Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

asının TI i ve seçme da yurd el j azılar olan bu (30) v*umnurıyeı 22 i .. . bayi! 76 85 FIKRALAR NİJCTELER Bildiklerinizin duymadığınız fıkraları fıkra Cıldh 3 Lira AA KURUCUSU: YUNUS NADİ eşmiş Milletlerin istiklâl Harbimizin l Telgraf ve mektub adresi Cunıhunyet, İstanbul Posta kutusu İstanbul No 246 Telefonlar Umumi Santral Numarası. 21298. Yazı islen. 24299 Matbaa 24290 in IU UCaK n i I»40 tnnti Kıtabevi ıhaslara ziyafet n deopbuha>e" mbıankıarrde lek 111 ntısıbugunaçılıyor ilk şanlı zateri ere Kralı dün akşam u atom sırrının ifşası meselesini konuştu, Molotov'un Lus görüşünü izah için Londraya gelmesi bekleniyor Birinci İnönü zaferi 1921 verdi yılında bugün kazanılmıştı Ba zafer hem iç, hem de dış düşmanlara karşı kazanılmış, bu günkü Türkiyenin ilk temel taşı olmuştur Birinci Inonu zaferi Istiıtlal Harbimizin e=as cephesi olan garb cephesinde kazanı niş temel zaferlerin birincisidir Birinci Inonu savaşı, iştirak eden kuvvet ere bakınca kuçuk olçude bir muharebedir fakat Türk ordusunun kazandığı zaferin manevi kıymeti ı.efc büyüktür Azız Mil ı Şenmız ismet Inonu bu savaşta kumandasındaki Türk ordusunu zafere er sürmekle şu neticeleri elde etmişti 1 Evvela bu zafer yem teşkil edılrıekte olan ordurun ilk zaferi ıdı Bınncı Bu> uk Millet Meclisinde Istık al harb n n muntazam a kerı kuvvetleıle, vani ordu ile degıl Kuvayı Milliye d°nılen çetelerle kazanı acagma bılereK veya b mıyerek ¡"ananlar vardı Birinci Inonu vatanı kurtarmak ıçm muntazam orduva bel bag am k fık ınm z feri ¡di Bu zafer ordunun suraUe teşakkul ve inkişafını temin etm =tır 2 Izmire çıktıkları gundenberı Yuranl la* tedricen iler emeğe mu affak olmuT ar ve c=as ı h ç bir mağlubiyete ugratılaman ¡«larda Bı mcı Inonu onları durduran ve geri döndüren ilk zaferdi Bu bak mdan u anı silah kuvveıle kurtarmak için Anadoluya geçmiş Arkası Sa 2, Su. 4 te Amerikanın mühim kararı ^ I • I 1 Avrupada bulunan kuvvetlerin çekilmesi tehir olundu Truman: «Harb esnasında olduğu kadar bugün de val Amerikanın istikbali mevzuu >et bahistir» diyor leaçCenevre 9 (aa t Anadolu ajansının St James parkından toplantıların yapılacağı Westminstei in gorunusu «no¿el muru b rı bıldınvor ıne Londra 9 ( B B C ) Birleşmiş Mil George 51 milletin bayragıle süslenen iyi haber alan mahfillerden ogreril¡a letler Genel Kurulu ougun Lonlra la St St James sarayında murahhaslar şere oığ ne göre Amenna hükümeti Avrn James saravında te (Turkı>e saat Attlee tarafından açılacaktır Bu öğleden sonra saat 4 fine resmi b r zıvafet vermiştir Kone 6 da) Barbakan Mr feransın açılma töreni B B C nın akverilecek bir söylevle şam saat 18 45 teki turkçe vayıznmda akşam Kral VI inci Arkası sal t/e 3 Su 5 te pada bulunan Amencn Jtuwetlerin'n gen çekilmesi İşını tehir etmiştir Kara ha\a ve <?eniz kuvvetlerine bul^nd ı<ları \erde kalmaları em1! verilmiş ve nulmaTiıştır Kral İbıtissuud Mısır yolunda İngiltere, Suudî Arabistan ve Mısır Krallarının bu defaki görüşmelerine büyük ehemmiyet veriyor Amerikan kongresinin Fılistinin Yahudi muhaceretine açılması kararına karsı Arablar da Kahforniyanın Arab muhaceretine açılmasını istiyorlar Kahire 9 (a a ) Suudi Araoıs an Kralı Ibnis uud dun 12 gunluk re<=mı bir zıjaret iç n kendisim Mısıra götürmekte olan Mahr jsa yatında tahta ç Kis nın 20 ın"i jıluıı kutlamıştır İngiltere ziyarete ehemmiyet veriyor Lond'a 9 (a a ) Kral Ibnıssuudun M sır Kra ı Faruku z varetını javınlayan Tııres gazetesi şunları yazvor Bundan 1 <=ene evvel ıkı kral "Varrb < * 1 manında bjlusmu îardı Bu konu ma sam mı b r anla<=mava varmış olmaktan ba<=ka s vasi bir te ekk il ha'ıne gırmıs bulunan Arab B rl gmm dogmasına oa zem n hazırlamıştır BJ seferki z j iretın neticeleri bakımından daha ehemmiyetsiz olacağı ıdd a edilemez Buvuk doğu dev etlerin n dostluğumdan son derece ist fadeler temin edebileceğine kanı o an Suudi Arabistan Kralı Arab siyasetinin OrtasarKta sulhu sag amak için Arab olmıjan d ger dev etlerle de v apılacas dostane işb r Arkası sahıfe 3 Su 2 de * 4 Washington 9 ( a a ) Askerî dLipI ne kar'i b lhos'a Manilla ve Le Havred a kavded İmiş olan a^ır najetsızhkİT üzerine Bej az Sarayın ilk resmi mıi Arkası sahıfe 3 Su 3 te Truman'ın demeci Iran Rusya ile görüşmek istiyor Mühim bir saylavlar grupu Başbakanın istifasını istedi Sovyet Rusya Yunanıstana teminat verdi Bhihcı Inonu zaferinin kahraman kumandanı Milli Şefimiz Türk heyeti, Londrada bu meseleyi ileri sürmiyecek Heyetimizin yapacağı temasların yarı resmî mahiyette kalacağı ve başlıca iki gaye güdeceği bildiriliyor Paris 9 (a a ) FrancePresse ajansı yazıvor Londradakı Türk heyeti Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Sovvet taleblerı meselesini ilen surmıveceı<r Her ne kadar «Türk meselesi» tabın ağızlarda dolanmakta ise de hakikatte Rusja ile Turkıje arasında resmen bir ıht'af mevcud bulunmamaktadır Yalnız Sovyet taleblerı Rus ve Türk diplomat arı arasında yarıresmî görüşmelere mevzu olmuş veva basın ve raóvo yayınla 'inda ilen sürülmüştür Bu bakımdan bir vutıa mahi} etim a mı» ve şimdiden mıi etlerarası muzakeı elere zemin tenkil etmiş olan Iran meselesıle halen Arkara hükümet adamlarım me=gul eden meerı birbirine karıştırmak kabil de glır Pek az mJhtemel olmakla beraber bundan sonra durumda bir kötüleşme o madıkça Londradakı Türk heve tının temasları sadece yarıre'mî olarak kalacak ve şu ıkı nokta üzerinde toplanacaktır 1 Durumun vahamet kesj=t ıgı ve umumıjetle Ortaşarktakı Rus genişlemesinin tezahürü takdirinde hasıl olacak tepkiler karşısında ingilizlerle Amerikalıların alacakları vazıyet hususunda deneme japmak 2 Türkiye Rusja anlatmaz ığı genel kurula veya güvenlik konseyine su Arkası sahıfe 3 Su 2 de Rus istekleri Liberallerle kralcı parti anlaştılar At na 9 (a a ) Rusyanın Yunamstanın iç iş erme karışmıyacagına dair, Sovyet buv uk elçisi Radyonov un Başbakan Sofu ıs e teminat verdiği bildirilmektedir Liberallerle kralcılar anlaştılar Londra 9 ( B B C ) Reuter in Atina muhabı m n bu akşam geç vakit bıldırdıg ne göre Yunamstanda muh m bir s yası gelişme olmuş Venızelos un oğlu tarafından tems 1 edilen Libera erle Çaldarıs m k'a cı Halk partisi arasında siyası ve iktisadı meseleler üzerinde bir anlaşma y a varılmıştır Grevler genişledi At na 9 (a a ) Dun grevcilerin sa i yısı Atmada 17 000 ı bulmuştur Pirede * de bir bu kadar grevci vardır Demiryolu işçiler nın grevi geceyarısı, Piredeki tutun işçilerinin grevi ise dun başlayarak bugün Atmaya sirayet etmiştir Iıan Başbakanı Hakimi Tahran 9 (a a.) Iran saylavlarından önen lı bir g'up Iran d rumunu incelemek üzere teskıh dusanulen uçlu konferans ta'arisinı tasvıb etmediklerini bildirmiş ve Barbakan Ha^ım nın istifasını istemişlerdir Husumet bir tebliğ >avınla}arak bu mesele uzennae bir karara varılmış c^dugu hakkındaki Arkası sahıfe 3 Su 4 te Kuruçeşme cinayeti Karısını ve gene talebeyi öldüren polisin muhakemesine başlandı çocuğun babası çöz yaşları arasında şahidlik etti Suudi Arabistan Kralı Ibnıssuud Demokrat Parti lideri geldi Celâl Bayar, İstanbul teşkilâtının 20 gün sonra kurulacağını, buradan Izmire gideceğini, seyahatinin hususî olduğunu söylüyor Bir cinayet daha! 9 yaşında bir çocuk, ablasını öldürdü Uskudara bağlı Çekmecı kov ünde feci bir cinayet işlenmiş ve kuçuk bir çocuk ablasını tabanca ile öldürmüştür Yaptığımız tahkikata göre vaka ¥u şekilde cereyan etmiştir Üskudarın Çekmecı koyunun Da'taban sokağında 18 numaralı evde oturan Mehmedın 9 yaşındaki oğlu Tahır mahallede ovnarken 17 y asındaki ablası Ha>rje kardeşini eve çagırm stır Kuçuk çocuk eve gelmeyince de kolundan tutarak içen almıştır Ablasının bu hareketine sinirlenen Tahır yukarı kata (Solda) Celâl Bayar Ankarada gazetecilerle yaptığı görüşme esnasında, (sağda) Demokrat Partinin Ankaradakı merkp» hına« v»» » ı * Kjruçeşmede karısı Hatıceyı ve karısıle yakmdan tanışan Galatasaray Lisesi talebesinden ismail Bul°nd Denizi kıskançlık tesırıle öldürmekten dle>hıne dava açılan Bevoglu Beled ve zabıta retnuru ibrahim Özenin dun istanbul Bırıncı Affirceza mahkemp*; mlp X =s t= = Kaol ibrahim Kazan dunku muhakeme esnasında Kedisi karısı Hatice ile Bubnd Denizi tasarlıyarak ve üstelik birden fazla kimse öldürmekten Ceza Kanununun idam cezası yazılı maddesine göre dava edilmiştir Ancak öldürme seb°b nın ruhi haleti üzerindeki tesiri de tesoıt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog