ve hukumıu erin bir senelik ihtiyacı 15 200 duıAanın 2/8 pa>ı 75 kuruştur isteklilerin 25/1 946 cuma gunu saat 15 te Belediye Encümenine cu katta taraçası ve burada bir he ası ıcın 1 ızum corulen 80000 aded ekmek Kapalı zarf usulile eksiltmeye konu'muştur 5olOO 5731 Kadıköy Bostancı Çatalçeşme So eski 60 muracaatlerı. (338) mevcuddur Odalarında kısmen elektr k 2 ihale 11 2 946 pazartesi gunu saat 14 te hükümet konağında C Sav* 19 11 Muk 34 kapı savılı 199 07 M2 arsa vard r 33 numara ı dukkinm zemini cı cıl gı odas nda mütevekkil komisvon huzurunda yapılacaktır 5ol00 3251 U kudar İcadıye Mah Tahriri Cedıd So mento ve dükkan n üzerinde ıkı kat 100 3 Tahmin edilen bedel 20000 1 radır e^kı ve yeni 3 5 kapı sayılı 627 40 M2 ıkı arsa Cemıvetımız vıllık kongresini 13 1 1316 pazar gunu sabah «aat 10 da üzerine odalaı hela s ı taraçaai elektrı 4 Ek ı tmeve iştirak için 2490 savılı kanunun 17 ncı maddesinde gös5alOO 62o0 U=kudar, Kuzguncak eski Hacıkaymak Emınonu Halkevi ust salonunda yapacaktır ilgililerin hazır bulunması rica gı ve kuyu ve tulumbası vardır terilen şekıldt vuzde vedi bu^uk .uruş nısbet nde 1500 liralık tem nat mektubu yem Bıcan So en eski 16 eski 47 yem 27 olunur B rmcı açık arttım ası 5 2 946 tırıhme ile 946 senesi Ticaret Odası vesaikinin teklif zarflarında bulunması şarttır 20 kapı sayılı 137 91 M2 arsa müsadif salı gunu saat 16 d«n 17 ve 5 Şartname her gun Cezaevıı de goru ebılır Ankara aslice birinci hukuk vagıç1^ O P E R A T Ö R ••< 55100 5629 U<=kudar* Kuzguncuk eski Istratı Kalfa, kadar Bevoalu Sulh Alahke ı e^ı Baş, 6 Tul blerın muayyen olpn «un ve saatte tek ıf mektublarının ihale lığmcan 946 19 venı Tomruk So eski 33 venı 33 2 kapı sakatibi nezdınde açık o'irak yapılacak vaktırden bir saat ev^elne tadar korr s on nvasetme makbuz mukabilinde Adres istanbul Fatih Çirşamba OV yılı 75 26 M2 arsa tır Arttırma bedeli muhammen kıy vermeleri ıl<ın olunur kıılu Bahar sokak 7 1 No da Ih°yd il(33o) 55100 6106 Üsküdar eski Yenimahalle yeni pazarbaşı metin yuzde v etmiş beş m bulmadığı la n iv kurtuluş Mah Nuhkuvusu So eski 183 yeni 235 kapı takdirde en son arttıranın +aahhudu Ooınım ve Kadın Hastalıkları Karınız Emine Iylkurlulıış tarif i n l i n 21 270 sav ıh 90 M2 arsa bakı kalmak şaı tile müzayede on gun ge ms zlıge müstend bosınrıa ile be55100 6390 Üsküdar Valıdeıatık Mah Toptancı So uzatılarak ikinci arttırmamı 15 9 946 raber çocu*un velavet hakkının kendı12 laO Ca^aıoglu Nuruosraaniye caddesi e»k 3o5 >enı 39ı k p ayı 1 ! 166 6o M2 ar=a sıre verilmesine dair aleyhinizde açıHn tarihine müsadif cuma gunu aynı «aat No 22 Mavi yapı Telefon 226S3 55100 6270 U^kudar Kuzguncuk eski Tarla, yeni Ekinci dava üzerine namınıza g5 ıderılen tebte icra edılereK en çok a*ttnana k a t ı So eski 9 Muk venı 7 kapı sayılı 172,36 M2 lıâitlaı ikametgahınızın n eçhjltvet n olarak ihalesi icra edilecektir ihale 31 arsanın 1/5 payı 12 1 1946 Cumartesi gunu saat 15 te Taksim Beledıje gazinosun den bahisle iad» ed mesi hasebüe na Yerlsehir asliyf hukuk mahkemesingunure kadar mrıkmış ve birikecek Be 55100 5445 Üsküdar eski Yenimahalle yeni Pazarbaşı v°rılec°k olan çav, in okulumuzla hiçbir ı o ısı olmadığı ilan olunur mnıza Ankarada Ul ıs ve Istanbulda in ledıve bina ver a ı erile Vakıf icarının 945 462 Mah eski Mango yeni Mantar So eski 35, C mhurtvet gazptelerile ilânen tebligat hissedarlara ihale pulu ve yirmi se elik Y^n's^hrin Fethije köyümden Meh j e m 31 kapı 25 ta] sayılı 172 25 M2 evin yapılmasına ve d ırusira taylnirc ka ı ı ¡ net TII oğlu Yusuf Kurul ta afınaan tavız bedeli tellahve rüsumu tapu ve 45 600 1/2 payı verilerek dumsma günü olarak 1/2 945 kadastro harçları ve şerefıj e müşteriye o l oyden Ibrah j n kızı Allve Kurul a55100 3265 U=kudar Kuzguncuk en eski Kambooglu, gun ve 9 30 saat tavin edilmiştir T»aıddır ihale bede mın gavT.ni nkul levhıne açı an boşanma dava mın yaes<ı Hamam venı Kombo So eski 94 yeni ym olun m g in \e ^ia e \nkara birinkendisine ıha e olunan ta afmdan der20 255 ci asi ye hukuk mahkenvs'nde hazır nılparv i olan vargılanmasında 5 kapı sav h 85 M2 arsa hal veva ver Iecek müddet içinde mahDival n n uarae = ahı meçhıl kıldı bulurunmiz veja bir vesU gon ermeniz 55100 5762 U^kudar Çengelköy Abdıoglu, Abdıbey So keme kasasına ödenmesi n ecourıdır aksi takdirde davava gvaLen bakılaca ğıyaı ilânen tebligat İfa kılınmış \e eski 34 yeni 42 kapı sayılı 28 72 M2 arsa Biçer Doger makinelerinde kullanılmak üzere doksan veya tam vuz Ödenmediği takdirde ihale fe^h^dı erek ğı ilânen aavetiye makamına kaim ol da eti knnunlyeye icao»t etmed'ğinaen 77 9026 Üsküdar Pazarbaşı Mah eski Toprak yeni \eniı = ınden evve en vuk e< tek fte santim eninde dört bin metre bir metre on santim eninde bin metre bez pazarmak üzere ilân olun ir (334) hiıcjtında keza ılanen gıyab karan t»bBovbeyı So eski 34 yem 40 40/1 40 2 kapı bulunan k mse arzetmıs olduğu bedeıle lıkla jatm alınacakt r 90 llginp íarar verilmiş olau*mdan gere 1200 40 taj sayı ı 287 28 M2 ahşab ev, 1 Alınacak bezlerin numunesini görmek ist venler dairemizin Muamelât a maga razı o ursa ona ıha e edı ecek 51114 42 2 Üsküdar Pazarbaşı Mah Mıroglu So eski AdaHr suln huktık mah>emesı ' a ı* gelmediği veya bir vekü göndermediği o da razı olmaz veva buluntmz a \edı Şubesi ve istanbul ve izmir Tarım Müdürlüklerinde görebilirler ta dırde davacının subut delilleri tetkik 2 2 Muk v eni 2 4 kapı sayılı 34 44 M dük2 Ellerinde istenilen evsaf ve eb adda bez bulunan ar son fiatları ve memurla »urdan gun müddetle açık arttırnava çıKarı a 900 kan MuSLafa Ekrem Kırat ı ve Mehm. d edilerek ahkâmı kanunive ¡fa olinmals çaktır Yapılacak ilan alakadarlara teb opsıyon müddetini bildirir teklif mektublarıle tedıf ettıkleıı bezder elli santim Uz°re duraşma 20 2/946 t a n h i l e musa20 ocak 946 pazartesi gunu saat 17 ve kadar Zirai Kombıı alar Dairesi Reisliği 5111441 UsVudar eski Yenimahalle yem Sel armalı NecaM Kıratlının ruu^teı» en m ıtasarlıg edılmıyecektır Müzayede en çok (Ankara Yenişehir} adına tahhudlu olarak eondermehdırler Mah eski Gemici Ohannes, yem Reısulrı' bul i dul lan Bus ı^ada Yalı ma cif çarsirba gılnü saat 10 a hır ıkıl artt rana kat ı o arak ıha e edı'ecek ve 3 Alınacak her ıkı eb adda olan bezin bir elde bulunması şart değilku tab So eski 24 yem 26 kapı savdı 110,20 halle ı Alpaslan s o k u m d a °ni 20 kapı olauğmdan davalı AUve Kumlan muher ıkı ihalede birinci ihale olunan kim dir Elinde bir eb adda olanlar da teklifte bulunabilirler 19 250 17 pafta 53 ada 7 parse nıımvalı bah aT?en günde Yenişehir aslıve hakufe M2 evin 1/4 payı se ikinci ihale arasındaki farktan ve 4 Numuneden daha yüksek evsafta ve Biçer Doger makinesine varatü 5111442/1 U^kudar Yenimahalle eski Yenımahal e ev m ızal» şajuu suıetüe sa mah mes nde hazır ba umnaaıŞı veva çeli zarardan mesul tutulacaktır ihale be yışlı bulunanlar olursa tercih edilir yem Allâme So eski 65 yeni 59 kapı sayılı turnasına karar ven iniş olduğundan % itiraz etmediğinde mahk.e3i°ye ¿abol deh farkı ve geçen gunlerm /uzde be, 5 25 5 Mektublarm tetkikinde numuneje uvgun veja numuneden daha 330 cık art ırniıva oı u TVU./ ir 22 39 M2 dükkânın 1/2 payı c i u m ı n a c a ı tebliğ makamına kaim ol faizi avnca hükme hacet kalmaksızın yüksek evsafta bez teklifinde bulunanlara pazarlık yapmak üzere dairemize Gajrırre %ul 336 oO m M e n uioba mak U7?re ilânen tebliğ olunur (2^4) 7111248 Üsküdar Muradreıs Mah Turşucu Turşucu tahsil edı ecek* r ipotek sahıoı a acak müracaat etmeleri vazıle bildirilecektir J m a n ibare ah 5 ab hanedir Zemin kaKemal çıkmazı So eski ve yeni 4 kapı, 2 ta] lılar ile s a ır alacaklılar gayrimenkulun 6 isteğe uvgun olmıjan bez teklifinde bulunanlara da keyfiyet yazıle 52 tında bu sofa dört o l a bir mutfk sayılı 86 M2 arsa üzerindeki hakları faiz ve masanft ve bir hala birinci 1 at * oır sofa uç oda Yukarıda yazılı gayrımenkuller 25 1 946 cuma gunu saat 14 te Millî Em saıreye dair olan iddiaları evrakı mus bildirilecektir 7 Teklif edilen bezleri alıp almamakta daire serbesttir bir hala bahçede bir kujusu vardır lak Müdürlüğündeki komisyonda ayn ayrı açık arttırma ile satılacaktır pıtelerı e birlikte ilan talihinden itiba8 Teklif olunacak bezler için mektuba en aşağı fıat yazılması ve bu Kıvmcti muharra enesl 143o7 rad r îsteklılerır geçici teminat makbuzları ve nüfus cuzdanlarıle ihale »aatınde ren on beş gun içinde sahş memuru Sınır Kekemelik ve Söyleme cihetin mektubda kavdedılmesı lazımdır (164) Tellalıve ihale pulu ve viımı sene komısvora fazla bilgi için ««zu geçen Müdürlüğe başvurmaları bulunan Baskat be hıld meleri laz m tavız bedeli müfteriye aidlır \eıç\ \e Kusurları Tedavisi dır Aksı tekd rde hakları tapu MC İle beledıj e rüsumu bedeli muzav ededen Cagaloglu Halk Partisi karsısı 21 rile sabit olmıvanlar satış bediim n terzil o a ur Arttırmava ıs ırak edenTeleion 20785 pavlaşmas ndan hane bırakılacakla 50 santim eninde bakır imal eder Ga ata Mahmudıve Caddesi ler kıvmet muhammer»n n yuzde > di dır Muzayedeve iştirak edenler n buNo 48 1 Tel 42441 bJjugu "isbetu 1e pey acçesi vermeleri Beledıvemız itfaiye teşkilâtı için 110 milimetrelik ketenden mamul 12 tun satis şaftlarını kabul etmiş \ e ev veya mılh bir bancının teminat m e i DOKTOR telli ve 24 atrrcsfer tazvıka mütehammil ingiliz mamulâtı 300 metre hortum velden öğrenmiş ve bilerek gayr mentubunu ibraz etmeleri lasımd r muhammen 950 kuruştan 20 gun müddetle açık eksıltme>e konulmuştur i h a ku e talıb bulunmuş addolunarak son Bum i a r t ı r m a 4 şuha* 946 tarihine lesi 28/1/1946 pazartesi »unu saat 15 te Beledıjede Encümen huzurunda yapı radan it razian mesmu olmıyacaktır musidıf pazartesi gürü saat 14 ten 16 lacaktır Talihlerin % 7 3 teminatı muvakkatesı olan 213 lira 75 kuruşu BeleCerrahpaşa Hastanesi Talihlerin satış gününden evvel divanFoku temize bağlı Eczacı Okulunda Fa Ttakogrıoz a=ıstan gı aciKtır va kaaar rrahkenede icra olunacaktır dıve mutemedine tedı>e ederek alınacağı makbuzla ihaleye iştirak edeceğinden Kulak Burun Boğaz (Asa. ' haneye asılı şartnameyi okumaları ve istek lerm ocak avının sonuna kadar Dek nlıga basvurrraları 307» Mahamn en kıvn etırm vUd.de vet*nış talihlerin muav>°n zamanda Encümende hazır bulunmaları ilân olunur Hastalıkları Mütehassısı gayrımenkullen aez p görmeleri ve fa? beşini bulursa müştekiye ihale olunur (323) ^^m Ankara Caddesi 15 Bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü la malumat almak ıstıyenlerın 945 51 baKi kalmak üzere on gun daha uza ışamara ı'e satış memuruna müracaat lıp ¿uncl arttırma 18 şubat 946 pızartelerı ilân o unur (290) si günü avni mahal ve saaHe icra olun'ıcak vs en çok arttırana üıaleı kaxİ M İ ÜROLOG • OPERATÖR M ^ iyesı yapılacaktır ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı rahibi inin gavnm°nkul uzermd°ki haklarını hu1 idaremiz ihtiyacı ıçm satın alınacak 100 ton pirinç kapalı zarfla eksiltTel 49284 Taksim Sı^şsemier 66 Miktarı Muvakkat susıle masraf ve faize dair olan idam Tutarı meye konulmuştur teminat ihalenin larını evrakı musbıtelerıle ilan tar h n2 Muhammen bedel 108 000 lira muvakkat teminat 6650 liradır Gun tarihi Saat ihalenin şekli Cinsi Lira K Kilo den it baren on beş gun zarfında b ldır Lira K 3 Bu 15e aıd şartname ve mukavelename projeleri Sirkeci Haydarpaşa, 9 15 30 Ocak 946 Perşembe Kapalı zarf Sığır eti 1912 50 30000 meleri lazımdır Aksi takdirde h a k l ı n o500 00 Ankara Adana Malatya veznelerinden ve Cevhan Floglu Diyarbakır tapu slcılhle sabit olmıyanlar satış >>»1 Yozgad J Okul Alavmın ıhtıvacı bulunan sığır eti eksiltmeye çıkarılmıştır istasyonlarından (270) kuruş mukabilinde temin edilebilir 2 Sığır etmın evsafile teslim mahalli ve şartları şartnamesinde yazılıdır Şartnameler Okul Alay Satın delinin paylasmasırdan hırıc kalıtlar 4 Eksiltme 24 ocak 1946 perşembe gunu saat 15 te Malatyada 5 mcı işletme f K Daha azla malumat a l m i i îotıy nl^r'n alma Korrısvorunda bedelsiz görülebilir Haydarpaşa Nunıune Hastanesi • bmasmdıkı komisyonda yapılacağından teUıî zarflarının ve yarım kilo 3 V^."Ek5ilTm*e" Yozgadda' Alay binasında vapılaeaktır Teklif tnektublannın saat (14) e kadar komisyona herkesuı görebilmesi için 20 1 946 tariGo7 Mütehassısı I Jan ? jlmamak üzere ıkıser numune ile o gun en geç saat 14 e kadar hinden itibaren açık bulundurulacak verilmiş olması şarttır Bu saatten sonra mektuMar kabul edilmez istanbul Beledıvesi karşısında I makbu karşılığı komisyona verilmesi vevahud vaktinde komisyonda buU3k arttırma şartnamesile dosıadaki 4 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncu maddesindeki vesaikle birlikte Satmalma Komisyonuna lunacak şekilde iadeli taahhudlu olarak posta ile gönderilmesi. (87) ••M Telefon : 23212 H M I (233 görebilecelileri ilân olunur müracaat etmeleri Belediye Sular İdaresinden: Aşçı alınacak Çamaşır Yıkattırılacak Yozgad Vilâyeti Devlet Hastanesi Baştabibi iğin den: Devlet Demiryolları Ankara İkinci İşletme Komisyonundan: Gayrimenkul Safıs Iîânı Kapalı zarf usulile inşaat eksiltme ilânı Kartal Belediyesinden: İHTİYAÇ BİR KALENDERE VARDIR Hububat Taşıttırılacak 1 KILO KUŞTÜYÜ 200 KURUŞTUR (Satılık Emlâk) Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Şubesinden: Çorlu Belediyesinden: « *. « Erzurum C. Savcılığından: Eskişehir Liselerinden Yetişenler Cemiyetinden: RIZA ÜNVER L NÖTRE DAME DE SION Fransız Kız Lisesi Müdürlüğünden: j Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliğinden: Dr. Fahri Celâl Afyon Belediyesinden: Satılık Bakır Silmdiri î Ziyaeddin Maktav Tıb Fakültesi Dekanlığından: Yozgad J. Er. Okul Alayı Satınalma Komisyonundan: Dr. Suphi Arın I Devlet Demiryolları İşletme U. M. den: PİRİNÇ ALINACAK Malatya İsletme Komisyonundan: z Hekimi " \ Nuri Fehmi Ayberk |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog