Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 11 Ocak 1946 AMCABEY VE VECİZE ! ^^ •JQJSILLL İDİLEKLER,SİKAYETLER VE FİKİRLER Nişantaşı otobüslerini eskisi gibi Saraçhaneden döndürmek doğru olmaz mı? Btı hafta İçinde bazı okuyucu arımızdn 1 a ı ırevzaa temsb ed n me^ublar aldık Boalann h=p inde E T T idaresi tarafından yem bir hat Ermnoü C rahp"=a 1 at ı t ı edi di ine gorej Nişantaşı otoba"=ler n 4 a gene eskisi gibi B»yazıd SenJl Geçen aksam şuracığa olur«Gul~nı>en çocuk ağlav an Kısa, fakat veciz «oz so>Ie Ovsa ki halkın hayr na sojMeselâ bu kapalı vecize ne mele hünerdir Amcabey ama bu muş Ankara radyocunu dinler bir hayattır'» Suo^es z L' bu de lenen lâkırdılar halkın anHjacağı işe yarar, sorenm sana 1 nun da bir derecesi var sanırım . ken spiker şöyle bir vecize yu rın bir lâf Fakat başı ve sonu çeşıdden açık olmalı . A Bilmem ama, gülmeyen murtladı olmadığından mana çıkarmak çocukları güldüreceği muhıkkak' T guç . [Papazın Küçük hikâye = / " | tarihte, buyuk bir Paris gazetesinin Arıların m ı ' ölüm Londra muhabirliğini yapıyordum Evet, arıların Ne olduysa hep en Merhum Sütlüce imamı Bay Hasan Bir eski zaman sokağında, essı zaman lardan oldu efendim Ben arı vetıstı Ayn Gur°l kızı ve emekli toocu aıbavı x yapısı bir evde pansiyonerdim. rıyordum, altmış ıkı tane kovanım var Mehnec Alı Aktarım esi. Kayseri Mulı Bir sabah ev sahibim Mıster Brown dı Arılar hakkında bilmediğim bir şey Egıtım rrudunl Zıva Gurelm hemjiesi Boğaziçinde oturan öğrencOere varsa, mutlak, bilinmesi zahmete deâer ve Zoguldak milletvekili Yusuf Zıva kapjnı vurdu kolaylık bir şey değildir de ondan. Arılarım beni Ozencı ile Raıf Saerin baMızlan sa ı Pek eski bir maziye sahıu oLnamaUa gene insanların mezarına ve sanator Bir Fransız katolık papazı gelmiş, Gaze emizln 2^12 I 5 tarihli sayısın berebar, Istanbulda yuVsek taruı'ın kop j omlarla prevpntoryomlarda yatan canlı severlerdi diye bir iddiam yoklar Arı hatı rusvandan dakı dilPk er sutjnunda "Denizyolları ida BIZI görmek ıstıvor Yanında da b r kanraz parçası halinde tal"be yurd arı me nisallere başvuralım Birini anarken olar kimseyi sevmezler Kendi kendilerini HÜSNTYE 4KTAN r re°i Boğsziçinde oturan öğrencilere kola oın var, dedi. bile sevmezler Azgın, yarı deli mmı mini Hakkıı rahmetine ka.usn^otUı Cena selesi, arasıra hatırlanan fakat bir tuı'u tekıle le konusunuz. lık göstermelidir » başlıklı bir yazı nesre Erkek gözü, once kadını gorur, ben otomotlardır, onlar Arılar bir arada zesi bugünkü cuma namai^ıis.' sonra deva balunamıjan bu illet haline e,Cxaı Sız hiç bu gençlerle, Anaao ua3*ı gemıştık Buna karşılık Deiızyo an umun c m ıdjrlugünden a dıtımız ceabda de evvelâ kadına baktım, faKat, çabu oldukları zaman zekidirler Tek a^ı bu Teşvikiye camiinden kal Urılarik Feri Mesele buyuk, hakikî ve asıl mana ıle len oralın faziletlerini blok halinde bu «B =aziçl hattı için öğrenci abonman cak başımı çevirdim Otuzla altmış arası, daladır Benim arılarım, beni sevmez köy aile rahatlığına r1^' le" l o 'ektır tamamen «millî hır cava» hal nde na hakikatsiz şehre9 getiren ardada larla + lar' Kopunun 2 numaralı gişe=jıde sa 1 m^vzula konuştunuz mu Bir yazımda, juKaııda ¡kat î olarak tesbıtı imkânsız bir yaşta, lerdi ama tanırlardı Onlardan daha faz Kendı^ne Haktan 'aîımet kederli aue zara alınmalı ve muayyen maktadır Marmara ve Boğaziçi hatla>g bı bir ders yılı veja bir neşriyat \e *ıze acı misalim verd gım Ha anın hatoprak, mutfak ve çamaşır ışlerıle yıp la bir şey beklemek de fazladır Gitgide, i n e sabırlar dileriz. öğrenci bilet ücretleri arasındaki 1 kur 1 f sı'e ile hatılamıaga değer added jatını onlar için bir omek, oır ha at ıcranmış bir koylu karısı ıdı Fazla kısa, kovanlardan bal peteklerim alırken yufark İse me suh Şirketi Hayıje tarif eşinir aynen kabul \e tatbik ndan ileri gelmek*e rr°l aı»" manı alarak su satırları j azmıştım «Eu kalın baldırlarında varis alâmetleri go zumu örtmek lüzumunu duymaz olmuşKendi kendini müdafaa sanatı dir» denilmektedir Bu sahada cidden bir donam roktas b nlerı aşan gene insanların hıkâvesıaır zukuyordu, pomadalı saçlarına tozlar tum Pe?ım sıra eve kadar gelirlerdi cMalkara kahvelerinde çay ve teşkil eden herkesin kendi nu+evazı Mahrjmıv etler ve kırılan um dlerle doyapışıp kalmıştı, hayvanlıktan hâlâ uzak rada onlara şekerli su verirdim U'tukahve fiatları tasın koymağa çalıştığı bir kollektı lu jırmı kusur sene onlar muhtelif vilaşmamış, adeta maden gibi bir şevdi me başıma konarlar, ama beni hiç sokEt fiatları niçin yukseliyormuş" Maiksradan o^ ı^ ucun uz I Erbay yazı. r eser yayınlanmış bulunmaktadır Bu Ça layetlerin lı=e mezunla ı halinde Istar yor Ben içeri girince ıkısı beraber ayağa mazlardı. Gazeten İzm ~121 3 tar hll sayıcın nakkaıedekı Mehmedcık aoıdesı kada: bulda yüksek tahsile koşarlar ilk sene t Şeker daha pahalı İken kasabamızdakl r"a oet f a t ^ ı niçin yıkseliyor'» başlık kalktılar Oturmalarını işaret ettim KaMeşhur Japon oyunlarının inceSonra, kadını göstererek devam etti tesh ehar elerde kahve ve çay 8 kurusa sa. bir fık'a neş etm'ştik Buna karşılık ol" kjçuk fakat asá eserae temas etrtı ol sonunda gurbuz vucud çokmaş beniz dın şemsıv esini bacakları arasına kıstırıp likleri ve tatbik şekillen Fi 100 K Bu kadın da arılardan f^na naide ti 115 ordu Şimdi şeker ucuzladığı halde rak Belediye Iktısad işleri müdürlüğündr' dugum meselelerin bazısı bir hocanı \ sar arınıştır aptal aptal, yerine oturdu. GÜVEN Yayınevi, istanbul ııyni ka! vel°rde şeker ve çay fiatları ı o şu ceiıbı aldık korkardı. Benim yeğenımdır, kızkardebir arkadaşım tarafından kayda değe: «Bu bu sene (ilk sene. içinde neree Kuruşa ç karıldı Belediye de bu İşi önleSon günlerde şehrimize g» mekte olar Frkegı, once bir koylu sandım Yaban şım olan annesi öldükten »onra, aen ogörülmüş ve bu suretle bu dava içind barınmışlar, nasıl çalışmışlardır' Bu mek için teçebbüsa girişeceği yede vazlje ko urüar besıslz ve zayıf oHuklarından * lıV larını giymiş bir koylu Sırtında hazır nu yanıma almıştım Yanımda buyumuşaz da o sa çalınmış olan bir arkadaş ılım rutubetli bir han odası, Dır medre =e ko tln o ş'kıld» deıamına rrusaade etti Biz atları dılşükt ir Fakat bun'ardakl et ve cı ışı, kotu dikilmiş bir elbise varaı, tu Ben, dini butun bir papazım, eîenm anıtının basıca hiç bir yerde rasüana şesı, kısın buz gmı bir pansiyon o d ısı tenz'lhttan vazgectıs hiç olmazsa bir fin rıml cok nok=an o'duğundan fiatlar üz= ayağındaki pantolonu, armon<k gibi kat dım Asla fena niyetle ona goz atmış demıyan geniş anlavışı içinde vefalı tak dır ilkbahar ve yazın Gulhane pa' kının can karneyi bir bardak çajı eski fiata içe. rlne musbet te«lr vapamamış bilasls ran mer katmer, kunduralarının ustune do gıldım Bir akşam, ben yatağıma yatI!m razi>i¿ Encümen azalarının İşi t a .r>ıman h°sablanndan ufak farklar çilemi dirine nail olmuştur (1) nemli çimenleri ve sıraları da bu yer ıifsızlıkla düşünmelerini \e o tarzda karar tır Buna rağmen şehrimizde halen azan kuluyordu. tıktan sonra, kapım vuruMu Bakt m, bu et iia*ı İTO kuruşun dununda 140 1 lere eklenir Parkın sıraları uz rinde ermelerini beklemekteyiz » Ben talebe yurdları meselesini, sade Kırk yaşlarında kadar tıraşı uzamış Sırtında bir tek gömlekten başka cır sey k ıruş arainda satışlar da vardır Bugün GREER GARSON * * * ce kıtaodan d°gıl, hayattan, gene Kar hokka kalem getirerek dizleri üstündeki ab<>k yuzul bir papazdı joktu gogsune bir arı konnaş korkufin devam eden bu düşük fiatlar yaz ay WALTEB PIDGEON deşlerımın geçen gürleri boyunca tetkıh deftere «not çeken» talebe ile konuşu KaraniKrselin Merdigóz köyünde lan muddetince daha sürekli olarak görül ili ışı, bana bir tavsiye mekHıou u dan odu patlamıştı, zavallıcığın' Arnu nuştur » fırsatını elce ettim Ve bu yirmi yıllık nuz, o size herkesin tavla ovnalışı kahşifalı bir maden suyu bulundu zaınak oldu Londrada oturan, ben'm kanadlarından tutup zedelemeden kalömürler, onlara fazlasile uzun ve yukl vede, gurultu ve sıgaıa dumanlan araEaramı)r«elde Haaı Osmanaga mahall'1dırdım, uyanmadı bile, gunsş balıktan gibi Fransız bir ahbab yazıyordu sında butun kış nasıl derse ç » ıhtığım E nde oturan okuvucumuz Hüseyin Guner < görünen bu taze hayatlar arasında, ru Bugünün Üniversitesi 'Bu mektubumla ziyaretinize gelecek sonra arılar hep uyurlar o t a uyuvorhaletlerini kendi içimde duyarak bu anlatacaktır Fakat sız bir kahve onun \azivor Karamurse İn Merdigöz köyünde mide olrn papaz, hemş=rılerımdenJır Çok du Fakat, arıvı oradan alırken iste re mevzuu işleme^ feragaUâr Dır nesli ta den geçerken, oradaki gençleri eorcıek le böbreklerinden senelerdenberl mu=tarlb T Cariyle, «Buğunun hakıkt ünivermuskul bir vazıvette bulunuyor Kendi olduvsa o zaman oldu Şeytana uydum Hüseyin Rahmi Gürpınar kullıva nımam bakım ndan pek mes ud bir hâ ayıblamış olabilirsiniz Bu şemrde kah c Tn bir vatandaş bah«i geçen koyun Av sitesi bir (atab kolleks > onudur» dıjo sine ben bir hizmette bulunamıyorum efendim aah' Şev tana uydum tının uçuncu kitabı olan Metres roma dıse olmakla oeraber netice lerı ıüDarıle ve bar salonu ve sinemadan başka on cıludeıesi me kiine gidecek orada taşlar B İ L İ M D Ü N Y A S I ilk defa papazlık iffet yemmımı bovle Sızın elinizden daha fazlası gelir, umıd nı çıktı Bu roman Hüseyin Rahiıının I 0 nısaette acı ve dasundurucu o l u ş t u r larla meşgul olacak kaç yer sayılabi arasından çıkan \e oldukça gur bir şel İlbozdum işte Ertesi günden itibaren de akmakta olan sudan içmiş ve hast<>lı koıleksiyonunun kıtadan, um' crsıteyı ederim » çok begemlnis bir şahesendrr Istanbulda talebe j jrdu meselesi halek lir'. (2) »mda büyük bir şifa a Smeti gonujtur tvınızın içine getirecektir Size nasıl bir hizmette bulunabili günlerce dövündüm deh gibi ormnlarMetres hayatının burun incelikleri bir dramın butun hususiyetlerini haiz Sene sonunda, umumıy etle yabancı da koştum gece sabahlara kadar tövbe ni, aşk ve sevda zevklerini, hoppalıkrim 7 diye sordum dır ve oluş bu yavaşlığını muhafaza et dil imtihanını kaybetmiş, omazıarı çokBUGÜN MATİNELERDEN ITIBABEV istiğfar ettim Saçlarımı yoldum Fdkat larını tasvir ettıgı gibi, kıskançlıklarıPapaz anlattı aman ne müthiş şey yaraobı' Ken nı, aldatıcı vaıdlerını, acılarını, hırsla tiği takdirde aynı dekorlar >çınde bir muş bu gene omru gorup de hayret et1 Ah efendim, nasıl sövlıy°yım, b 1dimi şeytanın elinden kurtaramadım rını buyuk bir kudretle meydana koj facia seyırcıleu kalmamız pek uzak oe memeniz imkânsızdır Menhus hasta ık, mem ki' Beni size göndermek lutfunda gıldır bezginlik ve yersizlik duşunce^rı ile Alıştım efendim, devam ettim maktadır Metres olmak hevesine kapı Talebe yurdu nedir' bulunan zattan bir iş rica etmiştim sizkardeştir «Artık o daha kendini tanıyoden de aynı şeyi rica edecegra Açlık Bılıvorum, kovun erkekler nı benim lanlara, metres edinmek ısüyenlere, Talebe yurdu istanbul dışı illerden madan, hayatın eşiğinde kıvran mktachr Şark suıems'nlıgının şil »^'•ılerınlen tan olmıyecek kadar şu kadmı da aç aleyhime ayaklandıranlar, kadınlar oldu metres hayatı yasıyanlara ve metres gelen talebelere bir pansiyon tedariki Fakat bu Hasanlar Kemaller, Saı açlar lıktan oldurmıyecek kadar kuçuk bir iş Günah çıkartma yerinde bana itiraf et hayatının neticelerini öğrenmek ıstı değildir Bu onlara bir yemak, jıımı o birer kahramandır, içlerim kırrs^ye döktikleri suçları yeğenime soylıyceğım \ enlere millî romancımızın pek gu tuz liralık bir yardım, cilalı masa1 ar mezler, onlar ne şefkat ne de maddi ol^a razıyım lunç, pek acı pek güzel olan bu roden korkuyorlardı koleksiyonu bir kütüphane bir palto, yardım dilenirler Ancak kendıleunı tn«Şu kadını» demeden evvel ufak bir Yangından kurtulunca vahşi hayvan manını okumalarını tavsiye ederiz. birkaç kıtab temini de değildir Gene bu layanlara açılabilirler O zaman bu biBaş rollerde Kudretli artistler tereddud geçirmiş ona vereceği ismi "Î80 sahıfe 250 kuruştur lar gibi ormana kaçtık, sabaha kadar odava bir sosyal yardım meselesi gozlu rikmiş duygu şelâlesi karsısında en ağır zihninde araştırır gibi olmuştu Sonra EMİNE RIZIK ENVER VECDİ ABBAS FARİS HİLMİ K I T A B E V I gıle de görülemez Bu sadaka tevnı, te azabları hissedersiniz. Kurtaramadıktan o tabın kullanırken, sesinde, bir şeiüat rada saklandık Ortalık aydınlanınca yoTürkçe sozlu \e Türk musıkılı ve şarkılı tmj.uk ñlm la çıktık, rasigele bir istasyondan bir oerru cagıtımı değildir Talebe yurdu sonra Onların romanı hep aynıdır bir vah arış ifadesi sezılmıştı kışla ornegı bir binada binlerce ın=amn Daha yaşamadan, kimseye bir şey söyBen adamcağıza her halde pek uzun, trene atladık, gemide, domuz ambarında Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmında Bestekâr SALÂH ADDIN PINAR barındırılmasından da ibaret sayılamaz lemeden, hâdiseleri istihkar ed°rek sevpek feci görünen kısa bir mudd°t susun sevahat ettik. Şimdi Londradayız. Şu Şarkılar MÜZEYYEN SEN AK IŞIL LLTFI GUNER 15 ocak salı akşamı cebir.io.eki parayı bana veren, size kenTalebe yurdu bur gençlik mese esi, bu diklerine teşekkür ederek Jir tarafta ca o, butun cesaretini topladığı halinden ve muazzam KORO HEYETİ disinden mektub getirdiğim zattır. Dimemleketin yarınını orruzlanna yükle kahramanca ölürler Bu merd, sevjıı'ıve belli olarak devam etti ihtiyar hır babanın kasdı hatası yüzünden bir ailenin sefalete yuvarnecek gene insanların hayatı meselesı butun niyetlen yüksek tahsil olan de Bir şev bulun rica ederim, ne o lenciliğe kadar tenezzül ettim efendim lanması, kocası ve biricik og1unu kaj beden bir zavallı annenin likanlılar pek az kimsenin hatıla mu a lursa olsun' Bu memleket parası e, gün Kurtarın bizi, Allah aşkına kur ar n dır felaketleri Mücrim kim 9 *** de beş franga razıyım ingiliz parasının Talebe Yurdu, maarifimizin tabiî sey yaşar Bununla beraber onu bu şehrin vefasızlığı, bu şehrin el uzatmaması olkıymetini bilmiyorum, ne 'tadar eder, rine ujarak ve bir askere gitme heves Papaza bir iş bulmak imkânı oldu bilmem Eğer ingilizce bilsem, sokak Neydi, şimdi hatırlamıyorum ve heyecanıle bu kalabalık şehre gelen durmustur Fakat o «aç bulâç», baz^n isimlerini becerebılsem arabacılık bile Anadolulu evlâdlarımızın yüksele tahsi senelerce, butun güçlüklerle savaşmaYalnız, o tarıhtenberı, her sene bana ederdim Çocukluğumda manastıra girlini mumkun kılacak bir muhit tesisi sını bilmiştir Yaşadığı manrumıyet sebir sepet dolusu hediye gelir Sepette meden evvel araba sürmüştüm Bahçıdemektir Bu bir yüksek tahsil talebe neleri dışarıdan kendisini seyredenler demet demet gul, armud, elma, uzum vanlığa da razıyım, günde yirmi saat çasinin içinde serbes+çe yaşayabileceği bir üzerinde zerre kadar tepki uyandırmave petek petek bal vardır Sepetin en lışırım Uşak lazımsa size uşaklık edehava, bir kültürdür Bu havanın yaratıl dığı halde, benliğini acı hayat tecrübedibinde de bir kart üzerinde de, çok yim, bu da hizmetçiniz olsun, boğaz tokmasına ça^şılmazsa bir talebe yurdu leri ile doldurmuş ve o kendini bir nmeski zamanlardan kalma bir ah ak derluğuna ot minderde yatmak şartıle çadavasının gerçekleştirilmesine de imkân yon nüfuslu lakayd bir şehir içinde yasinden alınmış şu ibare yazılıdır «Çanpayalnız hissetmiştir» lışırız. Butun param şundan ıbiret yoktur ku, dibinde bocaladığım uçurumdan beişte bu gence, Istanbulda yer, yurd Birkaç gumuş sikke ile, bir de altın ni sen çıkardın'» Yüksek ogretım genci vakitlerim Geçık?np gösterdi dı^paşanm loş ve dondurucu bir porsiyon bulmak lâzımdır Onu engin kalbini ave arkadaşları korseri Her sene aynı tarıhde gelen bu hediçacak samimî bu muhite kavuşturmak odasında, bir bilardo masası başında, bir Mensub olduğunuz piskopos'uk sızı ye bu sene gelmedi. Papazın olduğunu S Pınar N Tokvav K Şencalar Dün gece büyjk muvaffakiyetle başladı kahve köşesinde harcayan insan olmak sadece karyolalardan murekkeb uzun vazifeden mı çıkaıdı? ve L Şencalar m ıstıralale zannediyorum T0LEFON • 49369 tan kurtarılmalıdır Yirminci asrın bil bir odanın verdiği yeknasaklıktan kur• Biletler satışa başlamıştır •• Şu anda çıkarmış olmaoi lâzım gilerim bulduğu dershane ile on bes ncı tarmak, onun yetişmesine, duymasına, Kaçtığımız zaman, henüz vazifede d m BLGtN MATİNELERDEN İTİBAREN İM ŞUKRU CANAL'ın • ! asrın «sahne saman. ı arasındaki uçu bilmesine öğrenmesine yardım etmek 1 Geceyarısı kaçtık efendim, gecevausı rumlarda her gun bocalayan bir Un. lâzımdır Kanaatimce yurd meselesi halKilise evine kundak soktular Anamdan venste ta1 ebesi bir talebe yurdu da ledilmek istendiği takdirde hakim zıhbabamdan kalan kuçuk tarlayı rehine vasındaki aksaklığın en canlı örneğidir nıvet bu olmalıdır O gurbet yalnızlığnı, koyup kaldırdığım para jle, kendi paIkı buyuk ve güzel film birden Hocasız kendi kendine b çkı ! Baykuş sesleri, âdaba mugayir bir kaç umumiyetle bulunduğu kaza haricinde ramla yaptırmıştım o evi. Yandı, efen 2 dikiş öğreten bu kıtabda bu«un i hareket, yersiz yapılmış birkaç para yar bir vilâyetin veya Istanbulda Haydardim yandı' ıaşa lisesine giderek tatmıştır, gen° ga! aımı yüzünden hiç bir davayı kötülemek metodların şekilleri vardır Teryet ıyı tanıdığı han \e otel odası günO ane kadar hiç kımıldamıyan, sersem i salâhiyetine sahıb değiliz. Buna mukabil z l i e r e v e butun heveslilere tavMeşhur ve güzel yıldız sekeni oturan kadın korkulu bir hatıraDONALD B4ERY , mes'ulıyetımız, geniş mes'ulıyetımız za lerinden de bezmiştir Onda bu kadar siye olunur JANE WlTHERS'in nın tesiri altında gibi, urperdı Ancak ve JEAN P\RKER viyesinden etrafı seyretmemiz lâzımdır barız okunan bu istek karşısında ozıeKadın terziliği 4,5 Lira JIMMY LYDON CRAVEN korku ona insanca bir duygu verebOtarafından calibi dikkat bir tarzda Yurdsuzluk sadece Istanbulda barına dığı muhitin kapılarını kendisine açmak Erkek temliği 5 Liradır hasretle geldiği yüksek tahsil âlemıre BONA NOVA ile beraber yaratmıstı Karanlıkta gozune aleveler gozuyaratılan ve askm şantaj ve ihanet mamak sebebıle ölenlerin, vereme müptıkları dans, şarkı, caz orkestra, vakalarıle karşılaştığını tasvir kuy&ı vucudunde, o kızıl alemlerin yatelâ olanların, tahsillerim tamamlıyamı onu hakikî kapısından sokmak lâzımdır swing ve baleler filmi eden hıssî ve heyecanlı bir film kıcı tenasını duyuyordu Kazara vucuyanların kaçını tanıyoruz. Hiç b r zaman ve hiç bir suretle taş 12 ocak cumartesi Maksimde bir han veya ıslak bir medrese odasında dune bir avuç saçma yediği günden itiBu satırları yazarken hatırımdan onsaat 14,30 da bu genci yatırmakla ona hayata karşı Tuvalet, şapka vazu ve su baren nerede bir av tufegı «.or^e korbu insanlarla beraber kuracağımız muları silmeğe nasıl imkân bula'jı^n akımıyet ve mukavemeti oğretemeyiz hittir Bir kere kadrosu tamamlanınca, mıyecektır Cjnku mecrese standerdmçiçeklerinin kumaştan nasıl kekudan tır tır titreyen bir kopegı haişte Artvının Başagıl köyünden, Hasan Karaborsadan ampul alarak bir hukuk teşkilât üzerinde karar verilince onların dan çok aaha du^uk v aşama seVıllerı silip yapılacağını metodlan'e oğtırladım Şatıroğlu kardeşim, imtihanlarını verrrnş kitabı okumakta bir gene için hanjı engin gorullerı hasretim çektiğim hava ıcmde kıvranan Unıver=ıtel ler mevretır 150 kuruştur Papz devam etti ou zeki arkadaş burada tutulduğu barcuddur Bu da dav arın gen s bir küt(Yunan şampiyonu) aydayı umarsınız9 Kuherçılelı bir Geldiklerini ışıtmemıştık Yatıyorvı derhal yaratacaktır Bu sözleri TU sak vereminden köyünde can veroı istenilen kıtaVarın bedeli poskovukta ciğerlerini zavıflatan bir insan onları tanıyan, onların hayat prenaip leye hıtab e*tıgmı ve şümulünü gösterduk Pencere kepen'ilermden birim kırOnun hayatı bir örnektir O, Art «rinde ta ile aşağıdaki adrese gönderildan hangi memleket kösesinde göster lerındekı kuvveti bilen bir insan sıfatı'e mektedir Fakat bu memleket olca unmak ıçm kürek sapı'e vurdular Kürekişsiz kalmış babasına buradan bir tavdiğinde derhal taahhudlu olarak ecek tahammül ve sağlamlık beki y e söylüyorum Evet onlar kendi muhit dekı davanın bize gosterd gı bir hakikat lere ge'mısierdı Fakat keperudsr som siye ile iş bulmamı isteyen son mektude sudur Bu kadar j,an^n şartlar gönder ıf 1 bılırsınız' (Yunan horoz sıklet şampiyonu) tahtadandı yarım yamalak g /inecek lerini kendi eri japabılecek'eıd r (3) bunaa bu korkunç akıbeti sezmişti. r=te içinde bile ogrermek ut"ven il m askıBiletler Beyoğlunda CJK M, Galatada size bir Kemal Uluser, eğer bu sakın, Yurd meselesi karmaşık bir meselevakt bulduk evde mevcud uç ^eş kuTekrar etmem gerekirse şunları sov le vanan çocuklarımız vardı^ Bu enerUĞUR KİTABEYİ 1 rusu yanınıza aldık Hücum edenlere Ruvayyal'de satılmaktadır bir buyuk denizin dalgasız halı kadar dir, fakat muhakkak ki çozu'ebılır lıyecegım Üniversiteli gere adam han ji erden rrem'eket ne abına ıstıK.3 ed'CagaloqliL yokwm No 44 pencereden yalvarmak istedim, fnkat sakın, fakat velud kardeşimize vaktin Doğru yolu görmek, bilmek, egoist dü odasında yaşamanın zorluklarını ogıe lecek kudreti bir Dan=ıyon odsjım soFıatlar Numaralı 5 lira, sandalye tufe t attılar Tufekıe'inı de yaiıarına de yardım etseydik, yüksek ogretrren şüncelerden azade, iyi niyetle işe başla nemez, yahud bu feci şartları öğrendiği ğuk davarlarına ka^şı kura^mamahyız 3 Ura duhuliye 15 lira a mışlardı Benim kıhsenın «maçtı okulu değerli bir mezun daha verecek mak yapıcı bir faaliyetin en esaslı şart takdirde tahsil hav atında bir çok zarar memlekette ah=kanlık vuzunden donen ıdı bunlar benim hizmet ¿ttıgım insanve o çok sevdiği, herhangi bur parçasın arıdır Bu silâhlarla savaşa atılmak ve ve kayıblara maruz kalacaktır Birçok çarkların hakiki ıstıkpmehm tajmde ^ • • i Yunan Piyanisti ^™ lardı Onlara oteüenberı hep ıyılii etda seve seve çalışmak istediği bu vata memleket istikbalinin kendisine ema memleketlerde ta'ebe yurdları şu veva d n kuvvetten bol bol faydalanmak let edildiğini hergun okuyan genci, bu bu esasa mustemd bulunabilirler bun ırumkundur MARIA HEROYOGU'nnn mıstım yalnız papaz, olarak cegıl, innın hır köşelinde artık ona JIIÇ bo zana inanmış gene kimseyi çıkmazdan ların bizde kabıh tatbik olup olmamasan olarak da iyiliğim dokunmuştu man kavuşamıyacak taleoelen okutaBir kere daha koklu bir mem eket daurtarmak lâzımdır larının münakaşasına geçmek bu maPencere kanadının kırılmadığını gouncaktı Ya Saraceddm Mutluya, Dicle kıHiç bir hayat meselesinin ispatında 'cale hududları haricindedir Fakat bir vası, bilgili ve ivı nıveth m=arl^rian ce, ıçlermd°n bin bir merdiven alıp gelyılarının, Savur kazasının bu hayatı isyardım beklemekt»! r 16 Ocak Çar^aTba aksamı 21 de di dama çıktı kıremıdlerı kırdı çatıtihkar eden cebinde yardım parası bu jlulerden bu kadar j ardım umduğum ınkılâb hakikî bir halk ınk'Iâbın n vaya benzin doktu ateşledi Çanaşrlık Tarık Z. T maya lunduğu halde hayatı feci şartlar içinde ılmamıştı Yirmi yaşlarının eşığ nde tanı olan burada herşevden ev\rt makapısından kaçabildik O zaman, e lerınsonen bu gence yazık olmadı mı? Peki, toprağa verdiğimiz bu hayatlar hafıza hallî şartları gozonunde bulundu inak (1) Is Mecmuasının 5051 ^ayıları bu de kııreklfnle tüfek enle peşimizden Urfa kadar engin, Diyarbakır kadar sı arımızın bekçileri, gayretlerimizin mu gerektir Realite budur Uzun seneler davaya tah ıs edılnr sür Avrıoa Bl. SİNEMASINDA harrikleri olmamdır •atta devırlerce eğitim sistemlerini deko«tu'ar B ı kadıncağız, korku Jan BZ cak Yusuf kardeşimizin olumu de mı, Yunan devleti filârmonik orkesBu davayı kim halleder' Evvelâ işe gıstırmemıs memleketlerde belki yurd Talebe Yurdları me elesı Prof Zıyaeddaha ölecekti bu kadar nazik ve ıyı bir gencin aratrasının ve Ste Cecıle (Classe meselesi b zdetı veçhesine sahıb delil dın Fahri tmdıko^lu Cjmburıvet 6 mızdan Tıb Faitultesının dördüne a sını taşlamak, hakikî bir hüsnüniyetle çaBen vavas sesle sordum j Cabella 1 yüksek musiki akademidir smağa basamak lâzımdır O zaman b r c ve o zaman Pariste de vuksek tah o^ak 1946 Yu! »sk tahs geneli^ ve fında iken ayrılmasını da unatacak mıBu işler onun yuzurden olou ce sinin birinci mukâfatıle taltif ;ok kaynak ve mecralar bulunmadı ıle gelen b'r taleuenın bir tavanar>sır' barınnıa dedı Safa S Erkun Tisvı yız' Fakat artık bizden ayrılan1 ardan gıl m "" edilen bu solist numkundur Benim sız okuyucularıma da yatmak fedakâ'ıgına ka'lanmak Z3 7 ocak 1946 bahse*mıyeyım başka Hasanlar, başka Papiz başını salHdı BACH BUSOM SCABL\TTI urada belutmek istediğim meselenin ruretıle ka^şı kaşıya kaldığı sov °ne(2) Hasanla!in Romanı Yeniden Dos Kemaller ve Yusunarı kur+armak ıçm mumî bir manzarasısır Hangi esaslar bılır Fa'cat >enı esaslar kabul etnı? ğuş Sayı 11 Ej ul V m 1 1 5 Peki ama dedim, piskoposunuz ı SCHUM\NN CHOPIN USTZ 9= çalışmak lazım in seçme eserlerim oynıyacaktır bu dereceve kadar nasıl hmal etti zerinde duı ulabılecegı hakkında du cır devlette, medrese odasına b'r şilte (3> IstanbuUa yuk ek tahrı mese Biletler Saray Sinemacının hususî Buna daha evvel manı olabil riı Bu vacıde bir çok anketler /apılmıstır unduklerım bir başka v azının mevzuu ve bir karyola tedarıkı'e aynı mı=a'ı leal If Mecrruası sayı 50#l Bu v"gişesinde şırrdıden satılmaktadır Fakat eğer hakikî neticelerle başbaşa ılabılır Fakat ıs'arla aj dınlajımasını meşru kılmağa imkân gorem joram zımda da aynı ha>ot pren^ıp'imm sağ Olabilirdi ama, yapmadı efendim çalmak istiyorsak, yalvarmadan o en bu zuladığım nokta, kurtarılması gereken Gene medreseyi kapatmakla da iş bıt lamlığına temas etmiştim arıların yüzünden oldu bu iş = = ^ = = = = = Çeviren: Hatice Vıldan günahı Değerli fizik âlimimiz Prof Salilı Murad LzüUegin kız Rohsar TJzdi'e!f İle gene ve kıymetli bestekâlarımızdan Ya>uz Evere1 n n n Ka* torenlei dün aile ve dostlarının huzurile Eminönü Evlenire dıiresmde yapılm ştır Gencle'e ebedi =aadet e dileriz Nikâh 1İİIJJIIIIİIIHHIIIHIIII1HÜİIİİIII ¡İİI11İ11İ1] I UilllUlIllL MEMLEKET DAVALARI ¡IHllUiHIIIIM'IMilllnl'MlllllllllmlIMIMImnmlim rues f r v n n i olunuvor Biz de bu hulusu uzun uzun duşiındukten sonra dile o ia haklı ve yerinde olduğunu ¿orduk Çunku ^ksvraj ha ki yeni tesis olunan En lnonu Cerahpasa hattından pedala fayaaJanabiIecekle>ue go » Nişantaşı c obüslerini ta Aksarajdan do aştraıakta m"na kama r mı r Bu sur tle hern vkit kazanılmış o «cak h»m de Şeh?adebaşı \e cuan aal ı ge ek 4tatuık kopıusunGen Beycu una tiden s ek== otıdan gelip E^ıinunune , mm \e Dolma "fe yolu ile Beyoğlu a çiiîsn otobüslerden istifade edecekl°raır Mc eleyı oltugu gibi E T T idaresinin dik. katine arzederkeu bunun ehenımi etle InM r i s s nı ve yurdd&, arın menıartı f n gi şek' icab ett riyc=a vat t geç rUmeden o tarzda karar verilmelini di lyoruz I X *• 'fi yapılan İnce eme^erde otedenberl o köyde ki bu kabü rahat ızlıklara uğrıyanlarm b udan İçerek iyileştikleri anlaşılmıştır Şirrı di en arda bulunan mide barsak, böbre ha^ta arı kavnaga hücum etmekte ve o ş falı sudan içerek derdlerine çare bulma., çalısmaKı.acürlar » Merdıeoz koyandaki bu suva gerek Sh hat Bakan ıgının gerekse mutenassıs do*, torlarımızın dikkat er ni çfijprlz Eğer g erkten bovıe bir hassası rne^cud ise ya f barında ot Her misafirhane =r yapılara jahud fenni şek de şişelere doldurulup c¿ c gı lma ı sa lanarak kısa bir zamanda nalPımızm istıfadsme arzedilmesl müna " ı olur kanaatındevii •o Gene Talebe Yurdları Yazan: Tarık Z. Tunaya B^şktaçtan okuj ucumuz ibrahim bil cliriior eSkız ajaanberl Beşiktaş Tramvay derosunun b3hç sine gübre yığılmaktadır Bu kirlilikten ¡ ler üo=abı »cegi malum Kara f inekler e*ra ı İstilâ etti 'Sazın civarı fena b r kolu ca kaplamakta idi B r ay evıel depo idares ne ınuracat ed»re^ şiçavet*e bu unduk «icabına bakarız» cevaLile biz' baştan st dılar fakat hiç bir netice çıkmadı Me imin kış olrcasıra rağmen, yakm evlerce siı ekten baş almak kabil olmuyor Bu suareleri seh r dışı bir yere nakletmek ıs orad3 toDlanak kabil degll mıdır' ilgi. lilcr n himm»t ni b"k'ene^te5iz > Biz bu habere pek İnanmak İstemedik nma i en'en tafsl at hâdisen n hakikat olnası ihtimallerini ziyadeleştir yor Eber \azıyet böyle ise sade gJbreler oradan kal. djrılmai a kalım amali ayni zamanda ha!. ı m sıhhatıle oynıyanlar cezalandırılmalı, ılır * * * Beşiktaş tramvay deposunda gubıe mi birıkt'riııyor ? Kasır^pa:ada Camıikebir mahalleslnd okı 5nıcumuz Emine Kunttan ş a mektubı aldık oMahal'em zde elimizin 10 metre arka sındaa ve > metre önünden elektrik çere » Sanı g»ç+igl halde bize elektrik verllemiyo la Ida'eve yaptığımız bütün müracaatı^ neticesiz ka'ıvor Vazıvet böyle İken aı ışına dağ Ulan gaz de kafi gelmiyor Ik "vda bir \erilen 2 kilo gaz gece başına Sj 1 ulırsa 33 gram dusuyor Bununla bir od nın b'Ie ne müddet aydınlatılabütnec g icaba düşünülüyor mu' Ya elektrik alma m zm kojaaştırıiırasını 5 a gaz i=tıhka İtimizin ar 1 ılmasını butun citar halk adına dJerim > Elektrikten faydalanamıyanlara verilen ga? kâfi gelmiyor JİUJİTSU CURIE ETRES TAKSİM SİNEMASINDA BABALARIN GÜNAHI SADİ HOŞSES TİYATROSU Telif Operet 3 Perde BİÇKİ DERSLERİ OKS ELHAMRA CANA YAKIN SÎHEMÂSIHD ÜU Y N N WA İÇERDEKİ DÜŞMAN REVANI MAÇI Yapma Çiçekler Andonopulos Cevdet Benukan Reeefa BÜYÜK KONSERİ SARAY 50000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog