Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

11 Ocak 1946 O IV Fi AB JE Göstermelik Bat>r\akaled^n de n n Bastarajı 1 tnet sah fede miş Milletler genel kurulunun toplanaazel okumuyorum Korktıdaa zaksarkta Japonlar daha sonra Avru cağı Westminster sai ayının camie kapısesleniyorum. Gene şurada sı üzerine çekilmiş olan 51 mılleun baypada Alman nazizmi ve İtalyan faş znıı burada piştov (yanı tabanca)¡ saldırganlığa geçerek kanunu ayak a'tı rakları tatlı bir kış güneşi altmaa dal işlemeğe başladı Bir polis memuru kana almışlardır Son beş senede Hıtler in galanmakta idiler rısını ve karısının dostunu oldurdu. Oto O ki »ydanben dünyanın mukadderatecavüzleri dünyanın her tararmdakı Heyecanlı bir hitabe yanda dokuz yaşında bir koyla çocuğu tı re istikbalinin mahiyetüe en alainsanları savaşa suruHedı Bugün ise, Ottawa 10 (a a ) Halen Kanadada sokakta oynamasına mânı oluyor dıya kalı bölgelerinden biri olan Ortahepimiz birbirimizi tamaml yan birer bulunan Geneıal Eisenhower, Birleşmiş ablasını tepeledi şarfcta, Cumhuriyet adına seyahat ediyor aza olduğumuzu bilmek mecbı rıyetın Milletler gene* kurulunun açılışı munaHey heey' işte buna Ne oluyoruz?. ve bu yuztıen, bu sütunda, sajın okuldejız Milletlerarası beyanname banu sebetue Birleşmiş Milletlerin harbde Geçenlerde bir defa Adalet Bakanımız larımızla temas edemiyordum Gen dökabul etmıs ırk ve mezneb ayrılıkları gösterdikleri işbirliğini devam ettirme cinayetlerin eksildiğini soylemışn. istanerek oburlarımıza kavuşmak imkanını rı kadırmış esas hakları herkes ıcın leri için heyecanlı bir hitabe ıradetmış tistiklerimizin selametinden şüphe edeÇun«kıng 10 (a a ) Mareşal Çan keza Sovyetler Bırlıgı haberdar edı'mış elde ettiğim gun çofe ugsrlu olmasını aySex Cm parlâmentosunun bugün bulunmaktadır Fakat Mçskovadan heKabul etmiş ve butun devletlerin hür tır ceğiz Gün geçmıvor bı bir acavıb cisöylediğimiz cok mühim b r hadise ile kü oturunjnca şunları soyiewhr riyetini tanımıştır nüz hıe bir eevab alınamamıştır UzakGeneral Eisenhower ezcümle şöyle nayete vam harcıalem degıl de olağanKarşılaşmış bulunuyoruz Bu hadise Sulhu 1 or ımak ve harbe mânı olmak demiştir « Komurust muiıeasiller le yap an şaık komisyonuna tayın edilecek olan üstü cinayete raslanuyahm Birleşik Milletler mümessillerinin Loıı muzakeıeler sonunda muhasamatın =c Sovyet mümessiller nın ismi basın d bugün her zamankinden daha moh m Cinayetlerin azaldığını soylejen Ad« Bu işbirliğine şimdi her zamanArada ilk genel toplantılarını yapmaları na ermesi ıcın bir an asmaya varılırı"; ve bahis mevzuu olmuşsa da bu *vu=jsa bir mesele halını alnıstır Biz, bu ada dan fazla ıhtıjoç vardır Duşroanlar'nı lıve Bakanımızın bu haberi verırk»ıı uz^r nde >a=ajan irsanlar b^mba Va maglub etmek uğrunda birlemen mil hıssettı«n eniıseyı sezınsıvomm Sanıdair Wcish ngtona tevıd eiıcı bir have dmjTa barışını korumak ve kur*ar j b u hususta emıler verilmiştir Bu habir devre ulaştığımızı anlıyoruz Yem letler şimdi yeru Hıtlerlerın meydana lıyor ki cürümler \e cinayetler adin,e mak üzere çalışmağa baslamalindır heri bı chıme^e zevk duyuyor JTTLS ber gelmemiştir =ılahlar mhrad sıyase mı ortadan kıl gelip de dünyayı sımdıkı durumdan da nlekanızmasıle alâkadarda Asla efenOnun ıçm biz de bu LaJıseyı tahlille esMareşal ÇanKay Şek aşağıda yvılı J'ponyada işler kotu gidiyormuş dırmış bulunuyor Onun için ^i kisi gibi vazife başına donuyoruz Moskova 10 (a a ) Komünist partisi 4 noktanın icra eaılecej, ~n va"i tmı tır ha feci bir duruma atmamaları ıçm dim asla., en mükemmel mahkemelerin kuwttle r dızgmlenmıyecek oluTsa Hadise dünyada barış ve refah, ya1 Soz top'antı ve vicdan hurrıyet me kez komitesinin sozcusu «PropTmevcud goruş farklarını barış yolunda onunde harıl harıl suc islenebilir ve bıc ticede dünyanın en medenî yurdları da hud harîj ve felaket şıkları karşısında 'er nın saglanmosı, gindıste» dergisinde çıkan bu nıa^i eyerde curam azalırsa or«da «ıyı mahInrab olacaktır Biz, atom kuvvetini düzenlemek üzere birleşik kalnaları kemeler ve mükemmel adalet vardır> kalan insanlığın banş ve refah volonu ıcab etmektedir » 2 Siyası partilerin kanuıJ^tırıl de bugüne kadar Jap>n>ada japı'ın ıia denemeğe karar vermiş olduğunu ifade kanaa'ıne varmak bırbırlerıle ilgisi olcınsoıden çok güzel örnekler tcşhvr edı control etmeyi mılletlera'ası b r karula ıı de" ıkl 1 er tenkıd etulmekte Atom meselesi etrafında lirdi, so'dunuı m u ' bırakmış bu'unuyoruz Bu kuvvet bem mıyan ıkı kişiyi baba oğul sanmak olur. ettiği ıcın önemini belirtmek yolunda 3 Eyaletlerde mahalli ıdartler ku «ojie delmekteki mütalealan K ı l ı n m a k icın öe^u göstermelik' son derece faydalı hem de son d e r c e Curumlenn ve cinayetlerin artması f&zla soz söylemeğe luıum olmasa ge«Japonjada şimdiki durum, hurrıvete rulması Lonara 10 (a a ) Zannedildiğine sebeblennı mütehassıslar daha ıyı biCevabını alırdın / Bizim denıoknsı v ikicidir Bunıardan birim secm % b ze . rektir aşık milletleri endişeye düşürmekten Fakat bu satırların muhirnri Ribı, 4 Siyası mücrimlerin :>crbe;>t oıo başka bir ı~° yaramaz Bu meml'+ı te lrrın elinde turlu vasıtalar da bujim aıddır Biz ı=e bura>a azimle ve unidle göre Dİr çok milletler Birleşmiş millet lirler Lâkın bunun içtimaî, kolektif ae mış bu unujoruz Mütereddidi ler kuruluna müracaat ederek atom ruhî amilleri olduğunda şüphe yoktur 1914 1918 dünya harbi sonunda kuru ulması. devlet haivimıjetı gene tes radei ev galiba sadece göstermeliğe yarayor Muhasamatın sona ermesine dan vs \elkı de\let adamlarının ellenrde bulan ve yirmi altı sene once a>nı tarihte N4.DİR NADt kötümserler var, harb oldu, d^ima da bombası hakkındald raporun güvenli!: Her zaman dediğim gibi Rene nesil bu r olacak diyenler var Milletler Cemiye konsey ne degıl, genel kurula sunulma vicdan boşluğu içindedir Hareketlerinin açılan Milletler Cemiyeti devrini ıdraL ılan anlaşmadan sonra YangCe neh lumıjor ve memle^ean hakiki bı c tinin muvaff'kıyetsızlıgıne işaret eden sını teklif edeceklerdir Avustralja ile ahlak ve insanlık bakımından manslaedcnİTin bu vera teşekküle de b ıaz ruun güneyindeki bölgelerde Ma rurya mokradve doğru gitmesi yav^^latı ıvor ler var Fakat meden yetin her ilen Yeni Zelandamn bu teklifi desteklıye ruu bilmemektedir Bu sade cemivetm tereddudle, hatta şvohe ile bakmama muste na olarak, butun Çındetn dalıılı Eski idare mekanizması ile faşist askerharek°tı tecrübeden ist fade ile gerçak cekleri zannedilmektedir ihmalinden değil, ailenin ana babanın lınna İmkan yoktur Çunku Milletler hırb dırmuştur ler ve polisler hila faah>ettedır Hukjlesır Nitekim in şılteredeki isçi Partisi Mr Byrnes gelscek nafta atom ener tesevvubunden de dopnuştor Borada Cenmetı, barışı koruyamamış belki Wash ngton 10 (a.a ) Washington met demokrat ppıtılerın istek erme ve harekatı de avnı seHlde jisinin kontrolü hakkında Birleşmiş fkı tanesini mutalea ettiğim ayrı ayrı ikinci dünya harbim haıırhyan saldır da yerleşen Uzakşark konu=>onu, çalıs idare mekanizmasının tasfiye edilirdi Baştarajı 1 itici sahıfcde işçilerin hiç bir vakit işbirliği vapamı milletler genel kurulunda bir nutukla vakaları ele alsak koylu çocuğun kız ganlıklara goz yumarak beşeriyetin yem ma'annı Sovyetlerin JaDonyinın iştirakine kadar hususuna kulak asmıyor yacakları iddia edılmışt Fakat neticede izahat verecektir kardeşini öldürmesinde, masum katıla Ankaradakı hazırlıklar felaketlere sürüklenmesine engel ola t'lık etm ştır MuTe =ı!ler gondc mesı dare makamları harb mücrımleme Komünist Daily Worker gazetesinin her türlü ahlâk ve »ile labıtasındıaı mamıştı Bu yüzden bn sırada, yeni te hulusunda Sovyet'er Bı ligi hukuwti karşı hiç bir harekette bulunmuyor A ıkara 10 (Telefon a) Demokrat bu hareket muvaffak olmuştjr Biz de Buleşmış W lletler teşkilatının mu sıvası muharririnin yazdığına göre u mahrum olarak buvutulmuş olduğu ka çekkulun de eskisi gibi muvaffakıyet ne yeni bir aavette bulunulmuştur Ko Butın bunlar \e bilhassa J ananların sı Partinin vurucular bugün Parti merkez vatfak olacaçma inanıyoruz mumıyetle sanıldığının hilafına olarak naatınc varmaz mn ıı* Alelade cinayet sııUğe ugrıyarak yem felaketlere yol misyon munessılWmı Tokjoya tetkik ahsı^ıanaırıiınasımn ağır yürümesi de binasının tefrişi ve baroların tanzimi Bu teşkilatın esası realizmle ka IngJız hükümeti atom bombası bah Ierde gortüen tehevvür, içki, kıskanç açması ihtimalim düşünmemek mum seyahat ne götüren gemde So\y=t mokratik milletlerde endişeler uj andı ı le uğraşmışlardır Ayın yirmisine kalık veya hırsulık gibi amülerden hu kun değ ldır dar hazırlıkları itmam için çal sumak nunun hakimiyetidir Onun muvaffak sinde Amerikan he>eanm durumunu bınne yuklenemıyen bu kardeş <flduru temsilcilerine yer ayırtıldığı hakkında I rıyor » olması ıcm valnız hükümetlerin deşil ilıturazî kayidlar ilen sürmeksizin desBuna karşı iki kuvvetli teminattan tadır ıı mi ım lllll llllllll I! III! Hİ» I III tll uuu şunu, çocuğun insanlığa aıd eemî ve\ bahsedil» or Birincisi, yen teşekküle Parti Başkanı Celâl Bayarın Istan milletlerin de muzaheretini temin et teklerrvek tasavvurunda değildir Kale ferdî hiç bir terbiye almamış olmasın! butun bujuk devletlerin iştirak etrniî bula bir şube açmak uz»re gittim yo mek lâzımdır Hedef, ahlâkî kanunun me alınan metınlenn yeni yorumlanma hattâ kardeş sevgisini öğrenmemiş ola hakim omlası hakkın kuvvet sayılma şeklini kabul etmeden evvel Mr Bevielmalarıdır Halbuki eski ı böyle değJundakı haber'en Parti kurucuları kecak kadar (iptidaî adam r = homme prı sı hodperestlıklerm ortadan kalkmasıdi. Rusya de Amerika gibi buyuk devsin olarak yalanlamakta ve Bavarın sırf dır Mutlaka muvaffak olmalıyız ve ıiın Moskova kararlarını tasvıb eden mıtıf) olarak buvumekte olduğuna del devletlerin temsilcU°ri arasında tefcrar savmamalı miyu* letler onun dışında kalmışlar ve ou yüzhususî işarını görmek uzun su'en ça mutla! a muvaffak olacağız.» bir torjlantı yapılması hususunda ısrar den o teşekkül aksak doğmuştu, ikin Başta rafı 1 inci sahrfade Lordra 10 (a a ) YoıVshıre Post lışmalardan sonra bir kaç gun dinlenmek edeceği sanılmaktadır R u s mümessili neler söyledi? cisi yeni teşekkülün sulhu korumak \e gitmişlerdir Ödemiş tutun piyasası ya gazetesinin muhabiri bildiriyor Bu hoyle iken beride bir gene poli için gıttıgmı söylemektedirler Mr Attlee'nın söylevi şiddetli alkışher hatb \e tecavüz teşebbüsünü boğ rın acı1ccaktır Alıcılarla sahalar araYahudilerin Almanyada toplandığı Vichinsky ne zaman gelecek? karısının münasebette bulunduğum larla karşılanmıştır Bundan sonra Başmak ıçm kullanabileceği silahlı kuvvet sında telif edici bir fiat bulunacaaı artık su götürmez bir hakikattir GereLondra 10 (a a ) Sov yetler Bır bıldıgı b u lıselıvı öldürmüştür kan seçimine geçmek ıcab ettıgı halde, lıgınm Londra Buyuk Elçiliği, Vichinslere malık olmasıdır Halbuki eski teşek umulmaktadır ral Morgan'ın yaptığı ikazların esassız Gerçi bu hadisede şu veya bu sekıld kül silahlı devletten mahrum bulunuyor, olmadığı nihayet anlaşılmış bulun Baştarafı 1 rncı sahıfede Rus mümessili Gromıkonun soz iste ky nın Londraya gelmeden once ıkı hafifletici şartlar görenler vardır Bun Tirede ancak bugün ilk defa 3 4 maktadır Yüksek makamlar da bu işe mesi üzerine kendisine soz verilmiş o veya uç gun. daha Sofyada kalacağı lan takdir adliyecilere aıddır Biz ce unun ıçm tecavüze karşı goz yummakBugünden itibaren, Amerika, R u m a n y a hükümetini da kürsüye gelerek şunları söylem stır hakkındaki haberi ne tevıd ne de tek mıv et mubassırı gibi bakarsak olenı tan başka bir şey yapamıjor ve yalın tu'un muafelesı olmuş ve sonra satış el koymuşlardır tanıyacak m ı ? lar durmuştur Yarın Tirede satışların ancak hususî müsaadesi olanlar Alman«Sovyet hejetı, başkan seçmek mese zıb etmiştir Londradakı So/yet mah ve oWuremn avn ayn asırlarda, hatt bağırıp çağırmakla iktifa ediyordu Londra 10 ( B B C ) Amerika Dış lesinin ehemmiyetini takdir ederek bu ya yollarından faydalanabilecek erdir avrı ayn devirlerde yasamakta oldugı Bu iki hususiyetin yeni teşekkülü eski inkişafı beklenmektedir isteri Bakanı Eumanyada iki demokrat işe en liyakatli gordügu Norveç Dış iş fı lerı Vichinsky nın bugün gelebıleee nu görürüz Işm felaketh tarafı budıı tesckkı İden ayırmakta olduğu şüphe Bugün ancak 450 b n kilo tu*un sa Burdcn böyle yer değiştirmek ve di parti delegesinin kabineye girmesinden leri Bakanını namzed gösterir Norveç gının umıd edildiğini tekraı amaKİa ğer bolg^ere gitmek teşebbüsünde buMemleketin hatta bu sehnn ıcınde b goturmezse de bu defa da bu teşekküle tılmış ve umumî sat ş yekunu 3 o iktifa ediyorlar 1 dolayı memnunluk beyan etmekle bemahallede oturanların bir kısmı dal hakim olan büyüklerin ihtiraslarım dız mı yon kiloyu bulmuştur Fakat bunan lunan y ahu diler tevkif olunacak ar ve raber, Kumanya hükümetinin tanınna Hıtlercı tecavüzün ilk kurbanları arasındaydı. Fakat Norveç bu tecavu7u ortaçağ telakkılenle vasarken yanıbs gınıemege muktedir olabilip olamı?.* hanemde bir de karabor a satış1 arı bu haklarında yeni bir karar alınıncaya serb°st seçim yapılmasına soz ve sürekli mukavemetle karşılamış ve sosmdakı kadın veva erkek yırını hırın c a klan ayrı bir mesele teşkil etmek e \e lunduğu ve borçlu müstahsillerin haf kadar kamplara konulacaklardır toplanma hürriyeti verilmesine bağlı nuna kadar mücadele etm ştır Norveç asır hattâ atom devri demlen daha ıl< karşılınan zorluklar dunviyı gergın talarca evvel alacaklılarına ıkı muy on Dıger taraftan Almanyadakı Sovyet olduğunu söylemiştir Dış işleri Bakanı ehliyetli ve tec ubeBirinci Inonu zaferinin yırm beşinci n devrin genis mezhebi içinde yas< lık'er içinde yalatmaktadır kilo tutun satmak zoruıda kalmış ol işgal çevresi komutanı kanuna muhal f Belgrad'da Möıailoviç 11 bir şah=ıy°ttır ve valnız kendi m°n yıldönümü dun her tarafta kutlannıştır makta ve yanındakılerın durumundi Bu böyle olmakla beraber muhakkak r b r şek İde doğu Almanyada top1 anmış dukarı haber yenmektedir taraftarlarının teşkilâtı degıl memleketlerde de Emınonu Halkevmde yapılan to en^e tamamen gafil bulunmaktadır olın bir nokta, butun dunvanın harb olan butun yahudılerm tahliye edilmesi Belgrad 10 (a a ) Gizli polis teşki buyuk bir hürmet kazanmıştır Bina kalabalık bu gençlik kütlesi balunmuşFerJlerde oldu&u gibi, cemiyetleri volu tutulduğu takdirde, neticenin huTutun satış arını idare eden komite emrini vermiştir Bu jahudıler, bundan dndsuz felaket olacağına inandığı ve piyasanın \khı c arda 18 ocakta Smdır evvel bulundukları bölgelere iade olu latı eski Kral Pıerre lehine ça'ışan g zil enaleyh, başkanlığa seçilmesini teki £ tur Törene Istılılal marşıle oaşlaımıs de hastıhUar olur Bugün benim ac müteakiben Samed Agaoglu DU savaşın müşahedem sudur Birim cemıvctın 1 bir ihtilâlci teşkilata me>dana çıkarmış ediyoruz > bvr kım'pnm bu hududsuz felaket kını g da 20 ocak a K rkagaç ve Somada 22 nacaklardır Fransızlar ve ingilizler ise Bunun üzerine muvakkat başkan bu hangi şartlar altında cereyan ettiğini ve kısım ferdlerınde tasalanacak bu vıcd smı arın ak mes ülfetini üzerine almık ocakta K mk ve Beraamada 23 ocakta yahudılerı bulundukları yerlerde tuta tır Şehrin lüks apartımanlarından b teklif üzerinde başkalarına soz verme neticede kazanılan zaferin taşıdığı one boşluğu \e hır kısım ferdlerınde istemediği ve istemıyecefcıdır Buna bir açılmisma kaar vermijbr caklar ve kendi bölgelerine yemden ya rinde baskm halinde bir araştırma yaaen evvel, ba=kan seçimine aıd mad mm buvuklugunu belutmışür manevî ve rraddı kıvmetlen olcmek de butun d'inja sulhunun bölünmez bir hudı kabul etmeğe y anasmivacaklardir pan polis, ıkı tabı mak nesi ele geçirKonferanstan sonra güzel bir konser hareketlerimizin akıbetlerini tavın e miştir Bu makinelerle bu adamlar be aelerın buer suretinin azaya verilmesibutun olduğu itikadı katılacak ve ayni Almanyaya gelen yahudılenn Birleş yannameler basmakta idiler Bu beyan ni istemiş, ve bunlar azaya damıtılmıştır verilmiştir mek babında barız bir tarih aykırılı inan hukum sürecek olursa barış zih Memur evleri hakkındaki miş Milletler teşkilâtı tarafından tesbıt namelerin üzerinde eski Yugoslav Kra Bu maddelere göre, seçim gizli rejle niyeti bir ha Ii kuvvet kazanmış ve baBeyoğlu Halkevınde yapılan torenae çag farkı vaıdır \ra ıra 1nwı endisele edilen şartları haiz yahudıler olmayıp, lının arması ile «Belgrad Yugoslav kral yapılacak başkan, azadan her bir nı kararname yürürlüğe nş ideali bir realite kudret ile yalamak Ev BaşKaru Nuri Bo»ut bir j>oy =v vere diren had'etom bence başlıca sebebi daha evvel bulundukları bölgelerden lık silâhlı kuvrvet'eri genel karargâhı> çağırarak murahhas heyet başsanlave gerçe' lesmek imkanını elde etmiş rek bu tarihi zaferin kıym tını an at bunlar olabilir giriyor ş kay et eden jahudıler olduğu hakkın kavdı mevcud bulunmakta ıdı rından her b rı reyini yazdığı kâğıdı ge mıştır Gonul ıstıvor ki bu hadiseler sadt olor i 1 Ankara 10 (Teıefonla) Memur ev da Londra ve Washington hükümetleriTevkii edilen enn ekser sı General tirerek kutjya atacak ve reylerin tasbirer rabıta vrkası veva gazete havac ingiltere Başbakanı Mr Attlee dun, eıı haxkmdaki kararname yakında yu ne malumat verilmiştir Beşiktaş Halkevmdeki törene şehir Mıhaılovıç adındaki Çetnik teşkilatının nifi neticesinde en aşağı yüzde 51 nısolmaktan başka şedide rautale» ed Birledik Milletler muıresıllen genel topbandosunun çaldığı istiklal maı^ı ile ;n mesela hakkında bir futbol mar rurluge gidecektir Memurlara tah c ıs eski üyesidir Bunlardan biri olan, betmde rey alan zat başkanlığa seçil1 ntısında söylediği nnlukta bu nokta1 başlanmıştır Edebiyat kolundan NiE,ar Hn daha fazla \87i yazılsın soz SOVİÎ Yunanistan bizden çift edilen edı ecek olan veya bu amaçla miş sayılacaktı Bozhızar Vasıç harb esnasında Mıhalan belirtmeğe en buyuk ehemmiyeti Maddelerin tevziinden sonra Lehistan Ergenekon Inonu zaferi haıckınaa bir > n YoVsa ben de mı başka çağda • lovıç kuv\ etleri tugayı komutanlarınhayvanı istiyor vermiş ve azam! derecede azimli ve u yaptırılan evlerin (askerî bölgelerde bug , IELEJ dandır Teşkilât uç aydariberı çalışmak mümessili soz istemiş ve Norveç Dış iş söylev vermiştir Bundan sonra bir kon sıyornm? lanan evler de dahil olmak üzere) kınamitllı görünmek istemiştir Bu a7im ve Ankara 10 (Telefonla) Haber aldı ı ıdı leri Bakanının namzetliğini teyıd ede ser verilmiş ve «Kalmadı mı» piyesi uoude ıstuak etmek ve bunları kuvvet ^ r e ve ne şekilde tahsis ed leoegı hu ğıma göre, Yunan hükümeti yakında Not emsıl edümıştır rek demiştir ki Nediç ve Paveliç Tito'ya lendirmek ıcın her şeyi yapmak, şüphe kum alin a alınrrıştır Bu hukum ere hukurretımıze müracaat ederek ziraat Okuyucularımızdpn B Tarık Ha Şışlı Halkevınde yapılan toplantıda Ev Norveç Dış işleri Basanı buyuk tır memJrların karı veya \ok ki en kesin zarurettir Çunku me göre evlerde teslim edilmiş. işlerinde kullanılmak uzee külliyetli diplomat, yüksek bir ılım ada^nı \e tec Başkanı Meliha Avnı Sözen euzel bir soy sile deniyetin devrimizde kazandığı tahrıb kocaları ile usul ve funıundan nçuncu miktarda çift hayvanları isteyecektir Belgrad Radyosu 10 ( B Y U M ) rübeli Dır şahsiyettir Harbin butun fe levıe durmanın vatanuı harımı ı melınde Mu*aleanız doğrudur fakat ba kudretini bir kere daha denemeğe kal dereceye kadar olanlar, karşılığında Bu hayv anların ıklım şar+lar na uymak Müttefik erm elmde bulunan Yugo ''av caatlerim ve sulhun değerlerini çok ıyı bogulmasıle kazanılan bayık Türk zafe tsunuhat» den len kal^m irticaileri kı«mak medeniyeti ve insanlığı yok et •cıra aUnTiaaon oturacaklardır Bunlarvatan hamlen Yugos^v hükümetine takdir eden bir zat olduğu ıçm namzed ruıın başlangıcını te^Kil eden Iionu sa dogurduau ballıkları koru nak bı bakımından bilhassa Trakya ve Esi ışemekle eşittir Bu yüzden gene Mr Attlee dan gayrisi oturarrıyacaktır Ev kiraiçin kusurlu çocuğunu sevmek kc hırden itibaren garba doSru uzanan teslim edilmiştir Başlarında Ned ç ol lıgı hakkındaki teklife iştirak e"er m » basının onemırı canlandırmıştır »mutlaka muvaffak olmalıyız ve mut ları memurun maaşından ay başla" nda mak üzere, Ante Paveliç Eıya Páranos İmden bir zâftır Hoş gorun B 1 bölgelerden olması jart koşu acaktır Buna an sonra Ukrayna murahhası da laka muvaffak olacpgız» dıyer°k raute kesilmek surehle pesm olarak alınacakve diğerleri şimdi Yugoslav makamları BOZ ıstıyerek aynı teklifi teyıd etr iş ve reuthdlerle kötümserlere dahi azım ve tır Tekaüde sevkedılen memuriyetten elınde bulunmaktadırlar Uya ronu seçmek yalnız Norveçe deg 1, aym İran üçlerin teklifini Ruslar atom bombası urrıd aşılamak istemiştir Páranos Almanyadan Trıesteye getırıçıkarılan veya başka yere nakledilen zamanda düşman tarafından işgal edilen Baştarafı I inci sahıfede reddetti keşfedemezmiş lırken trende ntıhar etmiştir Nitekim dunku toplantıda harbin bu memurlar muayjen muddefer zarfında memleketlere ve ezcümle kendi m ö rrletun ıştıra blannı çekmiş ezilmiş, yıkıl oturdukları e\ en tahliyeye mecbur tuFransızların dargınlığı ' Londra 10 ( B B C ) Bugün 1 ketıme hürmet ifade eder Onu nıç n, Amerikar silâhlı kim etleri radyosu randa neş resmi bir mış ve bin bir güçlükle kalkmabılmış tu naktadır Katma bütçeli idarelere Irakta Fırat üzerinde bir Norveç Dış işleri Bakanı haJundakı Paris 10 (a a ) Arab Birliği Genel dırıldıgıne edı'en Iran Millet teolıgle göre Mec ısı bir milletin mümessilini reisliğe seçmek aıd olan evler kararname hükümlerin 10 (B YII M ) Atom bombası sırrnm teklifi alenî reyle ve alkışlarla kabul Sekreteri Azzam Paşanın kuiey Afi ika gun IrandaKi durumu tetkik etmeV Amerikan fen. adamları tarafından keşumul verici bir alamettir ve asamalenm den istisna edlmektedır baraj yapılıyor edelim» demiştir Daha sonra Danimarka hakkındaki bevanatı, Fransız efkarı u zere memleıve'e bir ingiliz Amerılfinde önemli rol oynamış olan Dr V bırış mmına yaptığı samımı ve alkışLondra radyosu 10 (BYU.M) murahhası da Rus teklifini teyıd ede»ek mumıyesı tarafından oldukça fena karatom lanmaca değer bir tezahürdür Cenub vilâyetleri gazeteci' P Weiscoclc demeçte •bulunarak, tara Irak hükume I Fırat üzerinde iki mil Danimarka namına asıl Norveç mle şılanmıştır Basın Cezayir, Tunus ve Rus komitesi gönderilmesi tekli oombası sırrının geçen ay Ruslar ddeth münakaşalardan =onra, red Onun ıçm biz Birleşik Milletler topFasın Arab Birliğine ithal edilmelerini fından keşiedıldıeine dair söylentilerin yon ingiliz lirası sarfıle bir baraj kura tını selamlamıştır mış tulantısının aynı ruh ve zihniyetle hare leri Başbakanla görüştüler caktır Bu barajın yapılması halen Bunun üzerine muvakkat başkan istemekte olan tezahürlere karşı koyaslı e«ası olamvy acagını söylemiştir ket ederek sağlam basarılar elde etmeAnkara 10 (Telefonla) Bımun saat Eski Macar Başbakan Dicle Üzerinde Vopruler inşa eden ve seçimin gızk mı, yok^a alem reyle mı maktadır Azzam Paşanın bevanatımn sini temenni ederek bu yem doğuşu n te Başbakan Şukru Saraçoğlu, BaşDr Weiscock Ruslara yardım ettiği Irak devlet demiryolları irşas m üzerine yapılması meselesini umunu neyete ar ilk neticeleri Arao Birliğine kar,ı duidam edildi rumda husule gelen değişiklikle tezahür kutlarız. bakanlıktaki dairesinde içel, Seyhan ve bildirilen iki Alman fen adamından almış bulunan bir ingiliz şirketine •veril zetmış ve neticede alenî rey lehinde etmektedir 10 (BBC> Budapest Ömer »Rıza DOĞRUL Hatay gazetecılennı kabul ederek ken Rusların pek faydalanmış olaauyacagı miştir \,alruz 9 rey verılaıgı görülerek seçunın Şubat zarfında Parıse gelecek olan biWirildigne go ° Macar harb suç di erile iç me=elelenmız hakkında go nı zira. Almanların atom saimsında Agizli reyle yapılması kararlaştırılmıştır 1943 mahsulü tütünler Genel Sekreter, burada muvafık bir ~ınd""iı eski 7 1Başbakan Ba dos^v b Darendede Ziraat Bankası açıldı ruşiıelerde bulunmujtur Rey pusulaları dagı+ıldıktan sonra hemenkaUlardan en az 3 sene geride buDeblojara tftbl paralara karşılık ola ak ^ di' i me< su İdam tavayı pek müşkülatla temm edeb leDarende (Hususî) Darendede Ziraat Gene bugün saat 11 de bu gazeteci lunduklarım ve Rusların elindeki enerji yalnız 1<142 mahmulü tütünlerin lh'acına ' e t başianjarj rejlermı kutuya atmağa cektır Sı>ası mahfiller tarafından açık mıst r Bankası to enle açılmış ve banka rmnrre •vrkadajlar Ic işleri Bakanı Hilmi Uran müsaade edilmekte ldl Verilen tarara r6 b şlamışlardır R Reje lr l n tasnifi ı etıce m lanmış olan görüşlerle uvgunlastınll a m l a r d l r e j l kaynaklarının mahdud olduğunu belirtUtına resmen başlanmıştır Y rıl yıldanKongre bu suretle 1943 mahsulü tütünlerin de seçime iştirak eden 51 reyden 23 u ması pek mu kul olduğu cihetle bahis Bakanlıkta kaoul eaılTjerl Kapalı btılunan, bankanın tekrar açılOrtakov Gencıl t o ı bünden de İhracına müsaade e&Jmişttr nun Norveç Dış işlen Bakanına, 28 ırif mev zuu olan *ey ahatten vazgeçm s olrj an memnuniyetle karşılanmıştır Yülık m ad kon>r mz 1 1 10 |f intibaı uj andıracak neviden sozıer ı»e Belçika Dış islen Bakanı M, Spaak ması pek muhtemel bulunrnaktad r <.ar gına saat ıo da kulub b'nasmd Üzerimde çok fazıa taşıdığım eski ve hareketlerdi bunlar Dıksat ediyor lehinde olduğu görülmüştür do unacagından azanın gelme'irt rica Mısır gazeteleri ve Ortaşark Bundan sonra muvakkat başkan Belbenliğimi bana buldurmak, karım ıçm nur dum Sev fi Bey ailesi bize misafir gelmeeslesi pek kolay bir işti dıgı günler, yengemde asabiyet halleri çika Dış işlen Bakanının balkan'ıga seçilmiş olduğunu ilan ederek kendisim Güzel bir eser Kahire 10 (a a ) Mısır basını OrSadaka nevinden de olsa butun şeybelırıyordu Hulnık ve So*yo oglar adı lıe bir es taşark hakkındaki ingiliz Fransız antanetini dudaklarının kenarında gözHer şeyi hoş gören hiç kimsenin kal ba=kanlık makamına davet etm tır 1 BırIe=Tiış Milletler genel top ant sının lasnaoina Sovyetlerin güya yapmışta karmış olan Ali Fuad GedlK bu lerinin pırıltılı ba iş aımda toplavıp bini kırmak ıstemıyen bu çok yumuşak Fransız «91 r nden <Baudel ire ir bana ıh^an ettiği seyrek •ebessum1»bash kadının, böyle zaman zaman sinir ilk başkanı M Spaak surekb alkımlar a oldukları muhalefet hakkındam vayın ya ve e er e nl etud eden bir kitı rasmda başkanlık makamına gelerek larına elan de\ am etmektedu Bu me karnı tır Cumhur j et matbaasında rınden bir tane^î, içimde fırtınalaı lenmesi boşuna olamazdı Nakleden: Hamdl Varoğıu koparan, butun hıskıımı şiddetle kam Tetrıka: 62 Seyfı Beyin annesıle kız kardeş nde kı^a bir söylev vermiş ve açış =ovlevım sele haKkında bir Rus notasının v u î e basılrn s olan bu kıymetli k tabın >arm sabahki toplantıda sovlı/eı. şmı mış olduğunu yalanla>an Şam \e 13 v yeri U°~ur Kitabeyidir Okurların a çılıyan hünerli, he^ablı sözlerinden =v Çiftliğe geldiğimizin ertesi gunu işe fasının 'çınde dolasan çauraşık şeylen, nasıl bir hususıvet vardı ki > ensemin bildirerek muvakkat başkan Dr Zaleıta rutta yavuı'anan resmi teblıg'er hiç > i e eteriz bir teki bana her şeyi unutturaoılııdı oa ladım tıpkı dolaşmış bu iplik çilesini çözmeğe mizacını bile degr=t recek derece^ u nın çalı malarını hararetle zikretmiş \e gozonunde tutulmamaktadır «"Eı Moİktisadî Yuıu uş 7 yasmd Öyle yapmadı uğraşır gibi sert, sınırlı hareketlerle aç zerınde tesir yapıyorlardı Kendime cok etraflı bu program çızgenel 'uıru un ilk toplantısıiı açt'ktan kattam» gazete ı Bevrut mııhabırıno at i Altı vıldanb^ri m ntazarn Onların ziyareti üzerinden bir gun onra oturuma son vermiştir Ertesi gun Bursaya doneıken Kan mı tim Kafamın içinde henüz bulanık mağa çalışıyordu. Bunu, arada bir, bafen Sovyet notasının Londra ve Paris j çıKi akta olan iktisadı Tur ) aş m> dilliden Du* udereye kadar hiç ko bir yıgm halinde, seçemedıgm bir ta sını ıkı tarafa sallamasından, ıçmüen geçtikten sonra javaş yavaş tıbu hal Ue yedi yaş ~ıa ba« te tevdi edilm ş olduguru vazm; 5 1 milletin bayrağı dalgalanıyor nuşmadık desem caiz yi a bir coK yenili lerle gir kım hareketlerle kıpırdanan çehreleri çıkamadığı çetrefil meselelere gelip da avdet ediyor, yengem, bu ıkı kadjıın dır Londra 10 ta a ) Bu sabah B r eş^xiiuyiise uzun ömürler dllr Sonra, çiftlikte benim •'çın ços aca İMkı\î cızgılerıle gorup ayırd edebilmek y/andıkça, baslarını kaldırıp indirmesin yüzlerini tekrar görünceye kadar eski sükunetine donuyordu yıb günler başladı çın once hepsini birer birer tarassu den anlıyordum Butun dikkatimi, butun ensizimi verBazan elindeki işi dizlerinin ushıne Doğum gecırmpğe karar Seneler senesi suren uznn uykudan dumun su7"ecmden 'r>e\le1" DenLt oll>uı >ç L man in Kandillideki koruda uyandım ujana vermiştim iyice biliyordum ki, etrafın bırakıyor başını kaldırıp karsıda, ta diğim halde, bu muammayı çozemıv orEdebiyatımızda Ata so7İeri Dehn Dılçm 300 kuruş r ourlütçu nem r ar ndan Nlhad T lı zihnim, bir plân fabrikası ha 1 ne da döndükleri mıhven bana belli ede uzakta b°llı olmıyan bir noktaya bakar dum. şi ''eınlaa Taranın Aiş Golden Ufak bu hâdise 'tarımla ame=.ı aracek olinlar ıc erinin aynası olan çiz gibi dalıp gidiyordu gelmişti Türk ArgOSU (Genışletdmış ikinci basımO Fend Darl oğ'u 200 • vorlien bir ki7 an dogmx ştur Tura giler le bu çehrelerdi Gözlerimi onun gözlerinden tam za sında geçen gene tesadüfen kulak mı ık. buç IK sene once oğullan M"hm°d Uykum devam ettiği müddetçe et50 FiKretın dunyaja ge işmiş tam ba Turk Diyelekleri Çevri yazı sistemi Yengemin yuzu bana, son zamanlar manında kaçırmak, şurası geHıkçe safan olduğum bir münakaşa, bana yol rafında hedefi ben olduğum bir tageniş olcude ala! asına sahici o du» onunla bılha^a goz göze gelm<=k hüne gösterir gibi oldu kım he=ablı hareket er donluşuna daki ıface^ıle gozuktu EttuhfetuzZekiyye Fil. Lügat T'irkiye îiLti^ Belcd ye»lnın kıymetli ebesi Nefs m müdafaa mevkiinde kaim ş bir Akşamlan, yemekten sonra oturma rini, çabuk elde etmiştim. geç fakat kuvvetli bir insiyak bana Ki tiraı n aynı başa ı ve a akayı 500 Çeviren Besim Ata'ay m^'lne karşı kendisice bir k<re da Onunla böyle bakıştığımız zamanlar insan sıfatıle planımı gerçekletilmek odasında bırliite geçirdiğimiz bir «¡aatı sezdırm ş bulunuyordu 300 Cıld I Ömer Asım Aksoy ten müfşfV kildir tlınln in jo kare Gazianteb Ağzı Bu hareketleri, gerçek mânrlaule azar azar artırarak, belli ptm^lon, ta elleri dolaşacak kadar sa^aladıgra gor ıçm ayıb ve günah da oL.a artık her rıtun yakınlarile bir arada mes ııd nssudumu daha uza*mak, daha deın dukce, Kandillide, karanlii odada go şeyi kendim»» mubah gorm»ge başladı300 . » » Cüd U kavramak istiyordum Bunun bur tek Gazianteb Ağzı 7 m o mr temeinimizl balirtıvoru^ zumun onunde geçıd yapan cahneıerın, "im için, tarassudun vanısıra kapıaıçaresi vardı hâlâ uykuda gozusmek 'eştıımek yolunu tuttum 150 Urfa Ağzı Urfah Kemal Edıb N= kadar az gören gordugu şevleri şimdi birer manaya bürünen ikinci per dan dınlemese oe balamıştıvn Uyanan ikinci benliğim, bırıncırm Teşekkür tí r ogle yemeğinden sonra, çifti kdelennı seyreder gibi oluyordum • H I L M I K I T A B E V I ••• ı „ ,„,•!;> rlpiam ettirecek ne kadar anlarmyan bir ınsaimısım lekı su yolu ışlerıle meşgul oımak için v»ntt«m üzerindeki tara^sudlarım yırPed^r.mií, vaiz Hacı Su'ermîn ii ™ falrat nazesiPde ounman ve telgraF nıe irim a ısfuak ed°n akraba \e genel toplantısı R Mareşal Çan Kay Şek. komünistlerle yapılan görüşmeler sonunda daha başka kararlar alındığını da bildirdi hvor ve bunu a"ikça söylüyorlar Mil letlenn bağımsızlığına hürmet edilmesi her millete eşit hak tanınması buvuk kuçuk farkı ayırd etmıyen bir ve bolunmez bu adalet prensıpuıın yeryüzüne hakıra olması hakkında ilen sürdükleri fikirler bu itibarla samimidir H<*men butun dınya mıUetlerı de onlaıîa beraberdir \rada vakit kaybedilir barış düzem sürüncemede bırakılırsa, her şeyin günden gime kotule»ecegını de herkes kabnl ediyor Fakat gelgelelım, yağı uiu, seken bir ariya getirmek bahsinde 'inglo Sakscnlar cok tereddndlu davnnıyorlar Ordular atom bombilan ve Birleşmiş Milletler bir yanda duradıırsun bizimkiler kendi prensiplerini toptan inkara varan bir takım politika taarruzları karşısında sadece kaygı duymak ve sa\ unir a t»dbırlen aramakla meşguller insan bu manzarayı gördükten sonra haıb ıcndekı \vrupa memleketleı mı elmde olmıyarak, hatırlıyor Sivil ihtiyaçlara cevab vermekten aciz kalan bir çok yerlerde mallar tükenmiş, halk elindeki ıcsıka kuponiarıle bı'c bir «ey satın alamaz olmuşu. Fakat dükkan carrekanlarmda eldiven kumaş «aplıa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Dün Londrada Törenle Açıldı Hâdîselerflrasınd* Hey Heey! Qemokrat Partinin Haricî politikası müşterek cephe kurdular! Yahudiler an Vichinsky Sofyada «İnönü» zaferi Hicaz Kralı Kahirede pm TÜRK DİL KURUMUNUN YENİ NEŞRİYATI' •••••••• nFRüFVF HESABLARI ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog