Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Rus istekleri için Londrada endişe Britanova Ajansının mut ale ası:" Mr. Bevin'in konferanstan döner dönmez bu meselenin tetkikine koyulması Londrada durumun ne kadar endişe uyandırdığının delilidir İngiltere Dış Bakanı ile Büyük Atom bombasının sırrı Elçimiz atasında dünkü mülakat Rusyaya ifşa edilmedi Mr. Byrnes, konferansın İran meselesinde tamamen akim kaldığını kabul etti, Balkanlar meselesinde de hâlâ büyük biı görüş ayrılığı mevcud olduğunu bildirdi Amerika Dış Bakanının beklenen nutku Yeni yıla girerken dünya ve biz 1 f em takvimin ilk yaprağını koparırken önümüzdeki yıla Londıa 31 ( B B C ) ingiliz Dış bir çıkmaz içinde bulunmaktadır Pus dair tatlı hayallere dalmak basını hakikaten kabul edilmesi imkânişleri Bakanı Mr Bevin bugün TurkıIç'n ortada güvenilir bir işarete rasla yasız istekler ilen sürmekte ve Türk gamıyoruz. Arkada bıraktığımız 1915 nu >e Büyük Elçisi Cevad Acıkalım kabul zeteleri de Rusya taleblerinde ısrar etFtmıs ve kendısıle görüşmüştür maralı kucuk tarih parçası, baçlan?ıctıgl takdırd* harbin onune geçı'emıyeGörüşme etrafında tefsirler da bujuk umıdler vadedıyordu. \ercegmi sojlemekte tereddud göstermeLondra 31 (a a) Türkiye Büyük yıuunu \ıraneve çeviren havatı herkese mektedir Scvjet basınının ilen surElci'inın Ras Türk münasebetleri imdin eden îkıncı Cihan Harbi, istilacı dugu isteklerin, baş ıca Rus Türk ımıhakkında görüşmek üzere Dış içleri Bamılletlenn suratına bir mezar kapağı rasebetlerının yemden gözden geçınlkanı Mr Be\ n'e yaptığı zıvaretı baAmerika Dış isleri Bakanı Mr Bjrnes Londra konferansında ingiltere gibi inecek faşizm ebediyen tarihe ka•nesı lehinde Rusyanm durumunu kuvhis mevzuu eden Bntanovanın siyasî Dış isleri Bakanı Mr Bevın ile konuşurken rışacak sanılıyordu vetlendirmek gayesini guttugu intibaı muhabiri şunları yazmaktadır 1945 yüı içinde, bir bakıma çok şeyler vardır ingiltere Dış işleri Bakanının Moslıışarıldı Almanya, İtalva ve Japonya, Bev n in meselej i tetkik edeceğine kova Konfe'vrsmdan döner dönmez bu en kesin bir şekilde yenildi, butun harb =uphe yoktur Fakat derhal bir tedbir meselen n tetkıkıre koyulması, Londracephelerinde Müttefikler tanhte eşi alınması beklenılmemektedır > görülmemiş zaferler kazandılar Bir za da durumun ne kadar mustacehjet ve end »eyle görülmekte olduğunun en Londranın endişesi manlar yetmiş yedi du\ele meydan oknbuvuk deuhd r Londra 31 (a a ) Daily Express gatnak cesaretini kendinde gören Mussozetesinin sıjaiî muharriri bugün şunAnkarada olduğu gibi Mo'kovada da lınl kendi vatandaşlarından kurulma ları yazmaktadır resmî çe\ reler bu husus+a sükutu mubir man^alık çetenin elinde yargılandı «Xjrki ° Jİ«. Rusya arasındaki şiddet1 nafaza etmekte iseler de, ^te»* ík¿ u P I P olum hukmu giydi ve feci bir şekilde lı sınır haroı hükümet mahfilleri ara1 leketın propagandacıları bujuk bir basMilano sokaklarında teşhir edildi Bir sında end şe uyandırmaktadır Rus, «a manlar Avrupava sıgamıvan Hıtler, kı vapıj orlar Arkası »ahije 3 Sü. 3 U Eugun için Rus Türk meselesi tam Londra buyuk elçimiz Cevad Açıkalın E erlinin bir köşesine kıstınldı; orada günlerce suren umldsız savaşlardan sonra kendi elıle kendi canına kıymak torunda kaldı Hıtlere arkadaşlık eden düzmelerle nazı kodamanı Müttefiklerin elın< geçti Almanya başlan başa işgal altına alındı Izakşarkta bir zamanlar Pasifik ortalarına kadar uzanan Tahran 31 ( a s ) Başbakan Hak mı Moskovada Iran topraklarının vabancı Japonya gerıleve gerıleve adalarına çee Dış işleri Bakam Ebukasım aşaâı kıtalar tarafından derhal boşaltılması kildi Olumu esirliğe tercih eden bu dö akl şu müşterek tebliği bugün neşıe* hususunda hiç bir karar alınmamış olVTişken millet ikinci atom bombasını mlşlerdir dı ğu anlaşılmaktadır Bu boşaltmanin jer yemez derhal teslim oldu. T tiran hükümetine* henıiz resmi hiç 2 martta yapılacağı bir kere daha t»yıd Faşistler daha doğrusu ıstilâcu milbir iş ar alınmamış olmakla berabe~ Arhasx sahıfe 3, Su 2 de Bugün 1946 j ılının ilk gunudur letler böylece arka arkaya temızlendıkHarbin en azgın safhasına ve nihatpn sonra, dunva barışını kurmamak yet bitişine şahıd olan 1945 barışı ıcın ortada hiç bir sebeb kalmamak gegöremeden omrunu bitirmiş bulurekiyordu Bir an once sulha ve düzenli nuyor Bunun 1946 ya nasıb olmasını bir hayata can atan Birleşmiş Milletler temenni ederken yeni yılın memgeçen nlın mayısında, Birleşik AmeriOrdu 31 ( a a ) Bir kısım toprakla «Şimdi de Gıresuna kadar mı' O halde leket ve milletimiz hakkında hayırlı kanın San Francisco şehrine giderek rımız üzerindeki İstekler ve ba arada Turkun parolasını tekrarliv alım Muolmasını diliyoruz. bir toplantı yaptılar Orada banş düze iki Gürcü profesörünün Ordu hududla cib sebeblerlni isto efsanelerden İster ninin temelini atmava çalıştılar. rına kadar olan geniş yurd parçasına fırsat ve kuvvetten alsınlar şark huFakat ne yazık ki umıdler ve gayret a'd jersiz ve gulunç iddiaları bölgemiz dudlanndan Boğazlara kadar uzanan Türk vatanını yirmi milvon Turkun naler boşa çıktı Harbin bıslıca uç galibi de de derin bir infial uyandırmıştır Bu istekler n Ordu halkı umumî ef şilvî sus emeaıkçe bir karış toprak \erarasmda bir turlu bir prensip anlaşması + karında ulandırdığı tepki en guzel ifa mıjec°eız Şerefle olmeji ebedî haya ılurnlamıvordu ilkönce terimler uzennaesmı bug m çıkan tGur Sss> t e j yazı mızın başlangıcı savnvoruz > de bir tefsir uvusmazlığı hukum surdu Muharrir varışına devam ederek evMüttefiklere göre faşizm, Almanja da bulmaktadır Ali Rıza Gursoy bu başyazısında şöy velce tesbit edilen harb gayelerine hiç italya ve Japonva İle beraber bu daha Uni ersıt« Talebe Birliği yıllü <on başkanLk divanı seçilmiştir Delegeler Arkasx sahxfe 3, Su. 2 u* belim doğrultmamak şartıle yıkılmıştı le demektedir gresı âlın öğleden sonra merkez bına cen bankalarının konuşmalara karışmaSovyet Rusya bu kanaatte değildi Bus 'înda bütün fakülte delegelerinin ış'i maları için yoklama yapılmıştır politikasına uvmıyan her goruş, fasume rakile toplanmıştır Toplantıyı Rek or Ojiunan idare hejetl faaliyet rapoibaret sayılmalı idi Bu tefsirin zaruri Tevfık Sağlam açtıktan sonra kengre Arkası sahxje 3, Sü. 7 de neticesi olarak kurtarılmış memleketlerdeki bağımsızlık taraflıları, hatta ingiltere ve 4menkada işbaşında bulanan ve altı yıl müddetle faşizme karşı dönüşen deılet adamları, ¡Moskovadan faşizm damgasını yediler Demokrasi ve hürmet kelimelerim de Ruslar başka Anglo S aksonlar başka turlu anlıyorAnkara 31 (a a ) Ticaret Bakanlığı lardı. ile Gümrük ve Tekel Bakanlığından r tebliğ olunmuştur Bn tefsir uyuşmazlıkları zamanla deje nçre olarak politika anlaşmazlıkları 1 12 arahk 1945 d« ilân edildiği haline çevrildi. Sovyet Rusya, kendi emgibi Ege bölgesinin 19451946 mahsulü niyet ihtiyacından bahsediyor ve ilentutun piyasası 7 ocak 1946 pazartesi gunu de çıkabilecek farazi düşmanlarına karsaat 8 de açılacaktır Pıvaaada nâznnlık şı korunpıa tedbirleri aramak bahanevazifesini görmek üzere Tekel idaresi Mİe etra&ndakl reel milletlerin hürriyeile yerli ürünler şirketine aralarında tine goz dikiyordu. Geçen yıl içinde ısbırhgi yapmak suretıle vazife verimişv ıpılan muhtelif toplantılar sonunda bu tir Türk Tutun Limited Şirketi do keneırnnet íddnlví da dejenere olmuş, bir Arkası sahıje 3 Sü 3 t* nevi pacarhk >e tauvazene politikasına jol açılmıştır. Yeni yıla girerken dunvanm ? osfc dıgı manzara kısaca iste budur b "ir y¡ once busiuilérde bu\uk demokrasi lerın ağızdan duilrçpıedıklerı (kuçuk mı Me< lere e«ıt hSfc~ tann acagız' Hiç bir devletin bağımsızlığına toz kondıırmıyacaEski Başbakan: «Milletimiz, gz') gibi guzel cümleler yavaş javas zaferin meyvalanndan bir dmulıııaz oldu ^ıındı masa etrafında toplanılı\or vé huí milletlerin mukadkısmını elden çıkarmak deratı üzerinde ileri geri pazarlıklar japılabılıjor tehlikesine düşmüştür» dedi Bir İngiliz gazetesi diyor ki: "Mr. Bevin, meseleyi yakından takib etmektedir. Sulh yolile bir hal çaresi bulmak imkânı görülürse öyle hareket edecektir,, Washington 31 (a a ) Birledik A merıka Dış işleri Bakanı Mr Byrn< dun akşam radyo ile ja>nnanan soj le\ ine başlarken, Mosko\ a konferan» nm başkan Trumanın tasvıb ve teş\ıl ile vapıldığını, uç hükümetin muzakeı edecekleri meseleler hakkırda rnjt^bı kalabilecekleri hususunda hiçbir tem natları olmadığını sojlemış ve «Lor Arkan sahlje 3. Su. 5 te • Türkiyede petrol Iran Başbakanı dün bir tebliğ neşretti Raman dağındaki ( araştırmalarda yeni ve ¡ muvaffakiyetli netice \ Ankara 31 (Telefon a) Bu aks^r o dıgım e tahkikine henüz imkan bo v Ihmadığım bu* habere göre Hamın ja ğmda japı'an petrol araştırmalarına yeniden mmaffaknetlı neticeler alın mıştır Yapılmahta olan sondajın şım dıği vazıj etine göre günde 4000 ton pet rol elde edılnvkt°dJ" Gürcü iddiaları Orduda da derin infial uyandırdı Yeni Yıl Kutlu Olsun Tahran hükümetinin, doğrudan doğruya Sovyetler Birliği ile anlaşmayı düşündüğü haber veriliyor Takma saNH haydud Beyoğlundaki kuyumcuyu öldüren katil 30 seneye mahkum oMu Gürses gazetesi: "Tarihi adalet huzuruna yalancı şahid diye çıkarmasınlar, mahcub olurlar,, diyor Talebe Birliği kongresi Birleşmiş Milletler Genel t Heyetler birer ikişer Londraya vâsıl olmaya başladılar, Amerikan heyeti de dün NewYork'tan hareket etti Tütün piyasası 7 ocakta açılıyor Dünkü toplantıda Üniversiteli gençler, "Atatürkün emanet ettiği bu vatanı daima muhafazaya hazırız,, diye bağırdılar Ticaret ve Tekel Bakanlıkları müşterek bir tebliğ neşrettiler 30 seneve mahkum olan Rasin (sağda beraet eden Efdal, karan dinli} orla Yazts% 3 uncu sahıfhemizdt Churchillin mesajı Bu nazarlıklar ne kadar sürecek' bu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog