Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

WM™^ U n i ,nlw,« , c c |I|(J| y,, o a y,p fUOU lirleşmiş Milletler Genel Kurulu Dün Londrada Törenle Açıldı [iliz Başbakanı söylediği nutukta, bütün milletlerin ek gaye üzerinde birleşmeleri lâzım geldiğini bildirdi ıu korumak ve harbe mâni olmak bugün her zamankinden daha Parti lideri Celâl Bayarın beyanatı Afalürkün Türkiye istiklâlini, barışını hedef m bir mesele halini almıştır. Üçüncü bir harb çıkarsa medeniyet tutan dış siyaseti, partimizin dünya edeceği yoldur takib olacaktır. Yeni silâhlar infirad siyasetini ortadan kaldırmıştır,, termelik l'elgrat ve meKtuD adresi: uumnunyet, isianDui rosta KUÍUSU: uuuiubu «>#. ™ Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yas İşleri: 24299. Matbaa: 242S0. Atllee hitabesinde diyor ki: Demokrat Partinin haricî politikası ışarktan " İnönü 99 »rtajlar Büyük zaferin 25 inci YAZAN: ayanı dikkat I m serisi | Londra 10 (B B C.) Birleşmiş Milletler genel kurul toplantısı bu akşam Türkiye saatile 6 da Westminster saraylarının Central Hail binasında, 51 devleti temsil eden heyetlerin iştirakile, Saksonlann haline ba başkanlık makamında bulunan, Cola Nasreddin Hocaya aid lumbia heyeti başkanı Dr. Zaleita tarahep bildiğimiz fıkracımı fından açılmış ve muvakkat başkan, •İden gelmiyor. Hani bi verdiği kısa bir söylevde umumî heyeti sormuş, yafcın var mı? selâmladıktan sonra, kendisi gibi, cem? var, şekerin var mı? nubî Amerikanın küçük bir devletinin etten ağzı bir karış açık, mümessili oian bir kimsenin muvakkat ne vurarak «jfke ile ba başkanlığı işgal etmesinin Birleşmiş • be adam, ne diye helva Milletler arasında hüküm süren zihniyet hakkmda bir fikir vermeğe kâfi. Anglo Saksonlara so geldiğini söylemiştir, insanca hareket s var mı? var, atomik etmenin, gerçeklik göstermenin ve bütün beşeriyeti kucaklayan bir görüşe tr mı? var, sizinle berasahib bulunmanın, muvaffakiyeti sağsteyen dostlarınız \ ar layacağını ilâve eden Dr. Zaleita'run bu nra haykıralım: Ey Ansöylevi baratettealkıçlanmıştır. r, öyledir de ne demeye i kurup rahatınıza bakAttlec'nin nutku kalı ile Anglo SaksonColumbia heyeti başkanının fransızca u ikinciler aleyhine bu söylediği bu nutuk, ingilizceye tercüme lduğunu gozonunde tu edildikten sonra İngiltere Başbakanı Mr. suale cevab bulmak büs Attlee kürsüye gelerek, Birleşmiş MilBakkal dükkânında sa letler mümessillerine hitaben bir söymalzeme, bakkahn geçi lev vermıçt.r. Mr. Attlee temsilci heyetırar. O kazancı ile ister leri selâmladıktan sonra, sözlerine şu lava, yahud da pilâv pi şekilde devam etmiştir: i sadece kendine saklar« Eminiz ki beşeriyet bugün hiç harcamış olur ki, Hoca bir vakit eşi görülmemiş bir tarzda iki imkânlar ve imkânsızlık şık karcısında bulunuyor. Ben, hayatım aykırılıgı belirtmektedir. da iki harb gördüm. Eğer üçüncüsü de • Saksonlar, bakkala kı patlak verecek olursa muhakkak ki basit bir durumdadırlar, medeniyet mahvolacak, asırlarca süren i ordular ve atom bom emeklerin mahsulü tamamile boşa gide;t sermayesi değil ki, iş cektir.» Mr. Attlee bundan sonra, Birleşmiş çinmeyi düşünebilsinler, atlı kelimeleri bir tarafa Milletler Beyannamesinin hangi idealt, istiklâl, adalet (fibi ler uğrunda harb edildiğini ve kan döilletlerarası münasebet küldüğünü apaçık belirtmekte olduğumediğini düşünelim. Bıi nu anlatmış, en mühim meselenin erin de yalnız kendi çı idealden realiteler yaratmak olduğunu hareket ettiklerini ve söylemiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir: rzedelim. Bu ordular, bu « 1940 ta bu memleket istilâ tehlia teknik ve endüstriyel kesile karşılaşmıştı. O zaman halk bir k oluyor ki. Anglo Saktek hedefi gözetmiş ve derhal harekete .atlerini korumaya yara geçmişti. Hedef birliğinin kuvveti, beş Anglo Saksonlar, men yıl harbe davanmayı temin ermiştir. Bu le gördüklerini yıllardan beş yıl içinde daha bir çok milletler ıl ilân etmiyorlar mı? harbe katılmış, hepsi de zafer uğrunda ldırgan rejimlerin doğur bütün çalışmalarını ahenkleştirmiştir. i önlemek için değil miy Ferdî ve millî emellerin hepsi umumî etler, kendi hesablanna ve müşterek gayeye kavuşmak uğrunda ırtlar altında harbe atıl seferber edilmiştir. Bu sayededir ki zalemiş, bir gün nasıl olsa fer kazanıldı. Bunun için, aynı fedaek felâketi eli kolu bağlı kârlık ve aynı istekle, herzeyi müşterek her şeyi göze alıp so gayeye hasretmekle barış zaferini kabvüşmeyi tercih etmişler, zanmak da mümkündür. tıklara katlanmışlardı, Birleşmiş Milletler teşkilâtı, bütün barış ve emniyet şartla milletlerce dış siyasete hâkim bir varlık ince kurulmasına hasret olarak tanınmalıdır. Geçen harbden ve istilâ emeli gıiden sonra kurulan Milletler Cemiyeti bu devlete karşı müsamahalı mahiyeti kazanamamıştı. Onun için, altı yıl önce uğradıkları ferdi emeller, rekabet politikaları deellerile hazırlamış olmak vam etmiş ve dünyanın yeni bir devre şey yapmıyacaklannı bi kavuştuğu anlaşılmamıştı. Bugün, karcast sahi/e 3. Su. 4 te şılaştığımız bir hakikat vardır ki o da NADİR NADİ büyük bir devletin eski bir Dış işlen Bakanı tarafından söylendiği gibi sulhun bölünmez bir bütün olduğudur. Eski Milletler Cemiyeti bu esasın ehem miyetini kavrıyamamış olduğu için U Arkası sahi/e 3. Sü. 5 te Atom enerjisinin kontrolü ingiliz Başbakanı, "Biz, Atom kuvvetini kontrol etmeği milletlerarası bir kurula bırakmış bulunuyoruz» dedi İstanbul 10 (a.a.) Demokrat Partisinin dış siyaseti ve bugünkü dış durumumuz hakkındaki görüşlerini anJamak maksadile Anadolu ajansının bir muhabiri Parti Başkanı Celâl Bayara müracaat etmiş ve şu cevabı almıştır: c Partimizin dış siyaseti hakkındaki umumî prensipler programımızın hususî bir maddesinde çok açık olarak izah edilmiştir. Biz, yeryüzündeki bütün mılletlsrin eşit haklara malik olmalarını, kollektif emniyet ve komşuluk esasları dairesm<ia milletlerarası bir işbirliği teessüsünü hulâsa Atlantik beyannamesinin ruhuna tamamüe uygun bir barış dünyası, hakikî bir milletler birliği kurulmasını istiyoruz. Atatürkün Türkiye istiklâlini, dünya barışını hedef tutan dış siyaseti, partimizin de daima sadakatle takib edeceği yoldur. Bugünkü dış durumumuz hakkındaki sorunuza gelince: Türkiye istiklâline ve toprak bütünlüğüne uzaktan yakından tevcih edilebilecek herhangi bir tehdid karsısında, millî haysiyet ve şerefin emrettiği tek yolda yürümek jçin bütün yurddaşlar arasında ufak bir düşünce farkı bulunabileceğine asla ihtimal verilemez. Bu münakaşa götürür bir siyaset mevzuu değil, bir millî varlık davası, vatan aşkımızın ve yüzlerce yıllık bir tarihin yarattığı millî karakterimizin tabiî icabıdır.» Arkası sahije 3. Sü. 4 te Celâl Bayarın son defa geldiği vakit alınmış Vichinsky Sofyada Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun toplandığı Londrada W esüninster Sarayının bulunduğu bölgenin umumi görünüşü (Aşağıda, Kurul başkanlığına seçilen Belçika Dıs isleri Bakanı M. Spaak) Sovyet Dış İşleri Bakan muavini, Bulgar muhalefet partileri liderlerile görüşüyor Londra 10 (B.B C.) Sovyet Dış İş| yaptığı toplantıda, tarihî iki partiyi leri Komiser muavini Vichinsky Sofya temsil eden iki bakan, kendi part leri ya gelmiştir. Vichinsky bugün saat 11 namına demeçlerde bulunmuşlardır. Millî köylü partisinin temsilcisi Hatde çiftçi muhalefet lideri M. N'kola Petkov'la ve saat 14 te sosyal demokrat zieganu şun'arı söylemiştir: muhalefet partisi lideri M. Tulçef'le gö«Millî köylü partisi tarafından mütrüşmelerde bulunmuştur. tefiklerimizin ve halkımızın arzularının Diğer taraftan haber alındığına göre, tahakkukuna hizmet etmek, yani anafena hava şartları yüzünden Moskova yasaya dayanan hürriyetleri sağlamak dan hareketleri geciken Bulgar Başba için şimdiki kabineye bir delege sıfatile kanı bugün Sofyaya gelecektir. Derhal gönderilmiş bulunuyorum. Netice iti toplanacağı söylenen Bakanlar kurulu barile, Moskova konferansının almış ol" tarafından M. Vichinsky'nin muhalefet duğu kararların tatbik mevkiine koliderlerile yaptığı görüşmeler hakkında nulması maksadile ve fakat hükümetin bir resmî tebliğ neşredilmesi beklen diğer faaliyetlerindeki mesuliyetine işmektedir. tirak etmemek üzere aranızda bulunuyorum.» Mr. Byrnes izahat istiyor Londra 10 (a.a.) Mr. Byrnes, Birleşik Amerikanın Moskovadaki büyük elçisi Mr. Averelle Harriman'a Birleşik Amerikaya dönerken, Rumanyadaki görevi hakkında kendisine malumat vermek üzere, Londraya uğramasını rica etmiştir. Mr. Harriman'm ne zaman geleceği henüz bilinmemektedir. Genel Kurul Başkanlığı Sovyetler tarafından gösterilen Norveç Dış Bakanı kabul edilmedi? Belçika Dış Bakanı, başkanlığa seçildi Londra. 10 (B.B.C.) Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun toplantısında sıra başkan seçimine geldiği zaman hayret uyandıran bir hâdise olmuştur. Konferans muhitinde günlerdenberi toplantıya Belçika Dış işleri Bakanı M. Spaak'ın seçileceği kuvvetle tahmin ediliyor ve bu ihtimal herkes tarafından muzaharet görüyordu . Bugün, Mr. Attlee'nin söylevinden sonra, başkan seçimine geçilmek üzereyken, Sovyet mümessili olarak bulunan Rusyanın Amerika elçisi Gromiko, Norveç Dış isleri Bakanı Lie'nin namzedliğini ileri sürmüş ve bu teklif Lehistan ve Danimarka tarafından da desteklenmiştir . Fakat, reylerin tasnifinden sonra anlaşıldığına göre, başkanlık seçimini Norveç Dış işleri Bakanı değil, Belçika Dış İşleri Bakanı kazanmıştır. M. Spaak. 46 yaşındadır ve Avrupanın en gene ve dirayetli siyaset adamlarından sayılmaktadır. Tütün alıcıları müşterek cephe kurdular! Müstahsil, fiatları düşürmemek için mukavemet ediyor, izmir 10 (Telefonla) Tütün piyasası bugün de, bilhassa büyük merkezlerde ağır gitmiştir. Alıcıların müşterek bir cephe kurmuş oldukları anlaşılmakta ve müstahsiller buna karşı mukavemet etmektedirler. Bu gayritabiî hali normal piyasa haline getirmek için, Vali ile diğer bakanlıklar mümessilleri ve müdahil müesseselerin şefleri bu akşam Ödemişe xaferi Rıza Doğrul yıldönümü dün sehrimizdeki Halkevlerinde kutlandı Kral Faruk, İbnissuudu Hicaz Kralı Kahirede Sîiveyşte karşıladı Hatzieganu'nun demecinden sonra, Başbakan Groza söz alarak itirazlarda bulunmuştur. Bunun üzerine Hatzıeganu yem bir demecde bulunarak şu noktaları tasrih etmiştir: « Karışık manalar çıkarılmasına meydan vermemek için şurasını belirteyim ki. bir devlet bakanı ve partimin yegâne temsilcisi sıfatile bazı bakanlıkRumen partisinde münakaşalar Bükreş 10 (a.a.) Anadolu Ajansı ların aldıkları teknik ve idarî tedbirlerden dolayı sorumlu tutulamam.» nın özel muhab.ri bildiriyor: Arkası sahife 3. Sü. 2 de Dün akşam kabinenin tam olarak ilk Arkası sahife 3. Sü, 4 te (Dünyamızdan geçmekte olan cinayet dalgası münasebetile üstad Salih Murada:) cCumhuriyet» namına »ezisi yapan Ömer Rıza mbula dönmüştür. Arbugünden itibaren bu n şayanı dikkat intıbaıci sahifemizde anlatşlamıs bulunmaktadır. gu illerinde nız Doğan Nadi de doizdç bir kt'ık gezisine Doğan Nadi bu seyabalarını telgıaf ve mekbugünlerde bildirmeye baslıyacaktır. Eminönü Halkevinde Süveyş 10 (a.a.) Kral Fuad. Mısırı resmen ziyaret etmekte ^>lan Kral İbnissuudu Süveyşte karşılamış ve iki hükümdar öpüşmüşlerdır. Resmî üniformasını taşıyan Kral Faruk, Kral ibnissuudu Ciddeden getiren Mahrusa yatma çıkmış ve yüksek misafirine «Hoş geldiniz» demiştir. Kral Ibnissuud millî kıyafeti muhafaza ediyordu. Bundan sonra iki Kral Süveysten ayrılmışlar ve Kralın özel trenile, Mısır hava kuvvetlerinin refakatinde hareket etmişlerdir. yapılan törende bulunanlar Arkası sahife 3. Sü. 6 da Yarm 3 üncü »ahifhemtede Kısa dalga!.. Orta dalga!.. Uzun dalga!.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog