Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

I Ortaşarktaıt Röportajlar | Suudî Arabistan Kralı Mısıra niçin geliyor? Yazan: Ömer Rıza Doğrul = lı ( Yeni dünya düzeni kurulurken } HEM niçin Denizciler NALINA MIHINA evlet Denizyolları kaptanlarından birinden aldığım mektubda sojle denıhjor «Buyuk Millet Meclisinde dar gelirli Amerıkaya gıdıMilletlerin anajasas mden o n c dunsıdır> <=ozumıkı ben memurlara bir yardım olmak üzere biva düzeni ıc n CumSan Francisco da 1 rer ust derece maaş •»erilmen kabul huriyet e bir seri kı yerde kullandım edildi. Biz, denizciler d" hükümetin mejazı yazm ?tım Aıfade etmek mum murlara bir cemile ve yardım olarak merıkadan donukun olmıyacaktır verdiği ust dereoe aylıktan istifade edeşumde bu yazılara devam etmekııgım vakvanın b r tes fi voktu Fakat B r And «şıra, Buyuk Millet Meclisi dış ceğimizi sanıyorduk; fakat maaşımızı elımıze aldığımız aman, bundan mahrum stendı B rle mis Mı'letlerın top anma lesnıı? Al Ietler adını o da begenme işlerinde m saktan kurtulmak için buedildiğimizi bu>uk teessürle gorduk j a başlaması vesı e ile bu v azılara bas •n stı Memleketinde kullanılamıyacaü lunup konmuştur Şart şüphe >ok ki • Biz devlet memuru degıl mıyız' Demahıv eti ıtıbarıle bir andlasmadır Faı onun. Bugün ad üzer nde duraca ü gılsek niçin bağlı olduğumuz müessese Birleşmiş Milletler adı epey sarsılmış kat ayrı adı olan bir andlasmadır «Devlet Denizyolları idaresi» unvanını Yeni düzenin adı da orgenler nın adı fık rler ba=i a bir ada doğru kaymı ıdı 9 Şu cum °ye bakınız «Andlaşmaların ki Sovyet Lkrayna Sovyet Rusya adına nasıl onanacağı andlaşmalara yazılır taşıyor Biz, dar ve mahdud. gelirli deda hep yenidir da konuştuğunu soylıyerek Birleşmiş Birleşmiş Mı'letler andlaşmasının ne ğil «mıyız' B z, denizcilerin cuması paDunun dunva düzenine «Milletler Cezarı, bayramı, yılbaşısı hattâ gecesi mıjetı» denildi l e n ı düzenin adı B Mı Ietler kuvvetle tuttu ve Ba=kan vo da onanacaaı da Birleşmiş M Ueter gunduzu yoktur Sekiz denize aokuz başlcmıs Milletlerdir Dunun düzenim Roosev elt in hatırasına hürmetin bu adı andlaşmasının 110 uncu maddecinde ya vurarak kazandığımız bir lokma eK>neku an andlasmaya «pakt» denrrıst tutmavı gerekt rd gım belirtti Fransa zılıdır > Andlaşma dikkat ettim ıkı gı dahi zamanında yıyemıyen bizleri f ^ e n s nde «cturte» dendi Dunun duze aynı k rde bulundu v e onu takıb eden yazarımızdan bankasınca kullanılmamak hiç de mı düşünen o madı' Memleket nı ide rumın orgenlerıre konsey ve ler oldu Rooseve t m hatırasına hu met tadır Milli Şef mız de söylevinde bunu çocuklarını denizciliğe teşvik yolunda assamble denirdi ¡Yenisinde ikisi de ilen sürülünce herkes tek ıfını gen al ku lanmadı. zaman zaman yazdığınız yazı'arın tes rı vasıf ıdıı 4Se>orıte konseyi», güvenlik dı Çekoslo\kya tövbe ve ist gfar etti Mısak Dış işleri Bakanlığından Baş nerede kaldı ? Büyüklerimize viaye'ımımeclisi ve «genel assamo e genel ku Çun. u buljndugunı her uç kom teds bakanlığa sunulan v azıda ve şartın terru s Duı un düzeninde Al İle ler Omı dikkat ettim Sovvet RiLja Ukrajna cümesinde kjl anılmıştı M İlet er Ce zı an atmanızı ve bir ust derece avhk yet nın kurduğu nıaiKemeje Mil et ve Bıvelorusja le Çekolovakja ve mıvetı paktı a ımıze mı^akla çevrılm ş kararından istifade edemıyen denizcilerin 1 lerarası Ada et Diımı Dıvanı> adı ve Yugoslav>a bırb r eıinden hiç ayrıl tı MıIıı mısak da pakt ile frenkçeye ayrı bir muameleye tutulma arı doğru olmadığım v azmanızı rica eder m » mazlar ingiltere e domınv onları ve rılm stı Yeni düzende orgutun l anı geçmişti. Şartı mısakla karşılarca, hem imzasını atmaktan çekinen bu meçhul tesk latm adlı oıcanı olaıak kuıulaP Hmd bi'b rinden cok \erde avrı ov ve bu ıkı Dadımdan hem de dil " dışı bar rler Av 11 f . rler ıle^ı sürerler Evmal kemenin adı t Adalet M lletlcaı kaptanın mektubu, Devlet Denizyolları velkiler ise da ma ve her işte birbirini k mından elverişli degı di Ba bakan idaresinde çalışanların bir ust derece av Dı\ an dır tevıd ederler O gun Çekoslovakya na lık da misakı kabul edem verek Mee se lık kanunundan istisna edildiklerini gosBunların her b r ve turkçelerı üze sılsa ort<ıva «t ımıştı Denal gen çeAil tasarıvı Anavasa adile sunmuştur terıvor Bu istisnanın sebebini bılmıvo r nde duralım. d Ikı saatlik tartışmadan sonra BaşPuct Fuad Köprülünün ıkı uç yazı rum fakat o kanun, değişmez gelirli Yeni Dünya düzenine Birleşmiş M 1 kan Rooseveltın hatırasına saygı olarak s nda kullanıldı Yabancı bir ke mememurların hajat pahalılığı vuzunden let er admı Başkan Roo=evelt vermiştir Birleşmiş Milletler adı ov biri gıle ka ku lanıldıgına göre Milletler Cemıvetı çektikleri sıkıntıyı azaltmak için kabul Bıılcşm ş Mı let er harode demokrasi fa jl edildi ve ayağa kalkılarak uzun aliçin konmuş olan paktı şart yerme nasıl edildiğine göre, kaptanın mektubunda lerin zafere ulaşması iç n birlesen mil kışlandı Artık Brlesmış Milletler teş kullandığını bılm yorum sovledigi gibi butun mesleki havatları le ere ver len addır Harbin bıtı«ıle be k latı denemez çunku Birleşmiş M1Ahıdname sozune Doktor Adnan A sıkıntı mesulıvet ve tehlike içinde geetıer te"=k lattır raber bu ısım tai he 'geçecekti Roo aivarm yazısında ra= adım Sözlerini ve cen denizcilere bir ust derece av lık \e velt istedi ki bu ısım barışta da \asa=m Düzem kuran andla<=manuı adı dun fikirlerim dııma d ktia le mc^Iejer^k rılmemesı kabul edilen esas prensip ıtıve barısı tutacik or jtun adi o = pakt ıdı Barış kelimesinden gelen pakt Dumbarton Oacks tas T ısı yeni dünya Mile ler Cemıvetmden once de b r kaç ileri surdugu ıçm sa>m doktorun kul barıle doğru gorunmu>or Denizciler bol düzeninin ba adla ku ulacagını goster andla^ma ıçm kullanı mıştı Fransa ile lanışına ayrı bir önem verir m Millet ve degısır gelirli değildirler ki dar ve ler Cem vetı paktını Harıcıvemız 1920 değişmez gelirlilere j apilan bir lütuf tan d ispanya arasındaki Pacte de famı le de bu tabirle karşılamıştı O vak t b le ve jardımdan istifade etmesinler San Franc sco da bu ad meselesi hayli meşhurdur Yeni düzene Dumbarton tutunamıyan ahıdnameyı şimdi dile mal Çok sayıda denıza yetiştirmeği duşungörüşüldü Yeni düzen n ad babası ol Oacks tasarısı şart adını verdi Bu ad San etme mumkun değildir dugumuz bir sırada mevcud denizcileri mak sevdasıra kendiler n kapt ran bir Francisco da hiç itiraza uğramadı BuŞart Şukru E mer ve Nureddm Ar terfih etmezsek bir müddet evvel sıkikaç dev et venı ad ar ilen sürdüler tun mıllet'er fransızcasım veya mgılıztam taraflarmdan kullanıldı Her dilde jet ettiğimiz bir dunun ile tekrar karBunları kabul ettirmek ıçm ilkönce Bir cesını kendilerine malettıler kullanıldığı için turkçede de kullanıl şılaşırız la o da denize delice âşık oileşmiş Milletler admı kötülemek gerekTurkçemızde bunun için 6 turlu kar masını Dil Kurumumuz da yegeledı Bu mıvanların bu zor ve mesulıveth mesti şılık kullanıldı 1 Andlaşma 2 Anasebeble ben bunu kullanacağım Her lekten kaçmaları ve başka işler tutmıB rle?mıs Mıllet'er adına bir kaç ku 3 asa 3 Mısak 4 Pakt, 5 Şart 6 Ah d sınıf okul çocukları bu adı bilmelim r 1arıdır sur gösterildi 1 Gramer bakımından name Obur terimler bir gpruşme konusu «Marifet iltifata tâbidir, muşterısız doğru değildir dernek kurul, kurum En vayılanı anayasadır hemen bu olmadı Yalnız Milletlerarası Daimî Agibi tabirler kullanılmıyor Birleşmiş tun gazeteler bunu kullanıyor Soz gu dalet Divanı adını M lletlerarası olan meta za>ıdır» diye bir soz vardır ZahMıl'etlere s; diyorum denirken hiç ce zeld r ve varaşmaktadır Ancak anavasa adalet degıl mahkeme olduğu ve daımı meti mesuliyeti ve tehlikesi bnyuk ve mı>ete gıd yorum manası anlaşı ir mı 9 Constıtutıon karşı ıgıdır Bu adla hem lık vasf n n da hıc bir gereği olmadığı fazla olan meslek ve sanatlarda çalışan lan islerine bağlamak için, onlara men2 Bazı dilere mesela ıspanvolcava bir hukuk terimi dilimize girmiş olaiçin San Francisco da konuşarak değiş faatler temin etmek gerektir ilerlemesi çekçeye çevrilmesi ve mufred olaıaü cak, hem de meselâ «şart Birleşmiş tirdik genişlemesi jukselmesı istenilen her kullanılması mumkun değildir 3 Adlar iste teşvik şarttır Meşrutiyet devrine lk harflerıle anılır Milletler Cemıvet ne Yerlı çakmaklar Konservatuar konserleri gehncıve kadar Askeri Tıbbıjeden dipS D N denirdi buna N U denecektir Nimet Akman İsminde bir Türk kadını istanbul Konser\atuan bJ «ene orkes bu çıp'ak de*nekt r ve çirkindir 4 Bır bütJn ma zeme=inl yeril madd»lerden ku tra \e koro konserlerinden başka bir de loma alanlar \uzbası olarak çıkarlardı bitirenlere yalnız e m ş II İlet ler tarih e lk ncı Dünya a ırak çok ş k ve kul an şlı bir t p çak so ist konserleri tertib etm ştlr Bunlardan Halbuki Harbıveyı Harbini japmak iç n bır'e=en milletlerin rrak İmal etm stir Tekel İdaresi tarafn bir ne si 11 ocak pazartp 1 saat 1 Î0 da ikinci muldzımlık rütbesi verilirdi Gerçi dan tetkik edJen bu çakmak ar begenlle» k Şehir Dram tiyatrosunda veri ecektlr La doktorlar bir misli daha fazla okujoradıdır Av m cdı venı düzene verrek 1 ) bin aded sipariş \erimiş ve pisasava ı t bas doğurur 5 Başkan Roosev elt in çıkartmıştır Gajet saelam ve şlmdije ka mi a Anday Ferdi von Ştatzer Muhiddln laren amma asıl maksad, tabıblıgı teşSadak n stirak edecekleri bJ konser pror yeni or^ute yanı tesk lata bu adı ver dar getirtilen d ı,er çakmaklardan üstün ran mdi san edeblva*ma ald parçalar pi vikti dıgın n hiç bir deliline raslanmamıstır olan bu çakmakların satışlle mühim m k vano e«í*le1 ve Schubert in \ volonsel s Denizci yetiştirmek için gayretler Panama eski Cumhur Başkanı Alfaro tarda denizin harice çıkmasına mâni olun natı vardır sarf ederi en denizcileri mutlaka terfih mu«tur Bu kadın işçiyi değerli mesaisin Konsar büetlerl her gün saat H ten İti ki avrı ad ileri sürenlerden birıydı den dolajı t*brl« ederiz etmek lazım hr Bu bakımdan Devlet baren gi ea» sat mak adir butun hatıblık kuvvetim gunun en tesir Denızvolları idaresinde calijan denizcivapan sojlevını verdi Belçika Meksi Prof Dr. 1. G ur kanın konferansı Polis komiser muavininin lerin hav at pahalılığından mustanb meI k L sesi Mezunları kurumunun se1 ka Paraguay Çekoslovakva da bu adı murlara vpılan j ardımdan neden istisduruşması konierans ardan üçüncülünü dun P o*'. ausurmek iç n soz sovledıler Çeıcoslo Dr Kâzım ismail Gürkan tarafından, iş k na edildiklerini anlamak ve bunu doğru Bir müddet evvel Beyoglunda Tarlaba lisesinde veri mistir Tıb mesleği hakkınca s nd oturan Rac ajı e^ln» misafir gitt l bulmamak kabil olrmıvor olan bu konuşna büyük bir alâka İle din. bir gun arada geçen rrunakaşada ro el\ = Evvelki yıl Tıak vapuru kavalara binlenmiştlr kur^unlle öldürmekten Istsrbul lk nci A dirip battığı zaman şovle düşünmüştüm ğırc»za rrahkemeslne verilen komiser mu Emınonıi Halkevînde halk a İni Şükrü Korkud a eyhlndekl dava sona Hatasını hav atı üe ödev en zavallı kape n ek U7eredir iddia makamı mutaleas r ı tan türküleri gecesi kazadan evvel kımbılır, nel*r du• v i>ere¿ oezalandırma istenlstir o Da a Eminönü Halkevi dil ve edebiyat şube sunuvoıdu' Belki de karısının çocuğub İdi lraek sice bat.li milli oyunlar kolu bu yıl ha S müdafaa j a p l n a k ve h u í um \ KONYA LEZZET « nun onlıvemedıgı bir ıhtıvacı yahud da iz re bı a bir g re ka r ti turkü.erl geceleri tertib etmeğe karar ve umanıı olarak maişet deıdı ile mııstvıb mistir Bu münasebetle ha k türküleri gc * LOKANTASI ve zihni onunla meşguldü de kafasını çelerinin saz ve gerek=e koro kısmında ça BÜYÜK | = j T A K V İ M kemiren bu kurd onu bir an gaflete lışmak İste en erin her cuma saat 17 den l I I O 11 E İtibaren dil ve edebiyat sünesine başvurdusuıdu ve meşum kaza vukua geldi maları I. TOVEN TAKVİMİ Belki bovle ıdı belki değildi Fakat Baygın halde hastaneye kaldırıldı her halde masa başında sakın ve tehliEmlnonünde Mekteb sokağında 6 nu " VE E M S A L İ » kesiz ç?h«ana vaptıgımız vardımı kumaralı evde oturan Sermed adında bir gene lık« m 1 madan ı n t l nutlıka gjrunib manda köprüsünde ve makine basında Muluhkllı Blganecalcs n z r HAMUR TATLILARI : kız yani İşi kla as d İçerek zeh rlenmiş i e tehlikeli hizmetler görenlerden esirgebavgın bir halde Haseki hastanesine kal O S A T I I I t memek lazımdır dırümıştır B. TOVEN TAKVİMİ • * O Lisan mütehassısı Prof Anjel Buıuk on t t it haz r anan 2 t>u Duvl Takv m n n H İ Ç B İ R YE B D E > • m i l l i tıtln )t Mallarımıza Birleşmiş milletler Yazan : Prof. mahrum edildi? Suudi Arabistan Hukurrc^n Ma e tc ep^v ce zaman sonra şimdiki ^rabı^tan Abdulazız bm Suud duıo>nbe*ı Mı=>ır Huc umdarı Abdu azız devrinde ve oılHükümdarı Majeste Kr o Fctrugun mi ha a onun hımıretı e yeniden canlanİmkânı bulunsa, bir ayda mış ve Arabistan va imada* mn en busafiridir Mısır hukun eti \e Mı rın •butun milli müesseseler av ardan oe^ı yuK kısmını kap im st r Kral Abdu abutun ihraç mallarımız ttetn e ı ı e bu te\nıd hazırlık yapıjor Kral \bdu azız ı e z z n H cazı satılacak kendisine refakat edeceği soyit ien on ^aeke ı en buvuk zofennı kazanmış ve vedi oğlunu ve butun ma yyetını hoş T Hmlık buyuk bı* jen le me hamleci e Son gun'erde ¡Vaca ~J zda bir nud etmek hepsine Misi' bu un ca aşı anmıstı me göze çarpmaktadır Geç°n ay başlaAradan geçen ilk y il a ' sarfında bu mış olan bu gelişme son bir nafta ıçmzibe ve guzellıg le L m rían sanat » ticaret ve sanayi yolundak bu^jn ı er nareket Arabistan varıma:! • ını iv iden de aaha ziyade kendini göstermişi r lemelerıle göstermek ıçm elden ge en ryve kapla™ ssa da Ara o s an dışında Muhtelif mem' îetleıden \apilan stekga>retı esirgemıv ordu Mısır huKu pec vayı n im = hatta hiç se mem ı er o a Ja COA ur ki eğer imkan cl=a metı komşu ve dost hükümdarı izaz F kot daha sonradan geçen villar b r av ıcınde butun hrac mallarımızın ıçm 70 000 Mısır lirası ayırmış ve dost zirfında Arab stan dışında <ı durum bir supuge toíimuna kadar satılması Kralın misafirliği «rastında en gen ş hav deş ST » ve Kral Vbdu azizin mum<un görülmektedir Fakat ılı acat olçude ağırlanması ıçm her tedirı al rehberi olduğu harekete kc»r,ı be 1° için Ing iz er tarafından navı erd veınıştır nen his er h ç olmazsa ^ıdd^t ve h d r lmemesı ıiracatı çok muşkullestırKral Faruk şev ketli misafirine karşı detını kajbetmîştı Islânın öz tevhıd mekte ve ağırlaştırmaktadır Bir tarafderin saygısını gos ermek çm Cıdae dmı olduğunu hatırlamağa basl^v an ar tan f at'arım z n vukseıd gı de bu mevye kendi yatını çonderdıtten bos<a ovun tarafını tutuvor ve onun ıbkadİE zuda tesirli olmaktadır ihracat \erg sının kaldırılması hakmisafirini, Kahırede degu Suvcvste rını anlatan eserleri okuyanlar gıte de kındaki kanun tasarısı evvelki çan Mı=ır toprag na ayak Dasar bas*raz av dini anıyorlardı merıvet mevkiine germiş ve tatb k na karşılamağa karar vermiş gunun haArab Bırlıgı fıkır ve hareketinin doğberlerine göre Suve>je g derek mi ması ise anla ma lüzumunu dahi faz a başlanm stır Ihr^c mal arırm juzde 10 safirim almış ve payitahtına goturmuş hızlandırmış Kral Farugun teşebousu »vijmetini tutan bu ver ınm kuldırı mas le ıirac mallarımız ıc n daha *azla tur onan "Mısırdan ka'karak Hı aza g tmesurum imkanı hazırlanmış olmaK^adır Kral Abdulazız bu resmî 2iyaetle sı ve Kral Aodu azizi resmen z yaret Kıvmet itibarı e buyuk te ırı olmaca Kral Faruğun daha once yan niş o du etmesi bu durumu büsbütün kolav a<= aahı bunun m^revı te=ırı uzermde bılğu ziyareti iade etmcktedır Gerçi Kra7 ti'm stı Fakat arada çok muh m bir ıassa durulmaktadır Abdulazız geçen senenin martında da no ta vardı Mısıra gelmiş ve buradan geçmekte Kral Abdulâzızın rehoer olduğu itvolan müteveffa Mr Roo=evelt ve Mr hıd hareketi, en buyuk tısmı çol o an Ticaret Beıkanlığı umum Churchıll ile goru=rrek do'aj ıs 1" K'al Arab st^nda ge çı vavılrrus ve kok =almüdürlüklerinde tayinler Faruk taraf ndan da kabul olunmuştu mı=tı Fa^a* onun medeni muhit eıde Ticiret Bık ^ m n 3 eni tay r cdi en Fakat bu zıv aret n asil hedefi Mis rı ve yayılmasına engel olan bir takım se Teşki ıtlana m a umum rrudurú n u=tes na o nak ere but n T um rıudur eri Mısır Kralını ziyaret olmadığı cm o be bler vardı ve bunların en rnuhımmı değişmektedir Bilhassa Bakanlığın en e Sİ zamandanben <; md ki ziyade n vukuu col halkına u> an kuru uk ve sertliğin rre umum müdürü olan iç Ticaret nrnum muve bunun iki memleket munaseoetle i aenı muhit eri tatmin etmemesidir Bu di rü Ce al Yen a 1 1 P s T ca et kon^c de esasen acı mış olan mesud devri kat hareketin medeni muhitlere uyması ıçm jel ine tayin o unarak jerine m u in ıe şimdi Istantmlda İhtikarı tetk I heyetlide kat şenlendirmesi bekleniyordu ona bir parca tad katmak onun akılla Balcail k mümessili bulı nan Sın ed A a Bu emel dundenberı gerçekle=m ş ve beraber kalbe h tab etmesini saglaj a 0 u Dış T car t dairesi re si Satd RduX Kral Abdulâzızın uç hafta devam et cak bir çeşni vermek 'cab ediyordu Sarp r Ron t tica e kon^eyye iğine tayir e mesi beklenen ziyareti re=*nen baş a Yoksa bu hareket çol halkına münhasır c¡ lerel: yerine Standardlzasyon müdürü Farnk Sünter getirilmiştir mıştır kalır be ki bu yüzden Islâmm beşıgı Ticaret OIlsl urrum nıudü ü Atned Ce Ziyaretin muhım bir kısmı töreler olan yurd ile di,er islâm yurd an ara mil Corkun New Yori tica et kor evvel 1 îçmde geçecek Mısır yeni ord ısunun sımda gittikçe genişleyecek bir uçurum ne tay n l i f t ı ı ı l o n c v e i k n n r re de ^aşar Zan angı İn getirilmesi p vasaj a!â değerini belirtmek için buyuk bir geaçılırdı lada etırektedlr Ticaret Ofisi umum mü çıd resmi yapacak Mısırın ilmi mıesBu buyuk ihtiyacın iyice amaşılması dü 1.1 une kimin taıln ed lecegl merak eseselen çalışmalarının verimim gt ze ve takdir edilmesi için en güzel ves^e, d mektedlr çarptırmak ıcm çalınacak haro yi larırda Kral abdulâzızın dost ve kardeş tanıValinin gelmesi gecikti dev adımlarla gelı?en Mısır sanajıı ' a r d gı Kra1 Farugu zı>are inden istifade Va 1 ıe Be edi\e r i i Lutf Kırd r An lığının değer ve tesirim belirtecek e ha ederek medeni hav atın butun ıhtıyaç karadan ehr mlze cton tnu bazı İslerini sıl Mı=mn e*kı ve yeni eser en mazele arını be rten muesse^erle temalını ikma ftltmeme«l dola 1 ile pazar gününe n dinî müesseseleri tarihi camı «rı ve temm etmek ve bu temasın vereceg b rakm şt r Vali paza sabahı Istanbulaa kt muhtelif şehirleri Kral Abd ı az z Hi İham ardan >enı haıeketın fevı' al JU u Bekçilerin kazanç vergisi retlerıle arkadaslmnj bir hav ı mesgu masına yol açmaktı Defterdar k kanunen bekçi ücttlerlnedecek ve Mıcırın mamurıjetı serveti Onur ıçm zıvaet programı son derece den c." a anc lerglsi ke= 1 r s ne la i m ve terakkisi Arab > arıma lafından ha r cumul u tutalmuş ve bu programın b 1 ¡örmüş ve bun a rı ücretle 1 hakkında vi. ta^rca sürecek bir seyahat ıcm ilk defa ha =a bu te= rı v aratmağa zmet et l â y t t e n bir 11* e İstemişti Gönderilen listeve go^e be^çl ücretleri 100 lira İle 50 ayrılan kıymetli mmfırlerın üzerinde mesi sozct lmı^+ r ra a sandadır her halde derin tesirler bırakacak beKı Şayed bu program bek lo nen neticeyi Yabancı okullardaki öğretmenlere bu tesir Kral Abdulâzızın ruhuna ve verirse jırmıncı asırda gene Arabisdimağına yeni ilhamlar verecektir ikramiye tan muhitinde doğan hareket venı geYabancı ve azınl k okullarından bazılaBu nokta bilhassa mühimdir ve ehem 1 =melere ramzed olacak belki de bürının hükümetin rıtmur ajl klarmı artır rrıvetmı anlamak ıçm Kral Abdulaz z yük b r reform ha e eti olarak ka ar mas nı gozSnü ide tutarak kultur oeretHazretlerinin buyuk bir dini hareketin kilacawtir metl rln n ayl klarmı artırmaca ve vanud rehberi olduğunu da hatır amak lazımZiyaretin manevî cephesi bu mahı bunlara birer maaş miktarında ikramiye erneée başlamışlardır M İli Eğitim mü dır Umumiyet et VehhaDil *» adı e tavetted r ve onun vereceği İhamlar bu dürlübü bu yardımın umumiyet e yapılması nılan fakat Arabistan yarımada maa vuzden değerli olacîktır Onun bir de İşini taklb etmektedir TEVHID hareketi yanı Allahrı birliğini maddi ceohesı bulunduğu şüphe götürBalkan şimendiferleri tarifesi tanımak yüceltmek ve Aüaha her harmez Her sene Balkan deUetler niu şimendifer gı bir vecıh'e canlı veya cansız her İdareleri arasında yuk ve jolcu tarifeleri Kral Abdulazız Arab âlemm n tam hangi bir şeyi eş veya ortak katmama a nin tesbiti İçin yapı an görüşmeler bu yıl hareketi sayılır Bu harekat kulun Al istiklalim haiz olan Arab ve Is âm âle şehrimizde yapınıaktad r minin her bölgesi ile alacası bulanan Görüşmelere bir Turan ve bir Bullaha karşı bağlantılına hiç bir başka Tirbağlantı karıştırmamayı en bel ı b^şlı b r hdkumdırd r Bu juzden Arab B r gar hejeti de i tlrak etmektedir ıg nın merkezi ohn Kahıreyı zıvaret kly^yi DDY Nakliyat ve tarife müdüresaa tanıdığından her hangi bir ır=alerlnden 4 klşil k bir hejet temsil etmes mn Allaha v araşan sav gı sev gı ve etmedi muhckkck k Arab Bir ıgmı dir Toplantıya İştirak etmek üzere yabağlılığı Allantan gajr > ne "o^teine kuvvet end rır ve durumunun değerini ivintía b » Rumen heyetinin de ge mesl bekenmektedir sıne tahammül etmez Mus uman arın art ırır mezarları ziyaret ederek o mezar avda Sonra Kral Abdu «JZIZ garbın en bü Şüphe üzerine 10 kışı yakalandı >atanların yüzü suyu hürmetine şunu vuk devletlerle alacalar kurmuş olan Tal takale caddesinde sojgJnculuk yap. bunu dilemeleri bu tevhıd hareketinin bir hükümdardır Onun Ingı tere ile mak üzere bir dükkana giren ve kendller ne kasayı açmak lstemijen tezgâhtar Al en müthiş nefretle ka' ılad <n ı= ir dostluğu Amerika ı e bı'hassa petrol bertl tabanca öldüren dört Hittâ Muslumanlirm peygamoer ere ^uvuan vuzurden gen ş ve kuvvetli gangster nenuz İle yakalanamanıı tır meçhul Po İs sığınarak onarın juzu suyu hürmet ne muna€Detleı çox derece mühimdir şüphe üzerine bir kaç kişiyi yakalamıştır her hangi iste lerını Allaha "nnmala Onun Arab davalarına verdiği önem bu Şüphel ler hakkında tahkikat yapılmaktarını son derece c rkm görürler dua ve devletlerin sıvaseü üzerinde her ha^e d r ibadetin yalrız Allaha yapılma;, nı is tesirli olur Arnavudkoy sahüleırînde » Ş U B E Sİ Y O K T U R I terler Nıhavet Kral Abdulazız memleketim bulunan cesed Dan sabah <Vrra udkoyünde balık avla Tevhıdcıler bu inanlara son derece iler etmek ve a'rın il mil e fennıle besS İ R K E C İ İ S T A S Y O N bağlı olduklarından bir ara k bütan lemek ve cıhazlamak ıstıyen bir şahsı van bal kç ar denizde bir cesed görerek K A S S ( S I TE t İ « 3 5 mezarları yıkmışlar ve bun an ziyaret yettir ve şüphe jok ki bu sevahat orun « hile çıkarn iş ar ve kevf yetten po İs İle bu yoldaki niyetler nı gerçe lestırmege savcılığı haberdar etm s erdir Adalet dokedenlere çok ağır muamelelerde buluntoru Kâmil Unsalan o ta yaşlı bir erke e y ardım edecek en havırlı vesı edır muşlardı ald olan ce edl Morga kald rtmıştır Se>ahatJi maddi cephesi de bu maBu hareket ilk bel rdığı zaman islam âlemi tirafından o kadar yadırganmiatı lı vetted r Şu Amerikalı dok Geçen haftalar zarfında Alışırda buki Kral Farueun en buj ak baba ı Katorlarm buz n erakı insanın âdeta akluıı valalı Mehmed Alı Pa=a bu harekelin lunduğumuz ıralarda butun bu kevfıdonduruv or Birkaç kodunu kırmaca memur edı'mts Meh yetlerı >ak nd<,n mülâhaza «tmı, ve sene e n e l , gahba • e ahatm =v ehemmiyetini anlamıştık med A'ı Paşa ı!e oğlu ibrahim Fasa bu 937 938 sıralarında ışı başarmışlar ve bu haıeıiet çok de B z" kalırsa seyahatin safhaları gözesenelik kongrelerini ğerli ve Islam ruhura cok u v u n e as tilen maddi ve manevî hedef er ara«mCakfornıa'da yapan lara dayandığı halde adeta yok edı da b r ahenk yaratmağa imkan verirse doktorlara hır mesmaksad gerçekleşmiş ve seyahat tam m stı lektaşları yeni bulFakat mukadderat h ö r buvuk fılır bir muvaffakvet kazanmış olur Ikı taduğu bir tedavi usulünden buyuk bir hareketine olum denl hav at vad^rmış rafın da bunu «ag amaga ehemmıje+ adavetle bal setrrıstı Ba yem buluca olduğu ıçm bu tevhıd hareketi de en verecekleri şüphe götürmez göre kanserli en buz İçinde dondurar«k şiddet ı tenkile uğramış olduğu ha de Ömer Rıza DOĞRUL tedavi etmek mümkün oluyormuş Ar U'ulile kanser tedavisi bahsinin doktorlar kongresinden sonra bir daha agıza kadaşlarına uzunuzadıya araştırmaları alınmadığıdır nın tecrübelerinin ve aldığı neticelerin Amerikalı doktorlar arasında buz memahıv etim anlatan Amerikalı doktorun rakının nuksettıg ne geçenlerde şahid ovledıgıre göre sırasıle evvela koboyolduk bu defa Benjamín Franklın taları sonra kov un1 arı daha sonra mayraf jıdan tesis edı'mış ve Amerikanın en munları dondurup j emden diriltmek eski ve en ciddî mecmuası tanılmasta mumkun olmuş Donan yani bir dereolan Satirday Evenırg Postta gozumuceje kadar hayattan uzaklaşan bir vuze ilişen b r maka ede doktorların doncudde m kroVarm hasta'ıklarm da yadorma usul le kol bacak kestiklerim sıj amı> acaomı iddia eden doktor havokuduk resimler nı de gordugumuz n!ar üzer nde muvaffakıjet kazanıçm «Atıvor'> dıjemeden hayretle dıktan sonra tecrübe ve nazariyeler nl donduk insanlara da tatbik etmek hevesine duşmuş ve donmağa belki de bir daha çöMaamaf h biraz düşündükten sonra zülmemek ihtimalin de kabul edecek bu hayretin yersizliğim anlamak suç İonmaga hevesli gonu luler aramış ve o mayor Buz tuttuğumuz kartopu oyb t tabı günler nın sav ılı olduğunu bilen nadığımız zamanlar ellerimizin «donduğunu» «hıssizle^tığını» hepimiz bı 1kanseıl ler arasında» riz işte dondurma usulıle ameliyatta da Öyle de gittik, böyle de' Belkı^ır =ogugun vucud üzerindeki bu hıssızleş+ favdası olur tırme tesirinden ıs fade ediliyor, böyDi y enlen bulmakta guç^uk çekmemiş lece bayıltmağa yahud mahallî aresteİnsanlar üzerinde japılan tecrübeler tık kuşanmağa lüzum kalmıvomuş 3e cok şukur iyi netice vermiş ve ha Dondurma usulile ame ıvatın oayıltIcikaten um'dslz kanserlileri tekrar, hem mağa veva anestetiğe ustun sayılısının de zinde ve sıhhatli olarak hayata ısde başlıca sebebi pek çok hastaların kalb etmek mumkun olmuş zayıflığı gıdasızlık ihtiyarlık gibi dıDoktorun bu raporu kongrede buyuk ger deıdlerı vuzunden kimisinin bayıl4 Renkn C ^ Kapak bir dikkatle tak b ed Imıs artık kanse mağa k misinin anestetiğe tahammu u 4 Renkli 8 Tablo rin alt edildiği buyuk bir sevinçle he olmadığıdır «Dondurma» butun bu çe100 Sayfa En Güzel men kabul edilivermişti Ondan =onra sıd guç vakalarda bire bir ımıs Hikaye ne o'du bilmiyoruz tedavi muvakkat Bilindiği gibi mahallî anestetik sademıydı de haftalık bilahare gen mı teRoman •Jivordu? Dor«.r>lar jera ıl'et ere tıiu ce sinirleri «dondurmakta» ve bo>lece Ve Sinema Yazılan n geçene kader lnssı iptal etmekteuvor dT kanserden kurt il jp rne<ei taturrıeden mı göçüyorlardı' kestire dir Hnlbuk soğuk vücudun butun miyoruz Ya nız bıld gımız ve hatırla hücre ve nesıclerı tıpkı kıs u\ kuşuna dığımız bir =ey varsa o da dondurma dalan havvarlarda olduğu gibi •nuyk= o 0 u = CEMİL BILSEL 0 o : B A K LA V A ; Dersanesı Bahçekapı Selame* han Fransızcanız zavıf ise hıze gelımz Kısa zamanda takvıve ederiz Müşterek derslerin avlıgı (haftada 3 defa) 10 liradır Hususi dersler dahi verilir FRANSIZCA Belediye muhasebe mudurlugu Is inbj Beled vesl rruha'ebe mudürlüur>e iç I e 1 Bakan! " neşrlvat müdürü N had Yankut ta\in edilmiştir Maliye Ba 1 "i naTina ^vrapada tahsil etmiş olan nurıallejh bir kaç güne kadar şehrimize rek • z fe« ne başl vacaitır ! Dünyada Neler Olnyor ? uzlu ameliyat tatlı alduttıeını güle güle anlatmağa bas amıs Bu iddialar kars aínda utanç dan kıp ırmızı keN silen Boston lular f derhal bir mutehass alar d omısjonu. teşkil ed°rek ışı tinceletmeçe» bağlamışlar Dört uzun »ene lahdin ot° mı ben s m kurcalavarak «ince eyen» «komisyon» n hayet 'ahdin üzerindeki >akaten bir olu uvkuşuna yatırmaktadır Biliyor muydunuz? r hin M no ıun doğumundan bir sene Hücre ve nes eler durulunca tabiî olaD ınyanm en cok c£og 1 »!ı adamı Gü evveline aıd oldurura göre bunun Mirak sınır aksulamelleri de duru'makts zel Konstanhn isimli bir Rumdu Dogno nun eseri olamıyacagını kabul etm şböylece dondurulan uzvu hiç bir acıme kelımes nı b rdenbıre sokemıyenlere duyulmadan kesip koparıvermek kab 1 hatırlatalım ki bu vucud üzerine ve dt ler Fakat henalde bir K c asır evvel olmaktadır rı altma yap an res mlere verilen isim vasam , krv metli bir sanatkar n deaerh t r eseri olduguru ıdd a etmişler BitFazla olarak donan nesiclerde oksjen dir Soy'end gme gorc Hazretı Pev şam tabi komisyonun bu izahının da ustunihtiyacının, zehirlenme ıhtımajmn, ber resmi menetmış mustevs me yanı •voru bu'jndugu"u ve bu\ux bir ek^em krobların gehsmes nın azalma i buza do^me vapanı da japtıranı da telin rıjetm Dos^ena nın h kajcsimn daha mükemmel bir arrelıyat vasıtası ola al etrms* r FaKat Güze Konstant n buru duymamış olacak KI butun vucadunu doğru olduçunu kabul ett erini söylekabul ettirmektedir dogme ile ortrrek vol 1° hav atını kazar mek lüzum uz Ek defa olarak 1941 de NevvYork magı ummuş ve altı ac<Imecıyi ug ay Yeni buluklar Şehir Hastanesinde tecrübe edıl°n b ız çalıştırdıktan sonra vücudunun her PîastıA. yuıi!\ A tının platinin yelu ameliyat r'ort se tarafını doşme ile kaalatmıstır Kors"înı tutar mı bılmıvoruz Fakat uzerme nedir birçok itiraz tantmm 388 avrı resimle <aplı vuc ıdapek haf f m Marda radvum bovası sulara rağrren buvuk nun natta g z±apakc.rı kulak iç ve ıu en b r rlastJc yuzuk yapmışlar ki bir muvaffakıjetle arkaları ayak tabanları velhasıl her bunun butun mezıvetı karanlıkta partatbik edilip duruvor veri do me 1 e ovlesme ortula im s ki laması im ş Favda*ı° Bz kestir nemuş Şimdiki hal yarım sant metre olsun beyaz deri gör dık' Sız d J unun de sadece kol bacak mek mumkun des • ™iî B ttabı bu Kendi murckkehııı kendi yamn kagibi uzuvlarda kul «orijinalliği» sayesinde Konstan n A vı Garıb vasıf veja şe^ı lı doma lanılan dondurma u merıkanm meşhur Basnem S rkmda k lemlerın en yenisidir Bu kalorin sulunun dıger ame kendisini te?h.r etrrek suretıle ha> atını içindeki murekkeb kesif ve kuru o'duliyatlarda da kullanılıp kullanılamıva kazanmış »u için kalemi ıstedıg nız verde ıs+e hcağmı anlayabilmek ıçm hayvanlar uDunjaı m en muammalı sarat mad ,mız zaman su ile doldurup murekkeble zerınde geniş mikyasta tecrübelere baş rabazlığı Bo ton Guz»l Sanatlar Mu yazmak kabil olacak imiş Bu venı kalanılmış imiş zesının 21 sene evvel 100 bm dolara sa emi «bes senelik murekkeblı» ka emtın aldığı Mino Lahdi uzerırde ceıeyan lerle karıştırmayın Kasım avından itiBuzlu ameliyatın muvaffakiyeti A etmiş Gavetle kısmeti b r aarat eseri baren A.mer kada 12 o dolira re<=mî merıkah doktorları dondurma usu una ajilan lahdi Muz^ 15 mcı asırda yaşa kurdan bizim param z a 16 25 ) rayasayukarıda da bahsettiğimiz gibi dıger mış olan H110 d" F esole nın bir ahe a=>a bas anan «bitmez rrurekkebh» tılm tedavilerde de tecrubeve sevketmıs serı kabul ede'ek n ç tereddud e n den kderrlpr alurrmvum gövdeli pirine kailk tecrübelerinden iyi netice alan dok ıstenıVn fıatı vermiş Fa>at aradan bir paklı ve çelik bılja uçlu olup içindeki torlar bu uiule o derece ¡man etmişler kaç se e geçtikten sonra ta^ d eri a^ıl nitbaa mürekkebine benzer husısı muekkeb hergun on ddk ka yjzı yazmak ki, daha şimdiden tıbbın bir ınkılab »e sanat es rı dı>e vjtturn akla ? ohr t t ki çırmekte olduğunu ve çok geçmeden zanmış Italvan madraoaz Alceo D s^e ;artıle beş sene bıtmıjecegı ilân ve gatedavide bir «Buz Devri» nın başlaya na, «Mmo Lâhd » olarak tanılan lahdi ranti edilmektedir cağını ilân edıjorlarmış j kendi yaptığını ve Amerikalıları tatlı, M K K.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog